Teksti suurus:

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning sellega seonduvate seaduste muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2009
Avaldamismärge:RT I 2008, 49, 272

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning sellega seonduvate seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 06.11.2008

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 18. novembri 2008. a otsusega nr 360

§ 1. Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduses (RT I 2003, 2, 17; 2007, 74, 452) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 12 lõike 3 punktis 2 asendatakse sõnad «suhkru lisamiseta» sõnadega «ilma rikastamata»;

2) paragrahvi 13 pealkirjas ja tekstis, § 36 lõike 1 punktis 19 ning § 50 lõigetes 2 ja 3 asendatakse sõna «piiritus» sõnaga «alkohol» vastavas käändes;

3) paragrahvi 16 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Närimistubakas käesoleva seaduse mõistes on närimiseks ettenähtud ning selleks sobivalt pressitud tarbimisvalmis tubakas.»;

4) paragrahvi 19 lõike 1 esimeses lauses asendatakse sõnad «ja koks» sõnadega «, koks ja põlevkivi»;

5) paragrahvi 19 lõige 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (10) Põlevkivikütteõli käesoleva seaduse mõistes on põlevkivist valmistatud kütus, mille KNi kaheksa numbrit on 2710 19 61 või 2710 19 63.»;

6) paragrahvi 19 lõige 15 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (15) Kivisüsi, pruunsüsi, koks ja põlevkivi käesoleva seaduse mõistes on kütteainena kasutatavad tahkekütused, mille KNi esimesed neli numbrit on 2701, 2702 või 2704 või mille KNi kaheksa numbrit on 2714 10 00.»;

7) paragrahvi 21 lõike 4 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Alkoholi on lubatud denatureerida aktsiisilaos, tollilaos ja vabatsoonis.»;

8) paragrahvi 21 lõikes 41 asendatakse tekstiosa «§ 70 lõikes 2» tekstiosaga «§ 692 lõikes 3»;

9) paragrahvi 21 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Isik, kes kasutab töödeldud alkoholi ainult alkoholist erineva toote valmistamiseks, ja alkoholi aktsiisivabastuse loa omanik võivad alkoholi töödelda, kuid mitte denatureerida, väljaspool aktsiisiladu, kui töötlemise tulemusena alkoholi etanoolisisaldus ei suurene.»;

10) paragrahvi 21 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (7) Energia aktsiisivabastuse loa omanik võib väljaspool aktsiisiladu töödelda kütust, mida ta kasutab oma ettevõtluses muul otstarbel kui mootorikütuse või kütteainena.»;

11) paragrahvi 21 täiendatakse lõikega 71 järgmises sõnastuses:

« (71) Väljaspool aktsiisiladu on lubatud toota jäätmetest kütust käesoleva seaduse § 6910 lõikes 2 nimetatud isikul (edaspidi jäätmetest kütuse tootja).»;

12) paragrahvi 22 lõike 1 punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 7) vedela põlevaine käitleja, tahkekütusest soojuse tootja, biokütuse käitleja, vedelgaasi käitleja, käesoleva seaduse § 66 lõikes 15 nimetatud kütusesarnase toote käitleja ja jäätmetest kütuse tootja, kes ei ole aktsiisilaopidajad;»;

13) paragrahvi 24 lõike 3 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) aktsiisikauba lähetamisel ajutises aktsiisivabastuses, kui 15 päeva möödumisel aktsiisikauba lähetamise päevast arvates ei ole aktsiisilaos saatelehte, millel on aktsiisikauba saaja kinnitus aktsiisikauba vastuvõtmise kohta, või kui seitsme päeva möödumisel aktsiisikauba lähetamise päevast arvates ei ole aktsiisilaos saatelehte, ekspordi tollideklaratsiooni või ekspordi saatedokumenti, millel on Maksu- ja Tolliameti märge aktsiisikauba väljaveo kohta ühendusevälisesse riiki või aktsiisikaubale käesoleva seaduse § 26 lõike 1 punktides 9–11 nimetatud menetluse kohaldamise kohta, või kui Maksu- ja Tolliameti vastav märge saatelehel, ekspordi tollideklaratsioonil või ekspordi saatedokumendil on tunnistatud kehtetuks;»;

14) paragrahvi 24 lõike 63 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Omatoodetud elektrienergia tarbijal ja otseliini kaudu edastatud elektrienergia tarbijal tekib maksukohustus elektrienergia tarbimiseks kasutusele võtmisel, milleks omatoodetud elektrienergia tarbija puhul peetakse ka elektrienergia edastamist teisele tarbijale, kes ei ole võrguettevõtja.»;

15) paragrahvi 24 täiendatakse lõikega 64 järgmises sõnastuses:

« (64) Jäätmetest kütuse tootjal tekib maksukohustus aktsiisiga maksustamata kütuse võõrandamisel või selle kasutusele võtmisel mootorikütusena või kütteainena ning selle kütuse põhjendamata kaolt selle tekkimise päeval või kui kao tekkimise päeva ei ole võimalik kindlaks teha, siis kao avastamise päeval.»;

16) paragrahvi 24 lõige 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (10) Isikul või asutusel, kellel ei ole enam õigust aktsiisivabalt kasutada aktsiisikaupa, sealhulgas peremehetut aktsiisikaupa, tekib maksukohustus aktsiisiga maksustamata aktsiisikauba oma valdusesse jätmise või aktsiisikauba võõrandamise päeval, välja arvatud juhul, kui kütus on võõrandatud teisele aktsiisivaba kütuse kasutajale või kui see aktsiisikaup on toimetatud aktsiisilattu ajutises aktsiisivabastuses tingimusel, et aktsiisilaopidaja, kellele vastav aktsiisikaup lähetati, võttis selle vastu lähetaja juures.»;

17) paragrahvi 24 lõiget 17 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

«Aktsiisilaopidajal ei teki maksukohustust teises liikmesriigis tarbimisse lubatud aktsiisikaubalt selle vastuvõtmisel käesoleva seaduse § 26 lõike 1 punktis 21 sätestatud juhtudel.»;

18) paragrahvi 24 lõige 20 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (20) Füüsilisel isikul tekib maksukohustus tema poolt teisest liikmesriigist Eestisse toimetatud aktsiisikauba koguselt, mida ei kasutata isiklikul otstarbel. Aktsiisi maksmise kohustus tekib aktsiisikauba Eestisse toimetamise päeval.»;

19) paragrahvi 24 täiendatakse lõikega 201 järgmises sõnastuses:

« (201) Füüsilisel isikul tekib maksukohustus tema poolt ühendusevälisest riigist imporditud või talle ühendusevälisest riigist füüsilise isiku poolt saadetud aktsiisikaubalt selle importimise päeval. Käesoleva seaduse §-s 47, 48, 57, 58 või 69 sätestatud väärtuselise või koguselise piirnormi ületamisel tekib maksukohustus vaid nimetatud piirnorme ületavalt aktsiisikaubalt. Kui müügipakendis olev kogus ületab väärtuselist või koguselist piirnormi osaliselt, maksustatakse aktsiisiga kogu müügipakendis sisalduv aktsiisikaup.»;

20) paragrahvi 25 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:


«(1) Aktsiisilaopidaja, registreeritud kaupleja, maksuesindaja, tahkekütusest soojuse tootja, käesoleva seaduse § 24 lõikes 5 nimetatud isiku, jäätmetest kütuse tootja, maagaasiaktsiisi maksja ja elektriaktsiisi maksja puhul on aktsiisikauba maksustamisperiood kalendrikuu.»;

21) paragrahvi 25 lõiget 22 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

«Registreeritud kaupleja esitab aktsiisideklaratsiooni ning maksab aktsiisi tema poolt teisest liikmesriigist vastuvõetud seal tarbimisse lubatud aktsiisikaubalt hiljemalt maksustamisperioodile järgneva kalendrikuu 15. päeval.»;

22) paragrahvi 25 täiendatakse lõikega 23 järgmises sõnastuses:

« (23) Registreeritud kaupleja, kes on registreeritud teisest liikmesriigist ajutises aktsiisivabastuses lähetatud kauba juhuti vastuvõtjana, esitab aktsiisideklaratsiooni ja maksab aktsiisi hiljemalt viiendal päeval maksukohustuse tekkimise päevast arvates.»;

23) paragrahvi 25 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Tahkekütusest soojuse tootja, käesoleva seaduse § 24 lõikes 5 nimetatud isik, jäätmetest kütuse tootja, maagaasiaktsiisi maksja ja elektriaktsiisi maksja on kohustatud esitama tema üle järelevalvet teostavale Maksu- ja Tolliameti piirkondlikule struktuuriüksusele aktsiisideklaratsiooni ning maksma aktsiisi hiljemalt maksustamisperioodile järgneva kalendrikuu 15. päeval.»;

