Teksti suurus:

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsiooni põhikiri

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.10.1991
Avaldamismärge:RT II 2008, 32, 92

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsiooni põhikiri

Vastu võetud 15.11.1945

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsiooni põhikirja heakskiitmise seadus

Teadaanne välislepingu jõustumise kohta

Selle põhikirja osalisriikide valitsused deklareerivad oma rahvaste nimel, et

kuna sõjad saavad alguse inimeste mõtetest, tuleb ka rahu kaitsta inimmõistuse abil;

teadmatus üksteise kommetest ja eludest on kogu inimkonna ajaloo vältel põhjustanud kahtlust ja umbusku maailma rahvaste seas, keda nende erinevused on nii sageli paisanud sõdadesse;

äsja lõppenud ulatuslik ja kohutav sõda sai võimalikuks selle tõttu, et eirati inimväärikuse, võrdsuse ja vastastikuse austuse demokraatlikke põhimõtteid ning selle asemel propageeriti teadmatust ja eelarvamusi ära kasutades inimeste ja rasside ebavõrduse doktriini;

kultuuri ning õiglust, vabadust ja rahu loova hariduse ulatuslik levitamine on inimväärikuse jaoks vältimatu ja see on kõigi rahvaste püha kohus, mida tuleb täita vastastikuse abistamise ja üksteise arvestamise vaimus;

rahu, mis põhineb üksnes valitsuste poliitilistel ja majanduslikel kokkulepetel, ei taga sellele maailma rahvaste üksmeelset, kestvat ja siirast toetust ning seetõttu peab rahu, mis jääks püsima, tuginema inimkonna intellektuaalsele ja moraalsele solidaarsusele.

Seetõttu on põhikirja osalisriigid, uskudes kõigi inimeste täielikesse ja võrdsetesse haridusvõimalustesse, piiramatusse objektiivse tõe poole püüdlemisse ning mõtete ja teadmiste vabasse vahetusse, kokku leppinud ja otsustanud luua ja arendada rahvaste vahel suhtluskanaleid ning kasutada neid vastastikuse mõistmise ning õigema ja täielikuma üksteise elude tundmaõppimise eesmärgil;

sellest tulenevalt asutavad nad Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsiooni, et edendada maailma rahvaste haridus-, teadus- ja kultuurisuhete kaudu rahvusvahelist rahu ja inimkonna ühist heaolu, milleks on loodud Ühinenud Rahvaste Organisatsioon ja nagu on sätestatud selle põhikirjas.

I artikkel. Eesmärgid ja ülesanded

1. Organisatsiooni eesmärk on aidata kaasa rahu ja julgeoleku tagamisele, edendades rahvaste koostööd hariduse, teaduse ja kultuuri kaudu, et soodustada üle maailma õigluse, õigusriigi ning inimõiguste ja põhivabaduste austamist, mis kehtivad Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikirja kohaselt kõigi maailma rahvaste kohta, olenemata inimese rassist, soost, keelest või religioonist.

2. Nimetatud eesmärgi saavutamiseks organisatsioon:
a) teeb koostööd rahvaste üksteisetundmise ja -mõistmise edendamiseks, kasutades selleks kõiki massiteabevahendeid ning andes soovitusi välja töötada rahvusvahelisi lepinguid, mis edendavad mõtete vaba levitamist nii sõnade kui ka piltide abil;
b) annab tõuke rahvaharidusele ja kultuuri levikule:
tehes liikmesriikidega nende taotlusel koostööd haridusettevõtmiste korraldamisel;
soodustades rahvaste koostööd, et edendada rassist, soost, majanduslikest ja sotsiaalsetest tunnustest sõltumatuid võrdseid haridusvõimalusi;
soovitades haridusmeetodeid, mis kõige paremini valmistaksid maailma lapsi ette vabadusega kaasnevateks kohustusteks;
c) säilitab, suurendab ja levitab teadmisi:
tagades raamatute, kunstiteoste, ajaloomälestiste ja teaduse pärandi säilitamise ja kaitse ning soovitades riikidele vajalike rahvusvaheliste konventsioonide sõlmimist;
soodustades riikide koostööd kõigis intellektuaalse tegevuse valdkondades, sealhulgas haridus-, teadus- ja kultuuritegelaste rahvusvahelist vahetust, samuti väljaannete, kunstilist ja teaduslikku huvi pakkuvate esemete ning muude teabematerjalide vahetust;
luues rahvusvahelise koostöö võimalusi, mis annaksid kõigi riikide rahvastele juurdepääsu kõigile trükis avaldatud materjalidele.

3. Selleks, et kaitsta organisatsiooni liikmesriikide kultuuride ja haridussüsteemide sõltumatust, terviklikkust ja viljakat mitmekesisust, on organisatsioonil keelatud sekkuda küsimustesse, mis kuuluvad olemuslikult riikide enda pädevusse.

II artikkel. Liikmesus

1. Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni liikmesus annab õiguse saada Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsiooni liikmeks.

2. Arvestades selle põhikirja X artikli kohaselt heakskiidetud organisatsiooni ja Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kokkulepet, on riikidel, kes ei ole Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni liikmesriigid, õigus saada organisatsiooni liikmeks täitevkogu soovitusel, peakonverentsi kahekolmandikulise häälteenamusega vastuvõetud otsuse alusel.

