Teksti suurus:

Eesti Vabariigi valitsuse ja Saksamaa Liitvabariigi valitsuse vaheline kokkulepe rahandusalasest koostööst (DEG osalus Eesti Investeerimispangas ja laen EIP-le)

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.02.1995
Avaldamismärge:RT II 1995, 28, 122

Eesti Vabariigi valitsuse ja Saksamaa Liitvabariigi valitsuse vaheline kokkulepe rahandusalasest koostööst (DEG osalus Eesti Investeerimispangas ja laen EIP-le)

Vastu võetud 10.02.1995

Vabariigi Valitsuse 27.12.1994 korraldus nr 1105-k lepinguga nõustumise kohta

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

 

Eesti Vabariigi valitsus ja Saksamaa Liitvabariigi valitsus, Eesti Vabariigi ja Saksamaa Liitvabariigi vaheliste sõbralike suhete vaimus,

soovides kindlustada ja süvendada neid sõbralikke suhteid partnerliku rahandusliku koostöö kaudu,

teadmises, et nende suhete säilitamine on selle kokkuleppe alus,

kavatsedes kaasa aidata sotsiaalsele ja majanduslikule arengule Eesti Vabariigis,

leppisid kokku alljärgnevas:

Artikkel 1

Saksamaa Liitvabariigi valitsus annab Kölnis asuva Saksa Investeeringu- ja Arenguseltsi (DEG) käsutusse rahaeraldise kuni 5 000 000 Saksa marga ulatuses (viis miljonit DEM) ja lubab DEG-il sellega:

omandada osalus Eesti Investeerimispangas (edaspidi EstIB) 1 000 000 ECU suuruses summas;

anda siis kogusummast veel kasutada oleva summa ulatuses (sel hetkel ca 3 000 000 DEM) EstIB'ile osaluslaadset muutusõigusega laenu.

Neid kahte finantseerimisvormi nimetatakse edaspidi investeeringuks.

Artikkel 2

Artiklis 1 nimetatud DEG-i investeering teostatakse EstIB'iga veel sõlmitavate finantseerimislepingute kohaselt.

Artikkel 3

(1) Eesti Vabariigi valitsus tagab artiklis 1 nimetatud investeeringu puhul kõigi välismaiste maksevahendite vaba sisseveo seoses osaluse omandamise ja osaluslaadse laenu andmisega, laekuvate tulude ja osaluse müügi- või likvidatsioonitulu vaba ülekande, samuti osaluslaadse laenu ja intresside tagasimaksmise või muutusõiguse täieliku või osalise kasutamise korral sellest laekuvate tulude ja müügi- või likvidatsioonitulude vaba ülekande.

(2) Eesti Vabariigi valitsus kohustub mitte tegema EstIB-ile takistusi tema maksekohustuste täitmisel DEG-i suhtes.

(3) Juhul kui kolmandad isikud omandavad artiklis 1 nimetatud investeeringu, ei takista Eesti Vabariigi valitsus müügitulu tasumist DEG-ile.

(4) Lepingupooled on kokku leppinud, et artiklis 1 nimetatud osaluslaadsest laenust saadavad intressid kantakse DEG-i erikontole EstIB-is või mõnes teises DEG-i ja EstIB-i poolt aktsepteeritavas pangas ja neid kasutatakse ainult sellisteks projektideks, mis on eriti olulised Eesti Vabariigi majandusele. DEG ja EstIB otsustavad koos nende tulude kasutamise üle.

(5) Eesti Vabariigi valitsus annab DEG-ile avalduse alusel artiklis 1 nimetatud osaluse, sealhulgas muutusõiguse alusel omandatud osaluse jaoks «lubatud staatuse» vastavalt Eestis kehtivatele seadustele.

Artikkel 4

Eesti Vabariigi valitsus rakendab vajalikud meetmed, et kindlustada EstIB poolt võetud kohustuste täitmine, kaasa arvatud tekkida võivad maksukohustused ja muud avalikud maksed, mis DEG-il tulenevalt artiklis 1 nimetatud investeeringu ja selle tulude omandamisest, müügist või likvideerimisest tuleb Eesti Vabariigis tasuda.

Artikkel 5

Kui artiklis 1 nimetatud investeeringu väärtus suureneb lisaaktsiate väljaandmisega, kehtivad Eesti Vabariigi valitsuse poolt artiklites 3 ja 4 antud tagatised ja lubadused ka suurenenud investeeringule.

Artikkel 6

Käesolev kokkulepe jõustub allakirjutamise päevast.

Koostatud Tallinnas, 10. veebruaril 1995. aastal kahes originaalis, kumbki eesti ja saksa keeles, kusjuures mõlemad tekstid on võrdse jõuga.

Eesti Vabariigi valitsuse nimel
A. LIPSTOK

Saksamaa Liitvabariigi valitsuse nimel
H. von WISTINGHAUSEN

/otsingu_soovitused.json