Teksti suurus:

Eesti Migratsioonifondi moodustamise ja selle põhikirja kinnitamise kohta

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT 1992, 28, 393

Eesti Migratsioonifondi moodustamise ja selle põhikirja kinnitamise kohta

Vastu võetud 10.06.1992 nr 241

EESTI VABARIIGI VALITSUSE KORRALDUS

1. Moodustada Eesti Migratsioonifond ja kinnitada selle põhikiri (juurde lisatud).

2. Kinnitada Eesti Migratsioonifondi Nõukogu järgmises koosseisus:

Esimees

Tiit Vähi — Eesti Vabariigi Valitsuse esimees

Esimehe asetäitja

Toivo Kuldsepp — Eesti Vabariigi Riigikantselei kantsler

Liikmed:

Uno Heinla — Eesti Maaomavalitsuste Liidu esimees

Siim Kallas — Eesti Panga president

Uno Kiudsoo — Eesti Ehitusettevõtete Liidu Direktsiooni direktor

Ain Kalmaru — Kohtla-Järve linnapea

Merle Krigul — Eesti Vabariigi Valitsuse nõunik

Jaak Maandi — Eesti Vabariigi Valitsuse väliskonsultant

Vladimir Mižui — Narva linnapea

Raivo Murd — Narva-Jõesuu Sanatooriumi direktor, Virumaa Fondi Nõukogu liige

Sergei Netšajev — Kindlustusseltsi «ASA» juhatuse esimees

Valentin Porfirjev — Balti Ühispanga president

Jaak Tamm — Tallinna linnapea

3. Panna Eesti Migratsioonifondi direktori kohustused Eesti Migratsiooniameti peadirektorile Andres Kollistile, nimetades tema asetäitjaks (tegevdirektori kohusetäitjaks) Lembit Võime.

Eesti Vabariigi Valitsuse esimees T. VÄHI

Tallinn, Toompea, 10. juunil 1992. Nr 241-k.

KINNITATUD
Eesti Vabariigi Valitsuse 10. juuni
1992. a. korraldusega nr 241-k

EESTI MIGRATSIOONIFONDI PÕHIKIRI

I Üldsätted

1. Eesti Migratsioonifond (edaspidi — fond) on mittetulunduslik organisatsioon, kelle põhiülesandeks on füüsiliste isikute Eestisse asumise või Eestist lahkumise toetamiseks vajalike vahendite kogumine ning nende sihtotstarbeline eraldamine taotlejatele.

2. Fondi asutab ja tema põhikirja kinnitab Eesti Vabariigi Valitsus. Fond on avatud Eesti Vabariigi ja teiste riikide juriidilistele ning

füüsilistele isikutele.

3. Fondi juriidiline aadress: EE0002, Eesti Vabariik, Tallinn, Lossi plats 1a.

4. Fond on juriidiline isik, kes oma tegevuses juhindub Eesti Vabariigi seadustest ja muudest normatiivaktidest, rahvusvahelistest kokkulepetest, käesolevast põhikirjast ning fondi juhtorganite otsustest.

5. Oma kohustuste täitmise eest vastutab fond kogu oma varaga.

II Fondi vahendid ja varad. Nende kasutamine

6. Fondi vahendid ja varad moodustuvad:

— riigieelarvest tehtavatest eraldistest;

— liikmete poolt tehtud eraldistest;

— teiste riikide poolt tehtud eraldistest;

— rahvusvaheliste fondide eraldistest;

— juriidiliste ja füüsiliste isikute eraldistest ja annetustest.

Ülalloetletud eraldised ja annetused võivad olla sihtotstarbelised;

— majandus- ja finantstegevusest ning tuluüritustest laekuvatest summadest.

7. Fondi laekunud sihteraldisi ja -annetusi kasutatakse vastavalt eraldaja või annetaja soovile.

8. Fondi vahendeid kasutatakse:

— Eesti Vabariigi kodanikele kodumaale naasmise võimaluste loomiseks;

— eestlastele ja eesti soost isikutele soodsate tingimuste loomiseks eestlastest tühjaks jäänud aladele asumiseks;

— riikidevaheliste rändeprotsesside reguleerimiseks tingimuste loomiseks;

— fondi eesmärkidele ja ülesannetele vastavate programmide, uuringute ja ürituste toetamiseks ning vastava selgitustöö tegemiseks;

— muudeks fondi eesmärkidest tulenevateks vajadusteks, sealhulgas rahvusvaheliste sidemete korraldamiseks.

III Fondi juhtimine

9. Fondi juhtorganiks on fondi nõukogu. Fondi nõukogu esimehe ja koosseisu kinnitab Eesti Vabariigi Valitsus.

10. Fondi nõukogu tuleb kokku üks kord kvartalis. Fondi nõukogu erakorraline koosolek kutsutakse kokku Eesti Vabariigi Valitsuse või vähemalt 1/3 liikmete või Eesti Vabariigi Riigikontrolli või sõltumatu audiitori või fondi direktori nõudmisel.

Nõudmine peab olema esitatud fondi nõukogu esimehele kirjalikult ja motiveeritult vähemalt 30 päeva enne erakorralise koosoleku kokkukutsumist.