24) paragrahvi 25 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

« (31) Aktsiisimaksja deklareerib maksumärkidelt makstava aktsiisi aktsiisideklaratsioonil hiljemalt aktsiisi maksmise tähtpäeval.»;

25) paragrahvi 25 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Võlgnik deklareerib ja maksab aktsiisi tollieeskirjades sätestatud korras.»;

26) paragrahvi 25 lõikesse 8, § 53 lõikesse 2 ja § 691 lõikesse 7 lisatakse pärast sõna «peadirektor» sõnad «või tema volitatud isik»;

27) paragrahvi 26 lõiget 1 täiendatakse punktiga 21 järgmises sõnastuses:

« 21) teises liikmesriigis tarbimisse lubatud aktsiisikauba vastuvõtmisel aktsiisilaopidaja poolt, kui aktsiisilaopidaja toimetab aktsiisikauba aktsiisilattu, Eestist ühendusevälisesse riiki ekspordi tolliprotseduuriga ühenduse tolliseadustiku mõistes või isikule või asutusele, kellel on õigus kasutada või vastu võtta käesoleva seaduse § 27 lõike 1 punktides 9–191, 22–222, 24 ja 26 nimetatud aktsiisist vabastatud aktsiisikaupa;»;

28) paragrahvi 26 lõike 1 punktist 4 jäetakse välja sõnad «sealhulgas teise liikmesriigi aktsiisilattu,»;

29) paragrahvi 27 lõike 1 punktis 4 asendatakse sõna «seaduse» sõnaga «tolliseaduse»;

30) paragrahvi 27 lõike 1 punkt 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 8) esteraldehüüdfraktsioon ja Euroopa Komisjoni määruses (EÜ) nr 3199/93 sätestatud ükskõik millise liikmesriigi nõuetele vastavalt denatureeritud alkohol;»;

31) paragrahvi 27 lõike 1 punkt 81 tunnistatakse kehtetuks;

32) paragrahvi 27 lõike 1 punkt 91 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 91) osaliselt denatureeritud alkohol, mida kasutatakse toidust erineva toote tootmiseks;»;

33) paragrahvi 27 lõike 1 punktid 14 ja 15 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« 14) sellise kosmeetikatoote, mis ei ole alkohol, tootmiseks kasutatav piiritus;
15) sellise desinfektandi, mille KNi esimesed kuus numbrit on 3808 94 ja mis ei ole jaemüügi korras müüdav alkohol, tootmiseks kasutatav piiritus;»;

34) paragrahvi 27 lõike 1 punkt 18 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 18) kuni 1,2-mahuprotsendise etanoolisisaldusega toidu valmistamisel selle hulka lisatava lõhna- ja maitseaine tootmiseks kasutatav alkohol. Lõhna- ja maitseaineks peetakse käesolevas seaduses toiduseaduse alusel toidus lubatud lõhna- ja maitseaineid.»;

35) paragrahvi 27 lõike 1 punkti 24 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Mineraloogilised protsessid on protsessid, mis on nimetatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1893/2006, millega kehtestatakse majanduse tegevusalade statistiline klassifikaator NACE Revision 2 ning muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 3037/90 ja teatavaid EÜ määrusi, mis käsitlevad konkreetseid statistikavaldkondi (ELT L 393, 30.12.2006, lk 1–39), NACE Rev. 2 nomenklatuuri osa 23 «Muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine» all;»;

36) paragrahvi 27 lõiget 1 täiendatakse punktiga 286 järgmises sõnastuses:

« 286) maagaas, mida kasutatakse maagaasivõrgu töös hoidmiseks;»;

37) paragrahvi 27 lõike 1 punktist 30 jäetakse välja sõnad «ja EÜ Nõukogu otsuse 90/640/EMÜ artiklis 1 nimetatud relvajõududele»;

38) paragrahvi 27 lõiget 21 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

«Aktsiisivabastustõendit ei nõuta käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud juhul, samuti käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 11 nimetatud relvajõudude vee- ja õhusõidukite tankimise korral.»;

39) paragrahvi 27 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 16 ja 17 nimetatud aktsiisivabastust ei kohaldata toitlustusettevõttes ega kaubandusettevõttes toidu valmistamiseks kasutatavale alkoholile. Toitlustusettevõttes ja kaubandusettevõttes toidu valmistamiseks kasutatavale lõhna- ja maitseainele kohaldatakse aktsiisivabastust tingimusel, et lõhna- ja maitseaine on kõrgel määral kontsentreeritud ja villitud kuni 0,05-liitrise mahuga müügipakendisse, millest lõhna- ja maitseainet saab kätte tilkhaaval.»;

40) paragrahvi 30 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Aktsiisikauba tootmisel tekkiva aktsiisikauba kao piirnormi kooskõlastab Maksu- ja Tolliameti peadirektor või tema volitatud isik aktsiisilao tegevusloa taotlemisel esitatavate dokumentide alusel. Aktsiisikauba kao piirnormi kooskõlastab Maksu- ja Tolliameti piirkondliku struktuuriüksuse juhataja käesoleva seaduse § 50 lõikes 5 või § 692 lõike 2 punktis 1 või 3 nimetatud isiku või asutuse poolt aktsiisivabastuse loa taotlemisel esitatavate dokumentide alusel.»;

41) paragrahvi 31 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Maksu- ja Tolliamet võib nõuda käesoleva seaduse § 50 lõike 5 punktides 6, 10, 11 ja 14 nimetatud isikult, energia aktsiisivabastuse loa omanikult ja jäätmetest kütuse tootmise loa omanikult tagatist käesoleva seaduse § 27 lõike 1 punktides 91 ja 14–18 nimetatud alkoholilt või punktides 191, 22, 222, 24, 282, 284 ja 285 nimetatud kütuselt või elektrienergialt ning jäätmetest toodetavalt kütuselt aktsiisi maksmise tagamiseks, kui on alust arvata, et maksukohustus võib jääda täitmata.»;

42) paragrahvis 32 asendatakse tekstiosa «40 päeva» sõnadega «viis päeva»;

43) paragrahv 33 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 33. Aktsiisikauba mõõtmise kohustus

(1) Aktsiisilaopidaja, kes toodab aktsiisikaupa, vedela põlevaine käitleja, biokütuse käitleja ja jäätmetest kütuse tootja peavad mõõtma aktsiisikauba tooraine, pooltoote ja toodangu kogust ning alkoholi tootmise puhul ka etanoolisisaldust. Aktsiisilaopidaja ei pea põlevkivikütteõli tootmisel mõõtma aktsiisikauba tooraine ega pooltoote kogust.

(2) Aktsiisilaopidaja, käesoleva seaduse § 24 lõikes 5 nimetatud isik, laevavarustaja, energia aktsiisivabastuse luba omav vedelkütuse käitleja, jäätmetest kütuse tootja ja statsionaarses mahutis aktsiisikaupa ladustav registreeritud kaupleja peavad mõõtma aktsiisikauba kogust selle väljastamisel oma tegevuskohast ja selle vastuvõtmisel oma tegevuskohta.

(3) Tahkekütusest soojuse tootja peab mõõtma soojuse tootmiseks kasutatavat tahkekütuse kogust enne selle kasutuselevõtmist soojuse tootmiseks.

(4) Elektriaktsiisi maksja ja maagaasiaktsiisi maksja peavad mõõtma oma tarbitava ja tarbijale edastatud elektrienergia, maagaasi ja soojuse tootmiseks kasutatava maagaasi kogust.»;

44) seaduse 1. osa 2. peatükki täiendatakse §-dega 331 ja 332 järgmises sõnastuses:

« § 331. Aktsiisikauba mõõtmise nõuded

(1) Käesoleva seaduse §-s 33 sätestatud mõõtmisi (edaspidi aktsiisikauba mõõtmisi) peab tegema asjakohase Eesti standardi kohaselt, selle puudumisel Euroopa standardiorganisatsioonide koostatud standardi kohaselt ja viimase puudumisel rahvusvaheliste standardiorganisatsioonide koostatud standardi või muu rahvusvaheliselt tunnustatud mõõtemeetodi alusel koostatud mõõteprotseduuride kohaselt.

(2) Aktsiisikauba mõõtmiste korral peab mõõtetulemuste jälgitavus olema tõendatud mõõteseaduse alusel.

