Teksti suurus:

Ajutised püügikitsendused, kalapüügiõiguse tasu, kalastuskaartide piirarv ja kalastuskaardi väljaandja määramine harrastuslikul kalapüügil 2009. aastal

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.11.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.01.2009
Avaldamismärge:RTL 2008, 94, 1298

Ajutised püügikitsendused, kalapüügiõiguse tasu, kalastuskaartide piirarv ja kalastuskaardi väljaandja määramine harrastuslikul kalapüügil 2009. aastal

Vastu võetud 18.11.2008 nr 47

Määrus kehtestatakse «Kalapüügiseaduse» § 11 lõigete 11, 111 ja 12, § 19 lõike 3, «Keskkonnatasude seaduse» § 11 lõike 2 punkti 3 ja Vabariigi Valitsuse 9. mai 2003. a määruse nr 144 «Kalapüügieeskiri» § 42 alusel ning tuginedes Eesti Maaülikooli Põllumajanduse ja Keskkonnainstituudi, Eesti Maaülikooli Veterinaarmeditsiini ja Loomakasvatuse Instituudi ja Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudi ettepanekutele.

1. peatükk
REGULEERIMISALA

§ 1. Määruse reguleerimisala

(1) Määrusega kehtestatakse 2009. aastaks:
1) piirkonnad, kus harrastuslikul kalapüügil on lubatud kasutada nakkevõrku, õngejada, liivi, kuuritsat, vähinatta või vähimõrda ning nendes piirkondades kasutada lubatud püügivahendite või kalastuskaartide piirarv;
2) ajutised püügikitsendused harrastuslikul kalapüügil;
3) harrastusliku kalapüügiõiguse tasu kalastuskaardi alusel.

(2) Määrusega määratakse 2009. aastaks kalastuskaartide väljaandja püügipiirkondades, mis jäävad mitme maakonna piiresse.

(3) Määrus reguleerib harrastuslikku kalapüüki riigile ja kohalikule omavalitsusele kuuluval veekogul ning eraomanikule kuuluval avalikuks kasutamiseks määratud veekogul.

2. peatükk
HARRASTUSLIK KALAPÜÜK NAKKEVÕRGU, ÕNGEJADA, LIIVI JA KUURITSAGA JA AJUTISED PÜÜGIKITSENDUSED HARRASTUSLIKUL KALAPÜÜGIL

§ 2. Lubatud püügivahendite piirarv ja harrastusliku kalapüügiõiguse tasu Läänemerel

(1) Harrastuslikul kalapüügil Läänemerel üheks kalendrikuuks kasutada lubatud 100 õngekonksuga õngejadade piirarv on:

1) Harju maakonnas 100
2) Hiiu maakonnas 120
3) Lääne maakonnas 100
4) Lääne-Viru maakonnas 10
5) Pärnu maakonnas 60
6) Saare maakonnas 200

(2) Harrastuslikul kalapüügil Harju maakonnas kasutada lubatud nakkevõrkude piirarv on:

1) jaanuaris 100
2) veebruaris 130
3) märtsis 150
4) aprillis 250
5) mais 350
6) juunis 470
7) juulis 600
8) augustis 630
9) septembris 600
10) oktoobris 500
11) novembris 250
12) detsembris 120

(3) Harrastuslikul kalapüügil Hiiu maakonnas üheks kalendrikuuks kasutada lubatud nakkevõrkude piirarv on:

1) püügiruudus1 29-2 110
2) püügiruudus 29-4 65

(4) Harrastuslikul kalapüügil Ida-Viru maakonnas kasutada lubatud nakkevõrkude piirarv on:

1) jaanuaris 60
2) veebruaris 90
3) märtsis 140
4) aprillis 140
5) mais 180
6) juunis 240
7) juulis 180
8) augustis 170
9) septembris 180
10) oktoobris 130
11) novembris 90
12) detsembris 80

(5) Harrastuslikul kalapüügil Lääne maakonnas püügiruudus 29-4 kasutada lubatud nakkevõrkude piirarv on:

1) jaanuaris 10
2) veebruaris 14
3) märtsis 20
4) aprillis 38
5) mais 40
6) juunis 52
7) juulis 52
8) augustis 52
9) septembris 52
10) oktoobris 40
11) novembris 14
12) detsembris 10

(6) Harrastuslikul kalapüügil Lääne maakonnas püügiruudus 32-1 kasutada lubatud nakkevõrkude piirarv on:

1) jaanuaris 24
2) veebruaris 35
3) märtsis 55
4) aprillis 52
5) mais 60
6) juunis 104
7) juulis 124
8) augustis 140
9) septembris 104
10) oktoobris 100
11) novembris 40
12) detsembris 28

(7) Harrastuslikul kalapüügil Lääne-Viru maakonnas üheks kalendrikuuks kasutada lubatud nakkevõrkude piirarv on:

1) püügiruudus 32-1 20
2) püügiruudus 32-2 50

(8) Harrastuslikul kalapüügil Pärnu maakonnas üheks kalendrikuuks kasutada lubatud nakkevõrkude piirarv on 140.

