Teksti suurus:

Rahvusvahelise patendiklassifikatsiooni Strasbourg'i kokkulepe

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.02.1997
Avaldamismärge:RT II 1996, 4, 15

Rahvusvahelise patendiklassifikatsiooni Strasbourg'i kokkulepe

(õ) 17.11.2008 15:15

Kokkuleppega ühinemise seadus

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

Mitteametlik tõlge

Sõlmitud 24. märtsil 1971, parandatud 28. septembril 1979

Lepinguosalised,

võttes arvesse, et patentide, autoritunnistuste, kasulike mudelite ja kasulikkuse tunnistuste ühtse klassifikatsioonisüsteemi üldine kasutuselevõtmine teenib laialdasi huve, edendab tihedamat rahvusvahelist koostööd tööstusomandi valdkonnas ning aitab samas ühtlustada selle valdkonna riiklikku seadusandlust,

tunnistades leiutispatentide rahvusvahelise klassifikatsiooni kohta 19. detsembril 1954 vastu võetud Euroopa konventsiooni tähtsust, mille alusel Euroopa Nõukogu koostas leiutispatentide rahvusvahelise klassifikatsiooni,

arvestades käesoleva klassifikatsiooni üldist väärtust ning tema tähtsust kõigile tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni liikmesriikidele,

arvestades käesoleva klassifikatsiooni tähtsust arengumaadele, sest see võimaldab neile hõlpsama juurdepääsu pidevalt suurenevale moodsa tehnoloogia mahule,

arvestades 20. märtsil 1883 vastu võetud ning Brüsselis 14. detsembril 1900, Washingtonis 2. juunil 1911, Haagis 6. novembril 1925, Londonis 2. juunil 1934, Lissabonis 31. oktoobril 1958 ja Stockholmis 4. juulil 1967 uuesti läbi vaadatud tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artiklit 19,

lepivad kokku alljärgnevas:

Artikkel 1. Spetsiaalse Liidu moodustamine; rahvusvahelise klassifikatsiooni vastuvõtmine

Riigid, kelle suhtes käesolev kokkulepe rakendub, moodustavad Spetsiaalse Liidu ja võtavad vastu leiutispatentide, autoritunnistuste, kasulike mudelite ja kasulikkuse tunnistuste ühtse klassifikatsiooni, tuntud rahvusvahelise patendiklassifikatsiooni (edaspidi klassifikatsioon) nimetuse all.

Artikkel 2. Klassifikatsiooni definitsioon

(1)(a) Klassifikatsioon hõlmab:
(i) teksti, mis valmistati ette vastavalt 19. detsembril 1954 vastu võetud Euroopa konventsioonile leiutispatentide rahvusvahelise klassifikatsiooni kohta (edaspidi Euroopa konventsioon) ning mis jõustus ja publitseeriti Euroopa Nõukogu peasekretäri poolt 1. septembril 1968;
(ii) parandusi, mis on jõustunud vastavalt Euroopa konventsiooni artikli 2 lõikele (2) enne käesoleva kokkuleppe jõustumist;
(iii) hiljem vastavalt artiklile 5 tehtud parandusi, mis jõustuvad vastavalt artikli 6 sätetele.

(b) Klassifikatsiooni tekstis sisalduv juhend ja märkused on klassifikatsiooni lahutamatu osa.

(2)(a) Lõike (1) punkti a alapunktis (i) nimetatud tekst on koostatud kahe autentse eksemplarina, mis on mõlemad inglise ja prantsuse keeles, ning käesoleva kokkuleppe allakirjutamiseks avamise ajal on üks neist deponeeritud Euroopa Nõukogu peasekretäri juurde ja teine 14. juuli 1967. aasta konventsiooniga asutatud Ülemaailmse Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni peadirektori juurde (edaspidi vastavalt Organisatsioon ja peadirektor).

(b) Lõike (1) punkti a alapunktis (ii) nimetatud paranduste kahest autentsest eksemplarist, mis mõlemad on inglise ja prantsuse keeles, deponeeritakse üks Euroopa Nõukogu peasekretäri ning teine peadirektori juures.

(c) Lõike (1) punkti a alapunktis (iii) nimetatud parandused deponeeritakse peadirektori juures ainult ühes autentses inglis- ja prantsuskeelses eksemplaris.

Artikkel 3. Klassifikatsiooni keeled

(1) Klassifikatsioon koostatakse inglise ja prantsuse keeles, kusjuures mõlemad tekstid on võrdselt autentsed.

(2) Klassifikatsiooni ametlikud tekstid hispaania, jaapani, portugali, saksa, vene ja teistes keeltes, mida artiklis 7 nimetatud assamblee võib pidada vajalikuks, valmistab ette Organisatsiooni rahvusvaheline büroo (edaspidi rahvusvaheline büroo), konsulteerides huvitatud riikide valitsustega, kas nimetatud valitsuste poolt esitatud tõlgete põhjal või muul viisil, mis ei eelda raha eraldamist Spetsiaalse Liidu või Organisatsiooni eelarvest.

Artikkel 4. Klassifikatsiooni kasutamine

(1) Klassifikatsioon on ainult administratiivse iseloomuga.

(2) Igal Spetsiaalse Liidu liikmesriigil on õigus kasutada klassifikatsiooni kas peamise või abisüsteemina.

(3) Spetsiaalse Liidu liikmesriikide kompetentsed ametkonnad märgivad:
(i) enda poolt välja antud patentidesse, autoritunnistustesse, kasuliku mudeli ja kasulikkuse tunnistustesse ning neid puudutavaisse taotlustesse, mis need ametkonnad on publitseerinud või ainult avalikuks tutvumiseks välja pannud, ning
(ii) ametlikes perioodikaväljaannetes ilmuvaisse teadetesse, mis puudutavad alapunktis (i) nimetatud dokumentide publitseerimist või avalikuks tutvumiseks väljapanekut,
klassifikatsioonis ära toodud täieliku sümbolite hulga, mis tähistab alapunktis (i) nimetatud dokumendis käsitletud leiutist.

(4) Käesoleva kokkuleppe allakirjutamisel või ratifitseerimis- või ühinemisdokumendi deponeerimisel:
(i) võib iga riik deklareerida, et ta ei kohustu märkima klassifikatsiooni gruppe või alagruppe tähistavaid sümboleid lõikes (3) sätestatu kohaselt ainult avalikuks tutvumiseks välja pandud taotlustesse ning neid puudutavaisse teadetesse, ja
(ii) iga riik, kes ei tee uudsuseekspertiisi, olgu siis kas kohest või edasilükatud, ning kelle patentide või muude kaitsedokumentide väljaandmise protseduuris ei ole sätestatud tehnika taseme alaseid otsinguid, võib deklareerida, et ta ei kohustu märkima klassifikatsiooni gruppe või alagruppe tähistavaid sümboleid lõikes (3) nimetatud dokumentidesse ja teadetesse. Juhul kui nimetatud asjaolud kehtivad ainult teatud kaitseliikide või teatud tehnikavaldkondade puhul, võib kõnesolev riik kehtestada seda piirangut vaid asjaolude rakendumise ulatuses.

