Teksti suurus:

Kutsestandardite koostamise, muutmise ja vormistamise kord

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.12.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RTL 2008, 97, 1345

Kutsestandardite koostamise, muutmise ja vormistamise kord

Vastu võetud 28.11.2008 nr 69

Määrus kehtestatakse «Kutseseaduse» § 5 lõike 3 alusel.

1. peatükk KUTSESTANDARDI KOOSTAMINE JA MUUTMINE 

§ 1.  Kutsestandard

  Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse kutsetegevust, tööülesandeid ja -keskkonda ning määratletakse vastava kutseala ja -taseme kompetentsusnõuded.

§ 2.  Kutsestandardi koostamise algatamine

  (1) Ettepaneku kutsestandardi koostamiseks võib esitada kutse andja või muu vastava valdkonnaga seotud organisatsioon, ettevõte või asutus, samuti kutsenõukogude esimeeste kogu.

  (2) Kirjalik ja põhjendatud ettepanek esitatakse «Kutseseaduse» § 6 lõikes 2 nimetatud kutseasutuse ülesannete täitjale (edaspidi Kutsekoda), kus see registreeritakse.

  (3) Kutsestandardi koostamise ettepanekule annab esialgse hinnangu kutsenõukogude esimeeste kogu, kes hindab kavandatava kutsestandardi vajalikkust ja selle paigutumist üldises kvalifikatsiooniraamistikus.

  (4) Kutsenõukogu arutab ettepanekud ning kutsenõukogu esimeeste kogu hinnangu läbi ja otsustab kutsestandardi koostamise algatamise.

  (5) Kutsenõukogu võib vastava otsusega algatada kutsestandardi koostamise ka ilma eelneva ettepanekuta, küsides enne otsustamist kutsenõukogude esimeeste kogult lõikes 3 nimetatud hinnangut.

§ 3.  Kutsestandardi kavandi väljatöötamise töörühm

  (1) Kutsestandardi kavandi väljatöötamiseks moodustatakse töörühm (edaspidi töörühm), mille koosseisu ja töökorra kinnitab kutsenõukogu.

  (2) Töörühma valitakse vastava kutseala asjatundjad (tööandjate esindajad, juhid, spetsialistid, töötajate esindajad, haridussüsteemi esindajad jt). Vähemalt 3/4 töörühma liikmetest peavad olema tööandjate ja töötajate esindajad.

  (3) Töörühma tehnilise teenindamise tagab Kutsekoda.

§ 4.  Kutsestandardi kavandi hindamine

  (1) Väljatöötatud kutsestandardi kavand esitatakse hindamiseks ja ettepanekute tegemiseks vastava kutsenõukogu kutsetegevuse valdkonnaga seotud ettevõtetele ja asutustele, kaasates vajadusel eksperte.

  (2) Kutsestandardi kavandile võib töörühma või kutsenõukogu otsusega korraldada ekspertiisi.

  (3) Töörühm analüüsib esitatud hinnanguid ja ettepanekuid ning korrigeerib vajadusel kutsestandardi kavandit.

§ 5.  Kutsestandardi paigutumine kvalifikatsiooniraamistikus

  Pärast kutsestandardi kavandi hindamist esitatakse kutsestandardi kavand kutsenõukogude esimeeste kogule, kes otsustab kutsestandardi paigutumise kutsesüsteemis ning kutseala esmataseme ja kõrgemate kutsetasemete paigutumise kvalifikatsiooniraamistikus.

§ 6.  Kutsestandardi kinnitamine

  (1) Pärast kutsenõukogude esimeeste kogu poolt §-s 5 nimetatud otsuse tegemist esitatakse kutsestandardi kavand kutsenõukogule kinnitamiseks.

  (2) Kutsestandardi kinnitab kutsenõukogu oma otsusega.

  (3) Kinnitatud kutsestandard kantakse kutseregistrisse.

  (4) Kui kutsenõukogu otsustab kutsestandardit mitte kinnitada, saadab ta selle täiendavaks töötlemiseks ja parandamiseks kavandi koostanud töörühmale.

§ 7.  Kutsestandardi kehtivus

  (1) Kutsestandard kehtib kutsestandardis märgitud aja, kuid mitte kauem kui 5 aastat, arvates selle kinnitamisest kutsenõukogu poolt.

