Teksti suurus:

Kaitseministri määruste muutmine

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2009
Avaldamismärge:RTL 2008, 96, 1326

Kaitseministri määruste muutmine

Vastu võetud 19.11.2008 nr 19

Määrus kehtestatakse «Elektroonilise side seaduse» § 21 lõike 1, «Kaitseliidu seaduse» § 21 lõike 3, «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 51 lõike 4, § 631 lõike 3, § 81, § 158 lõigete 1 ja 2, § 160 lõike 6, § 192 lõike 3, «Liiklusseaduse» § 13 lõike 4 ja § 69 lõike 4, «Päästeseaduse» § 283 lõike 4 «Rahuaja riigikaitse seaduse» § 253 lõike 2, «Relvaseaduse» § 3 lõike 2, «Strateegilise kauba seaduse» § 1 lõike 21, «Sõjahaudade kaitse seaduse» § 10 lõike 1 ja «Vabariigi Valituse seaduse» § 42 lõike 1 ning § 60 lõike 2 alusel.

§ 1. Kaitseministri 2. oktoobri 2000. a määruses nr 12 «Kaadrikaitseväelase poolt lepingulisse teenistusse võtmiseks esitatavate dokumentide loetelu, esitatava elulookirjelduse vormi- ja sisunõuded ning lepingulisse teenistusse võtmise kord» (RTL 2000, 105, 1634; 2007, 100, 1664) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõikes 11 asendatakse sõnad «väeosale või sellega võrdsustatud asutusele» sõnadega «kaitseväe struktuuriüksusele või Kaitseliidule,»;

2) paragrahvi 1 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Kaitseväe struktuuriüksus või Kaitseliit vormistab tegevteenistuse lepingu kahes eksemplaris.»;

3) paragrahvi 3 lõike 1 punktis 5 asendatakse sõnad «Kaitsejõudude Peastaap» sõnadega «Kaitseväe Peastaap»;

4) paragrahvi 3 lõigetes 4 ja 5 asendatakse sõnad «väeosa või sellega võrdsustatud asutus» sõnadega «kaitseväe struktuuriüksus või Kaitseliit»;

5) paragrahvi 3 lõikest 4 ja lõikest 10 jäetakse välja sõnad «või juhti», lõikest 5 jäetakse välja sõnad «või juhile», lõigetest 6, 8 ja 10 jäetakse välja sõnad «või juht».

§ 2. Kaitseministri 28. juuli 2006. a määruses nr 18 «Kaitseväelase riidevarustuse elementide loetelu ja kogused, nende kasutusse andmise, ladustamise, hooldamise, kõlbmatuks tunnistamise, mahakandmise ja hävitamise ning võõrandamise kord» (RTL 2006, 62, 1129, 2007, 83, 1411) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõikes 1 asendatakse sõnad «kaitseväe väeosa või kaitseväe asutus (edaspidi väeosa või asutus)» sõnadega «kaitseväe struktuuriüksus (edaspidi struktuuriüksus)»;

2) paragrahvi 4 lõigetes 4 ja 5, § 5 lõigetes 5, 6, 8, 10 ja 11, § 6 lõigetes 7, 11, 14 punktis 1 ja läbivalt lõikes 16, § 7 lõigetes 4 ja 6, § 8 lõigetes 4 ja 5, § 9 lõigetes 10 ja 11, § 10 lõigetes 2 ja 3, § 11 lõigetes 4, 5, 7 ja 8, § 12 lõigetes 4, 6, 7 ja 9, § 16 lõikes 1 ja läbivalt lõikes 2 asendatakse mis tahes ainsuse või mitmuse käändes sõnad «väeosa või asutus» ja sõnad «väeosa ja asutus» sõnaga «struktuuriüksus» vastavas ainsuse või mitmuse käändes;

3) paragrahvi 6 lõige 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (9) Riidevarustus väljastatakse kaadrikaitseväelasele tema teenistuskoha järgse struktuuriüksuse laost. Maa- ja õhuväelastele, kes teenivad või õpivad asutuses või struktuuriüksuses, kus puudub riidevarustuse ladu, väljastatakse riidevarustus Logistikakeskusest. Mereväelastele, kes teenivad või õpivad asutuses või struktuuriüksuses, kus puudub riidevarustuse ladu, väljastatakse riidevarustus Mereväebaasist.»;

4) paragrahvi 6 lõike 14 punktides 1 ja 7 asendatakse sõnad «Kaitsejõudude Peastaabi» sõnadega «Kaitseväe Peastaabi».