3. Territooriumid või territooriumide rühmad, kes ei vastuta ise oma välissuhtlemise eest, võivad selle territooriumi või territooriumide rühma nimel nende välissuhtlemise eest vastutava liikmesriigi või muu ametivõimu esitatud taotluse korral saada assotsieerunud liikmeteks peakonverentsil kohalviibivate ja hääletanud liikmesriikide kahekolmandikulise häälteenamusega vastuvõetud otsuse alusel. Assotsieerunud liikme õigused ja kohustused määrab peakonverents.

4. Kui on peatatud organisatsiooni liikmesriigi õiguste ja eesõiguste teostamine Ühinenud Rahvaste Organisatsioonis, peatatakse viimase taotlusel selle riigi õiguste ja eesõiguste teostamine ka käesolevas organisatsioonis.

5. Organisatsiooni liikmesriigid, kes on Ühinenud Rahvaste Organisatsioonist välja heidetud, lakkavad automaatselt olemast ka käesoleva organisatsiooni liikmesriigid.

6. Organisatsiooni liikmesriik või assotsieerunud liige võib organisatsioonist välja astuda peadirektorile saadetud teatega. Teade jõustub selle esitamisele järgneva aasta 31. detsembril. Väljaastumine ei mõjuta selle jõustumiskuupäeval organisatsiooni kohta kehtivaid rahalisi kohustusi. Assotsieerunud liikme väljaastumisteate esitab tema nimel liikmesriik või muu ametivõim, kes vastutab tema välissuhtlemise eest.

7. Igal liikmesriigil on õigus nimetada organisatsiooni juurde alaline saadik.

8. Liikmesriigi alaline saadik esitab oma volikirja organisatsiooni peadirektorile ja asub ametisse volikirja esitamise päeval.

III artikkel. Organid

Organisatsioonil on peakonverents, täitevkogu ja sekretariaat.

IV artikkel. Peakonverents

A. Moodustamine

1. Peakonverents koosneb organisatsiooni liikmesriikide esindajatest. Iga liikmesriigi valitsus nimetab kuni viis saadikut, kelle valimisel peetakse nõu rahvusliku komisjoniga, kui see on loodud, või haridus-, teadus- ja kultuuriasutustega.

B. Ülesanded

2. Peakonverents kujundab organisatsiooni poliitika ja peamised tegevussuunad. Ta võtab vastu otsused täitevkogu esitatud programmide kohta.

3. Vajaduse korral ja sellekohaseid eeskirju arvestades kutsub peakonverents haridusküsimuste, reaal- ja humanitaarteaduste ning teadmiste levitamise arutamiseks kokku riikide konverentse; samateemalisi vabaühenduste konverentse võib sellekohaste eeskirjade alusel kokku kutsuda peakonverents või täitevkogu.

4. Peakonverents eristab liikmesriikidele ettepanekute tegemisel soovitusi ja heakskiitmiseks esitatud rahvusvahelisi konventsioone. Esimesel juhul piisab poolthäälte enamusest, teisel juhul nõutakse kahekolmandikulist häälteenamust. Liikmesriik esitab soovitused ja konventsioonid oma pädevatele asutustele ühe aasta jooksul peakonverentsi selle istungjärgu lõpust, kus need vastu võeti.

5. Arvestades V artikli lõike 6 punkti c, nõustab peakonverents Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni seda puudutavates haridus-, teadus- ja kultuuriküsimustes, järgides sealjuures kahe organisatsiooni pädevate organite vahel kokkulepitud tingimusi ja korda.

6. Peakonverents võtab vastu ja arutab organisatsioonile saadetud liikmesriikide aruandeid lõikes 4 nimetatud soovituste ja konventsioonide täitmiseks ettevõetud tegevuse kohta või nende aruannete analüütilisi kokkuvõtteid, kui nii otsustatakse.

7. Peakonverents valib täitevkogu liikmed ja nimetab täitevkogu soovitusel peadirektori.

C. Hääletamine

8. a) Igal liikmesriigil on peakonverentsil üks hääl. Otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega, välja arvatud juhul, kui põhikirja või peakonverentsi töökorra kohaselt on nõutud kahekolmandikuline häälteenamus. Enamus tähendab kohalviibivate ja hääletavate liikmesriikide enamust.
b) Liikmesriigil ei ole peakonverentsil hääleõigust, kui tema liikmemaksu võlgnevus ületab käesoleva ja eelneva kalendriaasta liikmemaksu summa.
c) Peakonverents võib siiski lubada liikmesriigil hääletada, kui on kindlaks tehtud, et võlgnevus tuleneb asjaoludest, mis pole liikmesriigi kontrolli all.

D. Menetlus

9. a) Peakonverents koguneb korralisele istungjärgule iga kahe aasta järel. Ta võib koguneda ka erakorralisele istungjärgule, kui ta nii otsustab või konverentsi kutsub kokku täitevkogu või seda nõuab vähemalt kolmandik liikmesriikidest.
b) Peakonverents määrab igal istungjärgul järgmise korralise istungjärgu toimumise koha. Erakorralise istungjärgu toimumise koha otsustab peakonverents, kui selle kutsub kokku ta ise, muudel juhtudel täitevkogu.

10. Peakonverents võtab vastu oma töökorra. Igal istungjärgul valitakse eesistuja ja muud ametiisikud.

11. Peakonverents moodustab eri- ja tehnilisi komiteesid ning oma eesmärkide täitmiseks vajalikke muid organeid.

12. Peakonverents korraldab, et tema istungid on ettenähtud eeskirju arvestades avalikud.

E. Vaatlejad

13. Peakonverents võib täitevkogu soovitusel ja kahekolmandikulise häälteenamusega vastuvõetud otsuse alusel, arvestades oma töökorda, kutsuda konverentsi või oma komiteede istungjärgule vaatlejana XI artikli lõikes 4 nimetatud rahvusvaheliste organisatsioonide esindajaid.

