Teksti suurus:

Mikroorganismide patendiekspertiisiks deponeerimise rahvusvahelise tunnustamise Budapesti leping ja juhend

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.09.1996
Avaldamismärge:RT II 1996, 14, 49

Mikroorganismide patendiekspertiisiks deponeerimise rahvusvahelise tunnustamise Budapesti leping ja juhend

(õ) 24.11.2008 14:50

Budapesti lepinguga ühinemise seadus

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

Mitteametlik tõlge

Mikroorganismide patendiekspertiisiks deponeerimise rahvusvahelise tunnustamise Budapesti leping
Sõlmitud Budapestis 28. aprillil 1977. a ja parandatud 26. septembril 1980. a.

SISSEJUHATAVAD SÄTTED

Artikkel 1. Liidu moodustamine

Käesolevas lepingus osalevad riigid (edaspidi lepinguosalised riigid) moodustavad Mikroorganismide Patendiekspertiisiks Deponeerimise Rahvusvahelise Tunnustamise Liidu.

Artikkel 2. Definitsioonid

Käesolevas lepingus ja juhendis:
(i) mõistetakse viiteid «patendile» kui viiteid leiutispatentidele, autoritunnistustele, kasulikkuse tunnistustele, kasulikele mudelitele, täiendpatentidele või täiendtunnistustele, täiendautoritunnistustele ja kasulikkuse täiendtunnistustele;
(ii) «mikroorganismi deponeerimine» tähendab olenevalt kontekstist, milles need sõnad esinevad, järgmisi käesolevale lepingule ja juhendile vastavaid tegevusi: mikroorganismi üleandmist rahvusvahelisele deponeerimisasutusele, kes saab kätte ja võtab mikroorganismi vastu, või selle mikroorganismi säilitamist rahvusvahelises deponeerimisasutuses või nii ülalnimetatud üleandmist kui ka säilitamist;
(iii) «patendiekspertiis» tähendab ükskõik missugust patenditaotlusega või patendiga seotud administratiivset või juriidilist protseduuri;
(iv) «avaldamine patendiekspertiisiks» tähendab ametlikku trükis avaldamist või patenditaotluse või patendi avalikuks tutvumiseks väljapanekut;
(v) «tööstusomandi valitsustevaheline organisatsioon» tähendab iga organisatsiooni, kes on esitanud deklaratsiooni vastavuses artikliga 9(1);
(vi) «tööstusomandi amet» tähendab lepinguosalise riigi või tööstusomandi valitsustevahelise organisatsiooni asutust, kes on volitatud patenti välja andma;
(vii) «deponeerimisasutus» tähendab asutust, kes kindlustab mikroorganismi kättesaamise, vastuvõtmise ja säilitamise, samuti selle näidiste väljastamise;
(viii) «rahvusvaheline deponeerimisasutus» tähendab deponeerimisasutust, kes on saanud rahvusvahelise deponeerimisasutuse staatuse vastavuses artiklis 7 sätestatuga;
(ix) «deponent» tähendab füüsilist või juriidilist isikut, kes annab mikroorganismi üle rahvusvahelisele deponeerimisasutusele, kes saab kätte ja võtab vastu mikroorganismi, samuti ülalnimetatud füüsilise või juriidilise isiku õigusjärglast;
(x) «Liit» tähendab artiklis 1 nimetatud liitu;
(xi) «Assamblee» tähendab artiklis 10 nimetatud assambleed;
(xii) «Organisatsioon» tähendab Ülemaailmset Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni;
(xiii) «Rahvusvaheline Büroo» tähendab Organisatsiooni Rahvusvahelist Bürood ja Ühendatud Rahvusvahelisi Intellektuaalse Omandi Kaitse Büroosid (BIRPI), nii kaua kuni viimased eksisteerivad;
(xiv) «peadirektor» tähendab Organisatsiooni peadirektorit;
(xv) «juhend» tähendab artiklis 12 nimetatud juhendit.

I peatükk. PÕHISÄTTED

Artikkel 3. Mikroorganismide deponeerimise tunnustamine ja toime

(1)(a) Mikroorganismide patendiekspertiisiks deponeerimist lubavad või nõudvad lepinguosalised riigid tunnustavad samal eesmärgil mikroorganismide deponeerimist ükskõik millises rahvusvahelises deponeerimisasutuses. Niisugune tunnustamine hõlmab rahvusvahelise deponeerimisasutuse poolt näidatud deponeerimisfakti ja kuupäeva tunnustamist, samuti fakti tunnustamist, et see, mis näidisena väljastatakse, ongi deponeeritud mikroorganismi näidis.

(b) Iga lepinguosaline riik võib nõuda punktis (a) nimetatud deponeerimise kohta rahvusvahelise deponeerimisasutuse poolt välja antud tõendi koopiat.

(2) Käesolevas lepingus ja juhendis sätestatu kohta ei või ükski lepinguosaline riik esitada muid või täiendavaid nõudmisi peale nende, mis on ette nähtud käesolevas lepingus ja juhendis.

Artikkel 4. Kordusdeponeerimine

(1)(a) Kui rahvusvaheline deponeerimisasutus ei saa deponeeritud mikroorganismi näidiseid mõnel põhjusel väljastada, sealhulgas seepärast, et:
   (i) niisugune mikroorganism ei ole enam elujõuline või
   (ii) näidiste väljastamiseks on need vaja saata välismaale, aga välismaale saatmine ja välismaalt saamine on välistatud ekspordi- või impordipiirangute tõttu,

siis informeerib nimetatud asutus kohe pärast seda, kui ta on tuvastanud fakti, et ta ei saa näidiseid väljastada, sellest deponenti, nimetades põhjuse, ning deponent võib teha algselt deponeeritud mikroorganismi kordusdeponeerimise, arvestades lõike (2) ja käesoleva lõike sätteid.

(b) Kordusdeponeerimine tehakse samas rahvusvahelises deponeerimisasutuses, kus tehti esialgne deponeerimine, kuid:
   (i) kordusdeponeerimine võidakse teha teises rahvusvahelises deponeerimisasutuses, kui asutus, kus tehti esialgne deponeerimine, on täielikult või selle mikroorganismi liigi suhtes kaotanud rahvusvahelise deponeerimisasutuse staatuse või kui esialgse deponeerimise teinud rahvusvaheline deponeerimisasutus on katkestanud või lõpetanud oma tegevuse mikroorganismide deponeerimise asutusena;
   (ii) kordusdeponeerimine võidakse teha teises rahvusvahelises deponeerimisasutuses punktis (a)(ii) nimetatud juhul.

(c) Igal kordusdeponeerimisel lisatakse deponendi poolt alla kirjutatud avaldus, kus kinnitatakse, et uuesti deponeeritav mikroorganism on identne esialgselt deponeerituga. Kui deponendi kinnitus vaidlustatakse, reguleeritakse tõendamise kohustus rakendatava seaduse kohaselt.

(d) Arvestades punktides (a) kuni (c) ja (e) sätestatut, loetakse kordusdeponeerimine tehtuks esialgse deponeerimise kuupäeval, kui kõik eelmised esialgselt deponeeritud mikroorganismi elujõulisuse kohta tehtud avaldused on kinnitanud mikroorganismi elujõulisust ja kui kordusdeponeerimine on tehtud kolme kuu jooksul kuupäevast, millal deponent sai punktis (a) nimetatud teate.

(e) Kui toimib punktis (b)(i) sätestatu ja deponent ei ole saanud punktis (a) nimetatud teadet kuue kuu jooksul kuupäevast, mil Rahvusvaheline Büroo avaldas punktis (b)(i) nimetatud staatuse täieliku või osalise kaotamise või tegevuse katkestamise teate, arvestatakse punktis (d) nimetatud kolmekuulist tähtaega nimetatud avaldamise kuupäevast.

(2) Kui deponeeritud mikroorganism on antud teisele rahvusvahelisele deponeerimisasutusele, ei kehti lõikes (1)(a) nimetatud õigus niikaua, kuni teine deponeerimisasutus on võimeline esitama selle mikroorganismi näidised.

Artikkel 5. Ekspordi- ja impordipiirangud

Iga lepinguosaline riik loeb väga soovitavaks, et kui ja kuivõrd on olemas mõnede mikroorganismide liikide ekspordi- või impordipiirang, laieneb see piirang deponeeritud või deponeerimisele kuuluvatele mikroorganismidele käesoleva lepingu kohaselt ainult siis, kui piirang on vajalik rahvusliku julgeoleku huvides või ohu tõttu tervisele või ümbritsevale keskkonnale.

Artikkel 6. Rahvusvahelise deponeerimisasutuse staatus

(1) Rahvusvahelise deponeerimisasutuse staatuse saamiseks peab iga deponeerimisasutus asuma lepinguosalise riigi territooriumil ja kasutama eeliseid, mis sisalduvad nimetatud riigi poolt antud kinnitustes selle kohta, et see asutus vastab käesoleval hetkel ja edaspidi lõikes (2) loetletud tingimustele. Ülalnimetatud kinnitused võib esitada ka tööstusomandi valitsustevaheline organisatsioon; sel juhul peab deponeerimisasutus asuma selle organisatsiooni liikmesriigi territooriumil.

(2) Deponeerimisasutus kui rahvusvaheline deponeerimisasutus peab:
(i) eksisteerima alaliselt;
(ii) omama, nagu juhendis ette nähtud, vajalikku isikkoosseisu ja sisseseadet teadus- ja administratiivülesannete lahendamiseks vastavuses käesoleva lepinguga;
(iii) olema erapooletu ja objektiivne;
(iv) olema võrdselt kättesaadav deponeerimiseks igale deponendile;
(v) vastu võtma deponeerimiseks kõiki või teatud mikroorganismide liike, uurima nende elujõulisust ja säilitama neid vastavalt juhendis sätestatule;
(vi) andma deponendile tõendi ja mis tahes nõutud elujõulisuse tunnistuse vastavalt juhendis sätestatule;
(vii) alluma deponeeritavate mikroorganismide salastatuse nõuetele vastavalt juhendis sätestatule;
(viii) väljastama näidised iga deponeeritud mikroorganismi kohta vastavalt juhendis sätestatud tingimustele ja protseduurile.

(3) Juhend näeb ette abinõud, mida rakendatakse:
(i) kui rahvusvaheline deponeerimisasutus katkestab või lõpetab deponeeritud mikroorganismidega seotud ülesannete täitmise või keeldub mis tahes liiki mikroorganismide vastuvõtmisest, mida ta peab vastavalt saadud volitustele vastu võtma;
(ii) kui rahvusvahelise deponeerimisasutuse staatus rahvusvahelise deponeerimisasutusena on lõppenud või piiratud.

Artikkel 7. Rahvusvahelise deponeerimisasutuse staatuse saamine

(1)(a) Deponeerimisasutus saab rahvusvahelise deponeerimisasutuse staatuse kirjaliku teate alusel, mille on adresseerinud peadirektorile lepinguosaline riik, kelle territooriumil deponeerimisasutus asub, ja mis sisaldab deklaratsiooni koos kinnitusega, et nimetatud asutus vastab käesoleval hetkel ja edaspidi artiklis 6(2) sätestatud nõuetele. Ülalnimetatud staatuse võib saada ka kirjaliku teate alusel, mis on adresseeritud peadirektorile tööstusomandi valitsustevahelise organisatsiooni poolt ja mis sisaldab eespool mainitud deklaratsiooni.

(b) See teade sisaldab samuti juhendis ette nähtud informatsiooni deponeerimisasutuse kohta ja teates võib olla märgitud rahvusvahelise deponeerimisasutuse staatuse jõustumise kuupäev.

(2)(a) Kui peadirektor leiab, et teade sisaldab nõutava deklaratsiooni ja et kogu nõutav informatsioon on saadud, avaldab Rahvusvaheline Büroo selle teate viivitamatult.

(b) Rahvusvahelise deponeerimisasutuse staatus saadakse teate avaldamise kuupäevast alates või, kui kuupäev on märgitud vastavalt lõikes (1)(b) sätestatule ja see on teate avaldamise kuupäevast hilisem, siis nimetatud kuupäevast alates.

(3) Protseduuri iseärasused vastavalt lõigetele (1) ja (2) on sätestatud juhendis.

Artikkel 8.Rahvusvahelise deponeerimisasutuse staatuse lõpetamine ja piiramine

(1)(a) Iga lepinguosaline riik või iga valitsustevaheline tööstusomandi organisatsioon võib nõuda, et Assamblee lõpetaks ükskõik millise rahvusvahelise deponeerimisasutuse tegutsemise selles staatuses või piiraks seda teatud mikroorganismide liikidega põhjusel, et artiklis 6 loetletud tingimusi ei ole täidetud või enam ei täideta. Kuid niisugune lepinguosalise riigi või tööstusomandi valitsustevahelise organisatsiooni nõudmine ei laiene rahvusvahelisele deponeerimisasutusele, kelle suhtes nad ise on esitanud artiklis 7(1)(a) nimetatud deklaratsiooni.

(b) Enne punktis (a) nimetatud nõude esitamist informeerib lepinguosaline riik või tööstusomandi valitsustevaheline organisatsioon peadirektori kaudu selle nõude põhjustest artikli 7(1) järgse teate esitanud lepinguosalist riiki või valitsustevahelist organisatsiooni nii, et see riik või organisatsioon võiksid kuue kuu jooksul selles teates oleva informatsiooni edastamise kuupäevast arvates võtta meetmeid, mis võimaldaksid kõrvaldada nõude esitamise vajaduse.

(c) Kui Assamblee leiab, et nõue on küllaldaselt põhjendatud, teeb ta otsuse punktis (a) nimetatud deponeerimisasutusele antud rahvusvahelise deponeerimisasutuse staatuse lõpetamise või piiramise kohta teatud mikroorganismide liikidega. See Assamblee otsus nõuab hääletamisel kahekolmandikulist häälteenamust.

(2)(a) Lepinguosaline riik või tööstusomandi valitsustevaheline organisatsioon, kes on esitanud artiklis 7(1)(a) nimetatud deklaratsiooni koos kinnitusega, võib peadirektori poole pöördudes oma deklaratsiooni kas täielikult või ainult teatud mikroorganismide liikide suhtes tagasi võtta ning on kohustatud seda tegema, kui tema kinnitus ei vasta enam tegelikkusele.

(b) Niisugune pöördumine põhjustab juhendis määratud tähtajal rahvusvahelise deponeerimisasutuse staatuse lõppemise, kui see pöördumine puudutab kogu deklaratsiooni, või selle staatuse vastava piiramise, kui pöördumine puudutab ainult teatud mikroorganismide liike.

(3) Protseduuri iseärasused vastavalt lõigetele (1) ja (2) on sätestatud juhendis.

Artikkel 9. Tööstusomandi valitsustevahelised organisatsioonid

(1)(a) Iga valitsustevaheline organisatsioon, kellele teatud riigid on usaldanud regionaalpatentide väljaandmise ja kelle kõik liikmesriigid on Rahvusvahelise Tööstusomandi Kaitse (Pariisi) Liidu liikmed, võib esitada peadirektorile deklaratsiooni selle kohta, et ta võtab artiklis 3(1)(a) sätestatud tunnustamiskohustuse, samuti kohustuse, mis puudutab artiklis 3(2) nimetatud tingimusi, ja tunnustab kõiki käesoleva lepingu ja juhendi sätetest tulenevaid tagajärgi, mis on kohaldatavad tööstusomandi valitsustevahelistele organisatsioonidele. Juhul kui eelmises lauses nimetatud deklaratsioon on esitatud enne käesoleva lepingu jõustumist vastavalt artiklile 16(1), hakkab deklaratsioon kehtima lepingu jõustumise kuupäevast. Juhul kui deklaratsioon esitatakse pärast käesoleva lepingu jõustumist, hakkab deklaratsioon kehtima kolme kuu möödumisel deklaratsiooni esitamise kuupäevast, kui deklaratsioonis ei ole nimetatud hilisemat kuupäeva. Viimatinimetatud juhul hakkab deklaratsioon kehtima sellest hilisemast kuupäevast.

(b) Ülalnimetatud organisatsioonil on artiklis 3(1)(b) ettenähtud õigus.