§ 3. Kaitseministri 16. veebruari 2007. a määruses nr 6 «Kaadrikaitseväelaste väliõppusel, rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil, õhuväe õhusõiduki pardal ja teenistusel mereväe laevadel tasuta toitlustamise kord ja ulatus» (RTL 2007, 19. 295; 2007, 78, 1357) § 3 lõikes 3 asendatakse sõnad «väeosa või asutuse» sõnadega «kaitseväe struktuuriüksuse».

§ 4. Kaitseministri 21. veebruari 2007. a määruse nr 7 «Ajateenijale ja õppekogunemisest osavõtvale reservväelasele tagatava toitlustamise ulatus» (RTL 2007, 19, 296; 2007, 78, 1356) § 1 lõigetes 4 ja 5 asendatakse sõnad «väeosa või asutuse» sõnadega «kaitseväe struktuuriüksuse».

§ 5. Kaitseministri 25. märtsi 2003. a määruses nr 4 «Sõjaväerelvade käitlemise ning lahingutehnika väljaveo ja sisseveo kord» (RTL 2003, 46, 677; 2007, 31, 555) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Käesolev määrus reguleerib Kaitseministeeriumi valitsemisalas asuvatele asutustele ja Kaitseliidule (edaspidi asutus) teenistusülesannete täitmiseks ettenähtud relvade (edaspidi sõjaväerelvad) käitlemist ning kaitseväele, Kaitseliidule või välisriigi relvajõududele kuuluva või neile mõeldud lahingutehnika ja muu kaitseotstarbelise erivarustuse (edaspidi lahingutehnika) väljavedu kavatsusega sama kaup muutmata kujul tagasi tuua ja sissevedu.»;

2) paragrahvi 4 lõiked 2 ja 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Lõike 1 punktides 1, 2, 4–6 nimetatud arvestusdokumentide lehed peavad olema nummerdatud ja köidetud selliselt, et mis tahes lehe eemaldamine või asendamine ei oleks visuaalselt tuvastatavaid jälgi jätmata võimalik. Raamatu lõpus peab olema relvuri allkirjaga kinnitatud sissekanne: «Raamatus on ... nummerdatud lehte.».

(3) Lõikes 2 nimetatud arvestusdokumentidele antakse asutuse dokumentide loetelu registreerimisnumber. Raamatu esikaane paremasse ülemisse nurka kirjutatakse registreerimisnumber ja tehakse märge «Riigisaladuse seaduse ja salastatud välisteabe seaduses» või «Avaliku teabe seaduses» või nende alusel antud õigusaktides kehtestatud korras.»;

3) paragrahvi 9 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Loa saamiseks esitab Kaitseväe Peastaabi ülem või Teabeameti peadirektor vastava taotluse Kaitseministeeriumile.»;

4) paragrahvi 9 lõikes 2, § 48 lõike 3 punktis 2, § 53 lõike 5 punktis 2 ning § 54 lõigetes 1 ja 2 asendatakse sõnad «Kaitsejõudude Peastaabi ülem» mis tahes käändes sõnadega «Kaitseväe Peastaabi ülem» vastavas käändes;

5) paragrahvi 9 lõikest 5, § 10 lõikest 3, § 11 lõigetest 2 ja 3, § 38 lõikest 5 jäetakse välja mis tahes käändes sõnad «või Siseministeerium»;

6) paragrahvi 10 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Lubade valmistamist, jaotust ja arvestust korraldab oma valitsemisalas Kaitseministeerium.»;

7) paragrahvi 14 lõike 2 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Nimetatud toimingute läbiviimist korraldab Kaitseväe Logistikakeskuse ülem.»;

8) paragrahvi 28 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Sõjaväerelvade ja laskemoona kandmise õigus on Kaitseministeeriumi valitsemisalas asuvate asutuste ja Kaitseliidu kaitseväelastel ja teenistujatel teenistusülesannete täitmise ajal.»;

9) paragrahvi 35 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Sõjaväerelvade, lahingutehnika ja laskemoona eriloa saamiseks esitab Kaitseväe Peastaabi ülem või Teabeameti peadirektor vastava taotluse Kaitseministeeriumile.»;