14. Kui täitevkogu on XI artikli lõikes 4 ettenähtud korras heaks kiitnud nõupidamiskokkulepped rahvusvaheliste vabaühenduste või osaliselt valitsustevaheliste organisatsioonidega, kutsutakse neid organisatsioone saatma oma vaatlejad peakonverentsi või komiteede istungjärkudele.

V artikkel. Täitevkogu

A. Moodustamine

1. a) Täitevkogu valib peakonverents ja ta koosneb viiekümne kaheksast liikmesriigist. Peakonverentsi eesistuja on ametikoha järgi täitevkogu nõuandja.
b) Täitevkogusse valitud liikmesriike nimetatakse edaspidi täitevkogu liikmeteks.

2. a) Iga täitevkogu liige nimetab ühe esindaja. Ta võib nimetada ka asendajaid.
b) Esindaja valimisel täitevkogusse püüavad täitevkogu liikmed nimetada ühes või mitmes UNESCO pädevusse kuuluvas valdkonnas kvalifitseeritud isiku, kellel on täitevkogu haldus- ja täitevülesannete täitmiseks vajalik kogemus ja võimed. Pidades meeles järjepidevuse olulisust, nimetatakse esindaja kogu täitevkogu liikmeksoleku ajaks, välja arvatud juhul, kui erakorralised asjaolud nõuavad tema väljavahetamist. Täitevkogu liikme nimetatud asendaja täidab esindaja puudumise ajal kõiki tema ülesandeid.

3. Täitevkogu liikmete valimisel arvestab peakonverents kultuuride mitmekesisust ja tasakaalustatud geograafilise jaotuse põhimõtet.

4. a) Täitevkogu liikmete ametiaeg kestab neid valinud peakonverentsi lõppemisest kuni nende valimisele järgneva teise korralise peakonverentsi istungjärgu lõpuni. Peakonverents nimetab igal korralisel istungjärgul täitevkogu liikmete arvu, mis on vajalik vabanenud kohtade täitmiseks selle istungjärgu lõpus.
b) Täitevkogu liikmeid võib tagasi valida. Täitevkogusse tagasi valitud liikmed püüavad oma esindaja täitevkogus välja vahetada.

5. Kui täitevkogu liige astub organisatsioonist välja, lõpeb tema ametiaeg väljaastumise jõustumiskuupäeval.

B. Ülesanded

6. a) Täitevkogu koostab peakonverentsi päevakorra. Samuti arutab ta VI artikli lõike 3 kohaselt peadirektori esitatud organisatsiooni töökava ja sellele vastavat hinnangulist eelarvet ning edastab need asjakohaste soovitustega peakonverentsile.
b) Täitevkogu vastutab peakonverentsi antud volituste alusel konverentsil vastuvõetud töökava täitmise eest. Arvestades peakonverentsi otsuseid ja pidades silmas korraliste istungjärkude vahel ilmnenud asjaolusid, võtab täitevkogu meetmeid selle tagamiseks, et peadirektor täidab töökava tõhusalt ja ratsionaalselt.
c) Peakonverentsi korraliste istungjärkude vahelisel ajal võib täitevkogu täita IV artikli lõikes 5 ettenähtud Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni nõustaja ülesandeid, kui konverents on nõustamist vajavat küsimust põhimõtteliselt arutanud või tuleneb lahendus konverentsi otsustest.

7. Täitevkogu annab peakonverentsile soovitusi organisatsiooni uute liikmesriikide vastuvõtmiseks.

8. Järgides peakonverentsi otsuseid, võtab täitevkogu vastu oma töökorra. Ta valib enda liikmesriikidest oma ametnikud.

9. Täitevkogu koguneb korralistele istungjärkudele vähemalt neli korda kahe aasta jooksul ja erakorralistele istungjärkudele esimehe algatusel või vähemalt kuue täitevkogu liikme taotlusel.

10. Täitevkogu esimees esitab täitevkogu nimel igal peakonverentsi korralisel istungjärgul, koos oma kommentaaridega või ilma, VI artikli lõike 3 punkti b alusel peadirektori koostatud organisatsiooni tegevusaruande.

11. Täitevkogu loob võimalused nõupidamiseks rahvusvaheliste organisatsioonide esindajatega ja täitevkogu pädevusse kuuluvate küsimustega tegelevate isikutega.

12. Peakonverentsi istungjärkude vahelisel ajal võib täitevkogu küsida organisatsiooni tegevusvaldkondades tekkinud õigusküsimustes nõuandvaid arvamusi Rahvusvaheliselt Kohtult.

13. Täitevkogu tegutseb talle peakonverentsi antud volituste alusel ka kogu konverentsi nimel.

VI artikkel. Sekretariaat

1. Sekretariaat koosneb peadirektorist ja vajalikest töötajatest.

2. Peadirektori nimetab ametisse peakonverents täitevkogu ettepanekul neljaks aastaks konverentsi määratud tingimustel. Peadirektori võib ametisse nimetada veel järgnevaks neljaks aastaks, kuid seejärel ei või teda uuesti nimetada. Peadirektor on organisatsiooni kõrgeim ametiisik.

