Teksti suurus:

Põllumajandusministri 12. märtsi 2008. a määruse nr 20 "Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord" muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.11.2008
Avaldamismärge:RTL 2008, 92, 1286

Põllumajandusministri 12. märtsi 2008. a määruse nr 20 "Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord" muutmine

Vastu võetud 12.11.2008 nr 108

Määrus kehtestatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 454 lõike 2, § 455 lõike 2 ning § 456 lõike 4 alusel ning kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta (ELT L 277, 21.10.2005, lk 1–40) artikli 18 lõike 4 alusel heaks kiidetud «Eesti maaelu arengukavaga 2007–2013» (edaspidi arengukava).

Põllumajandusministri 12. märtsi 2008. a määrust nr 20 «Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» (RTL 2008, 22, 343; 27, 406) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 1 täiendatakse pärast sõna «arendamise» sõnadega «, sealhulgas arengukava 5. peatüki meetme 3.1 «Majandustegevuse mitmekesistamine maapiirkonnas» alameetmetes 3.1.1 «Mitmekesistamine mittepõllumajandusliku tegevuse suunas» ja 3.1.2 «Mikroettevõtete arendamise toetus» nimetatud suurte projektide (edaspidi suurprojekt) elluviimise»;

2) paragrahv 2 sõnastatakse järgmiselt:

« § 2. Taotlejale esitatavad nõuded

(1) Toetust võib taotleda komisjoni määruse (EÜ) nr 800/2008, EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse ühisturuga kokkusobivaks (üldine grupierandi määrus) (ELT L 214, 09.08.2008, lk 3–47), artikli 2 punkti 7 mõistes:
1) põllumajandusega tegelev mikroettevõtja, kelle omatoodetud põllumajandussaaduste müügitulu ja omatoodetud põllumajandussaaduste töötlemisest saadud põllumajandustoodete müügitulu kas koos või eraldi moodustas taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal vähemalt 50% ettevõtja kogu müügitulust (edaspidi põllumajandustootja);
2) väikese ja keskmise suurusega põllumajandustootja, kui kavandatav tegevus on biomassist turustamise eesmärgil biokütuse, biosoojuse või bioelektri tootmine;
3) muu mikroettevõtja, välja arvatud kalandustoodete tootja või töötleja «Kalandusturu korraldamise seaduse» mõistes.

(2) Lõikes 1 nimetatud isik (edaspidi taotleja) peab vastama järgmistele nõuetele:
1) taotleja on taotluse esitamise ajaks tegutsenud vähemalt 12 kuud. Kui taotleja on äriühing, peab taotleja poolt äriregistrisse esitatud taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta aruanne kajastama tema tegevust vähemalt 12 kuu jooksul, ning kui taotleja on füüsilisest isikust ettevõtja, peab taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud kalendriaasta kohta esitatud residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu deklareerimise vorm E kajastama tema tegevust vähemalt 12 kuu jooksul;
2) taotleja taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta müügitulu oli suurem kui 37 552 krooni. Suurprojekti kohta toetuse taotlemise korral oli taotleja taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta müügitulu suurem kui 500 000 krooni;
3) taotlejal ei ole taotluse esitamise ajal riikliku maksu maksuvõlga või riikliku maksu maksuvõla tasumine on ajatatud. Maksuvõla tasumise ajatamise korral on maksud tasutud ajakava kohaselt;
4) taotleja võlakordaja ehk võõrkapitali osakaalu näitaja, mille arvutamisel jagatakse lisa 2 tabelis 4 toodud kohustuste summa koguvara summaga, ei olnud taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal suurem kui 0,8 ning suurprojekti kohta toetuse taotlemise korral ei olnud taotleja võlakordaja taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal suurem kui 0,7;
5) taotleja maksevõime näitaja, mille arvutamisel jagatakse käibevara summa lühiajaliste kohustuste summaga, oli taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal suurem kui 1;
6) taotleja ei ole saanud ega taotle samal ajal sama investeeringuobjekti kohta või investeeringuobjektiga seotud § 3 lõigetes 4 ja 5 nimetatud ettevalmistava töö, turundustegevuse, omanikujärelevalve ja litsentsi, patendi või kasuliku mudeli kaitsmisega seotud tasu või lõivu kohta toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi;
7) kui taotleja on saanud varem toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi, mis on kuulunud tagasi maksmisele, on tagasimaksmisele kuulunud summa tähtajal tagasi makstud või toetuse tagasimaksmise ajatamise korral on tagasimaksed tasutud ettenähtud tähtajal ja summas;
8) taotleja säilitab taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta keskmise töötajate arvu vähemalt kaks aastat Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (edaspidi PRIA) poolt viimase toetusosa väljamaksmisest arvates, välja arvatud suurprojekti kohta toetuse taotlemise korral, kui taotleja loob toetuse abil oma ettevõttesse uue töökoha;
9) taotleja suhtes ei toimu likvideerimismenetlust ega ole tehtud pankrotiotsust;
10) taotleja eristab selgelt oma raamatupidamises toetuse kasutamisega seotud kulud ning neid kajastavad kulu- ja maksedokumendid muudest kulu- ja maksedokumentidest. Lisaks eristab taotleja suurprojekti kohta toetuse taotlemise korral investeeringu tegemisele järgneva kolmanda majandusaasta lõpuks selgelt oma raamatupidamises toetuse kasutamise tulemusena saadud tulud ning neid kajastavad tulu- ja maksedokumendid muudest tulu- ja maksedokumentidest;
11) suurprojekti kohta toetuse taotlemise korral oli taotleja majandustegevus taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal kasumis;
12) taotleja, kes on tegutsenud kaks majandusaastat, kuid kelle majandustegevus ei olnud taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal kasumis ja kes näitab taotluses ära selle põhjenduse ning kelle majandustegevus oli taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud kahest majandusaastast vähemalt ühel aastal kasumis, vastab punktis 11 sätestatud nõudele;
13) taotleja, kes on tegutsenud vähemalt kolm majandusaastat, kuid kelle majandustegevus ei olnud taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal kasumis ja kes näitab taotluses ära selle põhjenduse ning kelle majandustegevus oli taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud kolmest majandusaastast vähemalt kahel aastal kasumis, vastab punktis 11 sätestatud nõudele.

