HALDUSÕIGUSTollVälislepingud

ÜRO

Teksti suurus:

Kaupade piirikontrolli tingimuste kooskõlastamise rahvusvaheline konventsioon

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:04.06.1996
Avaldamismärge:RT II 1996, 7, 24

Kaupade piirikontrolli tingimuste kooskõlastamise rahvusvaheline konventsioon

Vastu võetud 21.10.1982

Kaupade piirikontrolli tingimuste kooskõlastamise rahvusvahelise konventsiooniga ühinemise seadus

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

Kaupade piirikontrolli tingimuste kooskõlastamise rahvusvahelise konventsiooni 8. lisa heakskiitmise seadus - lisa jõustus 20.05.2008

Kaupade piirikontrolli tingimuste kooskõlastamise rahvusvahelise konventsiooni 9. lisa heakskiitmise seadus - lisa jõustus 30.11.2011


Mitteametlik tõlge

PREAMBUL

Lepingupooled,

soovides parandada kaupade rahvusvahelist liikumist,

võttes arvesse vajadust kergendada kaupade piiriületamist,

märkides, et piirikontrolli teostavad eri kontrollteenistused,

tunnistades, et kontrollitingimusi on võimalik ulatuslikult kooskõlastada nende otstarvet, täideviimist ja efektiivsust muutmata,

olles veendunud, et nende eesmärkide saavutamiseks on oluline piirikontrolli kooskõlastamine,

on kokku leppinud alljärgnevas:

I peatükk
ÜLDSÄTTED

Artikkel 1. Mõisted

Käesolevas konventsioonis on mõistetel järgmine tähendus:

(a) «toll» – tolliseaduste täitmise ning impordi- ja ekspordimaksudega maksustamise, samuti teiste, inter alia, kaupade impordi, transiidi ja ekspordiga seonduvate seaduste ja eeskirjade rakendamise eest vastutav valitsusasutus;

(b) «tollikontroll» – seaduste ja eeskirjade järgimise abinõu, mille täideviimise eest vastutab toll;

(c) «sanitaarmeditsiiniline kontroll» – kontroll inimeste elu ja tervise kaitseks, välja arvatud veterinaarkontroll;

(d) «veterinaarkontroll» – loomade ja loomasaaduste sanitaarkontroll inimeste ja loomade elu ning tervise kaitseks, samuti loomahaigusi edasi kanda võivate objektide või kaupade kontroll;

(e) «fütosanitaarne kontroll» – kontroll riigipiire ületava taimede või taimesaaduste kahjurite leviku või kandumise tõkestamiseks;

(f) «tehnilistele standarditele vastavuse kontroll» – kontroll kaupade vastavuse tagamiseks vastavate seaduste või eeskirjadega kehtestatud rahvusvahelistele või siseriiklikele standarditele;

(g) «kvaliteedikontroll» – kontroll, välja arvatud eelpool nimetatud kontroll, kaupade vastavuse tagamiseks vastavate seaduste või eeskirjadega kehtestatud minimaalsetele rahvusvahelistele või siseriiklikele kvaliteedimäärangutele;

(h) «kontrollteenistus» – teenistus, mis viib läbi kõiki või mõnda eelpool nimetatud kontrolli, samuti muud kontrolli kaupade impordil, ekspordil või transiidil.

Artikkel 2. Eesmärk

Käesoleva konventsiooni eesmärgiks on soodustada kaupade riikide vahelist liikumist kaupade kontrolli teostamise nõuete ja erikontrollide arvu ning kestvuse vähendamisega, eriti kontollprotseduuride ning nende rakendusmeetodite riigisisese ja riikide vahelise koordineerimise teel.

Artikkel 3. Kohaldamisala

1. Käesolevat konventsiooni kohaldatakse kõigi veetavate imporditud, eksporditud või transiitkaupade osas, mis sisse-, välja- või läbiveol ületavad ühte või mitut mere-, õhu- või maismaapiiri.

2. Käesoleva konventsiooni nõudeid täidavad kõik lepingupoolte kontrollteenistused.

II peatükk
PROTSEDUURIDE KOOSKÕLASTAMINE

Artikkel 4. Kontrolli koordineerimine

Võimalusel korraldavad lepingupooled koordineeritult tolli ja teiste kontrollteenistuste tööd.

Artikkel 5. Kontrollteenistuste varustus

Kontrollteenistuste rahuldava töö tagamiseks vastavuses siseriiklike seadustega varustavad lepingupooled oma kontrollteenistused võimalusel:
(a) piisava arvu kvalifitseeritud kaadriga vastavuses liiklusest tulenevate nõuetega;
(b) kontrolli läbiviimiseks piisava sisseseade ja vahenditega, arvestades transpordiliike, kontrollitavaid kaupu ning liiklusest tulenevaid nõudeid;
(c) ametlike juhenditega ametiisikutele tomimiseks vastavuses rahvusvaheliste kokkulepete ja nõuetega ning kehtivate siseriiklike ettekirjutustega.

Artikkel 6. Rahvusvaheline koostöö

Käesoleva konventsiooni eesmärkide saavutamiseks teevad lepingupooled omavahelist koostööd, püüdes vajadusel koopereeruda pädevate rahvusvaheliste organisatsioonidega ning sõlmida uusi kahe- ja mitmepoolseid kokkuleppeid.

Artikkel 7. Koostöö naaberriikide vahel

Kaupade liikumisel üle ühise maismaapiiri rakendavad lepingupooled vajalikke abinõusid, soodustamaks võimalsute piires kaupade liikumist, sealhulgas:
(a) püüavad ühiseid vahendeid kasutades korraldada ühist kaupade ja dokumentide kontrolli;
(b) püüavad tagada järgmiste tingimuste vastavuse:
– piiripostide lahtioleku ajad,
– seal töötavad kontrollteenistused,
– kontrollitavad kauba- ja transpordiliigid ning kasutatavad rahvusvahelised transiidiprotseduurid.

Artikkel 8. Informatsioonivahetus

Lepingupooled annavad vastava nõude korral teineteisele vajalikku informatsiooni konventsiooni täitmiseks vastavuses konventsiooni lisades sätestatuga.

Artikkel 9. Dokumendid

1. Suhetes üksteise ja pädevate rahvusvaheliste organisatsioonidega kasutavad lepingupooled võimalusel Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni dokumendinäidistele vastavaid dokumente.

2. Lepingupooled tunnistavad kõiki vastava protseduuri alusel koostatud dokumente, mis oma vormi, ehtsuse ja kinnituse poolest vastavad ametlikele ettekirjutustele ning on loetavad ja arusaadavad.

3. Lepingupooled tagavad vajalike dokumentide ettevalmistamise ja kinnitamise ranges vastavuses seadustega.

III peatükk
TRANSIITI PUUDUTAVAD SÄTTED

Artikkel 10. Transiitkaubad

1. Võimalusel tagavad lepingupooled transiitkaupadele ning eriti rahvusvahelise tollitransiidiga veetavatele kaupadele lihtsa ja kiire käsitluse, piirdudes tegelike asjaolude või riskidega põhjendatud kontrolliga. Lisaks nad peavad arvestama olukorraga ainult maismaapiiri omavates riikides. Lepingupooled püüavad pikendada olemasolevate, rahvusvahelisel tollitransiidil kaupade tollikontrolli teostavate tollipostide tööaegu ning tõsta nende pädevust.

2. Lepingupooled püüavad igati soodustada konteinerite või muude veovahenditega veetavate kaupade transiiti, võimaldades neile vastavad tagatised.

IV peatükk
TÄIENDAVAD SÄTTED

Artikkel 11. Avalik kord

1. Miski käesolevas konventsioonis ei välista importi, eksporti või transiiti käsitlevate keeldude või piirangute rakendamist avaliku korra kaitseks, eriti rahva julgeoleku, moraali ja tervise, samuti looduskeskkonna, kultuuripärandi, tööstusliku, kaubandusliku või intellektuaalse omandi kaitseks.

2. Sellele vaatamata, kui see on võimalik, ilma et vähendataks kontrolli efektiivsust, püüavad lepingupooled abinõude rakendamisel vastavuses käesoleva artikli punktiga 1 teostada kontrolli käesoleva konventsiooni, inter alia, ning eriti artiklite 6 kuni 9 alusel.

Artikkel 12. Erakorralised meetmed

1. Eriolukorras lepingupoolte rakendatud erakorralised abinõud peavad olema tugevuselt proportsionaalsed rakendamise põhjustega ning need tuleb katkestada või tühistada põhjuste kadumisel.