3. a) Peadirektor või tema nimetatud asendaja osaleb ilma hääleõiguseta kõigil peakonverentsi, täitevkogu ja organisatsiooni komiteede istungitel. Ta teeb konverentsile ja täitevkogule asjakohase tegevuse ettepanekuid ja valmistab täitevkogu jaoks ette organisatsiooni töökava eelnõu koos sellele vastava hinnangulise eelarvega.
b) Peadirektor koostab ja edastab liikmesriikidele ja täitevkogule organisatsiooni tegevuse perioodilised aruanded. Peakonverents määrab perioodi, mida aruanne käsitleb.

4. Peadirektor nimetab ametisse sekretariaadi töötajad kooskõlas peakonverentsi heakskiidetud personalieeskirjadega. Selleks et tagada töötajate ühtsus ning nende tõhususe ja tehnilise pädevuse kõrge tase, nimetatakse nad võimalikult laial geograafilisel alusel.

5. Peadirektori ja töötajate ülesanded on iseloomult eranditult rahvusvahelised. Oma ülesannete täitmisel ei tohi nad küsida ega saada juhiseid üheltki valitsuselt ega muult organisatsiooniväliselt ametivõimult. Nad hoiduvad igasugusest tegevusest, mis võiks kahjustada nende positsiooni rahvusvahelise ametiisikuna. Organisatsiooni iga liikmesriik kohustub austama peadirektori ja töötajate ülesannete rahvusvahelist iseloomu ega ürita neid nende kohustuste täitmisel mõjutada.

6. See artikkel ei keela organisatsioonil sõlmida erikokkuleppeid Ühinenud Rahvaste Organisatsiooniga ühiste teenistuste ja töökohtade loomiseks või personali vahetamiseks.

VII artikkel. Riikide koostööorganid

1. Liikmesriik loob enda olusid arvestades oma peamistele haridus-, teadus- ja kultuuriküsimustest huvitatud asutustele võimaluse olla seotud organisatsiooni tööga, eelistatavalt rahvusliku komisjoni moodustamise kaudu, mis koosneb valitsuse ja nimetatud asutuste esindajatest.

2. Rahvuslikud komisjonid ja riikide koostööorganid, kui need on olemas, annavad organisatsiooniga seotud küsimustes nõu oma riigi delegatsioonile peakonverentsil, riigi esindajale või tema asendajatele täitevkogus ning oma valitsusele, samuti on nad organisatsiooni kontaktasutuseks kõigis seda huvitavates küsimustes.

3. Organisatsioon võib liikmesriigi taotlusel lähetada ajutiselt või alaliselt oma sekretariaadi töötaja liikmesriigi rahvuslikku komisjoni, et aidata selle tööd edendada.

VIII artikkel. Liikmesriikide aruanded

Liikmesriik esitab peakonverentsi määratud ajal ja viisil organisatsioonile aruande oma haridus-, teadus- ja kultuuriasutusi ning nende tegevust käsitlevate õigusaktide ja statistika kohta, samuti IV artikli lõikes 4 nimetatud soovituste ja konventsioonide täitmiseks ettevõetud tegevuse kohta.

IX artikkel. Eelarve

1. Eelarvet haldab organisatsioon.

2. Peakonverents kiidab heaks ja kehtestab eelarve ning liikmesriikide rahaliste kohustuste suuruse organisatsiooni ees, arvestades Ühinenud Rahvaste Organisatsiooniga X artikli kohaselt sõlmitud kokkulepet.

3. Peadirektor võib võtta vastu vabatahtlikke toetusi, annetusi, annakuid ja abirahasid valitsustelt, avalik-õiguslikelt ja eraõiguslikelt asutustelt, ühingutelt ja eraisikutelt, arvestades rahanduseeskirju.

X artikkel. Suhted Ühinenud Rahvaste Organisatsiooniga

Organisatsioon seotakse võimalikult kiiresti Ühinenud Rahvaste Organisatsiooniga kui selle põhikirja artiklis 57 nimetatud eriorganisatsioon. Selline suhe Ühinenud Rahvaste Organisatsiooniga kehtestatakse selle põhikirja artikli 63 kohaselt sõlmitud kokkuleppega, mille peab heaks kiitma organisatsiooni peakonverents. Kokkulepe sätestab organisatsioonide vahel tõhusa koostöö nende ühiste eesmärkide saavutamiseks, tunnistades samas organisatsiooni iseseisvust käesolevas põhikirjas nimetatud pädevusvaldkondades. Kokkuleppes võib muu hulgas ette näha, et Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peaassamblee kiidab heaks organisatsiooni eelarve ja rahastab seda.

XI artikkel. Suhted teiste rahvusvaheliste eriorganisatsioonide ja -asutustega

1. Organisatsioon võib teha koostööd teiste valitsustevaheliste eriorganisatsioonide ja -asutustega, kelle huvid ja tegevus on seotud tema eesmärkidega. Selleks võib peadirektor luua täitevkogu volitusel tõhusaid töösuhteid niisuguste organisatsioonide ja asutustega ning moodustada tõhusaks koostööks vajalikke ühiskomiteesid. Nende organisatsioonide ja asutustega sõlmitud ametlikud kokkulepped peab heaks kiitma täitevkogu.

2. Kui organisatsiooni peakonverents ja muu valitsustevahelise eriorganisatsiooni või -asutuse pädev organ, kelle eesmärk ja ülesanded langevad kokku käesoleva organisatsiooni pädevusvaldkondadega, peavad vajalikuks anda oma vahendid ja tegevus üle käesolevale organisatsioonile, võib peadirektor sõlmida sellel eesmärgil konverentsi heakskiidul vastastikku sobiliku kokkuleppe.

