Teksti suurus:

Perioodi 2007-2013 meetme tingimusi kehtestavate majandus- ja kommunikatsiooniministri määruste muutmine taotluste vastuvõtmise peatamise osas

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:05.12.2008
Avaldamismärge:RTL 2008, 96, 1327

Perioodi 2007-2013 meetme tingimusi kehtestavate majandus- ja kommunikatsiooniministri määruste muutmine taotluste vastuvõtmise peatamise osas

Vastu võetud 18.11.2008 nr 101

Määrus kehtestatakse «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse» § 12 lõike 4 alusel.

§ 1. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 5. veebruari 2008. a määruse nr 11 «Eksporditurunduse toetamise tingimused ja kord» (RTL 2008, 14, 198) § 13 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse:

« (5) Sihtasutus juhatusel on õigus peatada taotluste vastuvõtmine kui meetme rahastamise jooksva aasta eelarve jääk saab võrdseks menetluses olevate, kuid veel otsustamata taotluste mahuga. Taotluste vastuvõtu peatamisest annab sihtasutus teada vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes ja oma veebilehel.».

§ 2. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 15. mai 2008. a määruses nr 40 «Teadus- ja arendustegevuse projektide toetamise tingimused ja kord» (RTL 2008, 40, 560) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 9 lõige 8 muudetakse ja sõnastatakse:

« (8) Taotluste vastuvõtmise võib sihtasutus peatada juhul, kui meetme rahastamise jooksva aasta eelarve või osaeelarve jääk saab võrdseks menetluses olevate, kuid veel otsustamata taotluste mahuga. Otsusest annab sihtasutus teada vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes ja sihtasutuse veebilehel.»;

2) paragrahvi 13 lõige 5 ja § 9 lõige 9 tunnistatakse kehtetuks.

§ 3. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 13. mai 2008. a määruse nr 37 «Ettevõtja turismiturunduse toetamise tingimused ja kord» (RTL 2008, 39, 554) § 13 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse:

« (5) Sihtasutus võib juhatuse otsusega taotluste vastuvõtmise peatada juhul kui meetme rahastamise jooksva aasta eelarve jääk saab võrdseks menetluses olevate, kuid veel otsustamata taotluste mahuga. Taotluste vastuvõtu peatamisest annab sihtasutus teada vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes ja oma veebilehel.».

§ 4. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 13. mai 2008. a määruse nr 36 «Avaliku ja kolmanda sektori turismi turundustegevuste toetamise tingimused ja kord» (RTL 2008, 39, 553) § 13 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse:

« (5) Sihtasutus võib juhatuse otsusega taotluste vastuvõtmise peatada juhul kui meetme rahastamise jooksva aasta eelarve jääk saab võrdseks menetluses olevate, kuid veel otsustamata taotluste mahuga. Taotluste vastuvõtu peatamisest annab sihtasutus teada vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes ja oma veebilehel.».

§ 5. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 28. jaanuari 2008. a määruse nr 10 «Alustava ettevõtja stardi- ja kasvutoetuse tingimused ja kord» (RTL 2008, 11, 136) § 13 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse:

« (5) Sihtasutus võib juhatuse otsusega taotluste vastuvõtmise peatada juhul kui meetme rahastamise jooksva aasta eelarve jääk saab võrdseks menetluses olevate, kuid veel otsustamata taotluste mahuga. Taotluste vastuvõtu peatamisest annab sihtasutus teada vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes ja oma veebilehel.».

§ 6. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. juuni 2008. a määruse nr 48 «Energiaauditi ja ehitise ekspertiisi tegemise ning ehitusprojekti koostamise toetamise tingimused ja kord» (RTL 2008, 50, 702) § 12 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse:

« (6) Rakendusüksus võib juhatuse otsusega taotluste vastuvõtmise peatada juhul kui meetme rahastamise jooksva aasta eelarve jääk saab võrdseks menetluses olevate, kuid veel otsustamata taotluste mahuga. Taotluste vastuvõtu peatamisest annab rakendusüksus teada vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes ja oma veebilehel.».

§ 7. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 16. juuni 2008. a määruse nr 52 «Teadmiste ja oskuste arendamise toetamise tingimused ja kord» (RTL 2008, 51, 717) § 13 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse:

« (5) Sihtasutus võib juhatuse otsusega taotluste vastuvõtmise peatada juhul kui meetme rahastamise jooksva aasta eelarve jääk saab võrdseks menetluses olevate, kuid veel otsustamata taotluste mahuga. Taotluste vastuvõtu peatamisest annab sihtasutus teada vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes ja oma veebilehel.».

§ 8. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 29. mai 2008. a määruse nr 43 «Teadmiste- ja tehnoloogiasiirde baasfinantseerimise ja eriprojektide toetamise tingimused ja kord» (RTL 2008, 45, 623; 2008, 86, 1196) § 16 lõiked 4 ja 5 tunnistatakse kehtetuks.

Minister Juhan PARTS

Kantsler Marika PRISKE

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json