Teksti suurus:

Eesti Vabariigi ja Põhjamaade Ministrite Nõukogu vaheline vastastikuse mõistmise memorandum Põhjamaade Ministrite Nõukogu Tallinna Infobüroo staatusest

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.1995
Avaldamismärge:RT II 1995, 16, 80

Eesti Vabariigi ja Põhjamaade Ministrite Nõukogu vaheline vastastikuse mõistmise memorandum Põhjamaade Ministrite Nõukogu Tallinna Infobüroo staatusest

Vastu võetud 02.02.1995

Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 1994. a korraldus nr 1076-k

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

Memorandumi muutmise memorandum

Mitteametlik tõlge

Eesti Vabariigi valitsus ja Põhjamaade Ministrite Nõukogu,

eesmärgiga sõlmida riigiasutuste organisatsioonide ja üksikisikute vahelisi kontakte ühelt poolt Eesti Vabariigis ja teiselt poolt Põhjamaades,

on kokku leppinud järgnevas:

1. Infobüroo on juriidiline isik. Tal on muuhulgas õigus sõlmida lepinguid, palgata kohalikku personali, omandada ja käsutada tema tegevusega seotud vallas- ja kinnisvara ning algatada kohtumenetlusi.

2. Infobüroo võib ilma liigse finantskontrolli, -regulatsioonide või -moratooriumi piiranguteta omandada igasugust valuutat ja sellega arveldada ühest riigist teise ning konverteerida mis tahes tema käsutuses olevat valuutat ükskõik milliseks muuks valuutaks.

3. Infobüroo tegutsemiseks vajalik mööbel, materjalid ja varustus on vabastatud kõigist tolli- ja tulumaksudest ning samuti kõikidest impordi- ja ekspordikeeldudest ja -piirangutest.

4. Infobüroo juhatajale laieneb diplomaatiline staatus, juhul kui ta ei ole asukohariigi kodanik ning ei tegele asukohariigis mingi muu tulutoova ametialase või äritegevusega. Juhataja suhtes kohaldatakse puutumatust, eesõigusi ja kohustusi Diplomaatiliste suhete Viini konventsiooni alusel, kui käesolevas memorandumis ei ole sätestatud teisiti.

5. Infobüroo ja selle juhataja tegevus vabastatakse käibemaksust vastavalt kohalikele maksuseadustele ja teistele õigusaktidele.

6. Käesoleva memorandumiga ettenähtud korras imporditud kaubad ei kuulu Eestis müümisele, rentimisele, kinkimisele või laenutamisele, välja arvatud vastavate Eesti võimuorganitega kokkulepitud tingimustel.

7. Infobüroo ja selle juhataja teevad igal ajal vastavate Eesti riigiasutustega koostööd eesmärgiga kergendada nõuetekohast õigusemõistmist, tagada politsei ettekirjutuste järgimine ning ära hoida käesolevas memorandumis sätestatud eesõiguse kuritarvitamine.

8. Välisministeeriumile peab teatama Infobüroo personali, sealhulgas kohalike töötajate teenistusse saabumisest ja lõplikust lahkumisest.

9. Käesolev memorandum jõustub 1. aprillil 1995. a. ja kehtib seni, kuni üks või teine pool selle kirjalikus vormis tühistab.

Sõlmitud Kopenhaagenis 2. veebruaril 1995. a. kahes eksemplaris inglise keeles.

Eesti Vabariigi valitsuse poolt
Arvo-Jürgen ALAS

Põhjamaade Ministrite Nõukogu poolt
Pär STENBÄCK

 

Memorandum of Understanding between the Republic of Estonia and the Nordic Council of Ministers Regarding the Status of the Tallinn Information Office for the Nordic Council of Ministers

The Government of the Republic of Estonia and the Nordic Council of Ministers;

With the purpose of establishing contacts between authorities, organizations and individuals in, on the one hand the Republic of Estonia and, on the other hand the Nordic Countries;

Have reached the following understanding:

1. The Information Office shall be a legal entity. It shall inter alia have the capacity to conclude contracts, to employ local personnel, to acquire and dispose of movable and immovable property related to its activities and to institute legal proceedings.

2. Without being unduly restricted by financial controls, regulations or moratoria, the Information Office may hold funds and operate accounts in any currency from one country to another and to convert any currency held by it into any other currency.

3. The furniture, materials and equipment necessary for the functioning of the Information Office shall be exempt from customs duties and income taxes, and likewise, from all prohibitions and restrictions on import and export.

4. The Director of the Information Office, not being a local national and not being engaged in any profitable professional or commercial activity, will enjoy diplomatic status. The Director will be accorded the immunities, privileges and obligations under the provisions of the Vienna Convention on Diplomatic Relations if not otherwise provided in this Memorandum.

5. The Information Office and its Director shall be exempted form value added tax in accordance with the provisions of local tax laws and regulations.

6. Goods imported under the provisions of this Memorandum shall not be sold, leased, given away or lent in Estonia except in accordance with the conditions agreed upon by the appropriate Estonian authorities.

7. The Information Office and its Director shall cooperate at all times with the appropriate Estonian authorities to facilitate the proper administration of justice, to ensure the observance of police regulations and to prevent any abuse of privileges provided in this Memorandum.

8. The Ministry of Foreign Affairs must be notified of the arrival and final departure of the members of the Information Office, including local employees.

9. This Memorandum shall enter into force on April 1, 1995 and shall remain in force until denounced by either party in writing.

Done in Copenhagen on the 2nd of February 1995 in duplicate in the English language.

For the Government of the Republic of Estonia
Arvo-Jürgen ALAS

For the Nordic Council of Ministers
Pär STENBÄCK

/otsingu_soovitused.json