Teksti suurus:

Maaparandusalal tegutseva ettevõtja registreerimistaotluse ja registreeringuandmete muutmise taotluse vorminõuded ning taotluse esitamise kord

Maaparandusalal tegutseva ettevõtja registreerimistaotluse ja registreeringuandmete muutmise taotluse vorminõuded ning taotluse esitamise kord - sisukord
Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.11.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2010
Avaldamismärge:

Maaparandusalal tegutseva ettevõtja registreerimistaotluse ja registreeringuandmete muutmise taotluse vorminõuded ning taotluse esitamise kord

Vastu võetud 18.06.2003 nr 58
RTL 2003, 74, 1093
jõustumine 01.07.2003

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
10.11.2008RTL 2008, 93, 129123.11.2008

Määrus kehtestatakse «Maaparandusseaduse» § 36 lõike 5 alusel.

§ 1. Registreerimistaotlus

 (1) Registreerimistaotlus (edaspidi taotlus) on käesoleva määruse lisas 1 toodud vormikohane dokument, mille esitab «Maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate registrile» (edaspidi register) ettevõtja, kes soovib tegutseda järgmistel maaparandusaladel:
 1) maaparanduse uurimistöö tegemine;
 2) maaparandussüsteemi projekteerimine;
 3) maaparanduse omanikujärelevalve tegemine;
 4) maaparanduse ekspertiisi tegemine;
 5) maaparandussüsteemi ehitamine.

§ 2. Registreeringuandmete muutmise taotlus

  Registreeringuandmete muutmise taotlus on käesoleva määruse lisas 2 toodud vormikohane dokument, mille esitab registrile ettevõtja, kelle registreeringuandmed on muutunud.

§ 3. Taotluse ja registreeringuandmete muutmise taotluse esitamine

 (1) Taotlus ja registreeringuandmete muutmise taotlus esitatakse registri volitatud töötlejale paberkandjal või elektrooniliselt.
[RTL 2008, 93, 1291 - jõust. 23.11.2008]

 (2) Registreeringuandmete muutumisel esitatakse registrile registreeringuandmete muutmise taotluse andmete muutumisest arvates kümne tööpäeva jooksul.

 (3) Taotluse ja registreeringuandmete muutmise taotluse allkirjastab ettevõtja, seadusjärgset esindusõigust omav või selleks volitatud isik.

 (4) Taotlusele lisatakse vastutava spetsialisti erialast haridust ja vastaval maaparandusalal töötamist tõendavate dokumentide koopiad. Kui ettevõtja soovib muuta registreeringuandmeid vastutava spetsialisti osas, asendades või võttes juurde uue vastutava spetsialisti, esitab ta koos registreeringuandmete muutmise taotlusega ka uue vastutava spetsialisti erialast haridust ja vastaval maaparandusalal töötamist tõendavate dokumentide koopiad.

§ 4. Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2003. aastal.

Lisa Lisa 1

Lisa Lisa 2

/otsingu_soovitused.json