(9) Harrastuslikul kalapüügil Saare maakonnas püügiruudus 28-2 kasutada lubatud nakkevõrkude piirarv on:

1) jaanuaris 20
2) veebruaris 30
3) märtsis 50
4) aprillis 75
5) mais 75
6) juunis 100
7) juulis 100
8) augustis 100
9) septembris 100
10) oktoobris 100
11) novembris 100
12) detsembris 50

(10) Harrastuslikul kalapüügil Saare maakonnas püügiruudus 28-5 kasutada lubatud nakkevõrkude piirarv on:

1) jaanuaris 20
2) veebruaris 30
3) märtsis 30
4) aprillis 75
5) mais 100
6) juunis 150
7) juulis 175
8) augustis 200
9) septembris 150
10) oktoobris 100
11) novembris 50
12) detsembris 20

(11) Harrastuslikul kalapüügil Saare maakonnas püügiruudus 29-2 kasutada lubatud nakkevõrkude piirarv on:

1) jaanuaris 25
2) veebruaris 30
3) märtsis 70
4) aprillis 75
5) mais 75
6) juunis 100
7) juulis 200
8) augustis 200
9) septembris 150
10) oktoobris 125
11) novembris 100
12) detsembris 50

(12) Harrastuslikul kalapüügil Saare maakonnas püügiruudus 29-4 kasutada lubatud nakkevõrkude piirarv on:

1) jaanuaris 20
2) veebruaris 30
3) märtsis 30
4) aprillis 110
5) mais 120
6) juunis 130
7) juulis 140
8) augustis 130
9) septembris 120
10) oktoobris 100
11) novembris 50
12) detsembris 20

(13) Harrastuslikul kalapüügil Läänemerel väikesaari ümbritseval veealal üheks kalendrikuuks kasutada lubatud nakkevõrkude piirarv saarte kaupa on:

1) Abruka 12
2) Haldi 3
3) Kihnu 45
4) Manilaid 15
5) Naissaar 16
6) Prangli 90
7) Ruhnu 15
8) Suur-Pakri ja Väike-Pakri 9
9) Vilsandi 21
10) Vormsi 45

(14) Harrastuslikul kalapüügil Läänemerel väikesaari ümbritseval veealal üheks kalendrikuuks kasutada lubatud 100 õngekonksuga õngejadade piirarv saarte kaupa on:

1) Abruka 10
2) Haldi 3
3) Kihnu 45
4) Manilaid 15
5) Ruhnu 30
6) Vilsandi 5
7) Vormsi 45

(15) Harrastusliku kalapüügiõiguse tasu kalapüügiõiguse eest kuni üheks kuuks lõigetes 1–12 nimetatud piirkondades on:

1) nakkevõrguga püügil 100 krooni
2) 100 õngekonksuga õngejadaga püügil 35 krooni

(16) Harrastusliku kalapüügiõiguse tasu kalapüügiõiguse eest kuni üheks kuuks lõigetes 13 ja 14 nimetatud piirkondades on:

1) nakkevõrguga püügil 50 krooni
2) 100 õngekonksuga õngejadaga püügil 25 krooni

§ 3. Lubatud püügivahendite piirarv, harrastusliku kalapüügiõiguse tasu ja püügikitsendused Peipsi, Pihkva või Lämmijärvel

(1) Harrastuslikul kalapüügil Peipsi, Pihkva või Lämmijärvel ajavahemikul 15. märts – 5. mai kasutada lubatud 56–72 mm silmasuurusega nakkevõrkude piirarv on:

1) Ida-Viru maakonnas Peipsi järvel kaldast kuni 1 km kaugusel 174
2) Jõgeva maakonnas Peipsi järvel kaldast kuni 1 km kaugusel 121
3) Põlva maakonnas Pihkva ja Lämmijärvel kaldast kuni 0,5 km kaugusel mõlemal veekogul kokku 228
4) Tartu maakonnas Peipsi järvel kaldast kuni 1 km ja Lämmijärvel kaldast kuni 0,5 km kaugusel mõlemal veekogul kokku 249
5) Piirissaart ümbritseval veealal kaldast kuni 1 km kaugusel 100

(2) Harrastuslikul kalapüügil Peipsi, Pihkva või Lämmijärvel üheks kalendrikuuks kasutada lubatud 100 õngekonksuga õngejada piirarv on:

1) Ida-Viru maakonnas Peipsi järvel 10
2) Jõgeva maakonnas Peipsi järvel 10
3) Põlva maakonnas Pihkva ja Lämmijärvel 10
4) Tartu maakonnas Peipsi ja Lämmijärvel 10

(3) Harrastusliku kalapüügiõiguse tasu kalapüügiõiguse eest nakkevõrguga püügil Peipsi, Pihkva ning Lämmijärvel on:

1) lõike 1 punktides 1–4 nimetatud piirkonnas ajavahemikul 15. märts – 5. mai 100 krooni
2) lõike 1 punktis 5 nimetatud piirkonnas ajavahemikul 15. märts – 5. mai 50 krooni

(4) Harrastusliku kalapüügiõiguse tasu võetakse kalapüügiõiguse eest eraldi igas lõikes 3 nimetatud piirkonnas.