(3) Kui taotleja võlakordaja oli taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal suurem kui 0,8 või suurprojekti kohta toetuse taotlemise korral suurem kui 0,7, võib taotleja esitada taotluse esitamise aastale eelnenud majandusaastale eelnenud kahe majandusaasta aruanded. Kui vähemalt ühel majandusaastal ei olnud taotleja võlakordaja suurem kui 0,8 või suurprojekti kohta toetuse taotlemise korral suurem kui 0,7 ning kui ei ole ohtu ettevõtte majanduslikule jätkusuutlikkusele, võib PRIA lugeda taotleja lõike 2 punktis 4 sätestatud nõudele vastavaks.

(4) Suurprojekti kohta toetuse taotlemise korral peab taotleja majandustegevus vastama järgmistele nõuetele:
1) taotleja kolme aasta müügitulu kokku investeeringu tegemisele järgneva kolmanda majandusaasta lõpuks on tegevusvaldkonnas, mille kohta toetust saadi, suurenenud vähemalt 20% taotletud toetuse summast;
2) taotleja investeeringu tegemisele järgneva kolmanda majandusaasta majandustegevus on kasumis;
3) taotleja võlakordaja investeeringu tegemisele järgneva kolmanda majandusaasta majandustegevuse põhjal ei ole suurem kui 0,7;
4) taotleja maksevõime näitaja investeeringu tegemisele järgneva kolmanda majandusaasta majandustegevuse põhjal on suurem kui 1.»;

3) paragrahvi 3 lõiked 1–3 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Taotleja võib toetust taotleda majandustegevuse mitmekesistamiseks vajalike järgmiste tegevuste kohta, kui investeeringuobjekt asub valla, välja arvatud Tallinnaga piirneva valla suurprojekti kohta toetuse taotlemise korral, või vallasisese linna, mille elanike arv jääb alla 4000 (arengukava tabel 3), või kuni 4000 elanikuga (arengukava tabel 2) väikelinna territooriumil ning tema tegevus vastab riigiabi nõuetele komisjoni määruse (EÜ) nr 800/2008 mõistes:
1) hoone ja rajatise (edaspidi ehitis) ehitamine, välja arvatud lammutamine, «Ehitusseaduses» sätestatud tingimustel ja korras ning hoone parendamine;
2) majutusteenuse osutamiseks uue voodikoha rajamine ja olemasoleva voodikoha parendamine «Turismiseaduse» § 19 alusel sätestatud nõuete kohaselt;
3) masina ja seadme ostmine ning paigaldamine, välja arvatud traktori ostmine suurprojekti kohta toetuse taotlemise korral.