3. Organisatsioon võib sõlmida muude valitsustevaheliste organisatsioonidega kokkuleppeid osalemiseks üksteise istungitel.

4. Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsioon võib sõlmida asjakohaseid nõupidamis- ja koostöökokkuleppeid rahvusvaheliste vabaühendustega, kes tegelevad tema pädevusse kuuluvate küsimustega, ja võib kutsuda neid üles täitma teatavaid ülesandeid. Niisugune koostöö võib hõlmata ka nende ühenduste esindajate osalemist peakonverentsi moodustatud nõuandvates komiteedes.

XII artikkel. Organisatsiooni õiguslik staatus

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikirja artiklites 104 ja 105 nimetatud õiguslik staatus, eesõigused ja puutumatus kehtivad ka käesoleva organisatsiooni kohta.

XIII artikkel. Muudatused

1. Põhikirja muudatusettepanekud jõustuvad, kui peakonverents on need kahekolmandikulise häälteenamusega heaks kiitnud; muudatused organisatsiooni eesmärkides ja uute kohustuste panemine liikmesriikidele peavad saama jõustumiseks lisaks kahe kolmandiku liikmesriikide heakskiidu. Peadirektor edastab muudatusettepanekute kavandid liikmesriikidele vähemalt kuus kuud enne nende arutamist peakonverentsil.

2. Peakonverents võib kahekolmandikulise häälteenamusega võtta vastu selle artikli rakendamise töökorra.

XIV artikkel. Tõlgendamine

1. Põhikirja inglis- ja prantsuskeelne tekst on võrdselt autentsed.

2. Põhikirja tõlgendamisel tekkinud küsimus või vaidlus esitatakse lahendamiseks Rahvusvahelisele Kohtule või vahekohtule, lähtudes peakonverentsi kehtestatud menetluskorrast.

XV artikkel. Jõustumine

1. Põhikiri tuleb heaks kiita. Heakskiitmiskiri antakse hoiule Ühendkuningriigi valitsusele.

2. Põhikiri jääb allakirjutamiseks avatuks Ühendkuningriigi valitsuse arhiivis. Põhikirjale võib alla kirjutada enne või pärast heakskiitmiskirja hoiuleandmist. Heakskiitmine kehtib üksnes sellele eelneva või järgneva allakirjutamise korral. Riik, kes on organisatsioonist välja astunud, saab liikmesuse taastada üksnes heakskiitmiskirja hoiuleandmisega.

3. Põhikiri jõustub, kui kakskümmend allakirjutanud riiki on selle heaks kiitnud. Edaspidised heakskiitmised jõustuvad kohe.

4. Ühendkuningriigi valitsus teatab Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni liikmesriikidele ja peadirektorile iga heakskiitmiskirja hoiuleandmisest ja põhikirja eelmise lõike kohase jõustumise kuupäeva.

Selle kinnituseks on täievolilised esindajad põhikirja inglis- ja prantsuskeelsele tekstile alla kirjutanud, mõlemad tekstid on võrdselt autentsed.

Koostatud kuueteistkümnendal novembril tuhande üheksasaja neljakümne viiendal aastal Londonis ühes inglis- ja prantsuskeelses eksemplaris, mille tõestatud koopiad edastab Ühendkuningriigi valitsus kõigi Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni liikmesriikide valitsustele.

CONSTITUTION OF THE UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION
Adopted in London on 16 November 1945

The Governments of the States Parties to this Constitution on behalf of their peoples declare:

That since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that the defences of peace must be constructed;

That ignorance of each other’s ways and lives has been a common cause, throughout the history of mankind, of that suspicion and mistrust between the peoples of the world through which their differences have all too often broken into war;

That the great and terrible war which has now ended was a war made possible by the denial of the democratic principles of the dignity, equality and mutual respect of men, and by the propagation, in their place, through ignorance and prejudice, of the doctrine of the inequality of men and races;

That the wide diffusion of culture, and the education of humanity for justice and liberty and peace are indispensable to the dignity of man and constitute a sacred duty which all the nations must fulfil in a spirit of mutual assistance and concern;

That a peace based exclusively upon the political and economic arrangements of governments would not be a peace which could secure the unanimous, lasting and sincere support of the peoples of the world, and that the peace must therefore be founded, if it is not to fail, upon the intellectual and moral solidarity of mankind.

For these reasons, the States Parties to this Constitution, believing in full and equal opportunities for education for all, in the unrestricted pursuit of objective truth, and in the free exchange of ideas and knowledge, are agreed and determined to develop and to increase the means of communication between their peoples and to employ these means for the purposes of mutual understanding and a truer and more perfect knowledge of each other’s lives;

In consequence whereof they do hereby create the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization for the purpose of advancing, through the educational and scientific and cultural relations of the peoples of the world, the objectives of international peace and of the common welfare of mankind for which the United Nations Organization was established and which its Charter proclaims.

Article I. Purposes and functions

1. The purpose of the Organization is to contribute to peace and security by promoting collaboration among the nations through education, science and culture in order to further universal respect for justice, for the rule of law and for the human rights and fundamental freedoms which are affirmed for the peoples of the world, without distinction of race, sex, language or religion, by the Charter of the United Nations.