(5) Harrastusliku kalapüügiõiguse tasu kalapüügiõiguse eest 100 õngekonksuga õngejadaga lõikes 2 nimetatud piirkondades kuni üheks kuuks on 100 krooni.

§ 4. Lubatud püügivahendite piirarv Võrtsjärvel

(1) Harrastuslikul kalapüügil Võrtsjärvel üheks kalendrikuuks kasutada lubatud püügivahendite piirarv on:

1) nakkevõrk 40
2) 100 õngekonksuga õngejada 60

(2) Kalastuskaarte harrastuslikuks kalapüügiks Võrtsjärvel annab Keskkonnaministeeriumi Viljandi maakonna keskkonnateenistus.

§ 5. Lubatud kalastuskaartide piirarv Harju maakonna siseveekogudel

Harrastuslikul kalapüügil nakkevõrkudega Harju maakonna siseveekogudel ühe kalendrikuuse kehtivusajaga kalastuskaartide piirarv aastas veekogude kaupa on:

1) Aavoja veehoidlal 3
2) Kahala järvel 26
3) Kaunissaare veehoidlal 5
4) Klooga järvel 23
5) Maardu järvel 26
6) Männiku karjääris 9
7) Rummu järvel 2
8) Soodla veehoidlal 30
9) Tänavjärvel 23

§ 6. Lubatud püügivahendite piirarv Ida-Viru maakonna sise- ja piiriveekogudel

Harrastuslikul kalapüügil Ida-Viru maakonnas Narva veehoidlas ja Narva jõe ülemjooksul üheks kalendrikuuks kasutada lubatud nakkevõrkude piirarv on 40.

§ 7. Lubatud kalastuskaartide piirarv Jõgeva maakonna siseveekogudel

(1) Harrastuslikul kalapüügil Jõgeva maakonna siseveekogudel on keelatud kasutada nakkevõrku pikkusega üle 35 meetri.

(2) Harrastuslikul kalapüügil nakkevõrkudega Jõgeva maakonna siseveekogudel ühe kalendrikuuse kehtivusajaga kalastuskaartide piirarv aastas veekogude kaupa on:

1) Elistvere järvel 20
2) Jõemõisa järvel 21
3) Kaiavere järvel 20
4) Kuremaa järvel 40
5) Pikkjärvel 30

(3) Harrastuslikul kalapüügil Jõgeva maakonnas Kuremaa järvel üheks kalendrikuuks kasutada lubatud 100 õngekonksuga õngejadade piirarv on 2.

§ 8. Lubatud kalastuskaartide piirarv Lääne maakonna siseveekogudel

Harrastuslikul kalapüügil nakkevõrguga Lääne maakonna siseveekogudel ühe kalendrikuuse kehtivusajaga kalastuskaartide piirarv aastas veekogude kaupa on:

1) Veskijärvel 20
2) Hindaste järvel 10

§ 9.  Ajutised püügikitsendused Lääne-Viru maakonna siseveekogudel

Porkuni järvel on 2009. aastal kalapüük harrastuspüügi vahenditega keelatud.

§ 10. Lubatud kalastuskaartide ja püügivahendite piirarv Põlva maakonna siseveekogudel

(1) Harrastuslikul kalapüügil nakkevõrguga Põlva maakonna siseveekogudel ühe kalendrikuuse kehtivusajaga kalastuskaartide piirarv aastas veekogude kaupa on:

1) Meelva järvel 13
2) Erastvere järvel 3
3) Jõksi järvel 11
4) Järvepää järvel 2
5) Kiidjärvel 2
6) Kooraste Suurjärvel 7
7) Leevijõe paisjärvel 5
8) Orava järvel 2
9) Piigandi järvel 7
10) Põlva paisjärvel 8
11) Tilsi Kõrbjärvel 2
12) Tilsi Pikkjärvel 4
13) Valgjärvel 11
14) Värska järvel 4
15) Mutsina järvel 2
16) Uiakatsi järvel 3

(2) Harrastuslikul kalapüügil Põlva maakonnas Võhandu jõel üheks kalendrikuuks kasutada lubatud nakkevõrkude piirarv on 10.

(3) Harrastuslikul kalapüügil Põlva maakonnas järvedel pindalaga alates 10 ha on ühes kalendrikuus lubatud kasutada ühte 100 õngekonksuga õngejada.

(4) Harrastuslikul kalapüügil Põlva maakonnas järvedel pindalaga alates 10 ha on ühes kalendrikuus lubatud kasutada ühte liivi või kuuritsat.

§ 11. Lubatud kalastuskaartide ja püügivahendite piirarv Pärnu maakonna siseveekogudel

(1) Harrastuslikul kalapüügil nakkevõrguga Pärnu maakonna siseveekogudel ühe kalendrikuuse kehtivusajaga kalastuskaartide piirarv aastas veekogude kaupa on:

1) Ermistu järvel 80
2) Tõhela järvel 50
3) Kaisma järvel 30

(2) Harrastuslikul kalapüügil Pärnu maakonna siseveekogudel üheks kalendrikuuks kasutada lubatud 100 õngekonksuga õngejadade piirarv veekogude kaupa on:

1) Ermistu järvel 6
2) Kaisma järvel 2

§ 12. Lubatud püügivahendite piirarv Saare maakonna siseveekogudel

(1) Harrastuslikul kalapüügil Saare maakonna siseveekogudel üheks kalendrikuuks kasutada lubatud nakkevõrkude piirarv veekogude kaupa on:

1) Karujärvel 5
2) Suurlahel 5
3) Mullutu lahel 5
4) Undu lahel 4
5) Kooru järvel 1

(2) Harrastuslikul kalapüügil Saare maakonnas üheks kalendrikuuks kasutada lubatud 100 õngekonksuga õngejadade piirarv on 5.

