Teksti suurus:

Eesti Vabariigi valitsuse ja Ukraina valitsuse vaheline kokkulepe koostööst võitluses tolliseaduste rikkumiste vastu

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT II 1995, 18, 106

Eesti Vabariigi valitsuse ja Ukraina valitsuse vaheline kokkulepe koostööst võitluses tolliseaduste rikkumiste vastu

Vastu võetud 06.07.1993

Eesti Vabariigi valitsus ja Ukraina valitsus, edaspidi «pooled»,

tunnistades, et tolliseaduste rikkumised kahjustavad nende riikide majanduslikke, maksualaseid ja ühiskondlikke huve,

pidades silmas, et narkootikumide ja psühhotroopsete ainete ebaseaduslik ringlus ohustab ühiskonna tervist,

tunnistades vajadust õigesti rakendada tollimakse, lõive ja muid makseid, mida nõutakse sisse kaupade impordi, ekspordi ja transiidi pealt, samuti täpselt järgida sätteid, mis puudutavad keelde, piiranguid ja kontrolli,

olles veendunud, et tolliseaduste järgimine on efektiivsem tolliteenistuste tiheda koostöö korral,

arvestades Tollikoostöö Nõukogu soovitusi vastastikusest administratiivabist 5. detsembrist 1953,

võttes arvesse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni egiidi all välja töötatud Narkootiliste ainete üldkonventsiooni (New York, 30. märts 1961), Psühhotroopsete ainete konventsiooni (Viin, 21. veebruar 1971) ning Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ebaseadusliku ringluse vastase võitluse konventsiooni (Viin, 19. detsember 1988) sätteid,

on kokku leppinud alljärgnevas:

DEFINITSIOONID

Artikkel 1

Käesoleva kokkuleppe eesmärkide täitmiseks tähendavad:

a) «tolliseadused» –  nende seadusandlike ja õigusaktide sätteid, mis reguleerivad kaupade impordi, ekspordi ja transiidi ning tollimaksude, lõivude ja muude maksete sissenõudmise korda, samuti keeldude, piirangute ja kontrolli korda;
b) «tollivõimud» – Eesti Vabariigis Riiklikku Tolliametit, Ukrainas Riiklikku Tollikomiteed;
c) «tolliseaduste rikkumised» – igasugust tolliseaduste rikkumist, samuti igasugust katset neid seadusi rikkuda;
d) «territoorium» – territooriumi, sealhulgas nende tehissaarte, konstruktsioonide ja rajatiste, mida ehitatakse riigi (mere)majandustsoonis, territooriumi, mis allub tolliasjus eranditult selle riigi jurisdiktsioonile.

  

RAKENDUSSFÄÄR

Artikkel 2

1. Käesoleva kokkuleppe alusel ja tollivõimude vahendusel osutavad pooled teineteisele abi:

a) tolliseaduste täpse järgimise eesmärgil;
b) tolliseaduste rikkumiste ennetamise, uurimise ja tõkestamise eesmärgil;
c) tolliseaduste rakendamist puudutavatest dokumentidest informeerimise osas.

2. Käesoleva kokkuleppega ette nähtud abi osutatakse vastavalt abitaotluse saanud poole seadustele ja eeskirjadele, selle tollivõimude pädevuse ja võimaluste raamides.

3. Käesolev kokkulepe ei näe ette tollimaksude, lõivude ja muude maksete kompenseerimist.

  

ISIKUTE, KAUPADE JA TRANSPORpAHENDITE JÄLGIMINE

Artikkel 3

1. Poolte tollivõimud jälgivad omal algatusel või taotluse alusel eriti:

a) isikuid, keda teatakse või kahtlustatakse rikkuvat teise poole tolliseadusi;
b) kaupade või maksevahendite liikumist, mille kohta ühe poole tollivõimud on teatanud teise poole tollivõimudele, et need on haaratud ebaseaduslikku käibesse selle maa territooriumil;
c) igasuguseid transporpahendeid, millest on teada, et neid kasutatakse või kahtlustatakse kasutatavat teise poole tolliseaduste rikkumiseks;
d) kohti, mida kasutatakse teise poole territooriumil ebaseaduslikuks ringluseks ette nähtud kaupade säilitamiseks.

2. Poolte tollivõimud ei luba oma pädevuse piires:

a) nende kaupade väljavedu, millest on teada või mille kohta on piisavalt alust eeldada, et need veetakse teise poole territooriumile muul eesmärgil kui seaduslik kaubakäive poolte riikide vahel;
b) nende kaupade väljavedu, mille sissevedu teise poole riigi territooriumile on keelatud.

