Teksti suurus:

Eesti Vabariigi ja Iisraeli Riigi vaheline kultuuri-, haridus- ja teadusalase koostöö leping

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:04.08.1998
Avaldamismärge:RT II 1996, 13, 42

Eesti Vabariigi ja Iisraeli Riigi vaheline kultuuri-, haridus- ja teadusalase koostöö leping

Vastu võetud 12.07.1993

Vabariigi Valitsuse 2. augusti 1993. a korraldus nr 458-k

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta


Eesti Vabariigi valitsus ja Iisraeli Riigi valitsus,

– soovides soodustada nendevaheliste suhete arengut kultuuri, hariduse ja teaduse valdkonnas vastastikkuse kasu alusel,

   – on kokku leppinud alljärgnevas:

Artikkel 1

Pooled ergutavad ja hõlbustavad otsekontakte ja koostööd mõlema riigi ülikoolide ning haridus- ja teadusasutuste vahel, korraldavad teadlaste, õppejõudude, ekspertide, üliõpilaste ja sportlaste vahetust.

Artikkel 2

Mõlemad Pooled hoolitsevad haridust, teadust ja kultuuri puudutava teabe, dokumentide ja publikatsioonide vahetuse eest.

Artikkel 3

Pooled kutsuvad teineteist mõlemas riigis toimuvatele rahvusvahelistele kongressidele, kollokviumidele, sümpoosiumidele, seminaridele ja teistele samalaadsetele üritustele.

Artikkel 4

Teise poole keele ja/või kultuuri tundmise edendamiseks kutsuvad pooled teineteist kummaski riigis toimuvatele suvekursustele keele, kirjanduse ja kultuuri valdkonnas.

Artikkel 5

Mõlemad pooled vahetavad kultuuri, ajaloo ja geograafia õppevahendeid, et anda teineteisele veatut ja adekvaatset teavet oma maade kohta.

Artikkel 6

Pooled toetavad koostööd mõlema maa rahvusraamatukogude ja muuseumide vahel, kaasa arvatud trükiste vahetus ühist huvi pakkuvates valdkondades.

Artikkel 7

Pooled vahetavad teavet oma riigis organiseeritavate kunstiürituste ja -festivalide kohta ja toetavad oma esindajate osavõttu nendest üritustest.

Artikkel 8

Pooled uurivad võimalusi vastastikusel alusel kujutava ja tarbekunsti näituste vahetamiseks.

Artikkel 9

Näitekunsti ja muusika alal toetavad mõlemad pooled enda esindajate osavõttu kummaski riigis toimuvatest muusika- ja muudest kultuuriüritustest.

Artikkel 10

Pooled organiseerivad koostööd arheoloogia, museoloogia ning ajaloo- ja arhitektuuripärandi säilitamise ja restaureerimise alal ning vahetavad vastavat valdkonda puudutavaid trükiseid.

Artikkel 11

Pooled toetavad otsekontakte mõlema riigi televisiooni- ja raadioametkondade vahel ja korraldavad programmide vahetust.

Artikkel 12

Mõlemad pooled toetavad vahetut koostööd kahe maa spordi- ja noorsoo-organisatsioonide vahel, et korraldada delegatsioonide, võistkondade, treenerite, ekspertide ja üliõpilaste, samuti mitmesuguseid spordialasid ja noorte tegevusalasid puudutava teabe ja dokumentide vahetust.

Artikkel 13

Käesoleva lepingu täitmiseks moodustatakse Ühendkomitee, mis koosneb mõlema Poole esindajatest. Ühendkomitee kohtub iga kahe aasta tagant vaheldumisi Tallinnas ja Jeruusalemmas.

Ühendkomitee:
– määrab kindlaks koostöö prioriteedid;
– vaatab läbi käesoleva lepingu täitmisest tulenevad probleemid;
– valmistab ette erilised kahepoolse koostöö programmid eelseisvaks kaheks aastaks;
– määrab kindlaks koostööprogrammide finantsaspektid.

Artikkel 14

Käesolev leping jõustub viimase teatise kuupäeval, milles kumbki pool kinnitab lepingu jõustumiseks vajalike siseriiklike protseduuride täitmist.

Käesolev leping jääb jõusse viieks aastaks ning selle kehtivust uuendatakse automaatselt igaks järgnevaks viieaastaseks perioodiks, kuni üks pool teatab teisele kuus kuud enne lõppkuupäeva kirjalikult oma soovist leping lõpetada.

Alla kirjutatud Jeruusalemmas 12. juulil 1993. aastal kahes eksemplaris eesti, heebrea ja inglise keeles, kusjuures kõik tekstid on võrdselt autentsed. Tõlgenduslahknevuste korral võetakse aluseks ingliskeelne tekst.

 

Eesti Vabariigi valitsuse nimel
Iisraeli Riigi valitsuse nimel
Mart LAAR
Yitzhak RABIN

 

/otsingu_soovitused.json