2. Kui see on võimalik eelpool nimetatud abinõude efektiivsust kahjustamata, siis avalikustavad lepingupooled ettekirjutused selliste abinõude kohta trükis.

Artikkel 13. Lisad

1. Käesoleva konventsiooni lisad on konventsiooni lahutamatud osad.

2. Vastavuses artiklites 22 kuni 24 sätestatud protseduuriga võib käesolevale konventsioonile lisada täiendavat kontrolli käsitlevaid lisasid.

Artikkel 14. Seos teiste lepingutega

Kui see ei ole vastuolus artikliga 6, siis ei mõjuta käesolev konventsioon enne käesoleva konventsiooni lepingupooleks saamist lepingupoolte sõlmitud lepingutest tulenevaid õigusi ja kohustusi.

Artikkel 15

Käesolev konventsioon ei välista lepingupoolte üksteisele suuremate soodustuste andmist ega lepingupoolteks olevate, artiklis 16 nimetatud regionaalse majandusintegratsiooni organisatsioonidel oma seaduste rakendamist kontrollile oma sisepiiridel, vähendamata käesolevast konventsioonist tulenevaid soodustusi.

Artikkel 16. Allakirjutamine, ratifitseerimine, vastuvõtmine, kinnitamine ja ühinemine

1. Käesolev konventsioon, mille depositaariks on Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peasekretär, on avatud ühinemiseks kõigile riikidele ja suveräänsetest riikidest koosnevatele regionaalsetele majandusintegratsiooni organisatsioonidele, kes on pädevad läbi rääkima, sõlmima ja rakendama rahvusvahelisi kokkuleppeid käesolevas konventsioonis käsitletavates küsimustes.

2. Punktis 1 nimetatud regionaalsed majandusintegratsiooni organsiatsioonid võivad oma pädevuse piires omada nendele, käesoleva konventsiooni lepingupoolteks olevatele liikmesriikidele kuulunud õigusi ja kohustusi. Sellisel juhul ei oma eelpool nimetatud organisatsioonide liikmesriigid iseseisvalt selliseid õigusi, sealhulgas hääleõigust.

3. Riigid ja eelpool nimetatud regionaalsed majandusintegratsiooni organisatsioonid võivad saada käesoleva konventsiooni lepingupooleks:
(a) deponeerides ratifitseerimise, vastuvõtmise või kinnitamise dokumendi, olles sellele eelnevalt alla kirjutanud, või
(b) deponeerides ühinemise dokumendi.

4. Käesolev konventsioon on avatud allakirjutamiseks alates 1. aprillist 1983. a kuni 31. märtsini 1984. a (kaasa arvatud) Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peakorteris Genfis kõigile riikidele ja punktis 1 nimetatud piirkondlikele majanduskoostöö organisatsioonidele.

5. Alates 1. aprillist 1983. a on käesolev konventsioon avatud ühinemiseks.

6. Ratifitseerimise, vastuvõtmise, kinnitamise või ühinemise dokumendid deponeeritakse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peasekretäri juures.

Artikkel 17. Jõustumine

1. Käesolev konventsioon jõustub kolme kuu möödudes päevast, mil viis riiki on deponeerinud oma ratifitseerimise, vastuvõtmise, kinnitamise või ühinemise dokumendi.

2. Pärast viie riigi poolt ratifitseerimise, vastuvõtmise, kinnitamise või ühinemise dokumendi deponeerimist jõustub käesolev konventsioon järgmiste lepingupoolte jaoks kolme kuu möödudes päevast, mil nad on deponeerinud oma ratifitseerimise, vastuvõtmise, kinnitamise või ühinemise dokumendi.

3. Pärast käesolevasse konventsiooni tehtud paranduste jõustumist deponeeritud ratifitseerimise, vatuvõtmise, kinnitamise või ühinemise dokument loetakse kehtivaks muudetud konventsiooni suhtes.

4. Iga selline dokument, mis on deponeeritud pärast paranduse vastuvõtmist artiklis 22 nimetatud protseduuri kohaselt, aga enne, kui see parandus on jõustunud, loetakse kehtivaks muudetud konventsiooni suhtes alates päevast, kui see parandus jõustub.

Artikkel 18. Denonsseerimine

1. Lepingupool võib käesoleva konventsiooni denonsseerida teatega Ühinenud Rahvaste Ogranisatsiooni peasekretärile.

2. Denonsseerimine toimub kuue kuu möödudes päevast, mil peasekretär sai denonsseerimise teate kätte.

Artikkel 19. Kehtivuse lõppemine

Käesolev konventsioon kaotab kehtivuse sellise kaheteiskümnekuulise perioodi, mille kestel mingil ajal on kaheteistkümne järjestikuse kuu jooksul lepingupoolteks olevaid riike vähem kui viis, lõpul.

Artikkel 20. Vaidluste lahendamine

1. Kahe või enama lepingupoole vaheline vaidlus käesoleva konventsiooni tõlgendamise või rakendamise küsimustes lahendatakse võimalusel alati läbirääkimiste teel või muul kokkuleppelisel viisil.

2. Kahe või enama lepingupoole vaheline, käesoleva artikli punktis 1 nimetatud viisil mittelahenenud vaidlus käesoleva konventsiooni tõlgendamise või rakendamise küsimustes antakse lepingupoole taotlusel lahendada iga vaidluspoole poolt määratud arbiteridest ning viimaste poolt valitud esimeheks olevast eraldi arbiterist koosnevale vahekohtule. Kui kolm kuud pärast taotluse saamist ei ole vaidluspool määranud arbiteri või ei ole arbiterid valinud esimeest, võib vaidluspool taotleda, et Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peasekretär määraks arbiteri või vahekohtu esimehe.

3. Vastavuses punktiga 2 koostatud vahekohtu otsus on lõplik ja kohustuslik kõigile vaidluspooltele.

4. Vahekohus otsustab ise oma töö protseduurireeglid.

5. Vahekohus võtab otsuseid vastu häälteenamusega, tuginedes vaidluspoolte vahelistele kokkulepetele ja üldisele rahvusvahelisele õigusele.

6. Vaidluspool võib iga vaidluspoolte vahelise lahkarvamuse kohtuotsuse tõlgendamise või täideviimise osas anda lahendada otsuse teinud vahekohtule.

7. Vaidluspool kannab kõik enda poolt määratud arbiteri ja tema esindajate vahekohtu töös osalemise kulud; kõik vaidluspooled kannavad võrdse osa esimehega seotud kuludest ning kõigist ülejäänud kuludest.

Artikkel 21. Reservatsioonid

1. Lepingupool võib käesolevale konventsioonile alla kirjutades, seda ratifitseerides, vastu võttes, kinnitades või sellega ühinedes teatada, et ta ei loe ennast seotuks käesoleva konventsiooni artikli 20 punktidega 2 kuni 7. Need punktid ei ole siduvad ühelegi lepingupoolele suhetes sellise reservatsiooni teinud lepingupoolega.

2. Käesoleva artikli punktis 1 nimetatud reservatsiooni teinud lepingupool võib igal ajal sellise reservatsiooni tühistada teatega Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peasekretärile.

3. Ükski reservatsioon selle konventsiooni suhtes, peale käesoleva artikli punktis 1 nimetatud reservatsioonide, ei ole lubatud.

Artikkel 22. Käesolevasse konventsiooni paranduste tegemise protseduur

1. Käesolevasse konventsiooni, kaasa arvatud lisad, võib lepingupoole ettepanekul teha parandusi käesolevas artiklis sätestatud protseduuri järgides.

2. Käesoleva konventsiooni parandusettepanekud vaadatakse läbi vastavuses lisas 7 sätestatud protseduurireeglitega kõigi lepingupoolte esindajatest koosnevas Administratiivkomitees. Administratiivkomitee istungil läbivaadatud või ettevalmistatud ning Administratiivkomitee poolt vastuvõetud parandusest teavitab Ühinenud Rahvaste Ogranisatsiooni peasekretär kõiki lepingupooli nende nõusoleku saamiseks.

3. Eelmise punktiga vastavuses teavitatud parandus jõustub kõigi lepingupoolte jaoks kolme kuu möödudes kaheteistkümnekuulisest perioodist, arvates teate kuupäevast, mille jooksul ei ole sellele ühegi lepingupooleks oleva riigi või lepingupooleks oleva, käesoleva konventsiooni artikli 16 punktis 2 sätestatud tingimustega vastavuses toimiva regionaalse majandusintegratsiooni organisatsiooni poolt Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peasekretärile saadetud ühtegi vastuväidet.

