Teksti suurus:

Eesti Vabariigi valitsuse ja India Vabariigi valitsuse vaheline tehnilise ja majandusliku koostöö leping

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.03.2000
Avaldamismärge:RT II 1995, 18, 100

Eesti Vabariigi valitsuse ja India Vabariigi valitsuse vaheline tehnilise ja majandusliku koostöö leping

Vastu võetud 14.10.1993

Vabariigi Valitsuse 12. oktoobri 1993. a korraldus nr 588-k

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

 

Eesti Vabariigi valitsus ja India Vabariigi valitsus (edaspidi «lepingupooled»)

tunnistades sõbralike sidemete olemasolu nende kahe maa rahvaste vahel,

arvestades, et nende maade rahvastel on ühine huvi edendada oma majandust ning arvestades, et nende ühised jõupingutused tehniliste teadmiste ja oskuste vahetamisel aitavad seda eesmärki saavutada;

soovides vastastikku arendada võimalikult tihedat koostööd majandus- ja tehnikaaladel võrdsuse ja vastastikuse kasu alusel;

uskudes kindlalt, et nimetatud koostöö nende kahe maa rahvaste vahel edendab koostööalaseid jõupingutusi;

on kokku leppinud alljärgnevas:

Artikkel 1

Lepingupooled hõlbustavad ja edendavad kooskõlas käesoleva lepingu sätetega majanduslikku ja tehnilist koostööd vastavalt lepingu artiklis 3 täpsustatule, nii nagu seda oma vastavatele maadele kasulikuks peetakse.

Artikkel 2

Lepingupooltevahelist majanduslikku ja tehnilist koostööd teostatakse nende vahel eraldi sõlmitavate protokollide kaudu kooskõlas mõlemal maal kehtivate seaduste ja määrustega.

Artikkel 3

Ülaltoodud artiklis 1 kavandatud koostööalad hõlmavad muuhulgas järgnevat:

1. Aastas kuni viie Eesti Vabariigi kodaniku koolitamist Indias lepingupoolte vahel vastastikku kokkulepitavatel aladel. Nimetatud koolitusvõimaluste puhul on rakendatavad India Tehnilise ja Majandusliku Koostöö (ITEC) programmi tingimused. Kuid selliste õppijate rahvusvaheliste edasi-tagasi lendude kulud kannab Eesti Vabariigi valitsus. India valitsus kannab kohapealse ülalpidamise ja muud kulud vastavalt ITEC-i tingimustele;

2. India ekspertide läkitamist vastastikku kokkulepitud valdkondades;

3. India üliõpilaste õppimisvõimaluste soodustamist Eesti Vabariigi kõrgemates õppeasutustes vastastikku kokkulepitud erialadel.

Artikkel 4

Käesoleva lepingu nõuetekohase rakendamise kindlustamiseks ning lepingu alusel tehtud otsuste täitmise jälgimiseks kohtuvad lepingupooled vastastikku kokkulepitud kohtades ja aegadel.

Artikkel 5

Artiklis 3 mainitud ekspertide ja õppijate toetamise tingimused lepitakse igaks juhtumiks kokku vastavate poolte vahel, nii nagu on kaalutud käesoleva lepingu artiklis 2. Vajaduse korral näevad need tingimused ette ka meetmeid vastuvõtja poole poolt omandatud teabe või informatsiooni sobimatu avaldamise vastu.

Artikkel 6

Käesoleva lepingu alusel lähetatud isikud järgivad selle maa seadusi ja määrusi, kus nad oma ülesandeid täidavad või oma tegevust läbi viivad.

Mõlemad lepingupooled laiendavad sel määral, kuivõrd see on lubatav nende maal kehtivate seaduste ja määruste alusel, kõiki selliseid soodustusi ja immuniteete, mis võiksid olla vajalikud neile käesoleva lepingu alusel antud ülesannete edukaks täitmiseks.

Artikkel 7

Vajaduse korral määratletakse edasised üksikasjad, mis on seotud lepingupoolte poolt vastavalt käesolevale lepingule võetud kohustuste täitmisega, eraldi igal juhtumil lepingupoolte vaheliste kirjade vahetamise teel või mõnes teises sobivas vormis vastavalt pooltevahelisele kokkuleppele.

Artikkel 8

Käesolev leping kuulub kinnitamisele kooskõlas vastavate riiklike nõuetega ning jõustub kinnitamise teadete vahetamise kuupäeval. Enne nimetatud kinnituste laekumist jõustub leping ajutiselt selle allakirjutamise päeval.

Käesolev leping jääb jõusse viieks aastaks. Seejärel uueneb leping automaatselt iga aasta järel, kui kumbki lepingupool ei lõpeta seda kirjaliku teate saatmisega teisele lepingupoolele vähemalt kuus kuud enne käesoleva lepingu mis tahes kehtivusperioodi möödumist.

Koostatud kahes eksemplaris 14. oktoobril 1993. aastal eesti, hindi ja inglise keeles, kusjuures kõik tekstid on võrdselt autentsed. Lahknevuste korral tõlgendamisel võetakse aluseks ingliskeelne tekst.

Eesti Vabariigi valitsuse nimel
T. VELLISTE

India Vabariigi valitsuse nimel
D. SINGH

/otsingu_soovitused.json