2. To realize this purpose the Organization will:
(a) Collaborate in the work of advancing the mutual knowledge and understanding of peoples, through all means of mass communication and to that end recommend such international agreements as may be necessary to promote the free flow of ideas by word and image;
(b) Give fresh impulse to popular education and to the spread of culture:
By collaborating with Members, at their request, in the development of educational activities;
By instituting collaboration among the nations to advance the ideal of equality of educational opportunity without regard to race, sex or any distinctions, economic or social;
By suggesting educational methods best suited to prepare the children of the world for the responsibilities of freedom;
(c) Maintain, increase and diffuse knowledge:
By assuring the conservation and protection of the world’s inheritance of books, works of art and monuments of history and science, and recommending to the nations concerned the necessary international conventions;
By encouraging cooperation among the nations in all branches of intellectual activity, including the international exchange of persons active in the fields of education, science and culture and the exchange of publications, objects of artistic and scientific interest and other materials of information;
By initiating methods of international cooperation calculated to give the people of all countries access to the printed and published materials produced by any of them.

3. With a view to preserving the independence, integrity and fruitful diversity of the cultures and educational systems of the States Members of the Organization, the Organization is prohibited from intervening in matters which are essentially within their domestic jurisdiction.

Article II. Membership

1. Membership of the United Nations Organization shall carry with it the right to membership of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

2. Subject to the conditions of the Agreement between this Organization and the United Nations Organization, approved pursuant to Article X of this Constitution, states not members of the United Nations Organization may be admitted to membership of the Organization, upon recommendation of the Executive Board, by a two-thirds majority vote of the General Conference.

3. Territories or groups of territories which are not responsible for the conduct of their international relations may be admitted as Associate Members by the General Conference by a two-thirds majority of Members present and voting, upon application made on behalf of such territory or group of territories by the Member or other authority having responsibility for their international relations. The nature and extent of the rights and obligations of Associate Members shall be determined by the General Conference.

4. Members of the Organization which are suspended from the exercise of the rights and privileges of membership of the United Nations Organization shall, upon the request of the latter, be suspended from the rights and privileges of this Organization.

5. Members of the Organization which are expelled from the United Nations Organization shall automatically cease to be Members of this Organization.

6. Any Member State or Associate Member of the Organization may withdraw from the Organization by notice addressed to the Director-General. Such notice shall take effect on 31 December of the year following that during which the notice was given. No such withdrawal shall affect the financial obligations owed to the Organization on the date the withdrawal takes effect. Notice of withdrawal by an Associate Member shall be given on its behalf by the Member State or other authority having responsibility for its international relations.

7. Each Member State is entitled to appoint a Permanent Delegate to the Organization.

8. The Permanent Delegate of the Member State shall present his credentials to the Director-General of the Organization, and shall officially assume his duties from the day of presentation of his credentials.

Article III. Organs

The Organization shall include a General Conference, an Executive Board and a Secretariat.

Article IV. The General Conference

A. Composition

1. The General Conference shall consist of the representatives of the States Members of the Organization. The Government of each Member State shall appoint not more than five delegates, who shall be selected after consultation with the National Commission, if established, or with educational, scientific and cultural bodies.

B. Functions

2. The General Conference shall determine the policies and the main lines of work of the Organization. It shall take decisions on programmes submitted to it by the Executive Board.

3. The General Conference shall, when it deems desirable and in accordance with the regulations to be made by it, summon international conferences of states on education, the sciences and humanities or the dissemination of knowledge; non-governmental conferences on the same subjects may be summoned by the General Conference or by the Executive Board in accordance with such regulations.

4. The General Conference shall, in adopting proposals for submission to the Member States, distinguish between recommendations and international conventions submitted for their approval. In the former case a majority vote shall suffice; in the latter case a two-thirds majority shall be required. Each of the Member States shall submit recommendations or conventions to its competent authorities within a period of one year from the close of the session of the General Conference at which they were adopted.

5. Subject to the provisions of Article V, paragraph 6 (c), the General Conference shall advise the United Nations Organization on the educational, scientific and cultural aspects of matters of concern to the latter, in accordance with the terms and procedure agreed upon between the appropriate authorities of the two Organizations.

6. The General Conference shall receive and consider the reports sent to the Organization by Member States on the action taken upon the recommendations and conventions referred to in paragraph 4 above or, if it so decides, analytical summaries of these reports.

7. The General Conference shall elect the members of the Executive Board and, on the recommendation of the Board, shall appoint the Director-General.

C. Voting

8. (a) Each Member State shall have one vote in the General Conference. Decisions shall be made by a simple majority except in cases in which a two-thirds majority is required by the provisions of this Constitution, or the Rules of Procedure of the General Conference. A majority shall be a majority of the Members present and voting.
(b) A Member State shall have no vote in the General Conference if the total amount of contributions due from it exceeds the total amount of contributions payable by it for the current year and the immediately preceding calendar year.
(c) The General Conference may nevertheless permit such a Member State to vote, if it is satisfied that failure to pay is due to conditions beyond the control of the Member State.

D. Procedure

9. (a) The General Conference shall meet in ordinary session every two years. It may meet in extraordinary session if it decides to do so itself or if summoned by the Executive Board, or on the demand of at least one third of the Member States.
(b) At each session the location of its next ordinary session shall be designated by the General Conference. The location of an extraordinary session shall be decided by the General Conference if the session is summoned by it, or otherwise by the Executive Board.

10. The General Conference shall adopt its own rules of procedure. It shall at each session elect a President and other officers.

11. The General Conference shall set up special and technical committees and such other subsidiary organs as may be necessary for its purposes.