(3) Harrastuslikul kalapüügil Saare maakonna siseveekogudel üheks kalendrikuuks kasutada lubatud liivi või kuuritsa piirarv veekogude kaupa on:

1) järvedel pindalaga üle 50 ha 1
2) vooluveekogudel valgala pindalaga üle 50 km2 1

(4) Harrastuslikul kalapüügil Saare maakonna siseveekogudel on keelatud kasutada nakkevõrku silmasuurusega alla 130 mm.

§ 13. Lubatud kalastuskaartide ja püügivahendite piirarv Tartu maakonna siseveekogudel ja püügikitsendused harrastuspüügil ning kalastuskaardi andja määramine Saadjärvel

(1) Harrastuslikul kalapüügil Tartu maakonna siseveekogudel on keelatud kasutada nakkevõrku pikkusega üle 35 meetri.

(2) Harrastuslikul kalapüügil Tartu maakonna siseveekogudel kuni 35 m pikkuse nakkevõrguga ühe kalendrikuuse kehtivusajaga kalastuskaartide piirarv aastas veekogude kaupa on:

1) Pangodi järvel 38
2) Leegu järvel, Keeri järvel, Soitsjärvel ja Karijärvel 20
3) Viisjaagu järvel, Lääniste Ahijärvel ja Lahepera järvel ja Võngjärvel 10

(3) Harrastuslikul kalapüügil Tartu maakonna siseveekogudel üheks kalendrikuuks kasutada lubatud kuni 35 m pikkuste nakkevõrkude piirarv jõgede kaupa on:

1) Suurel Emajõel 10
2) Ahja jõel 4
3) Kalli jõel ja Peravalla jõel 1

(4) Harrastuslikul kalapüügil Tartu maakonna siseveekogudel üheks kalendrikuuks kasutada lubatud 100 õngekonksuga õngejadade piirarv Suurel Emajõel on 10.

(5) Harrastuslikul kalapüügil Saadjärvel on keelatud kasutada nakkevõrku pikkusega üle 35 meetri. Harrastuslikul kalapüügil Saadjärvel kuni 35 m pikkuse nakkevõrguga ühe kalendrikuuse kehtivusajaga kalastuskaartide piirarv aastas on 44.

(6) Harrastuslikul kalapüügil Saadjärvel üheks kalendrikuuks kasutada lubatud 100 õngekonksuga õngejadade piirarv on 5.

(7) Kalastuskaarte harrastuslikuks kalapüügiks Saadjärvel annab Keskkonnaministeeriumi Tartu maakonna keskkonnateenistus.

§ 14. Lubatud kalastuskaartide ja püügivahendite piirarv Valga maakonna siseveekogudel ja püügikitsendused harrastuspüügil

(1) Harrastuslikul kalapüügil nakkevõrkudega Valga maakonna siseveekogudel ühe kalendrikuuse kehtivusajaga kalastuskaartide piirarv aastas veekogude kaupa on:

1) Aheru järvel 120
2) Inni järvel 4
3) Jaska järvel 3
4) Juusa järvel 3
5) Karula Pikkjärvel 6
6) Kiivite järvel 2
7) Koobassaare järvel 7
8) Koorküla Valgjärvel 7
9) Korijärvel 6
10) Kullijärvel 3
11) Kuritse järvel 2
12) Köstrejärvel 2
13) Mõrtsuka järvel 3
14) Mäha järvel 2
15) Nõuni järvel 13
16) Pikre järvel 2
17) Puide paisjärvel 2
18) Pilkuse järvel 2
19) Rautina järvel 2
20) Tündre järvel 12
21) Voki järvel 3

(2) Harrastuslikul kalapüügil Valga maakonnas Väikesel Emajõel üheks kalendrikuuks kasutada lubatud nakkevõrkude piirarv on 10.

(3) Harrastuslikul kalapüügil Valga maakonna siseveekogudel üheks kalendrikuuks kasutada lubatud 100 õngekonksuga õngejadade piirarv veekogude kaupa on:

1) Aheru järvel 5
2) Väiksel Emajõel 30
3) järvedel pindalaga 50 ha ja suuremad 5
4) järvedel pindalaga alla 50 ha 2
5) vooluveekogudel valgala pindalaga üle 1500 km2, veekogu pikkuse 5 km kohta 1
6) vooluveekogudel valgala pindalaga alla 1500 km2, veekogu pikkuse 10 km kohta 1

(4) Harrastuslikul kalapüügil Valga maakonna siseveekogudel üheks kalendrikuuks kasutada lubatud liivi või kuuritsa piirarv veekogude kaupa on:

1) Aheru järvel 3
2) järvedel pindalaga üle 50 ha ja suuremad,
välja arvatud Aheru järvel
2
3) järvedel pindalaga alla 50 ha 1

(5) Aheru järvel on keelatud kasutada väiksema silmasuurusega nakkevõrku kui 100 mm.