(3) Mõõtetulemuste jälgitavus ei pea olema tõendatud:
1) aktsiisilaopidajal, välja arvatud aktsiisikauba tootmise või statsionaarses mahutis ladustamise korral;
2) käesoleva seaduse § 35 lõikes 1 nimetatud aktsiisilaopidajal;
3) aktsiisilaopidajal, kes tegeleb ainult õhusõiduki või laeva varustamisega;
4) registreeritud kauplejal, välja arvatud aktsiisikauba statsionaarses mahutis ladustamise korral;
5) biokütuse käitlejal, jäätmetest kütuse tootjal, vedela põlevaine käitlejal, vedelgaasi ja vedelgaasi komponentide käitlejal, laevavarustajal, energia aktsiisivabastuse luba omaval vedelkütuse käitlejal, tahkekütusest soojuse tootjal ning maagaasiaktsiisi maksjal ja elektriaktsiisi maksjal;
6) põlevkivikütteõli mõõtmisel kaalumise teel.

(4) Mõõtja pädevus on tõendatud, kui akrediteerimisasutus on mõõtja käesoleva seaduse §-s 33 sätestatud mõõtmiseks akrediteerinud või erialaselt pädevaks hinnanud ja tõendanud, arvestades, et aktsiisikauba tootmisel ja ladustamisel rakendatav mõõtmiskorraldus võimaldab kindlaks teha tegelikult toodetud ja ladustatud aktsiisikauba koguse ning alkoholi puhul ka etanoolisisalduse.

(5) Aktsiisikauba mõõtmisteks kohustatud isik võib mõõtetulemuste tõendatud jälgitavuse tagamiseks lasta ennast akrediteerida või erialaselt pädevaks hinnata ja tõendada või kasutada akrediteeritud kolmanda osapoole labori teenust.

(6) Aktsiisikauba mõõtmiseks kasutatavate mõõtevahendite metroloogilistele omadustele esitatavad nõuded kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister määrusega.

§ 332. Aktsiisikauba mõõtmise korraldamine

(1) Käesoleva seaduse §-s 33 nimetatud isik peab aktsiisikauba mõõtmise tulemused ja tahkekütuse puhul kütteväärtuse dokumenteerima ning pidama nende arvestust.

(2) Aktsiisilaopidaja, käesoleva seaduse § 24 lõikes 5 nimetatud isik, laevavarustaja ja jäätmetest kütuse tootja peavad koostama aktsiisikauba tootmise korral tootmisprotsessi ning aktsiisikauba ladustamist kirjeldava dokumendi, kuhu märgitakse, millal ja millistes tootmisprotsessi osades ning millal ladustamisel tehakse mõõtmisi. Alkoholi tootev aktsiisilaopidaja peab määrama ja dokumenteerima ka tootmisprotsessi osad, kus toimub toodetava alkoholi pöördumatu kvalitatiivne või kvantitatiivne muutus, sealhulgas etanoolisisalduse muutumine.

(3) Registreeritud kaupleja, kes ladustab aktsiisikaupa statsionaarses mahutis, koostab dokumendi, milles kirjeldab ladustamisel tehtavaid mõõtmisi.

(4) Maksuhalduril on õigus nõuda muudatuste tegemist aktsiisikauba mõõtmise korralduses tegelikult toodetud ja ladustatud aktsiisikauba koguse kindlaks tegemiseks.»;

45) paragrahvi 35 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud aktsiisilaopidajal ei pea olema tagatist.»;

46) seadust täiendatakse §-ga 351 järgmises sõnastuses:

« § 351. Registreeritud kaupleja eritingimused

(1) Kui registreeritud kaupleja võtab juhuti vastu teisest liikmesriigist ajutises aktsiisivabastuses lähetatud aktsiisikaupa ja ta ei tegele vastuvõetavaga sama liiki aktsiisikauba hulgimüügi või ladustamise teenuse osutamisega, arvutatakse tekkida võiva maksukohustuse suurus tema poolt ajutises aktsiisivabastuses vastuvõetava aktsiisikauba koguselt.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud registreeritud kaupleja puhul ei kohaldata käesoleva seaduse § 34 ja 36.»;

47) paragrahvi 36 lõike 1 punkt 16 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 16) jälgima, et aktsiisikauba võõrandamisel aktsiisivabastuse loa omanikule võõrandatava aktsiisivaba aktsiisikauba kogus ei ületaks loa andmetel soetamata aktsiisikauba kogust, ning märkima aktsiisivabastuse loale andmed võõrandatud aktsiisivaba aktsiisikauba kohta;»;

48) paragrahvi 36 lõike 1 punkt 18 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 18) teatama oma aktsiisilao üle järelevalvet teostavale Maksu- ja Tolliameti piirkondlikule struktuuriüksusele alkoholi denatureerimisest ja kütuse erimärgistamisest enne nimetatud toimingute tegemist ning mitte lubama denatureeritud alkoholi tarbimisse enne, kui akrediteeritud labori analüüsi tulemus kinnitab denatureeritud aine vastavust nõuetele;»;

49) paragrahvi 361 punktis 3 asendatakse sõnad «aktsiisikauba saajale» sõnaga «maksuesindajale»;

50) paragrahvi 39 lõiget 1 täiendatakse punktiga 61 järgmises sõnastuses:

« 61) aktsiisikauba tootmise korral tehnoloogiliste seadmete ja torustike skeemid;»;

51) paragrahvi 39 lõiget 1 täiendatakse punktidega 71 ja 72 järgmises sõnastuses:


«71) aktsiisilao või registreeritud kaupleja tegevuskoha töökorralduse eeskiri;
72) aktsiisikauba tootmisprotsessi kirjeldus ning aktsiisikauba ladustamise kirjeldus;»;

52) paragrahvi 39 lõike 1 punktid 10 ja 11 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« 10) pädeva mõõtja tunnistus;
11) aktsiisikauba mõõtmisteks sõltumatu akrediteeritud labori teenuse kasutamisel leping, mille alusel teenust aktsiisilaopidajale osutatakse.»;

53) paragrahvi 39 lõike 2 punkt 7 tunnistatakse kehtetuks;

54) paragrahvi 39 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

« (21) Registreeritud kaupleja, kes võtab juhuti vastu teisest liikmesriigist ajutises aktsiisivabastuses lähetatud aktsiisikaupa, peab registreeritud kaupleja tegevusloa taotlemisel esitama kirjaliku taotluse, milles märgib aktsiisikauba vastuvõtmise koha ja aja, vastuvõetava aktsiisikauba kirjelduse, koguse ja kasutamise otstarbe, samuti oma tegevusalad, kontaktandmed ja pangarekvisiidid ning andmed kauba lähetaja kohta.»;

55) paragrahvi 40 lõike 1 punkt 10 tunnistatakse kehtetuks;

56) paragrahvi 40 täiendatakse lõigetega 11–13 järgmises sõnastuses:

« (11) Registreeritud kaupleja tegevusluba antakse eraldi iga saadetise vastuvõtmiseks, kui on täidetud järgmised tingimused:
1) tegevusloa taotleja võtab juhuti vastu teisest liikmesriigist ajutises aktsiisivabastuses lähetatud aktsiisikaupa ning ta ei ole taotluse esitamise kuule eelneva 12 kuu jooksul tegelenud vastuvõetavaga sama liiki aktsiisikauba hulgimüügi ega ladustamise teenuse osutamisega;
2) on esitatud käesoleva seaduse § 39 lõikes 21 nimetatud dokumendid ja andmed;
3) tegevusloa alusel vastuvõetud aktsiisikaupa ei ladustata teenuse osutamise eesmärgil ega müüda hulgi;
4) on täidetud käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1–4 ja 9 nimetatud nõuded.

(12) Aktsiisilao tegevusloa või registreeritud kaupleja tegevusloa andmisest võib keelduda, kui isik või juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige on loa taotluse esitamise kuule eelneva 12 kuu jooksul pannud toime vähemalt ühe maksukorralduse seaduse §-des 1531–1552 sätestatud väärtegudest, mille eest karistati füüsilist isikut rahatrahviga üle 100 trahviühiku või juriidilist isikut üle 30 000 krooni, või vähemalt ühe karistusseadustiku §-des 374–3762, 3891–391 ja 393 sätestatud süütegudest.

(13) Registreeritud kaupleja tegevusloa andmisest eraldi iga saadetise vastuvõtmiseks võib keelduda, kui isik on rikkunud käesoleva paragrahvi lõike 11 punktis 3 sätestatud tingimust tegevusloa taotluse esitamise kuule eelneva 12 kuu jooksul.»;

57) paragrahvi 40 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

« (21) Registreeritud kauplejale, kes võtab juhuti vastu teisest liikmesriigist ajutises aktsiisivabastuses lähetatud aktsiisikaupa, antakse registreeritud kaupleja tegevusluba seitsme päeva jooksul tagatise ja käesoleva seaduse § 39 lõikes 21 nimetatud dokumentide ja andmete esitamise päevast arvates.»;

58) paragrahvi 42 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Maksu- ja Tolliameti peadirektor või tema volitatud isik peatab aktsiisilao tegevusloa või registreeritud kaupleja tegevusloa kehtivuse, kui puudub tagatis või kui aktsiisilaopidaja või registreeritud kaupleja ei ole hiljemalt viis päeva enne tagatise kehtivusaja lõppu esitanud uut tagatist.

