Teksti suurus:

Väetiseseaduse, taimekaitseseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2009
Avaldamismärge:RT I 2008, 49, 271

Väetiseseaduse, taimekaitseseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 06.11.2008

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 18. novembri 2008. a otsusega nr 359

I. Väetiseseaduses (RT I 2003, 51, 352; 2004, 32, 228) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahvi 1 lõike 2 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) reo- ja heitvee settele ning sellest valmistatud kompostile.»

§ 2. Paragrahvi 2 täiendatakse lõigetega 5 ja 6 järgmises sõnastuses:

« (5) Väetisepartii on sama nimetuse, koostise ja samade omadustega ning samadel tingimustel toodetud väetisekogus, mida peab olema võimalik tuvastada ja teistest väetisepartiidest eristada, et tagada väetisepartii jälgitavus.

(6) Pädevaks asutuseks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 2003/2003 artikli 27 tähenduses on Taimetoodangu Inspektsioon.»

§ 3. Paragrahvi 4 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Väetise tootmiseks on lubatud kasutada Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1774/2002, milles sätestatakse muuks otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud loomsete kõrvalsaaduste sanitaareeskirjad (EÜT L 273, 10.10.2002, lk 1–95), sätestatud loomseid saadusi ja nendest valmistatud tooteid üksnes nimetatud määruses kehtestatud nõuete kohaselt.»

§ 4. Paragrahvi 6 lõike 1 punkti 4 täiendatakse sõnadega «, välja arvatud «EÜ VÄETIS» märgistusega väetis».

§ 5. Paragrahvi 7 lõiget 3 täiendatakse sõnadega «või tootja väljastatud asjakohane dokument väetise koostise kohta.»

§ 6. Paragrahvi 9 lõike 2 punktist 4 jäetakse välja sõna «akrediteeritud».

§ 7. Paragrahvi 10 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) «EÜ VÄETIS» märgistusega väetise käitlemise alustamisest teavitab käitleja järelevalveasutust kirjalikult viie tööpäeva jooksul käitlemise alustamisest arvates.»

§ 8. Paragrahvi 11 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Väetise Eestisse toimetamine käesoleva seaduse tähenduses on väetisele vabasse ringlusse lubamise tolliprotseduuri rakendamine ja selle Euroopa Liidu liikmesriigist Eestisse toimetamine.

(2) Väetiste nomenklatuuri kehtestab põllumajandusminister.

(3) Eestisse võib toimetada «EÜ VÄETIS» märgistusega väetist ja väetist, mis on registreeritud väetiseregistris.

(4) Väetise ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamise korral esitab deklarant koos tollideklaratsiooniga tollile tootja väljastatud asjakohase dokumendi väetise koostise kohta.

(5) Töödeldud loomse päritoluga orgaanilise väetise ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamise korral esitab deklarant koos tollideklaratsiooniga tollile Veterinaar- ja Toiduameti väljastatud loa.

(6) Käesolevas paragrahvis sätestatud nõudeid ei kohaldata, kui Eestisse toimetatava väetise kogus on kuni 50 kilogrammi või 10 liitrit, mikroväetise puhul kuni 0,5 kilogrammi või 0,5 liitrit ning bakterväetise puhul kuni 0,05 kilogrammi.

(7) Käesoleva paragrahvi lõikes 6 sätestatut ei kohaldata kõrge lämmastikusisaldusega ammooniumnitraatväetise puhul.»

§ 9. Paragrahvi 12:

1) lõikes 1 asendatakse sõnad «väetiseregistris registreerimata» tekstiosaga «käesoleva seaduse § 11 lõikes 3 nimetamata»;

2) lõikest 4 jäetakse välja sõnad «väetiseregistris registreerimata».

§ 10. Paragrahvi 13 täiendatakse lõigetega 3–5 järgmises sõnastuses:

« (3) Kõrge lämmastikusisaldusega ammoniumnitraatväetise partii peab olema läbinud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 2003/2003 lisas 3 kirjeldatud detonatsioonikindluse katse.

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud katse teeb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 2003/2003 artiklis 30 nimetatud nimekirjas olev heakskiidetud laboratoorium.

(5) Väetise käitleja esitab vähemalt viis tööpäeva enne kõrge lämmastikusisaldusega ammooniumnitraatväetise partii eeldatavat Eestisse toimetamist järelevalveasutusele väetisepartii detonatsioonikindlust tõendava dokumendi.»

§ 11. Paragrahv 16 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 16. Väetise turustamise ja jälgitavuse tagamise nõuded

(1) Turustada võib üksnes asjakohaste Euroopa Liidu õigusaktide, käesoleva seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele vastavat väetist, mis on:
1) «EÜ VÄETIS» märgistusega või
2) registreeritud väetiseregistris ja mille registreerimise otsus ei ole peatatud.

(2) Väetise jälgitavuse tagamiseks säilitab väetise käitleja andmeid väetisepartii päritolu kohta kaks aastat turustamise lõpetamisest arvates.»

§ 12. Paragrahvi 17 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Mittenõuetekohase koostisega, kuid ohutu väetise ohutuse, turujärelevalve korraldamise ja käitleja kohustuste kindlaksmääramisel juhindutakse toote ja teenuse ohutuse seadusest.»