(5) Klassifikatsiooni sümbolid, millele eelnevad sõnad «rahvusvaheline patendiklassifikatsioon» või artiklis 5 nimetatud ekspertide komitee poolt kehtestatud lühend, trükitakse rasvases kirjas või muul selgelt silmahakkaval viisil iga lõike (3) alapunktis (i) nimetatud dokumendi päisesse, milles nad esinevad.

(6) Juhul kui mõni Spetsiaalse Liidu liikmesriik usaldab patentide väljaandmise valitsustevahelisele ametkonnale, võtab ta tarvitusele kõik meetmed kindlustamaks, et see ametkond kasutab klassifikatsiooni vastavalt käesolevale artiklile.

Artikkel 5. Ekspertide komitee

(1) Moodustatakse ekspertide komitee, kus on esindatud kõik Spetsiaalse Liidu liikmesriigid.

(2)(a) Peadirektor teeb patentide valdkonnale spetsialiseerunud valitsustevahelistele organisatsioonidele, kelle vähemalt üks liikmesriik on käesoleva kokkuleppe osaline, ettepaneku saata ekspertide komitee koosolekutele vaatlejad.

(b) Peadirektor võib teha ning ekspertide komitee vastaval nõudmisel peab tegema teiste valitsustevaheliste organisatsioonide ja rahvusvaheliste valitsusväliste organisatsioonide esindajatele ettepaneku osaleda neile huvipakkuvais diskussioonides.

(3) Ekspertide komitee:
(i) viib klassifikatsiooni sisse parandusi;
(ii) saadab Spetsiaalse Liidu liikmesriikidele soovitusi, hõlbustamaks klassifikatsiooni kasutamist ning edendamaks tema ühtset rakendamist;
(iii) aitab edendada leiutiste ekspertiisiks kasutatava dokumentatsiooni ümberklassifitseerimisel toimuvat rahvusvahelist koostööd, võttes eriti arvesse arengumaade vajadusi;
(iv) võtab tarvitusele kõik ülejäänud meetmed, mis Spetsiaalse Liidu või Organisatsiooni eelarvest raha eraldamist eeldamata aitavad arengumaadel klassifikatsiooni kasutamist hõlbustada;
(v) võib luua alakomiteesid ja töögruppe.

(4) Ekspertide Komitee kehtestab ise oma protseduurireeglid. Nende alusel on lubatud tema alakomiteede ja töögruppide koosolekutel osaleda lõike (2) punktis a nimetatud valitsustevahelistel organisatsioonidel, kes suudavad anda olulise panuse klassifikatsiooni edasiarendamisse.

(5) Klassifikatsiooni parandamise ettepanekuid võib teha Spetsiaalse Liidu iga liikmesriigi kompetentne ametkond, rahvusvaheline büroo, iga vastavalt lõike (2) punktile a ekspertide komitees esindatud valitsustevaheline organisatsioon ning iga teine organisatsioon, kellel ekspertide komitee on spetsiaalselt palunud selliseid ettepanekuid esitada. Ettepanekud edastatakse rahvusvahelisele büroole, kes esitab need ekspertide komitee liikmetele ning vaatlejatele hiljemalt kaks kuud enne ekspertide komitee istungit, kus nimetatud ettepanekud arutusele tulevad.

(6)(a) Igal ekspertide komitee liikmesriigil on üks hääl.

(b) Ekspertide komitee otsuste vastuvõtmiseks on vajalik kohalviibivate ning hääletamisest osavõtvate riikide lihthäälteenamus.

(c) Iga otsus, mis ühe viiendiku kohalviibivate ning hääletamisest osavõtvate riikide arvates põhjustab muudatusi klassifikatsiooni põhistruktuuris või toob kaasa olulisi ümberklassifitseerimisi, nõuab kohalviibivate ning hääletamisest osavõtvate riikide kolme-neljandikulist häälteenamust.

(d) Erapooletuks jäämist ei loeta hääleks.

Artikkel 6. Teatamine, jõustumine ja paranduste publitseerimine ning muud otsused

(1) Rahvusvaheline büroo edastab klassifikatsiooni paranduste vastuvõtmist puudutavad ekspertide komitee otsused ning ekspertide komitee soovitused Spetsiaalse Liidu liikmesriikide kompetentsetele ametkondadele. Parandused jõustuvad kuue kuu möödumisel teate ärasaatmise kuupäevast.

(2) Rahvusvaheline büroo viib klassifikatsiooni sisse parandused, mis on jõustunud. Teated nende paranduste kohta publitseeritakse perioodikaväljaannetes, mille määrab kindlaks artiklis 7 nimetatud assamblee.

Artikkel 7. Spetsiaalse Liidu Assamblee
(1)(a) Spetsiaalsel Liidul on assamblee, mis koosneb Spetsiaalse Liidu liikmesriikidest.

(b) Iga Spetsiaalse Liidu liikmesriigi valitsust esindab üks delegaat, keda võivad abistada asetäitjad, nõuandjad ja eksperdid.

(c) Iga artikli 5 lõike (2) punktis a nimetatud valitsustevaheline organisatsioon võib saata vaatlejad assamblee koosolekutele ning assamblee sellekohase otsuse puhul nende komiteede või töögruppide koosolekutele, mida assamblee võib asutada.

(d) Iga delegatsiooni kulud katab delegatsiooni moodustanud valitsus.

