Teksti suurus:

Asenduskodu kasvatusala töötajate sotsiaaltöö ja pedagoogika täienduskoolituste läbiviimise korra ja täienduskoolituste õppekavade kehtestamine

Asenduskodu kasvatusala töötajate sotsiaaltöö ja pedagoogika täienduskoolituste läbiviimise korra ja täienduskoolituste õppekavade kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.12.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2015
Avaldamismärge:RTL 2008, 97, 1349

Asenduskodu kasvatusala töötajate sotsiaaltöö ja pedagoogika täienduskoolituste läbiviimise korra ja täienduskoolituste õppekavade kehtestamine

Vastu võetud 26.11.2008 nr 73

Määrus kehtestatakse «Sotsiaalhoolekande seaduse» § 159 lõike 8 alusel.

§ 1.  Asenduskodu kasvatusala töötaja täienduskoolituse õppekava

  Asenduskodu kasvatusala töötaja täienduskoolituse õppekava (edaspidi õppekava) on alusdokument, mis määrab kindlaks täienduskoolituse mahu, ülesehituse, käsitletavate teemade loetelu ja lühikirjeldused, nõuded ainekavale, tunni pikkuse ning täienduskoolituse lõpetamise tingimused.

§ 2.  Täienduskoolituste läbiviimine

  (1) Täienduskoolitusi võivad läbi viia «Täiskasvanute koolituse seaduse» §-s 2 nimetatud täiskasvanute koolitusasutused.

  (2) Täienduskoolitusele registreerujal peab olema vähemalt keskharidus. Täienduskoolituse läbiviijal on õigus nõuda registreerujalt haridust tõendavat dokumenti või selle koopiat.

  (3) Täienduskoolituse läbimisel väljastab täienduskoolituse läbiviija täienduskoolituse läbinule tunnistuse või tõendi, millele märgitakse:
  1) täienduskoolituse läbinud isiku nimi ja isikukood;
  2) täienduskoolitust läbiviiva asutuse või isiku nimi, registrikood ja aadress;
  3) läbitud õppekava nimetus;
  4) täienduskoolituse toimumise aeg ning maht akadeemilistes tundides;
  5) tunnistuse või tõendi väljaandmise koht ja kuupäev;
  6) tunnistuse või tõendi number.

§ 3.  Täienduskoolituste mahud, ülesehitus ning lõpetamise tingimused

  (1) Pedagoogika täienduskoolituse, sotsiaaltöö täienduskoolituse ning sotsiaaltöö ja pedagoogika täienduskoolituse õppekava maht on 160 tundi, millest auditoorse töö maht moodustab 120 tundi ja iseseisva töö, sealhulgas lõputöö koostamise, maht moodustab 40 tundi.

  (2) Tunni pikkus on 45 minutit.

  (3) Pedagoogika täienduskoolitus koosneb viiest moodulist ja lõputööst. Pedagoogika täienduskoolituse moodulite sisu on kehtestatud lisas 1.

  (4) Sotsiaaltöö täienduskoolitus koosneb kuuest moodulist ja lõputööst. Sotsiaaltöö täienduskoolituse moodulite sisu on kehtestatud lisas 2.

  (5) Sotsiaaltöö ja pedagoogika täienduskoolitus koosneb seitsmest moodulist ja lõputööst. Sotsiaaltöö ja pedagoogika täienduskoolituse moodulite sisu on kehtestatud lisas 3.

  (6) Täienduskoolituste läbimise tingimusteks on vähemalt 90 protsendi ulatuses auditoorsel tööl osalemine ning lõputöö kirjalik ja suuline esitamine.

§ 4.  Määruse rakendamine

  Määrust kohaldatakse täienduskoolitustele, mille läbiviimist alustatakse pärast määruse jõustumist.

Minister Maret MARIPUU


Kantsler Riho TAPFER


Määruse lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 27.11.2008. a resolutsioon nr 17-1/08-07387.

Lisad 

/otsingu_soovitused.json