Teksti suurus:

Kohanimede transkribeerimist ja translitereerimist reeglistava tähetabeli kehtestamine

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.12.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RTL 2008, 96, 1323

Kohanimede transkribeerimist ja translitereerimist reeglistava tähetabeli kehtestamine

Vastu võetud 20.11.2008 nr 64

Määrus kehtestatakse «Kohanimeseaduse» § 10 lõike 6 alusel.

§ 1.  Eesti kohanime kirjutamine mitteladina tähestikus

  (1) Eesti kohanime kirjutamisel vene tähestikus kohaldatakse tähetabelit «Eesti nimede kirjutamine vene tähestikus» (juurde lisatud).

  (2) Eesti kohanime kirjutamisel muus mitteladina tähestikus, mille kohta tähetabel puudub, on nimekuju fikseerimise aluseks nimeteadusliku usaldusasutuse ekspertiis.

§ 2.  Kirillitsas kirjutatud venekeelse kohanime dokumenteerimine

  (1) Kirillitsas kirjutatud venekeelse kohanime dokumenteerimisel eesti-ladina tähestikus kohaldatakse Vabariigi Valitsuse 18. märtsi 2005. a määruse nr 61 «Isikunime andmisel ja kohaldamisel kasutatavate eesti-ladina tähtede ja sümbolite loetelu ning võõrkeelsete isikunimede ümberkirjutusreeglid» lisaga 2 kehtestatud tähetabelit nr 1 «Vene nimede transkribeerimine Eesti dokumentides».

  (2) Kohanime määramise õigusaktis ja ametlikes nimestikes lisatakse sellele nurksulgudes märkusega «translitereeritult» Vabariigi Valitsuse 18. märtsi 2005. a määruse nr 61 «Isikunime andmisel ja kohaldamisel kasutatavate eesti-ladina tähtede ja sümbolite loetelu ning võõrkeelsete isikunimede ümberkirjutusreeglid» lisaga 3 kehtestatud tähetabeli nr 2 «Vene nimede translitereerimine Eesti dokumentides» kohane nimekuju, juhul kui see on erinev transkribeeritud nimekujust.

§ 3.  Määruse tühistamine

  Haridus- ja teadusministri 6. detsembri 2005. a määrus nr 51 «Kohanimede transkribeerimist ja translitereerimist reeglistavate tähetabelite kehtestamine» (RTL 2005, 121, 1881) tunnistatakse kehtetuks.

Minister Tõnis LUKAS


Kantsler Janar HOLM


Lisa 1
KINNITATUD
haridus- ja teadusministri 20. novembri 2008. a määrusega nr 64


Eesti nimede kirjutamine vene tähestikus

tähed märkused; näited
a = a Assamalla = Ассамалла, Aaspere = Ааспере, Maria = Мариа
b = б Tabivere = Табивере, Vabriku = Вабрику
d = д Kodila = Кодила, Vändra = Вяндра
1e = e (üldjuhul:)
  Venevere = Веневере, Hiiemetsa = Хийеметса
2e = э (vokaalide järel [v.a i] ja sõna algul:)
  Laeva = Лаэва, Mustvee = Муствеэ, Esna = Эсна, Eeriku = Ээрику
f* = ф Fosfori = Фосфори
g = г Lagedi = Лагеди, Koonga = Коонга
h = х Hargla = Харгла, Lihula = Лихула
1i = и (üldjuhul:)
  Tihemetsa = Тихеметса, Pirita = Пирита
2i = й (i järel, samuti diftongi järelosisena:)
  Iisaku = Ийзаку, Siim = Сийм, Keila = Кейла
ja = я Jakobson = Якобсон, Vajangu = Ваянгу, Kaija = Кайя
je = e Jensen = Енсен, Pojengi = Поенги, Jeeriku = Еэрику
1jo = йo (üldjuhul:)
  Joa = Йоа, Ajo = Айо, Joosu = Йоозу
2jo = ьо (konsonandi järel:)
  Heljo = Хельо
ju = ю Juminda = Юминда, Pajusti = Паюсти
jõ = йы Jõgeva = Йыгева, Kuivajõe = Куйвайыэ, Jõõpre = Йыыпре
jä = я Jägala = Ягала, Pühajärv = Пюхаярв
jää = яэ Jäärja = Яэрья, Jääger = Яэгер
jö = йё Jördi = Йёрди
Jöö = йёэ Jöödri = Йёэдри, Jöörandi = Йёэранди
jü = ю Jüriküla = Юрикюла, Jürsi = Юрси
jüü = юй Jüüsiku = Юйзику


Märkus 1: ja, je, ju, jä, jü eraldamiseks eelnevast konsonandist tarvitatakse tähte ь: Ahja = Ахья, Kärje = Кярье, Kaljuste = Кальюсте, Mustjala = Мустьяла. Tähe ь asemel võib kasutada tähte ъ, kui tegemist on sõnaosade piiriga (eriti näiteks sõna «järv(e)» puhul: Valgjärve = Валгъярве).