4. Kui vastavuses käesoleva artikli punktiga 3 on konventsiooni parandusettepanekule saadetud vastuväide, loetakse parandus mittevastuvõetuks ja ta ei toimi enam mingil viisil.

Artikkel 23. Arupärimised, teadaanded ja vastuväited

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peasekretär informeerib kõiki lepingupooli ja riike igast artiklis 22 nimetatud arupärimisest, teadaandest või vastuväitest ning iga paranduse jõustumise kuupäevast.

Artikkel 24. Nõupidamine konventsiooni läbivaatamiseks

Kui käesolev konventsioon on olnud jõus viis aastat, võib lepingupool teatega Ühinenud Rahvaste Ogranisatsiooni peasekretärile taotleda nõupidamise kokkukutsumist konventsiooni läbivaatamiseks, esitades sealjuures ettepanekud, mida nõupidamisel tuleks arutada. Sellisel juhul:
(i) Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peasekretär informeerib kõiki lepingupooli taotlusest, paludes kolme kuu jooksul teatada oma arvamus ettepanekute kohta ning täiendavad ettepanekud, mida nõupidamisel tuleks arutada.
(ii) Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peasekretär teatab kõigile lepingupooltele ettepanekute tekstid ning kutsub nõupidamise kokku, kui kolmekuulise perioodi jooksul, arvates teate kuupäevast, on vähemalt kolmandik lepingupooltest teatanud Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peasekretärile oma nõusolekust nõupidamise kokkukutsumiseks.
(iii) Eelpoolöeldule vaatamata, juhul kui Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peasekretär on seisukohal, et mõnda eelpool nimetatud ettepanekut võib vaadelda kui artikli 22 punktis 1 nimetatud ettepanekut, võib ta kokkuleppel ettepaneku teinud lepingupoolega rakendada konventsiooni läbivaatamise asemel protseduuri paranduste tegemiseks käesolevasse konventsiooni vastavuses artikliga 22.

Artikkel 25. Teated

Lisaks artiklites 23 ja 24 nimetatud teadetele teavitab Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peasekretär kõiki riike:
(a) igast artiklis 16 nimetatud allakirjutamisest, ratifitseerimisest, kinnitamisest, vastuvõtmisest ja ühinemisest;
(b) käesoleva konventsiooni jõustumise kuupäevadest vastavuses artikliga 17;
(c) igast artiklis 18 nimetatud denonsseerimisest;
(d) käesoleva konventsiooni kehtivuse lõppemisest vastavuses artikliga 19;
(e) artiklis 21 nimetatud reservatsioonidest.

Artikkel 26. Tõendatud koopiad

Pärast 31. märtsi 1984. a edastab Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peasekretär kõigile lepingupooltele ja lepingupoolteks mitteolevatele riikidele kaks käesoleva konventsiooni tõendatud koopiat.

Koostatud Genfis 21. oktoobril 1982. a ühes originaalis võrdselt autentsete tekstidena inglise, prantsuse, vene ja hispaania keeles.

Ülaltoodu kinnituseks on allakirjutanud, omades selleks täielikke volitusi, kirjutanud alla käesolevale konventsioonile.

Lisa 1

Tollikontrolli kooskõlastamine muu kontrolliga

Artikkel 1. Üldpõhimõtted

1. Kuna toll tegutseb kõigil piiridel ja tema tegevus on üldist laadi, korraldatakse teiste kontrollteenistuste töö, nii palju kui võimalik, kooskõlas tollikontrolliga.

2. Eelpool nimetatud põhimõtte rakendamisel, kasutades kaupade rahvusvahelist liikumist soodustavaid protseduure, võib kõik või osa eelpool nimetatud kontrollist toimuda vajadusel piirist eemal.

Artikkel 2

1. Toll peab olema täielikult informeeritud seaduste või eeskirjadega kehtestatud nõuetest, mis võivad tingida tollikontrollist erinevat kontrolli.

2. Tollikontrollist erineva kontrolli vajadusel töötab toll koostöös asjassepuutuvate kontrollteenistustega, tagades neile vajalikud andmed.

Artikkel 3. Kontrolli korraldamine

1. Mitme eri kontrolli läbiviimisel samas kohas võtavad kontrollteenistused võimalusel tarvitusele kõik vastavad abinõud mitme kontrolli samaaegseks läbiviimiseks või viivituste vähendamiseks. Nad teevad jõupingutusi koordineerimaks oma dokumentide- ja informatsioonivajadust.

2. Eriti võtavad kontrollteenistused tarvitusele kõik vastavad abinõud, tagamaks kontrolli läbiviimisel vajaliku personali ja vahendite kohaloleku.

3. Kontollteenistuste õiguste selgesõnalise tollile delegeerimise korral võib toll ise viia läbi osa või kogu nende kontrollteenistuste poolt teostatava kontrolli. Sel juhul tagavad need teenistused kõigi vajalike vahendite üleandmise tollile.

Artikkel 4. Kontrolli tulemused

1. Efektiivse kontrolli tagamiseks vahetavad toll ja kontrollteenistused nii kiiresti kui võimalik kõigis käesolevas konventsioonis käsitletavates küsimustes kogu asjassepuutuva informatsiooni.

2. Läbiviidud kontrolli tulemuste alusel otsustab kontrollteenistus kaupade edasise käsitlemise, informeerides vajadusel teisi kontrollteenistusi. Eelpool nimetatud otsuse põhjal rakendab toll kaupadele vastavat tolliprotseduuri.

Lisa 2

Sanitaarmeditsiiniline kontroll

Artikkel 1. Üldpõhimõtted

Olenemata teostamise kohast peab sanitaarmeditsiiniline kontroll vastama käesolevas konventsioonis, eriti lisas 1 sätestatud põhimõtetele.

Artikkel 2. Informatsioon

Lepingupool tagab igale sellest huvitatud isikule informatsiooni avaliku kättesaadavuse järgmistes küsimustes:
– kaubad, mille suhtes rakendatakse sanitaarmeditsiinilist kontrolli;
– nende kaupade kontrollimise kohad;
– seaduste ja eeskirjadega sätestatud sanitaarmeditsiinilise kontrolli nõuded ning nende põhilise rakendamise protseduurid.

Artikkel 3. Kontrolli korraldamine

1. Kontrollteenistused püüavad tagada kõikide vajalike vahendite olemasolu piiripunktides, kus võidakse teostada sanitaarmeditsiinilist kontrolli.

2. Sanitaarmeditsiiniline kontroll võib toimuda ka piirist eemal, sisemaal, kui esitatud sertifikaate ja kasutatavat transporti arvestades on selge, et vedamisel kaupade seisukord ei halvene ega teki muud kahju.

3. Jõusolevate konventsioonide raames püüavad lepingupooled võimalusel vähendada kergestiriknevate kaupade füüsilist kontrolli veotrassil.

4. Sanitaarmeditsiinilise kontrolli tulemuste alusel kaupade kinnipidamisel tagavad lepingupoolte kontrollteenistused kaupade säilitamiseks soodsad laotingimused minimaalsete tolliformaalsustega.

Artikkel 4. Transiitkaubad

Jõusolevate konventsioonide raames hoiduvad lepingupooled nakkus- või saastusohu puudumisel võimalust mööda transiitkaupade sanitaarmeditsiinilisest kontrollist.

Artikkel 5. Koostöö

1. Kontrollialuste kergestiriknevate kaupade liikumise soodustamiseks teevad sanitaarmeditsiinilise kontrolli teenistused koostööd, vahetades, inter alia, teiste lepingupoolte vastavate teenistustega tarvilikku informatsiooni.

2. Kontrollteenistus püüab teatada nii kiiresti kui võimalik ekspordimaa vastavale teenistusele sanitaarmeditsiinilise kontrolli käigus kinnipeetud kergestiriknevate kaupade kinnipidamise põhjuse ja nende kaupade suhtes rakendatud abinõud.

Lisa 3

Veterinaarkontroll

Artikkel 1. Üldpõhimõtted

Olenemata teostamise kohast peab veterinaarkontroll vastama käesolevas konventsioonis, eriti lisas 1 sätestatud põhimõtetele.

Artikkel 2. Veterinaarkontrolli mõiste

Käesoleva konventsiooni artikli 1 alapunktiga d määratletud veterinaarkontroll hõlmab ka loomade ja loomasaaduste veoks kasutatavate transpordivahendite ning transporditingimuste kontrolli. Samuti võib kontroll seisneda kvaliteedistandarditele ja muudele normidele vastavuse kontrollis, nagu kontroll olemasolevate loomaliikide kaitseks, mis efektiivsuse kaalutlusel on sageli ühendatud veterinaarkontrolliga.