(2) Käesoleva lepingu või juhendi tööstusomandi valitsustevaheliste organisatsioonide huve puudutavate mis tahes sätete revideerimisel või nendesse paranduste tegemisel võib iga tööstusomandi valitsustevaheline organisatsioon oma lõikes (1) nimetatud deklaratsiooni tagasi võtta, saates peadirektorile vastava teate. Tagasivõtmine jõustub:
(i) kui teade on saadud enne revideeritud või parandatud sätete jõustumiskuupäeva, siis jõustumiskuupäevast;
(ii) kui teade on saadud pärast alapunktis (i) nimetatud kuupäeva, siis teates näidatud kuupäevast või niisuguse kuupäeva puudumise korral kolme kuu möödumisel teate saamise kuupäevast.

(3) Lisaks lõikes (2) nimetatud juhtumile võib iga tööstusomandi valitsustevaheline organisatsioon tagasi võtta oma lõikes (1)(a) nimetatud deklaratsiooni, saates peadirektorile teate. Tagasivõtmine jõustub kahe aasta möödumisel kuupäevast, mil peadirektor sai teate kätte. Mitte ühtki käesolevale lõikele vastavat tagasivõtmisteadet ei võeta vastu enne viie aasta möödumist deklaratsiooni jõustumise kuupäevast.

(4) Lõikes (2) või (3) nimetatud tagasivõtmine tööstusomandi valitsustevahelise organisatsiooni poolt, kelle artiklile 7(1) vastav kirjalik teade on viinud deponeerimisasutuse rahvusvahelise deponeerimisasutuse staatuse omandamiseni, toob kaasa sellise staatuse lõppemise üks aasta pärast kuupäeva, mil peadirektor on tagasivõtmisteate saanud.

(5) Iga lõikes (1)(a) nimetatud deklaratsioon, lõikes (2) või (3) nimetatud tagasivõtmisteade, artikli 6(1) teisele lausele vastavalt esitatud ja artikli 7(1)(a) alusel esitatud deklaratsioonis sisalduvad kinnitused, artikli 8(1) alusel esitatud nõudmine ja artiklis 8(2) nimetatud tagasivõtmisteade nõuavad, et need oleks enne kinnitanud tööstusomandi valitsustevahelise organisatsiooni kõrgem juhtiv organ, kuhu kuuluvad kõik selle organisatsiooni liikmesriigid ja kelle otsuseid võetakse vastu nende riikide valitsuste ametlike esindajate poolt.

II peatükk. ADMINISTRATIIVSÄTTED

Artikkel 10. Assamblee

(1)(a) Assamblee koosneb lepinguosalistest riikidest.

(b) Iga lepinguosaline riik on esindatud ühe delegaadiga, keda võivad abistada asetäitjad, nõuandjad ja eksperdid.

(c) Iga tööstusomandi valitsustevaheline organisatsioon on esindatud Assamblee koosolekutel, samuti igas Assamblee asutatud komitees ja töögrupis erivaatlejatega.

(d) Iga riik, kes ei ole Liidu liikmesriik, kuid on Organisatsiooni või Rahvusvahelise Tööstusomandi Kaitse (Pariisi) Liidu liige, ja iga patendivaldkonnale spetsialiseerunud valitsustevaheline organisatsioon, kes ei vasta artiklis 2(v) toodud tööstusomandi valitsustevahelise organisatsiooni määratlusele, võivad olla esindatud vaatlejatega Assamblee koosolekutel ja kui Assamblee võtab vastu sellise otsuse, siis ka ükskõik missuguse komitee või töögrupi koosolekutel.

(2)(a) Assamblee:
(i) käsitleb kõiki küsimusi, mis puudutavad Liidu säilimist ja arengut ning käesoleva lepingu täitmist;
(ii) kasutab niisuguseid õigusi ja täidab niisuguseid ülesandeid, mis on talle spetsiaalselt määratud või usaldatud vastavalt käesolevale lepingule;
(iii) annab peadirektorile suuniseid käesoleva lepingu revideerimise konverentsi ettevalmistamiseks;
(iv) vaatab läbi ja kinnitab peadirektori Liitu puudutavad aruanded ja tegevuse ning annab talle kõik vajalikud juhtnöörid Liidu kompetentsi kuuluvates küsimustes;
(v) loob niisugused komiteed ja töögrupid, mida peab vajalikuks Liidu tööle kaasaaitamises;
(vi) määrab, arvestades lõike (1)(d) sätteid, missugused riigid, kes ei ole lepinguosalised, missugused valitsustevahelised organisatsioonid, kes ei vasta artiklis 2(v) toodud määratlusele, ja missugused rahvusvahelised valitsusvälised organisatsioonid on lubatud Assamblee koosolekutele vaatlejatena ning mis määral lubatakse koosolekutele vaatlejatena rahvusvahelisi deponeerimisasutusi;
(vii) viib läbi kõiki teisi Liidu eesmärkide saavutamisele suunatud toiminguid;
(viii) täidab kõiki teisi käesolevast lepingust tulenevaid ülesandeid.

(b) Teistele organisatsiooni poolt juhitavatele liitudele huvi pakkuvates küsimustes võtab Assamblee vastu otsuseid, kuulates ära Organisatsiooni koordineerimiskomitee arvamuse.

(3) Üks delegaat võib esindada vaid ühte riiki ja hääletada selle riigi nimel.

(4) Igal lepinguosalisel riigil on ainult üks hääl.

(5)(a) Kvoorumi moodustab pool lepinguosalistest riikidest.

(b) Kvoorumi puudumisel võib Assamblee otsuseid vastu võtta, kuid kõik Assamblee otsused, välja arvatud tema enda protseduurireeglitega seonduvad otsused, jõustuvad ainult siis, kui kvoorum ja vajalik hulk hääli on saadud korrespondentshääletusel, nagu see on juhendis ette nähtud.

(6)(a) Arvestades artiklite 8(1)(c), 12(4) ja 14(2)(b) sätteid, võtab Assamblee oma otsused vastu häälteenamusega.

(b) Erapooletuks jäämist ei loeta hääleks.

(7)(a) Assamblee koguneb korralisele istungjärgule igal teisel kalendriaastal peadirektori kutsel, eelistatavalt samal ajal ja samas kohas Organisatsiooni Peaassambleega.

(b) Assamblee koguneb erakorralisele istungjärgule peadirektori kutsel kas Assamblee omal algatusel või ühe neljandiku lepinguosaliste riikide nõudmisel.

(8) Assamblee kehtestab ise oma protseduurireeglid.

Artikkel 11. Rahvusvaheline Büroo

(1) Rahvusvaheline Büroo:
(i) täidab Liidu administratiivülesandeid, eriti neid, mis on spetsiaalselt temale määratud käesoleva lepingu ja juhendi alusel või Assamblee poolt;
(ii) täidab peadirektori poolt kokku kutsutud ja Liitu puudutavaid küsimusi käsitlevate käesoleva lepingu revideerimise konverentside, Assamblee, Assamblee asutatud komiteede ja töögruppide ning muude koosolekute sekretariaadi ülesandeid.

(2) Peadirektor on Liidu kõrgeim ametiisik ja esindab Liitu.

(3) Peadirektor kutsub kokku kõik Liitu puudutavaid küsimusi arutavad koosolekud.

(4)(a) Peadirektor ja kes tahes tema poolt määratud isikkoosseisu liige osalevad ilma hääleõiguseta kõigil Assamblee koosolekutel ja Assamblee asutatud komiteede ja töögruppide koosolekutel, samuti igal muul peadirektori poolt kokku kutsutud ja Liitu puudutavaid küsimusi käsitleval koosolekul.

(b) Peadirektor või tema poolt määratud isikkoosseisu liige on ex officio Assamblee, samuti punktis (a) nimetatud komiteede, töögruppide ja teiste koosolekute sekretäriks.

(5)(a) Peadirektor valmistab vastavalt Assamblee näpunäidetele ette käesoleva lepingu revideerimise konverentsi.

(b) Peadirektor võib konsulteerida valitsustevaheliste ja rahvusvaheliste valitsusväliste organisatsioonidega käesoleva lepingu revideerimise konverentsi ettevalmistamise küsimustes.

(c) Peadirektor ja tema poolt määratud isikud võtavad käesoleva lepingu revideerimise konverentsi tööst osa ilma hääleõiguseta.

(d) Peadirektor või tema poolt määratud isikkoosseisu liige on ex officio iga käesoleva lepingu revideerimise konverentsi sekretäriks.

Artikkel 12. Juhend

(1) Juhendis on sätestatud reeglid, mis puudutavad:
(i) nõudeid, mille puhul käesolev leping spetsiaalselt viitab juhendile või näeb spetsiaalselt ette, et need on sätestatud või sätestatakse;
(ii) kõiki administratiivnõudeid, -küsimusi või -protseduure;
(iii) kõiki käesoleva lepingu täitmise üksikasju.

(2) Juhend, mis võetakse vastu üheaegselt käesoleva lepinguga, on käesoleva lepingu lisa.

(3) Assambleel on õigus teha juhendisse parandusi.

(4)(a) Arvestades punktis (b) sätestatut, on juhendi ükskõik millise paranduse jaoks nõutav kahekolmandikuline häälteenamus.

(b) Kui parandus puudutab deponeeritud mikroorganismide näidiste väljastamist rahvusvaheliste deponeerimisasutuste poolt, siis on vastuvõtmiseks nõutav, et mitte ükski lepinguosaline riik ei hääleta selle paranduse vastu.

(5) Kui käesoleva lepingu ja juhendi sätete vahel on vastuolu, prevaleerivad lepingu sätted.

III peatükk. REVIDEERIMINE JA PARANDUSED

Artikkel 13. Lepingu revideerimine

(1) Käesolev leping võib kuuluda aeg-ajalt revideerimisele lepinguosaliste riikide konverentsidel.

(2) Järjekordse konverentsi kokkukutsumise otsustab Assamblee.

(3) Artiklite 10 ja 11 parandused võetakse vastu käesoleva lepingu revideerimise konverentsidel või vastavuses artikli 14 sätetega.

Artikkel 14. Mõningate lepingu sätete parandused

(1)(a) Artiklite 10 ja 11 parandamise ettepanekuid võib vastavalt käesolevas artiklis sätestatule teha iga lepinguosaline riik või peadirektor.

(b) Peadirektor saadab need ettepanekud lepinguosalistele riikidele vähemalt kuus kuud enne nende läbivaatamist Assamblees.

(2)(a) Lõikes (1) märgitud artiklite parandused võtab vastu Assamblee.

(b) Artikli 10 ükskõik millise paranduse vastuvõtmiseks on vajalik neljaviiendikuline häälteenamus; artikli 11 ükskõik millise paranduse vastuvõtmiseks on vajalik kolmeneljandikuline häälteenamus.

(3)(a) Iga lõikes (1) nimetatud artiklite parandus jõustub üks kuu pärast seda, kui peadirektor on saanud kolmelt neljandikult vastava paranduse vastuvõtmise ajal Assamblee liikmeks olnud riigilt kirjaliku teate paranduse vastuvõtmisest kooskõlas nende riikide konstitutsioonilise protseduuriga.

(b) Mis tahes sellisel viisil vastu võetud nimetatud artikli parandus on kohustuslik kõigile lepinguosalistele riikidele, kes olid lepinguosalised ajal, kui Assamblee paranduse vastu võttis. Kuid iga parandus, mis tekitab nimetatud lepinguosalistele riikidele finantskohustusi või suurendab neid kohustusi, on kohustuslik ainult nendele lepinguosalistele riikidele, kes on teatanud nimetatud paranduse vastuvõtmisest.

(c) Iga parandus, mis on vastu võetud ja jõustunud vastavuses punkti (a) sätetega, on kohustuslik kõikidele riikidele, kes saavad lepinguosalisteks riikideks pärast kuupäeva, mil Assamblee paranduse vastu võttis.

IV peatükk. LÕPPSÄTTED

Artikkel 15. Lepingus osalemine

(1) Iga riik, kes on Rahvusvahelise Tööstusomandi Kaitse (Pariisi) Liidu liige, võib saada käesoleva lepingu osaliseks:
(i) lepingule allakirjutamisega, millele järgneb ratifitseerimisdokumendi deponeerimine, või
(ii) lepingu ühinemisdokumendi deponeerimisega.

(2) Ratifitseerimis- või ühinemisdokumendid deponeeritakse peadirektori juures.

Artikkel 16. Lepingu jõustumine

(1) Käesolev leping jõustub esimese viie riigi suhtes, kes on oma ratifitseerimis- või ühinemisdokumendid deponeerinud, kolme kuu möödumisel viienda ratifitseerimis- või ühinemisdokumendi deponeerimise kuupäevast.

(2) Käesolev leping jõustub ükskõik millise teise riigi suhtes kolme kuu möödumisel selle riigi poolt ratifitseerimis- või ühinemisdokumendi deponeerimisest, kui ratifitseerimis- või ühinemisdokumendis ei ole märgitud hilisem kuupäev. Viimasel juhul jõustub käesolev leping selle riigi suhtes dokumendis märgitud kuupäeval.

Artikkel 17. Lepingu denonsseerimine

(1) Iga lepinguosaline riik võib käesoleva lepingu denonsseerida, saates vastava teate peadirektorile.

(2) Denonsseerimine jõustub kahe aasta möödumisel päevast, mil peadirektor vastava teate kätte sai.

(3) Lõikes (1) ettenähtud denonsseerimisõigust ei saa kasutada ükski lepinguosaline riik enne viie aasta möödumist kuupäevast, mil see riik sai käesoleva lepingu osaliseks.

(4) Käesoleva lepingu denonsseerimine lepinguosalise riigi poolt, kes esitas artiklis 7(1)(a) nimetatud deklaratsiooni deponeerimisasutuse suhtes, kes sai nii rahvusvahelise deponeerimisasutuse staatuse, toob endaga kaasa niisuguse staatuse katkestamise ühe aasta möödumisel päevast, mil peadirektor sai kätte lõikes (1) nimetatud teate.

Artikkel 18. Lepingu allakirjutamine ja töökeeled

(1) (a) Käesolev leping kirjutatakse alla ühes originaaleksemplaris inglise ja prantsuse keeles, kusjuures mõlemad tekstid on võrdselt autentsed.

(b) Pärast konsultatsioone huvitatud riikide valitsustega töötab peadirektor kahe kuu jooksul välja käesoleva lepingu allakirjutamise päevast arvates käesoleva lepingu ametlikud tekstid teistes keeltes, milles Ülemaailmse Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni (WIPO) asutamise konventsioon oli alla kirjutatud.

(c) Pärast konsultatsioone huvitatud riikide valitsustega töötab peadirektor välja käesoleva lepingu ametlikud tekstid araabia, itaalia, saksa, portugali ja jaapani keeles, samuti teistes Assamblee poolt määratud keeltes.

(2) Käesolev leping on avatud allakirjutamiseks Budapestis kuni 31. detsembrini 1977.

Artikkel 19.Lepingu deponeerimine, koopiate saatmine, lepingu registreerimine

(1) Käesoleva lepingu originaaleksemplar deponeeritakse pärast allakirjutamise lõppemist peadirektori juures.

(2) Peadirektor edastab kaks käesoleva lepingu ja juhendi tema poolt tõendatud koopiat kõigi artiklis 15(1) mainitud riikide valitsustele, valitsustevahelistele organisatsioonidele, kes võivad esitada artikli 9(1)(a) sätetele vastava deklaratsiooni, ja mis tahes muu riigi valitsusele viimase nõudmisel.

(3) Peadirektor registreerib käesoleva lepingu Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Sekretariaadis.

(4) Peadirektor edastab kaks käesoleva lepingu ja juhendi paranduste tema poolt tõendatud koopiat kõigile lepinguosalistele riikidele, kõigile tööstusomandi valitsustevahelistele organisatsioonidele, mis tahes muu riigi valitsusele viimase nõudmisel ja mis tahes valitsustevahelisele organisatsioonile, kes võib esitada artikli 9(1)(a) sätetele vastava deklaratsiooni.

