Teksti suurus:

Lisanõuded taotlejale ja nõuandekeskusele, tunnustamise taotlemise ja taotluse menetlemise kord, taotluse hindamise kriteeriumid ja hindamise kord ning tunnustamise otsuse kehtetuks tunnistamise kord

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.11.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:16.06.2011
Avaldamismärge:

Lisanõuded taotlejale ja nõuandekeskusele, tunnustamise taotlemise ja taotluse menetlemise kord, taotluse hindamise kriteeriumid ja hindamise kord ning tunnustamise otsuse kehtetuks tunnistamise kord
[RTL 2007, 41, 700 - jõust. 19.05.2007]

Vastu võetud 30.03.2005 nr 36
RTL 2005, 39, 560
jõustumine 15.04.2005

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
09.05.2007RTL 2007, 41, 70019.05.2007
12.11.2008RTL 2008, 93, 129223.11.2008

Määrus kehtestatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 54 lõigete 3 ja 4 alusel.
[RTL 2007, 41, 700 - jõust. 19.05.2007]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse nõuded nõuandekeskuse tunnustamist taotlevale isikule ja nõuandekeskusele, tunnustamise taotlemise ja taotluse menetlemise kord ning tunnustamise otsuse kehtetuks tunnistamise kord, taotluse hindamise kriteeriumid ja hindamise kord.
[RTL 2007, 41, 700 - jõust. 19.05.2007]

§ 2.  Nõuandekeskuse mõiste

  (1) Nõuandekeskus on põllumajandusliku nõuande, teabelevi ja koolituse valdkonnas tegutsev juriidiline isik, keda põllumajandusminister on tunnustanud tegutsema nõuandekeskusena ühes või mitmes maakonnas.
[RTL 2007, 41, 700 - jõust. 19.05.2007]

  (2) Põllumajandusminister võib tunnustada nõuandekeskuseks ka “Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” § 54 lõikes 2 nimetatud koordineeriva keskuse (edaspidi koordineeriv keskus).
[RTL 2007, 41, 700 - jõust. 19.05.2007]

2. peatükk TAOTLEJALE JA TAOTLUSELE ESITATAVAD NÕUDED 

§ 3.  Nõuded nõuandekeskuse tunnustamist taotlevale isikule

  (1) Nõuandekeskuse tunnustamise taotleja on juriidiline isik, kes pakub nõuande-, teabelevi- ja koolitusteenust (edaspidi taotleja) ning:
  1) kellel ei ole riikliku maksu maksuvõlga või kelle riikliku maksuvõla tasumine on ajatatud. Maksuvõla tasumise ajatamise korral peavad maksud olema tasutud maksuvõla tasumise ajakava kohaselt;
  2) kellel on «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 54 lõikes 7 sätestatud nõuetele vastava või asjaomase kutsekvalifikatsiooniga konsulendiga (edaspidi konsulent) sõlmitud tööleping või konsulendi poolt antud kinnituskiri, millega konsulent kinnitab, et ta on taotleja tunnustamise korral valmis sõlmima nõuandekeskusega töölepingu või muu lepingu nõuandeteenuse osutamiseks;
[RTL 2008, 93, 1292 - jõust. 23.11.2008]
  3) kellel on vähemalt viie punktis 2 nimetatud konsulendi kinnituskiri, millega konsulent kinnitab, et ta ei ole sõlminud ega sõlmi taotleja tunnustamise korral punktis 2 nimetatud töölepingut või muud lepingut rohkem kui kahe taotleja või nõuandekeskusega, ja kellel on vähemalt ühe punktis 2 nimetatud konsulendi kinnituskiri, millega konsulent kinnitab, et ta ei ole sõlminud ega sõlmi taotleja tunnustamise korral punktis 2 nimetatud töölepingut või muud lepingut teise taotleja või nõuandekeskusega;
[RTL 2008, 93, 1292 - jõust. 23.11.2008]
  4) kes omab või kasutab õiguslikul alusel vähemalt 15 m2 suurust kontoripinda, mis sobib klientide vastuvõtuks ja nende nõustamiseks;
  5) kellel on nõuandekeskuse juhtimiseks ja töö korraldamiseks sõlmitud tööleping või kinnituskiri isikult, kes on taotleja tunnustamise korral valmis sõlmima nõuandekeskusega töölepingu nõuandekeskuse juhtimiseks ja töö korraldamiseks (edaspidi nõuandekeskuse juht).
[RTL 2008, 93, 1292 - jõust. 23.11.2008]