Artikkel 3. Informatsioon

Lepingupool tagab igale sellest huvitatud isikule informatsiooni avaliku kättesaadavuse järgmistes küsimustes:
– kaubad, mille suhtes rakendatakse veterinaarkontrolli;
– nende kaupade kontrollimise kohad;
– haigused, millest teatamine on kohustuslik;
– seaduste ja eeskirjadega sätestatud veterinaarkontrolli nõuded ning nende põhilise rakendamise protseduurid.

Artikkel 4. Kontrolli korraldamine

1. Lepingupooled püüavad:
– kus vajalik ja võimalik, luua vastavuses liiklusest tulenevate nõuetega vastavad tingimused veterinaarkontrolliks;
– soodustada kaupade liikumist, eriti veterinaarkontrolli ja tollikontrolli teenistuste tööaegade kooskõlastamisega ning kokkuleppega kontrollida väljaspool tööaega neid kaupu, mille saabumisest on eelnevalt teatatud.

2. Veterinaarkontroll võib toimuda ka piirist eemal, sisemaal, kui kogu teadaolevat ja kasutatavat transporti arvestades on selge, et vedamisel kaupade seisukord ei halvene ega teki muud kahju.

3. Jõusolevate konventsioonide raames püüavad lepingupooled võimalusel vähendada kergestiriknevate kaupade füüsilist kontrolli veotrassil.

4. Kaupade kinnipidamisel veterinaarkontrolli tulemuste alusel tagavad lepingupoolte kontrollteenistused karantiiniks ja kaupade säilitamiseks soodsad laotingimused minimaalsete tolliformaalsustega.

Artikkel 5. Transiitkaubad

Jõusolevate konventsioonide raames hoiduvad lepingupooled nakkus- või saastusohu puudumisel võimalust mööda transiitkaupade veterinaarkontrollist.

Artikkel 6. Koostöö

1. Veterinaarkontrollialuste kaupade liikumise soodustamiseks teevad veterinaarkontrolli teenistused koostööd, vahetades, inter alia, teiste lepingupoolte vastavate teenistustega tarvilikku informatsiooni.

2. Kontrollteenistus püüab teatada nii kiiresti kui võimalik ekspordimaa vastavale teenistusele veterinaarkontrolli käigus kinnipeetud elusloomade või kergestiriknevate kaupade kinnipidamise põhjuse ja nende kaupade suhtes rakendatud abinõud.

Lisa 4

Fütosanitaarne kontroll

Artikkel 1. Üldpõhimõtted

Olenemata teostamise kohast peab fütosanitaarne kontroll vastama käesolevas konventsioonis, eriti lisas 1 sätestatud põhimõtetele.

Artikkel 2. Fütosanitaarse kontrolli mõiste

Käesoleva konventsiooni artikli 1 alapunktiga e määratletud fütosanitaarne kontroll hõlmab ka taimede ja taimesaaduste veoks kasutatavate transpordivahendite ning transporditingimuste kontrolli. Samuti võib ta seisneda kontrollis ohusolevate taimeliikide kaitseks.

Artikkel 3. Informatsioon

Lepingupool tagab igale sellest huvitatud isikule informatsiooni avaliku kättesaadavuse järgmistes küsimustes:
– kaubad, mille suhtes rakendatakse fütosanitaarset kontrolli;
– taimede ja taimesaaduste kontrollimise kohad;
– taimede või taimesaaduste kahjurite nimekirjad, mille osas on jõus keelud ja piirangud;
– seaduste ja eeskirjadega sätestatud fütosanitaarse kontrolli nõuded ning nende põhilise rakendamise protseduurid.

Artikkel 4. Kontrolli korraldamine

1. Lepingupooled püüavad:
– kus vajalik ja võimalik luua vastavuses liiklusest tulenevate nõuetega vastavad tingimused fütosanitaarseks kontrolliks, ladustamiseks, kahjuritest vabastamiseks ning desinfitseerimiseks;
– soodustada kaupade liikumist, eriti fütosanitaarse kontrolli ja tollikontrolli teenistuste tööaegade kooskõlastamisega ning kokkuleppega kontrollida väljaspool tööaega neid kergestiriknevaid kaupu, mille saabumisest on eelnevalt teatatud.

2. Taimede ja taimesaaduste fütosanitaarne kontroll võib toimuda ka piirist eemal, sisemaal, kui kogu teadaolevat ja kasutatavat transporti arvestades on selge, et vedamisel ei saastata ümbrust kahjuritega.

3. Jõusolevate konventsioonide raames püüavad lepingupooled võimalusel vähendada kergestiriknevate taimede ja taimesaaduste füüsilist kontrolli veotrassil.

4. Kaupade kinnipidamisel fütosanitaarse kontrolli tulemuste alusel tagavad lepingupoolte kontrollteenistused karantiiniks ja kaupade konserveerimiseks soodsad laotingimused minimaalsete tolliformaalsustega.

Artikkel 5. Transiitkaubad

Jõusolevate konventsioonide raames hoiduvad lepingupooled võimalust mööda transiitkaupade fütosanitaarsest kontollist, kui see ei ole tarvilik nende oma taimede kaitseks.

Artikkel 6. Koostöö

1. Fütosanitaarse kontrolli aluste taimede ja taimesaaduste veo soodustamiseks teevad fütosanitaarse kontrolli teenistused koostööd, vahetades, inter alia, teiste lepingupoolte vastavate teenistustega tarvilikku informatsiooni.

2. Kontrollteenistus püüab teatada nii kiiresti kui võimalik ekspordimaa vastavale teenistusele fütosanitaarse kontrolli käigus kinnipeetud taimede või taimesaaduste kinnipidamise põhjuse ja nende kaupade suhtes rakendatud abinõud.

Lisa 5

Tehnilistele standarditele vastavuse kontoll

Artikkel 1. Üldpõhimõtted

Olenemata teostamise kohast peab tehnilistele standarditele vastavuse kontroll vastama käesolevas konventsioonis, eriti lisas 1 sätestatud põhimõtetele.

Artikkel 2. Informatsioon

Lepingupool tagab igale sellest huvitatud isikule informatsiooni avaliku kättesaadavuse järgmistes küsimustes:
– rakendatavad standardid;
– kaupade kontrollimise kohad;
– seaduste ja eeskirjadega sätestatud tehnilistele standarditele vastavuse kontrolli nõuded ning nende põhilise rakendamise protseduurid.

Artikkel 3. Standardite kooskõlastamine

Rahvusvaheliste standardite puudumisel püüavad siseriiklikke standardeid rakendavad lepingupooled kooskõlastada neid rahvusvaheliste kokkulepetega.

Artikkel 4. Kontrolli korraldamine

1. Lepingupooled püüavad:
– kus vajalik ja võimalik, luua vastavuses liiklusest tulenevate nõuetega tehnilistele standarditele vastavuse kontrolli punktid;
– soodustada kaupade liikumist, eriti tehnilistele standarditele vastavuse kontrolli ja tollikontrolli teenistuste tööaegade kooskõlastamisega ning kokkuleppega kontrollida väljaspool tööaega neid kergestiriknevaid kaupu, mille saabumisest on eelnevalt teatatud.

2. Tehnilistele standarditele vastavuse kontroll võib toimuda ka piirist eemal, sisemaal, kui kogu teadaolevat ja kasutatavat transporti arvestades on selge, et kaubad ning eriti kergestiriknevad kaubad ei kahjustu vedamisel.

3. Jõusolevate konventsioonide raames püüavad lepingupooled võimalusel vähendada kergestiriknevate kaupade tehnilistele standarditele vastavuse kontrolli veotrassil.

4. Tehnilistele standarditele vastavuse kontrolli korraldamisel kooskõlastavad lepingupooled võimalusel seda kontrolli läbiviiva teenistuse ja teiste kontrollteenistuste tööprotseduurid.

5. Kergestiriknevate kaupade kinnipidamisel tehnilistele standarditele vastavuse kontrolli tulemuste alusel tagavad lepingupoolte kontrollteenistused kaupade säilitamiseks soodsad lao- ja transpordivahendite parkimise tingimused minimaalsete tolliformaalsustega.

Artikkel 5. Transiitkaubad

Riigist läbiveetavatele transiitkaupadele tehnilistele standarditele vastavuse kontrolli üldjuhul ei rakendata.

