Teksti suurus:

Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ja sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.11.2008
Avaldamismärge:RT I 2008, 48, 265

Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ja sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 22.10.2008

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 4. novembri 2008. a otsusega nr 352

§ 1. Tööturuteenuste ja -toetuste seaduses (RT I 2005, 54, 430; 2008, 8, 57) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõike 5 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 4) on juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige ja saab selle eest tasu, välja arvatud sihtasutuse, mittetulundusühingu või -ühistu juhtimis- või kontrollorgani liige, kes saab selle eest väiksemat tasu kui pool palgaseaduse § 2 lõike 7 alusel kehtestatud palga alammäära;»;

2) paragrahvi 6 lõike 5 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 6) õpib õppeasutuses päevases õppevormis või täiskoormusega õppes, välja arvatud juhul, kui täiskoormusega õppes õppiv isik on viimase 12 kuu jooksul olnud vähemalt 180 päeva hõivatud käesoleva seaduse § 26 lõike 3 punktides 1 ja 2 nimetatud tegevusega või viibib akadeemilisel puhkusel;»;

3) paragrahvi 7 lõike 1 punktis 3 asendatakse sõnad «punktides 2–9» sõnadega «punktides 2–11»;

4) paragrahvi 7 lõike 2 punktis 1 asendatakse sõnad «30 päeva» sõnadega «90 päeva»;

5) paragrahvi 9 lõike 1 punkt 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 9) ettevõtluse alustamise toetus;»;

6) paragrahvi 9 lõike 2 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Tööotsijale ja täiskoormusega õppes õppivale töötule, kaasa arvatud akadeemilisel puhkusel viibivale töötule, osutatakse käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1, 2 ja 4 nimetatud tööturuteenuseid käesolevas seaduses sätestatud tingimustel.»;

7) paragrahvi 10 lõike 5 punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 7) pikaajaline töötu, kes ei ole töötuna arvelevõtmisele vahetult eelnenud 12-kuulisel perioodil olnud hõivatud käesoleva seaduse § 26 lõikes 3 nimetatud tööga või tööga võrdsustatud tegevusega. 16–24-aastane noor on pikaajaline töötu, kui ta ei ole töötuna arvelevõtmisele vahetult eelnenud 6-kuulisel perioodil olnud hõivatud käesoleva seaduse § 26 lõikes 3 nimetatud tööga või tööga võrdsustatud tegevusega;»;

8) paragrahvi 12 lõike 3 punktis 2 ja lõike 4 punktis 3 asendatakse sõnad «10 protsenti» sõnadega «15 protsenti»;

9) paragrahvi 12 lõike 3 punktis 4 ja lõike 4 punktis 4, § 15 lõikes 6, § 16 lõikes 6 ja § 18 lõikes 3 asendatakse sõnad «Vabariigi Valitsuse» sõnadega «palgaseaduse § 2 lõike 7 alusel»;

10) paragrahvi 12 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

« (41) Kui isik võetakse eelmisest töötuna arveloleku lõpetamisest alates kuue kuu jooksul uuesti töötuna arvele ja ta ei ole selle aja jooksul olnud hõivatud käesoleva seaduse § 26 lõikes 3 nimetatud töö või tööga võrdsustatud tegevusega, siis võetakse talle sobiva töö määratlemisel arvesse ka viimase 12 kuu töötuna arveloleku perioodid. Kui isik on viimase 12 kuu jooksul olnud töötuna arvel kokku 20 nädalat või vähem, loetakse talle sobivaks tööd, mis vastab käesoleva paragrahvi lõikele 3 ja alates 21. töötuna arveloleku nädalast loetakse töötule sobivaks tööd, mis vastab käesoleva paragrahvi lõikele 4. Alates 21. töötuna arveloleku nädalast, mis on saadud viimase 12 kuu töötuna arveloleku perioodide liitmisel, loetakse töötule sobivaks tööd, mis vastab käesoleva paragrahvi lõikele 4.»;

11) paragrahvi 15 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Tööpraktika on töötule praktilise töökogemuse saamiseks tööandja juures osutatav tööturuteenus, mille eesmärk on täiendada töötu tööks vajalikke teadmisi ja oskusi.»;

12) paragrahvi 15 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

« (21) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tööandjaks on täidesaatva riigivõimu asutus või riigi muu ametiasutus, siis sõlmitakse halduslepingu asemel vastavasisuline kokkulepe.»;

13) paragrahvi 15 täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:

« (51) Tööandja tagab töötute juhendamise. Ühe juhendaja kohta võib olla kuni neli juhendatavat.»;

14) paragrahvi 17 lõike 3 preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Tööturuameti piirkondlik struktuuriüksus sõlmib tööharjutuse teenuse osutamiseks halduslepingu, milles määratakse kindlaks:»;

15) paragrahvi 17 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

« (31) Kui tööharjutuse teenuse osutajaks on täidesaatva riigivõimu asutus, siis sõlmitakse halduslepingu asemel vastavasisuline kokkulepe.»;