10) paragrahvi 38 lõikes 4 ja § 39 lõikes 2 asendatakse sõnad «piirkondlikku tolliinspektuuri» sõnaga «tollipunkti»;

11) paragrahvi 38 lõike 7 punktis 1 asendatakse sõnad «kaitsejõudude asutuses» sõnadega «kaitseväe või Kaitseliidu struktuuriüksuses»;

12) paragrahvi 48 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Parandamist väljaspool asutusi või ümbertegemist korraldab Kaitseväe Logistikakeskus või erandkorras muu asutus või kaitseväe struktuuriüksus kooskõlastatult Kaitseväe Logistikakeskusega.»;

13) paragrahvi 48 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Parandamisel väljaspool asutusi või ümbertegemise korral koostab Kaitseväe Logistikakeskus või erandkorras muu asutus või kaitseväe struktuuriüksus nende relvade üleandmisel töö teostajale üleandmise-vastuvõtmise akti, millele kirjutavad alla Kaitseväe Logistikakeskuse vastutav isik või relvur ja töö teostaja.»;

14) paragrahvi 49 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

15) paragrahvi 53 lõige 6 tunnistatakse kehtetuks;

16) paragrahvi 54 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 6. Kaitseministri 1. veebruari 2006. a määruses nr 2 «Mobilisatsioonivaru hoidmise ja uuendamise kord» (RTL 2006, 15, 250) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõikes 1 asendatakse sõnad «väeosad või kaitseväeasutused» sõnadega «kaitseväe struktuuriüksused»;

2) paragrahvi 4 lõikes 2 asendatakse sõnad «asutuse juht» sõnadega «kaitseväe struktuuriüksuse juht».

§ 7. Kaitseministri 9. augusti 2005. a määruses nr 24 «Kutsealuste ajateenistusse kutsumise kord» (RTL 2005, 90, 1340; 2007, 19, 294) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 12 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna «dokumendi» sõnaga «alusel»;

2) paragrahvi 12 lõikes 4 asendatakse sõna «sideandmed» sõnadega «sidevahendite andmed»;

3) paragrahvi 12 lõikest 5 jäetakse välja sõnad «või väeosa ülemaga võrdsustatud ülema».

§ 8. Kaitseministri 20. detsembri 2005. a määruses nr 35 «Rahuajal kaitsejõudude ainukasutuseks määratud raadiosageduste kasutamise kord ja tehnilised nõuded» (RTL 2006, 1, 1) tehakse järgmised muudatused:

1) määruses asendatakse läbivalt mis tahes käändes sõna «Sideamet» sõnadega «Tehnilise Järelevalve Amet» vastavas käändes;

2) paragrahvi 1 lõikes 4 ja § 4 lõikes 3 asendatakse sõnad «Kaitsejõudude Peastaabi» sõnadega «Kaitseväe Peastaabi»; (õ) 3.12.2008 14:10

3) paragrahvi 1 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Kui raadiosaateseadme kiirgusvõimsus ületab «Elektroonilise side seaduse» § 13 lõike 32 punktis 2 sätestatud piirväärtust, tuleb raadiosageduste kasutamise tingimused kooskõlastada Tervisekaitseinspektsiooniga.»;

4) paragrahvi 4 lõikes 1 asendatakse sõnad «Asutused, väeosad» sõnadega «Kaitseväe struktuuriüksused».

§ 9. Kaitseministri 16. detsembri 2003. a määruses nr 15 «Ajateenijate poolt valitud esindusmehe tegutsemise kord» (RTL 2004, 2, 23) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Käesolevas määruses maaväe väeosa ja allüksuse esindusmehe kohta sätestatu on ühtlasi kohaldatav kaitseväe teiste väeliikide väeosade ja allüksuste suhtes.»;

2) paragrahvi 1 lõiked 4 ja 5 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 5 lõikes 1 ja § 8 lõikes 1 asendatakse sõna «üksuse» sõnaga «allüksuse»;

4) paragrahvi 12 lõikes 1 asendatakse sõna «üksuse» sõnaga «väeosa».