(2)(a) Vastavalt artikli 5 sätetele assamblee:
(i) tegeleb kõigi küsimustega, mis puudutavad Spetsiaalse Liidu ülalpidamist ja arendamist ning käesoleva kokkuleppe ellurakendamist;
(ii) suunab rahvusvahelise büroo tööd käesoleva kokkuleppe revideerimise konverentside ettevalmistamisel;
(iii) vaatab läbi ja kinnitab peadirektori Spetsiaalset Liitu puudutavad aruanded ja tegevuse ning annab talle kõik vajalikud juhtnöörid Spetsiaalse Liidu kompetentsi kuuluvates küsimustes;
(iv) määrab kindlaks Spetsiaalse Liidu programmi, võtab vastu kahe aasta eelarve ning kinnitab tema lõpparuanded;
(v) kehtestab Spetsiaalse Liidu finantseeskirjad;
(vi) võtab vastu otsuse klassifikatsiooni ametlike tekstide koostamiseks teistes keeltes peale inglise, prantsuse ja artikli 3 lõikes (2) loetletud keelte;
(vii) moodustab komiteesid ja töögruppe, mida ta peab vajalikuks Spetsiaalse Liidu eesmärkide saavutamiseks;
(viii) määrab vastavalt lõike (1) punktile c kindlaks, missugused Spetsiaalsesse Liitu mittekuuluvad riigid ning missugused valitsustevahelised ja rahvusvahelised valitsusvälised organisatsioonid lubatakse vaatlejatena assamblee või tema poolt moodustatud komiteede või töögruppide koosolekutele;
(ix) rakendab teisi vajalikke meetmeid Spetsiaalse Liidu eesmärkide saavutamiseks;
(x) täidab teisi käesoleva kokkuleppega temale pandud funktsioone.
(b) Küsimustes, mis pakuvad huvi ka teistele Organisatsiooni juhitud liitudele, teeb assamblee otsused pärast Organisatsiooni koordinatsioonikomitee nõuannete ärakuulamist.
(3)(a) Assamblee igal liikmesriigil on üks hääl.

(b) Kvoorumi moodustab pool assamblee liikmesriikidest.

(c) Kvoorumi puudumisel võib assamblee teha otsuseid, kuid peale tema enda protseduuri puudutavate otsuste jõustuvad kõik sellised otsused vaid järgnevalt nimetatud tingimuste täitmisel. Rahvusvaheline büroo edastab nimetatud otsused nendele assamblee liikmesriikidele, kes ei olnud esindatud, ja teeb neile ettepaneku teatada kirjalikult kolme kuu jooksul teate saatmise kuupäevast arvates, kas nad hääletavad või jäävad erapooletuks. Kui selle aja möödumisel hääletanud või erapooletuks jäänud riikide arv moodustab sellise riikide arvu, mis istungjärgu ajal kvoorumist puudu jäi, jõustuvad niisugused otsused tingimusel, et saavutatakse vajalik häälteenamus.

(d) Vastavalt artikli 11 lõike (2) sätetele on assamblee otsuste puhul vajalik kahekolmandikuline häälteenamus.

(e) Erapooletuks jäämist ei loeta hääleks.

(f) Üks delegaat võib esindada vaid ühte riiki ja hääletada selle riigi nimel.

(4)(a) Assamblee koguneb korralisele istungjärgule igal teisel kalendriaastal peadirektori kutsel samal ajal ja samas kohas Organisatsiooni Peaassambleega, välja arvatud erandjuhud.

(b) Assamblee koguneb peadirektori kutsel erakorralisele istungjärgule ühe neljandiku assamblee liikmesriikide nõudmisel.

(c) Iga istungjärgu päevakorra valmistab ette peadirektor.

(5) Assamblee kehtestab ise oma protseduurireeglid.

Artikkel 8. Rahvusvaheline büroo

(1)(a) Rahvusvaheline büroo täidab Spetsiaalset Liitu puudutavaid administratiivülesandeid.

(b) Rahvusvaheline büroo valmistab ette koosolekud ja täidab assamblee, ekspertide komitee ning teiste assamblee või ekspertide komitee poolt moodustatud komiteede ja töögruppide sekretariaadi funktsioone.

(c) Peadirektor on Spetsiaalse Liidu tegevjuht ning esindab Spetsiaalset Liitu.

(2) Peadirektor ning kõik tema määratud töötajad osalevad ilma hääleõiguseta kõigil assamblee, ekspertide komitee ja assamblee või ekspertide komitee poolt asutatud komiteede või töögruppide koosolekuil. Peadirektor või tema määratud töötaja on nimetatud institutsioonide ex officio sekretäriks.

(3)(a) Rahvusvaheline büroo valmistab vastavalt assamblee juhtnööridele ette käesoleva kokkuleppe revideerimise konverentse.

(b) Rahvusvaheline büroo võib konsulteerida valitsustevaheliste ning rahvusvaheliste valitsusväliste organisatsioonidega käesoleva kokkuleppe revideerimise konverentside ettevalmistamise küsimustes.

(c) Peadirektor ja tema määratud isikud võtavad käesoleva kokkuleppe revideerimise konverentsidel peetavatest diskussioonidest osa ilma hääleõiguseta.

(4) Rahvusvaheline büroo täidab kõiki teisi talle antud ülesandeid.

Artikkel 9. Rahalised vahendid

(1)(a) Spetsiaalsel Liidul on oma eelarve.

(b) Spetsiaalse Liidu eelarvesse kuuluvad Spetsiaalse Liidu otsesed tulud ja kulud, tema liikmemaksud liitude ühisesse kulude eelarvesse ning teatud juhtudel eraldised Organisatsiooni konverentside eelarvesse.

(c) Liitude ühisteks kuludeks loetakse kulud, mis ei puuduta üksnes Spetsiaalset Liitu, vaid ka üht või mitut muud Organisatsiooni poolt juhitud liitu. Spetsiaalse Liidu osa nimetatud ühistes kuludes on proportsionaalne tema huvitatusega nendest kuludest.

(2) Spetsiaalse Liidu eelarve võetakse vastu kooskõlastatult teiste Organisatsiooni poolt juhitud liitude eelarvetega.

(3) Spetsiaalse Liidu eelarve finantsallikad on järgmised:
(i) Spetsiaalse Liidu liikmesriikide liikmemaksud;
(ii) lõivud ja tasud rahvusvahelise büroo teenuste eest, mis puudutavad Spetsiaalset Liitu;
(iii) rahvusvahelise büroo Spetsiaalset Liitu puudutavate publikatsioonide müügitulud ja honorarid;
(iv) annetused, pärandused ja toetused;
(v) rendid, intressid ja mitmesugused muud sissetulekud.

(4)(a) Lõike (3) alapunktis (i) nimetatud liikmemaksu suuruse määramiseks kuulub iga Spetsiaalse Liidu liikmesriik samasse klassi, millesse ta kuulub Tööstusomandi Kaitse Pariisi Liidus, ning tasub iga-aastast liikmemaksu sama ühikute arvu alusel, mis on nimetatud liidus kehtestatud selle klassi jaoks.

(b) Iga Spetsiaalse Liidu liikmesriigi iga-aastase liikmemaksu suuruse ning kõigi riikide poolt Spetsiaalse Liidu eelarvesse makstava summa suhe on proportsionaalne selle riigi ühikute hulga ja liikmemakse maksvate riikide ühikute koguhulga suhtega.