(2) Toetust ei saa taotleda lõikes 1 nimetatud tegevuste kohta, kui investeeringuobjekt on seotud justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruse nr 59 «Kohtule dokumentide esitamise kord» lisas 16 «Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatoris (EMTAK)» (edaspidi EMTAK 2008) toodud järgmiste tegevusvaldkondadega:
1) taime- ja loomakasvatus, jahindus ja neid teenindavad tegevusalad (EMTAK 2008, jagu A, alajagu 01), välja arvatud põllumajandust abistavad tegevusalad (EMTAK 2008, jagu A, alajagu 016). Põllumajandust abistava tegevusala puhul ei tohi taotleja olla põllumajandustootja;
2) metsamajandus ja metsavarumine (EMTAK 2008, jagu A, alajagu 02), välja arvatud halumasina ostmine taotleja poolt, kes ei ole puidulisi metsandussaadusi töötlev ja turustav mikroettevõtja arengukava peatüki 5.3.1 meetme 1.5 mõistes;
3) kalapüük ja vesiviljelus (EMTAK 2008, jagu A, alajagu 03), välja arvatud juhul, kui see on vajalik turistide teenindamiseks;
4) mäetööstus (EMTAK 2008, jagu B);
5) kange alkoholi destilleerimine, rektifitseerimine ja segamine (EMTAK 2008, jagu C, alajagu 1101), viinamarjaveini tootmine (EMTAK 2008, jagu C, alajagu 1102), siidri ja muu marja- ja puuviljaveini tootmine (EMTAK 2008, jagu C, alajagu 1103), muude destilleerimata kääritatud jookide tootmine (EMTAK 2008, jagu C, alajagu 1104), õlletootmine (EMTAK 2008, jagu C, alajagu 1105) ning tubakatoodete tootmine (EMTAK 2008, jagu C, alajagu 12);
6) puidu saagimine ja hööveldamine (EMTAK 2008, jagu C, alajagu 1610), kui taotleja on puidulisi metsandussaadusi töötlev ja turustav mikroettevõtja arengukava peatüki 5.3.1 meetme 1.5 mõistes;
7) elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine (EMTAK 2008, jagu D, alajagu 35), välja arvatud bioenergia tootmine, juhul kui üle 50% toodetavast energiast turustatakse;
8) veevarustus, kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlus (EMTAK 2008, jagu E);
9) ehitus (EMTAK 2008, jagu F);
10) veondus ja laondus (EMTAK 2008, jagu H), välja arvatud mahetoodete ladustamise korraldamiseks turustuskeskuste loomine;
11) finants- ja kindlustustegevus (EMTAK 2008, jagu K);
12) kinnisvaraalane tegevus (EMTAK 2008, jagu L);
13) juriidilised toimingud ja arvepidamine (EMTAK 2008, jagu M, alajagu 69), nõustamine;
14) reklaamindus ja turu-uuringud (EMTAK 2008, jagu M, alajagu 73);
15) muude masinate, seadmete ja materiaalse vara rentimine ja kasutusrent (EMTAK 2008, jagu N);
16) hasartmängude ja kihlvedude korraldamine (EMTAK 2008, jagu R, alajagu 92).

(3) Lisaks lõikes 2 loetletud tegevusvaldkondadele ei saa toetust taotleda:
1) Euroopa Ühenduse asutamislepingu I lisas nimetatud toodete ja nimetatud toodetega seotud toodete töötlemise alal, kui taotleja on põllumajandustootja või kui taotleja on ettevõtja, kelle põhitegevus on Euroopa Ühenduse asutamislepingu I lisas nimetatud toodete või mittepuiduliste metsasaaduste ja nimetatud toodetega seotud toodete töötlemine arengukava peatüki 5.3.1 meetme 1.6 mõistes;
2) majutusteenuse osutamiseks uue voodikoha rajamiseks ja olemasoleva voodikoha parendamiseks, kui majutusettevõttes on üle 30 voodikoha, välja arvatud puhkeküla ja -laagri puhul;
3) majutusteenuse osutamiseks koos majutusettevõttes olemasolevate voodikohtadega kokku üle 30 voodikoha rajamiseks, välja arvatud uue kuni 30 voodikohaga «Turismiseaduse» §-s 18 nimetatud majutusettevõtte rajamine;
4) puhkeküla ja -laagri puhul üle 30 uue voodikoha rajamiseks.»;

4) paragrahvi 3 lõike 4 punktis 2 asendatakse sõnad «infokandjate ja jaotusmaterjalide valmistamine, kodulehekülje valmistamine» sõnadega «infokandja ja jaotusmaterjali koostamine, veebilehe loomine»;

5) paragrahvi 3 täiendatakse lõigetega 41–43 järgmises sõnastuses:

« (41) Lõikes 1 ning lõike 4 punktides 1, 3 ja 4 nimetatud tegevuse elluviimiseks antav toetus on regionaalabi komisjoni määruse (EÜ) nr 800/2008 artikli 13 mõistes.

