Teksti suurus:

Kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2009
Avaldamismärge:RT I 2008, 51, 285

Kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 20.11.2008

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 28. novembri 2008. a otsusega nr 370

§ 1. Kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seaduses (RT I 2004, 56, 399) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 3. Kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemine ja territooriumiosa üleandmine

(1) Kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemine käesoleva seaduse tähenduses on uue haldusüksuse moodustamine kahe või enama senise haldusüksuse baasil või ühe haldusüksuse suurenemine kahe või enama haldusüksuse liitumise tulemusena.

(2) Territooriumiosa üleandmine käesoleva seaduse tähenduses on ühinemisest osavõtva kohaliku omavalitsuse üksusega piirneva omavalitsuse üksuse territooriumiosa arvamine ühinemisest osavõtva kohaliku omavalitsuse üksuse koosseisu.»;

2) paragrahvi 4 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Avalike teenuste osutamist korraldatakse kõikides asustusüksustes, kus enne ühinemist paiknesid valla- või linnavalitsused.»;

3) paragrahvi 4 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 6 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Riigieelarvest eraldatakse ühinemise tulemusel moodustunud kohaliku omavalitsuse üksusele ühinemistoetust. Ühinemistoetus arvutatakse iga ühinenud omavalitsusüksuse kohta eraldi arvestusega 625 krooni ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuse elaniku kohta ning see ei või olla väiksem kui 2 miljonit ja suurem kui 4 miljonit krooni ühineva kohaliku omavalitsuse üksuse kohta. Ühinemise käigus moodustuvale kohaliku omavalitsuse üksusele territooriumiosa üleandmisel eraldatakse ühinevale kohaliku omavalitsuse üksusele riigieelarvest toetust 625 krooni üleantava territooriumiosa elaniku kohta. Ühinemise käigus moodustunud kohaliku omavalitsuse üksusele ühinemistoetuse maksmisel summeeritakse iga ühinenud omavalitsusüksuse või üleantud territooriumiosa kohta eraldi arvutatud ühinemistoetus.»;

5) paragrahvi 6 lõike 2 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 5) käesoleva seaduse § 4 lõikes 2 nimetatud avalike teenuste osutamisega seonduvate kulude katmine;»;

6) paragrahvi 6 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Riigieelarve seaduse § 10 lõikes 4 nimetatud ministeeriumi valitsemisala investeeringute kava ning võimaluse korral perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse § 19 lõikes 1 sätestatud piirkondliku tähtsusega investeeringuprojektide kava koostamisel ja toetuste andmisel, kui see ei lähe vastuollu meetme eesmärkidega, võetakse kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemine kooskõlas käesoleva seaduse §-ga 5 arvesse ühe täiendava ja toetuse andmist eelistava asjaoluna.»;

7) paragrahvi 7 lõiked 1 ja 2 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 7 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Kui käesoleva seaduse alusel ühinemise käigus moodustunud kohaliku omavalitsuse üksusega ühineb veel mõni kohaliku omavalitsuse üksus, kellele ei ole käesoleva seaduse alusel ühinemistoetust makstud, siis võetakse ühinemistoetuse arvutamisel aluseks ühinemistoetust mittesaanud omavalitsusüksuse elanike arv vastavalt käesoleva seaduse § 6 lõikele 4.»

§ 2. Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2009. aasta 1. jaanuaril.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json