Teksti suurus:

Sotsiaalministri 11. jaanuari 2008. a määruse nr 7 "Finants- ja varahalduse osakonna põhimäärus" muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:05.12.2008
Avaldamismärge:RTL 2008, 96, 1333

Sotsiaalministri 11. jaanuari 2008. a määruse nr 7 "Finants- ja varahalduse osakonna põhimäärus" muutmine

Vastu võetud 26.11.2008 nr 72

Määrus kehtestakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» § 47 lõike 2 ja § 48 lõike 2 ning «Sotsiaalministeeriumi põhimääruse» § 14 lõike 1 alusel.

Sotsiaalministri 11. jaanuari 2008. a määrust nr 7 «Finants- ja varahalduse osakonna põhimäärus» (RTL 2008, 7, 80) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

« (21) Osakonna koosseisu kuuluv välisvahendite talitus allub Eesti-Šveitsi koostööprogrammi toetuse taotleja ülesannete täitmise osas ministrile.»;

2) paragrahvi 2 lõiget 2 täiendatakse punktiga 26 järgmises sõnastuses:

« 26) tagab Eesti-Šveitsi koostööprogrammi toetuse saaja ülesannete täitmise.»;

3) paragrahvi 5 lõige 8 sõnastatakse järgmiselt:

« (8) Osakonna koosseisu kuuluvad talitustena struktuuritoetuste talitus ja välisvahendite talitus.»;

4) paragrahvi 6 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Struktuuritoetuste talituse juhatajaks on struktuuritoetuste juht, kes juhindub oma töös ministeeriumi põhimäärusest, käesolevast põhimäärusest ja oma ametijuhendist.»;

5) põhimäärust täiendatakse paragrahviga 61 järgmises sõnastuses:

« § 61. Välisvahendite talituse ülesanded ja juhtimine

(1) Välisvahendite talituse juhatajaks on välisvahendite juht, kes juhindub oma töös ministeeriumi põhimäärusest, käesolevast põhimäärusest ja oma ametijuhendist.

(2) Talitus:
1) täidab Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi ja Norra finantsmehhanismi vahendite raames vastutava ministeeriumi ülesandeid, sh kontrollib ja kooskõlastab välisabi saaja poolt esitatud aruandeid ning edastab need riiklikule kontaktasutusele, kontrollib omafinantseeringu olemasolu ja kulude abikõlblikkust, vormistab välisabi väljamaksmiseks vajalikud dokumendid ja esitab need makseasutusele, koostab eelis- või põhivaldkonna aastaaruande ning esitab selle riiklikule kontaktasutusele, teostab seiret välisabi kasutamise üle ning teostab järelevalvet projektide elluviimise üle;
2) koostab väljamaksetaotlusi ning edastab need rakendusüksusele Euroopa Liidu struktuurifondidest rahastatavate programmide ja projektide toetuse saaja ülesannete täitmisel ning osaleb väljamakseprognooside koostamises;
3) korraldab raamatupidamistöid välisabi koostööprogrammide ja -projektide (v.a Euroopa Liidu struktuurifondide meetmed, mille rakendusüksuseks ja -asutuseks on ministeerium);
4) koordineerib Transition Facility raames ministeeriumi ja allasutuste projektide ettevalmistamist, rakendamist ja järelevalvet projektide rakendamise üle;
5) täidab Eesti-Šveitsi koostööprogrammi raames toetuse taotleja ülesandeid, sh juhib projekti rakendamist ning jälgib ja kontrollib nende vastavust projektilepingule, kontrollib toetuse saajalt saadud arveid, esitatud dokumentide autentsust ja õigsust ning maksetaotluste aluseks olevate kulude abikõlblikkust, annab toetuse taotlemise ja kasutamise korraldajale aru projekti rakendamise kulgemise kohta, kontrollib, et ei ole ilmnenud rikkumisi ja rikkumiste ilmnemise korral teavitab neist toetuse taotlemise ja kasutamise korraldajat, arutab auditite tulemusi asjaomaste partneritega, sealhulgas Šveitsiga ja tagab auditiaruande alusel tehtud otsuste täitmise üle ning tagab Eesti-Šveitsi koostööprogrammi raames ellu viidud projektidega seotud asjakohaste dokumentide säilitamist kümne aasta jooksul pärast nende projektide rakendamist;
6) tagab välisvahenditega seotud finantsplaneerimise ja arvestuse ning peab käimasolevatest ja planeeritavatest projektidest koondaruannet.

(3) Välisvahendite juhil on õigus allkirjastada käesoleva määruse § 61 lõike 2 punktis 5 toodud ülesannetega seotud dokumente, v.a projektilepingute sõlmimine ja sildfinantseerimise taotlemine.

(4) Välisvahendite juht allub finantsjuhile. Käesoleva põhimääruse § 61 lõike 2 punktis 5 toodud ülesannete täitmisel allub välisvahendite juht ministrile.

(5) Välisvahendite juhti asendab välisvahendite peaspetsialist. Välisvahendite peaspetsialisti ülesannete täitmise kontrollimisel asendab välisvahendite juhti finantsjuht. Käesoleva põhimääruse § 61 lõike 2 punktis 5 toodud ülesannete välisvahendite peaspetsialisti poolt täitmise kontrollimisel asendab välisvahendite juhti minister. Välisvahendite peaspetsialistil puudub käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud allkirjaõigus.».

Minister Maret MARIPUU

Kantsler Riho TAPFER

/otsingu_soovitused.json