§ 15. Lubatud püügivahendite piirarv Viljandi maakonna siseveekogudel

(1) Harrastuslikul kalapüügil Viljandi maakonna siseveekogudel üheks kalendrikuuks kasutada lubatud nakkevõrkude piirarv veekogude kaupa on:

1) Õisu järvel 3
2) Veisjärvel 3
3) Ruhijärvel 2
4) Parika järvel 2
5) Kariste järvel 1
6) Mäeküla järvel 1
7) Päidre järvel 1
8) Pärsti (Kuuni) järvel 1

(2) Harrastuslikul kalapüügil Viljandi maakonna siseveekogudel üheks kalendrikuuks kasutada lubatud 100 õngekonksuga õngejadade piirarv veekogude kaupa on:

1) Õisu järvel 5
2) Veisjärvel 3
3) Ruhijärvel 4
4) Parika järvel 2
5) järvedel pindalaga üle 50 ha kuni 100 ha 3
6) järvedel pindalaga üle 20 ha kuni 50 ha 2
7) järvedel pindalaga üle 15 ha kuni 20 ha 1

(3) Harrastuslikul kalapüügil Viljandi maakonna siseveekogudel üheks kalendrikuuks kasutada lubatud liivi või kuuritsa piirarv veekogude kaupa on:

1) Õisu järvel 1
2) Veisjärvel 1
3) Ruhijärvel 2
4) Parika järvel 1
5) järvedel pindalaga üle 50 ha kuni 100 ha 2
6) järvedel pindalaga kuni 50 ha 1

§ 16. Lubatud kalastuskaartide ja püügivahendite piirarv Võru maakonna siseveekogudel

(1) Harrastuslikul kalapüügil nakkevõrkudega Võru maakonna siseveekogudel ühe kalendrikuuse kehtivusajaga kalastuskaartide piirarv aastas veekogude kaupa on:

1) Vagula järvel 90
2) Tamula järvel 70
3) Hino järvel 50
4) Ähijärvel 30
5) Pabra järvel 14
6) Lõõdla järvel 13
7) Murati järvel 11
8) Kirikumäe järvel 10
9) Pullijärvel 10
10) Ubajärvel 8
11) Kisejärvel 8
12) Suur Pehmejärvel 8
13) Uhtjärvel 7
14) Kahrila järvel 6
15) Kavadi järvel 5
16) Noodasjärvel 4
17) Vaskna järvel 4
18) Misso Saarjärvel 4
19) Kikkajärvel 4
20) Kasaritsa Verijärvel 3
21) Karsna järvel 3
22) Plaani Külajärvel 3
23) Majori järvel 3
24) Kubija järvel 2
25) Lauga järvel 2
26) Väimela Mäejärvel 2
27) Rõuge Suurjärvel 2
28) Preeksa Palujärvel 2
29) Lasva järvel 2
30) Kalijärvel 2
31) Kurgjärvel 2
32) Obinitsa paisjärvel 3

(2) Harrastuslikul kalapüügil Võru maakonnas Võhandu jõel üheks kalendrikuuks kasutada lubatud nakkevõrkude piirarv on 3.

(3) Harrastuslikul kalapüügil Võru maakonna järvedel pindalaga 5–50 ha ühes kalendrikuus kasutada lubatud 100 õngekonksuga õngejadade piirarv on 1.

(4) Harrastuslikul kalapüügil Võru maakonnas Tamula, Vagula, Hino, Ähijärve, Pabra, Lõõdla, Murati, Kirikumäe, Pullijärvel ja Võhandu jõel üheks kalendrikuuks kasutada lubatud 100 õngekonksuga õngejadade piirarv on 4.

(5) Harrastuslikul kalapüügil Võru maakonna siseveekogudel üheks kalendrikuuks kasutada lubatud liivi või kuuritsa piirarv veekogude kaupa on:

1) Tamula, Vagula, Hino ja Ähijärvel 2
2) teistel järvedel 1
3) Iskna jõel 1

§ 17. Üheaegselt püügile lubatud maksimaalne harrastuslike nakkevõrkude arv väikejärvedes

Harrastuslikul kalapüügil nakkevõrkudega § 5, § 7 lõikes 2, § 8, § 10 lõikes 1, § 11 lõikes 1, § 13 lõikes 2, § 14 lõikes 1 ja § 16 lõikes 1 nimetatud siseveekogudes ei anta ühes kalendrikuus korraga rohkem kalastuskaarte, kui on käesoleva määruse lisas 1 toodud vastava veekogu suuruse kohta üheaegselt püügile lubatud maksimaalne harrastuslike nakkevõrkude arv.

