Teksti suurus:

2008. aastal “Euroopa Kalandusfondi 2007-2013 rakenduskava” alusel antavad Euroopa Kalandusfondi meetmed ja tegevuste liigid

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.11.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2008
Avaldamismärge:

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

2008. aastal “Euroopa Kalandusfondi 2007-2013 rakenduskava” alusel antavad Euroopa Kalandusfondi meetmed ja tegevuste liigid

Vastu võetud 10.04.2008 nr 33
RTL 2008, 31, 456
jõustumine 20.04.2008

Muudetud järgmise määrusega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

19.11.2008 nr 113 (RTL 2008, 94, 1302) 24.11.2008

Määrus kehtestatakse «Kalandusturu korraldamise seaduse» § 3 lõike 1 alusel ja arvestades «2008. aasta riigieelarve seaduse» § 1 osa 6 jao 8 peatüki 70005967 artikligrupis 4 kalanduse rakenduskavale määratud rahalisi vahendeid ning kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1198/2006 Euroopa Kalandusfondi kohta (ELT L 223, 15.08.2006, lk 1–44) artikli 17 lõike 6 alusel heaks kiidetud «Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskavaga» (edaspidi rakenduskava).

2008. aastal antakse rakenduskava alusel järgmisi Euroopa Kalandusfondist toetatavaid meetmeid:
1) meede 2.1 «Vesiviljeluse investeeringutoetus»;
2) meede 2.3 «Kala ja vesiviljelussaaduste töötlemine ja turustamine»;
3) meede 3.4 «Uute turgude arendamine ja reklaamikampaaniad»;
4) meede 4.1 «Kalanduspiirkondade säästev areng»;
5) meede 5.1 «Tehniline abi»;

6) meede 1.1 «Riigiabi kalapüügi alaliseks lõpetamiseks».

[RTL 2008, 94, 1302 – jõust. 24.11.2008]