Teksti suurus:

Haridus- ja teadusministri määruste muutmine

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:05.12.2008
Avaldamismärge:RTL 2008, 96, 1324

Haridus- ja teadusministri määruste muutmine

Vastu võetud 20.11.2008 nr 65

Määrus kehtestatakse «Koolieelse lasteasutuse seaduse» § 11 lõike 2 punkti 2 ja § 28 lõike 4, «Kutseõppeasutuse seaduse» § 30 lõike 3 ja § 34 lõike 4, «Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse» § 121 lõike 4 ja § 48 lõike 4 ning «Vabariigi Valitsuse seaduse» § 43 lõike 5 alusel.

§ 1. Haridusministri 26. augusti 2002. a määruse nr 65 «Pedagoogide kvalifikatsiooninõuded» (RTL 2002, 96, 1486; 2007, 99, 1654) § 1 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Välisriigis pedagoogi kutsekvalifikatsiooni omandanud isikul on õigus oma kutsekvalifikatsiooni võrdlemiseks Eestis pedagoogina töötamiseks esitatavate kvalifikatsiooninõuetega ja oma kutsekvalifikatsiooni tunnustamiseks «Välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seadusega» kehtestatud tingimustel ja korras.».

§ 2. Haridus- ja teadusministri 29. novembri 2004. a määruse nr 58 «Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse põhimäärus» (RTL 2004, 151, 2287; 2008, 46, 634) § 7 punkt 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 8) «Välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seadusest» tulenevate pädeva asutuse ülesannete täitmine, välisriigis omandatud pedagoogi kutsekvalifikatsiooni tunnustamine;».

§ 3. Haridus- ja teadusministri 9. augusti 2006. a määruse nr 24 «Õppeasutuste riikliku järelevalve läbiviijate kvalifikatsiooninõuded» (RTL 2006, 64, 1168) § 1 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Välisriigis kutsekvalifikatsiooni omandanud isikul on õigus oma kutsekvalifikatsiooni võrdlemiseks Eestis riikliku järelevalve läbiviijana töötamiseks esitatavate kvalifikatsiooninõuetega ja oma kutsekvalifikatsiooni tunnustamiseks «Välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seadusega» kehtestatud tingimustel ja korras.».

Minister Tõnis LUKAS

Kantsler Janar HOLM

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json