Artikkel 20. Teated

Peadirektor informeerib lepinguosalisi riike, tööstusomandi valitsustevahelisi organisatsioone ja neid riike, kes ei ole Liidu liikmed, kuid on Rahvusvahelise Tööstusomandi Kaitse (Pariisi) Liidu liikmed:
(i) artiklile 18 vastavatest allakirjutamistest;
(ii) artikli 15(2) kohastest ratifitseerimis- või ühinemisdokumentide deponeerimisest;
(iii) artikli 9(1)(a) kohaselt esitatud deklaratsioonidest ja artiklitele 9(2) või (3) vastavatest tagasivõtmisteadetest;
(iv) artikli 16(1) kohasest käesoleva lepingu jõustumise kuupäevast;
(v) artiklites 7 ja 8 sätestatud teadetest, samuti artiklis 8 sätestatud otsustest;
(vi) käesoleva lepingu paranduste vastuvõtmisest kooskõlas artikliga 14(3);
(vii) igast juhendi parandusest;
(viii) lepingu või juhendi paranduste jõustumise kuupäevadest;
(ix) artikli 17 kohaselt saabunud denonsseerimisteadetest.

Vastu võetud 28. aprillil 1977. a., parandused tehtud 20. jaanuaril 1981. a.

Reegel 1. Lühendid ja sõna «allkiri» tõlgendamine

1.1. Leping
Käesolevas juhendis mõistetakse sõna «leping» all mikroorganismide patendiekspertiisiks deponeerimise rahvusvahelise tunnustamise Budapesti lepingut.

1.2. Artikkel
Käesolevas juhendis viitab sõna «artikkel» lepingu kindlale artiklile.

1.3. Allkiri
Käesolevas juhendis tuleb rahvusvahelise deponeerimisasutuse jaoks sõna «allkiri» kõikjal, kus seda kasutatakse, käsitada kui pitserit, kui selle riigi seadus, mille territooriumil nimetatud asutus asub, nõuab allkirja asemel pitseri kasutamist.

Reegel 2. Rahvusvahelised deponeerimisasutused

2.1. Õiguslik seisund
Rahvusvaheliseks deponeerimisasutuseks võib olla valitsusasutus, kaasa arvatud ühiskondlik organisatsioon ühiskondliku haldusasutuse juures, kes ei kuulu keskvalitsuse juurde, või eraorganisatsioon.

2.2. Isikkoosseis ja sisseseade

Artiklis 6(2)(ii) nimetatud tingimused sisaldavad eelkõige järgmist:
(i) igal rahvusvahelisel deponeerimisasutusel peab olema niisugune isikkoosseis ja sisseseade, et deponeeritud mikroorganismide säilitamisel oleks kindlustatud nende elujõulisus ja puhtus;
(ii) iga rahvusvaheline deponeerimisasutus peab mikroorganismide säilitamisel ette nägema küllaldased ettevaatusabinõud, et viia miinimumini oht kaotada deponeeritud mikroorganismid.

2.3. Näidiste väljastamine
Artiklis 6(2)(viii) nimetatud tingimused sisaldavad eelkõige nõuet, et iga rahvusvaheline deponeerimisasutus peab väljastama deponeeritud mikroorganismide näidised kiiresti ja ettenähtud korras.

Reegel 3. Rahvusvahelise deponeerimisasutuse staatuse saamine

3.1. Teade

(a) Artiklis 7(1) nimetatud teade saadetakse peadirektorile lepinguosalise riigi puhul diplomaatiliste kanalite kaudu ja tööstusomandi valitsustevahelise organisatsiooni puhul selle organisatsiooni kõrgeima ametiisiku poolt.

(b) Teates peavad sisalduma:
(i) deponeerimisasutuse nimetus ja aadress;
(ii) üksikasjalikud andmed selle asutuse vastavusest artiklis 6(2) nimetatud tingimustele, hõlmates informatsiooni asutuse õiguslikust seisundist, teaduslikust tasemest, isikkoosseisust ja sisseseadest;
(iii) sel juhul, kui nimetatud deponeerimisasutus deponeerib ainult teatud mikroorganismide liike, nende liikide loetelu;
(iv) lõivude suurused, mida nimetatud asutus pärast rahvusvahelise deponeerimisasutuse staatuse saamist hakkab võtma mikroorganismide säilitamise, mikroorganismide elujõulisuse tunnistuste ja näidiste väljastamise eest;
(v) viide selle asutuse ametlikule keelele või keeltele;
(vi) artiklis 7(1)(b) nimetatud kuupäev, kui see on vastuvõetav.

3.2. Teatega seotud tegevused
Kui teade vastab artiklis 7(1) ja reeglis 3.1 sätestatule, informeerib peadirektor sellest kohe kõiki lepinguosalisi riike ja tööstusomandi valitsustevahelisi organisatsioone ning Rahvusvaheline Büroo avaldab teate viivitamatult.

3.3. Vastuvõetavate mikroorganismide liikide nimekirja laiendamine
Artiklis 7(1) nimetatud teate väljastanud lepinguosaline riik või tööstusomandi valitsustevaheline organisatsioon võib ükskõik millal pärast teate väljastamist informeerida peadirektorit sellest, et nende esitatud kinnitused laienevad teatud mikroorganismide liikidele, millele selle ajahetkeni need kinnitused ei laienenud. Sel juhul ja selles ulatuses, kuivõrd see puudutab lisandunud mikroorganismide liike, on kasutatavad artikli 7 ning reeglite 3.1 ja 3.2 sätted mutatis mutandis.

Reegel 4. Rahvusvahelise deponeerimisasutuse staatuse lõpetamine või piiramine

4.1. Nõue; nõudega seotud tegevused

(a) Artiklis 8(1)(a) nimetatud nõue saadetakse reeglis 3.1(a) sätestatu järgi peadirektorile.

(b) Nõudes peavad olema:
(i) vastava rahvusvahelise deponeerimisasutuse nimetus ja aadress;
(ii) sel juhul, kui see puudutab ainult teatud mikroorganismide liike, nende liikide loetelu;
(iii) täpselt loetletud faktid, millel see põhineb.

(c) Kui nõue vastab punktides (a) ja (b) sätestatule, informeerib peadirektor nõudest viivitamatult kõiki lepinguosalisi riike ja tööstusomandi valitsustevahelisi organisatsioone.

(d) Arvestades punktis (e) sätestatut, vaatab Assamblee nõuded läbi mitte varem kui kuue kuu ja mitte hiljem kui kaheksa kuu möödumisel nõudest informeerimise momendist.

(e) Kui peadirektori arvates võib punktis (d) ettenähtud tähtajast kinnipidamine kahjustada faktiliste või potentsiaalsete deponentide huve, võib ta Assamblee kokku kutsuda enne punktis (d) ettenähtud kuuekuulise tähtaja möödumist.

(f) Kui Assamblee võtab vastu otsuse rahvusvahelise deponeerimisasutuse staatuse lõpetamise või selle piiramise kohta teatud mikroorganismide liikidega, jõustub nimetatud otsus kolme kuu möödudes otsuse tegemise kuupäevast.

4.2. Teade; jõustumise kuupäev; teatega seotud tegevused

(a) Artiklis 8(2)(a) nimetatud teade saadetakse peadirektorile vastavuses reeglis 3.1(a) sätestatuga.

(b) Teates peavad olema:
(i) vastava rahvusvahelise deponeerimisasutuse nimetus ja aadress;
(ii) kui teade puudutab ainult teatud mikroorganismide liike, siis nende liikide loetelu;
(iii) kui teate esitanud lepinguosaline riik või tööstusomandi valitsustevaheline organisatsioon soovib, et artiklis 8(2)(b) ettenähtud tagajärjed rakenduvad pärast teate esitamisele järgnenud kolmekuulist perioodi, siis see hilisem kuupäev.

(c) Punkti (b)(iii) sätete rakendamisel rakenduvad artiklis 8(2)(b) ettenähtud tagajärjed teates näidatud kuupäeval vastavalt sellele punktile; vastasel juhul rakenduvad need kolmekuulise tähtaja möödumisel teate esitamise kuupäevast.

(d) Peadirektor informeerib viivitamatult kõiki lepinguosalisi riike ja tööstusomandi valitsustevahelisi organisatsioone igast artikli 8(2) kohaselt saadud teatest ja selle punkti (c) kohasest jõustumiskuupäevast. Vastava teadaande avaldab Rahvusvaheline Büroo viivitamatult.

4.3. Deponeerimise tagajärjed
Kui rahvusvaheline deponeerimisasutus lõpetab oma tegevuse selles staatuses või piirab seda vastavalt artiklite 8(1), 8(2), 9(4) või 17(4) sätetele, kasutatakse reeglit 5.1 mutatis mutandis.

Reegel 5. Rahvusvahelise deponeerimisasutuse võimetus funktsioneerida

5.1. Deponeeritavate mikroorganismidega seotud funktsioonide katkemine

(a) Kui rahvusvaheline deponeerimisasutus katkestab või lõpetab nende funktsioonide täitmise, mida ta peab täitma vastavalt käesolevale lepingule ja juhendile kõigi deponeeritud mikroorganismide suhtes, on lepinguosaline riik või tööstusomandi valitsustevaheline organisatsioon, kes on esitanud oma kinnitused vastavalt artiklis 6(1) sätestatule, kohustatud:
(i) kindlustama võimalikult täielikumas ulatuses kõigi niisuguste mikroorganismide näidiste üleandmise ilma neid rikkumata või saastamata nimetatud asutuselt («funktsioneerimisvõimetu asutus») teisele rahvusvahelisele deponeerimisasutusele («asendav asutus»);
(ii) kindlustama võimalikult täielikumas ulatuses kõigi funktsioneerimisvõimetule asutusele adresseeritud posti- ja muude teadete viivitamatu edastamise asendavale asutusele, samuti kõigi nimetatud mikroorganisme puudutavate ja funktsioneerimisvõimetu asutuse kasutuses olevate dokumentide ja muu vastava informatsiooni edastamise asendavale asutusele;
(iii) võimalikult täielikumas ulatuses kindlustama, et funktsioneerimisvõimetu asutus viivitamatult informeeriks deponente oma funktsioonide täitmise katkemisest ja jõustunud üleandmistest;
(iv) viivitamatult informeerima peadirektorit mainitud katkemise faktist ja ulatusest ning nimetatud lepinguosalise riigi või tööstusomandi valitsustevahelise organisatsiooni poolt vastavuses alapunktide (i) kuni (iii) sätetega rakendatud abinõudest.

(b) Peadirektor informeerib viivitamatult lepinguosalisi riike ja tööstusomandi valitsustevahelisi organisatsioone, samuti tööstusomandi ameteid vastavalt punktile (a)(iv) saadud teatest; peadirektori poolt antud informatsiooni ja talle saadetud informatsiooni avaldab viivitamatult Rahvusvaheline Büroo.

(c) Vastavalt kasutatavale patendiekspertiisi protseduurile võib osutuda vajalikuks, et deponent pärast reeglis 7.5 nimetatud tõendi saamist viivitamatult teataks igale tööstusomandi ametile, kuhu oli saadetud patenditaotlus viitega esialgsele deponeerimisele, asendava asutuse poolt sellele deponeerimisele antud uue registreerimisnumbri.

(d) Asendav asutus säilitab ettenähtud viisil koos uue registreerimisnumbriga funktsioneerimisvõimetu asutuse poolt antud registreerimisnumbri.

(e) Lisaks igale punkti (a)(i) kohaselt tehtud üleandmisele annab funktsioneerimisvõimetu asutus deponendi nõudel võimaluse piires mis tahes tema poolt deponeeritud mikroorganismi näidise koos kõigi posti- ja muude teatiste koopiatega, samuti kõigi dokumentide ja muu punktis (a)(ii) nimetatud informatsiooniga üle kõigile deponendi poolt näidatud rahvusvahelistele deponeerimisasutustele, välja arvatud asendav asutus, tingimusel et deponent hüvitab funktsioneerimisvõimetule asutusele kõik näidise üleandmisega seotud kulud. Deponent maksab tema poolt näidatud rahvusvahelisele deponeerimisasutusele lõivu nimetatud näidise säilitamise eest.

(f) Iga huvitatud deponendi palvel säilitab funktsioneerimisvõimetu asutus oma võimaluste piires tema poolt deponeeritud mikroorganismide näidised.

5.2. Mõnede mikroorganismide liikide vastuvõtmisest keeldumine

(a) Kui mõni rahvusvaheline deponeerimisasutus keeldub deponeerimast mõnda mikroorganismide liiki, mida ta esitatud kinnituste alusel on kohustatud vastu võtma, informeerib lepinguosaline riik või tööstusomandi valitsustevaheline organisatsioon, kes on esitanud selle asutuse suhtes artiklile 7(1)(a) vastava deklaratsiooni, viivitamatult peadirektorit nendest faktidest ja tarvitusele võetud abinõudest.

(b) Peadirektor edastab vastavalt punktile (a) saadud informatsiooni viivitamatult lepinguosalistele riikidele ja tööstusomandi valitsustevahelistele organisatsioonidele; peadirektori antud informatsiooni ja talle edastatud informatsiooni avaldab viivitamatult Rahvusvaheline Büroo.

Reegel 6. Esmakordne või kordusdeponeerimine

6.1. Esmakordne deponeerimine

(a) Deponendi poolt rahvusvahelisele deponeerimisasutusele üle antud mikroorganismile lisatakse, v.a. reegel 6.2 kasutamist nõudev juhtum, deponendi allkirjaga avaldus, milles sisalduvad:
(i) viide selle kohta, et deponeerimine toimub lepingu kohaselt, ja kohustus deponeerimist reeglis 9.1 sätestatud aja jooksul mitte tühistada;
(ii) deponendi nimi ja aadress;
(iii) mikroorganismi kultiveerimiseks, säilitamiseks ja elujõulisuse kontrollimiseks vajalike tingimuste üksikasjad, samuti mikroorganismide segu deponeerimise puhul, selle segu osiste kirjeldus ja vähemalt ühe nende osiste olemasolu kontrollimist võimaldava meetodi kirjeldus;
(iv) sellele mikroorganismile deponendi poolt antud identifitseerimise tähis (number, sümbolid jne);
(v) märkused mikroorganismi niisuguste omaduste kohta, mis on või võivad olla tervisele või keskkonnale ohtlikud, või märkus selle kohta, et deponendil ei ole andmeid niisuguste omaduste olemasolust.

(b) On eriti soovitatav, et punktis (a) nimetatud kirjalik avaldus sisaldaks deponeeritava mikroorganismi teaduslikku kirjeldust ja/või esitatavat taksonoomilist määratlust.

6.2. Kordusdeponeerimine

(a) Arvestades punktis (b) sätestatut, lisatakse kordusdeponeerimisel artikli 4 kohaselt deponendi poolt rahvusvahelisele deponeerimisasutusele üleantavale mikroorganismile eelmise deponeerimise tõendi ärakiri, eelmise deponeerimise objektiks olnud mikroorganismi elujõulisuse viimase tunnistuse ärakiri, mis näitab, et mikroorganism on elujõuline, ja deponendi allkirjaga kirjalik avaldus, milles sisalduvad:
(i) reeglis 6.1(a)(i) kuni (v) nimetatud andmed;
(ii) artikli 4(1)(a) kohane deklaratsioon, kus on ära näidatud kordusdeponeerimise põhjused, avaldus kinnitusega, et korduvalt deponeeritav mikroorganism on identne enne seda deponeeritud mikroorganismiga, kuupäev, millal deponent sai artiklis 4(1)(a) sätestatud informatsiooni, või sõltuvalt olukorrast artiklis 4(1)(e) nimetatud publikatsiooni kuupäev;
(iii) viimane teaduslik kirjeldus ja/või esitatud taksonoomiline määratlus sel kujul, nagu see oli esitatud või need olid esitatud rahvusvahelisele deponeerimisasutusele, kus tehti eelmine deponeerimine, kui seoses eelmise deponeerimisega oli(d) mingi teaduslik kirjeldus ja/või esitatud taksonoomiline määratlus.

(b) Kui kordusdeponeerimine toimub samas rahvusvahelises deponeerimisasutuses, kus eelmine deponeerimine, siis punkti (a)(i) sätteid ei kohaldata.

(c) Punktide (a) ja (b), samuti reegli 7.4 sätete tähenduses on «eelmine deponeerimine»:
(i) viimane kõigist kordusdeponeerimistest, kui sellele kordusdeponeerimisele eelnes üks või mitu kordusdeponeerimist;
(ii) esmakordne deponeerimine, kui antud kordusdeponeerimisele ei eelnenud ühtki teist kordusdeponeerimist.