(2) Maksu- ja Tolliameti peadirektor või tema volitatud isik võib aktsiisilao tegevusloa või registreeritud kaupleja tegevusloa kehtivuse peatada, kui:
1) loa omaniku suhtes on algatatud menetlus vähemalt ühe maksukorralduse seaduse §-des 1531–1552 sätestatud väärteo kohta või tolliseaduses sätestatud tollieeskirjade rikkumise kohta, mille eest on karistusena ette nähtud füüsilisele isikule rahatrahv üle 100 trahviühiku ja juriidilisele isikule rahatrahv üle 30 000 krooni;
2) loa omaniku suhtes on algatatud menetlus vähemalt ühe karistusseadustiku §-des 374–3762, 3891–391 ja 393 sätestatud süüteo kohta;
3) loa omanik on esitanud aktsiisilaopidaja või registreeritud kaupleja tegevusloa taotlemisel valeandmeid või võltsitud dokumente;
4) loa omaniku tagatis ei vasta maksukorralduse seaduse nõuetele;
5) loa omanik on jätnud täitmata maksuhalduri ettekirjutuse käesoleva seaduse nõuete täitmata jätmise kohta või
6) loa omanik esitab taotluse talle väljastatud aktsiisilao tegevusloa või registreeritud kaupleja tegevusloa kehtivuse peatamiseks.

(3) Aktsiisilao tegevusloa või registreeritud kaupleja tegevusloa kehtivust saab peatada kuni 60 päevaks või kuni käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud rikkumiste asjas otsuse jõustumiseni.

(4) Registreeritud kauplejal, kelle tegevusloa kehtivus on peatatud, on ajutises aktsiisivabastuses oleva aktsiisikauba vastuvõtmine keelatud.

(5) Aktsiisilaopidajal, kelle aktsiisilao tegevusloa kehtivus on peatatud, on keelatud:
1) ajutises aktsiisivabastuses oleva aktsiisikauba vastuvõtmine;
2) ajutises aktsiisivabastuses oleva aktsiisikauba lähetamine, välja arvatud käesoleva seaduse § 26 lõike 1 punktis 4 nimetatud juhul või kui aktsiisivaba aktsiisikaup võetakse vastu lähetaja juures;
3) aktsiisikauba tootmine, välja arvatud alkoholi denatureerimine.

(6) Maksuhalduri loal võib jätkata selle ajutises aktsiisivabastuses oleva aktsiisikauba tootmist, mille tootmine on aktsiisilao tegevusloa kehtivuse peatamise päeval pooleli.

(7) Aktsiisilaopidaja või registreeritud kaupleja võib jätkata tegevust Maksu- ja Tolliameti peadirektori või tema volitatud isiku kirjaliku otsuse alusel.

(8) Enne tegevusloa kehtivuse peatamise otsuse tegemist võib maksuhaldur rakendada sunniraha käesoleva seaduse nõuete täitmiseks koostatud ettekirjutuse täitmata jätmisel. Sunniraha ülemmäär on 50 000 krooni, kui maksukorralduse seaduses ei ole sunniraha ülemmäära sätestatud.»;

59) paragrahvi 43 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) kuuekümne päeva jooksul aktsiisilao tegevusloa või registreeritud kaupleja tegevusloa kehtivuse peatamise päevast arvates ei ole ära langenud loa kehtivuse peatamise põhjustanud käesoleva seaduse § 42 lõikes 1 või lõike 2 punktis 3, 4 või 5 nimetatud asjaolu;»;

60) paragrahvi 43 lõiget 1 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

« 11) kuuekümne päeva jooksul aktsiisilao tegevusloa või registreeritud kaupleja tegevusloa kehtivuse peatamise päevast arvates ei ole loa omanik, kelle taotlusel tegevusloa kehtivus peatati, esitanud taotlust tegevuse jätkamiseks;»;

61) paragrahvi 43 lõike 1 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 4) on vastu võetud aktsiisilaopidaja või registreeritud kaupleja lõpetamise või jaotumise otsus;»;

62) paragrahvi 441 lõike 1 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 4) esitama maksuhaldurile tema nõudmisel tagatise.»;

63) paragrahvi 443 lõike 1 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) esitama maksuhaldurile tema nõudmisel tagatise.»;

64) paragrahvi 444 lõike 1 punkti 2 lisatakse enne sõna «tagatise» sõnad «maksuhalduri nõudmisel»;

65) paragrahvi 45 lõikesse 6 lisatakse pärast sõna «maksmist» sõnad «või tagamist sihtkoha liikmesriigis»;

66) paragrahvi 451 lõike 1 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 4) Maksu- ja Tolliametile on esitatud aktsiisikauba sihtkoha liikmesriigi maksuhalduri kinnitus aktsiisi maksmise, tagamise või aktsiisivabastuse kohaldamise kohta;»;

67) paragrahvi 453 lõikest 1 jäetakse välja tekstiosa «ja EÜNi otsuse 90/640/EMÜ artiklis 1 nimetatud relvajõududele»;

68) paragrahvi 455 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Aktsiis tagastatakse aktsiisikaubalt või selle maksumärgilt maksumärgi tagastamisel maksuhaldurile käesoleva seaduse § 456 lõike 1 punktis 4 sätestatud juhul.»;

69) paragrahvi 46 lõike 7 teises lauses asendatakse sõna «aktsiisilaopidaja» sõnaga «aktsiisimaksja»;

70) paragrahvi 47 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Vähemalt 18 aasta vanusel reisijal on lubatud väljastpoolt EÜ territooriumi Eestisse saabumisel tuua ühe päeva jooksul koos temaga liikuvas pagasis aktsiisivabalt mitteärilisel eesmärgil kuni:
1) 16 liitrit õlut ja
2) 4 liitrit veini, välja arvatud vahutavat veini, ning lisaks kas
3) 2 liitrit käesoleva lõike punktides 1 ja 2 nimetatud alkoholist erinevat alkoholi, mille etanoolisisaldus on kuni 22 (kaasa arvatud) mahuprotsenti, või
4) 1 liiter alkoholi, mille etanoolisisaldus on üle 22 mahuprotsendi.»;

71) paragrahvi 47 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 3 ja 4 nimetatud alkoholi kogused moodustavad kumbki 100 protsenti lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud alkoholist erineva alkoholi aktsiisivabastusest ning ühe reisija puhul kohaldatakse aktsiisivabastust mis tahes lõike 1 punktides 3 ja 4 nimetatud alkoholi kombinatsiooni suhtes tingimusel, et üksikute aktsiisivabastuste protsentide kogusumma ei ületa 100 protsenti.»;

72) paragrahvi 48 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Füüsilisel isikul on lubatud aktsiisivabalt importida käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud tingimustel õlut ja kääritatud jooki ning õllest ja kääritatud joogist erinevat alkoholi. Õllest ja kääritatud joogist erinevat alkoholi ei või aktsiisivabalt importida rohkem kui:
1) 1 liiter alkoholi, mille etanoolisisaldus on üle 22 mahuprotsendi;
2) 1 liiter alkoholi, mille etanoolisisaldus on kuni 22 mahuprotsenti, või
3) 2 liitrit veini, välja arvatud vahutavat veini.

(2) Aktsiisivabastuse kohaldamise tingimused on järgmised:
1) alkoholi saadab ühendusevälises riigis elav füüsiline isik vähemalt 18 aasta vanusele füüsilisele isikule Eestis;
2) alkoholi saadetakse juhuti;
3) alkoholi kasutatakse mitteärilisel eesmärgil;
4) saadetise väärtus ei ületa 704 krooni;
5) käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 või 2 nimetatud alkohol on ühes müügipakendis;
6) saadetise eest ei nõuta saajalt tasu.»;

73) paragrahvi 491 lõikes 2 asendatakse tekstiosa «üle 10 krooni» tekstiosaga «üle 14 krooni»;

74) paragrahvi 491 lõike 4 punktis 3 asendatakse tekstiosa «lõikes 20» tekstiosaga «lõigetes 20 ja 201»;

75) paragrahvi 491 lõiget 4 täiendatakse punktidega 4 ja 5 järgmises sõnastuses:

« 4) alkohol esitatakse riikliku alkoholiregistri volitatud töötlejale registrikande tegemiseks;
5) alkohol saadetakse ühendusevälisest riigist füüsilisele isikule mitteärilisel eesmärgil kasutamiseks.»;

76) paragrahvi 491 lõige 14 tunnistatakse kehtetuks;