11. Fondi nõukogu on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt kaks kolmandikku tema liikmetest või nende volitatud esindajatest. Otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega, välja arvatud fondi põhikirja muutmist, fondi tegevuse lõpetamist või fondi reorganiseerimist puudutavad otsused, mille tegemisel nõutakse vähemalt 2/3 koosolekust osavõtjate häältest. Häälte võrdse jagunemise korral otsustab eesistuja hääl.

12. Fondi nõukogu esimees kutsub kokku fondi nõukogu ja juhib selle tööd. Tema äraolekul täidab esimehe ülesandeid nõukogu poolt määratud nõukogu liige.

13. Fondi nõukogu:

— määrab fondi vahendite ja tulude jaotuse sihtkapitalideks ning nende kasutamise tingimused ja korra;

— kinnitab fondi aastaeelarve ja tegevusprogrammi;

— teeb otsuseid fondi vahenditest eraldiste tegemise kohta;

— otsustab fondi liikmeks vastuvõtmise ja fondi liikmeskonnast väljaarvamise küsimused;

— määrab kindlaks fondi sisseastumis- ja aastamaksu suuruse ning sissemaksete tegemise tingimused ja korra;

— kinnitab fondi tegevuse aastaaruande ja bilansi;

— määrab fondi töökorralduse, rahaliste arvelduste tegemise ja eelarve koostamise korra;

— kinnitab ametisse ja vabastab ametist fondi direktori;

— määrab fondi koosseisud ja töötajate palgamäärad;

— moodustab vajadusel sihtkapitalide juhtimiseks alalisi või ajutisi tööorganeid;

— täidab muid ülesandeid, mis tulenevad fondi tegevuse eesmärkidest.

14. Fondi direktori kinnitab ametisse fondi nõukogu aastakoosolekul. Fondi direktor korraldab fondi haldus- ning finants- ja majandustegevuse operatiivset juhtimist fondi nõukogu otsuste elluviimisel.

Fondi direktor tegutseb oma pädevuse piires erivolitusteta. Tema äraolekul asendab teda fondi nõukogu poolt määratud isik.

15. Fondi direktor:

— valmistab ette fondi nõukogu koosolekul arutamisele tulevad küsimused ja korraldab nõukogu otsuste täitmist;

— koostab ja esitab nõukogu koosolekule fondi aastaaruande, bilansi ja järgmise aasta eelarve projekti ning ettepanekud järgneva aasta tegevusprogrammi koostamiseks;

— käsutab fondi vara ja vahendeid. Avab arveldus- ja muid arveid, sõlmib lepinguid, annab volitusi ja korraldusi;

— tagab fondi kohustuste täitmise;

— esindab fondi riigi- ja kohaliku omavalitsuse organites, samuti suhetes Eesti Vabariigi ning välisriikide juriidiliste ja füüsiliste isikutega;

— levitab vajalikku teavet fondi tegevuse kohta;

— seab sisse fondi raamatupidamise ja asjaajamise;

— võtab tööle ja vabastab töölt fondi nõukogu poolt kinnitatud koosseisudes ettenähtud töötajaid;

— esitab statistikaorganeile aruandeid ettenähtud tähtaegadel ja korras;

— osaleb fondi nõukogu koosolekutel sõnaõigusega;

— lahendab kõiki fondi tegevusega seotud küsimusi, mis ei kuulu fondi nõukogu pädevusse.

IV Aruandlus ja kontroll

16. Fondi finants- ja aruandeaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril (incl.).

Fondi direktori poolt hiljemalt kolm kuud pärast aruandeaasta lõppemist toimuvale fondi nõukogu aastakoosolekule esitatav tegevusaruanne peab sisaldama:

— andmeid varade ja vahendite seisu kohta;

— sissetulekute ja väljaminekute struktuuri, seisu, andmeid deebitoride ja kreeditoride kohta;

— juhtimiskulude ja töötasude aruande;

— sihtkapitalide vahendite kasutamise aruande;

— erifondide kasutamise aruande;

— majandusliku tegevuse aruande.

17. Fondi nõukogu palkab vajaduse korral sõltumatu audiitori, kelle ülesandeks on selgitada, kuidas fondi juhtorganid on korraldanud finants-ja majandustegevust, ning esitada oma seisukoht fondi nõukogu koosolekul. Audiitorile tagatakse juurdepääs vajalikule dokumentatsioonile.

18. Kui fondi tegevus ei vasta Eesti Vabariigi seadusandlusele või fondi põhikirjale, on audiitoril õigus nõuda fondi nõukogu erakorralise koosoleku kokkukutsumist. Nõude aluseks on vastavasisuline akt, mille audiitor esitab fondi nõukogu esimehele.

19. Kontrolli fondi rahaliste vahendite (eraldiste) kasutamise üle teostab Eesti Vabariigi Rahandusministeerium.

V Fondi tegevuse lõpetamine või fondi reorganiseerimine

20. Fondi tegevus lõpetatakse või fond reorganiseeritakse Eesti Vabariigi Valitsuse otsusega.

Fondi tegevuse lõpetamise või tema reorganiseerimise korra määrab kindlaks Eesti Vabariigi Valitsus.