6.3. Rahvusvahelistele deponeerimisasutustele esitatavad nõuded

(a) Iga rahvusvaheline deponeerimisasutus võib nõuda, et:
(i) deponeeritav mikroorganism antaks talle niisuguses vormis ja hulgas, nagu see on vajalik lepingu ja juhendi eesmärkide järgimiseks;
(ii) talle esitatakse tema enda poolt kehtestatud blankett, mille deponent on korrektselt täitnud selle asutuse administratiivprotsessi tarvis;
(iii) reeglis 6.1(a) või 6.2(a) nimetatud kirjalik avaldus oleks koostatud selle asutuse poolt määratud keeles või keeltes, kusjuures selleks keeleks peaks olema ametlik keel või reeglis 3.1(b)(v) sätestatud keeled;
(iv) oleks makstud reeglis 12.1(a)(i) sätestatud lõiv säilitamise eest; ja
(v) kehtiva seadusega lubatud ulatuses oleks deponendi ja selle asutuse vahel sõlmitud leping, mis sätestab deponendi ja nimetatud asutuse kohustused.

(b) Iga rahvusvaheline deponeerimisasutus teatab Rahvusvahelisele Büroole igast niisugusest nõudest ja igast seda puudutavast muudatusest.

6.4. Vastuvõtmise protseduur

(a) Rahvusvaheline deponeerimisasutus keeldub mikroorganismi deponeerimiseks vastu võtmast ja teatab deponendile viivitamatult sellest keeldumisest ning keeldumise põhjustest, kui:
(i) deponeeritav mikroorganism ei kuulu ühtegi mikroorganismi liiki, millele laienevad reegli 3.1(b)(iii) või 3.3 kohaselt esitatud kinnitused;
(ii) mikroorganismi omadused on nii ebatavalised, et rahvusvaheline deponeerimisasutus ei ole tehniliselt võimeline selle mikroorganismi suhtes täitma neid ülesandeid, mida ta peab täitma käesoleva lepingu ja juhendi kohaselt;
(iii) saadud deposiidi seisukord näitab selgelt deponeeritava mikroorganismi puudumist või ei võimalda deponeeritava mikroorganismi vastuvõtmist, lähtudes teaduslikest kaalutlustest.

(b) Arvestades punktis (a) sätestatut, võtab rahvusvaheline deponeerimisasutus deponeeritava mikroorganismi vastu, kui on täidetud kõik reeglis 6.1(a) või 6.2(a) nimetatud nõuded. Kui mõned nimetatud nõuetest ei ole täidetud, informeerib rahvusvaheline deponeerimisasutus sellest viivitamatult deponenti ja nõuab talt nende nõuete täitmist.

(c) Kui mikroorganism oli saadud esialgse või kordusdeponeerimise teel, siis on niisuguse esialgse või kordusdeponeerimise kuupäevaks sõltuvalt asjaoludest kuupäev, mil mikroorganism laekus rahvusvahelisse deponeerimisasutusse.

(d) Rahvusvaheline deponeerimisasutus loeb deponendi palvel ja kõigi punktis (a) nimetatud nõuete täitmise korral, et mikroorganism, mis oli deponeeritud enne, kui see asutus sai rahvusvahelise deponeerimisasutuse staatuse, on vastu võetud lepingu eesmärke arvestades selle staatuse saamise kuupäeval.

Reegel 7. Tõend

7.1. Tõendi väljastamine

Rahvusvaheline deponeerimisasutus annab deponendile iga mikroorganismi kohta, mis on selles asutuses deponeeritud või sellele asutusele üle antud, tõendi, et ta on mikroorganismi kätte saanud ja vastu võtnud.

7.2. Blankett; keeled; allkiri

(a) Reeglis 7.1 nimetatud tõend vormistatakse blanketil, mida nimetatakse rahvusvaheliseks blanketiks ja mille näidisvormi kehtestab peadirektor Assamblee määratud keeltes.

(b) Iga sõna või tähte, mis tõendis ei ole ladina tähestikus, tuleb korrata ladina tähestiku kirjatähtedega transliteratsiooni teel.

(c) Tõendile kirjutab alla isik või isikud, kellel on volitus esindada rahvusvahelist deponeerimisasutust, või selle asutuse ükskõik milline ametiisik, kellel on vastav volitus nimetatud isikult või isikutelt.

7.3. Tõendi sisu esmakordsel deponeerimisel

Reeglis 7.1 nimetatud ja esmakordsel deponeerimisel väljastatud tõendile märgitakse, et selle on välja andnud deponeerimisasutus lepingukohase rahvusvahelise deponeerimisasutusena, ja selles peavad olema vähemalt järgmised andmed:
(i) rahvusvahelise deponeerimisasutuse nimetus ja aadress;
(ii) deponendi nimi ja aadress;
(iii) esmakordse deponeerimise kuupäev vastavalt reeglis 6.4(c) sätestatule;
(iv) deponendi poolt mikroorganismile antud identifitseerimise tähis (number, sümbolid jne);
(v) rahvusvahelise deponeerimisasutuse poolt mikroorganismile antud registreerimisnumber;
(vi) kui reeglis 6.1(a) nimetatud kirjalik avaldus sisaldab mikroorganismi teaduslikku kirjeldust ja/või esitatud taksonoomilist määratlust, siis viide sellele faktile.

7.4. Tõendi sisu kordusdeponeerimisel

Reeglis 7.1 nimetatud ja artikli 4 kohase kordusdeponeerimise puhul väljaantud tõendile lisatakse eelmise deponeerimise kohta väljastatud tõendi koopia (reegli 6.2(c) tähenduses) ja eelmise deponeerimise objektiks oleva mikroorganismi elujõulisuse tunnistuse koopia (reegli 6.2(c) tähenduses), mis näitab, et mikroorganism on elujõuline. Sellel tõendil peavad olema kindlasti:
(i) rahvusvahelise deponeerimisasutuse nimetus ja aadress;
(ii) deponendi nimi ja aadress;
(iii) kordusdeponeerimise kuupäev vastavalt reeglis 6.4(c) sätestatule;
(iv) deponendi poolt mikroorganismile antud identifitseerimise tähis (number, sümbolid jne);
(v) rahvusvahelise deponeerimisasutuse poolt kordusdeponeerimisel mikroorganismile antud registreerimisnumber;
(vi) deponendi poolt vastavalt reeglile 6.2(a)(ii) näidatud põhjus ja kuupäev;
(vii) reegli 6.2(a)(iii) rakendamisel viide deponendi poolt teadusliku kirjelduse ja/või esitatud taksonoomilise määratluse näitamise faktile;
(viii) mikroorganismile eelmisel deponeerimisel (reegli 6.2(c) tähenduses) antud registreerimisnumber.

7.5. Üleandmise tõend

Rahvusvaheline deponeerimisasutus, millele mikroorganismid on vastavalt reeglile 5.1(a)(i) üle antud, annab deponendile iga näidise üleandmisega seotud deponeerimise puhul tõendi, mis näitab, et selle on väljastanud deponeerimisasutus, mis on vastavalt lepingule rahvusvaheliseks deponeerimisasutuseks, ja kus on vähemalt:
(i) rahvusvahelise deponeerimisasutuse nimetus ja aadress;
(ii) deponendi nimetus ja aadress;
(iii) kuupäev, millal rahvusvaheline deponeerimisasutus sai üleantava näidise (üleandmiskuupäev);
(iv) deponendi poolt mikroorganismile antud identifitseerimise tähis (number, sümbolid jne);
(v) rahvusvahelise deponeerimisasutuse poolt antud registreerimisnumber;
(vi) üleandnud rahvusvahelise deponeerimisasutuse nimetus ja aadress;
(vii) üleandnud rahvusvahelise deponeerimisasutuse poolt antud registreerimisnumber;
(viii) kui reeglis 6.1(a) või 6.2(a) mainitud kirjalik avaldus sisaldas mikroorganismi teaduslikku kirjeldust ja/või esitatud taksonoomilist määratlust või kui niisugune teaduslik kirjeldus ja/või esitatud taksonoomiline määratlus vastavalt reeglile 8.1 oli(d) näidatud hiljem või sellesse kirjeldusse ja/või määratlusse oli hiljem tehtud muudatusi, siis viide sellekohasele faktile.

7.6. Teadusliku kirjelduse ja/või esitatud taksonoomilise määratluse edastamine

Iga reeglite 11.1, 11.2 või 11.3 sätete kohaselt deponeeritud mikroorganismi näidise saamise õigust omava poole nõudmisel edastab rahvusvaheline deponeerimisasutus sellele poolele reeglites 6.1(b), 6.2(a)(iii) või 8.1(b)(iii) mainitud viimase teadusliku kirjelduse ja/või esitatud taksonoomilise määratluse.

Reegel 8.Teaduslikule kirjeldusele ja/või esitatud taksonoomilisele määratlusele hilisem viitamine või paranduste tegemine

8.1. Teade

(a) Kui mikroorganismi deponeerimisel ei olnud viidatud mikroorganismi teaduslikule kirjeldusele ja/või taksonoomilisele määratlusele, võib deponent neile hiljem viidata, või kui neile oli juba viidatud, võib ta sellesse kirjeldusse ja/või määratlusse teha parandusi.

(b) Iga niisugune hilisem viide või parandus tuleb teha deponendi allkirjaga kirjaliku teatena rahvusvahelisele deponeerimisasutusele ja selles peavad sisalduma:
(i) deponendi nimi ja aadress;
(ii) nimetatud asutuse poolt antud registreerimisnumber;
(iii) mikroorganismi teaduslik kirjeldus ja/või esitatud taksonoomiline määratlus;
(iv) paranduste tegemisel viimane varasematest teaduslikest kirjeldustest ja/või esitatud taksonoomilistest määratlustest.

8.2. Tunnistuse väljastamine
Rahvusvaheline deponeerimisasutus peab reeglis 8.1 nimetatud teate edastanud deponendi nõudel väljastama talle tunnistuse, milles on reeglis 8.1(b)(i) kuni (iv) nimetatud andmed ja teate saamise kuupäev.

Reegel 9. Mikroorganismide säilitamine

9.1. Säilitamise tähtaeg
Rahvusvaheline deponeerimisasutus säilitab seal deponeeritud mikroorganisme, rakendades kõiki ettevaatusabinõusid, mis on vajalikud mikroorganismi eluvõimelisena ja saastevabana hoidmiseks vähemalt kuni viie aasta möödumiseni ülalnimetatud asutuse poolt saadud viimasest järelepärimisest deponeeritud mikroorganismi näidise väljastamise kohta ja igal juhul vähemalt 30 aasta jooksul deponeerimise kuupäevast arvates.

9.2. Salajasus
Ükski rahvusvaheline deponeerimisasutus ei tohi anda kellelegi informatsiooni faktist, et ta on mikroorganismi lepingu kohaselt deponeerinud. See asutus ei tohi kellelegi anda ka mingisugust informatsiooni, mis puudutab tema poolt vastavalt lepingule deponeeritud mikroorganismi, välja arvatud need asutused, füüsilised või juriidilised isikud, kellel on vastavalt reegli 11 sätetele õigus saada nimetatud mikroorganismi näidist, kui kõik selles reeglis ettenähtud tingimused on täidetud.

Reegel 10. Elujõulisuse kontrollimine ja elujõulisuse tunnistus

10.1. Kontrollimise kohustus

Rahvusvaheline deponeerimisasutus kontrollib iga tema poolt deponeeritud mikroorganismi elujõulisust:
(i) viivitamatult pärast reeglis 6 nimetatud deponeerimist või pärast reeglis 5.1 nimetatud üleandmist;
(ii) kindlate ajavahemike järel sõltuvalt mikroorganismi liigist ja tema säilitamise võimalustest või siis igal ajal, kui see on vajalik tehnilistel põhjustel;
(iii) deponendi nõudel mis tahes ajal.

10.2. Elujõulisuse tunnistus

(a) Rahvusvaheline deponeerimisasutus väljastab deponeeritud mikroorganismi elujõulisuse tunnistuse:
(i) deponendile viivitamatult pärast iga reeglis 6 nimetatud deponeerimist või reeglis 5.1 nimetatud üleandmist;
(ii) deponendile viimase nõudel mis tahes ajal pärast deponeerimist või üleandmist;
(iii) igale tööstusomandi ametile, teisele asutusele, füüsilisele või juriidilisele isikule peale deponendi, kellele olid vastavalt reeglis 11 sätestatule väljastatud deponeeritud mikroorganismide näidised, nende isikute nõudel üheaegselt näidise väljastamisega või mis tahes ajal pärast seda.

(b) Elujõulisuse tunnistus peab näitama, kas mikroorganism on elujõuline või enam ei ole, ja selles peavad sisalduma:
(i) tunnistuse väljastanud rahvusvahelise deponeerimisasutuse nimetus ja aadress;
(ii) deponendi nimi ja aadress;
(iii) reeglis 7.3(iii) nimetatud kuupäev või kordusdeponeerimise või üleandmise puhul viimane reeglites 7.4(iii) ja 7.5(iii) nimetatud kuupäevadest;
(iv) nimetatud asutuse poolt mikroorganismile antud registreerimisnumber;
(v) kontrollimise kuupäev, millele tunnistus viitab;
(vi) informatsioon kontrollimise tingimuste kohta, kui niisugust informatsiooni on küsinud pool, kellele elujõulisuse tunnistus väljastati, ja kui kontrollimise tulemused osutusid negatiivseteks.

(c) Punkti (a)(ii) ja (iii) sätete rakendamisel peab elujõulisuse tunnistuses sisalduma viide viimasele elujõulisuse testile.

(d) Elujõulisuse tunnistuse vormi, keele ja allkirja kohta kehtib reegel 7.2 mutatis mutandis.

(e) Punkti (a)(i) sätete rakendamisel või tööstusomandi ameti poolsel järelepärimisel väljastatakse elujõulisuse tunnistus tasuta. Kõik lõivud, mida võetakse reegli 12.1(a)(iii) kohaselt iga muu elujõulisuse tunnistuse eest, maksab tunnistust taotlev pool enne või üheaegselt taotlusega.

Reegel 11. Näidiste väljastamine

11.1. Näidiste väljastamine sellest huvitatud tööstusomandi ametile

Rahvusvaheline deponeerimisasutus väljastab mis tahes deponeeritud mikroorganismi näidise iga lepinguosalise riigi tööstusomandi ametile või igale tööstusomandi valitsustevahelisele organisatsioonile nendepoolsel järelepärimisel tingimusel, et järelepärimisele lisatakse deklaratsioon, mis tõendab, et:
(i) sellele ametile on esitatud patenditaotlus, milles on viide konkreetse mikroorganismi deponeerimisele, ja selle taotluse objektiks on nimetatud mikroorganism või nimetatud mikroorganismi kasutamine;
(ii) niisugune taotlus on selles ametis menetluses või on jõudnud patendi väljaandmise staadiumisse;
(iii) näidis on vajalik patendiekspertiisiks nimetatud lepinguosalises riigis, nimetatud organisatsioonis või selle organisatsiooni liikmesriikides;
(iv) näidist ja mis tahes sellele lisatud või sellega seotud informatsiooni kasutatakse ainult nimetatud patendiekspertiisiks.

11.2. Näidiste väljastamine deponendile või deponendi loal

Rahvusvaheline deponeerimisasutus väljastab mis tahes deponeeritud mikroorganismi näidise:
(i) deponendile viimase nõudel;
(ii) igale isikule, füüsilisele või juriidilisele (edaspidi volitatud pool), selle poole nõudel tingimusel, et nõudele lisatakse deponendi deklaratsioon näidise väljastamise lubamise kohta.

