Teksti suurus:

Eesti Vabariigi valitsuse ja Prantsuse Vabariigi valitsuse vaheline finantsprotokoll

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.01.1995
Avaldamismärge:RT II 1995, 21, 116

Eesti Vabariigi valitsuse ja Prantsuse Vabariigi valitsuse vaheline finantsprotokoll

Vastu võetud 17.01.1995

Eesti ja Prantsusmaa vaheliste sõprus- ja koostöösidemete tugevdamise eesmärgil on Eesti Vabariigi valitsus ja Prantsuse Vabariigi valitsus jõudnud otsusele sõlmida käesolev protokoll.

Artikkel 1. Prantsuse Varaameti annetuse suurus ja eesmärk

Prantsuse Vabriigi valitsus teeb Eesti Vabariigi valitsusele annetuse maksimaalse suurusega 3,85 miljonit franki (kolm miljonit kaheksasada viiskümmend tuhat Prantsuse franki), mis on ette nähtud Tallinna Lennujaama moderniseerimisuuringu teostamisega seotud Prantsuse abi ja teenuste finantseerimiseks.

Artikkel 2. Prantsuse Varaameti annetuse kasutamistingimused

Ülalpool artiklis 1 nimetatud rahaline toetus kinnitatakse lepinguga, mis sõlmitakse Prantsuse poole kui raha andja ja Eesti poole kui raha vastuvõtja vahel.

Ühelt poolt Prantsuse Vabariigi valitsuse nimel tegutseva Riikliku Krediitpanga ja teiselt poolt Eesti Vabariigi valitsuse nimel tegutseva Eesti Panga vahel sõlmitav rakenduskokkulepe täpsustab Varaameti annetuse kasutamistingimused.

Artikkel 3. Arveldus- ja maksevahend

Arveldamis- ja maksevahendiks on Prantsuse frank.

Artikkel 4. Rakendamistähtajad

Artiklis 1 nimetatud abi saamiseks peab artiklis 2 nimetatud leping Prantsuse poole kui raha andja ja Eesti poole kui raha vastuvõtja vahel olema sõlmitud hiljemalt 31. märtsiks 1995 ja rahad olema üle kantud hiljemalt kolm kuud pärast seda kuupäeva.

Pärast 31. märtsi 1996 ei lubata ühtegi rahalist väljamakset Prantsuse Varaameti annetussumma arvelt. Seda tähtaega saab edasi lükata vaid eriasjaoludel pärast kirjade vahetust kahe valitsuse vahel.

Artikkel 5. Transport ja kindlustus

Transporti ja kindlustust, mis kuuluksid finantseerimisele käesoleva protokolli kohaselt, loetakse Prantsuse teenusteks kui:

kaubavedu toimub kas Prantsuse reederi, Prantsuse lennukompanii või Prantsuse teedeameti poolt välja antud saatekirjade alusel, mis on sertifitseeritud kui Prantsuse teenused vastavate Prantsuse poole pädevate võimude poolt;

kindlustused on alla kirjutatud Prantsuse poole poolt tunnustatud kompaniide poolt.

Artikkel 6. Arveldamine

Käesoleva protokolli artiklis 1 nimetatud ja artiklis 2 mainitud lepingu alla käiva rahasumma arveldamise kord määratakse kindlaks Eesti Vabariigi pädevate võimuorganite ja Prantsuse vastavate pädevate võimuorganite volitusel tegutseva Tallinna Prantsuse Saatkonna kaubandusnõuniku vahelise kirjavahetuse teel.

Koopia arvelduskokkuleppest edastatakse Riiklikule Krediitpangale Tallinna Prantsuse Saatkonna kaubandusnõuniku poolt.

Artikkel 7. Riigi- ja muud maksud

Käesolevas protokollis nimetatud rahasummad on vabastatud Eesti Vabariigi pädevate riigivõimude poolt kõikidest maksudest.

Artikkel 8. Projektide hindamine

Prantsuse Vabariigi valitsus võib omal kulul teha protokollis märgitud projektide retrospektiivse hindamise, et määratleda nende mõju Eesti Vabariigi arengule. Ka Eesti Vabariigi valitsus võib soovi korral ühineda selle uuringuga, vastavalt tingimustele, mis sel juhul kindlaks määratakse, et olla otseselt kursis töötulemustega. Eesti Vabariigi valitsus kohustub Prantsuse Vabariigi valitsuse saadetavat hindamist teostavat komisjoni vastu võtma ja lihtsustama Prantsuse poole juurdepääsu projekti puudutavale informatsioonile.

Artikkel 9. Jõustumine

Käesolev protokoll jõustub allakirjutamise momendist.

Eelöeldu kinnituseks on käesolevale protokollile alla kirjutanud ja selle pitsatitega kinnitanud kahe maa valitsuse poolt volitatud esindajad.

Koostatud Pariisis 17. jaanuaril 1995. a. (neljas originaaleksemplaris, millest kaks on prantsuse ja kaks eesti keeles, kusjuures mõlemad tekstid on võrdselt autentsesd).

Eesti Vabariigi valitsuse nimel
A. TOMASBERG

Prantsuse Vabariigi valitsuse nimel
D. LAMIOT

/otsingu_soovitused.json