  (2) Lõike 1 punktis 2 nimetatud lepingud sõlminud või kinnituskirja esitanud konsulendid peavad pakkuma nõuandeteenust vähemalt järgmistes nõustamisvaldkondades:
  1) loomakasvatuse valdkond või selle alavaldkond;
  2) taimekasvatuse valdkond või selle alavaldkond;
  3) finantsmajandus.

  (21) Vähemalt üks lõike 1 punktis 2 nimetatud lepingu sõlminud või kinnituskirja esitanud konsulent peab olema edukalt läbinud Põllumajandusministeeriumi korraldatud nõuetele vastavuse koolituse ning vähemalt üks lõike 1 punktis 2 nimetatud lepingu sõlminud või kinnituskirja esitanud konsulent peab olema edukalt läbinud Põllumajandusministeeriumi korraldatud töötervishoiu ja tööohutuse koolituse.
[RTL 2008, 93, 1292 - jõust. 23.11.2008]

  (3) Kui taotleja taotleb mitmes maakonnas nõuandekeskusena tegutsemise tunnustamist, peavad lõike 1 punktides 2 ja 4 sätestatud tingimused olema täidetud iga maakonna kohta, välja arvatud juhul, kui taotlejaks on koordineeriv keskus.
[RTL 2007, 41, 700 - jõust. 19.05.2007]

§ 4.  Nõuded taotlusele ja taotluse esitamise tähtaeg

  (1) Nõuandekeskuse tunnustamise taotlemiseks esitab taotleja Põllumajandusministeeriumile lisas toodud vormi kohase avalduse ning selles esitatud andmeid tõendavad dokumendid (edaspidi taotlus).
[RTL 2007, 41, 700 - jõust. 19.05.2007]

  (2) Lõikes 1 nimetatud avalduses esitatud andmeid tõendavad dokumendid on:
  1) taotluse esitaja isikut tõendava dokumendi koopia ja seadusjärgse esindusõiguseta isiku puhul lisaks tema volitusi tõendav volikiri;
  2) [Kehtetu – RTL 2008, 93, 1292 - jõust. 23.11.2008]
  3) koopiad § 3 lõike 1 punktides 2, 3 ja 5 nimetatud töölepingust, muust lepingust või kinnituskirjast;
[RTL 2008, 93, 1292 - jõust. 23.11.2008]
  4) konsulendi ja nõuandekeskuse juhi senise töökogemuse kirjeldus;
[RTL 2008, 93, 1292 - jõust. 23.11.2008]
  5) koopiad koostöölepingutest Eesti või välisriikide nõuande-, haridus- ning teadusasutuste või isikutega või nende antud muud kirjalikud tõendid tehtud koostöö ning tulevikus kavandatava koostöö tegemise kohta.

  (3) Põllumajandusministeerium teatab taotluse esitamise tähtaja ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
[RTL 2007, 41, 700 - jõust. 19.05.2007]

3. peatükk TUNNUSTAMISE TAOTLEMINE JA TAOTLUSE MENETLEMINE 

§ 5.  Taotluse vastuvõtmine ja andmete õigsuse kontroll

  (1) Põllumajandusministeerium kontrollib taotluse esitamisel nõutavate dokumentide olemasolu, taotluse tähtaegset esitamist ja taotluses esitatud andmete õigsust.
[RTL 2007, 41, 700 - jõust. 19.05.2007]

  (2) Kui taotleja ei esitanud nõuandekeskuse tunnustamise taotlemisel kõiki nõutavaid dokumente või kui dokumentides esineb puudusi, määrab Põllumajandusministeerium taotlejale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Tähtpäevaks taotluse esitamata jätmise või puuduste kõrvaldamata jätmise korral võib volitatud asutus jätta taotluse läbi vaatamata.
[RTL 2007, 41, 700 - jõust. 19.05.2007]