16) paragrahvi 17 lõiget 4 täiendatakse pärast sõna «halduslepingu» sõnadega «või lõikes 31 nimetatud kokkuleppe»;

17) paragrahvi 18 lõikes 2 asendatakse sõnad «eraõiguslik juriidilisest isikust ettevõtja» sõnadega «eraõiguslik juriidiline isik»;

18) paragrahvi 19 lõike 4 punkti 1 täiendatakse pärast sõna «alustamiseks» sõnadega «ja laiendamiseks»;

19) paragrahvi 19 lõiget 4 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

« 6) isikule, kellele kuulub vähemalt 51 protsenti olemasolevast äriühingust.»;

20) paragrahvi 20 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

« (21) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tööandjaks on täidesaatva riigivõimu asutus või riigi muu ametiasutus, siis sõlmitakse halduslepingu asemel vastavasisuline kokkulepe.»;

21) paragrahvi 21 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tööandjaks on täidesaatva riigivõimu asutus või riigi muu ametiasutus, siis sõlmitakse halduslepingu asemel vastavasisuline kokkulepe.»;

22) paragrahvi 21 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud haldusleping või lõikes 11 nimetatud kokkulepe sõlmitakse kolmeks aastaks. Kui puudega isik on võetud tööle või teenistusse määratud ajaks, siis sõlmitakse haldusleping või kokkulepe samaks tähtajaks, milleks on sõlmitud tööleping või vormistatud teenistusse võtmine, kuid mitte kauemaks kui kolmeks aastaks.»;

23) paragrahvi 23 lõike 2 punktist 1 jäetakse välja sõnad «ja tööandjaga»;

24) paragrahvi 23 täiendatakse lõigetega 31 ja 32 järgmises sõnastuses:

« (31) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud tööandjaks on täidesaatva riigivõimu asutus või riigi muu ametiasutus, siis sõlmitakse halduslepingu asemel vastavasisuline kokkulepe.

(32) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 1 sätestatud juhul võetakse tööandjalt tugiisikuga töötamise teenusega nõusoleku kohta kirjalik kinnitus. Tugiisikuga sõlmitud lepingut tutvustatakse tööandjale.»;

25) paragrahvi 23 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud tugiisikule või tööandjale makstakse tasu vastavalt samas lõikes nimetatud halduslepingule või lõikes 31 nimetatud kokkuleppele. Tasu kantakse tugiisiku või tööandja pangakontole sõlmitud halduslepingu või kokkuleppe kohaselt, kuid mitte harvemini kui kord 30 päeva jooksul.»;

26) paragrahvi 24 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Käesoleva seaduse §-des 18, 20 ja 23 sätestatud tööturuteenuste osutamine on riigiabi, mida antakse kooskõlas komisjoni määrusega (EÜ) nr 800/2008 EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse ühisturuga kokkusobivaks (üldine grupierandi määrus) (ELT L 214, 9.08.2008, lk 3–47).

(2) Käesoleva seaduse §-s 19 sätestatud tööturuteenuse osutamine on vähese tähtsusega abi, mida antakse kooskõlas komisjoni määrustega (EÜ) nr 1998/2006, milles käsitletakse asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes (ELT L 379, 28.12.2006, lk 5–10), nr 1535/2007, milles käsitletakse EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes põllumajandustoodete tootmise sektoris (ELT L 337, 21.12.2007, lk 35–41) ning nr 875/2007, milles käsitletakse EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes kalandussektoris ja millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1860/2004 (ELT L 193, 25.07.2007, lk 6–12).»;

27) paragrahvi 26 lõikes 1 asendatakse sõnad «ja kellel puudub sissetulek töötutoetuse ulatuses» sõnadega «ja kelle kuu sissetulek on väiksem 31-kordsest töötutoetuse päevamäärast.»;

28) paragrahvi 26 lõiget 2 täiendatakse punktiga 61 järgmises sõnastuses:

« 61) elatisabi seaduse alusel makstavat elatisabi;»;

29) paragrahvi 26 lõike 3 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 4) õppimine õppeasutuse päevases õppevormis või täiskoormusega õppes, juhul kui isik on oma õpingud lõpetanud. Õppimise aja hulka ei arvestata akadeemilisel puhkusel viibimise aega;»;

30) paragrahvi 26 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Kui töötu on olnud hõivatud ühe käesoleva paragrahvi lõikes 3 loetletud töö või tööga võrdsustatud tegevusega või lõikes 4 loetletud tegevusega vähem kui 180 päeva, liidetakse töötutoetuse määramisel hõivatuse ajavahemikud, mis ei kattu.»;

31) paragrahvi 26 täiendatakse lõigetega 61 ja 62 järgmises sõnastuses:

« (61) Töötutoetuse määramisel ei võeta arvesse käesoleva paragrahvi lõikes 3 loetletud töö ja tööga võrdsustatud tegevuse ning lõikes 4 loetletud tegevusega hõivatuse perioode, mis kattuvad töötuna arveloleku ajaga.