77) paragrahvi 492 lõike 1 punktis 1 asendatakse sõna «hulgimüügi» sõnadega «jaemüügi, hulgimüügi või toitlustamise»;

78) paragrahvi 492 lõike 1 punktis 3 asendatakse tekstiosa «lõikes 3» tekstiosaga «lõikes 2»;

79) paragrahv 495 tunnistatakse kehtetuks;

80) paragrahvi 50 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Denatureeritud või osaliselt denatureeritud alkohol ja esteraldehüüdfraktsioon tuleb paigutada nende toimetamisel väljastpoolt EÜ territooriumi Eestisse tollilattu, tolliterminali, vabatsooni või aktsiisilattu.»;

81) paragrahvi 50 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

« (31) Denatureeritud alkoholi, sealhulgas osaliselt denatureeritud alkoholi toimetamisel teisest liikmesriigist Eestisse esitab isik, kes ei ole aktsiisilaopidaja, viivitamatult pärast kauba vastuvõtmist asukohajärgsele Maksu- ja Tolliameti piirkondlikule struktuuriüksusele akrediteeritud labori analüüsiakti, mis kinnitab denatureerivate ainete vastavust nõuetele.»;

82) paragrahvi 50 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Käesoleva seaduse § 27 lõike 1 punktides 9–17 nimetatud alkoholi impordi, teisest liikmesriigist vastuvõtmise või aktsiisilaopidajalt soetamise õiguse, samuti õiguse aktsiisivaba lõhna- ja maitseaine kasutamiseks alkoholist erineva toidu tootmisel toidu hulka lisamiseks annab alkoholi aktsiisivabastuse luba, mille väljastab taotleja elu- või asukohajärgse Maksu- ja Tolliameti piirkondliku struktuuriüksuse juhataja. Aktsiisivabastuse kohaldamisel ei ole aktsiisivabastuse luba nõutav, kui lõhna- ja maitseaine on kõrgel määral kontsentreeritud ning villitud kuni 0,05-liitrise mahuga müügipakendisse, millest lõhna- ja maitseainet saab kätte tilkhaaval.»;

83) paragrahvi 50 lõike 5 punktis 11 asendatakse tekstiosa «punktides 16–18» tekstiosaga «punktides 16 ja 17» ning sama lõike punktis 14 asendatakse sõnad «piiritust alkoholist» sõnadega «alkoholi toidust»;

84) paragrahvi 53 lõike 1 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 5) käesoleva seaduse § 50 lõike 5 punktis 3, 4, 6, 10, 11 või 14 nimetatud isik on kantud äriregistrisse ja registreeritud käibemaksukohustuslasena Eestis;»;

85) paragrahvi 53 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Alkoholi aktsiisivabastuse loa andmisest võib keelduda, kui aktsiisivabastuse loa taotluse esitamise kuule eelneva 12 kalendrikuu jooksul on Maksu- ja Tolliamet tunnistanud kehtetuks isiku aktsiisivabastuse loa käesoleva seaduse § 54 lõike 3 alusel või kui isik või juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige on toime pannud vähemalt ühe maksukorralduse seaduse §-des 1531–1552 sätestatud väärtegudest, mille eest karistati füüsilist isikut rahatrahviga üle 100 trahviühiku või juriidilist isikut üle 30 000 krooni, või vähemalt ühe karistusseadustiku §-des 374–3762, 3891–391 ja 393 sätestatud süütegudest.»;

86) paragrahvi 54 lõikes 1 asendatakse tekstiosa «40 päeva» sõnadega «viie päeva»;

87) paragrahvi 54 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Enne alkoholi aktsiisivabastuse loa kehtivuse peatamise otsuse tegemist võib maksuhaldur rakendada sunniraha käesoleva seaduse nõuete täitmiseks koostatud ettekirjutuse täitmata jätmisel. Sunniraha ülemmäär on 50 000 krooni, kui maksukorralduse seaduses ei ole sunniraha ülemmäära sätestatud.»;

88) paragrahvi 54 lõike 2 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 4) on vastu võetud isiku lõpetamise, jaotumise, asutuse tegevuse lõpetamise või asutuse tegevuse lõpetamiseks ümberkorraldamise otsus;»;

89) paragrahvi 55 lõike 1 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 6) teatama alkoholi aktsiisivabastuse loa numbri Maksu- ja Tolliametile aktsiisivaba alkoholi importimisel või teisest liikmesriigist Eestisse toimetamisel ning aktsiisilaopidajale aktsiisivaba alkoholi soetamisel aktsiisilaost, samuti jälgima loale kantud andmete vastavust soetatud alkoholi kogusele;»;

90) paragrahvi 56 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Kui sigareti pikkus ilma filtri või lipsuta (suuotsikuta) on üle üheksa sentimeetri, siis peetakse selle sigareti iga kuni üheksasentimeetrist osa eraldi sigaretiks.»;

91) paragrahvi 57 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Vähemalt 18 aasta vanusel reisijal on lubatud väljastpoolt EÜ territooriumi Eestisse saabumisel tuua ühe päeva jooksul koos temaga liikuvas pagasis aktsiisivabalt mitteärilisel eesmärgil kuni:
1) 200 sigaretti;
2) 100 sigarillot;
3) 50 sigarit;
4) 250 grammi suitsetamistubakat või
5) 250 grammi närimistubakat.»;

92) paragrahvi 57 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1–5 nimetatud iga tubakatoote kogus moodustab 100 protsenti tubakatoodete aktsiisivabastusest. Ühe reisija puhul kohaldatakse aktsiisivabastust tubakatoodete mis tahes kombinatsiooni suhtes tingimusel, et üksikute aktsiisivabastuste protsentide kogusumma ei ületa 100 protsenti.»;

93) paragrahvi 58 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Füüsilisel isikul on lubatud aktsiisivabalt importida käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud tingimustel tubakatooteid mitte rohkem kui 50 sigaretti, 25 sigarillot, 10 sigarit, 50 grammi suitsetamistubakat või 50 grammi närimistubakat.

(2) Aktsiisivabastuse kohaldamise tingimused on järgmised:
1) tubakatooted saadab ühendusevälises riigis elav füüsiline isik vähemalt 18 aasta vanusele füüsilisele isikule Eestis;
2) tubakatooteid saadetakse juhuti;
3) tubakatooteid kasutatakse mitteärilisel eesmärgil;
4) saadetise väärtus ei ületa 704 krooni;
5) saadetise eest ei nõuta saajalt tasu.»;

94) paragrahvi 61 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

« (31) Tubakatooteid ei maksumärgistata, kui:
1) need soetatakse kaugmüügi teel;
2) maksukohustus tekib käesoleva seaduse § 24 lõikes 20 või 201 nimetatud juhul;
3) need saadetakse ühendusevälisest riigist füüsilisele isikule kasutamiseks mitteärilisel eesmärgil.»;

95) paragrahvi 62 lõike 1 punktis 1 asendatakse sõna «hulgimüügi» sõnadega «hulgimüügi või jaemüügi»;

96) paragrahv 65 tunnistatakse kehtetuks;

97) paragrahvi 66 täiendatakse lõikega 111 järgmises sõnastuses:

« (111) Põlevkivi aktsiisimäär on alates 2011. aasta 1. jaanuarist 2,35 krooni põlevkivi ülemise kütteväärtuse gigadžauli kohta ja alates 2013. aasta 1. jaanuarist 4,7 krooni põlevkivi ülemise kütteväärtuse gigadžauli kohta.»;

98) paragrahvi 66 lõiget 21 täiendatakse teise ja kolmanda lausega järgmises sõnastuses:

«Maagaasi aktsiisisumma arvutatakse maagaasi rõhul 101,325 kPa ja temperatuuril 20 °C. Maagaasi edastamisel kodutarbijale võib maagaasi aktsiisisumma arvutada maagaasi koguselt kuupmeetrites, arvestamata rõhu ja temperatuuri nõuet.»;

99) seadust täiendatakse §-dega 692–6913 järgmises sõnastuses:

« § 692. Energia aktsiisivabastuse luba ja selle taotleja

(1) Kütuse ja elektrienergia aktsiisivabastuse luba (edaspidi energia aktsiisivabastuse luba) annab õiguse:
1) importida ja soetada kütust aktsiisilaopidajalt käesoleva seaduse § 27 lõike 1 punktis 191 nimetatud otstarbel kasutamiseks;
2) importida ja soetada kütust aktsiisilaopidajalt või laevavarustajalt käesoleva seaduse § 27 lõike 1 punktides 22, 222, 24 ja 282 nimetatud otstarbel kasutamiseks;
3) soetada võrguettevõtjalt maagaasi käesoleva seaduse § 27 lõike 1 punktides 22, 24, 282 ja 286 nimetatud otstarbel kasutamiseks ja elektrienergiat punktides 24, 282, 284 ja 285 nimetatud otstarbel kasutamiseks.