  

INFORMATSIOONIVAHETUS

Artikkel 4

1. Poolte tollivõimud esitavad omal algatusel või taotluse alusel teineteisele kogu informatsiooni, mis on vajalik järgmiste asjaolude õigsuse kindlaksmääramiseks:

a) tollimaksude ning muude impordi- ja ekspordilõivude sissenõudmine ja eriti informatsiooni, mis lubab määratleda tolli eesmärkidel kaupade hindamise ja tariifide klassifitseerimise õigsust;
b) sisseveo-, väljaveo- ja transiidialaste keeldude ja piirangute rakendamine;
c) kaupade päritolu kindlaksmääramise reeglite kasutamine, kui teiste kokkulepetega pole sätestatud teisiti.

2. Neil juhtudel, kui ühe poole tollivõimud ei oma küsitud informatsiooni, võivad nad seda hankida oma äranägemise järgi vastavalt oma tolliseadusandlusele.

Artikkel 5

Ühe poole tollivõimud annavad taotluse korral teise poole käsutusse informatsiooni:

taotluse esitanud poole riiki sisseveetavate kaupade väljavedamise seaduslikkuse kohta taotluse saanud poole riigist,
taotluse esitanud poole riigist väljaveetavate kaupade sissevedamise seaduslikkuse kohta taotluse saanud poole riiki ja tolliprotseduuride kohta, millistele need kaubad allutati.

Artikkel 6

Ühe poole tollivõimud esitavad teise poole tollivõimudele omal algatusel või taotluse põhjal kogu informatsiooni, mida viimane võib kasutada tolliseaduste rikkumiste uurimisel, eriti:

a) füüsiliste ja juriidiliste isikute kohta, keda teatakse või kahtlustatakse teise poole tolliseaduste rikkumises;
b) kaupade kohta, millest teatakse või on alust arvata, et neid kasutatakse ebaseaduslikus ringluses;
c) transporpahendite kohta, millest teatakse või on alust arvata, et neid kasutatakse poolte tolliseaduste rikkumiseks;
d) meetodite ja vahendite kohta, millest teatakse või on alust eeldada, et neid kasutatakse tolliseaduste rikkumiseks.

Artikkel 7

Ühe poole tollivõimud annavad teise poole tollivõimude käsutusse omal algatusel või taotluse korral aktid, protokollid, kirjalikud tõendusmaterjalid või dokumentide kinnitatud koopiad, mis sisaldavad kogu nende käsutuses olevat informatsiooni kindlaks tehtud või planeeritavatest toimingutest, mis on vastuolus või võivad olla vastuolus teise poole tolliseadustega.

Artikkel 8

Käesoleva kokkuleppega ette nähtud dokumente võib esitada ka arvutiinformatsioonina või muus vormis.

Kogu vajalik teave antud materjali tõlgendamiseks ja rakendamiseks tuleb esitada samaaegselt.

Artikkel 9

1. Originaaldokumentide käsutusse saamist võib taotleda ainult neil juhtudel, kui kinnitatud koopiatest ei piisa.

2. Teise poole tollivõimudelt saadud originaaldokumendid tagastatakse esimesel võimalusel.

  

UURIMINE

Artikkel 10

1. Ühe poole tollivõimude palvel võivad teise poole tollivõimud alustada ametlikku uurimist selliste toimingute või toimingute katsete kohta, mis on või võivad olla vastuolus esimese poole tolliseadustega. Sellise uurimise tulemused edastatakse taotluse esitanud tollivõimudele.

2. Selline uurimine viiakse läbi taotluse saanud poole riigi seaduste ja eeskirjade järgi.

3. Ühe poole tollivõimude ametnikud võivad erijuhtudel teise poole tollivõimude loal osaleda viimase territooriumil taotluse esitanud poole tolliseaduste rikkumiste uurimisel.

  

EKSPERDID JA TUNNISTAJAD

Artikkel 11

Ühe poole kohtute või pädevate ametkondade taotluse korral, mis puudutab nende poolt läbivaadatavaid tolliseaduste rikkumisi, võivad teise poole tollivõimud volitada oma ametnikke esinema nendes kohtutes või pädevates ametkondades tunnistajate või ekspertidena. Taotlus peab sisaldama täpseid andmeid asja olemuse kohta ja selle kohta, millises rollis peab ametnik esinema.

  

AMETNIKE KOHALVIIBIMISE TINGIMUSED

Artikkel 12

Ühe poole ametnikud, viibides teise poole territooriumil käesoleva kokkuleppega sätestatud juhtudel, peavad omama dokumenti, mis kinnitab nende ametlikke volitusi, ning ei tohi kanda vormiriietust ega relva.

  

SAADUD ANDMETE JA DOKUMENTIDE KASUTAMINE

Artikkel 13

1. Taotluse alusel käsutusse saadud andmeid, teateid ja dokumente kasutatakse eranditult käesoleva kokkuleppe täitmiseks ning neid ei tohi ilma käsutusse andnud tollivõimude loata kellelegi edasi anda ega muudel eesmärkidel kasutada.

2. Käesoleva artikli punkti 1 sätted ei puuduta narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ebaseadusliku käibega seotud õigusrikkumiste kohta käivaid materjale. Sellist informatsiooni võib edasi anda otseselt narkootikumide ebaseadusliku käibega võitlemisega tegelevatele organitele.