  (3) Taotleja teavitab Põllumajandusministeeriumi viivitamata kirjalikult oma postiaadressi või kontaktandmete muutumisest või teistest asjaoludest, mille tõttu taotluses esitatud andmed ei ole enam täielikud või õiged või mille tõttu taotleja ei vasta §-s 3 sätestatud nõuetele.
[RTL 2007, 41, 700 - jõust. 19.05.2007]

§ 6.  Taotleja ja taotluse nõuetele vastavaks tunnistamine

  (1) Põllumajandusministeerium kontrollib vastuvõetud taotluse nõuetekohasust ning taotleja vastavust §-s 3 sätestatud nõuetele.

  (2) Nõuetele vastavaks tunnistamiseks võrdleb Põllumajandusministeeriumi volitatud ametnik (edaspidi volitatud ametnik) vormikohases avalduses märgitud andmeid neid andmeid tõendavates dokumentides esitatud andmetega. Volitatud ametnikul on taotluses esitatud andmete õigsuse kontrollimiseks ametitõendi ettenäitamisel õigus viibida kontrollitava isiku kasutuses olevates ruumides või territooriumil ning teha paikvaatlust.

  (3) Volitatud ametnik koostab kontrolli tulemuste kohta protokolli, mille allkirjastavad volitatud ametnik ja taotleja esindaja.

  (4) Taotleja tunnistatakse nõuetele vastavaks, kui:
  1) on täidetud määruses sätestatud nõuded;
  2) kõik omavahel võrreldavad andmed on samased.

  (5) Põllumajandusminister teeb otsuse taotleja nõuetele vastavaks või mittevastavaks tunnistamise kohta kümne tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtaja viimasest päevast arvates.

  (6) Põllumajandusministeerium saadab taotlejale taotleja nõuetele vastavaks või mittevastavaks tunnistamise otsuse koopia tähtkirjaga või väljastusteatega tähtkirjaga viie tööpäeva jooksul arvates taotleja nõuetele vastavaks või mittevastavaks tunnistamise otsuse tegemisest.
[RTL 2007, 41, 700 - jõust. 19.05.2007]

§ 7.  Taotluse hindamine

  (1) [Kehtetu – RTL 2007, 41, 700 - jõust. 19.05.2007]

  (2) Nõuetele vastavaks tunnistatud taotlusi hindab põllumajandusministri moodustatud hindamiskomisjon (edaspidi komisjon) §-s 8 toodud hindamiskriteeriumite alusel.

  (3) Koordineeriva keskuse esitatud nõuetele vastavaks tunnistatud taotlust hinnatakse vaid siis, kui nõuetele vastavaks tunnistatud taotlusi on konkreetse maakonna kohta esitatud rohkem kui üks.
[RTL 2007, 41, 700 - jõust. 19.05.2007]

§ 8.  Taotluse hindamiskriteeriumid ja -meetod

  Nõuandekeskuse tunnustamise taotluste paremusjärjestuse kohta hinnangu andmise korral on komisjoni liikmel võimalik anda:
  1) kuni 10 hindepunkti lähtuvalt sellest, milline on taotleja varasem kogemus põllumajanduse ja maaelu alase nõuande, teabelevi ja koolituse valdkonnas;
[RTL 2008, 93, 1292 - jõust. 23.11.2008]
  11) kuni 10 hindepunkti lähtuvalt sellest, milline on konsulendi varasem kogemus ja pädevus põllumajanduse ja maaelu alase nõuande, teabelevi ja koolituse valdkonnas;
[RTL 2008, 93, 1292 - jõust. 23.11.2008]
  12) kuni 10 hindepunkti lähtuvalt sellest, milline on nõuandekeskuse juhi varasem kogemus ja pädevus;
[RTL 2008, 93, 1292 - jõust. 23.11.2008]
  2) kuni 10 hindepunkti lähtuvalt sellest, millisel määral taotleja teeb või kavandab teha koostööd Eesti või välisriigi nõuande-, haridus- ning teadusasutusega või isikutega;
  3) kuni 10 hindepunkti lähtuvalt sellest, milline on taotleja planeeritavate nõustamisvaldkondade ja pakutava nõuandeteenuse mitmekesisus.