11.3. Näidiste väljastamine pooltele, kellel on selleks õigus

(a) Rahvusvaheline deponeerimisasutus väljastab mis tahes deponeeritud mikroorganismi näidise igale asutusele, füüsilisele või juriidilisele isikule (edaspidi tõendav pool) selle poole nõudel, kui nõue on esitatud blanketil, mille sisu määrab Assamblee, ja kui nimetatud blanketil tööstusomandi amet tõendab:
(i) et sellele ametile on esitatud patenditaotlus, mis puudutab konkreetset deponeeritud mikroorganismi, ja taotluse objektiks on nimetatud mikroorganism või nimetatud mikroorganismi kasutamine;
(ii) et see amet on teinud publikatsiooni patendiekspertiisi käigus, välja arvatud juhtum, kui rakenduvad punkti (iii) teise fraasi sätted;
(iii) kas seda, et tõendaval poolel on õigus mikroorganismi näidisele seaduse järgi, mis reguleerib patendiekspertiisi selles ametis, ja kui nimetatud seadustik seab selle õiguse sõltuvusse kindlate tingimuste täitmisest, siis et see amet on veendunud niisuguste tingimuste faktilises täitmises, või seda, et tõendav pool on menetluse läbiviimisel selles ametis andnud blanketile oma allkirja, mis kinnitab, et näidise tõendavale poolele väljaandmise tingimused loetakse selles ametis patendiekspertiisi reguleeriva seaduse järgi täidetuks; kui aga tõendaval poolel on eelmainitud seaduse järgi õigus mikroorganismi näidisele enne nimetatud ameti publikatsiooni patendiekspertiisiks ja niisugust publikatsiooni ei ole veel tehtud, peab tõendus seda selgesõnaliselt väljendama ja viitama tavapärases korras nimetatud seaduse rakendatavale sättele, kaasa arvatud mis tahes kohtuotsus.

(b) Kui patendi on välja andnud ja publitseerinud ükskõik milline tööstusomandi amet, võib see amet aeg-ajalt mis tahes rahvusvahelisele deponeerimisasutusele üle anda loendi registreerimisnumbritest, mis see asutus on andnud deponeeritud mikroorganismidele, millele nendes patentides on viidatud. Rahvusvaheline deponeerimisasutus annab mis tahes asutuse, füüsilise või juriidilise isiku (edaspidi nõudev pool) nõudel talle näidise igast mikroorganismist, mille registreerimisnumber on niisugusel viisil üle antud. Deponeeritud mikroorganismide puhul, mille registreerimisnumbrid on sel viisil üle antud, ei pea ülalnimetatud amet esitama reeglis 11.3(a) käsitletud tõendust.

11.4. Üldreeglid

(a) Reeglites 11.1, 11.2 ja 11.3 nimetatud mis tahes nõue, deklaratsioon, tõendus või üleandmisdokument peab olema koostatud:
(i) inglise, hispaania, vene või prantsuse keeles, kui need saadetakse rahvusvahelisele deponeerimisasutusele, kelle ametlik keel või ametlikud keeled on vastavalt inglise, hispaania, vene või prantsuse keel, tingimusel, et kui keelteks peavad olema vene või hispaania keel, võib need selle asemel esitada inglise või prantsuse keeles; kui need on nii esitatud, teeb Rahvusvaheline Büroo nimetatud reeglites mainitud huvitatud poole või rahvusvahelise deponeerimisasutuse nõudel tõendatud tõlke hispaania või vene keelde viivitamatult ja tasuta;
(ii) kõigil ülejäänud juhtudel koostatakse need inglise või prantsuse keeles tingimusel, et need võivad selle asemel olla koostatud rahvusvahelise deponeerimisasutuse ametlikus keeles või ühes ametlikest keeltest.

(b) Kui reeglis 11.1 nimetatud nõude esitab tööstusomandi amet, kelle ametlik keel on hispaania või vene keel, siis võib nõude punktis (a) sätestatule vaatamata koostada vastavalt hispaania või vene keeles ja Rahvusvaheline Büroo teeb selle ameti nõudel või nimetatud nõude saanud rahvusvahelise deponeerimisasutuse nõudel tõendatud tõlke inglise või prantsuse keelde viivitamatult ja tasuta.

(c) Reeglites 11.1, 11.2 ja 11.3 nimetatud mis tahes nõue, deklaratsioon, tõendus või üleandmisdokument koostatakse kirjalikult ning need peavad olema allkirjastatud ja kuupäevastatud.

(d) Reeglites 11.1, 11.2 ja 11.3(a) nimetatud mis tahes nõue, deklaratsioon või tõendus peavad sisaldama järgmisi andmeid:
(i) nõude esitanud tööstusomandi ameti volitatud poole või tõendava poole, sõltuvalt asjaoludest, nimetus ja aadress;
(ii) deponeeritud mikroorganismile antud registreerimisnumber;
(iii) reeglis 11.1 sätestatud juhtumil deponeeritud mikroorganismi puudutava taotluse või patendi kuupäev ja number;
(iv) reeglis 11.3(a) sätestatud juhul alapunktis (iii) nimetatud andmed, samuti selles reeglis nimetatud tõenduse esitanud tööstusomandi ameti nimetus ja aadress.

(e) Reeglis 11.3(b) nimetatud mis tahes nõue peab sisaldama järgmisi andmeid:
(i) nõudva poole nimetus ja aadress;
(ii) deponeeritud mikroorganismile antud registreerimisnumber.

(f) Rahvusvaheline deponeerimisasutus markeerib konteineri, kuhu väljastatav näidis asetatakse, kandes sellele deponeeritud mikroorganismile antud registreerimisnumbri, ja lisab reeglis 7 nimetatud tõendi koopia, viited kõigile mikroorganismi omadustele, mis on või võivad olla ohtlikud tervisele või ümbritsevale keskkonnale, ja vastavalt nõudele tingimused, milles rahvusvaheline deponeerimisasutus mikroorganismi kasvatab ja säilitab.

(g) Rahvusvaheline deponeerimisasutus, kes väljastab näidise ükskõik millisele huvitatud poolele peale deponendi, informeerib sellest kohe kirjalikult deponenti, teatades ühtlasi nimetatud väljastamise kuupäeva ning selle tööstusomandi ameti, volitatud poole, tõendava poole või nõudva poole nimetuse ja aadressi, kellele väljastati näidis. Nimetatud informatsioonile lisatakse vastava nõude koopia, iga reeglite 11.1 või 11.2(ii) kohaselt seoses nimetatud nõudega üleantud deklaratsiooni koopia ja koopiad igast blanketist või nõudest, millel on nõudva poole allkiri ning mis on vastavuses reegliga 11.3.

(h) Näidiste väljastamine reegli 11.1 järgi toimub tasuta. Kui näidised väljastatakse reegli 11.2 või 11.3 kohaselt, tasub kõik lõivud, mis kuuluvad maksmisele reegli 12.1(a)(iv) järgi, sõltuvalt asjaoludest deponent, volitatud pool, tõendav pool või nõudev pool enne nimetatud nõude esitamist või selle esitamise ajal.

11.5. Muudatused reeglites 11.1 ja 11.3, mida rakendatakse rahvusvaheliste taotluste korral

Kui taotlus on esitatud rahvusvahelise taotlusena patendikoostöölepingu alusel, käsitletakse reeglites 11.1(i) ja 11.3(a)(i) sätestatud viidet taotluse esitamise kohta tööstusomandi ametile kui rahvusvahelises taotluses olevat viidet lepinguosalise riigi näitamise kohta, millele see tööstusomandi amet on patendikoostöölepingu kohaselt märgitud ametiks; reeglis 11.3(a)(ii) nõutud publitseerimise fakti tõendamise all mõistetakse tööstusomandi ameti äranägemisel kas patendikoostöölepingujärgse rahvusvahelise publitseerimise fakti tõendamist või selle tööstusomandi ameti poolse publitseerimise fakti tõendamist.

Reegel 12. Lõivud

12.1. Lõivude liigid ja suurused

(a) Iga rahvusvaheline deponeerimisasutus võib lepingus ja käesolevas juhendis ettenähtud protseduuri kohaselt võtta lõivu:
(i) säilitamise eest;
(ii) reeglis 8.2 nimetatud tunnistuse väljastamise eest;
(iii) elujõulisuse tunnistuse väljastamise eest, arvestades reegli 10.2(e) esimest lauset;
(iv) näidiste väljastamise eest, arvestades reegli 11.4(h) esimest lauset;
(v) informatsiooni üleandmise eest reegli 7.6 kohaselt.

(b) Säilitamise lõivu võetakse mikroorganismi kogu reegli 9.1 kohase säilitamise aja eest.

(c) Ühegi lõivu suurus ei muutu sõltuvalt deponendi kodakondsusest või elukohast või sõltuvalt elujõulisuse tunnistust või näidiseid taotleva isiku, füüsilise või juriidilise, kodakondsuskuuluvusest või asukohast.

12.2. Lõivude suuruse muutmine

(a) Rahvusvahelise deponeerimisasutuse poolt võetavate lõivude suuruse igasuguse muutmisega peab kaasnema peadirektori informeerimine sellest lepinguosalise riigi või tööstusomandi valitsustevahelise organisatsiooni poolt, kes artikli 7(1) kohaselt on esitanud deklaratsiooni selle asutuse suhtes. See informeerimine võib punkti (c) sätteid arvestades sisaldada kuupäeva, millest alates võetakse uusi lõive.

(b) Peadirektor informeerib viivitamatult kõiki lepinguosalisi riike ja tööstusomandi valitsustevahelisi organisatsioone igast punkti (a) kohaselt saadud teadaandest ja selle punkti (c) kohase jõustumise kuupäevast; peadirektori edastatud teate ja peadirektorile saadetud teate publitseerib viivitamatult Rahvusvaheline Büroo.

(c) Kõik uued lõivud hakkavad kehtima punkti (a) kohaselt märgitud kuupäevast alates tingimusel, et juhul, kui muudatus seisneb lõivu suurenemises või kui mingit kuupäeva ei ole märgitud, võetakse uusi lõive alates kolmekümnendast päevast muudatuste publitseerimisest Rahvusvahelise Büroo poolt.

Reegel 12bis. Tähtaegade arvestamine

12bis.1. Aastates väljendatud tähtajad
Kui tähtaeg on üks aasta või teatud arv aastaid, arvatakse tähtaja alguseks vastava sündmuse toimumisele järgnev päev ning tähtaeg lõpeb vastava järgneva aasta kuul ja päeval, mis kannavad sama nime ja numbrit kui sündmuse toimumise kuu ja päev; kui vastavas kuus ei ole niisugust kuupäevanumbrit, lõpeb tähtaeg selle kuu viimasel päeval.

12bis.2. Kuudes väljendatud tähtajad
Kui tähtaeg on üks kuu või teatud arv kuid, arvatakse tähtaja alguseks vastava sündmuse toimumisele järgnev päev ja tähtaeg lõpeb vastava järgneva kuu päeval, mis kannab sama kuupäevanumbrit kui sündmuse toimumise päev; kui vastavas kuus ei ole niisugust kuupäevanumbrit, lõpeb tähtaeg selle kuu viimasel päeval.

12bis.3. Päevades väljendatud tähtajad
Kui tähtaeg on teatav arv päevi, arvatakse tähtaja alguseks vastava sündmuse toimumisele järgnev päev ja tähtaeg lõpeb ajaarvestamise viimasel päeval.

Reegel 13. Rahvusvahelise Büroo publikatsioonid

13.1. Publikatsiooni vorm
Iga lepingus või käesolevas juhendis nimetatud Rahvusvahelise Büroo publikatsioon avaldatakse Rahvusvahelise Büroo kord kuus ilmuvas väljaandes, mida on mainitud tööstusomandi kaitse Pariisi konventsioonis.

13.2. Sisu

(a) Vähemalt esimeses ülalnimetatud ajakirja aastakäigu numbris peab olema avaldatud selle numbri kuupäeva seisule vastav rahvusvaheliste deponeerimisasutuste nimekiri koos iga asutuse poolt deponeeritavate mikroorganismide liikide loeteluga ja võetavate lõivude suurustega.

(b) Täisinformatsioon ükskõik millise alljärgneva fakti kohta trükitakse ära üks kord nimetatud ajakirja esimeses numbris pärast järgmiste faktide asetleidmist:
(i) rahvusvahelise deponeerimisasutuse staatuse saamine, lõpetamine või piiramine ja lõpetamise või piiramise puhul rakendatavad abinõud;
(ii) ükskõik milline reeglis 3.3 nimetatud laiendamine;
(iii) rahvusvahelise deponeerimisasutuse funktsioneerimise katkemine, keeldumine mõnede mikroorganismide liikide vastuvõtmisest ning katkemise ja keeldumise puhul rakendatavad abinõud;
(iv) mis tahes muudatus rahvusvahelise deponeerimisasutuse poolt võetavates lõivudes;
(v) kõik nõuded ja nende muudatused, millest on teatatud vastavalt reeglile 6.3(b).

Reegel 14. Delegatsiooni kulud

14.1. Kulude katmine
Igast Assamblee istungjärgust, samuti iga komitee ja töögrupi koosolekust või muust Liitu puudutavaid küsimusi arutavast koosolekust osavõtva delegatsiooni kulud kannab delegatsiooni määranud riik või organisatsioon.

Reegel 15. Kvoorumi puudumine Assamblees

15.1. Korrespondentshääletamine

(a) Artiklis 10(5)(b) ettenähtud juhul saadab peadirektor Assamblee mis tahes otsuse (välja arvatud Assamblee kodukorda puudutavad otsused) lepinguosalistele riikidele, kes selle otsuse tegemisel ei osalenud, ja teeb neile ettepaneku kirjalikus vormis hääletada või jääda erapooletuks kolmekuulise tähtaja jooksul selle teate kuupäevast arvates.

(b) Kui ülalnimetatud tähtaja möödumisel saavutab sel viisil hääletanud või erapooletuks jäänud lepinguosaliste riikide arv lepinguosaliste riikide arvu, mis jäi puudu kvoorumi saavutamisest selle otsuse tegemisel, jõustub see otsus tingimusel, et samal ajal säilib nõutud häälteenamus.

Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms
for the Purposes of Patent Procedure

Done at Budapest on April 28, 1977, and amended on September 26, 1980

INTRODUCTORY PROVISIONS

Article 1. Establishment of a Union

The States party to this Treaty (hereinafter called “the Contracting States”) constitute a Union for the international recognition of the deposit of microorganisms for the purposes of patent procedure.

Article 2. Definitions

For the purposes of this Treaty and the Regulations:
(i) references to a “patent” shall be construed as references to patents for inventions, inventors' certificates, utility certificates, utility models, patents or certificates of addition, inventors' certificates of addition, and utility certificates of addition;
(ii) “deposit of a microorganism” means, according to the context in which these words appear, the following acts effected in accordance with this Treaty and the Regulations; the transmittal of a microorganism to an international depositary authority, which receives and accepts it, or the storage of such a microorganism by the international depositary authority, or both the said transmittal and the said storage;
(iii) “patent procedure” means any administrative or judicial procedure relating to a patent application or a patent;
(iv) “publication for the purposes of patent procedure” means the official publication, or the official laying open for public inspection, of a patent application or a patent;
(v) “intergovernmental industrial property organization” means an organization that has filed a declaration under Article 9(1);
(vi) “industrial property office” means an authority of a Contracting State or an intergovernmental industrial property organization competent for the grant of patents;
(vii) “depositary institution” means an institution which provides for the receipt, acceptance and storage of microorganisms and the furnishing of samples thereof;
(viii) “international depositary authority” means a depositary institution which has acquired the status of international depositary authority as provided in Article 7;
(ix) “depositor” means the natural person or legal entity transmitting a microorganism to an international depositary authority, which receives and accepts it, and any successor in title of the said natural person or legal entity;
(x) “Union” means the Union referred to in Article 1;
(xi) “Assembly” means the Assembly referred to in Article 10;
(xii) “Organization” means the World Intellectual Property Organization;
(xiii) “International Bureau” means the International Bureau of the Organization and, as long as it subsists, the United International Bureaux for the Protection of Intellectual Property (BIRPI);
(xiv) “Director General” means the Director General of the Organization;
(xv) “Regulations” means the Regulations referred to in Article 12.

Chapter I. SUBSTANTIVE PROVISIONS

Article 3. Recognition and Effect of the Deposit of Microorganisms

(1) (a) Contracting States which allow or require the deposit of microorganisms for the purposes of patent procedure shall recognize, for such purposes, the deposit of a microorganism with any international depositary authority. Such recognition shall include the recognition of the fact and date of the deposit as indicated by the international depositary authority as well as the recognition of the fact that what is furnished as a sample is a sample of the deposited microorganism.

(b) Any Contracting State may require a copy of the receipt of the deposit referred to in subparagraph (a), issued by the international depositary authority.

(2) As far as matters regulated in this Treaty and the Regulations are concerned, no Contracting State may require compliance with requirements different from or additional to those which are provided in this Treaty and the Regulations.

