Teksti suurus:

Tulumaksuseaduse, käibemaksuseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2009
Avaldamismärge:RT I 2008, 51, 283

Tulumaksuseaduse, käibemaksuseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 19.11.2008

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 28. novembri 2008. a otsusega nr 368

§ 1. Tulumaksuseaduses (RT I 1999, 101, 903; 2008, 48, 269) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõiked 1 ja 11 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Tulumaksu määr, välja arvatud lõikes 2 ning § 43 lõikes 4 nimetatud juhtudel, on:
1) 2009. aastal 21%;
2) 2010. aastal 20%;
3) 2011. aastal 19%;
4) alates 2012. aastast 18%.

(11) Paragrahvi 1 lõigetes 2–4 nimetatud maksuobjekti puhul jagatakse maksustatav summa enne maksumääraga korrutamist maksukohustuse tekkimise ajale vastava järgmise arvuga:
1) 2009. aastal – 0,79;
2) 2010. aastal – 0,80;
3) 2011. aastal – 0,81;
4) alates 2012. aastast – 0,82.»;

2) paragrahvi 23 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Residendist füüsilise isiku maksustamisperioodi tulust arvatakse maha maksuvaba tulu:
1) 2009. aastal 27 000 krooni;
2) 2010. aastal 30 000 krooni;
3) 2011. aastal 33 000 krooni;
4) alates 2012. aastast 36 000 krooni.»;

3) paragrahvi 231 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Lapse üks residendist vanem, eestkostja või muu last ülalpidav isik perekonnaseaduse tähenduses, kes peab üleval kahte või enamat alaealist last, võib maksustamisperioodi tulust maha arvata täiendava maksuvaba tulu iga kuni 17 aasta vanuse lapse kohta alates teisest lapsest.»;

4) paragrahvi 231 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Lapse üks residendist vanem, eestkostja või muu last ülalpidav isik perekonnaseaduse tähenduses, kes peab üleval alaealist last, võib maksustamisperioodi tulust maha arvata täiendava maksuvaba tulu iga kuni 17 aasta vanuse lapse kohta.»;

5) paragrahvi 571 lõige 51 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (51) Sotsiaalkindlustusamet esitab Maksu- ja Tolliametile 31. detsembri seisuga § 231 lõikes 3 nimetatud lapsetoetust saavate isikute nimed ja isikukoodid ning laste nimed ja isikukoodid.»

§ 2. Käibemaksuseaduse (RT I 2003, 82, 554; RT III 2007, 32, 259) § 15 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Käibemaksumäär on 9 protsenti järgmiste kaupade ja teenuste maksustatavast väärtusest:
1) raamat ja õppevahendina kasutatav töövihik, välja arvatud käesoleva seaduse § 16 lõike 1 punktis 6 nimetatud õppevahend;
2) sotsiaalministri määrusega kehtestatud nimekirjas nimetatud ravim, rasestumisvastane vahend, sanitaar- ja hügieenitoode ning puudega isiku isiklikuks tarbeks mõeldud meditsiiniseade ja abivahend sotsiaalhoolekande seaduse tähenduses ja sellise abivahendi kasutada andmine puudega isikule;
3) perioodiline väljaanne, välja arvatud peamiselt reklaami või erakuulutusi avaldav või peamiselt erootilise või pornograafilise sisuga väljaanne;
4) majutus või majutus koos hommikusöögiga, välja arvatud selle teenusega kaasnev kaup või teenus.»

§ 3. Riigilõivuseaduses (RT I 2006, 58, 439; 2008, 47, 263) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 181 lõikes 1 asendatakse arv «1000» arvuga «1900»;

2) paragrahvi 181 lõikes 2 asendatakse arv «600» arvuga «1000»;

3) paragrahvi 181 lõikes 3 asendatakse arv «300» arvuga «500»;

4) paragrahvi 181 lõikes 4 asendatakse arv «3700» arvuga «5000»;

5) paragrahvi 181 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

« (5) Üksiksõiduki kinnituse omistamise eest tasutakse riigilõivu 3000 krooni.»;

6) paragrahvi 182 lõikes 1 asendatakse arv «600» arvuga «900»;

7) paragrahvi 182 lõikes 2 asendatakse arv «300» arvuga «450»;

8) paragrahvi 182 lõikes 4 asendatakse arv «1250» arvuga «1800»;

9) paragrahvi 182 lõikes 5 asendatakse arv «2000» arvuga «3000»;

10) paragrahvi 182 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud registreerimismärkide, mis on üksikkorras valmistatud omaniku avalduse alusel, esmaväljastamise eest tasutakse riigilõivu 7000 krooni. Käesolevas lõikes nimetatud registreerimismärgi tellimisel rohkem kui kümnele autole, tasutakse riigilõivu 2000 krooni iga registreerimismärgi väljastamise eest.»;

11) paragrahvi 182 lõikes 7 asendatakse arv «2500» arvuga «3500»;

12) paragrahvi 182 lõikes 8 asendatakse arv «300» arvuga «450»;

13) paragrahvi 183 lõikes 1 asendatakse arv «600» arvuga «900»;

14) paragrahvi 183 lõikes 2 asendatakse arv «200» arvuga «300»;