3. Pool annab käesoleva kokkuleppe alusel saadud järelepärimistele, informatsioonile, ekspertiisiaktidele ja muudele teadetele samasuguse kaitse, kui antakse samalaadsetele materjalidele vastavalt rahvuslikule seadusandlusele.

Artikkel 14

1. Poolte tollivõimud võivad vastavalt käesolevale kokkuleppele ja selle raames kasutada tõestusmaterjalina saadud kirjalikke seletusi, tunnistajate ütlusi, teateid ja muid materjale juurdluste ja kohtulike arutluste läbiviimisel.

2. Nende andmete ja dokumentide tõendav jõud, samuti nende kasutamine kohtus määratakse kindlaks need saanud poole rahvusliku seadusandlusega.

  

ERANDID VASTASTIKUSE ABI ANDMISE KOHUSTUSTEST

Artikkel 15

1. Kui taotluse saanud tollivõimud arvavad, et taotluse täitmine võib kahjustada selle poole sõltumatust, julgeolekut, ühiskondlikku korda või muid olulisi huve või toob kaasa riiklike, tööstus- või ärisaladuste rikkumise, võivad nad keelduda abi osutamisest täielikult või osaliselt või panna taotluse täitmise sõltuvusse teatud tingimuste täitmisest.

2. Abi andmisest keeldumise korral teatatakse sellisest otsusest koos keeldumise põhjustega viivitamatult taotluse esitanud tollivõimudele.

3. Kui saadetakse abitaotlus, mida selle esitanud pool ise talle esitatud analoogilise taotluse korral täita ei saaks, siis tuleb taotluses sellele osutada. Otsuse sellise taotluse täitmise kohta võtavad vastu taotluse saanud tollivõimud.

  

INFORMEERIMINE DOKUMENTIDEST

Artikkel 16

1. Ühe poole tollivõimude palvel informeerivad teise poole tollivõimud oma territooriumil asuvaid huvitatud juriidilisi ja füüsilisi isikuid dokumentidest, mis peegeldavad võimude poolt võetud meetmeid seoses tolliseaduste rakendamisega.

2. Informeerimine dokumentidest käesoleva kokkuleppe alusel toimub vastavalt taotluse saanud poole seadustele ja praktikale.

3. Taotluse esitanud poole soovil võib informeerimine toimuda erimeetodil, kui selline meetod pole vastuolus taotluse saanud poole seadusandlusega.

4. Informeerimise kinnitamine peab olema vormistatud kui taotluse saanud poole pädeva organi tunnistus, kinnitatuna selliste rekvisiitidega, nagu kuupäev ja huvitatud isiku allkiri, või tunnistus, milles on näidatud informeerimise kuupäev ja meetod.

  

ABI VAHETAMINE

Artikkel 17

1. Käesoleva kokkuleppega sätestatud abi vahetust teostavad vahetult poolte tollivõimud.

2. Poolte tollivõimud võivad organiseerida otsekontakte oma kesk- ja kohalike uurimis- ja kontrolliteenistuste vahel.

  

KULUD

Artikkel 18

Poolte tollivõimud ei võta vastu pretensioone nende kulude hüvitamise suhtes, mis on seotud käesoleva kokkuleppe täitmisega, välja arvatud kulud, mis on seotud tunnistajate ja ekspertide väljakutsumisega vastavalt artiklile 11.

  

TERRITORIAALNE RAKENDAMINE, TÄITMINE JA TÕLGENDAMINE

Artikkel 19

1. Käesolev kokkulepe kehtib Eesti Vabariigi territooriumil ja Ukraina territooriumil.

2. Vaidlused, mis tekivad seoses käesoleva kokkuleppe tõlgendamise ja rakendamisega, lahendatakse läbirääkimiste teel või muul poolte jaoks vastuvõetaval viisil.

  

JÕUSTUMINE JA KEHTIVUSAJA LÕPPEMINE

Artikkel 20

Käesolev kokkulepe jõustub 30 päeva möödudes kirjalike teatiste vahetamisest selle kohta, et kõik poolte rahvusliku seadusandluse järgi jõustumiseks vajalikud protseduurid on täidetud.

 Kumbki pool võib käesoleva kokkuleppe denonsseerida. Kokkulepe kaotab oma jõu kuue kuu möödudes päevast, mil üks pool saab kätte kirjaliku teate teise poole kavatsusest kokkuleppe kehtivus lõpetada.

Koostatud Tallinnas, 6. juulil 1993. aastal kahes eksemplaris eesti, ukraina ja vene keeles, kusjuures kõik tekstid omavad võrdväärset jõudu.

Lahkarvamuste korral käesoleva kokkuleppe lugemisel ja tõlgendamisel võetakse aluseks venekeelne tekst.

Eesti Vabariigi valitsuse nimel
M. LAAR

Ukraina valitsuse nimel
L. KUTŠMA

/otsingu_soovitused.json