§ 18. Harrastusliku kalapüügiõiguse tasu Võrtsjärvel ja teistel sise- ja piiriveekogudel

(1) Harrastusliku kalapüügiõiguse tasu kalapüügiõiguse eest kuni üheks kuuks §-des 4–8 ja 10–16 nimetatud sise- ja piiriveekogudel, välja arvatud lõikes 2 sätestatud juhul, on:

1) nakkevõrguga püügil 150 krooni
2) 100 õngekonksuga õngejadaga püügil 200 krooni
3) liivi või kuuritsaga püügil 100 krooni

(2) Harrastusliku kalapüügiõiguse tasu kalapüügiõiguse eest kuni üheks kuuks § 7 lõikes 2 ja § 13 lõigetes 2 ja 5 nimetatud veekogudel kuni 35-meetrise nakkevõrguga püügil on 100 krooni.

3. peatükk
HARRASTUSLIK KALAPÜÜK HARPUUNPÜSSI JA HARPUUNIGA

§ 19. Püügikitsendused ja harrastuspüügiõiguse tasu harrastuslikul kalapüügil Jõgeva ja Tartu maakonnas harpuunpüssi ja harpuuniga

(1) Harrastuslikuks kalapüügiks harpuunpüssi ja harpuuniga antakse Jõgeva ja Tartu maakonnas kalastuskaarte järgmistele veekogudele:
1) Kuremaa järv;
2) Saadjärv.

(2) Allveekalapüük harpuunpüssi ja harpuuniga on keelatud kõigis keskkonnaministri 15. juuni 2004. a määruses nr 73 «Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistu» nimetatud veekogudes või nende lõikudes.

(3) Lõikes 1 nimetatud veekogudel on harrastusliku kalapüügiõiguse tasu püügiks harpuunpüssi ja harpuuniga järgmine:

1) kalapüügiõiguse eest kuni 3 päevaks 75 krooni
2) kalapüügiõiguse eest kuni üheks nädalaks 100 krooni
3) kalapüügiõiguse eest kuni 30 päevaks 300 krooni

(4) Kalastuskaart harrastuslikuks kalapüügiks harpuunpüssi ja harpuuniga kehtib üheaegselt kõigil lõikes 1 nimetatud veekogudel.

§ 20. Kalastuskaardi andja määramine

Harrastuslikuks kalapüügiks harpuunpüssi ja harpuuniga § 18 lõikes 1 nimetatud veekogudel annavad kalastuskaarte kõik Keskkonnaministeeriumi maakonna keskkonnateenistused.

4. peatükk
LÕHELISTE PÜÜK

§ 21. Püügikitsendused ja harrastuspüügiõiguse tasu lõhe ja meriforelli harrastuspüügil jõgedel ja kalastuskaardi andja määramine

(1) Lõhe ja meriforelli harrastuspüügiks antakse kalastuskaarte järgmistele jõgedele:
1) Pirita jõgi;
2) Jägala jõgi;
3) Valgejõgi;
4) Selja jõgi;
5) Narva jõgi;
6) Vääna jõgi;
7) Purtse jõgi.

(2) Lõikes 1 nimetatud veekogudel on harrastusliku kalapüügiõiguse tasu lõhe- ja meriforelli püügiks järgmine:

1) kalapüügiõiguse eest 1 päevaks 100 krooni
2) kalapüügiõiguse eest kuni 3 päevaks 200 krooni
3) kalapüügiõiguse eest kuni 30 päevaks 1500 krooni

(3) Kalastuskaart lõhe ja meriforelli püügiks kehtib üheaegselt kõigil lõikes 1 nimetatud veekogudel.

(4) Kalastuskaarte harrastuslikuks kalapüügiks lõikes 1 nimetatud veekogudel annavad kõik Keskkonnaministeeriumi maakonna keskkonnateenistused.

§ 22. Püügikitsendused harrastuslikul kalapüügil forellijõgedel ja kalastuskaardi andja määramine

(1) Harrastuslik kalapüük, välja arvatud püük spinningu ja lendõngega, on Jõgeva ja Järva maakonna piires keelatud järgmistel jõgedel ja jõelõikudel:
1) Esna jõel;
2) Navesti jõel;
3) Neeva kanalis;
4) Norra ojas;
5) Oostriku jõel;
6) Palu peakraavis;
7) Prandi jõel lähtest Tori sillani;
8) Preedi jõel;
9) Pärnu jõel Vodja jõe suudmest Reopalu jõe suudmeni;
10) Vodja jõel;
11) Võlingi ehk Võllinge ojas;
12) Onga jõel.

(2) Harrastuslik kalapüük spinningu ja lendõngega on lõikes 1 nimetatud veekogudel lubatud kalastuskaardi alusel.

(3) Harrastusliku kalapüügiõiguse tasu lõigetes 1 ja 2 toodud tingimustel on järgmine:

1) kalapüügiõiguse eest kuni 1 aastaks 500 krooni
2) kalapüügiõiguse eest kuni 30 päevaks 250 krooni
3) kalapüügiõiguse eest kuni 3 päevaks 100 krooni

(4) Kalastuskaart forellipüügiks kehtib üheaegselt kõigil lõikes 1 nimetatud veekogudel.

(5) Kalastuskaarte harrastuslikuks kalapüügiks lõikes 1 nimetatud veekogudel annavad kõik Keskkonnaministeeriumi maakonna keskkonnateenistused.