(c) Liikmemaks tuleb tasuda iga aasta 1. jaanuariks.

(d) Riik, kellel on liikmemaksu võlgnevus, kaotab hääleõiguse kõigis Spetsiaalse Liidu institutsioonides, kui võlgnevus on võrdne kahe eelnenud täisaasta liikmemaksude summaga või ületab selle. Iga Spetsiaalse Liidu institutsioon võib siiski lubada niisugusel riigil kasutada hääleõigust selles institutsioonis, kui ja kuni ta on veendunud, et maksude tasumisega viivitamine on tingitud erakorralistest ja vältimatutest asjaoludest.

(e) Kui eelarve ei ole enne uue eelarveaasta algust vastu võetud, jääb see finantseeskirjade kohaselt samale tasemele eelmise aasta eelarvega.

(5) Peadirektor kehtestab ja teatab assambleele lõivude ja tasude määrad rahvusvahelise büroo teenuste eest, mis on seotud Spetsiaalse Liiduga.

(6)(a) Spetsiaalsel Liidul on käibekapitali fond, mis koosneb Spetsiaalse Liidu liikmesriikide ühekordsetest maksetest. Kui käibekapitali fond muutub ebapiisavaks, otsustab assamblee seda suurendada.

(b) Iga riigi esmane makse nimetatud fondi või tema osa selle suurendamiseks on proportsionaalne nimetatud riigi liikmemaksuga sellel aastal, kui fond moodustati või otsustati seda suurendada.

(c) Assamblee määrab eelnimetatud proportsiooni ja maksetähtajad peadirektori ettepanekul pärast seda, kui ta on ära kuulanud Organisatsiooni koordineerimiskomitee nõuanded.

(7)(a) Organisatsiooni peakorterit puudutavas kokkuleppes, mis sõlmitakse riigiga, kelle territooriumil asub Organisatsiooni peakorter, sätestatakse, et käibekapitali fondi ebapiisavuse korral garanteerib nimetatud riik ettemaksed. Ettemakse suuruse ja tingimuste kohta tuleb vastava riigi ja Organisatsiooni vahel iga kord sõlmida eraldi kokkulepe.

(b) Punktis a nimetatud riigil ja Organisatsioonil on mõlemal õigus kirjaliku teate alusel denonsseerida ettemaksekohustus. Denonsseerimine jõustub kolme aasta möödumisel selle aasta lõpust, millal sellest teatati.

(8) Audiitorkontrolli viib läbi üks või mitu Spetsiaalse Liidu liikmesriiki või väljastpoolt valitud audiitorit finantseeskirjades ettenähtud korras. Audiitorid määrab nende nõusolekul assamblee.

Artikkel 10. Kokkuleppe uuesti läbivaatamine

(1) Spetsiaalse Liidu liikmesriikide erakorraline konverents võib käesoleva kokkuleppe aeg-ajalt uuesti läbi vaadata.

(2) Käesoleva kokkuleppe revideerimise konverentsi kokkukutsumise otsustab assamblee.

(3) Artiklitesse 7, 8, 9 ja 11 võib parandusi teha käesoleva kokkuleppe revideerimise konverentsi käigus või vastavalt artiklile 11.

Artikkel 11. Paranduste tegemine kokkuleppe teatud sätetes

(1) Ettepaneku teha parandused artiklites 7, 8, 9 ja käesolevas artiklis võib teha iga Spetsiaalse Liidu liikmesriik või peadirektor. Peadirektor saadab need ettepanekud Spetsiaalse Liidu liikmesriikidele vähemalt kuus kuud enne nende läbivaatamist assamblees.

(2) Lõikes (1) nimetatud artiklite parandused võtab vastu assamblee. Vastuvõtmisel on nõutav kolmeneljandikuline häälteenamus tingimusel, et artikli 7 ja käesoleva lõike parandus võetakse vastu neljaviiendikulise häälteenamusega.

(3)(a) Mis tahes lõikes (1) nimetatud artiklite parandused jõustuvad ühe kuu möödudes pärast seda, kui peadirektor on saanud kolmelt neljandikult paranduse vastuvõtmise ajal Spetsiaalse Liidu liikmeks olnud riigilt kirjaliku teate paranduse vastuvõtmisest kooskõlas nende riikide konstitutsioonilise protseduuriga.

(b) Mis tahes sellisel viisil vastu võetud nimetatud artiklite parandus on kohustuslik kõigile paranduse jõustumise ajal Spetsiaalse Liidu liikmeiks olevaile riikidele tingimusel, et Spetsiaalse Liidu liikmesriikide finantskohustusi suurendav parandus on kohustuslik vaid neile riikidele, kes on teatanud nimetatud paranduse heakskiidust.

(c) Iga punkti a sätete kohaselt vastu võetud parandus on kohustuslik kõigile riikidele, kes saavad Spetsiaalse Liidu liikmeks pärast kuupäeva, mil parandus jõustus vastavalt punkti a sätetele.

Artikkel 12. Kokkuleppega ühinemine

(1) Iga tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni liikmesriik võib ühineda käesoleva kokkuleppega:
(i) kirjutades sellele alla ja deponeerides seejärel ratifitseerimisdokumendi või
(ii) deponeerides ühinemisdokumendi.

(2) Ratifitseerimis- või ühinemisdokumendid deponeeritakse peadirektori juures.

(3) Käesoleva kokkuleppe suhtes rakendatakse tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni Stockholmi redaktsiooni artikli 24 sätteid.

(4) Lõiget (3) ei tohi mingil juhul mõista vihjena, et Spetsiaalse Liidu liikmesriik aktsepteerib vaikides või tunnustab faktilist olukorda territooriumil, mille suhtes teine liikmesriik rakendab käesolevat kokkulepet nimetatud lõike alusel.

Artikkel 13. Kokkuleppe jõustumine

(1)(a) Käesolev kokkulepe jõustub ühe aasta möödumisel ratifitseerimis- või ühinemisdokumentide deponeerimisest:
(i) kahe kolmandiku riikide poolt, kes on käesoleva kokkuleppe allakirjutamiseks avamise päevaks ühinenud Euroopa konventsiooniga ja
(ii) kolme tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni osalise poolt, kes ei olnud eelnevalt Euroopa konventsiooni osalised ning kellest vähemalt üks on riik, kes oma ratifitseerimis- või ühinemisdokumendi deponeerimise päevaks on rahvusvahelise büroo viimase aasta statistika kohaselt esitatud rohkem kui 40 000 taotlust patentidele või autoritunnistustele.