k = к Kokora = Кокора, Rakke = Ракке
l = л Lille = Лилле, Paldiski = Палдиски


Märkus 2: konsonandi ees ja sõna lõpul on varem l-i isikunimedes edasi antud ka ль-ga, nt Vilde = Вильде, Albert = Альберт. Selline transkribeerimine on omane üksnes traditsioonilistele isikunimedele ning peenendusmärki sisaldavad nimed tuleb lugeda identseks reeglipäraste transkribeeringutega: Кольк = Колк (Kolk), Коньт = Конт (Kont) jne.

m = м Meremäe = Меремяэ, Nõmme = Нымме
n = н Nina = Нина, Kõnnu = Кынну, Tallinn = Таллинн
o = o Oru = Ору, Oonurme = Оонурме, Kaansoo = Каансоо
p = п Parapalu = Парапалу, Kapp = Капп
r = р Rägavere = Рягавере, Erra = Эрра
1s = c (üldjuhul:)
  Sauga = Сауга, Nissi = Нисси, Nursi = Нурси
2s = з (vokaalide vahel:)
  Kose = Козе, Lüganuse = Люганузе


Märkus 3: liitsõnalise nime sõnaosade piiril olevat s-i võib ka vokaalide vahel transkribeerida tähega c, nt Lohusuu = Лохусуу, Kasesalu = Казесалу.

š* = ш Šahti = Шахти
z* = з Zoo = Зоо


Märkus 4: lõunaeestipärastes isikunimedes transkribeeritakse ts-na häälduv z tähega ц: Zirk = Цирк

ž* = ж Maneeži = Манеэжи
t = т Tartu = Тарту, Küttejõu = Кюттейыу
u = у Udriku = Удрику, Jõesuu = Йыэсуу
v = в Vaivara = Вайвара, Süvahavva = Сювахавва
õ = ы Võru = Выру, Õngu = Ынгу, Lõõla = Лыыла
1ä = я (üldjuhul:)
  Pärnu = Пярну, Jõelähtme = Йыэляхтме
2ä = э (sõna algul:)
  Äksi = Экси, Ärina = Эрина
1ää = яэ (üldjuhul:)
  Päärn = Пяэрн, Jõeäär = Йыэяэр, Otepää = Отепяэ
2ää = ээ (sõna algul:)
  Ääsmäe = Ээсмяэ, Äärma = Ээрма
1ö = ё (üldjuhul:)
  Pöide = Пёйде, Möldre = Мёлдре
2ö = э (sõna algul:)
  Ördi = Эрди
1öö = ёэ (üldjuhul:)
  Söödi = Сёэди, Pöörna = Пёэрна, Jüriöö = Юриёэ
2öö = ээ (sõna algul:)
  Ööbiku = Ээбику
ü = ю Sürgavere = Сюргавере, Ülemiste = Юлемисте
üü = юй Küüni = Кюйни, Üüdibe = Юйдибе


Märkused

1. Tärniga on tähistatud eesti tähed, mis esinevad üksnes võõrsõnades. Eesti nimistus on selliseid sõnu peamiselt tänavanimedes.

2. Transkribeeritud nimedes esinevat tähte ё ei või mingil tingimusel asendada e-ga.

3. Kohanimede lahkukirjutatavad liigisõnad võib tõlkida vene keelde, kui tõlkevasted on selged ja juurdunud, nt Pärnu jõgi = река Пярну, Tähe tänav = улица Тяхе. Liigisõna jääb aga tõlkimata ja ta transkribeeritakse nime koosseisu, lisades nime ette üldisema venekeelse liigisõna (nime tuuma ja liigisõna vahele lisatakse sel juhul sidekriips): a) kui liigisõnal kindel tõlkevaste puudub või on teda kasutatud ebaharilikus tähenduses: Voosi kurk = пролив Воози-курк, Torila ots = мыс Торила-отс, Paslepa viik = залив Паслепа-вийк, Mullutu laht = озеро Муллуту-лахт (järve nimi); b) nimetuuma ja liigisõna kokkukirjutuse korral: Emajõgi = река Эмайыги, Valgejärv = озеро Валгеярв; c) asulasiseste aadressikohtade (tänavate, väljakute jms) nimedes, mis sisaldavad raskesti tõlgitavat liigisõna: Ehitajate tee = улица Эхитаяте-теэ, Torupilli ots = улица Торупилли-отс, Vana turg = площадь Вана-тург. (Tavaliselt tõlgitakse järgmised liigisõnad: allee = аллея, käik = проход, maantee = шоссе, plats = площадь, puiestee = бульвар, põik = переулок, tänav = улица, väljak = площадь.)

4. Võõrkeelsete Eesti koha- ja isikunimede transkribeerimisel rakendatakse vastava keele jaoks kehtivaid reegleid: Kreutzwald (saksakeelne nimi) = Крейцвальд, Skåtanäs (rootsikeelne nimi) = Скотанес jne.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json