(2) Energia aktsiisivabastuse luba võib taotleda:
1) isik, kelle kütuse töötlemise või ladustamise koht asub laeval, mis varustab kütusega teisi laevu, või sadama püsiva piirdega territooriumil, ning kes on kantud äriregistrisse ja registreeritud käibemaksukohustuslasena Eestis;
2) isik, kellel on kutselise kalapüügi luba;
3) äriregistrisse kantud ettevõtja, kes kasutab oma ettevõtluses aktsiisivaba kütust mineraloogilistes protsessides, elektrienergia tootmiseks või muul otstarbel kui mootorikütuse või kütteainena;
4) maagaasi võrguettevõtja, kes kasutab maagaasi maagaasivõrgu töös hoidmiseks;
5) äriregistrisse kantud ettevõtja, kes kasutab elektrienergiat käesoleva seaduse § 27 lõike 1 punktides 24, 282, 284 ja 285 nimetatud otstarbel.

(3) Laevavarustaja käesoleva seaduse mõistes on isik, kellele on aktsiisivabastuse loa alusel antud õigus varustada laeva aktsiisivaba kütusega ning töödelda või ladustada aktsiisivaba kütust vaid energia aktsiisivabastuse loal märgitud kohas.

§ 693. Energia aktsiisivabastuse loa taotlemisel esitatavad dokumendid

(1) Energia aktsiisivabastuse loa taotlemiseks esitatakse isiku elu- või asukohajärgsele Maksu- ja Tolliameti piirkondlikule struktuuriüksusele:
1) kirjalik taotlus, milles on märgitud loa taotleja nimi, elu- või asukoha aadress, tegevuskoha aadress ja kontaktandmed ning aktsiisivaba kütuse või elektrienergia kasutamise eesmärk;
2) käesoleva seaduse § 692 lõike 2 punktis 3 nimetatud isiku puhul andmed aktsiisivaba vedel- ja tahkekütuse vajaduse kohta eelseisval 12 kuul ja selle koguse põhjendus;
3) andmed taotluse esitamise kuule eelneva 12 kuu jooksul kasutatud kütuse või elektrienergia koguse ja kasutamise otstarbe kohta, välja arvatud käesoleva seaduse § 692 lõike 2 punktis 1 nimetatud isiku puhul;
4) aktsiisivaba kütuse või elektrienergia arvepidamise eeskiri, välja arvatud käesoleva seaduse § 692 lõike 2 punktis 2 nimetatud isiku puhul;
5) aktsiisivaba kütuse kao piirnormid käesoleva seaduse § 692 lõike 2 punktides 1 ja 3 nimetatud isikute puhul.

(2) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmetele ja dokumentidele peab laevavarustaja esitama järgmised dokumendid:
1) tegevuskoha asendiplaan, kus on märgitud territooriumi, hoonete ja rajatiste pindalad ning juurdepääsud, ja hoonete plaanid, kus on märgitud ruumide pindala ning sisse- ja väljapääsud;
2) hoonete, ruumide, rajatiste, territooriumi ja laeva omaniku nimi ning dokument, mis tõendab laevavarustaja ainuõigust kasutada kütuse ladustamiseks hooneid, ruume, rajatisi ja territooriumi;
3) hoonete, ruumide, rajatiste, territooriumi ja laeva kasutamise kirjeldus;
4) kütuse töötlemisprotsessi ja ladustamise kirjeldus;
5) mahutite plaan, millel on märgitud mahutite maht.

(3) Energia aktsiisivabastuse loa omanik ei pea uue loa taotlemisel esitama aktsiisivaba kütuse või elektrienergia arvepidamise eeskirja ega kütuse kao piirnorme, kui neid ei ole muudetud.

§ 694. Energia aktsiisivabastuse loa andmine

(1) Maksu- ja Tolliamet annab energia aktsiisivabastuse loa, kui on täidetud kõik järgmised tingimused:
1) isiku suhtes ei ole algatatud pankroti- ega likvideerimismenetlust;
2) käesoleva seaduse §-s 693 märgitud andmed ja dokumendid on esitatud;
3) isikul ei ole maksuvõlga;
4) käesoleva seaduse § 31 lõikes 2 nimetatud juhul on esitatud tagatis.

(2) Energia aktsiisivabastuse loa andmisest võib keelduda, kui aktsiisivabastuse loa taotluse esitamise kuule eelneva 12 kalendrikuu jooksul on Maksu- ja Tolliamet tunnistanud kehtetuks isiku aktsiisivabastuse loa käesoleva seaduse § 695 lõike 4 alusel või kui isik või juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige on toime pannud vähemalt ühe maksukorralduse seaduse §-des 1531–1552 sätestatud väärtegudest, mille eest karistati füüsilist isikut rahatrahviga üle 100 trahviühiku või juriidilist isikut üle 30 000 krooni, või vähemalt ühe karistusseadustiku §-des 374–3762, 3891–391 ja 393 sätestatud süütegudest.

(3) Energia aktsiisivabastuse luba antakse või selle andmisest keeldumise otsus toimetatakse taotlejale kätte 30 päeva jooksul käesoleva seaduse §-s 693 nimetatud dokumentide ja andmete esitamise päevast arvates.

(4) Energia aktsiisivabastuse loa vormi ja selle täitmise korra kehtestab rahandusminister määrusega.

§ 695. Energia aktsiisivabastuse loa kehtivuse peatamine ja kehtetuks tunnistamine

(1) Isiku elu- või asukohajärgse Maksu- ja Tolliameti piirkondliku struktuuriüksuse juhataja võib energia aktsiisivabastuse loa kehtivuse peatada, kui uut tagatist ei ole esitatud hiljemalt viis päeva enne tagatise kehtivusaja lõppu või kui loa kehtivuse ajal esineb käesoleva seaduse § 42 lõikes 2 nimetatud asjaolu. Energia aktsiisivabastuse loa kehtivust saab peatada kuni 60 päevaks või kuni käesoleva seaduse § 42 lõikes 2 nimetatud rikkumise asjas otsuse jõustumiseni. Peatatud kehtivusega energia aktsiisivabastuse loal märgitud tegevust võib jätkata Maksu- ja Tolliameti piirkondliku struktuuriüksuse juhataja kirjaliku otsuse alusel.

(2) Enne energia aktsiisivabastuse loa kehtivuse peatamise otsuse tegemist võib maksuhaldur rakendada sunniraha käesoleva seaduse nõuete täitmiseks koostatud ettekirjutuse täitmata jätmisel. Sunniraha ülemmäär on 50 000 krooni, kui maksukorralduse seaduses ei ole sunniraha ülemmäära sätestatud.

(3) Isiku elu- või asukohajärgse Maksu- ja Tolliameti piirkondliku struktuuriüksuse juhataja tunnistab energia aktsiisivabastuse loa kehtetuks, kui:
1) isiku tegevus energia aktsiisivabastuse loa väljaandmise aluseks oleval alal on lõppenud;
2) käesoleva seaduse § 692 lõike 2 punktis 2 nimetatud isikul ei ole kutselise kalapüügi luba;
3) kuuekümne päeva jooksul energia aktsiisivabastuse loa kehtivuse peatamise päevast arvates ei ole ära langenud selle kehtivuse peatamise põhjustanud asjaolud, välja arvatud juhul, kui käesoleva seaduse § 42 lõikes 2 nimetatud rikkumise menetlus kestab kauem kui 60 päeva;
4) isiku suhtes on algatatud pankrotimenetlus;
5) on vastu võetud isiku lõpetamise või jaotumise otsus;
6) isik või asutus, kellele on väljastatud energia aktsiisivabastuse luba, esitab selle kehtetuks tunnistamise taotluse;
7) väljastatakse uus energia aktsiisivabastuse luba.

(4) Isiku elu- või asukohajärgse Maksu- ja Tolliameti piirkondliku struktuuriüksuse juhataja võib energia aktsiisivabastuse loa tunnistada kehtetuks, kui käesoleva seaduse § 692 lõike 2 punktides 1 ja 3 nimetatud isikutel puudub tagatis, kui loa kehtivuse ajal on toime pandud käesoleva seaduse § 42 lõike 2 punktis 1, 2 või 3 nimetatud rikkumine või kui isik on kasutanud aktsiisivaba kütust või elektrienergiat muul kui aktsiisivabastuse loa saamiseks esitatud taotluses märgitud otstarbel.