(b) Iga riigi suhtes, välja arvatud need riigid, kelle suhtes käesolev kokkulepe on jõustunud vastavalt punktile a, jõustub käesolev kokkulepe ühe aasta möödumisel kuupäevast, mil peadirektor teatas selle riigi poolsest ratifitseerimisest või ühinemisest, välja arvatud juhul, kui ratifitseerimis- või ühinemisdokumendis on märgitud hilisem kuupäev. Viimasel juhul jõustub käesolev kokkulepe nimetatud riigi suhtes dokumendis märgitud kuupäeval.

(c) Euroopa konventsiooniga ühinenud riigid, kes ratifitseerivad käesoleva kokkuleppe või ühinevad sellega, on kohustatud nimetatud konventsiooni denonsseerima hiljemalt sellest päevast, mil käesolev kokkulepe nimetatud riikide suhtes jõustub.

(2) Ratifitseerimine või ühinemine toob automaatselt kaasa käesoleva kokkuleppe kõigi sätete tunnustamise ning neist tulenevad eelised.

Artikkel 14. Kokkuleppe kestus

Käesoleva kokkuleppe kestus on sama, mis tööstusomandi kaitse Pariisi konventsioonil.

Artikkel 15. Denonsseerimine

(1) Iga Spetsiaalse Liidu liikmesriik võib käesoleva kokkuleppe denonsseerida, saates vastava teate peadirektorile.

(2) Denonsseerimine jõustub ühe aasta möödumisel päevast, mil peadirektor on vastava teate kätte saanud.

(3) Käesolevas artiklis sätestatud denonsseerimisõigust ei tohi ükski riik kasutada enne viie aasta möödumist päevast, mil ta sai Spetsiaalse Liidu liikmeks.

Artikkel 16. Allakirjutamine, keeled, teatamine, depositaari ülesanded

(1)(a) Käesolev kokkulepe kirjutatakse alla ühes eksemplaris inglise ja prantsuse keeles, kusjuures mõlemad tekstid on võrdselt autentsed.

(b) Käesolev kokkulepe on allakirjutamiseks avatud kuni 30. septembrini 1971.

(c) Kui käesolev kokkuleppe originaal ei ole enam allakirjutamiseks avatud, deponeeritakse see peadirektori juures.

(2) Pärast konsultatsioone huvitatud riikide valitsustega valmistab peadirektor ette ametlikud tekstid hispaania, jaapani, portugali, saksa ja vene keeles ning teistes keeltes, mida assamblee peab vajalikuks.

(3)(a) Peadirektor saadab kaks tema enda poolt kinnitatud käesoleva kokkuleppe allakirjutatud teksti koopiat nende riikide valitsustele, kes on kokkuleppele alla kirjutanud, ning nõudmise korral mis tahes teise riigi valitsusele. Ühe enda kinnitatud koopia saadab ta ka Euroopa Nõukogu peasekretärile.

(b) Peadirektor saadab kaks tema enda poolt kinnitatud käesoleva kokkuleppe paranduste koopiat kõigi Spetsiaalse Liidu liikmesriikide valitsustele ning nõudmise korral mis tahes teise riigi valitsusele. Ühe enda kinnitatud koopia saadab ta ka Euroopa Nõukogu peasekretärile.

(c) Nõudmise korral saadab peadirektor iga käesolevale kokkuleppele allakirjutanud või sellega ühineva riigi valitsusele klassifikatsiooni inglis- või prantsuskeelse koopia, mis on tema enda poolt kinnitatud.

(4) Peadirektor registreerib käesoleva kokkuleppe Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Sekretariaadis.

(5) Peadirektor teatab kõigi tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni liikmesriikide valitsustele ning Euroopa Nõukogu peasekretariaadile:
(i) allakirjutamistest;
(ii) ratifitseerimis- või ühinemisdokumentide deponeerimistest;
(iii) käesoleva kokkuleppe jõustumise kuupäevast;
(iv) reservatsioonidest klassifikatsiooni kasutamisel;
(v) käesoleva kokkuleppe paranduste vastuvõtmistest;
(vi) nimetatud paranduste jõustumise kuupäevadest;
(vii) denonsseerimistest.

Artikkel 17. Ajutised sätted

(1) Käesoleva kokkuleppe jõustumisele järgneva kahe aasta jooksul võivad Euroopa konventsiooni osalised, kes ei ole veel Spetsiaalse Liidu liikmesriigid, soovi korral kasutada ekspertide komitees samu õigusi mis Spetsiaalse Liidu liikmesriigid.

(2) Lõikes (1) nimetatud perioodi lõppemisele järgneva kolme aasta jooksul võivad selles lõikes nimetatud riigid saata vaatlejad ekspertide komitee koosolekutele ning nimetatud komitee vastava otsuse korral tema poolt moodustatud alakomiteede või töögruppide koosolekutele. Sama perioodi jooksul võivad nad esitada klassifikatsiooni parandusettepanekuid vastavalt artikli 5 lõikele (5) ning vastavalt artikli 6 lõikele (1) informeeritakse neid ekspertide komitee otsustest ja soovitustest.

(3) Käesoleva kokkuleppe jõustumisele järgneva viie aasta jooksul võivad Euroopa konventsiooni osalised, kes ei kuulu veel Spetsiaalsesse Liitu, saata vaatlejad assamblee koosolekutele ning assamblee vastava otsuse korral tema poolt moodustatud komiteede või töögruppide koosolekutele.

Strasbourg Agreement Concerning the International Patent Classification
of March 24, 1971, as amended on September 28, 1979

The Contracting Parties,

Considering that the universal adoption of a uniform system of classification of patents, inventors' certificates, utility models and utility certificates is in the general interest and is likely to establish closer international cooperation in the industrial property field, and to contribute to the harmonization of national legislation in that field,

Recognizing the importance of the European Convention on the International Classification of Patents for Invention, of December 19, 1954, under which the Council of Europe created the International Classification of Patents for Invention,

Having regard to the universal value of this Classification, and to its importance to all countries party to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property,

Having regard to the importance to developing countries of this Classification, which gives them easier access to the ever-expanding volume of modern technology,

Having regard to Article 19 of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property of March 20, 1883, as revised at Brussels on December 14, 1900, at Washington on June 2, 1911, at The Hague on November 6, 1925, at London on June 2, 1934, at Lisbon on October 31, 1958, and at Stockholm on July 14, 1967,

Agree as follows:

Article 1. Establishment of a Special Union; Adoption of an International Classification

The countries to which this Agreement applies constitute a Special Union and adopt a common classification for patents for invention, inventors' certificates, utility models and utility certificates, to be known as the "International Patent Classification" (hereinafter designated as the "Classification").