5. peatükk
KALAPÜÜK LOODUSKAITSEALADEL

§ 23. Püügikitsendused ja harrastuspüügiõiguse tasu harrastuslikul kalapüügil Silma looduskaitsealal

(1) Harrastuslik kalapüük Silma looduskaitsealal on keelatud 16. maist 31. juulini (kaasa arvatud).

(2) Saunja lahel ja Sutlepa merel võib kalastuskaardi anda püügiks spinninguga, käsiõngega, lendõngega või sikutiga.

(3) Harrastuslikul kalapüügil 2009. aastal Silma looduskaitsealal spinninguga, käsiõngega, lendõngega või sikutiga püügiks kuni kolmepäevase kehtivusajaga kalastuskaartide piirarv veekogude kaupa on:

1) Saunja lahel 1. jaanuarist 14. märtsini 160
2) Saunja lahel 1. augustist kuni 31. detsembrini 260
3) Sutlepa merel 1. jaanuarist kuni 15. maini 130
4) Sutlepa merel 1. augustist kuni 31. detsembrini 150

(4) Harrastusliku kalapüügiõiguse tasu kalapüügiõiguse eest lõikes 3 nimetatud kuni kolmepäevaseks perioodiks on 100 krooni.

(5) Silma looduskaitsealal on 2009. aastal keelatud kasutada harrastuslikul kalapüügil nakkevõrku.

§ 24. Püügikitsendused ja harrastuspüügiõiguse tasu harrastuslikul kalapüügil Matsalu rahvuspargis

(1) Harrastuslikuks kalapüügiks Matsalu rahvuspargis, välja arvatud Penijõe vasakul kaldal looduskaitseala piirist Bogeri auguni ja rahvuspargi piiridesse jäävate sadamate muulidel, antakse kalastuskaarte järgmiselt:

1) ajavahemikus 1. jaanuar – 15. veebruar Matsalu rahvuspargi jõgedel ehk piirkonnas J 100 tükki
2) ajavahemikus 15. märts – 10. mai Liivi jõel ja Kasari jõe paremal kaldal Liivi jõe suudmest ülesvoolu kuni Säina sonnini ehk piirkonnas A 150 tükki
3) ajavahemikus 15. märts – 10. mai Kasari jõe paremal kaldal Rõude jõe algusest ülesvoolu kuni vastaskaldal asuva Sitsi peakraavini, mida nimetatakse ka Karjamaa augu piirkonnaks ehk piirkonnas B 150 tükki
4) ajavahemikus 15. märts – 10. mai Raana jõel ja Rõude jõel sillast 50 m ulatuses üles- ja allavoolu ehk piirkonnas C 10 tükki
5) ajavahemikus 15. märts – 10. mai Kasari jõe vasakul kaldal Kloostri silla juures tähistatud alal ehk piirkonnas D 300 tükki
6) ajavahemikus 15. märts – 10. mai Kasari jõe vasakul kaldal Rõude jõe algusest ülesvoolu kuni Sitsi peakraavini ehk Karjamaa augu piirkond ja Kasari jõe vasakul kaldal vastaskaldal asuvast Liivi jõe suudmest ülesvoolu kuni Säina sonnini ehk piirkonnas E 150 tükki
7) ajavahemikus 15. märts – 10. mai Kloostri sadamas ehk piirkonnas K 50 tükki
8) ajavahemikus 1. juuli – 15. november Matsalu lahe vabavee sihtkaitsevööndis, «Kalatee» sihtkaitsevööndis, Väinamere vabavee sihtkaitsevööndis vastavalt Matsalu rahvuspargi kaitse-eeskirjale ehk piirkonnas M1 60 tükki
9) ajavahemikus 1. juuli – 15. november Väinamere vabavee sihtkaitsevööndis vastavalt Matsalu rahvuspargi kaitse-eeskirjale ehk piirkonnas M2 150 tükki
10) ajavahemikus 1. juuli – 15. november Kasari jõel Suitsu jõe suudmest kuni Kasari sillani, Suitsu jõel, Penijõel ja Rõude jõel alates Kasari jõest kuni luha sillani ehk piirkonnas J1 150 tükki
11) ajavahemikus 1. juuli – 15. november Raana jõel ehk piirkonnas J2 10 tükki
12) ajavahemikus 16. november – 31. detsember Matsalu rahvuspargi jõgedel ehk piirkonnas J3 100 tükki

(2) Kalapüügiks lõike 1 punktides 1–12 toodud tingimustel on harrastusliku kalapüügiõiguse tasu 100 krooni. Harrastusliku kalapüügiõiguse tasu võetakse kalapüügiõiguse eest eraldi igal nimetatud ajavahemikul ning veealal.

(3) Matsalu rahvuspargis on 2009. aastal keelatud kasutada harrastuslikul kalapüügil nakkevõrku.

§ 25. Püügikitsendused ja harrastuspüügiõiguse tasu harrastuslikul kalapüügil Endla looduskaitsealal

(1) Kalastuskaarte harrastuslikuks kalapüügiks Endla looduskaitsealal ajavahemikus 1. jaanuarist 31. märtsini antakse üheks kalendrikuuks järgmistele veekogudele:
1) Endla järv;
2) Sinijärv.