Artikkel 6. Koostöö

1. Tehnilistele standarditele vastavuse kontrolli aluste kergestiriknevate kaupade liikumise soodustamiseks teevad tehnilistele standarditele vastavuse kontrolli teenistused koostööd, vahetades, inter alia, teiste lepingupoolte vastavate teenistustega tarvilikku informatsiooni.

2. Kontrollteenistus püüab teatada nii kiiresti kui võimalik ekspordimaa vastavale teenistusele tehnilistele standarditele vastavuse kontrolli käigus kinnipeetud kergestiriknevate kaupade kinnipidamise põhjuse ja nende kaupade suhtes rakendatud abinõud.

Lisa 6

Kvaliteedikontroll

Artikkel 1. Üldpõhimõtted

Olenemata teostamise kohast peab kvaliteedikontroll vastama käesolevas konventsioonis, eriti lisas 1 sätestatud põhimõtetele.

Artikkel 2. Informatsioon

Lepingupool tagab igale sellest huvitatud isikule informatsiooni avaliku kättesaadavuse järgmistes küsimustes:
– kaupade kontrollimise kohad;
– seaduste ja eeskirjadega sätestatud kvaliteedikontrolli nõuded ning nende põhilise rakendamise protseduurid.

Artikkel 3. Kontrolli korraldamine

1. Lepingupooled püüavad:
– kus vajalik ja võimalik, luua vastavuses liiklusest tulenevate nõuetega kvaliteedikontrolli punktid;
– soodustada kaupade liikumist, eriti kvaliteedikontrolli ja tollikontrolli teenistuste tööaegade kooskõlastamisega ning kokkuleppega kontrollida väljaspool tööaega neid kergestiriknevaid kaupu, mille saabumisest on eelnevalt teatatud.

2. Kasutades kaupade rahvusvahelist liikumist soodustavaid protseduure võib kvaliteedikontrolli teostada piirist eemal, sisemaal.

3. Jõusolevate konventsioonide raames püüavad lepingupooled võimalusel vähendada kergestiriknevate kaupade füüsilist kontrolli veotrassil.

4. Kvaliteedikontrolli korraldamisel kooskõlastavad lepingupooled võimalusel seda kontrolli läbiviiva teenistuse ja teiste kontrollteenistuste tööprotseduurid.

Artikkel 4. Transiitkaubad

Riigist läbiveetavatele transiitkaupadele kvaliteedikontrolli üldjuhul ei rakendata.

Artikkel 5. Koostöö

1. Kvaliteedikontrolli aluste kergestiriknevate kaupade liikumise soodustamiseks teevad kavliteedikontrolli teenistused koostööd, vahetades, inter alia, teiste lepingupoolte vastavate teenistustega vajalikku informatsiooni.

2. Kontrollteenistus püüab teatada nii kiiresti kui võimalik ekspordimaa vastavale teenistusele kvaliteedikontrolli käigus kinnipeetud kergestiriknevate kaupade kinnipidamise põhjuse ja nende kaupade suhtes rakendatud abinõud.

Lisa 7

Käesoleva konventsiooni artiklis 22 nimetatud administratiivkomitee protseduurireeglid

Artikkel 1. Liikmed

Administratiivkomitee liikmeteks on käesoleva konventsiooni lepingupooled.

Artikkel 2. Vaatlejad

1. Administratiivkomitee võib otsustada kasutada vaatlejatena oma istungitel neid huvitavates küsimustes kõigi lepingupoolteks mitteolevate riikide pädevaid ametkondi või lepingupoolteks mitteolevate rahvusvaheliste organisatsioonide esindajaid.

2. Eelpoolöeldule vaatamata, kui see ei ole vastuolus artikliga 1, võivad punktis 1 nimetatud käesoleva konventsiooni lisades käsitletud küsimustes pädevad rahvusvahelised organisatsioonid osaleda vaatlejatena Administratiivkomitee töös.

Artikkel 3. Sekretariaat

Administratiivkomitee sekretariaadi määrab Euroopa Majanduskomisjoni täitevsekretär.

Artikkel 4. Kokkukutsumine

Euroopa Majanduskomisjoni täitevsekretär kutsub Administratiivkomitee kokku:
(i) kahe aasta möödudes konventsiooni jõustumisest;
(ii) edaspidi Administratiivkomitee poolt otsustatud kuupäevadel, vähemalt kord iga viie aasta jooksul;
(iii) vähemalt viie lepingupooleks oleva riigi pädevate ametkondade taotlusel.

Artikkel 5. Ametiisikud

Administratiivkomitee valib igal istungil esimehe ja tema asetäitja.

Artikkel 6. Kvoorum

Otsuse vastuvõtmiseks nõutav kvoorum on vähemalt üks kolmandik lepingupoolteks olevatest riikidest.

Artikkel 7. Otsused

(i) Ettepanekud pannakse hääletusele.

(ii) Igal, istungil osaleval, lepingupooleks oleval riigil on üks hääl.

(iii) Kui kohaldatakse konventsiooni artikli 16 punkti 2, on konventsiooni lepingupoolteks olevatel regionaalsetel majandusintegratsiooni organisatsioonidel hääletamise korral ainult nii palju hääli, kui on nende liikmesriikidel, kes on ka konventsiooni liikmesriigid, kokku. Sellisel juhul ei oma nimetatud liikmesriigid hääleõigust.

(iv) Ettepanekud vastavuses käesoleva artikli alapunktiga (v) võetakse vastu hääletamisel osalejate lihthäälteenamusega vastavuses alapunktides (ii) ja (iii) sätestatud tingimustega.

(v) Parandused käesolevasse konventsiooni võetakse vastu hääletamisel osalejate kahe kolmandiku häälteenamusega vastavuses käesoleva artikli alapunktides (ii) ja (iii) sätestatud tingimustega.

Artikkel 8. Aruanne

Enne istungi lõpetamist võtab Administratiivkomitee vastu aruande.

Artikkel 9. Täiendavad sätted

Kui Administratiivkomitee ei otsusta teisiti, rakendatakse käesoleva lisaga reguleerimata küsimustes Euroopa Majanduskomisjoni protseduurireegleid.


INTERNATIONAL CONVENTION ON THE HARMONIZATION OF FRONTIER CONTROLS OF GOODS

PREAMBLE

The Contracting Parties,

Desiring to improve the international movement of goods,

Bearing in mind the need to facilitate the passage of goods at frontiers,

Noting that control measures are applied at frontiers by different control services,

Acknowledging that the conditions under which such controls are carried out may be extensively harmonized without impairing their purpose, their proper implementation and their effectiveness,

Convinced that the harmonization of frontier controls constitutes an important means for attaining these objectives,

Have agreed as follows:

Chapter I
GENERAL PROVISIONS

Article 1. Definitions

For the purposes of this Convention:

(a) “Customs” means the Government Service which is responsible for the administration of Customs law and the collection of import and export duties and taxes and which also has responsibility for the application of other laws and regulations relating, inter alia, to the importation, transit and exportation of goods;

(b) “Customs Control” means measures applied to ensure compliance with the laws and regulations which the Customs are responsible for enforcing;

(c) “Medico-sanitary inspection” means the inspections exercised for the protection of the life and health of persons, with the exception of veterinary inspection;

(d) “Veterinary inspection” means the sanitary inspection applied to animals and animal products with a view to protecting the life and health of persons and animals, as well as that carried out on objects or goods which could serve as a carrier for animal diseases;

(e) “Phytosanitary inspection” means the inspection intended to prevent the spread and the introduction across national boundaries of pests of plants and plant products;

(f) “Control of compliance with technical standards” means the control to ensure that goods meet the minimum international or national standards specified by relevant laws and regulations;

(g) “Quality control” means any control other than those referred to above to ensure that the goods correspond to the minimum international or national definitions of quality specified by relevant laws and regulations;

(h) “Control services” means any service responsible for carrying out all or part of the controls defined above or any other controls regularly applied to the importation, exportation or transit of goods.

Article 2. Aim

In order to facilitate the international movement of goods, this Convention aims at reducing the requirements for completing formalities as well as the number and duration of controls, in particular by national and international co-ordination of control procedures and of their methods of application.

Article 3. Scope

1. This Convention applies to all foods being imported or exported or in transit, when being moved across one or more maritime, air or inland frontiers.

2. This Convention applies to all control services of the Contracting Parties.

Chapter II
HARMONIZATION OF PROCEDURES

Article 4. Co-ordination of controls

The Contracting Parties shall undertake, to the extent possible, to organize in a harmonized manner the intervention of the Customs services and the other control services.

