Teksti suurus:

Haridusministri 2. oktoobri 2002. a määruse nr 69 „Pedagoogide atesteerimise tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.12.2008
Avaldamismärge:RTL 2008, 97, 1344

Haridusministri 2. oktoobri 2002. a määruse nr 69 „Pedagoogide atesteerimise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 28.11.2008 nr 67

Määrus kehtestatakse «Koolieelse lasteasutuse seaduse» § 22 lõike 5, «Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse» § 38 lõike 3 ning «Kutseõppeasutuse seaduse» § 30 lõike 5 alusel.

Haridusministri 2. oktoobri 2002. a määruses nr 69 «Pedagoogide atesteerimise tingimused ja kord» (RTL 2002, 115, 1649; 2003, 131, 2105) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse sissejuhatav osa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus kehtestatakse «Koolieelse lasteasutuse seaduse» § 22 lõike 5, «Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse» § 38 lõike 3 ning «Kutseõppeasutuse seaduse» § 30 lõike 5 alusel.»;

2) paragrahvi 1 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Käesoleva määrusega sätestatakse atesteerimise tingimused ja kord pedagoogidele, kelle tööülesannete hulka kuulub vahetu õppe- ja kasvatustöö läbiviimine õpetajana, huvijuhina või kasvatajana (edaspidi atesteeritav) koolieelses lasteasutuses või koolis (edaspidi õppeasutus).»;

3) paragrahvi 3 lõikes 2 asendatakse sõna «huvialajuhile» sõnaga «huvijuhile»;

4) paragrahvi 4 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) vastavalt haridusministri 26. augusti 2002. a määrusele nr 65 «Pedagoogide kvalifikatsiooninõuded» vastab või on loetud vastavaks antud ametikohal töötamiseks esitatud kvalifikatsiooninõuetele või vastab kvalifikatsiooninõuete täitmise tähtaja pikendamise tingimustele;»;

5) paragrahvi 7 lõikes 2 asendatakse sõna «huvialajuhile» sõnaga «huvijuhile».

Minister Tõnis LUKAS

Kantsler Janar HOLM

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json