Teksti suurus:

Elektrituruseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.12.2008
Avaldamismärge:RT I 2008, 51, 282

Elektrituruseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 12.11.2008

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 28. novembri 2008. a otsusega nr 365

Elektrituruseaduses (RT I 2003, 25, 153; 2007, 66, 408) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 81 lõige 8 tunnistatakse kehtetuks;

2) seadust täiendatakse §-ga 811 järgmises sõnastuses:

« § 811. Andmete esitamine Statistikaametile

Elektriettevõtja esitab Statistikaametile andmed elektrienergia või võrguteenuse hinna kujunemise kohta. Andmete esitamise vormi kehtestab rahandusminister riikliku statistika seaduse § 3 lõike 3 alusel.»;

3) seaduse normitehnilise märkuse lõppu lisatakse tekst järgmises sõnastuses:

«Euroopa Komisjoni otsus 2007/394/ET, millega muudetakse nõukogu direktiivi 90/377/EMÜ seoses metoodikaga, mida tuleb rakendada tööstuslikelt lõpptarbijatelt sissenõutavate gaasi- ja elektrihindade määramisel (ELT L 148, 9.06.2007, lk 11–16).»

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json