Article 4. New Deposit

(1) (a) Where the international depositary authority cannot furnish samples of the deposited microorganism for any reason, in particular,
   (i) where such microorganism is no longer viable, or
   (ii) where the furnishing of samples would require that they be sent abroad and the sending or the receipt of the samples abroad is prevented by export or import restrictions,
that authority shall, promptly after having noted its inability to furnish samples, notify the depositor of such inability, indicating the cause thereof, and the depositor, subject to paragraph (2) and as provided in this paragraph, shall have the right to make a new deposit of the microorganism which was originally deposited.

(b) The new deposit shall be made with the international depositary authority with which the original deposit was made, provided that:
   (i) it shall be made with another international depositary authority where the institution with which the original deposit was made has ceased to have the status of international depositary authority, either entirely or in respect of the kind of microorganism to which the deposited microorganism belongs, or where the international depositary authority with which the original deposit was made discontinues, temporarily or definitively, the performance of its functions in respect of deposited microorganisms;
   (ii) it may be made with another international depositary authority in the case referred to in subparagraph (a)(ii).

(c) Any new deposit shall be accompanied by a statement signed by the depositor alleging that the newly deposited microorganism is the same as that originally deposited. If the allegation of the depositor is contested, the burden of proof shall be governed by the applicable law.

(d) Subject to subparagraphs (a) to (c) and (e), the new deposit shall be treated as if it had been made on the date on which the original deposit was made where all the preceding statements concerning the viability of the originally deposited microorganism indicated that the microorganism was viable and where the new deposit was made within three months after the date on which the depositor received the notification referred to in subparagraph (a).

(e) Where subparagraph (b)(i) applies and the depositor does not receive the notification referred to in subparagraph (a) within six months after the date on which the termination, limitation or discontinuance referred to in subparagraph (b)(i) was published by the International Bureau, the three-month time limit referred to in subparagraph (d) shall be counted from the date of the said publication.

(2) The right referred to in paragraph (1)(a) shall not exist where the deposited microorganism has been transferred to another international depositary authority as long as that authority is in a position to furnish samples of such microorganism.

Article 5. Export and Import Restrictions

Each Contracting State recognizes that it is highly desirable that, if and to the extent to which the export from or import into its territory of certain kinds of microorganisms is restricted, such restriction should apply to microorganisms deposited, or destined for deposit, under this Treaty only where the restriction is necessary in view of national security or the dangers for health or the environment.

Article 6. Status of International Depositary Authority

(1) In order to qualify for the status of international depositary authority, any depositary institution must be located on the territory of a Contracting State and must benefit from assurances furnished by that State to the effect that the said institution complies and will continue to comply with the requirements specified in paragraph (2). The said assurances may be furnished also by an intergovernmental industrial property organization; in that case, the depositary institution must be located on the territory of a State member of the said organization.

(2) The depositary institution must, in its capacity of international depositary authority:
(i) have a continuous existence;
(ii) have the necessary staff and facilities, as prescribed in the Regulations, to perform its scientific and administrative tasks under this Treaty;
(iii) be impartial and objective;
(iv) be available, for the purposes of deposit, to any depositor under the same conditions;
(v) accept for deposit any or certain kinds of microorganisms, examine their viability and store them, as prescribed in the Regulations;
(vi) issue a receipt to the depositor, and ally required viability statement, as prescribed in the Regulations;
(vii) comply, in respect of the deposited microorganisms, with the requirement of secrecy, as prescribed in the Regulations;
(viii) furnish samples of any deposited microorganism under the conditions and in conformity with the procedure prescribed in the Regulations.

(3) The Regulations shall provide the measures to be taken:
(i) where an international depositary authority discontinues, temporarily or definitively, the performance of its functions in respect of deposited microorganisms or refuses to accept any of the kinds of microorganisms which it should accept under the assurances furnished;
(ii) in case of the termination or limitation of the status of international depositary authority of an international depositary authority.

Article 7. Acquisition of the Status of International Depositary Authority

(1) (a) A depositary institution shall acquire the status of international depositary authority by virtue of a written communication addressed to the Director General by the Contracting State on the territory of which the depositary institution is located and including a declaration of assurances to the effect that the said institution complies and will continue to comply with the requirements specified in Article 6(2). The said status may be acquired also by virtue of a written communication addressed to the Director General by an intergovernmental industrial property organization and including the said declaration.

(b) The communication shall also contain information on the depositary institution as provided in the Regulations and may indicate the date on which the status of international depositary authority should take effect.

(2) (a) If the Director General finds that the communication includes the required declaration and that all the required information has been received, the communication shall be promptly published by the International Bureau.

(b) The status of international depositary authority shall be acquired as from the date of publication of the communication or, where a date has been indicated under paragraph (1)(b) and such date is later than the date of publication of the communication, as from such date.

(3) The details of the procedure under paragraphs (1) and (2) are provided in the Regulations.

Article 8. Termination and Limitation of the Status of International Depositary Authority

(1) (a) Any Contracting State or any intergovernmental industrial property organization may request the Assembly to terminate, or to limit to certain kinds of microorganisms, any authority's status of international depositary authority on the ground that the requirements specified in Article 6 have not been or are no longer complied with. However, such a request may not be made by a Contracting State or intergovernmental industrial property organization in respect of an international depositary authority for which it has made the declaration referred to in Article 7(1)(a).

(b) Before making the request under subparagraph (a), the Contracting State or the intergovernmental industrial property organization shall, through the intermediary of the Director General, notify the reasons for the proposed request to the Contracting State or the intergovernmental industrial property organization which has made the communication referred to in Article 7(1) so that that State or organization may, within six months from the date of the said notification, take appropriate action to obviate the need for making the proposed request.

(c) Where the Assembly finds that the request is well founded, it shall decide to terminate, or to limit to certain kinds of microorganisms, the status of international depositary authority of the authority referred to in subparagraph (a). The decision of the Assembly shall require that a majority of two-thirds of the votes cast be in favour of the request.

(2) (a) The Contracting State or intergovernmental industrial property organization having made the declaration referred to in Article 7(1)(a) may, by a communication addressed to the Director General, withdraw its declaration either entirely or in respect only of certain kinds of microorganisms and in any event shall do so when and to the extent that its assurances are no longer applicable.

(b) Such a communication shall, from the date provided for in the Regulations, entail, where it relates to the entire declaration, the termination of the status of international depositary authority or, where it relates only to certain kinds of microorganisms, a corresponding limitation of such status.

(3) The details of the procedure under paragraphs (1) and (2) are provided in the Regulations.

Article 9. Intergovernmental Industrial Property Organizations

(1) (a) Any intergovernmental organization to which several States have entrusted the task of granting regional patents and of which all the member States are members of the International (Paris) Union for the Protection of Industrial Property may file with the Director General a declaration that it accepts the obligation of recognition provided for in Article 3(1)(a), the obligation concerning the requirements referred to in Article 3(2) and all the effects of the provisions of this Treaty and the Regulations applicable to intergovernmental industrial property organizations. If filed before the entry into force of this Treaty according to Article 16(1), the declaration referred to in the preceding sentence shall become effective on the date of the said entry into force. If filed after such entry into force, the said declaration shall become effective three months after its filing unless a later date has been indicated in the declaration. In the latter case, the declaration shall take effect on the date thus indicated.

(b) The said organization shall have the right provided for in Article 3(1)(b).

(2) Where any provision of this Treaty or of the Regulations affecting intergovernmental industrial property organizations is revised or amended, any intergovernmental industrial property organization may withdraw its declaration referred to in paragraph (1) by notification addressed to the Director General. The withdrawal shall take effect:
(i) where the notification has been received before the date on which the revision or amendment enters into force, on that date;
(ii) where the notification has been received after the date referred to in (i), on the date indicated in the notification or, in the absence of such indication, three months after the date on which the notification was received.

(3) In addition to the case referred to in paragraph (2), any intergovernmental industrial property organization may withdraw its declaration referred to in paragraph (1)(a) by notification addressed to the Director General. The withdrawal shall take effect two years after the date on which the Director General has received the notification. No notification of withdrawal under this paragraph shall be receivable during a period of five years from the date on which the declaration took effect.

(4) The withdrawal referred to in paragraph (2) or (3) by an intergovernmental industrial property organization whose communication under Article 7(1) has led to the acquisition of the status of international depositary authority by a depositary institution shall entail the termination of such status one year after the date on which the Director General has received the notification of withdrawal.

(5) Any declaration referred to in paragraph (1)(a), notification of withdrawal referred to in paragraph (2) or (3), assurances furnished under Article 6(1), second sentence, and included in a declaration made in accordance with Article 7(1)(a), request made under Article 8(1) and communication of withdrawal referred to in Article 8(2) shall require the express previous approval of the supreme governing organ of the intergovernmental industrial property organization whose members are all the States members of the said organization and in which decisions are made by the official representatives of the governments of such States.

Chapter II. ADMINISTRATIVE PROVISIONS

Article 10. Assembly

(1) (a) The Assembly shall consist of the Contracting States.

(b) Each Contracting State shall be represented by one delegate, who may be assisted by alternate delegates, advisors, and experts.

(c) Each intergovernmental industrial property organization shall be represented by special observers in the meetings of the Assembly and any committee and working group established by the Assembly.

(d) Any State not member of the Union which is a member of the Organization or of the International (Paris) Union for the Protection of Industrial Property and any intergovernmental organization specialized in the field of patents other than an intergovernmental industrial property organization as defined in Article 2(v) may be represented by observers in the meetings of the Assembly and, if the Assembly so decides, in the meetings of any committee or working group established by the Assembly.

(2) (a) The Assembly shall:
(i) deal with all matters concerning the maintenance and development of the Union and the implementation of this Treaty;
(ii) exercise such rights and perform such tasks as are specially conferred upon it or assigned to it under this Treaty;
(iii) give directions to the Director General concerning the preparations for revision conferences;
(iv) review and approve the reports and activities of the Director General concerning the Union, and give him all necessary instructions concerning matters within the competence of the Union;
(v) establish such committees and working groups as it deems appropriate to facilitate the work of the Union;
(vi) determine, subject to paragraph (1)(d), which States other than Contracting States, which intergovernmental organizations other than intergovernmental industrial property organizations as defined in Article 2(v) and which international non-governmental organizations shall be admitted to its meetings as observers and to what extent international depositary authorities shall be admitted to its meetings as observers;
(vii) take any other appropriate action designed to further the objectives of the Union;
(viii) perform such other functions as are appropriate under this Treaty.

(b) With respect to matters which are of interest also to other Unions administered by the Organization, the Assembly shall make its decisions after having heard the advice of the Coordination Committee of the Organization.

(3) A delegate may represent, and vote in the name of, one State only.

(4) Each Contracting State shall have one vote.

(5) (a) One-half of the Contracting States shall constitute a quorum.

(b) In the absence of the quorum, the Assembly may make decisions but, with the exception of decisions concerning its own procedure, all such decisions shall take effect only if the quorum and the required majority are attained through voting by correspondence as provided in the Regulations.

(6) (a) Subject to Articles 8(1)(c), 12(4) and 14(2)(b), the decisions of the Assembly shall require a majority of the votes cast.

(b) Abstentions shall not be considered as votes.

(7) (a) The Assembly shall meet once in every second calendar year in ordinary session upon convocation by the Director General, preferably during the same period and the same place as the General Assembly of the Organization.

(b) The Assembly shall meet in extraordinary session upon convocation by the Director General, either on his own initiative or at the request of one-fourth of the Contracting States.

(8) The Assembly shall adopt its own rules of procedure.

Article 11. International Bureau

(1) The International Bureau shall:
(i) perform the administrative tasks concerning the Union, in particular such tasks as are specifically assigned to it under this Treaty and the Regulations or by the Assembly;
(ii) provide the secretariat of revision conferences, of the Assembly, of committees and working groups established by the Assembly, and of any other meeting convened by the Director General and dealing with matters of concern to the Union.

(2) The Director General shall be the chief executive of the Union and shall represent the Union.

(3) The Director General shall convene all meetings dealing with matters of concern to the Union.

(4) (a) The Director General and any staff member designated by him shall participate, without the right to vote, in all meetings of the Assembly, the committees and working groups established by the Assembly, and any other meeting convened by the Director General and dealing with matters of concern to the Union.

(b) The Director General, or a staff member designated by him, shall be ex officio secretary of the Assembly, and of the committees, working groups and other meetings referred to in subparagraph (a).

(5) (a) The Director General shall, in accordance with the directions of the Assembly, make the preparations for revision conferences.

(b) The Director General may consult with intergovernmental and international non-governmental organizations concerning the preparations for revision conferences.

(c) The Director General and persons designated by him shall take part, without the right to vote, in the discussions at revision conferences.

(d) The Director General, or a staff member designated by him, shall be ex officio secretary of any revision conference.

Article 12. Regulations

(1) The Regulations provide rules concerning:
(i) matters in respect of which this Treaty expressly refers to the Regulations or expressly provides that they are or shall be prescribed;
(ii) any administrative requirements, matters or procedures;
(iii) any details useful in the implementation of this Treaty.

(2) The Regulations adopted at the same time as this Treaty are annexed to this Treaty.

(3) The Assembly may amend the Regulations.

(4) (a) Subject to subparagraph (b), adoption of any amendment of the Regulations shall require two-thirds of the votes cast.

(b) Adoption of any amendment concerning the furnishing of samples of deposited microorganisms by the international depositary authorities shall require that no Contracting State vote against the proposed amendment.

(5) In the case of conflict between the provisions of this Treaty and those of the Regulations, the provisions of this Treaty shall prevail.

Chapter III. REVISION AND AMENDMENT

Article 13. Revision of the Treaty

(1) This Treaty may be revised from time to time by conferences of the Contracting States.

(2) The convocation of any revision conference shall be decided by the Assembly.

(3) Articles 10 and 11 may be amended either by a revision conference or according to Article 14.

Article 14. Amendment of Certain Provisions of the Treaty

(1) (a) Proposals under this Article for the amendment of Articles 10 and 11 may be initiated by any Contracting State or by the Director General.

(b) Such proposals shall be communicated by the Director General to the Contracting States at least six months in advance of their consideration by the Assembly.

(2) (a) Amendments to the Articles referred to in paragraph (1) shall be adopted by the Assembly.

(b) Adoption of any amendment to Article 10 shall require four-fifths of the votes cast, adoption of any amendment to Article 11 shall require three-fourths of the votes cast.

(3) (a) Any amendment to the Articles referred to in paragraph (1) shall enter into force one month after written notifications of acceptance, effected in accordance with their respective constitutional processes, have been received by the Director General from three-fourths of the Contracting States members of the Assembly at the time the Assembly adopted the amendment.

(b) Any amendment to the said Articles thus accepted shall bind all the Contracting States which were Contracting States at the time the amendment was adopted by the Assembly, provided that any amendment creating financial obligations for the said Contracting States or increasing such obligations shall bind only those Contracting States which have notified their acceptance of such amendment.

(c) Any amendment which has been accepted and which has entered into force in accordance with sub-paragraph (a) shall bind all States which become Contracting States after the date on which the amendment was adopted by the Assembly.

Chapter IV. FINAL PROVISIONS

Article 15. Becoming Party to the Treaty

(1) Any State member of the International (Paris) Union for the Protection of Industrial Property may become party to this Treaty by:
(i) signature followed by the deposit of an instrument of ratification, or
(ii) deposit of an instrument of accession.

(2) Instruments of ratification or accession shall be deposited with the Director General.

Article 16. Entry Into Force of the Treaty

(1) This Treaty shall enter into force, with respect to the first five States which have deposited their instruments of ratification or accession, three months after the date on which the fifth instrument of ratification or accession has been deposited.

(2) This Treaty shall enter into force with respect to any other State three months after the date on which that State has deposited its instrument of ratification or accession unless a later date has been indicated in the instrument of ratification or accession. In the latter case, this Treaty shall enter into force with respect to that State on the date thus indicated.

Article 17. Denunciation of the Treaty

(1) Any Contracting State may denounce this Treaty by notification addressed to the Director General.

(2) Denunciation shall take effect two years after the day on which the Director General has received the notification.

(3) The right of denunciation provided for in paragraph (1) shall not be exercised by any Contracting State before the expiration of five years from the date on which it becomes party to this Treaty.