(42) Lõike 4 punktis 2 nimetatud infokandja ja jaotusmaterjali koostamiseks ning veebilehe loomiseks antav toetus on väikese ja keskmise suurusega ettevõttele nõustamiseks antav abi komisjoni määruse (EÜ) nr 800/2008 artikli 26 mõistes.

(43) Lõike 4 punktis 2 nimetatud riigisisesel messil osalemiseks antav toetus on väikese ja keskmise suurusega ettevõttele messil osalemiseks antav abi komisjoni määruse (EÜ) nr 800/2008 artikli 27 mõistes.»;

6) paragrahvi 3 lõike 5 punkti 1 täiendatakse sõnadega «, välja arvatud turu-uuring suurprojekti kohta toetuse taotlemise korral;»;

7) paragrahvi 3 lõike 5 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 3 lõikest 9 jäetakse välja sõnad «, välja arvatud ettevalmistav töö, mille puhul töö tegemist tõendavad dokumendid ei või olla väljastatud varem kui 2007. aasta 1. jaanuaril»;

9) paragrahvi 5 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

10) paragrahvi 5 lõiget 3 täiendatakse pärast sõna «krooni» sõnadega «ja suurem kui 200 000 krooni»;

11) paragrahvi 5 lõike 5 punkti 12 täiendatakse pärast sõnu «sõidu- ja veovahendi» sõnadega «ning selle haagise»;

12) paragrahvi 5 lõike 5 punktis 13 asendatakse sõnad «infokandjate ja jaotusmaterjalide valmistamine, kodulehekülje valmistamine» sõnadega «infokandja ja jaotusmaterjali koostamine, veebilehe loomine»;

13) paragrahvi 5 lõike 5 punkt 16 tunnistatakse kehtetuks;

14) paragrahvi 5 lõike 5 punktis 17 asendatakse sõna «kohtukulud» sõnadega «kohtumenetluse korral menetluskulud»;

15) paragrahv 6 sõnastatakse järgmiselt:

« § 6. Toetuse määr ja suurus

(1) Toetust antakse kuni 30% toetatava tegevuse investeeringuobjekti maksumusest, kui tegevuse elluviimise koht asub Harju maakonna vallas, mis piirneb Tallinnaga. Suurprojekti kohta toetuse taotlemise korral antakse toetust kuni 30% toetatava tegevuse investeeringuobjekti maksumusest, kui tegevuse elluviimise koht asub Harju maakonna vallas, mis ei piirne Tallinnaga.

(2) Toetust antakse kuni 40% toetatava tegevuse investeeringuobjekti maksumusest, kui tegevuse elluviimise koht asub vallas, mis piirneb asustusüksusega (linn, vald, vallasisene linn), kus paikneb maavalitsus (edaspidi maakonnakeskus), mis ei asu Harju maakonnas, või kui tegevuse elluviimise koht asub Harju maakonna vallas, mis ei piirne Tallinnaga. Traktori ostmise korral antakse toetust kuni 35% investeeringuobjekti abikõlbliku kulu maksumusest. Suurprojekti kohta toetuse taotlemise korral antakse toetust kuni 40% toetatava tegevuse investeeringuobjekti maksumusest, kui tegevuse elluviimise koht asub vallas, mis piirneb maakonnakeskusega ega asu Harju maakonnas.

(3) Toetust antakse kuni 50% toetatava tegevuse investeeringuobjekti maksumusest, kui tegevuse elluviimise koht asub vallas, mis ei piirne maakonnakeskusega ega asu Harju maakonnas. Traktori ostmise korral antakse toetust kuni 35% investeeringuobjekti abikõlbliku kulu maksumusest.

(4) Juhul kui maakonnakeskuseks on vallasisene linn, loetakse maakonnakeskusega piirnevaks vallaks üksnes asjaomane vald.

(5) Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta programmiperioodil on 1 564 660 krooni. Suurprojekti kohta toetuse taotlemise korral on ühe taotleja kohta toetuse minimaalne suurus 1 564 661 krooni. Suurprojekti kohta toetuse taotlemise korral on ühe taotleja kohta toetuse maksimaalne suurus programmiperioodil 4 693 980 krooni koos muu selle määruse alusel antava toetusega.