15) paragrahvi 183 lõikes 3 asendatakse arv «100» arvuga «150»;

16) paragrahvi 184 lõike 1 punktis 1 asendatakse arv «80» arvuga «100»;

17) paragrahvi 184 lõike 1 punktis 2 asendatakse arv «250» arvuga «350»;

18) paragrahvi 184 lõikes 2 asendatakse arv «80» arvuga «100»;

19) paragrahvi 184 lõikes 3 asendatakse arv «20» arvuga «30»;

20) paragrahvi 185 lõikes 1 asendatakse arv «380» arvuga «400»;

21) paragrahvi 185 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Mootorsõiduki esmase juhiloa, juhiloa või selle duplikaadi väljastamise eest kiirtellimuse korras järgmiseks tööpäevaks tasutakse riigilõivu 800 krooni.»;

22) paragrahvi 185 lõikes 2 asendatakse arv «120» arvuga «200»;

23) paragrahvi 185 lõikes 3 asendatakse arv «380» arvuga «400»;

24) paragrahvi 185 lõikes 6 asendatakse arv «30» arvuga «50»;

25) paragrahvi 186 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Mootorsõidukijuhi teooriaeksamile registreerimise ja eksami vastuvõtmise eest tasutakse riigilõivu 400 krooni.»;

26) paragrahvi 186 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

27) paragrahvi 186 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Mootorsõidukijuhi sõidueksamile registreerimise ja eksami vastuvõtmise eest tasutakse riigilõivu:
1) Eesti Riikliku Autoregistrikeskuse valduses oleva mootorratta või B-kategooria auto kasutamisel 600 krooni;
2) Eesti Riikliku Autoregistrikeskuse valduses oleva veoauto, autobussi või nende autorongi kasutamisel 1000 krooni;
3) muu eksamisõidukile kehtestatud nõuetele vastava sõiduki kasutamisel 400 krooni.»;

28) paragrahvi 186 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

29) paragrahvi 186 lõikes 5 asendatakse arv «20» arvuga «50»;

30) paragrahvi 186 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Mopeedijuhi sõidueksamile registreerimise ja eksami vastuvõtmise eest tasutakse riigilõivu:
1) Eesti Riikliku Autoregistrikeskuse valduses oleva mopeedi kasutamisel 300 krooni;
2) muu mopeedi kasutamisel 100 krooni.»; (õ) 5.12.2008 18:00

31) paragrahvi 188 lõikes 1 asendatakse arv «380» arvuga «500»;

32) paragrahvi 188 lõikes 2 asendatakse arv «380» arvuga «500»;

33) paragrahvi 188 lõikes 3 asendatakse arv «250» arvuga «500»;

34) paragrahvi 188 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

« (31) Ohtlikke veoseid vedava autojuhi tunnistuse kehtivuse pikendamise eest tasutakse riigilõivu 250 krooni.»;

35) paragrahvi 188 lõikes 4 asendatakse arv «250» arvuga «500»;

36) paragrahvis 189 asendatakse arv «380» arvuga «500»;

37) paragrahv 191 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 191. Eesti Riikliku Autoregistrikeskuse spetsialisti kohalekutsumine

Traktori, liikurmasina, väikelaeva ja alla 12-meetrise kogupikkusega laeva kontrollimiseks Eesti Riikliku Autoregistrikeskuse spetsialisti kohalekutsumise korral Eesti piires tasutakse riigilõivu 350 krooni iga traktori, liikurmasina, väikelaeva ja alla 12-meetrise kogupikkusega laeva kontrollimise eest.»;

38) seaduse 8. peatüki 11. jagu täiendatakse §-ga 1911 järgmises sõnastuses:

« § 1911. Tehnoülevaataja eksami vastuvõtmine

(1) Tehnoülevaataja teooriaeksami vastuvõtmise eest tasutakse riigilõivu 400 krooni.

(2) Tehnoülevaataja praktika kontrolleksami vastuvõtmise eest tasutakse riigilõivu 400 krooni.»;

39) paragrahvi 226 lõikes 1 asendatakse arv «150» arvuga «250»;

40) paragrahvi 227 lõikes 1 asendatakse arv «750» arvuga «1000»;

41) paragrahvi 227 lõikes 6 asendatakse arv «750» arvuga «1000»;

42) paragrahvi 228 lõikes 1 asendatakse arv «750» arvuga «1000»;

43) paragrahvis 231 asendatakse arv «150» arvuga «300».

§ 4. Seaduse jõustumine

(1) Käesolev seadus jõustub 2009. aasta 1. jaanuaril.

(2) Käesoleva seaduse § 1 punkt 4 jõustub 2010. aasta 1. jaanuaril.

Riigikogu esimees Ene ERGMA


Õiend

Lugeda § 3 punkt 30 õigeks järgmiselt:

"30) paragrahvi 186 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
« (6) Mopeedijuhi sõidueksamile registreerimise ja eksami vastuvõtmise eest tasutakse riigilõivu:
1) Eesti Riikliku Autoregistrikeskuse valduses oleva mopeedi kasutamisel 300 krooni;
2) muu mopeedi kasutamisel 100 krooni.»; "

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json