Teksti suurus:

Eesti Vabariigi valitsuse ja India Vabariigi valitsuse vaheline koostöökokkulepe kultuuri, hariduse, teaduse, spordi, kunsti, massimeedia, turismi ja noorsooasjade valdkonnas

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.11.1999
Avaldamismärge:RT II 1996, 13, 43

Eesti Vabariigi valitsuse ja India Vabariigi valitsuse vaheline koostöökokkulepe kultuuri, hariduse, teaduse, spordi, kunsti, massimeedia, turismi ja noorsooasjade valdkonnas

Vastu võetud 15.10.1993

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

Eesti Vabariigi valitsus ja India Vabariigi valitsus, edaspidi osutatud kui Pooled,

soovides arendada omavahelisi suhteid kultuuri, hariduse, teaduse, spordi, kunsti, massimeedia, turismi ja noorsooasjade valdkondades,

on kokku leppinud järgnevas:

Artikkel 1

Pooled ergutavad ja hõlbustavad otsekontakte ja koostööd mõlema riigi ülikoolide, haridus- ja teadusasutuste vahel ning soodustavad teise Poole poolt soovitatud kodanike vahetust õppimiseks, treenimiseks, teaduslike uurimuste ja spetsialiseerumise teostamiseks oma haridus-, teadus- ja tehnikaasutustes.

Artikkel 2

Mõlemad Pooled aitavad kaasa haridust, teadust ja kultuuri puudutava teabe, dokumentide ja publikatsioonide vahetamisele.

Artikkel 3

Pooled kutsuvad teineteist rahvusvahelistele kongressidele, kollokviumidele, sümpoosiumidele, seminaridele ja teistele samalaadsetele kohtumistele.

Artikkel 4

Kumbki Pool kutsub teise Poole esindajaid keele, kirjanduse ja kultuuri alal toimuvatele suvekursustele edendamaks arusaamist ja teadmisi vastava riigi keelest ja kultuurist.

Artikkel 5

Pooled ergutavad teineteise kirjanduse ja rahvaluule tõlkimist ja avaldamist, mille üksikasjad määratakse kindlaks vastastikuse kokkuleppega.

Artikkel 6

Pooled vahetavad kultuuri-, ajaloo- ja geograafiaalaseid õppevahendeid andmaks teineteisele veatut ja adekvaatset teavet oma riikide kohta.

Artikkel 7

Pooled ergutavad koostööd mõlema maa riiklike raamatukogude ja muuseumide vahel ning edendavad trükiste vahetamist ühist huvi pakkuvates valdkondades.

Artikkel 8

Pooled vahetavad teavet oma riigis organiseeritavate kunstiürituste ja -festivalide kohta ja soodustavad osavõttu nendest üritustest.

Artikkel 9

Pooled uurivad võimalusi kujutava kunsti ja tarbekunsti näituste vahetamiseks vastastikkuse alusel.

Artikkel 10

Näitekunsti alal ergutavad Pooled oma esindajate osavõttu kummaski riigis toimuvatest muusika- ja muudest kultuuriüritustest.

Artikkel 11

Pooled edendavad koostööd arheoloogia, museoloogia ning ajaloo- ja arhitektuuripärandi säilitamise ja restaureerimise alal ning vahetavad vastavat valdkonda puudutavaid trükiseid.

Artikkel 12

Pooled ergutavad otsekontakte mõlema riigi televisiooni- ja raadioametkondade vahel ja korraldavad programmide vahetust.

Artikkel 13

Pooled arendavad koostööd kahe maa spordi- ja noorsoo-organisatsioonide vahel aitamaks kaasa delegatsioonide, võistkondade, treenerite, ekspertide ja üliõpilaste, samuti mitmesuguseid spordialasid ja noorte tegevust puudutava teabe ja dokumentide vahetusele.

Artikkel 14

Pooled soodustavad ja arendavad koostööd turismi vallas.

Artikkel 15

Pooled moodustavad käesoleva kokkuleppe täitmiseks Ühendkomitee, mis koosneb võrdsest arvust mõlema Poole esindajatest. Ühendkomitee kohtub vastastikku kokkulepitud kuupäevadel vaheldumisi Dehlis ja Tallinnas. Ühendkomitee:
(a) formuleerib vahetuste ja koostöö täpsed programmid; ja
(b) vaatab perioodiliselt üle kokkuleppe täitmise.

Artikkel 16

Käesolev kokkulepe jõustub hilisema teatamise, millega kumbki pool kinnitab kokkuleppe jõustumiseks vajalike siseriiklike protseduuride täitmist, kuupäevast.

Käesolev kokkulepe jääb jõusse viieks aastaks ning selle kehtivust uuendatakse automaatselt igaks järgnevaks viieaastaseks perioodiks, kuni üks pooltest teatab teisele kuus kuud enne kokkuleppe lõppemise tähtaega kirjalikult oma soovist kokkulepe lõpetada.

Koostatud New Dehlis 15. oktoobril 1993. aastal kahes eksemplaris eesti, hindi ja inglise keeles, kusjuures kõik tekstid on võrdselt autentsed. Lahknevuste korral tõlgendamisel prevaleerib ingliskeelne tekst.

 

Eesti Vabariigi valitsuse nimel
India Vabariigi valitsuse nimel
T. VELLISTE
[Allkiri]

 

/otsingu_soovitused.json