(4) The denunciation of this Treaty by a Contracting State that has made a declaration referred to in Article 7(1)(a) with respect to a depositary institution which thus acquired the status of international depositary authority shall entail the termination of such status one year after the day on which the Director General received the notification referred to in paragraph (1).

Article 18. Signature and Languages of the Treaty

(1) (a) This Treaty shall be signed in a single original in the English and French languages, both texts being equally authentic.

(b) Official texts of this Treaty shall be established by the Director General, after consultation with the interested Governments and within two months from the date of signature of this Treaty, in the other languages in which the Convention Establishing the World Intellectual Property Organization was signed.

(c) Official texts of this Treaty shall be established by the Director General, after consultation with the interested Governments, in the Arabic, German, Italian, Japanese and Portuguese languages, and such other languages as the Assembly may designate.

(2) This Treaty shall remain open for signature at Budapest until December 31, 1977.

Article 19. Deposit of the Treaty; Transmittal of Copies; Registration of the Treaty

(1) The original of this Treaty, when no longer open for signature, shall be deposited with the Director General.

(2) The Director General shall transmit two copies, certified by him, of this Treaty and the Regulations to the Governments of all the States referred to in Article 15(1), to the intergovernmental organizations that may file a declaration under Article 9(1)(a) and, on request, to the Government of any other State.

(3) The Director General shall register this Treaty with the Secretariat of the United Nations.

(4) The Director General shall transmit two copies, certified by him, of any amendment to this Treaty and to the Regulations to all Contracting States, to all intergovernmental industrial property organizations and, on request, to the Government of any other State and to any other intergovernmental organization that may file a declaration under Article 9(1)(a).

Article 20. Notifications

The Director General shall notify the Contracting States, the intergovernmental industrial property organizations and those States not members of the Union which are members of the International (Paris) Union for the Protection of Industrial Property of:
(i) signatures under Article 18;
(ii) deposits of instruments of ratification or accession under Article 15(2);
(iii) declarations filed under Article 9(1)(a) and notifications of withdrawal under Article 9(2) or (3);
(iv) the date of entry into force of this Treaty under Article 16(1);
(v) the communications under Articles 7 and 8 and the decisions under Article 8;
(vi) acceptance of amendments to this Treaty under Article 14(3);
(vii) any amendment of the Regulations;
(viii) the dates on which amendments to the Treaty or the Regulations enter into force;
(ix) denunciations received under Article 17.

Regulations Under the Budapest Treaty on the International Recognition
of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure

Adopted on April 28, 1977, and amended on January 20, 1981

Rule 1. Abbreviated Expressions and Interpretation of the Word “Signature”

1.1 “Treaty”
In these Regulations, the word “Treaty” means the Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the purposes of Patent Procedure.

1.2 “Article”
In these Regulations, the word “Article” refers to the specified Article of the Treaty.

1.3 “Signature”
In these Regulations, whenever the word “signature” is used, it shall be understood that, where the law of the State on the territory of which an international depositary authority is located requires the use of a seal instead of a signature, the said word shall mean “seal” for the purposes of that authority.

Rule 2. International Depositary Authorities

2.1 Legal Status
Any international depositary authority may be a government agency, including any public institution attached to a public administration other than the central government, or a private entity.

2.2 Staff and Facilities

The requirements referred to in Article 6(2)(ii) shall include in particular the following:
(i) the staff and facilities of any international depositary authority must enable the said authority to store the deposited microorganisms in a manner which ensures that they are kept viable and uncontaminated;
(ii) any international depositary authority must, for the storage of microorganisms, provide for sufficient safety measures to minimize the risk of losing microorganisms deposited with it.

2.3 Furnishing of Samples
The requirements referred to in Article 6(2)(viii) shall include in particular the requirement that any international depositary authority must furnish samples of deposited microorganisms in an expeditious and proper manner.

Rule 3.Acquisition of the Status of International Depositary Authority

3.1 Communication

(a) The communication referred to in Article 7(1) shall be addressed to the Director General, in the case of a Contracting State, through diplomatic channels or, in the case of an intergovernmental industrial property organization, by its chief executive officer.

(b) The communication shall:
(i) indicate the name and address of the depositary institution to which the communication relates;
(ii) contain detailed information as to the said institution's capacity to comply with the requirements specified in Article 6(2), including information on its legal status, scientific standing, staff and facilities;
(iii) where the said depositary institution intends to accept for deposit only certain kinds of microorganisms, specify such kinds;
(iv) indicate the amount of any fees that the said institution will, upon acquiring the status of international depositary authority, charge for storage, viability statements and furnishing of samples of microorganisms;
(v) indicate the official language or languages of the said institution;
(vi) where applicable, indicate the date referred to in Article 7(1)(b).

3.2 Processing of the Communication
If the communication complies with Article 7(1) and Rule 3.1, it shall be promptly notified by the Director General to all Contracting States and intergovernmental industrial property organizations and shall be promptly published by the International Bureau.

3.3 Extension of the List of Kinds of Microorganisms Accepted
The Contracting State or intergovernmental industrial property organization having made the communication referred to in Article 7(1) may, at any time thereafter, notify the Director General that its assurances are extended to specified kinds of microorganisms to which, so far, the assurances have not extended. In such a case, and as far as the additional kinds of microorganisms are concerned, Article 7 and Rules 3.1 and 3.2 shall apply, mutatis mutandis.

Rule 4. Termination or Limitation of the Status of International Depositary Authority

4.1 Request; Processing of Request

(a) The request referred to in Article 8(1)(a) shall be addressed to the Director General as provided in Rule 3.1(a).

(b) The request shall:
(i) indicate the name and address of the international depositary authority concerned;
(ii) where it relates only to certain kinds of microorganisms, specify such kinds;
(iii) indicate in detail the facts on which it is based.

(c) If the request complies with paragraphs (a) and (b), it shall be promptly notified by the Director General to all Contracting States and intergovernmental industrial property organizations.

(d) Subject to paragraph (e), the Assembly shall consider the request not earlier than six and not later than eight months from the notification of the request.

(e) Where, in the opinion of the Director General, respect of the time limit provided for in paragraph (d) could endanger the interests of actual or potential depositors, he may convene the Assembly for a date earlier than the date of the expiration of the six-month period provided for in paragraph (d).

(f) If the Assembly decides to terminate, or to limit to certain kinds of microorganisms, the status of international depositary authority, the said decision shall become effective three months after the date on which it was made.

4.2 Communication; Effective Date; Processing of Communication

(a) The communication referred to in Article 8(2)(a) shall be addressed to the Director General as provided in Rule 3.1(a).

(b) The communication shall:
(i) indicate the name and address of the international depositary authority concerned;
(ii) where it relates only to certain kinds of microorganisms, specify such kinds;
(iii) where the Contracting State or intergovernmental industrial property organization making the communication desires that the effects provided for in Article 8(2)(b) take place on a date later than at the expiration of three months from the date of the communication, indicate that later date.

(c) Where paragraph (b)(iii) applies, the effects provided for in Article 8(2)(b) shall take place on the date indicated under that paragraph in the communication; otherwise, they shall take place at the expiration of three months from the date of the communication.

(d) The Director General shall promptly notify all Contracting States and intergovernmental industrial property organizations of any communication received under Article 8(2) and of its effective date under paragraph (c). A corresponding notice shall be promptly published by the International Bureau.

4.3 Consequences for Deposits
In the case of a termination or limitation of the status of international depositary authority under Articles 8(1), 8(2), 9(4) or 17(4), Rule 5.1 shall apply, mutatis mutandis.

Rule 5. Defaults by the International Depositary Authority

5.1 Discontinuance of Performance of Functions in Respect of Deposited Microorganisms

(a) If any international depositary authority temporarily or definitively discontinues the performance of any of the tasks it should perform under the Treaty and these Regulations in relation to any microorganisms deposited with it, the Contracting State or intergovernmental industrial property organization which, in respect of that authority, has furnished the assurances under Article 6(1) shall:
(i) ensure, to the fullest extent possible, that samples of all such microorganisms are transferred promptly and without deterioration or contamination from the said authority (“the defaulting authority”) to another international depositary authority (“the substitute authority”);
(ii) ensure, to the fullest extent possible, that all mail or other communications addressed to the defaulting authority, and all files and other relevant information in the possession of that authority, in respect of the said microorganisms are promptly transferred to the substitute authority;
(iii) ensure, to the fullest extent possible, that the defaulting authority promptly notifies all depositors affected of the discontinuance of the performance of its functions and the transfers effected;

(iv) promptly notify the Director General of the fact and the extent of the discontinuance in question and of the measures which have been taken by the said Contracting State or intergovernmental industrial property organization under (i) to (iii).

(b) The Director General shall promptly notify the Contracting States and the intergovernmental industrial property organizations as well as the industrial property offices of the notification received under paragraph (a)(iv); the notification of the Director General and the notification received by him shall be promptly published by the International Bureau.

(c) Under the applicable patent procedure it may be required that the depositor shall, promptly after receiving the receipt referred to in Rule 7.5, notify to any industrial property office with which a patent application was filed with reference to the original deposit the new accession number given to the deposit by the substitute authority.

(d) The substitute authority shall retain in an appropriate form the accession number given by the defaulting authority, together with the new accession number.

(e) In addition to any transfer effected under paragraph (a)(i), the defaulting authority shall, upon request by the depositor, transfer, as far as possible, a sample of any microorganism deposited with it together with copies of all mail or other communications and copies of all files and other relevant information referred to in paragraph (a)(ii) to any international depositary authority indicated by the depositor other than the substitute authority, provided that the depositor pays any expenses to the defaulting authority resulting from the said transfer. The depositor shall pay the fee for the storage of the said sample to the international depositary authority indicated by him.

(f) On the request of any depositor affected, the defaulting authority shall retain, as far as possible, samples of the microorganisms deposited with it.

5.2 Refusal To Accept Certain Kinds of Microorganisms

(a) If any international depositary authority refuses to accept for deposit any of the kinds of microorganisms which it should accept under the assurances furnished, the Contracting State or intergovernmental industrial property organization which, in respect of that authority, has made the declaration referred to in Article 7(1)(a) shall promptly notify the Director General of the relevant facts and the measures which have been taken.

(b) The Director General shall promptly notify the other Contracting States and intergovernmental industrial property organizations of the notification received under paragraph (a); the notification of the Director General and the notification received by him shall be promptly published by the International Bureau.

Rule 6. Making the Original Deposit or New Deposit

6.1 Original Deposit

(a) The microorganism transmitted by the depositor to the international depositary authority shall, except where Rule 6.2 applies, be accompanied by a written statement bearing the signature of the depositor and containing:
(i) an indication that the deposit is made under the Treaty and an undertaking not to withdraw it for the period specified in Rule 9.1;
(ii) the name and address of the depositor;
(iii) details of the conditions necessary for the cultivation of the microorganism, for its storage and for testing its viability and also, where a mixture of microorganisms is deposited, descriptions of the components of the mixture and at least one of the methods permitting the checking of their presence;
(iv) an identification reference (number, symbols, etc.) given by the depositor to the microorganism;
(v) an indication of the properties of the microorganism which are or may be dangerous to health or the environment, or an indication that the depositor is not aware of such properties.

(b) It is strongly recommended that the written statement referred to in paragraph (a) should contain the scientific description and/or proposed taxonomic designation of the deposited microorganism.

6.2 New Deposit

(a) Subject to paragraph (b), in the case of a new deposit made under Article 4, the microorganism transmitted by the depositor to the international depositary authority shall be accompanied by a copy of the receipt of the previous deposit, a copy of the most recent statement concerning the viability of the microorganism which was the subject of the previous deposit indicating that the microorganism is viable and a written statement hearing the signature of the depositor and containing:
(i) the indications referred to in Rule 6.1(a)(i) to (v);
(ii) a declaration stating the reason relevant under Article 4(1)(a) for making the new deposit, a statement alleging that the microorganism which is the subject of the new deposit is the same as that which was the subject of the previous deposit, and an indication of the date on which the depositor received the notification referred to in Article 4(1)(a) or, as the case may be, the date of the publication referred to in Article 4(1)(e);
(iii) where a scientific description and/or proposed taxonomic designation was/were indicated in connection with the previous deposit, the most recent scientific description and/or proposed taxonomic designation as communicated to the international depositary authority with which the previous deposit was made.

(b) Where the new deposit is made with the international depositary authority with which the previous deposit was made, paragraph (a)(i) shall not apply.

(c) For the purposes of paragraphs (a) and (b) and of Rule 7.4, “previous deposit” means,
(i) where the new deposit has been preceded by one or more other new deposits: the most recent of those other new deposits;
(ii) where the new deposit has not been preceded by one or more other new deposits: the original deposit.

6.3 Requirements of the International Depositary Authority

(a) Any international depositary authority may require:
(i) that the microorganism be deposited in the form and quantity necessary for the purposes of the Treaty and these Regulations;
(ii) that a form established by such authority and duly completed by the depositor for the purposes of the administrative procedures of such authority be furnished;
(iii) that the written statement referred to in Rule 6.1(a) or 6.2(a) be drafted in the language, or in any of the languages, specified by such authority, it being understood that such specification must at least include the official language or languages indicated under Rule 3.1(b)(v);
(iv) that the fee for storage referred to in Rule 12.1(a)(i) be paid; and
(v) that, to the extent permitted by the applicable law, the depositor enter into a contract with such authority defining the liabilities of the depositor and the said authority.

(b) Any international depositary authority shall communicate any such requirements and any amendments thereof to the International Bureau.

6.4 Acceptance Procedure

(a) The international depositary authority shall refuse to accept the microorganism and shall immediately notify the depositor in writing of such refusal and of the reasons therefor:
(i) where the microorganism is not of a kind of microorganism to which the assurances furnished under Rule 3.1(b)(iii) or 3.3 extend;
(ii) where the properties of the microorganism are so exceptional that the international depositary authority is technically not in a position to perform the tasks in relation to it that it must perform under the Treaty and these Regulations;
(iii) where the deposit is received in a condition which clearly indicates that the microorganism is missing or which precludes for scientific reasons the acceptance of the microorganism.

(b) Subject to paragraph (a), the international depositary authority shall accept the microorganism when all the requirements of Rule 6.1(a) or 6.2(a) and Rule 6.3(a) are complied with. If any of those requirements are not complied with, the international depositary authority shall immediately notify the depositor in writing of that fact and invite him to comply with those requirements.

(c) When the microorganism has been accepted as an original or new deposit, the date of that original or new deposit, as the case may be, shall be the date on which the microorganism was received by the international depositary authority.

(d) The international depositary authority shall, on the request of the depositor and provided that all the requirements referred to in paragraph (b) are complied with, consider a microorganism, deposited before the acquisition by such authority of the status of international depositary authority, to have been received, for the purposes of the Treaty, on the date on which such status was acquired.

Rule 7. Receipt

7.1 Issuance of Receipt
The international depositary authority shall issue to the depositor, in respect of each deposit of microorganism effected with it or transferred to it, a receipt in attestation of the fact that it has received and accepted the microorganism.

7.2 Form; Languages; Signature

(a) Any receipt referred to in Rule 7.1 shall be established on a form called an “international form,” a model of which shall be established by the Director General in these languages which the Assembly shall designate.

(b) Any words or letters filled in in the receipt in characters other than those of the Latin alphabet shall also appear therein transliterated in characters of the Latin alphabet.

(c) The receipt shall bear the signature of the person or persons having the power to represent the international depositary authority or that of any other official of that authority duly authorized by the said person or persons.

7.3 Contents in the Case of the Original Deposit

Any receipt referred to in Rule 7.1 and issued in the case of an original deposit shall indicate that it is issued by the depositary institution in its capacity of international depositary authority under the Treaty and shall contain at least the following indications:
(i) the name and address of the international depositary authority;
(ii) the name and address of the depositor;
(iii) the date of the original deposit as defined in Rule 6.4(c);
(iv) the identification reference (number, symbols, etc.) given by the depositor to the microorganism;
(v) the accession number given by the international depositary authority to the deposit;
(vi) where the written statement referred to in Rule 6.1(a) contains the scientific description and/or proposed taxonomic designation of the microorganism, a reference to that fact.