Article 2. Definition of the Classification

(1)(a) The Classification comprises:
(i) the text which was established pursuant to the provisions of the European Convention on the International Classification of Patents for Invention of December 19, 1954 (hereinafter designated as the « European Convention»), and which came into force and was published by the Secretary General of the Council of Europe on September 1, 1968;
(ii) the amendments which have entered into force pursuant to Article 2(2) of the European Convention prior to the entry into force of this Agreement;
(iii) the amendments made thereafter in accordance with Article 5 which enter into force pursuant to the provisions of Article 6.

(b) The Guide and the notes included in the text of the Classification are an integral part thereof.

(2)(a) The text referred to in paragraph (1)(a)(i) is contained in two authentic copies, each in the English and French languages, deposited, at the time that this Agreement is opened for signature, one with the Secretary General of the Council of Europe and the other with the Director General of the World Intellectual Property Organization (hereinafter respectively designated "Director General" and "Organization") established by the Convention of July 14, 1967.

(b) The amendments referred to in paragraph (1)(a)(ii) shall be deposited in two authentic copies, each in the English and French languages, one with the Secretary General of the Council of Europe and the other with the Director General.

(c) The amendments referred to in paragraph (1)(a)(iii) shall be deposited in one authentic copy only, in the English and French languages, with the Director General.

Article 3. Languages of the Classification

(1) The Classification shall be established in the English and French languages, both texts being equally authentic.

(2) Official texts of the Classification, in German, Japanese, Portuguese, Russian, Spanish and in such other languages as the Assembly referred to in Article 1 may designate, shall be established by the International Bureau of the Organization (hereinafter designated as the "International Bureau"), in consultation with the interested Governments and either on the basis of a translation submitted by those Governments or by any other means which do not entail financial implications for the budget of the Special Union or for the Organization.

Article 4. Use of the Classification

(1) The Classification shall be solely of an administrative character.

(2) Each country of the Special Union shall have the right to use the Classification either as a principal or as a subsidiary system.

(3) The competent authorities of the countries of the Special Union shall include in
(i) patents, inventors' certificates, utility models and utility certificates issued by them, and in applications relating thereto, whether published or only laid open for public inspection by them, and
(ii) notices, appearing in official periodicals, of the publication or laying open of the documents referred to in subparagraph (i)

the complete symbols of the Classification applied to the invention to which the document referred to in subparagraph (i) relates.

(4) When signing this Agreement or when depositing its instrument of ratification or accession:
(i) any country may declare that it does not undertake to include the symbols relating to groups or subgroups of the Classification in applications as referred to in paragraph (3) which are only laid open for public inspection and in notices relating thereto, and
(ii) any country which does not proceed to an examination as to novelty, whether immediate or deferred, and in which the procedure for the grant of patents or other kinds of protection does not provide for a search into the state of the art, may declare that it does not undertake to include the symbols relating to the groups and subgroups of the Classification in the documents and notices referred to in paragraph (3). If these conditions exist only in relation to certain kinds of protection or certain fields of technology, the country in question may only make this reservation to the extent that the conditions apply.

(5) The symbols of the Classification, preceded by the words "International Patent Classification" or an abbreviation thereof to be determined by the Committee of Experts referred to in Article 5, shall be printed in heavy type, or in such a manner that they are clearly visible, in the heading of each document referred to in paragraph (3)(i) in which they are to be included.

(6) If any country of the Special Union entrusts the grant of patents to an intergovernmental authority, it shall take all possible measures to ensure that this authority uses the Classification in accordance with this Article.

Article 5. Committee of Experts

(1) A Committee of Experts shall be set up in which each country of the Special Union shall be represented.

(2)(a) The Director General shall invite intergovernmental organizations specialized in the patent field, and of which at least one of the member countries is party to this Agreement, to be represented by observers at meetings of the Committee of Experts.

(b) The Director General may, and, if requested by the Committee of Experts, shall, invite representatives of other intergovernmental and international non-governmental organizations to participate in discussions of interest to them.

(3) The Committee of Experts shall:
(i) amend the Classification;
(ii) address recommendations to the countries of the Special Union for the purpose of facilitating the use of the Classification and promoting its uniform application;
(iii) assist in the promotion of international cooperation in the reclassification of documentation used for the examination of inventions, taking in particular the needs of developing countries into account;
(iv) take all other measures which, without entailing financial implications for the budget of the Special Union or for the Organization, contribute towards facilitating the application of the Classification by developing countries;
(v) have the right to establish subcommittees and working groups.

(4) The Committee of Experts shall adopt its own Rules of Procedure. These shall allow for the possibility of participation of intergovernmental organizations, referred to in paragraph (2)(a), which can perform substantial work in the development of the Classification, in meetings of its subcommittees and working groups.

(5) Proposals for amendments to the Classification may be made by the competent authority of any country of the Special Union, the International Bureau, any intergovernmental organization represented in the Committee of Experts pursuant to paragraph (2)(a) and any other organization specially invited by the Committee of Experts to submit such proposals. The proposals shall be communicated to the International Bureau which shall submit them to the members of the Committee of Experts and to the observers not later than two months before the session of the Committee of Experts at which the said proposals are to be considered.

(6)(a) Each country member of the Committee of Experts shall have one vote.

(b) The decisions of the Committee of Experts shall require a simple majority of the countries represented and voting.

(c) Any decision which is regarded by one-fifth of the countries represented and voting as giving rise to a modification in the basic structure of the Classification or as entailing a substantial work of reclassification shall require a majority of three-fourths of the countries represented and voting.

(d) Abstentions shall not be considered as votes.

Article 6. Notification, Entry into Force and Publication of Amendments and Other Decisions

(1) Every decision of the Committee of Experts concerning the adoption of amendments to the Classification and recommendations of the Committee of Experts shall be notified by the International Bureau to the competent authorities of the countries of the Special Union. The amendments shall enter into force six months from the date of dispatch of the notification.

(2) The International Bureau shall incorporate in the Classification the amendments which have entered into force. Announcements of the amendments shall be published in such periodicals as are designated by the Assembly referred to in Article 7.

Article 7. Assembly of the Special Union

(1)(a) The Special Union shall have an Assembly consisting of the countries of the Special Union.

(b) The Government of each country of the Special Union shall be represented by one delegate, who may be assisted by alternate delegates, advisors and experts.