Article 5. Resources of the services

To ensure that the control services operate satisfactorily, the Contracting Parties shall see to it that, as far as possible, and within the framework of national law, they are provided with:
(a) qualified personnel in sufficient numbers consistent with traffic requirements;
(b) equipment and facilities suitable for inspection, taking into account the mode of transport, the goods to be checked and traffic requirements;
(c) official instructions to officers for acting in accordance with international agreements and arrangements and with current national provisions.

Article 6. International co-operation

The Contracting Parties undertake to co-operate with each other and to seek any necessary co-operation from the competent international bodies, in order to achieve the aims of this Convention, and furthermore to attempt to arrive at new multilateral or bilateral agreements or arrangements, if necessary.

Article 7. Co-operation between adjacent countries

Whenever a common inland frontier is crossed, the Contracting Parties concerned shall take appropriate measures, whenever possible, to facilitate the passage of the goods, and they shall, in particular:
(a) endeavour to arrange for the joint control of goods and documents, through the provision of shared facilities;
(b) endeavour to ensure that the following correspond:
– opening hours of frontier posts,
– the control services operating there,
– the categories of goods, the modes of transport and the international Customs transit procedures accepted or in use there.

Article 8. Exchange of information

The Contracting Parties shall, on request, send each other information necessary for the application of this Convention under the conditions specified in the annexes.

Article 9. Documents

1. The Contracting Parties shall endeavour to further the use, between themselves and with the competent international bodies, of documents aligned on the United Nations Layout Key.

2. The Contracting Parties shall accept documents produced by any appropriate technical process, provided that they comply with official regulations as to their form, authenticity and certification, and that they are legible and understandable.

3. The Contracting Parties shall ensure that the necessary documents are prepared and authenticated in strict compliance with the relevant legislation.

Chapter III
PROVISIONS CONCERNING TRANSIT

Article 10. Goods in transit

1. The Contracting Parties shall, wherever possible, provide simple and speedy treatment for goods in transit, especially for those travelling under cover of an international Customs transit procedure, by limiting their inspections to cases where these are warranted by the actual circumstances or risks. Additionally, they shall take into account the situation of land-locked countries. They shall endeavour to provide for extension of the hours and the competence of existing Customs posts available for Customs clearance for goods carried under an international Customs transit procedure.

2. They shall endeavour to facilitate to the utmost the transit of goods carried in containers or other load units affording adequate security.

Chapter IV
MISCELLANEOUS PROVISIONS

Article 11. Public order

1. No provision in this Convention shall preclude the application of the prohibitions or restrictions relating to importation, exportation, or transit, imposed for reasons of public order, and in particular public safety, morality, and health, or for the protection of the environment, of cultural heritage or industrial, commercial and intellectual property.

2. Nevertheless, where possible without prejudice to the effectiveness of the controls, the Contracting Parties shall endeavour to apply to the controls in connection with the application of the measures mentioned in paragraph 1 above the provisions of this Convention, inter alia, those which are the subject of articles 6 to 9.

Article 12. Emergency measures

1. The emergency measures which the Contracting Parties may be led to introduce because of particular circumstances, must be proportionate to the reasons which give rise to their introduction and must be suspended or abrogated when these reasons no longer exist.

2. Whenever possible without prejudice to the effectiveness of the measures, the Contracting Parties shall publish the relevant provisions for such measures.

Article 13. Annexes

1. The annexes to this Convention form an integral part of the Convention.

2. New annexes relating to other sectors of control may be added to this Convention according to the procedure specified in articles 22 and 24 below.

Article 14. Relation to other treaties

Without prejudice to the provisions of article 6, the Convention shall not override the rights and obligations arising from treaties which the Contracting Parties to the Convention concluded before becoming contracting parties to this Convention.

Article 15

This Convention shall not prevent the application of greater facilities which two or more Contracting Parties may wish to grant to each other, nor the right of regional economic integration organization referred to in article 16 which are Contracting Parties to apply their own legislation to controls at their internal frontiers, on condition that this does not reduce in any way the facilities deriving from this Convention.

Article 16. Signature, ratification, acceptance, approval and accession

1. This Convention, deposited with the Secretary-General of the United Nations, shall be open to the participation of all States and of regional economic integration organizations constituted by sovereign States which have competence to negotiate, conclude and apply international agreements on matters covered by the Convention.

2. The regional economic integration organizations referred to in paragraph 1 may, for the matters within their competence, exercise on their own behalf the rights and fulfil the responsibilities which this Convention otherwise confers on their Member States which are Contracting Parties to this Convention. In such cases the Member States of the said Organizations shall not be entitled to exercise individually such rights, including the right to vote.

3. States and the regional economic integration organizations referred to above may become Contracting Parties to this Convention:
(a) by depositing an instrument of ratification, acceptance or approval after signing it, or
(b) by depositing an instrument of accession.

4. This Convention shall be open from 1 April 1983 until 31 March 1984 inclusive for signature at the Office of the United Nations at Geneva by all States and the regional economic integration organizations referred to in paragraph 1.

5. From 1 April 1984 it shall also be open for their accession.

6. The instruments of ratification, acceptance, approval or accession shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

Article 17. Entry into force

1. This Convention shall enter into force three months after the date on which five States have deposited their instruments of ratification, acceptance, approval or accession.

2. After five States have deposited their instruments of ratification, acceptance, approval or accession, this Convention shall enter into force for further Contracting Parties three months after the date of the deposit of their instruments of ratification, acceptance, approval or accession.

3. Any instrument of ratification, acceptance, approval or accession deposited after the entry into force of an amendment to this Convention shall be deemed to apply to this Convention as amended.

4. Any such instrument deposited after an amendment has been accepted in accordance with the procedure in article 22 but before it has entered into force shall be deemed to apply to this Convention as amended on the date when the amendment entered into force.

Article 18. Denunciation

1. Any Contracting Party may denounce this Convention by so notifying the Secretary-General of the United Nations.

2. Denunciation shall take effect six months after the date of receipt by the Secretary-General of the notification of denunciation.

Article 19. Termination

If, after the entry into force of this Convention, the number of States which are Contracting Parties is for any period of 12 consecutive months reduced to less than five, the Convention shall cease to have effect from the end of the 12-month period.

Article 20. Settlement of disputes

1. Any dispute between two or more Contracting Parties concerning the interpretation or application of this Convention shall, so far as possible, be settled by negotiation between them or by other means of settlement.

2. Any dispute between two or more Contracting Parties concerning the interpretation or application of this Convention which cannot be settled by the means indicated in paragraph 1 of this article shall, at the request of one of them, be referred to an arbitration tribunal composed as follows: each party to the dispute shall appoint an arbitrator and these arbitrators shall appoint another arbitrator, who shall be chairman. If, three months after receipt of a request, one of the parties has failed to appoint an arbitrator or if the arbitrators have failed to elect the chairman, any of the parties may request the Secretary-General of the United Nations to appoint an arbitrator or the chairman of the arbitration tribunal.

3. The decision of the arbitration tribunal established under the provisions of paragraph 2 shall be final and binding on the parties to the dispute.

4. The arbitration tribunal shall determine its own rules of procedure.

5. The arbitration tribunal shall take its decision by majority vote and on the basis of the treaties existing between the parties to the dispute and of general international law.

6. Any controversy which may arise between the parties to the dispute as regards the interpretation and execution of the award may be submitted by any of the parties for judgement to the arbitration tribunal which made the award.

7. Each party to the dispute shall bear the cost of its own appointed arbitrator and of its representatives in the arbitral proceedings; the cost of the chairman and the remaining costs shall be borne in equal parts by the parties to the dispute.

Article 21. Reservations

1. Any Contracting Party may, at the time of signing, ratifying, accepting or approving this Convention or acceding to it, declare that it does not consider itself bound by article 20, paragraphs 2 to 7, of this Convention. Other Contracting Parties shall not be bound by these paragraphs in respect of any Contracting Party which has entered such a reservation.

2. Any Contracting Party having entered a reservation as provided for in paragraph 1 of this article may at any time withdraw such reservation by notifying the Secretary-General of the United Nations.

3. Apart from the reservations provided for in paragraph 1 of this article, no reservation to this Convention shall be permitted.

Article 22. Procedure for amending this Convention

1. This Convention, including its annexes, may be amended upon the proposal of a Contracting Party by the procedure specified in this article.