§ 9.  Nõuandekeskuse tunnustamine

  (1) Nõuandekeskuse tunnustamise või tunnustamata jätmise otsuse teeb põllumajandusminister 15 tööpäeva jooksul arvates viimase taotluse nõuetele vastavaks tunnistamisest.
[RTL 2007, 41, 700 - jõust. 19.05.2007]

  (2) Igas maakonnas tunnustatakse maakonna kõrgeima keskmise hindepunktide summa saanud taotleja. Taotleja, kelle taotlus on saanud alla 30% võimalikust maksimaalsest punktide arvust, mida võivad anda komisjoni istungil osalenud komisjoni liikmed, jäetakse asjaomases maakonnas tunnustamata.

  (3) Ministeerium saadab taotlejale taotleja tunnustamise või tunnustamata jätmise otsuse koopia posti teel viie tööpäeva jooksul tunnustamise või tunnustamata jätmise otsuse tegemisest. Ministeerium teavitab tunnustamise või tunnustamata jätmise otsusest viivitamata Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametit (edaspidi PRIA ) elektrooniliselt või posti teel.

4. peatükk NÕUDED TUNNUSTATUD NÕUANDEKESKUSELE 

§ 10.  Nõuded tunnustatud nõuandekeskusele

  (1) Nõuandekeskus kasutab kogu tegutsemise aja vältel vähemalt 15 m2 suurust kontoripinda, mis sobib klientide vastuvõtuks ja nende nõustamiseks (edaspidi nõuandekeskuse kontor).

  (2) Hiljemalt 40 tööpäeva jooksul arvates nõuandekeskuse tunnustamise otsuse tegemisest, peab nõuandekeskus vastama järgmistele tingimustele:
  1) nõuandekeskus omab või kasutab nõuandekeskuse kontoris telefoni, faksi ja interneti püsiühendusega arvutit;
  2) nõuandekeskuse kontor on avatud igal tööpäeval ning seal on klientide teenindamiseks pädev töötaja;
  3) nõuandekeskusel on impersonaalne e-posti aadress ning veebilehekülg, kus on andmed nõuandekeskuse kontori lahtiolekuaegade, kontaktandmete, pakutavate teenuste, teenuste hinnakirja ja töötajate kohta;
  4) nõuandekeskusel on kehtiv tööleping või muu leping konsulendi või konsulentidega, kes pakuvad nõuandeteenust vähemalt § 3 lõikes 2 nimetatud nõustamisvaldkondades.

  (3) Nõuandekeskus peab igal kalendriaastal esitama Põllumajandusministeeriumile aruande, mis tõendab et konsulent on nimetatud aastal läbinud vähemalt 18 tunni ulatuses erialase täienduskoolituse.
[RTL 2007, 41, 700 - jõust. 19.05.2007]

§ 11.  Muudatustest teavitamine

  Nõuandekeskus teavitab Põllumajandusministeeriumit viivitamata kirjalikult:
[RTL 2007, 41, 700 - jõust. 19.05.2007]
  1) oma postiaadressi või kontaktandmete muutumisest;
  2) teistest asjaoludest, mille tõttu nõuandekeskus ei vasta §-des 3 ja 10 sätestatud nõuetele.
[RTL 2007, 41, 700 - jõust. 19.05.2007]

§ 12.  Nõuandekeskuse tunnustamise otsuse kehtetuks tunnistamine

  (1) Nõuandekeskuse tunnustamise otsus tunnistatakse kehtetuks «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 54 lõike 6 alusel.

  (2) Nõuandekeskuse tunnustamise otsuse kehtetuks tunnistamise korral teavitab Põllumajandusministeerium sellest viivitamata asjaomast nõuandekeskust ja PRIA-t.

5. peatükk  
[Kehtetu – RTL 2007, 41, 700 - jõust. 19.05.2007]

Lisa 1 

/otsingu_soovitused.json