(c) Any intergovernmental organization referred to in Article 5(2)(a) may be represented by an observer in the meetings of the Assembly, and, if the Assembly so decides, in those of such committees or working groups as may have been established by the Assembly.

(d) The expenses of each delegation shall be borne by the Government which has appointed it.

(2)(a) Subject to the provisions of Article 5, the Assembly shall:
(i) deal with all matters concerning the maintenance and development of the Special Union and the implementation of this Agreement;
(ii) give directions to the International Bureau concerning the preparation for conferences of revision;
(iii) review and approve the reports and activities of the Director General concerning the Special Union, and give him all necessary instructions concerning matters within the competence of the Special Union;
(iv) determine the program and adopt the biennial budget of the Special Union, and approve its final accounts;
(v) adopt the financial regulations of the Special Union;
(vi) decide on the establishment of official texts of the Classification in languages other than English, French and those listed in Article 3(2);
(vii) establish such committees and working groups as it deems appropriate to achieve the objectives of the Special Union;
(viii) determine, subject to paragraph (1)(c), which countries not members of the Special Union and which intergovernmental and international non-governmental organizations shall be admitted as observers to its meetings, and to those of any committee or working group established by it;
(ix) take any other appropriate action designed to further the objectives of the Special Union;
(x) perform such other functions as are appropriate under this Agreement.

(b) With respect to matters which are of interest also to other Unions administered by the Organization, the Assembly shall make its decisions after having heard the advice of the Coordination Committee of the Organization.

(3)(a) Each country member of the Assembly shall have one vote.

(b) One-half of the countries members of the Assembly shall constitute a quorum.

(c) In the absence of the quorum, the Assembly may make decisions but, with the exception of decisions concerning its own procedure, all such decisions shall take effect only if the conditions set forth hereinafter are fulfilled. The International Bureau shall communicate the said decisions to the countries members of the Assembly which were not represented and shall invite them to express in writing their vote or abstention within a period of three months from the date of the communication. If, at the expiration of this period, the number of countries having thus expressed their vote or abstention attains the number of countries which was lacking for attaining the quorum in the session itself, such decisions shall take effect provided that at the same time the required majority still obtains.

(d) Subject to the provisions of Article 11(2), the decisions of the Assembly shall require two-thirds of the votes cast.

(e) Abstentions shall not be considered as votes.

(f) A delegate may represent, and vote in the name of, one country only.

(4)(a) The Assembly shall meet once in every second calendar year in ordinary session upon convocation by the Director General and, in the absence of exceptional circumstances, during the same period and at the same place as the General Assembly of the Organization.

(b) The Assembly shall meet in extraordinary session upon convocation by the Director General, at the request of one-fourth of the countries members of the Assembly.

(c) The agenda of each session shall be prepared by the Director General.

(5) The Assembly shall adopt its own Rules of Procedure.

Article 8. International Bureau

(1)(a) Administrative tasks concerning the Special Union shall be performed by the International Bureau.

(b) In particular, the International Bureau shall prepare the meetings and provide the secretariat of the Assembly, the Committee of Experts and such other committees or working groups as may have been established by the Assembly or the Committee of Experts.

(c) The Director General shall be the chief executive of the Special Union and shall represent the Special Union.

(2) The Director General and any staff member designated by him shall participate, without the right to vote, in all meetings of the Assembly, the Committee of Experts and such other committees or working groups as may have been established by the Assembly or the Committee of Experts. The Director General, or a staff member designated by him, shall be ex officio secretary of those bodies.

(3)(a) The International Bureau shall, in accordance with the directions of the Assembly, make the preparations for revision conferences.

(b) The International Bureau may consult with intergovernmental and international non-governmental organizations concerning preparations for revision conferences.

(c) The Director General and persons designated by him shall take part, without the right to vote, in the discussions at revision conferences.

(4) The International Bureau shall carry out any other tasks assigned to it.

Article 9. Finances

(1)(a) The Special Union shall have a budget.

(b) The budget of the Special Union shall include the income and expenses proper to the Special Union, its contribution to the budget of expenses common to the Unions and, where applicable, the sum made available to the budget of the Conference of the Organization.

(c) Expenses not attributable exclusively to the Special Union but also to one or more other Unions administered by the Organization shall be considered as expenses common to the Unions. The share of the Special Union in such common expenses shall be in proportion to the interest the Special Union has in them.

(2) The budget of the Special Union shall be established with due regard to the requirements of coordination with the budgets of the other Unions administered by the Organization.

(3) The budget of the Special Union shall be financed from the following sources:
(i) contributions of the countries of the Special Union;
(ii) fees and charges due for services rendered by the International Bureau in relation to the Special Union;
(iii) sale of, or royalties on, the publications of the International Bureau concerning the Special Union;
(iv) gifts, bequests and subventions;
(v) rents, interests and other miscellaneous income.

(4)(a) For the purpose of establishing its contribution referred to in paragraph (3)(i), each country of the Special Union shall belong to the same class as it belongs to in the Paris Union for the Protection of Industrial Property, and shall pay its annual contribution on the basis of the same number of units as is fixed for that class in that Union.

(b) The annual contribution of each country of the Special Union shall be an amount in the same proportion to the total sum to be contributed to the budget of the Special Union by all countries as the number of its units is to the total of the units of all contributing countries.

(c) Contributions shall become due on the first of January of each year.

(d) A country which is in arrears in the payment of its contributions may not exercise its right to vote in any organ of the Special Union if the amount of its arrears equals or exceeds the amount of the contributions due from it for the preceding two full years. However, any organ of the Special Union may allow such a country to continue to exercise its right to vote in that organ if, and as long as, it is satisfied that the delay in payment is due to exceptional and unavoidable circumstances.

(e) If the budget is not adopted before the beginning of a new financial period, it shall be at the same level as the budget of the previous year, as provided in the financial regulations.

(5) The amount of the fees and charges due for services rendered by the International Bureau in relation to the Special Union shall be established, and shall be reported to the Assembly, by the Director General.

(6)(a) The Special Union shall have a working capital fund which shall be constituted by a single payment made by each country of the Special Union. If the fund becomes insufficient, the Assembly shall decide to increase it.

(b) The amount of the initial payment of each country to the said fund or of its participation in the increase thereof shall be a proportion of the contribution of that country for the year in which the fund is established or the decision to increase it is made.

(c) The proportion and the terms of payment shall be fixed by the Assembly on the proposal of the Director General and after it has heard the advice of the Coordination Committee of the Organization.

(7)(a) In the headquarters agreement concluded with the country on the territory of which the Organization has its headquarters, it shall be provided that, whenever the working capital fund is insufficient, such country shall grant advances. The amount of those advances and the conditions on which they are granted shall be the subject of separate agreements, in each case, between such country and the Organization.