2. Any proposed amendment to this Convention shall be considered in an Administrative Committee composed of all the Contracting Parties in accordance with the rules of procedure set out in annex 7. Any such amendment considered or prepared during the meeting of the Administrative Committee and adopted by it shall be communicated by the Secretary-General of the United Nations to the Contracting Parties for their acceptance.

3. Any proposed amendment communicated in accordance with the preceding paragraph shall come into force with respect to all Contracting Parties three months after the expiry of a period of 12 months following the date of communication of the proposed amendment during which period no objection to the proposed amendment has been communicated to the Secretary-General of the United Nations by a States which is a Contracting Party or by a regional economic integration organization, itself a Contracting Party, which then acts within the conditions specified in article 16, paragraph 2, of this Convention.

4. If an objection to the proposed amendment has been communicated in accordance with paragraph 3 of this article, the amendment shall be deemed not to have been accepted and shall have no effect whatsoever.

Article 23. Requests, communications and objections

The Secretary-General of the United Nations shall inform all Contracting Parties and all States of any requests, communications or objections under article 22 and of the date on which any amendment enters into force.

Article 24. Review Conference

After this Convention has been in force for five years, any Contracting Party may, by notification to the Secretary-General of the United Nations, request that a conference be convened for the purpose of reviewing the Convention, indicating the proposals which should be dealt with by the conference. In such a case:

(i) The Secretary-General of the United Nations shall notify all the Contracting Parties of the request and invite them to submit, within a period of three months, their comments on the original proposals and such other proposals as they may wish the conference to consider;

(ii) The Secretary-General of the United Nations shall also communicate to all the Contracting Parties the text of any other proposals made and shall convene a review conference if, within a period of six months from the date of that communication, not less than one third of the Contracting Parties notify the Secretary-General of the United Nations of their concurrence with the convening of such a conference.

(iii) However, if the Secretary-General of the United Nations considers that a review proposal may be regarded as a proposed amendment under paragraph 1 of article 22, he may, by agreement with the Contracting Party which has made the proposal, implement the amendment procedure provided for by article 22 instead of the review procedure.

Article 25. Notifications

In addition to the notifications and communications provided for in articles 23 and 24, the Secretary-General of the United Nations shall notify all States of the following:
(a) signatures, ratifications, acceptances, approvals and accessions under article 16;
(b) the date of entry into force of this Convention in accordance with article 17;
(c) denunciations under article 18;
(d) the termination of this Convention under article 19;
(e) reservations under article 21.

Article 26. Certified true copies

After 31 March 1984 the Secretary-General of the United Nations shall transmit two certified true copies of this Convention to each of the Contracting Parties and to all States which are not Contracting Parties.

Done at Geneva, this twenty-first day of October one thousand nine hundred and eighty-two, in a single original, of which the English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic.

In witness whereof, the undersigned plenipotentiaries, being duly authorized thereto, have signed this Convention.

Annex 1

Harmonization of Customs Controls and Other Controls

Article 1. Principles

1. As the Customs are present at all frontiers and as their interventions are of a general nature, other controls shall, as far as possible, be organized in a harmonized manner with Customs controls.

2. In application of this principle, it is possible if appropriate to carry out all or part of these controls elsewhere than at the frontier, provided that the procedures used contribute to facilitate the international movement of goods.

Article 2

1. The Customs shall be kept fully informed of the requirements prescribed by laws or regulations which may lead to the operation of controls other than Customs controls.

2. When it is found that other controls are necessary, the Customs shall ensure that the services concerned are informed and shall co-operate with them.

Article 3. Organization of Controls

1. When several controls have to be carried out at the same place, the competent services shall make all appropriate arrangements to carry them out simultaneously, if possible, or with the minimum delay. They shall endeavour to co-ordinate their requirements as to documents and information.

2. In particular, the competent services shall make all appropriate arrangements for the necessary personnel and facilities to be available at the place where the controls are carried out.

3. The Customs may, thorough explicit delegation of powers by the competent services, carry out on their behalf all or part of the controls of which these services are responsible. In this case, these services will see to it that the necessary means be furnished to Customs.

Article 4. Result of Controls

1. In all matters dealt with by this Convention, control services and Customs shall exchange all relevant information as soon as possible so as to ensure that controls are efficient.

2. On the basis of the results of the controls carried out, the competent service shall decide on the subsequent treatment of the goods, and if necessary, shall inform the services responsible for other controls. On the basis of this decision Customs shall subject the goods to the appropriate Customs procedure.

Annex 2

Medico-Sanitary Inspection

Article 1. Principles

Wherever carried out, medico-sanitary inspection shall comply with the principles laid down in this Convention, and particularly in annex 1 thereto.

Article 2. Information

Each Contracting Party shall ensure that information on the following is readily available to any person interested:
– the goods subject to medico-sanitary inspection;
– the places where the goods in question may be presented for inspection;
– the requirements as set out in laws and regulations concerning medico-sanitary inspection as well as their procedures of general application.

Article 3. Organization of controls

1. The control services shall see to it that the necessary facilities at frontier points where medico-sanitary inspection may take place are provided.

2. Medico-sanitary inspection may also be carried out at places in the interior of the country, if it is clear from the certificates produced and from the transport techniques employed, that the goods cannot deteriorate or cause contamination during carriage.

3. Within the framework of Convention in force the Contracting Parties shall endeavour to reduce, as far as possible, the physical controls of perishable goods en route.

4. When goods have to be held pending the results of medico-sanitary inspection, the competent control services of the Contracting Parties shall arrage that such storage shall be in conditions providing for the conservation of the goods and involving the minimum of Customs formalities.

Article 4. Goods in transit

Within the framework of Conventions in force the Contracting Parties shall, as far as possible, dispense with the medico-sanitary inspection of goods in transit in those circumstances where there is no risk of contamination.

Article 5. Co-operation

1. The medico-sanitary inspection services shall co-operate with the corresponding services of other Contracting Parties so as to expedite the passage of perishable goods subjected to medico-sanitary inspection, inter alia, through the exchange of useful information.

2. When a consignment of perishable goods is intercepted during medico-sanitary inspection, the competent service shall endeavour to notify the corresponding service of the country of exportation within as short a time as possible, indicating the reasons for the interception and the measures taken concerning the goods.

Annex 3

Veterinary Inspection

Article 1. Principles

Wherever carried out, veterinary inspection shall comply with the principles laid down in the Convention, and particularly in annex 1 thereto.

Article 2. Definitions

The veterinary inspection defined in article 1(d) of this Convention covers also the inspection of means and conditions of transport of animals and animal products. It may also include the inspections bearing on quality, standards and the various regulations, such as the inspection aiming at the conservation of endangered species, which, for reasons of effectiveness, are often associated with the veterinary inspection.

Article 3. Information

Each Contracting Party shall ensure that information on the following is readily available to any person interested:
– the goods subject to veterinary inspection;
– the places where the goods may be presented for inspection;
– the compulsorily notifiable diseases;
– the requirements as set out in laws and regulations concerning veterinary inspection as well as their procedures of general application.

Article 4. Organizing of controls

1. The Contracting Parties shall endeavour:
– to set up, where necessary and possible, appropriate facilities for veterinary inspection, in conformity with traffic requirements;
– to facilitate the movement of goods, in particular through the co-ordination of working hours of the veterinary and Customs services and agreement to effect clearance outside normal hours, where their arrival has been notified in advance.

2. The veterinary inspection of animal products may be undertaken at points within the country provided that it can be shown, and the means of transport used are such, that the products will not deteriorate or cause contamination during their transport.

3. Within the framework of Conventions in force the Contracting Parties shall endeavour to reduce, as far as possible, the physical controls of perishable goods en route.

4. When goods have to be held pending the results of veterinary inspection, the competent control services of the Contracting Parties shall arrange that such storage shall take place with the minimum of Customs formalities and in conditions providing for the quarantine safety and conservation of the goods.

Article 5. Goods in transit

Within the framework of Conventions in force the Contracting Parties shall, as far as possible, dispense with the veterinary inspection of animal products in transit in those circumstances where there is no risk of contamination.

Article 6. Co-operation

1. The veterinary inspection services shall co-operate with the corresponding services of other Contracting Parties so as to expedite the passage of goods subjected to veterinary inspection, inter alia, through the exchange of useful information.

2. When a consignment of perishable goods or live animals is intercepted during veterinary inspection, the competent service shall endeavour to notify the corresponding service of the country of exportation within as short a time as possible, indicating the reasons for the interception and the measures taken concerning the goods.