7.4 Contents in the Case of the New Deposit

Any receipt referred to in Rule 7.1 and issued in the case of a new deposit effected under Article 4 shall be accompanied by a copy of the receipt of the previous deposit (within the meaning of Rule 6.2(c)) and a copy of the most recent statement concerning the viability of the microorganism which was the subject of the previous deposit (within the meaning of Rule 6.2(c)) indicating that the microorganism is viable, and shall at least contain:
(i) the name and address of the international depositary authority;
(ii) the name and address of the depositor;
(iii) the date of the new deposit as defined in Rule 6.4(c);
(iv) the identification reference (number, symbols, etc.) given by the depositor to the microorganism;
(v) the accession number given by the international depositary authority to the new deposit;
(vi) an indication of the relevant reason and the relevant date as stated by the depositor in accordance with Rule 6.2(a)(ii);
(vii) where Rule 6.2(a)(iii) applies, a reference to the fact that a scientific description and/or a proposed taxonomic designation has/have been indicated by the depositor;
(viii) the accession number given to the previous deposit (within the meaning of Rule 6.2(c)).

7.5 Receipt on the Case of Transfer

The international depositary authority to which samples of microorganisms are transferred under Rule 5.1(a)(i) shall issue to the depositor, in respect of each deposit in relation with which a sample is transferred, a receipt indicating that it is issued by the depositary institution in its capacity of international depositary authority under the Treaty and containing at least:
(i) the name and address of the international depositary authority;
(ii) the name and address of the depositor;
(iii) the date on which the transferred sample was received by the international depositary authority (date of the transfer);
(iv) the identification reference (number, symbols, etc.) given by the depositor to the microorganism;
(v) the accession number given by the international depositary authority;
(vi) the name and address of the international depositary authority from which the transfer was effected;
(vii) the accession number given by the international depositary authority from which the transfer was effected;
(viii) where the written statement referred to in Rule 6.1(a) or 6.2(a) contained the scientific description and/or proposed taxonomic designation of the microorganism, or where such scientific description and/or proposed taxonomic designation was/were indicated or amended under Rule 8.1 at a later date, a reference to that fact.

7.6 Communication of the Scientific Description and/or Proposed Taxonomic Designation
On request of any party entitled to receive a sample of the deposited microorganism under Rules 11.1, 11.2 or 11.3, the international depositary authority shall communicate to such party the most recent scientific description and/or proposed taxonomic designation referred to in Rules 6.1(b), 6.2(a)(iii) or 8.1(b)(iii).

Rule 8. Later Indication or Amendment of the Scientific Description and/or Proposed Taxonomic Designation

8.1 Communication

(a) Where, in connection with the deposit of a microorganism, the scientific description and/or taxonomic designation of the microorganism was/were not indicated, the depositor may later indicate or, where already indicated, may amend such description and/or designation.

(b) Any such later indication or amendment shall be made in a written communication, bearing the signature of the depositor, addressed to the international depository authority and containing:
(i) the name and address of the depositor;
(ii) the accession number given by the said authority;
(iii) the scientific description and/or proposed taxonomic designation of the microorganism;
(iv) in the case of an amendment, the last preceding scientific description and/or proposed taxonomic designation.

8.2 Attestation
The international depositary authority shall, on the request of the depositor having made the communication referred to in Rule 8.1, deliver to him an attestation showing the data referred to in Rule 8.1(b)(i) to (iv) and the date of receipt of such communication.

Rule 9. Storage of Microorganisms

9.1 Duration of the Storage
Any microorganism deposited with an international depositary authority shall be stored by such authority, with all the care necessary to keep it viable and uncontaminated, for a period of at least five years after the most recent request for the furnishing of a sample of the deposited microorganism was received by the said authority and, in any case, for a period of at least 30 years after the date of the deposit.

9.2 Secrecy
No international depositary authority shall give information to anyone whether a microorganism has been deposited with it under the Treaty. Furthermore, it shall not give any information to anyone concerning any microorganism deposited with it under the Treaty except to an authority, natural person or legal entity, which is entitled to obtain a sample of the said microorganism under Rule 11 and subject to the same conditions as provided in that Rule.

Rule 10. Viability Test and Statement

10. Obligation to Test

The international depositary authority shall test the viability of each microorganism deposited with it:
(i) promptly after any deposit referred to in Rule 6 or any transfer referred to in Rule 5.1;
(ii) at reasonable intervals, depending on the kind of microorganism and its possible storage conditions, or at any time, if necessary for technical reasons;
(iii) at any time, on the request of the depositor.

10.2 Viability Statement

(a) The international depositary authority shall issue a statement concerning the viability of the deposited microorganism:
(i) to the depositor, promptly after any deposit referred to in Rule 6 or any transfer referred to in Rule 5.1;
(ii) to the depositor, on his request, at any time after the deposit or transfer;
(iii) to any industrial property office, other authority, natural person or legal entity, other than the depositor, to whom or to which samples of the deposited microorganism were furnished in conformity with Rule 11, on his or its request, together with or at any time after such furnishing of samples.

(b) The viability statement shall indicate whether the microorganism is or is no longer viable and shall contain:
(i) the name and address of the international depositary authority issuing it;
(ii) the name and address of the depositor;
(iii) the date referred to in Rule 7.3(iii) or, where a new deposit or a transfer has been made, the most recent of the dates referred to in Rules 7.4(iii) and 7.5(iii);
(iv) the accession number given by the said authority;
(v) the date of the test to which it refers;
(vi) information on the conditions under which the viability test has been performed, provided that the said information has been requested by the party to which the viability statement is issued and that the results of the test were negative.

(c) In the cases of paragraph (a)(ii) and (iii), the viability statement shall refer to the most recent viability test.

(d) As to form, languages and signature, Rule 7.2 shall apply, mutatis mutandis, to the viability statement.

(e) In the case of paragraph (a)(i) or where the request is made by an industrial property office, the issuance of the viability statement shall be free of charge. Any fee payable under Rule 12.1(a)(iii) in respect of any other viability statement shall be chargeable to the party requesting the statement and shall be paid before or at the time of making the request.

Rule 11. Furnishing of Samples

11.1 Furnishing of Samples to Interested Industrial Property Offices

Any international depositary authority shall furnish a sample of any deposited microorganism to the industrial property office of any Contracting State or of any intergovernmental industrial property organization, on the request of such office, provided that the request shall be accompanied by a declaration to the effect that:
(i) an application referring to the deposit of that microorganism has been filed with that office for the grant of a patent and that the subject matter of that application involves the said microorganism or the use thereof;
(ii) such application is pending before that office or has led to the grant of a patent;
(iii) the sample is needed for the purposes of a patent procedure having effect in the said Contracting State or in the said organization or its member States;
(iv) the said sample and any information accompanying or resulting from it will be used only for the purposes of the said patent procedure.

11.2 Furnishing of Samples to or with the Authorization of the Depositor

Any international depositary authority shall furnish a sample of any deposited microorganism:
(i) to the depositor, on his request;
(ii) to any authority, natural person or legal entity (hereinafter referred to as “the authorized party”), on the request of such party, provided that the request is accompanied by a declaration of the depositor authorizing the requested furnishing of a sample.

11.3 Furnishing of Samples to Parties Legally Entitled

(a) Any international depositary authority shall furnish a sample of any deposited microorganism to any authority, natural person or legal entity (hereinafter referred to as “the certified party”), on the request of such party, provided that the request is made on a form whose contents are fixed by the Assembly and that on the said form the industrial property office certifies:
(i) that an application referring to the deposit of that microorganism has been filed with that office for the grant of a patent and that the subject matter of that application involves the said microorganism or the use thereof;
(ii) that, except where the second phrase of (iii) applies, publication for the purposes of patent procedure has been effected by that office;
(iii) either that the certified party has a right to a sample of the microorganism under the law governing patent procedure before that office and, where the said law makes the said right dependent on the fulfilment of certain conditions, that that office is satisfied that such conditions have actually been fulfilled or that the certified party has affixed his signature on a form before that office and that, as a consequence of the signature of the said form, the conditions for furnishing a sample to the certified party are deemed to be fulfilled in accordance with the law governing patent procedure before that office; where the certified party has the said right under the said law prior to publication for the purposes of patent procedure by the said office and such publication has not yet been effected, the certification shall expressly state so and shall indicate, by citing it in the customary manner, the applicable provision of the said law, including any court decision.

(b) In respect of patents granted and published by any industrial property office, such office may from time to time communicate to any international depositary authority lists of the accession numbers given by that authority to the deposits of the microorganisms referred to in the said patents. The international depositary authority shall, on the request of any authority, natural person or legal entity (hereinafter referred to as “the requesting party”), furnish to it a sample of any microorganism where the accession number has been so communicated. In respect of deposited microorganisms whose accession numbers have been so communicated, the said office shall not be required to provide the certification referred to in Rule 11.3(a).

11.4 Common Rules

(a) Any request, declaration, certification or communication referred to in Rules 11.1, 11.2 and 11.3 shall be
(i) in English, French, Russian or Spanish where it is addressed to an international depositary authority whose official language is or whose official languages include English, French, Russian or Spanish, respectively, provided that, where it must be in Russian or Spanish, it may be instead filed in English or French and, if it is so filed, the International Bureau shall, on the request of the interested party referred to in the said Rules or the international depositary authority, establish, promptly and free of charge, a certified translation into Russian or Spanish;
(ii) in all other cases, it shall be in English or French, provided that it may be, instead, in the official language or one of the official languages of the international depositary authority.

(b) Notwithstanding paragraph (a), where the request referred to in Rule 11.1 is made by an industrial property office whose official language is Russian or Spanish, the said request may be in Russian or Spanish, respectively, and the International Bureau shall establish, promptly and free of charge, a certified translation into English or French, on the request of that office or the international depositary authority which received the said request.

(c) Any request, declaration, certification or communication referred to in Rules 11.1, 11.2 and 11.3 shall be in writing, shall bear a signature and shall be dated.

(d) Any request, declaration or certification referred to in Rules 11.1, 11.2 and 11.3(a) shall contain the following indications:
(i) the name and address of the industrial property office making the request, of the authorized party or of the certified party, as the case may be;
(ii) the accession number given to the deposit;
(iii) in the case of Rule 11.1, the date and number of the application or patent referring to the deposit;
(iv) in the case of Rule 11.3(a), the indications referred to in (iii) and the name and address of the industrial property office which has made the certification referred to in the said Rule.

(e) Any request referred to in Rule 11.3(b) shall contain the following indications:
(i) the name and address of the requesting party;
(ii) the accession number given to the deposit.

(f) The container in which the sample furnished is placed shall be marked by the international depositary authority with the accession number given to the deposit and shall be accompanied by a copy of the receipt referred to in Rule 7, an indication of any properties of the microorganism which are or may be dangerous to health or the environment and, upon request, an indication of the conditions which the international depositary authority employs for the cultivation and storage of the microorganism.

(g) The international depositary authority having furnished a sample to any interested party other than the depositor shall promptly notify the depositor in writing of that fact, as well as of the date on which the said sample was furnished and of the name and address of the industrial property office, of the authorized party, of the certified party or of the requesting party, to whom or to which the sample was furnished. The said notification shall be accompanied by a copy of the pertinent request, of any declarations submitted under Rules 11.1 or 11.2(ii) in connection with the said request, and of any forms or requests hearing the signature of the requesting party in accordance with Rule 11.3.

(h) The furnishing of samples referred to in Rule 11.1 shall be free of charge. Where the furnishing of samples is made under Rule 11.2 or 11.3, any fee payable under Rule 12.1(a)(iv) shall be chargeable to the depositor, to the authorized party, to the certified party or to the requesting party, as the case may be, and shall be paid before or at the time of making the said request.

11.5 Changes in Rules 11.1 and 11.3 when Applying to International Applications
Where an application was filed as an international application under the Patent Cooperation Treaty, the reference to the filing of the application with the industrial property office in Rules 11.1(i) and 11.3(a)(i) shall be considered a reference to the designation, in the international application, of the Contracting State for which the industrial property office is the “designated Office” within the meaning of that Treaty, and the certification of publication which is required by Rule 11.3(a)(ii) shall, at the option of the industrial property office, be either a certification of international publication under the said Treaty or a certification of publication by the industrial property office.

Rule 12. Fees

12.1 Kinds and Amounts

(a) Any international depositary authority may, with respect to the procedure under the Treaty and these Regulations, charge a fee:
(i) for storage;
(ii) for the attestation referred to in Rule 8.2;
(iii) subject to Rule 10.2(e), first sentence, for the issuance of viability statements;
(iv) subject to Rule 11.4(h), first sentence, for the furnishing of samples;
(v) for the communication of information under Rule 7.6.

(b) The fee for storage shall be for the whole duration of the storage of the microorganism as provided in Rule 9.1.

(c) The amount of any fee shall not vary on account of the nationality or residence of the depositor or on account of the nationality or residence of the authority, natural person or legal entity requesting the issuance of a viability statement or furnishing of samples.

12.2 Change in the Amounts

(a) Any change in the amount of the fees charged by any international depositary authority shall be notified to the Director General by the Contracting State or intergovernmental industrial property organization which made the declaration referred to in Article 7(1) in respect of that authority. The notification may, subject to paragraph (c), contain an indication of the date from which the new fees will apply.

(b) The Director General shall promptly notify all Contracting States and intergovernmental industrial property organizations of any notification received under paragraph (a) and of its effective date under paragraph (c); the notification of the Director General and the notification received by him shall be promptly published by the International Bureau.

(c) Any new fees shall apply as of the date indicated under paragraph (a), provided that, where the change consists of an increase in the amounts of the fees or where no date is so indicated, the new fees shall apply as from the thirtieth day following the publication of the change by the International Bureau.

Rule 12bis. Computation of Time Limits

12bis.1 Periods Expressed in Years
When a period is expressed as one year or a certain number of years, computation shall start on the day following the day on which the relevant event occurred, and the period shall expire in the relevant subsequent year in the month having the same name and on the day having the same number as the month and the day on which the said event occurred, provided that if the relevant subsequent month has no day with the same number the period shall expire on the last day of that month.

12bis. 2 Periods Expressed in Months
When a period is expressed as one month or a certain number of months, computation shall start on the day following the day on which the relevant event occurred, and the period shall expire in the relevant subsequent month on the day which has the same number as the day on which the said event occurred, provided that if the relevant subsequent month has no day with the same number the period shall expire on the last day of that month.

12bis. 3 Periods Expressed in Days
When a period is expressed as a certain number of days, computation shall start on the day following the day on which the relevant event occurred, and the period shall expire on the day on which the last day of the count has been reached.

Rule 13. Publication by the International Bureau

13.1 Form of Publication
Any publication by the International Bureau referred to in the Treaty or these Regulations shall be made in the monthly periodical of the International Bureau referred to in the Paris Convention for the Protection of Industrial Property.

13.2 Contents

(a) At least in the first issue of each year of the said periodical, an up-to-date list of the international depositary authorities shall be published, indicating in respect of each such authority the kinds of microorganisms that may be deposited with it and the amount of the fees charged by it.

(b) Full information on any of the following facts shall be published once, in the first issue of the said periodical published after the occurrence of the fact:
(i) any acquisition, termination or limitation of the status of international depositary authority, and the measures taken in connection with that termination or limitation;
(ii) any extension referred to in Rule 3.3;
(iii) any discontinuance of the functions of an international depositary authority, any refusal to accept certain kinds of microorganisms and the measures taken in connection with such discontinuance or refusal;
(iv) any change in the fees charged by an international depositary authority;
(v) any requirements communicated in accordance with Rule 6.3(b) and any amendments thereof.

Rule 14. Expenses of Delegations

14.1 Coverage of Expenses
The expenses of each delegation participating in any session of the Assembly and in any committee, working group or other meeting dealing with matters of concern to the Union shall be borne by the State or organization which has appointed it.

Rule 15. Absence of Quorum in the Assembly

15.1 Voting by Correspondence

(a) In the case provided for in Article 10(5)(b), the Director General shall communicate any decision of the Assembly (other than decisions relating to the Assembly's own procedure) to the Contracting States which were not represented when the decision was made and shall invite them to express in writing their vote or abstention within a period of three months from the date of the communication.

(b) If, at the expiration of the said period, the number of Contracting States having thus expressed their vote or abstention attains the number of Contracting States which was lacking for attaining the quorum when the decision was made, that decision shall take effect provided that at the same time the required majority still obtains.

Õiend

Akti avaldamisandmed täiendatud, akt tehniliselt korrastatud, lisatud ingliskeelne tekst.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json