12. The General Conference shall cause arrangements to be made for public access to meetings, subject to such regulations as it shall prescribe.

E. Observers

13. The General Conference, on the recommendation of the Executive Board and by a two-thirds majority may, subject to its rules of procedure, invite as observers at specified sessions of the Conference or of its commissions representatives of international organizations, such as those referred to in Article XI, paragraph 4.

14. When consultative arrangements have been approved by the Executive Board for such international non-governmental or semi-governmental organizations in the manner provided in Article XI, paragraph 4, those organizations shall be invited to send observers to sessions of the General Conference and its commissions.

Article V. Executive Board

A. Composition

1. (a) The Executive Board shall be elected by the General Conference and it shall consist of fifty-eight Member States. The President of the General Conference shall sit ex officio in an advisory capacity on the Executive Board.
(b) Elected States Members of the Executive Board are hereinafter referred to as “Members” of the Executive Board.

2. (a) Each Member of the Executive Board shall appoint one representative. It may also appoint alternates.
(b) In selecting its representative on the Executive Board, the Member of the Executive Board shall endeavour to appoint a person qualified in one or more of the fields of competence of UNESCO and with the necessary experience and capacity to fulfil the administrative and executive duties of the Board. Bearing in mind the importance of continuity, each representative shall be appointed for the duration of the term of the Member of the Executive Board, unless exceptional circumstances warrant his replacement. The alternates appointed by each Member of the Executive Board shall act in the absence of its representative in all his functions.

3. In electing Members to the Executive Board, the General Conference shall have regard to the diversity of cultures and a balanced geographical distribution.

4. (a) Members of the Executive Board shall serve from the close of the session of the General Conference which elected them until the close of the second ordinary session of the General Conference following their election. The General Conference shall, at each of its ordinary sessions, elect the number of Members of the Executive Board required to fill vacancies occurring at the end of the session.
(b) Members of the Executive Board are eligible for re-election. Re-elected Members of the Executive Board shall endeavour to change their representatives on the Board.

5. In the event of the withdrawal from the Organization of a Member of the Executive Board, its term of office shall be terminated on the date when the withdrawal becomes effective.

B. Functions

6. (a) The Executive Board shall prepare the agenda for the General Conference. It shall examine the programme of work for the Organization and corresponding budget estimates submitted to it by the Director-General in accordance with paragraph 3 of Article VI and shall submit them with such recommendations as it considers desirable to the General Conference.
(b) The Executive Board, acting under the authority of the General Conference, shall be responsible for the execution of the programme adopted by the Conference. In accordance with the decisions of the General Conference and having regard to circumstances arising between two ordinary sessions, the Executive Board shall take all necessary measures to ensure the effective and rational execution of the programme by the Director-General.
(c) Between ordinary sessions of the General Conference, the Board may discharge the functions of adviser to the United Nations, set forth in Article IV, paragraph 5, whenever the problem upon which advice is sought has already been dealt with in principle by the Conference, or when the solution is implicit in decisions of the Conference.

7. The Executive Board shall recommend to the General Conference the admission of new Members to the Organization.

8. Subject to decisions of the General Conference, the Executive Board shall adopt its own rules of procedure. It shall elect its officers from among its Members.

9. The Executive Board shall meet in regular session at least four times during a biennium and may meet in special session if convoked by the Chairman on his initiative or upon the request of six Members of the Executive Board.

10. The Chairman of the Executive Board shall present, on behalf of the Board, to the General Conference at each ordinary session, with or without comments, the reports on the activities of the Organization which the Director-General is required to prepare in accordance with the provisions of Article VI.3 (b).

11. The Executive Board shall make all necessary arrangements to consult the representatives of international organizations or qualified persons concerned with questions within its competence.

12. Between sessions of the General Conference, the Executive Board may request advisory opinions from the International Court of Justice on legal questions arising within the field of the Organization’s activities.

13. The Executive Board shall also exercise the powers delegated to it by the General Conference on behalf of the Conference as a whole.

Article VI. Secretariat

1. The Secretariat shall consist of a Director-General and such staff as may be required.

2. The Director-General shall be nominated by the Executive Board and appointed by the General Conference for a period of four years, under such conditions as the Conference may approve. The Director-General may be appointed for a further term of four years but shall not be eligible for reappointment for a subsequent term. The Director-General shall be the chief administrative officer of the Organization.

3. (a) The Director-General, or a deputy designated by him, shall participate, without the right to vote, in all meetings of the General Conference, of the Executive Board, and of the Committees of the Organization. He shall formulate proposals for appropriate action by the Conference and the Board, and shall prepare for submission to the Board a draft programme of work for the Organization with corresponding budget estimates.
(b) The Director-General shall prepare and communicate to Member States and to the Executive Board periodical reports on the activities of the Organization. The General Conference shall determine the periods to be covered by these reports.

4. The Director-General shall appoint the staff of the Secretariat in accordance with staff regulations to be approved by the General Conference. Subject to the paramount consideration of securing the highest standards of integrity, efficiency and technical competence, appointment to the staff shall be on as wide a geographical basis as possible.

5. The responsibilities of the Director-General and of the staff shall be exclusively international in character. In the discharge of their duties they shall not seek or receive instructions from any government or from any authority external to the Organization. They shall refrain from any action which might prejudice their positions as international officials. Each State Member of the Organization undertakes to respect the international character of the responsibilities of the Director-General and the staff, and not to seek to influence them in the discharge of their duties.

