HALDUSÕIGUSMaksuõigus

KESKKONNAÕIGUSJäätmekäitlus

Teksti suurus:

Pakendiaktsiisi seadus (lühend - PakAS)

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:18.06.2010
Avaldamismärge:

Pakendiaktsiisi seadus

Vastu võetud 19.12.1996
RT I 1997, 5, 31
jõustumine 01.03.1997, osaliselt 01.12.1998

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
16.06.1999RT I 1999, 54, 58323.06.1999
20.06.2000RT I 2000, 59, 38127.07.2000
17.10.2001RT I 2001, 88, 53101.07.2002
17.12.2003RT I 2003, 88, 59101.01.2004
24.03.2004RT I 2004, 24, 16501.05.2004
15.12.2004RT I 2004, 89, 61101.01.2005
16.06.2005RT I 2005, 37, 28810.07.2005
26.11.2007RT III 2007, 43, 34126.11.2007 - Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kohtukolleegiumi kohtuotsus 3-4-1-18-07 tunnistab § 2 punkti 7 alates 27. juulist 2000 kuni 31. detsembrini 2004 kehtinud redaktsioonis põhiseadusega vastuolus olnuks.
24.04.2008RT I 2008, 20, 13831.05.2008
24.04.2008RT I 2008, 20, 13801.01.2009
06.11.2008RT I 2008, 49, 27201.01.2009

§ 1.  Maksuobjekt

  Pakendiaktsiisiga (edaspidi aktsiis) maksustatakse Eestis turule lastud kauba pakend, teisest Euroopa Liidu liikmesriigist (edaspidi teine liikmesriik) soetatud ja imporditud pakend.
[RT I 2008, 20, 138 - jõust. 31.05.2008]

§ 2.  Mõisted

  Käesoleva seaduse mõistes on:
  1) pakend – pakendiseaduse mõistes;
[RT I 2008, 20, 138 - jõust. 31.05.2008]
  2) import – pakendi vabasse ringlusse lubamine nõukogu määruse 2913/92/EMÜ, millega kehtestati ühenduse tolliseadustik (EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1–50) (edaspidi ühenduse tolliseadustik) mõistes. Impordina käsitatakse ka pakendi ühenduse tolliterritooriumile toomist muudel juhtudel, kui kauba sisseveoga kaasneb tollivõla tekkimine ühenduse tolliseadustiku mõistes või pakendi kasutamine või tolli järelevalve all hävitamine Eestis;
[RT I 2008, 20, 138 - jõust. 31.05.2008]
  21) [kehtetu - RT I 2004, 24, 165 - jõust. 01.05.2004]
  22) ühendusesisene pakendi soetamine – pakendi Eestisse toimetamine teisest liikmesriigist ettevõtluse eesmärgil;
  3) pakendi taaskasutamine – pakendijäätmete taaskasutus pakendiseaduse mõistes;
[RT I 2008, 20, 138 - jõust. 31.05.2008]
  4) [kehtetu - RT I 2000, 59, 381 - jõust. 27.07.2000]
  5) [kehtetu - RT I 2008, 20, 138 - jõust. 31.05.2008]
  6) alkohol – alkohol alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse mõistes;
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]
  7) karastusjook – jook, mille kombineeritud nomenklatuuri (KN) rubriigid on 2009, 2201 või 2202 vastavalt nõukogu määrusele 2658/87/EMÜ tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta (EÜT L 256, 07.09.1987, lk 1–675).
[RT I 2008, 20, 138 - jõust. 31.05.2008]

§ 3.  Aktsiisi laekumine

  (1) Käesoleva seadusega kehtestatud aktsiis laekub riigieelarvesse.

  (2) Aktsiis makstakse täiskroonides.

§ 4.  Aktsiisimäärad

  (1) Pakend maksustatakse aktsiisiga käesoleva seaduse lisas toodud määrade järgi.

  (2) Pakendi materjali määramise korra kehtestab keskkonnaminister.