§ 13. Paragrahvi 19:

1) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Väetiseregister (edaspidi register) on riigi infosüsteemi kuuluv Vabariigi Valitsuse asutatud andmekogu. Registri põhimääruse kehtestab Vabariigi Valitsus.»;

2) lõikest 2 jäetakse välja tekstiosa «(pädev asutus)»;

3) täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Registri pidamise eesmärk on turustamisotstarbeliste väetiste ning väetiste käitlejate ja nende tegevusvaldkondade kohta andmete kogumine ja süstematiseerimine.»

§ 14. Paragrahvi 21 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 15. Paragrahvi 22 lõikest 1 jäetakse välja tekstiosa «või käesoleva seaduse § 21 lõikes 2 nimetatud avalduse».

§ 16. Paragrahv 24 tunnistatakse kehtetuks.

§ 17. Paragrahvi 26:

1) lõiget 1 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

« 6) käitleja ei ole ettenähtud tähtajaks tasunud riigilõivu.»;

2) lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Käitleja teatab registreerimise otsuse kehtivuse peatamise põhjuseks olnud asjaolu kõrvaldamisest volitatud töötlejale, kes teeb pärast käitlejalt saadud teabe kontrollimist viivitamata registreerimise otsuse kehtivuse taastamise otsuse ja saadab selle ärakirja käitlejale posti teel või elektrooniliselt hiljemalt viiendal tööpäeval otsuse tegemise päevast arvates. Käitleja võib jätkata väetise käitlemist alates otsusest teadasaamise päevast.»

§ 18. Paragrahvi 27 lõiget 1 täiendatakse punktidega 5 ja 6 järgmises sõnastuses:

« 5) ei ole kõrvaldanud registreerimise otsuse kehtivuse peatamise aluseks olnud asjaolusid 21 päeva jooksul;
6) on korduvalt jätnud riigilõivu ettenähtud tähtajaks tasumata.»

§ 19. Paragrahvi 30:

1) lõike 1 esimest lauset täiendatakse pärast sõna «järelevalvet» sõnadega «asjakohaste Euroopa Liidu õigusaktide ning»;

2) lõike 2 punkti 2 täiendatakse pärast sõna «kontrollida» sõnadega «asjakohaste Euroopa Liidu õigusaktide ning».

§ 20. Paragrahvi 34:

1) lõiget 1 täiendatakse pärast sõna «proove» sõnadega «asjakohaste Euroopa Liidu õigusaktide ning»;

2) lõikest 2 jäetakse välja kolmas lause;

3) lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Katseprotokolli põhjal teeb järelevalveametnik väetise edasise turustamise lubamise või keelamise otsuse kümne tööpäeva jooksul katseprotokolli saamise päevast arvates.»

§ 21. Paragrahvi 35:

1) lõike 1 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks;

2) lõike 1 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) kohustab õigusrikkumise lõpetama;»;

3) lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Järelevalveametnik teeb ettekirjutuse käitlejale või tema esindajale teatavaks allkirja vastu kohapeal või saadab ettekirjutuse käitlejale posti teel viie tööpäeva jooksul ettekirjutuse aluseks olevate asjaolude selgumisest arvates. Kui käitleja või tema esindaja keeldub ettekirjutust kohapeal vastu võtmast, tehakse ettekirjutusele selle kohta märge ning ettekirjutus saadetakse käitlejale posti teel viie tööpäeva jooksul selle vastuvõtmisest keeldumisest arvates.»

§ 22. Seadust täiendatakse §-ga 371 järgmises sõnastuses:

« § 371.  Kõrge lämmastikusisaldusega ammooniumnitraatväetise detonatsioonikindlust tõendava dokumendi esitamata jätmine

(1) Kõrge lämmastikusisaldusega ammooniumnitraatväetise detonatsioonikindlust tõendava dokumendi esitamata jätmise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 50 000 krooni.»

§ 23. Paragrahvi 40 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Käesoleva seaduse §-des 371 ja 39 sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on Taimetoodangu Inspektsioon.»

II. Taimekaitseseaduses (RT I 2004, 32, 226; 2008, 23, 150) tehakse järgmised muudatused:

§ 24. Paragrahvi 62 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Taimekaitsevahendit, mida ei ole turule lubatud, võib Taimetoodangu Inspektsiooni loal Eestisse toimetada ja kasutada teadus- või arendustöö eesmärgil juhul, kui selle kogus ei ületa kogust, mis on vajalik kasutamiseks ühe hektari suurusel maatükil.»

§ 25. Paragrahvi 64 lõige 35 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (35) Tunnustatud katseüksus peab iga aasta 15. juuniks esitama Taimetoodangu Inspektsioonile taimekaitsevahendi efektiivsuskatsete kohta asjakohased andmed. Tunnustatud katseüksus peab säilitama katsetega seotud andmeid, nagu esialgsed vaatlustulemused, arvutused ja neid käsitlevad dokumendid, kalibreerimisprotokollid ja katsearuanded kuni asjaomase taimekaitsevahendi turule lubamise otsuse kehtivuse lõppemiseni Euroopa Liidu liikmesriigis.»

III. § 26. Riigilõivuseaduse (RT I 2006, 58, 439; 2008, 47, 263) § 208 lõiked 2 ja 4 tunnistatakse kehtetuks.

IV. § 27. Käesolev seadus jõustub 2009. aasta 1. jaanuaril, välja arvatud § 22, mis jõustub 2009. aasta 1. juunil.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json