(5) Käesoleva seaduse § 692 lõike 2 punktides 1–3 nimetatud isikud, kellele antud energia aktsiisivabastuse luba on käesoleva paragrahvi lõike 3 punktides 1–6 või lõikes 4 nimetatud põhjustel tunnistatud kehtetuks ja kelle valduses on aktsiisivaba vedel- või tahkekütust, peavad 15 päeva jooksul loa kehtetuks tunnistamise päevast arvates teatama kirjalikult vedel- või tahkekütuse enda valdusesse jätmisest või selle kütuse võõrandama, hävitama Maksu- ja Tolliameti järelevalve all või lähetama aktsiisilattu tingimusel, et aktsiisilaopidaja võtab kütuse vastu selle lähetaja juures.

(6) Maksu- ja Tolliamet kontrollib aktsiisivaba kütuse ja elektrienergia eesmärgipärast kasutamist.

§ 696. Energia aktsiisivabastuse loa omaniku kohustused

(1) Energia aktsiisivabastuse loa omanik on kohustatud:
1) pidama eraldi arvestust aktsiisiga maksustatult ja aktsiisivabalt soetatud ja kasutatud kütuse koguse kohta kütuse nimetuste ja KNi kaheksa numbri kaupa;
2) pidama aktsiisivaba kütuse arvestust selliselt, et arvepidamises olevad andmed vastaksid kütuse liikumist kajastavatele saatedokumentidele;
3) elektrienergia puhul pidama eraldi arvestust aktsiisiga maksustatult ja aktsiisivabalt soetatud ja kasutatud elektrienergia koguse kohta;
4) kasutama aktsiisivaba kütust või elektrienergiat ainult aktsiisivabastuse loa saamiseks esitatud taotluses märgitud otstarbel;
5) tagama aktsiisivaba kütuse säilimise kuni selle eesmärgipärase ärakasutamiseni või käesoleva seaduse § 695 lõikes 5 või §-s 698 nimetatud toimingu sooritamiseni;
6) ladustama aktsiisivaba kütust muust kütusest eraldi;
7) teatama aktsiisilaopidajale, võrguettevõtjale või laevavarustajale energia aktsiisivabastuse loa numbri aktsiisivaba aktsiisikauba soetamisel aktsiisilaost, võrguettevõtjalt või laevavarustajalt ning Maksu- ja Tolliametile aktsiisivaba kütuse importimisel ja jälgima loale kantud andmete vastavust soetatud kütuse kogusele;
8) esitama Maksu- ja Tolliametile käesoleva seaduse §-s 693 nimetatud andmete muutumise kohta seda tõendavad dokumendid viie tööpäeva jooksul andmete muutumisest arvates;
9) aktsiisivaba maagaasi või elektrienergia soetamisel esitama võrguettevõtjale, kellelt maagaas või elektrienergia soetatakse, andmed kalendrikuu jooksul aktsiisivabalt soetatud maagaasi või elektrienergia koguse kohta hiljemalt soetamisele järgneva kalendrikuu viiendal päeval.

(2) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kohustustele on laevavarustajal ainuõigus ladustada ja töödelda kütust oma tegevuskohas ja kohustus:
1) paigutada aktsiisiga maksustatud ja maksustamata kütus eraldi;
2) kontrollida kütuse võõrandamisel laeva varudeks, et selle saajad oleksid aktsiisivaba kütuse saamiseks õigustatud isikud;
3) jälgida, et kütuse võõrandamisel käesoleva seaduse § 27 lõike 1 punktis 222 nimetatud kütuse kasutajale võõrandatava aktsiisivaba kütuse kogus ei ületaks loa andmetel soetamata kütuse kogust, ning märkida aktsiisivabastuse loale andmed võõrandatud aktsiisivaba kütuse kohta;
4) kahtluse korral aktsiisivaba kütuse müügi õigsuses teavitada enne aktsiisivaba kütuse võõrandamist selle aktsiisivabale kasutajale Maksu- ja Tolliametit kirjalikult ning saada Maksu- ja Tolliametilt kirjalik kinnitus, et aktsiisivaba kütuse saajal on õigus kasutada kütust aktsiisivabalt;
5) esitada tegevuskohtade kaupa Maksu- ja Tolliametile laeva kütusega varustamise aruanne kalendrikuul käideldud kütuse kohta hiljemalt järgmise kalendrikuu 15. päeval.

(3) Laeva kütusega varustamise aruandes nõutavate andmete loetelu kehtestab rahandusminister määrusega. Laeva kütusega varustamise aruandes nõutavad andmed võib esitada ka mõnes muus Maksu- ja Tolliameti aktsepteeritud aruandes Maksu- ja Tolliameti aktsepteeritud kuupäevaks.

§ 697. Laevas ja õhusõidukis aktsiisivaba kütuse kasutaja kohustused

Käesoleva seaduse § 27 lõike 1 punktides 19 ja 221 nimetatud kütuse kasutaja peab olema sellise laeva või õhusõiduki valdaja, milles on õigus kasutada kütust aktsiisivabalt.

§ 698. Aktsiisivaba kütuse võõrandamine maksuhalduri kooskõlastusel

(1) Laevavarustajal on lubatud aktsiisivaba kütust võõrandada teisele laevavarustajale või aktsiisilaopidajale Maksu- ja Tolliametiga kooskõlastatult.

(2) Käesoleva seaduse § 27 lõike 1 punktides 19, 221 ja 222 nimetatud kütuse kasutajal on lubatud aktsiisivaba kütust võõrandada üksnes käesoleva seaduse § 27 lõike 1 punktides 19, 191, 221 ja 222 nimetatud kütuse kasutajale või aktsiisilaopidajale Maksu- ja Tolliametiga kooskõlastatult.

(3) Käesoleva seaduse § 692 lõike 2 punktis 3 nimetatud isikul on lubatud aktsiisivaba kütust võõrandada teisele samas punktis nimetatud isikule Maksu- ja Tolliametiga kooskõlastatult.

§ 699. Kutselisel kalapüügil kasutatava aktsiisivaba kütuse kogus ja selle kasutamise õigus

(1) Vabariigi Valitsus kehtestab määrusega kalapüügiks kasutatava aktsiisivaba kütuse suurima lubatud koguse väljapüütava kalaliigi koguse kohta vahemikus 150–200 liitrit ühe tonni kala kohta või kalalaeva peamasina võimsusühiku kohta vahemikus 7–80 liitrit ühe kilovati kohta kalendriaastas.

(2) Suurima lubatud aktsiisivaba kütuse koguse määramisel kalaliigi kohta lähtutakse selle kalaliigi vastava aasta püügivõimalusest Eestis, arvestades selle kalaliigi väljapüüdmiseks tavaliselt kasutatavat kalalaeva tüüpi ja keskmiselt kuluvat kütuse kogust. Suurima lubatud aktsiisivaba kütuse koguse määramisel kalalaeva peamasina võimsusühiku kohta lähtutakse kalalaeva peamasina kulutatavast keskmisest kütusekogusest ja kalalaeva keskmisest töötundide arvust kalendriaastas.

(3) Kui energia aktsiisivabastuse loa omanik, kes kasutab aktsiisivaba kütust käesoleva seaduse § 27 lõike 1 punktis 222 nimetatud otstarbel, on soetanud kogu aktsiisivabastuse loal märgitud kütuse koguse enne kalendriaasta lõppu, siis on tal õigus põhjendatud juhul taotleda Maksu- ja Tolliametilt uue loa väljastamist.

§ 6910. Jäätmetest kütuse tootmise õigus

(1) Loa jäätmetest kütuse tootmiseks väljaspool aktsiisiladu annab Maksu- ja Tolliamet.

(2) Jäätmetest kütuse tootmise luba võib taotleda äriregistrisse kantud ja vastavat keskkonnakompleksluba omav ettevõtja, kes toodab aastas jäätmetest kuni 1000 tonni kütust.

§ 6911. Jäätmetest kütuse tootmise loa taotlemisel esitatavad dokumendid

Jäätmetest kütuse tootmise loa taotlemiseks esitatakse elu- või asukohajärgsele Maksu- ja Tolliameti piirkondlikule struktuuriüksusele:
1) kirjalik taotlus, milles on märgitud jäätmetest kütuse tootmise loa taotleja nimi, elu- või asukoha aadress, tegevuskoha aadress ja kontaktandmed;
2) tegevuskoha asendiplaan, kus on märgitud territooriumi, hoonete ja rajatiste pindala ning juurdepääsud, ja hoonete plaanid, kus on märgitud ruumide pindala ning sisse- ja väljapääsud;
3) hoonete, rajatiste ja territooriumi omaniku nimi ja dokument, mis tõendab loa taotleja ainuõigust kasutada kütuse ladustamiseks hooneid, rajatisi ja territooriumi;
4) mahutite plaan, millel on märgitud mahutite maht;
5) kütuse tootmisprotsessi ja ladustamise kirjeldus;
6) andmed taotluse esitamise kuule eelneva 12 kuu jooksul toodetud kütuse koguse kohta kütuse liikide kaupa;
7) andmed kütuse planeeritava tootmiskoguse kohta kütuse liikide kaupa eelseisval 12 kuul;
8) kütuse tooraine, pooltoote ja valmistoote arvepidamise eeskiri.