§ 5.  Aktsiisimaksja

  (1) Imporditud kauba pakendilt maksab aktsiisi isik, kelle poolt või kelle eest deklareeritakse kaup vabasse ringlusesse lubamise tolliprotseduurile ühenduse tolliseadustiku mõistes. Muudel juhtudel maksab sisseveetud kauba pakendi pealt aktsiisi isik, kellel tekib tollivõlg ühenduse tolliseadustiku mõistes või kes kasutas pakendit omatarbeks või kelle taotlusel hävitati pakend Eestis.
[RT I 2008, 20, 138 - jõust. 31.05.2008]

  (2) Eestis pakendatud kauba pakendilt maksab aktsiisi isik, kes laseb pakendatud kauba Eestis esmakordselt turule ning teeb selle kättesaadavaks levitamiseks või kasutamiseks.
[RT I 2008, 20, 138 - jõust. 31.05.2008]

  (3) [Kehtetu - RT I 2004, 24, 165 - jõust. 01.05.2004]

  (4) Teisest liikmesriigist soetatud pakendilt maksab aktsiisi pakendit soetanud isik.

§ 6.  Aktsiisiga maksustamine

  (1) [Kehtetu - RT I 2004, 89, 611 - jõust. 01.01.2005]

  (2) Eestis turule lastud kauba pakend, teisest liikmesriigist soetatud ja imporditud kauba pakend maksustatakse aktsiisiga pakendi müümise, vahetamise, tasuta võõrandamise või omatarbeks kasutusse võtmise korral.
[RT I 2008, 20, 138 - jõust. 31.05.2008]

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud tegevuste toimumise ajaks on varaseim hetk, mil sooritati üks alljärgnevaist toiminguist:
  1) pakendi lähetamine;
  2) saajale pakendi kättesaadavaks tegemine;
  3) pakendi omatarbeks kasutusse võtmine.

  (4) Eestis turule lastud kauba pakendi või teisest liikmesriigist soetatud või imporditud kauba pakendi omatarbeks kasutusse võtmine on selles oleva kauba kasutamine aktsiisimaksja poolt ettevõtlusega seotud otstarbel või andmine aktsiisimaksjast tööandja poolt tema töötajale.
[RT I 2008, 20, 138 - jõust. 31.05.2008]

  (5) Kui maksustamisperioodil on taaskasutatava pakendi kogus väiksem käesoleva seaduse § 8 lõikes 1 sätestatud määrast, tuleb aktsiis tasuda selle määra ja sellest määrast väiksema tegelikult taaskasutatud pakendi koguse vahe eest.

  (6) Pakendi sisseveol muudel juhtudel, kui sellega kaasneb tollivõla tekkimine ühenduse tolliseadustiku mõistes, tekib maksukohustus võlgnikul tollivõla tekkimise päeval.

§ 7.  Maksustamisperiood ja aruandlus

  (1) [Kehtetu - RT I 2004, 89, 611 - jõust. 01.01.2005]

  (2) Eestis turule lastud kauba pakendi, teisest liikmesriigist soetatud ja imporditud kauba pakendi aktsiisiga maksustamise periood on kvartal. Sellise Eestis turule lastud kauba pakendi, teisest liikmesriigist soetatud ja imporditud kauba pakendi, mille osas aktsiisimaksja on oma kohustused vastavalt käesoleva seaduse §-le 111 üle andnud, aktsiisiga maksustamise periood on kalendriaasta.
[RT I 2008, 20, 138 - jõust. 31.05.2008]

  (3) Eestis turule lastud kauba pakendilt, teisest liikmesriigist soetatud ja imporditud kauba pakendilt makstakse aktsiisi Maksu- ja Tolliameti pangakontole ja aktsiisideklaratsioon esitatakse Maksu- ja Tolliametile maksustamise perioodile järgneva kuu 15. päevaks. Aktsiisideklaratsiooni vormi kehtestab rahandusminister.
[RT I 2008, 20, 138 - jõust. 31.05.2008]

  (4) [Kehtetu - RT I 2004, 89, 611 - jõust. 01.01.2005]