(6) Kontserni kuuluv taotleja saab programmiperioodil taotleda kontserni kohta toetust maksimaalselt 1 564 660 krooni Suurprojekti kohta toetuse taotlemise korral saab kontserni kuuluv taotleja programmiperioodil taotleda kontserni kohta toetust maksimaalselt 4 693 980 krooni.

(7) Kui ettevõtja suhtes omab «Konkurentsiseaduse» § 2 lõike 4 mõistes valitsevat mõju taotlejaga samas maakonnas tegutsev ettevõtja, saavad nimetatud ettevõtjad programmiperioodil taotleda toetust maksimaalselt 1 564 660 krooni. Suurprojekti kohta toetuse taotlemise korral saavad nimetatud ettevõtjad programmiperioodil taotleda toetust maksimaalselt 4 693 980 krooni.

(8) Suurprojekti kohta toetuse taotlemise korral antakse toetust üks kord programmiperioodil.»;

16) paragrahvi 8 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Toetuse taotlemiseks esitab taotleja PRIAle lisas 1 toodud vormi kohase avalduse ja lisas 2 toodud vormi kohase äriplaani ning neis esitatud andmeid tõendavad dokumendid, mis on loetletud lõigetes 2–5. Suurprojekti kohta toetuse taotlemise korral esitab taotleja PRIAle lisas 7 toodud vormi kohase avalduse ja lisas 9 toodud vormi kohase äriplaani ning neis esitatud andmeid tõendavad dokumendid, mis on loetletud lõigetes 2–5.»;

17) paragrahvi 8 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Kui taotleja on füüsilisest isikust ettevõtja, esitab ta raamatupidamise andmeid ja maksukohustuslasele esitatud nõuete täitmist tõendavad järgmised dokumendid:
1) «Raamatupidamise seaduse» kohaselt tekkepõhist raamatupidamise arvestust pidava taotleja puhul taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta bilansi ja kasumiaruande ärakiri, mis kajastab ettevõtja tegevust vähemalt 12 kuu jooksul, ning «Raamatupidamise seaduse» kohaselt kassapõhist raamatupidamise arvestust pidava taotleja puhul taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud kalendriaasta kohta esitatud residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu deklareerimise vormi E Maksu- ja Tolliameti kinnitatud ärakiri, mis kajastab ettevõtja tegevust vähemalt 12 kuu jooksul;
2) «Raamatupidamise seaduse» kohaselt tekkepõhist raamatupidamise arvestust pidava taotleja puhul taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud teise ja kolmanda majandusaasta bilansi ja kasumiaruande ärakiri, mis kajastab ettevõtja tegevust vähemalt 12 kuu jooksul, ning «Raamatupidamise seaduse» kohaselt kassapõhist raamatupidamise arvestust pidava taotleja puhul taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud teise ja kolmanda kalendriaasta kohta esitatud residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu deklareerimise vormi E Maksu- ja Tolliameti kinnitatud ärakiri, mis kajastab ettevõtja tegevust vähemalt 12 kuu jooksul § 2 lõike 2 punktides 11–13 ja lõikes 3 toodud juhtudel.»;

18) paragrahvi 8 lõike 4 punkti 12 täiendatakse pärast sõnu «punkti 8 puhul» sõnadega «ning suurprojekti kohta toetuse taotlemise korral»;

19) paragrahvi 8 lõiget 4 täiendatakse punktidega 15 ja 16 järgmises sõnastuses:

« 15) lisa 8 punkti 2 puhul turu-uuringut korraldava ettevõtja või mõne muu turu-uuringut korraldava organisatsiooni tehtud turu-uuring investeeringu kohta, kui taotleja on tellinud selle ettevõtjalt või mõnelt muult organisatsioonilt investeeringu turuinfo ja kvaliteedi tõendamiseks;
16) lisa 8 punkti 4 puhul investeeringu tegijate ja rakendajate nimekiri (eesnimi, perekonnanimi, amet, asutus, seotus investeeringuga), elulookirjeldus, erialast pädevust ning juhtimis- või töökogemust tõendava dokumendi ärakiri ning taotlejaga lepingulist suhet tõendava dokumendi ärakiri.»;

20) paragrahvi 8 lõikest 5 jäetakse välja teine lause;

21) paragrahvi 10 lõikes 3 asendatakse sõnad «riiklike registrite» sõnaga «andmekogude»;

22) paragrahvi 10 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

« (5) Äriplaanis esitatud kavandatavate majandusaastate kohta käivate prognooside täitmise võimalikkuse hindamisse on PRIAl õigus kaasata ekspert.»;

23) paragrahv 11 sõnastatakse järgmiselt:

« § 11. Taotluste hindamine ja taotluste paremusjärjestuse moodustamine

(1) Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab tegevuse rahastamise eelarve, hindab PRIA nõuetele vastavaid taotlusi lisades 5 ja 6 toodud hindamiskriteeriumide alusel, andes taotlusele hindepunkte.