§ 6912. Jäätmetest kütuse tootmise loa andmine, kehtivuse peatamine ja kehtetuks tunnistamine

(1) Jäätmetest kütuse tootmise loa andmisel kohaldatakse käesoleva seaduse § 694 sätteid energia aktsiisivabastuse loa andmise kohta. Loa andmise ühe tingimusena peavad olema esitatud käesoleva seaduse §-s 6911 märgitud andmed ja dokumendid.

(2) Jäätmetest kütuse tootmise loa kehtivuse peatamisel ja kehtetuks tunnistamisel kohaldatakse käesoleva seaduse § 695 sätteid energia aktsiisivabastuse loa kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise kohta. Jäätmetest kütuse tootmise luba tunnistatakse kehtetuks ka juhul, kui isiku keskkonnakompleksluba tegutsemiseks jäätmetest kütuse tootmiseks vajalikes valdkondades on tunnistatud kehtetuks.

(3) Jäätmetest kütuse tootmise loa vormi ja selle täitmise korra kehtestab rahandusminister määrusega.

§ 6913. Jäätmetest kütuse tootja kohustused

Jäätmetest kütuse tootja on kohustatud:
1) pidama arvestust aktsiisimaksukohustuse tekkimise kohta kasvavas kokkuvõttes;
2) pidama arvestust kütuse tootmiseks kasutatavate jäätmete kohta vastavalt jäätmeseaduses sätestatule ja jäätmetest toodetud kütuse koguse kohta kütuse liikide kaupa, kirjendades laoarvestuses ja raamatupidamises kütuseid KNi kaheksa numbri täpsusega;
3) pidama kütuse ja jäätmete arvestust selliselt, et arvepidamises olevad andmed vastaksid kütuse ja jäätmete liikumist kajastavatele saatedokumentidele;
4) ladustama kütust nii, et see on paigutatud muust kaubast eraldi. Eraldi peab olema paigutatud aktsiisiga maksustatud ja maksustamata kütus;
5) tagama aktsiisivaba kütuse säilimise kuni käesoleva seaduse § 695 lõikes 5 nimetatud toimingu tegemiseni;
6) esitama jäätmetest kütuse tootmise loa andnud Maksu- ja Tolliameti piirkondlikule struktuuriüksusele käesoleva seaduse §-s 6911 nimetatud andmete muutumist tõendavad dokumendid viie tööpäeva jooksul andmete muutumisest arvates.»;

100) paragrahvid 70–79 tunnistatakse kehtetuks;

101) paragrahvi 791 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Maksu- ja Tolliametil on õigus nõuda käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud isikult järelevalve alla jäetud aktsiisikauba lähetamisest etteteatamist.»;

102) seadust täiendatakse §-ga 854 järgmises sõnastuses:

« § 854. Aktsiisivabastuse lubade kehtivus

Enne 2009. aasta 1. jaanuari väljastatud kütuse aktsiisivabastuse luba, kutselise kaluri aktsiisivabastuse luba, elektrienergia aktsiisivabastuse luba ja kütusekäitleja aktsiisivabastuse luba võrdsustatakse energia aktsiisivabastuse loaga.»;

103) seadust täiendatakse normitehnilise märkusega järgmises sõnastuses:

«1 Nõukogu direktiiv 92/12/EMÜ aktsiisiga maksustatava kauba üldise korralduse ja selle kauba valdamise, liikumise ning järelevalve kohta (EÜT L 76, 23.3.1992, lk 1–13), viimati muudetud direktiiviga 2004/106/EÜ (ELT L 359, 4.12.2004, lk 30–31);

nõukogu direktiiv 92/79/EMÜ sigarettidelt makstavate maksude ühtlustamise kohta (EÜT L 316, 31.10.1992, lk 8–9), viimati muudetud Bulgaaria ja Rumeenia Euroopa Liitu vastuvõtmist käsitleva protokolli VII lisa maksustamise sätetega (ELT L 157, 21.6.2005, lk 155156);

nõukogu direktiiv 92/80/EMÜ muudelt tubakatoodetelt peale sigarettide makstavate maksude ühtlustamise kohta (EÜT L 316, 31.10.1992, lk 10–11), viimati muudetud direktiiviga 2003/117/EÜ (ELT L 333, 20.12.2003, lk 49–50);

nõukogu direktiiv 92/83/EMÜ alkoholi ja alkohoolsete jookide aktsiisimaksude struktuuri ühtlustamise kohta (EÜT L 316, 31.10.1992, lk 21–27), viimati muudetud Bulgaaria ja Rumeenia Euroopa Liitu vastuvõtmist käsitleva protokolli III lisa maksustamise sätetega (ELT L 157, 21.6.2005, lk 86–88);

nõukogu direktiiv 92/84/EMÜ alkoholi ja alkohoolsete jookide aktsiisimäära ühtlustamise kohta (EÜT L 316, 31.10.1992, lk 29–31);

nõukogu direktiiv 95/59/EÜ muude tubakatoodete tarbimist mõjutavate maksude kohta peale käibemaksu (EÜT L 291, 6.12.1995, lk 40–45), viimati muudetud direktiiviga 2002/10/EÜ (EÜT L 46, 16.2.2002, lk 26–28);

nõukogu direktiiv 2003/96/EÜ, millega korraldatakse ümber energiatoodete ja elektrienergia maksustamise ühenduse raamistik (ELT L 283, 31.10.2003, lk 51–70), viimati muudetud Bulgaaria ja Rumeenia Euroopa Liitu vastuvõtmist käsitleva protokolli VII lisa maksustamise sätetega (ELT L 157, 21.6.2005, lk 155–156);

nõukogu direktiiv 2006/79/EÜ kolmandatest riikidest imporditavate mittekaubanduslikku laadi kaupade väikesaadetiste maksuvabastuse kohta (ELT L 286, 17.10.2006, lk 15–18);

nõukogu direktiiv 2007/74/EÜ kolmandatest riikidest saabuvate reisijate imporditava kauba käibemaksust ja aktsiisist vabastamise kohta (ELT L 346, 29.12.2007, lk 6–12).»

§ 2. Alkoholiseaduses (RT I 2002, 3, 7; 2008, 8, 58) tehakse järgmised muudatused:

1) seaduse tekstis asendatakse sõnad «alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seadus» sõnadega «alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadus» vastavas käändes;

2) paragrahvi 1 lõike 3 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 5) alkohoolsele joogile, mis saadetakse välisriigist vähemalt kaheksateistaastasele füüsilisele isikule Eestis kasutamiseks mitteärilisel eesmärgil või mille füüsiline isik saadab mitteärilisel eesmärgil välisriiki;».

§ 3. Pakendiaktsiisi seaduse (RT I 1997, 5/6, 31; 2008, 20, 138) § 2 punktis 6 asendatakse sõnad «alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse» sõnadega «alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse».

§ 4. Tubakaseaduses (RT I 2005, 29, 210; 2007, 4, 19) tehakse järgmised muudatused:

1) seaduse tekstis asendatakse sõnad «alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seadus» sõnadega «alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadus» vastavas käändes;

2) paragrahvi 1 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Tubakatoote müügipakend maksumärgistatakse alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse kohaselt.»;

3) paragrahvi 1 lõike 4 punktid 2 ja 3 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« 2) tubakatootele, mida vähemalt kaheksateistaastane reisija toimetab Eestisse koos temaga liikuvas pagasis kasutamiseks mitteärilisel eesmärgil;
3) tubakatootele, mis saadetakse välisriigist vähemalt kaheksateistaastasele füüsilisele isikule Eestis kasutamiseks mitteärilisel eesmärgil või mille füüsiline isik saadab mitteärilisel eesmärgil välisriiki;».

§ 5. Vedelkütuse seaduse (RT I 2003, 21, 127; 2007, 66, 408) tekstis asendatakse sõnad «alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seadus» sõnadega «alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadus» vastavas käändes.

§ 6. Vedelkütusevaru seaduse (RT I 2005, 13, 66; 2007, 15, 76) tekstis asendatakse sõnad «alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seadus» sõnadega «alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadus» vastavas käändes.

§ 7. Rakendussätted

(1) Käesolev seadus jõustub 2009. aasta 1. jaanuaril.

(2) Käesoleva seaduse § 1 punktid 50 ja 51 jõustuvad 2009. aasta 1. juulil.

(3) Käesoleva seaduse § 1 punktid 70, 71, 91 ja 92 jõustuvad 2008. aasta 1. detsembril.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json