§ 10. Kaitseministri 19. mai 2004. a määruse nr 8 «Tähtaja kehtestamine, mille jooksul reservväelane on valmidusreservis oleku ajal või pärast sõjalise valmisoleku tõstmist või mobilisatsiooni väljakuulutamist kohustatud olema riigikaitseosakonnale kättesaadav» (RTL 2004, 71, 1174) pealkirjas ja tekstis asendatakse läbivalt sõna «riigikaitseosakonnale» sõnadega «Kaitseressursside Ametile».

§ 11. Kaitseministri 4. jaanuari 2002. a määruses nr 1 «Objektide loetelu, mille tuleohutusülevaatus viiakse läbi vähemalt üks kord aastas, kinnitamine» (RTL 2002, 12, 130) tehakse järgmised muudatused:

1) punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) kaitseväe struktuuriüksuste hooned;»;

2) punktid 2–4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 12. Kaitseministri 17. jaanuari 2001. a määruses nr 2 «Kaadrikaitseväelase teenistuslehe vorm ja pidamise kord» (RTL 2001, 12, 159) tehakse järgmised muudatused:

1) määruses asendatakse läbivalt mis tahes käändes sõnad «Kaitsejõudude Peastaap» sõnadega «Kaitseväe Peastaap» vastavas käändes;

2) määrusest jäetakse läbivalt välja sõnad «või sõjaväeliselt korraldatud asutuse»;

3) määruse lisa asendatakse käesoleva määruse lisas toodud lisaga;

4) paragrahvi 26 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 13. Kaitseministri 26. oktoobri 2007. a määruse nr 27 «Kutsealuste ajateenistusse kutsumise tähtajad ja kutsealuste arvuline jagunemine kaitseväe üksuste vahel 2009. aastal» (RTL 2007, 83, 1410) määruse pealkirjas, § 2 tekstis ja tabelis asendatakse mis tahes ainsuse või mitmuse käändes sõnad «kaitseväe üksus» sõnaga «väeosa» vastavas ainsuse või mitmuse käändes.

§ 14. Kaitseministri 26. juuni 2001. a määruse nr 18 «Kaitseliidu relvade arvestuse pidamise kord» (RTL 2001, 84, 1149; 2006, 37, 634) § 3 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud dokumendid registreeritakse ja neile antakse registreerimisnumber ning tehakse märge salastatuse kohta vastavalt «Riigisaladuse seaduse ja salastatud välisteabe seaduses» ja selle alusel kehtestatud õigusaktides toodud korras.».

§ 15. Kaitseministri 28. juuni 1999. a määruses nr 2 «Kaitseliidu poolt kaitsejõudude õppe- ja harjutuskohtade kasutamise korra kinnitamine» (RTL 1999, 109, 1401) asendatakse läbivalt mis tahes käändes sõnad «Kaitsejõudude Peastaap» sõnadega «Kaitseväe Peastaap» vastavas käändes.

§ 16. Kaitseministri 24. jaanuari 2002. a määruses nr 6 «Kaitsejõudude sõiduki ja selle haagise tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded» (RTL 2002, 26, 363) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse grupi 3 koodis 304 asendatakse läbivalt sõna «pöördepiirikud» sõnadega «pöörde piirikud»;

2) grupi 9 koodis 903 asendatakse läbivalt mis tahes käändes sõna «juhiiste» sõnadega «juhi iste» vastavas käändes;

3) grupi 9 koodi 905 punktis 1 asendatakse sõna «tulekustusti» sõnaga «tulekustuti».

§ 17. Kaitseministri 19. aprilli 2007. a määruse nr 13 «Sõjaohvrite säilmete ümbermatmise nõuded» (RTL 2007, 32, 561) § 6 lõikest 4 jäetakse välja sõna «Eesti».

§ 18. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2009. aasta 1. jaanuaril.

Minister Jaak AAVIKSOO

Kaitseplaneerimise asekantsler
kantsleri ülesannetes Lauri TUMM

Määruse lisa on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 19.11.2008. a resolutsioon nr 17-1/08-07229.Õiend

§ 8 punkt 2 lugeda õigeks järgmises sõnastuses:

"2) paragrahvi 1 lõikes 4 ja § 4 lõikes 3 asendatakse sõnad «Kaitsejõudude Peastaabi» sõnadega «Kaitseväe Peastaabi»;"

Alus: "Riigi Teataja seaduse" § 17 lg 31 punkt 1 ja Kaitseministeeriumi 3.12.2008 e-kiri.

Lisa 13080353 Lisa

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json