Teksti suurus:

Põllumajandusministri 12. mai 2008. a määruse nr 46 ""Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava" meetme 2.1 "Vesiviljeluse investeeringutoetus” raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord" muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.11.2008
Avaldamismärge:RTL 2008, 94, 1301

Põllumajandusministri 12. mai 2008. a määruse nr 46 ""Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava" meetme 2.1 "Vesiviljeluse investeeringutoetus” raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord" muutmine

Vastu võetud 19.11.2008 nr 112

Määrus kehtestatakse «Kalandusturu korraldamise seaduse» § 194 lõike 1 alusel ning kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1198/2006 Euroopa Kalandusfondi kohta (ELT L 223, 15.08.2006, lk 1–44) artikli 17 lõike 6 alusel heaks kiidetud «Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskavaga».

Põllumajandusministri 12. mai 2008. a määrust nr 46 ««Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava» meetme 2.1 «Vesiviljeluse investeeringutoetus» raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord» (RTL 2008, 39, 557) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 lõike 3 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Kui toetuse saaja omab «Konkurentsiseaduse» § 2 lõike 4 mõistes valitsevat mõju teise toetuse saaja üle ning toetuse saajad tegutsevad vesiviljelustoodete tootmise alal või kui toetuse saajad moodustavad «Äriseadustiku» § 6 mõistes kontserni, antakse neile programmiperioodi jooksul toetust kokku kuni 8 000 000 krooni.»;

3) paragrahvi 4 lõike 3 punktis 14 asendatakse sõna «omanikujärelevalve» sõnadega ««Ehitusseaduses» sätestatud juhtudel omanikujärelevalve (edaspidi omanikujärelevalve)»;

4) paragrahvi 11 lõiget 1 täiendatakse punktidega 14 ja 15 järgmises sõnastuses:

« 14) koopia vee-erikasutusloast, kui toetust taotletakse sumbakasvatuse kohta;
15) koopia sumba tehnilisest dokumentatsioonist, kui toetust taotletakse sumbakasvatuse kohta.»;

5) paragrahvi 13 lõiget 5 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

« 5) koopia vee-erikasutusloast ja sumba tehnilisest dokumentatsioonist, kui toetust taotletakse sumbakasvatuse kohta.»;

6) paragrahvi 14 lõike 2 punkti 2 täiendatakse pärast sõnu «tahked jäägid» sõnadega «või hõljuvained»;

7) paragrahvi 14 lõike 2 punkti 3 täiendatakse pärast sõna «basseinist» sõnadega «või tiigist» ja pärast sõna «basseini» sõnadega «või tiiki»;

8) lisa 1 täiendatakse reaga 07 järgmises sõnastuses:

«07 Muu

11.15.01 Omanikujärelevalve tegemise kulud;

11.15.02 «Kalandusturu korraldamise seaduse» § 198 lõike 3 punktis 11 toodud kohustuse täitmisega kaasnevad kulud»;

9) lisa 2 tabeli 1 rida 13 täiendatakse pärast sõna «tootmismaht» sõnadega «sumbakasvatuse korral peab olema toodud sumpade arv ja suurus»;

10) lisa 2 tabelit 2 täiendatakse reaga 4 järgmises sõnastuses:

«4. Bioloogiline vara».

Minister Helir-Valdor SEEDER

Kantsler Ants NOOT

/otsingu_soovitused.json