(2) Lisas 5 toodud hindamiskriteeriumide alusel hinnatakse põllumajandustootjaid. Ülejäänud taotlejaid hinnatakse lisa 6 alusel. Hindamise tulemusel moodustatakse eraldi paremusjärjestus põllumajandustootjate ja muude taotlejate kohta.

(3) Suurprojekti kohta toetuse taotlemise korral hindab PRIA kõiki nõuetele vastavaid taotlusi lisas 8 toodud hindamiskriteeriumide alusel, andes taotlusele hindepunkte. Hindamise tulemusel moodustatakse eraldi paremusjärjestus põllumajandustootjate ja muude taotlejate kohta.

(4) Suurprojekti kohta toetuse taotlemise korral kõigi nõuetele vastavate taotluste hindamiseks ning taotluste paremusjärjestuse koostamiseks moodustab PRIA peadirektor hindamiskomisjoni.

(5) Taotluste paremusjärjestuse moodustamisel loetakse paremaks suurema hindepunktide summa saanud taotlus.

(6) Võrdsete näitajatega taotluste puhul eelistatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 457 lõike 2 alusel taotlust, milles taotletav toetuse summa on väiksem. Suurprojekti kohta toetuse taotlemise korral eelistatakse võrdsete näitajatega taotluste puhul taotlust, mille lisa 9 tabelis 11 toodud investeeringuplaani eest saadud hindepunkt on suurem, ning kui investeeringuplaani eest saadud hindepunktid on võrdsed, siis taotlust, milles on näidatud suurem omafinantseeringumäär, arvestades § 6 lõigetes 1–3 toodud toetuse määrasid.»;

24) paragrahvi 12 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

« (21) Suurprojekti kohta toetuse taotlemise korral rahuldatakse taotluste hindamise tulemusel moodustatud taotluste paremusjärjestuse alusel parimad taotlused, mis on saanud vähemalt 20 hindepunkti, «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 457 lõike 1 punkti 2 alusel.»;

25) paragrahvi 12 lõikes 4 asendatakse sõnad «lõigetes 1 ja 2» sõnadega «lõigetes 1, 2 ja 21»;

26) paragrahvi 13 lõikes 1 asendatakse sõnad «§ 19» sõnadega «§ 20 lõike 3 või 4»;

27) paragrahvi 14 lõiget 2 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

« 4) esitama suurprojekti kohta toetuse taotlemise korral § 2 lõikes 4 sätestatud nõuete täitmise kontrollimiseks PRIAle investeeringu tegemisele järgneva neljanda kalendriaasta teisel kvartalil investeeringu tegemisele järgneva kolme kalendriaasta kohta esitatud residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu deklareerimise vormide E Maksu- ja Tolliameti kinnitatud ärakirjad, kui taotleja on füüsilisest isikust ettevõtja, kes peab «Raamatupidamise seaduse» kohaselt kassapõhist raamatupidamise arvestust, ning investeeringu tegemisele järgneva kolme majandusaasta bilansid ja kasumiaruanded, kui taotleja on füüsilisest isikust ettevõtja, kes peab «Raamatupidamise seaduse» kohaselt tekkepõhist raamatupidamise arvestust.»;

28) paragrahvi 15 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

« (5) Toetuse saaja esitab pärast investeeringu täielikku tegemist koos lõikes 1 nimetatud dokumentidega lisas 10 toodud vormi kohase seirearuande.»;

29) paragrahvi 18 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

« (6) 2008. aastal PRIA poolt § 7 lõike 2 alusel määratud taotluse esitamise teisel tähtajal võib taotleda toetust ainult suurprojekti kohta.»;

30) määrust täiendatakse lisadega 7–10 (lisatud).

Minister Helir-Valdor SEEDER

Kantsler Ants NOOT

Määruse lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 12.11.2008. a resolutsioon nr 17-1/08-07086.

Lisa 7

Lisa 8

Lisa 9

Lisa 10

/otsingu_soovitused.json