6. Nothing in this Article shall preclude the Organization from entering into special arrangements within the United Nations Organization for common services and staff and for the interchange of personnel.

Article VII. National cooperating bodies

1. Each Member State shall make such arrangements as suit its particular conditions for the purpose of associating its principal bodies interested in educational, scientific and cultural matters with the work of the Organization, preferably by the formation of a National Commission broadly representative of the government and such bodies.

2. National Commissions or National Cooperating Bodies, where they exist, shall act in an advisory capacity to their respective delegations to the General Conference, to the representatives and alternates of their countries on the Executive Board and to their Governments in matters relating to the Organization and shall function as agencies of liaison in all matters of interest to it.

3. The Organization may, on the request of a Member State, delegate, either temporarily, a member of its Secretariat to serve on the National Commission of that state, in order to assist in the development of its work.

Article VIII. Reports by Member States

Each Member State shall submit to the Organization, at such times and in such manner as shall be determined by the General Conference, reports on the laws, regulations and statistics relating to its educational, scientific and cultural institutions and activities, and on the action taken upon the recommendations and conventions referred to in Article IV, paragraph 4.

Article IX. Budget

1. The budget shall be administered by the Organization.

2. The General Conference shall approve and give final effect to the budget and to the apportionment of financial responsibility among the States Members of the Organization subject to such arrangement with the United Nations as may be provided in the agreement to be entered into pursuant to Article X.

3. The Director-General may accept voluntary contributions, gifts, bequests and subventions directly from governments, public and private institutions, associations and private persons, subject to the conditions specified in the Financial Regulations.

Article X. Relations with the United Nations Organization

This Organization shall be brought into relation with the United Nations Organization, as soon as practicable, as one of the specialized agencies referred to in Article 57 of the Charter of the United Nations. This relationship shall be effected through an agreement with the United Nations Organization under Article 63 of the Charter, which agreement shall be subject to the approval of the General Conference of this Organization. The agreement shall provide for effective cooperation between the two Organizations in the pursuit of their common purposes, and at the same time shall recognize the autonomy of this Organization, within the fields of its competence as defined in this Constitution. Such agreement may, among other matters, provide for the approval and financing of the budget of the Organization by the General Assembly of the United Nations.

Article XI. Relations with other specialized international organizations and agencies

1. This Organization may cooperate with other specialized intergovernmental organizations and agencies whose interests and activities are related to its purposes. To this end the Director-General, acting under the general authority of the Executive Board, may establish effective working relationships with such organizations and agencies and establish such joint committees as may be necessary to assure effective cooperation. Any formal arrangements entered into with such organizations or agencies shall be subject to the approval of the Executive Board.

2. Whenever the General Conference of this Organization and the competent authorities of any other specialized intergovernmental organizations or agencies whose purpose and functions lie within the competence of this Organization deem it desirable to effect a transfer of their resources and activities to this Organization, the Director-General, subject to the approval of the Conference, may enter into mutually acceptable arrangements for this purpose.

3. This Organization may make appropriate arrangements with other intergovernmental organizations for reciprocal representation at meetings.

4. The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization may make suitable arrangements for consultation and cooperation with non-governmental international organizations concerned with matters within its competence, and may invite them to undertake specific tasks. Such cooperation may also include appropriate participation by representatives of such organizations on advisory committees set up by the General Conference.

Article XII. Legal status of the Organization

The provisions of Articles 104 and 105 of the Charter of the United Nations Organization concerning the legal status of that Organization, its privileges and immunities, shall apply in the same way to this Organization.

Article XIII. Amendments

1. Proposals for amendments to this Constitution shall become effective upon receiving the approval of the General Conference by a two-thirds majority; provided, however, that those amendments which involve fundamental alterations in the aims of the Organization or new obligations for the Member States shall require subsequent acceptance on the part of two thirds of the Member States before they come into force. The draft texts of proposed amendments shall be communicated by the Director-General to the Member States at least six months in advance of their consideration by the General Conference.

2. The General Conference shall have power to adopt by a two-thirds majority rules of procedure for carrying out the provisions of this Article.

Article XIV. Interpretation

1. The English and French texts of this Constitution shall be regarded as equally authoritative.

2. Any question or dispute concerning the interpretation of this Constitution shall be referred for determination to the International Court of Justice or to an arbitral tribunal, as the General Conference may determine under its Rules of Procedure.

Article XV. Entry into force

1. This Constitution shall be subject to acceptance. The instrument of acceptance shall be deposited with the Government of the United Kingdom.

2. This Constitution shall remain open for signature in the archives of the Government of the United Kingdom. Signature may take place either before or after the deposit of the instrument of acceptance. No acceptance shall be valid unless preceded or followed by signature. However, a state that has withdrawn from the Organization shall simply deposit a new instrument of acceptance in order to resume membership.

3. This Constitution shall come into force when it has been accepted by twenty of its signatories. Subsequent acceptances shall take effect immediately.

4. The Government of the United Kingdom will inform all Members of the United Nations and the Director-General of the receipt of all instruments of acceptance and of the date on which the Constitution comes into force in accordance with the preceding paragraph.

In faith whereof, the undersigned, duly authorized to that effect, have signed this Constitution in the English and French languages, both texts being equally authentic.

Done in London the sixteenth day of November, one thousand nine hundred and forty-five, in a single copy, in the English and French languages, of which certified copies will be communicated by the Government of the United Kingdom to the Governments of all the Members of the United Nations.

/otsingu_soovitused.json