(2) Kalastuskaarte harrastuslikuks kalapüügiks Endla looduskaitsealal ajavahemikus 1. juulist 30. novembrini antakse üheks kalendrikuuks:

1) Endla järvel 40 tükki
2) Sinijärvel 20 tükki

(3) Ühepäevase kehtivusega kalastuskaarte harrastuslikuks kalapüügiks Endla looduskaitsealal ajavahemikus 1. juulist 30. novembrini, maksimaalse piirarvuga kaks tükki päevas, antakse:

1) Endla järvel 50 tükki
2) Sinijärvel 50 tükki

(4) Kalastuskaarte harrastuslikuks kalapüügiks Endla looduskaitsealal ajavahemikus 1. detsembrist 31. detsembrini antakse üheks kalendrikuuks:

1) Endla järvel 40 tükki
2) Sinijärvel 20 tükki

(5) Lõikes 1 nimetatud ajavahemikul on lubatud püügivahendiks sikuti.

(6) Lõikgetes 2 ja 3 nimetatud ajavahemikul on lubatud püügivahendiks lihtkäsiõng, käsiõng, spinning, lendõng ja sikuti.

(7) Lõikes 4 nimetatud ajavahemikul on lubatud püügivahendiks sikuti, spinning ja lendõng.

(8) Harrastuspüügiõiguse tasu kalapüügiõiguse eest üheks kalendrikuuks on 100 krooni ja üheks päevaks 50 krooni.

(9) Harrastusliku kalapüügiõiguse tasu võetakse kalapüügiõiguse eest eraldi igal lõigetes 1–4 nimetatud veealal ja ajavahemikul.

6. peatükk
VÄHIPÜÜK

§ 26. Kasutada lubatud vähipüügivahendi ööpäevade piirarv

(1) Harrastuslikul kalapüügil vähinata või vähimõrra (edaspidi vähipüügivahendite) kasutada lubatud vähipüügivahendi ööpäevade piirarv 2009. aastal on:

1) Harju maakonnas 100
2) Jõgeva maakonnas 300
3) Põlva maakonnas 300
4) Saare maakonnas 500
5) Tartu maakonnas 200
6) Valga maakonnas 300
7) Viljandi maakonnas 100
8) Võru maakonnas 200

(2) Vähipüügivahendi ööpäev on ööpäevades arvestatud kalastuskaardi kehtivusaja ja kalastuskaardile kantud püügivahendite arvu korrutis

§ 27. Harrastusliku kalapüügiõiguse tasu kalapüügiõiguse eest ühe vähipüügivahendiga Harju, Jõgeva, Põlva, Saare, Tartu, Valga, Viljandi ja Võru maakonnas

(1) Harrastusliku kalapüügiõiguse tasu kalapüügiõiguse eest üheks ööpäevaks ühe vähipüügivahendiga Harju, Jõgeva, Põlva, Tartu, Valga, Viljandi või Võru maakonnas on 30 krooni.

(2) Harrastusliku kalapüügiõiguse tasu Saare maakonnas kalapüügiõiguse eest üheks ööpäevaks ühe vähipüügivahendiga on:
1) vähinataga 30 krooni;
2) vähimõrraga 50 krooni.

§ 28. Ajutised püügikitsendused vähipüügil

(1) Vähipüük on 2009. aastal keelatud kuni 31. juulini ja 1. septembrist 31. detsembrini.

(2) Hiiu, Ida-Viru, Järva, Lääne, Lääne-Viru, Pärnu ja Rapla maakonnas on vähipüük 2009. aastal keelatud.

(3) Saare maakonnas on 2009. aastal vähipüük keelatud Põduste jões ja Laugi peakraavis.

(4) Harju maakonnas on 2009. aastal vähipüük keelatud Jägala jões ja selle lisajõgedes.

(5) 2009. aastal on keelatud püüda vähke, kelle pikkus otsaorgi tipust laka lõpuni, lakakarvakesi arvestamata, on väiksem kui 11 cm.

1 Vabariigi Valitsuse 31. märtsi 2003. a määruse nr 104 «Kalapüügiga seonduvate andmete esitamise kord» lisas 3 toodud kaardil näidatud suur püügiruut.

Minister Jaanus TAMKIVI

Kantsler Rita ANNUS

Keskkonnaministri 18. novembri 2008. a määruse nr 47 «Ajutised püügikitsendused, kalapüügiõiguse tasu, kalastuskaartide piirarv ja kalastuskaardi väljaandja määramine harrastuslikul kalapüügil 2009. aastal»
lisa 1

Üheaegselt püügile lubatud maksimaalne
harrastuslike nakkevõrkude arv Eesti väikejärvedes

Veekogu pindala (ha) või järv
Üheaegselt püügile
lubatud maksimaalne
harrastuslike nakkevõrkude arv
10–35
1
36–70
2
71–105
3
106–140
4
141–175
5
176–210
6
211–245
7
246–282
8
Saadjärv
16 (kuni 35 m)
Kahala
10
Vagula
12
Veisjärv
11
Kuremaa
6 (kuni 35 m)
Aheru
14
Pikkjärv
4 (kuni 35 m)
Jõemõisa
3 (kuni 35 m)
Ermistu
11
Tõhela
7

/otsingu_soovitused.json