Annex 4

Phytosanitary Inspection

Article 1. Principles

Wherever carried out, phytosanitary inspection shall comply with the principles laid down in this Convention, and particularly in annex 1 thereto.

Article 2. Definitions

The phytosanitary inspection defined in article 1(e) of the present Convention covers also the inspection of means and conditions of transport of plants and plant products. It may also cover the measures aiming at the conservation of endangered plant species.

Article 3. Information

Each Contracting Party shall ensure that information on the following is readily available to any person interested:
– the goods subject to special phytosanitary conditions,
– the places where particular plants and plant products may be presented for inspection,
– the list of pests of plants and plant products for which prohibitions and restrictions are in force,
– the list of requirements as set out in laws and regulations concerning phytosanitary inspection as well as their procedures of general application.

Article 4. Organization of controls

1. The Contracting Parties shall endeavour:
– to set up, where necessary and possible, appropriate phytosanitary inspection, storage, and disinfestation and disinfection facilities, in conformity with traffic requirements;
– to facilitate the movement of goods, in particular through the co-ordination of working hours of the phytosanitary and Customs services and agreement to effect clearance of perishable goods outside normal hours where their arrival has been notified in advance.

2. The phytosanitary inspection of plants and plant products may be undertaken at points within the country provided that it can be shown, and the means of transport used are such, that the goods will not cause infestation during their transport.

3. Within the framework of Conventions in force the Contracting Parties shall endeavour to reduce, as far as possible, the physical controls of perishable plants and plant products en route.

4. When goods have to be held pending the results of phytosanitary inspection, the competent control services of the Contracting Parties shall arrange that such storage shall take place with the minimum of Customs formalities and in conditions providing for the quarantine safety and conservation of the goods.

Article 5. Goods in transit

Within the framework of Conventions in force the Contracting Parties shall, as far as possible, dispense with the phytosanitary inspection of goods in transit, unless such measures are necessary for the protection of their own plants.

Article 6. Co-operation

1. The phytosanitary services shall co-operate with the corresponding services of other Contracting Parties so as to expedite the passage of plants and plant products subjected to phytosanitary inspection, inter alia, through the exchange of useful information.

2. When a consignment of plants or plant products is intercepted during phytosanitary inspection, the competent service shall endeavour to notify the corresponding service of the country of exportation within as short a time as possible, indicating the reasons for the interception and the measures taken concerning the goods.

Annex 5

Control of Compliance With Technical Standards

Article 1. Principles

Wherever carried out, the control of compliance with technical standards relating to the goods covered by this Convention, shall comply with the principles laid down in the Convention, and particularly in annex 1 thereto.

Article 2. Information

Each Contracting Party shall ensure that information on the following is readily available to any person interested:
– the standards applied by it,
– the places where the goods may be presented for inspection,
– the requirements as set out in laws and regulations concerning the control of compliance with technical standards as well as their procedures of general application.

Article 3. Harmonization of standards

In the absence of international standards, Contracting Parties which apply national standards shall endeavour to harmonize them by way of international agreements.

Article 4. Organization of controls

1. The Contracting Parties shall endeavour:
– to set up, where necessary and possible, stations for the control of compliance with technical standards, in conformity with traffic requirements;
– to facilitate the movement of goods, in particular through the co-ordination of working hours of the service responsible for the control of compliance with technical standards and the Customs services and agreement to effect clearance of perishable goods outside normal hours where their arrival has been notified in advance.

2. The control of compliance with technical standards may also be undertaken at points within the country provided that it can be shown, and the means of transport used are such, that the goods, and especially perishable goods, will not deteriorate during their transport.

3. Within the framework of Conventions in force the Contracting Parties shall endeavour to reduce, as far as possible, the physical controls en route of perishable goods subjected to control of compliance with technical standards.

4. The Contracting Parties shall organize control of compliance with technical standards, harmonizing wherever possible the procedures of the service responsible for these controls with those of any services responsible for other controls and inspections.

5. In the case of perishable goods held pending the results of control of compliance with technical standards, the competent control services of the Contracting Parties shall ensure that the storage of the goods or the parking of transport equipment shall take place with the minimum of Customs formalities and in conditions providing for the conservation of the goods.

Article 5. Goods in transit

The controls of compliance with technical standards do not normally apply to goods in through transit.

Article 6. Co-operation

1. The services responsible for the control of compliance with technical standards shall co-operate with the corresponding services of other Contracting Parties so as to expedite the passage of perishable goods subjected to control of compliance with technical standards, inter alia, through the exchange of useful information.

2. When a consignment of perishable goods is intercepted during control of compliance with technical standards, the competent service shall endeavour to notify the corresponding service of the country of exportation within as short a time as possible, indicating the reasons for the interception and the measures taken concerning the goods.

Annex 6

Quality Control

Article 1. Principles

Wherever carried out, quality control of the goods covered by this Convention, shall comply with the principles laid down in the Convention, and particularly in annex 1 thereto.

Article 2. Information

Each Contracting Party shall ensure that information on the following is readily available to any person interested:
– the places where the goods may be presented for inspection,
– the requirements as set out in laws and regulations concerning quality control as well as their procedures of general application.

Article 3. Organization of control

1. The Contracting Parties shall endeavour:
– to set up, where necessary and possible, quality control stations, in conformity with traffic requirements,
– to facilitate the movement of goods, in particular through the co-ordination of working hours of the quality control and Customs services and agreement to effect clearance of perishable goods outside normal hours where their arrival has been notified in advance.

2. The quality control may be undertaken at points within the country provided that the procedures used contribute to facilitate the international movement of goods.

3. Within the framework of Convention in force the Contracting Parties shall endeavour to reduce, as far as possible, the physical controls en route of perishable goods subjected to quality control.

4. The Contracting Parties shall organize quality control, harmonizing wherever possible the procedures of the service responsible for this control with those of any services responsible for other controls and inspections.

Article 4. Goods in transit

Quality controls do not normally apply to goods in through transit.

Article 5. Co-operation

1. The quality control services shall co-operate with the corresponding services of other Contracting Parties so as to expedite the passage of perishable goods subjected to quality control, inter alia, through the exchange of useful information.

2. When a consignment of perishable goods is intercepted during quality control, the competent service shall endeavour to notify the corresponding service of the country of exportation within as short a time as possible, indicating the reasons for the interception and the measures taken concerning the goods.

Annex 7

Rules of Procedure of the Administrative Committee Referred to in Article 22 of this Convention

Article 1. Members

The members of the Administrative Committee shall be the Contracting Parties to this Convention.

Article 2. Observers

1. The Administrative Committee may decide to invite the competent administrations of all States which are not Contracting Parties, or representatives of international organizations which are not Contracting Parties, to attend, for questions which interest them, the sessions of the Committee as observers.

2. However, without prejudice to article 1, the international organizations referred to in paragraph 1 which are competent for the subjects dealt with in the annexes to this Convention, shall have the right to participate as observers in the work of the Administrative Committee.

Article 3. Secretariat

The Secretariat of the Committee shall be provided by the Executive Secretary of the Economic Commission for Europe.

Article 4. Convocations

The Executive Secretary of the Economic Commission for Europe shall convene the Committee:
(i) two years after the Convention entered into force;
(ii) thereafter, at a date fixed by the Committee, but not less frequently than every five years;
(iii) at the request of the competent administrations of at least five States which are Contracting Parties.

Article 5. Officers

The Committee shall elect chairman and a vice-chairman on the occasion of every session.

Article 6. Quorum

A quorum consisting of not less than one third of the States which are Contracting Parties is required for the purposes of taking decisions.

Article 7. Decisions

(i) Proposals shall be put to the vote.

(ii) Each State which is a Contracting Party represented at the session shall have one vote.

(iii) Where article 16(2) of the Convention applies, the regional economic integration organizations parties to the Convention shall have in case of voting only a number of votes equal to the total votes allotted to their Member States which are also parties to the Convention. In this latter case, these Member States do not exercise their right to vote.

(iv) Subject to the provisions of subparagraph (v) below, proposals shall be adopted by a simple majority of the members present and voting in accordance with the conditions specified in subparagraphs (ii) and (iii) above.

(v) Amendments to this Convention shall be adopted by a two-thirds majority of the members present and voting in accordance with the conditions specified in subparagraphs (ii) and (iii) above.

Article 8. Report

Before the closure of its session, the Committee shall adopt its report.

Article 9. Supplementary provisions

In the absence of relevant provisions in this annex, the Rules of Procedure of the Economic Commission of Europe shall be applicable, unless the Committee decides otherwise.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json