(62) Alates töötutoetuse määramisest loetakse käesoleva paragrahvi lõigetes 3 ja 4 nimetatud tegevusega hõivatuse perioodid nulliks.»;

32) paragrahvi 27 lõike 2 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) töötu on korduvale töötuna arvelevõtmisele eelnenud 24 kuu jooksul vähemalt 180 päeva olnud hõivatud käesoleva seaduse § 26 lõike 3 punktides 1–3 nimetatud töö ja tööga võrdsustatud tegevusega.»;

33) paragrahvi 27 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Töötul, kellel ei ole täitunud käesoleva seaduse § 26 lõikes 1 nõutud vähemalt 180-päevane hõive ja kellel on lõpetatud töötutoetuse maksmine enne käesoleva seaduse § 30 lõigetes 1–3 nimetatud ajavahemiku möödumist või töötuskindlustushüvitise maksmine enne 270-päevase ajavahemiku möödumist, on õigus saada töötutoetust, kui ta:
1) on jäänud 12 kuu jooksul eelmisest töötuna arvelevõtmise päevast arvates uuesti töötuks;
2) on vahepeal olnud hõivatud käesoleva seaduse § 26 lõike 3 punktides 1–3 nimetatud tegevusega ja
3) vastab muudele käesolevas seaduses sätestatud töötutoetuse saamise tingimustele.»;

34) paragrahvi 29 lõikest 3 jäetakse välja sõnad «ja käesoleva seaduse § 30 lõikes 2 nimetatud töötule»;

35) paragrahvi 32 lõike 1 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 4) töötul tekib vähemalt 31-kordse töötutoetuse päevamäära suurune ühekordne sissetulek – 30 päevaks.»;

36) paragrahvi 33 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

« 5) töötul tekib vähemalt 31-kordse töötutoetuse päevamäära suurune püsiv kuusissetulek. Püsivaks loetakse sissetulekut, mida isik saab vähemalt talle määratud töötutoetuse maksmise ajavahemiku lõpuni.»;

37) paragrahvi 36 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:

« 3) isikul, kes osaleb tööharjutuses, mille on korraldanud Tööturuameti piirkondlik struktuuriüksus käesoleva seaduse §-s 17 sätestatud tingimustel ja korras.»;

38) paragrahvi 37 lõikest 1 jäetakse välja sõnad «kord kuus»;

39) paragrahvi 37 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Sõidukulud hüvitatakse tööturukoolituse, tööharjutuse või tööpraktika toimumise koha ja töötu elukoha vahemaa alusel. Majutuskulud hüvitatakse kuludokumentide alusel. Töötule hüvitatakse ühe päeva kohta kas sõidu- või majutuskulud.»;

40) paragrahvi 40 lõikeid 1 ja 2 täiendatakse pärast sõna «riigieelarvest» sõnadega «Tööturuameti eelarve kaudu»;

41) paragrahvi 41 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Tööturuamet nõuab käesolevas seaduses sätestatud tööturutoetuse või käesoleva seaduse § 9 lõike 1 punktides 3, 5 ja 7–13 nimetatud tööturuteenuse saaja poolt teadliku valeandmete esitamise või tööturutoetuse või -teenuse saamist mõjutavatest asjaoludest teatamata jätmise korral või käesoleva seaduse § 18 lõikes 7, § 19 lõikes 8 ning § 20 lõikes 5 nimetatud juhtudel tööturutoetusteks alusetult makstud või tööturuteenuste osutamiseks kulunud summad tagasi.

(2) Kui isik ei maksa alusetult makstud summasid tagasi, tehakse nende tagasinõudmiseks ettekirjutus koos hoiatusega. Hoiatuses märgitud tähtaja jooksul ettekirjutuse täitmata jätmise korral on Tööturuameti piirkondlikul struktuuriüksusel õigus anda ettekirjutus sundtäitmiseks täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.»;

42) paragrahvi 43 täiendatakse lõikega 9 järgmises sõnastuses:

« (9) Käesoleva seaduse § 12 lõiget 41 kohaldatakse isiku suhtes, kelle eelmine töötuna arvelolek on lõpetatud pärast § 12 lõike 41 jõustumist. Käesoleva seaduse § 12 lõigetes 3 ja 4 sätestatud 20- või 21-nädalase perioodi pikkuse arvutamisel võetakse arvesse see töötuna arvel oldud aeg, mis järgneb § 12 lõike 41 jõustumisele.»

§ 2. Sotsiaalhoolekande seaduse (RT I 1995, 21, 323; 2008, 24, 156) § 222 lõike 2 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 5) tööturuteenuste ja -toetuste seaduse alusel tööturukoolituses, tööpraktikas ja tööharjutuses osalemise korral makstavat sõidu- ja majutustoetust ning tööturukoolituses osalemise korral makstavat stipendiumi.»

§ 3. Käesoleva seaduse § 1 punktid 2, 4, 6, 10, 29–34, 37, 39 ja 42 ning § 2 jõustuvad 2009. aasta 1. mail.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json