§ 8.  Aktsiisivabastus

  (1) Aktsiisist on täielikult vabastatud:
  1) pakend, millele on pakendiseadusega kehtestatud tagatisraha, välja arvatud metallist joogipakend, ja millest
alates 2005. aasta 1. jaanuarist taaskasutatakse iga pakendimaterjali liigist vähemalt 60%;
alates 2006. aasta 1. jaanuarist taaskasutatakse iga pakendimaterjali liigist vähemalt 63%;
alates 2007. aasta 1. jaanuarist taaskasutatakse iga pakendimaterjali liigist vähemalt 65%;
alates 2008. aasta 1. jaanuarist taaskasutatakse iga pakendimaterjali liigist vähemalt 70%;
alates 2009. aasta 1. jaanuarist taaskasutatakse iga pakendimaterjali liigist vähemalt 75%;
alates 2012. aasta 1. jaanuarist taaskasutatakse iga pakendimaterjali liigist vähemalt 85%;
[RT I 2008, 20, 138 - jõust. 31.05.2008]
  2) metallist joogipakend, millest taaskasutatakse vähemalt 40%;
alates 2010. aasta 1. jaanuarist taaskasutatakse vähemalt 50%
[RT I 2008, 20, 138 - jõust. 31.05.2008]
  3) [kehtetu - RT I 2008, 20, 138 - jõust. 01.01.2009]
  4) [kehtetu - RT I 2008, 20, 138 - jõust. 01.01.2009]
  5) alates 2009. aasta 1. jaanuarist muu pakend, mida taaskasutatakse pakendiseaduse §-ga 36 sätestatud määral.
[RT I 2008, 20, 138 - jõust. 31.05.2008]

  (11) Aktsiisivabastuse saamiseks tuleb käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud pakendi taaskasutamise määrad täita maksustamisperioodi jooksul.
[RT I 2008, 20, 138 - jõust. 31.05.2008]

  (2) Aktsiisist on täielikult vabastatud:
  1) pakend, milles on kaup, mida füüsilised isikud impordivad või soetavad teisest liikmesriigist ettevõtlusega mitteseotud eesmärgil;
[RT I 2008, 20, 138 - jõust. 31.05.2008]
  2) eksporditud pakend;
[RT I 2008, 20, 138 - jõust. 31.05.2008]
  3) välisriigi diplomaatiliste esinduste ja konsulaarasutuste, valitsustevaheliste organisatsioonide esinduste ning Eestisse akrediteeritud välisriigi diplomaatiliste esindajate, konsulaarametnike ja erimissioonide esindajate poolt koos ametialaseks kasutamiseks ettenähtud kaubaga diplomaatilise kauba deklaratsiooni alusel imporditud pakend;
  4) pakend, mis toimetatakse Eestist teise liikmesriiki, sealhulgas pakend, mis toimetatakse reisijale pardal kaasamüüdavaks kaubaks välisreise tegevale vee- või õhusõidukile.
  5) Eestis turule lastud kauba, teisest liikmesriigist soetatud ja imporditud kauba plastist pakend massiga alla 2,5 kilogrammi kvartalis ja kauba muust materjalist pakend massiga alla 5 kilogrammi kvartalis.
[RT I 2008, 20, 138 - jõust. 31.05.2008]

  (3) Pakendi taaskasutamise määra arvutamise ja pakendi massi määramise korra kehtestab keskkonnaminister.

§ 9–10.  [Kehtetud - RT I 2004, 89, 611 - jõust. 01.01.2005]

§ 11.  Arvestuse pidamine

  (1) Aktsiisimaksja on kohustatud pidama kvartalite lõikes Eestis turule lastud kauba pakendite, teisest liikmesriigist soetatud ja imporditud kauba pakendite müümise, tasuta võõrandamise, vahetamise ja omatarbeks kasutusse võtmise arvestust pakendi massi ja pakendimaterjali liikide järgi. Kui aktsiisimaksja on oma kohustused vastavalt käesoleva seaduse §-le 111 üle andnud, on nende pakendite osas eelnimetatud arvestuse perioodiks kalendriaasta.
[RT I 2008, 20, 138 - jõust. 31.05.2008]

  (2) Aktsiisimaksja on kohustatud pidama kvartalite lõikes arvestust pakendi taaskasutamise kohta, kui aktsiisimaksja ei ole oma kohustusi üle andnud vastavalt käesoleva seaduse §-le 111. Kui aktsiisimaksja on oma kohustused vastavalt käesoleva seaduse §-le 111 üle andnud, on nende pakendite taaskasutamise osas arvestuse perioodiks kalendriaasta.

  (3) Pakendi ja pakendijäätmetega seotud tegevuse kohta esitatakse andmed vastavalt pakendiseaduse § 24 lõigetele 4 ja 6.
[RT I 2008, 20, 138 - jõust. 31.05.2008]

§ 111.  Kohustuste üleandmine

  (1) Aktsiisimaksja võib käesoleva seadusega sätestatud kohustused anda kirjaliku lepinguga üle ainult pakendiseaduse § 16 lõike 2 alusel taaskasutusorganisatsioonile.
05.02.2015 14:31
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus sõnades „alusel taaskasutusorganisatsioonile.” Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 4 alusel.