  (2) Kutsestandardi kehtivuse pikendamise võimaluse hindamiseks moodustab kutsenõukogu hiljemalt aasta enne kutsestandardi kehtivusaja lõppu §-s 4 kehtestatud korras töörühma, kes analüüsib kutsestandardit ja selle muutmise vajadust. Töörühm teeb kutsenõukogule ettepaneku pikendada kutsestandardi kehtivust, muuta kutsestandardit või algatada uue kutsestandardi koostamine.

  (3) Kutsenõukogu võib töörühma ettepaneku alusel pikendada kutsestandardi kehtivust kuni 5 aasta võrra, arvates vastava otsuse vastuvõtmisest.

  (4) Kutsestandardi kehtivuse pikendamise otsus kantakse kutseregistrisse.

§ 8.  Kutsestandardi muutmine

  (1) Kutsestandardi muutmine toimub §-des 2–7 kutsestandardi koostamise kohta kehtestatud korras.

  (2) Muudetud kutsestandardi kehtivusaeg on kuni 5 aastat, arvates muutmisotsuse tegemisest.

  (3) Kutsenõukogu võib kinnitada kutsestandardi muudatused ilma töörühma moodustamata, kui need on formaalsed ja ei mõjuta kutsestandardi sisu. Selliselt muudetud kutsestandardi kehtivusaeg ei pikene.

2. peatükk KUTSESTANDARDI VORMISTAMINE 

§ 9.  Kutsestandardi ülesehitus

  (1) Kutsestandard koosneb järgmistest osadest:
  1) kutsetase ja -nimetus;
  2) A-osa kutsekirjeldus;
  3) B-osa kutsenõuded;
  4) C-osa üldteave ja lisa.

  (2) Vajadusel lisatakse kutsestandardile selgitava sisuga lisad.

§ 10.  Kutsetase ja -nimetus

  Kutsestandardi kutsetaseme ja -nimetuse osas sätestatakse kutsetase kvalifikatsiooniraamistikus ja -kutsenimetus, samuti võimalikud spetsialiseerumised.

§ 11.  A-osa

  (1) Kutsestandardi A-osas kirjeldatakse töövaldkonda, eesmärki ja sisu, tegevusi, töövahendeid, töökeskkonda ja selle eripära, kutsealast tegevust toetavaid isikuomadusi ja võimeid ning sobivat kutsealast ettevalmistust. A-osa on kirjeldav ja informatiivne.

  (2) Kutsestandardi A-osa koostamisel lähtutakse tööanalüüsist. Kutsetegevuse ja tööülesannete kirjeldamisel määratletakse tööprotsessist tulenevad terviklikud töö osad.

§ 12.  B-osa

  (1) Kutsestandardi B-osas kirjeldatakse A-osas loetletud tööülesannete täitmisel tehtavaid tegevusi vaadeldavate ja mõõdetavate kompetentsidena. Vajadusel määratletakse eraldi loeteluna tööülesannete täitmiseks vajalikud teadmised ja muud nõuded.

  (2) B-osa on aluseks õppe- ja koolituskavade koostamisele ning kutsealase kompetentsuse hindamisele.

§ 13.  C-osa

  Kutsestandardi C-osa sisaldab üldist teavet kutsestandardi koostajate, kinnitajate ja kehtivusaja, statistilistele koodidele vastavuse, kutse andmise, seonduvate õppekavade jms kohta.

§ 14.  Kutsestandardi vormistamise juhend

  (1) Kutsestandardi vormistamise juhendi kinnitab Kutsekoja ettepanekul kutsenõukogu esimeeste kogu.

  (2) Kutsestandardi vormistamise juhend avalikustatakse Kutsekoja veebilehel.

3. peatükk MÄÄRUSE RAKENDAMINE 

§ 15.  Rakendussäte

  Enne 1. septembrit 2008 kehtinud korras kinnitatud ja jõustunud kutsestandardi kehtivusaega, mis lõpeb enne 1. jaanuari 2010, võib kutsenõukogu pikendada ilma §-s 7 kehtestatud korda järgimata kuni uue kutsestandardi kinnitamiseni, kuid mitte rohkem kui 4 aastat.

Minister Tõnis LUKAS


Kantsler Janar HOLM

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json