(b) The country referred to in subparagraph (a) and the Organization shall each have the right to denounce the obligation to grant advances, by written notification. Denunciation shall take effect three years after the end of the year in which it was notified.

(8) The auditing of the accounts shall be effected by one or more of the countries of the Special Union or by external auditors, as provided in the financial regulations. They shall be designated, with their agreement, by the Assembly.

Article 10. Revision of the Agreement

(1) This Agreement may be revised from time to time by a special conference of the countries of the Special Union.

(2) The convocation of any revision conference shall be decided by the Assembly.

(3) Articles 7, 8, 9 and 11 may be amended either by a revision conference or according to the provisions of Article 11.

Article 11. Amendment of Certain Provisions of the Agreement

(1) Proposals for the amendment of Articles 7, 8, 9 and of the present Article may be initiated by any country of the Special Union or by the Director General. Such proposals shall be communicated by the Director General to the countries of the Special Union at least six months in advance of their consideration by the Assembly.

(2) Amendments to the Articles referred to in paragraph (1) shall be adopted by the Assembly. Adoption shall require three-fourths of the votes cast, provided that any amendment to Article 7 and to the present paragraph shall require four-fifths of the votes cast.

(3)(a) Any amendment to the Articles referred to in paragraph (1) shall enter into force one month after written notifications of acceptance, effected in accordance with their respective constitutional processes, have been received by the Director General from three-fourths of the countries members of the Special Union at the time the amendment was adopted.

(b) Any amendment to the said Articles thus accepted shall bind all the countries which are members of the Special Union at the time the amendment enters into force, provided that any amendment increasing the financial obligations of countries of the Special Union shall bind only those countries which have notified their acceptance of such amendment.

(c) Any amendment accepted in accordance with the provisions of subparagraph (a) shall bind all countries which become members of the Special Union after the date on which the amendment entered into force in accordance with the provisions of subparagraph (a).

Article 12. Becoming Party to the Agreement

(1) Any country party to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property may become party to this Agreement by:
(i) signature followed by the deposit of an instrument of ratification, or
(ii) deposit of an instrument of accession.

(2) Instruments of ratification or accession shall be deposited with the Director General.

(3) The provisions of Article 24 of the Stockholm Act of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property shall apply to this Agreement.

(4) Paragraph (3) shall in no way be understood as implying the recognition or tacit acceptance, by a country of the Special Union, of the factual situation concerning a territory to which this Agreement is made applicable by another country by virtue of the said paragraph.

Article 13. Entry into Force of the Agreement

(1)(a) This Agreement shall enter into force one year after instruments of ratification or accession have been deposited by:
(i) two-thirds of the countries party to the European Convention on the date on which this Agreement is opened for signature, and
(ii) three countries party to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, which were not previously party to the European Convention and of which at least one is a country where, according to the most recent annual statistics published by the International Bureau on the date of deposit of its instrument of ratification or accession, more than 40,000 applications for patents or inventors' certificates have been filed.

(b) With respect to any country other than those for which this Agreement has entered into force pursuant to subparagraph (a), it shall enter into force one year after the date on which the ratification or accession of that country was notified by the Director General, unless a subsequent date has been indicated in the instrument of ratification or accession. In the latter case, this Agreement shall enter into force with respect to that country on the date thus indicated.

(c) Countries party to the European Convention which ratify this Agreement or accede to it shall be obliged to denounce the said Convention, at the latest, with effect from the day on which this Agreement enters into force with respect to those countries.

(2) Ratification or accession shall automatically entail acceptance of all the clauses and admission to all the advantages of this Agreement.

Article 14. Duration of the Agreement

This Agreement shall have the same duration as the Paris Convention for the Protection of Industrial Property.

Article 15. Denunciation

(1) Any country of the Special Union may denounce this Agreement by notification addressed to the Director General.

(2) Denunciation shall take effect one year after the day on which the Director General has received the notification.

(3) The right of denunciation provided by this Article shall not be exercised by any country before the expiration of five years from the date upon which it becomes a member of the Special Union.

Article 16. Signature, Languages, Notification, Depositary Functions

(1)(a) This Agreement shall be signed in a single original in the English and French languages, both texts being equally authentic.

(b) This Agreement shall remain open for signature at Strasbourg until September 30, 1971.

(c) The original of this Agreement, when no longer open for signature, shall be deposited with the Director General.

(2) Official texts shall be established by the Director General, after consultation with the interested Governments, in German, Japanese, Portuguese, Russian, Spanish and such other languages as the Assembly may designate.

(3)(a) The Director General shall transmit two copies, certified by him, of the signed text of this Agreement to the Governments of the countries that have signed it and, on request, to the Government of any other country. He shall also transmit a copy, certified by him, to the Secretary General of the Council of Europe.

(b) The Director General shall transmit two copies, certified by him, of any amendment to this Agreement to the Governments of all countries of the Special Union and, on request, to the Government of any other country. He shall also transmit a copy, certified by him, to the Secretary General of the Council of Europe.

(c) The Director General shall, on request, furnish the Government of any country that has signed this Agreement, or that accedes to it, with a copy of the Classification, certified by him, in the English or French language.

(4) The Director General shall register this Agreement with the Secretariat of the United Nations.

(5) The Director General shall notify the Governments of all countries party to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property and the Secretariat General of the Council of Europe of:
(i) signatures;
(ii) deposits of instruments of ratification or accession;
(iii) the date of entry into force of this Agreement;
(iv) reservations on the use of the Classification;
(v) acceptances of amendments to this Agreement;
(vi) the dates on which such amendments enter into force;
(vii) denunciations received.

Article 17. Transitional Provisions

(1) During the two years following the entry into force of this Agreement, the countries party to the European Convention which are not yet members of the Special Union may enjoy, if they so wish, the same rights in the Committee of Experts as if they were members of the Special Union.

(2) During the three years following the expiration of the period referred to in paragraph (1), the countries referred to in the said paragraph may be represented by observers in the meetings of the Committee of Experts and, if the said Committee so decides, in any subcommittee or working group established by it. During the same period they may submit proposals for amendments to the Classification, in accordance with Article 5(5), and shall be notified of the decisions and recommendations of the Committee of Experts, in accordance with Article 6(1).

(3) During the five years following the entry into force of this Agreement, the countries party to the European Convention which are not yet members of the Special Union may be represented by observers in the meetings of the Assembly and, if the Assembly so decides, in any committee or working group established by it.

Õiend
Akti metaandmed parandatud; akt tehniliselt korrastatud.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json