  (2) Käesoleva seadusega sätestatud kohustused kirjaliku lepinguga taaskasutusorganisatsioonile üle andnud aktsiisimaksja, kes on täitnud oma kohustused taaskasutusorganisatsiooni ees, ei ole vastutav pakendijäätmete taaskasutamise sihtarvude täitmise ning pakendiregistrile ja muudele pädevatele organitele info edastamise eest.
[RT I 2004, 89, 611 - jõust. 01.01.2005]

§ 12.  Kontroll ja vastutus

  (1) Aktsiisi arvutamise õigsust ja maksmise tähtajalisust kontrollib Maksu- ja Tolliamet.

  (2) Aktsiisi vale arvutamise, maksmisest kõrvalehoidumise või hilinenud maksmise puhul kohaldab riiklike maksude maksuhaldur maksukorralduse seaduses ettenähtud intressi ja sanktsioone.

  (3) [Kehtetu - RT I 2004, 89, 611 - jõust. 01.01.2005]

  (4) Aktsiisimaksja maksuvõlalt ei arvestata maksukorralduse seaduses sätestatud intressi käesoleva seaduse § 7 lõikes 3 nimetatud aktsiisideklaratsiooni esitamise tähtpäevani.
[RT I 2004, 89, 611 - jõust. 01.01.2005]

§ 13.  Ekspordi ja impordi tõendamine

  (1) Maksu- ja Tolliameti vaidluses maksukohustuslasega kauba taassisseveo või impordi toimumise üle loetakse kauba taassisseveo või impordi toimumise tõendiks kauba väljaveo registreerimist tõendav dokument, mille on väljastanud selle välisriigi tolliasutus, kust kaup Maksu- ja Tolliameti andmetel Eestisse vahetult saabus.

  (2) Maksu- ja Tolliameti vaidluses maksukohustuslasega kauba ekspordi või taasväljaveo toimumise üle loetakse kauba ekspordi või taasväljaveo toimumise tõendiks kauba sisseveo registreerimist tõendav dokument, mille on väljastanud selle välisriigi tolliasutus, kuhu kaup maksukohustuslase andmetel Eestist vahetult saadeti.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud dokumentide hankimiseks pöördub välisriigi tolliasutuse poole Maksu- ja Tolliamet.
[RT I 2003, 88, 591 - jõust. 01.01.2004]

§ 131.  Seaduse rakendamine

  (1) Pakendi taaskasutamise tõendid kehtivad kuni tõendil näidatud kehtivusaja lõpuni, kuid mitte kauem kui 2006. aasta 1. jaanuarini.

  (2) Kui maksustamisperioodil on taaskasutatava pakendi kogus väiksem tõendil märgitud määrast, tuleb aktsiis tasuda selle määra ja sellest määrast väiksema tegelikult taaskasutatud pakendi koguse vahe eest.
[RT I 2004, 89, 611 - jõust. 01.01.2005]

§ 14.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesolev seadus jõustub 1997. aasta 1. märtsil, välja arvatud seaduse lisa punkt 2, mis jõustub 1998. aasta 1. detsembril.

  (2) 2005. aasta 1. jaanuaril:
  1) jõustuvad käesoleva seaduse § 6 lõiked 5 ja 6, §-d 111 ja 131;
  2) jõustuvad 2004. aasta 15. detsembri redaktsioonis käesoleva seaduse § 2 punktid 1, 3 ja 7, § 5 lõige 1, § 6 lõiked 2 ja 4, § 7 lõiked 2 ja 3, §-d 8 ja 11, § 12 lõige 4 ning käesoleva seaduse lisa;
  3) tunnistatakse kehtetuks käesoleva seaduse § 6 lõige 1, § 7 lõiked 1 ja 4, §-d 9 ja 10 ning § 12 lõige 3.

  (3) Käesoleva seaduse § 8 lõike 1 punktid 3 ja 4 tunnistatakse kehtetuks alates 2009. aasta 1. jaanuarist.
[RT I 2008, 20, 138 - jõust. 31.05.2008]

 

Lisa
pakendiaktsiisi seaduse juurde
[RT I 2004, 89, 611 - jõust. 01.01.2005]

PAKENDIAKTSIISI MÄÄRAD

Maksustatav pakend

Aktsiisimäär kroonides kg kohta

1) klaas ja keraamika

10

2) plastik

40

3) metall

40

4) paber ja kartong, kaasa arvatud kihiline kartong

20

5) muu

20

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json