Teksti suurus:

Rahandusministri 30. aprilli 2002. a määruse nr 60 “Riiklike maksude maksuvõla tasumise ajatamise kord” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.12.2008
Avaldamismärge:RTL 2008, 95, 1313

Rahandusministri 30. aprilli 2002. a määruse nr 60 “Riiklike maksude maksuvõla tasumise ajatamise kord” muutmine

Vastu võetud 20.11.2008 nr 36

Määrus kehtestatakse «Maksukorralduse seaduse» § 111 lõike 6 alusel.

§ 1. Määruse muutmine

Rahandusministri 30. aprilli 2002. a määruse nr 60 «Riiklike maksude maksuvõla tasumise ajatamise kord» (RTL 2002, 55, 805; 98, 1478) § 3 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Maksu- ja Tolliameti piirkondlik struktuuriüksus teeb riiklike maksude maksuvõla tasumise ajatamise kohta otsuse, kui ajatamist taotleb füüsiline isik, füüsilisest isikust ettevõtja või kui ajatatav maksuvõlg ei ületa 10 000 000 krooni ja taotletav tasumise ajakava ei ületa 24 kuud. Ülejäänud juhtudel edastab piirkondlik struktuuriüksus maksuvõla tasumise ajatamise taotluse kümne päeva jooksul koos omapoolse seisukohaga Maksu- ja Tolliametile.».

§ 2. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2008. aasta 1. detsembril.

Siseminister
rahandusministri ülesannetes Jüri PIHL

Kantsler Tea VARRAK

/otsingu_soovitused.json