Teksti suurus:

ÜRO 1961. aasta narkootiliste ainete ühtne konventsioon

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:04.08.1992
Avaldamismärge:RT II 1996, 19, 84

ÜRO 1961. aasta narkootiliste ainete ühtne konventsioon

(õ) 1.12.2008 14:00

Konventsiooniga ühinemise seadus

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

 

Mitteametlik tõlge

Parandatud vastavalt 1972. aasta protokollile parandustest 1961. aasta narkootiliste ainete ühtses konventsioonis
New York, 30. märts 1961 ja Genf, 25. märts 1972

PREAMBUL

Pooled,

tundes muret inimkonna tervise ja heaolu pärast,

tunnistades, et narkootiliste ainete kasutamine meditsiinis on jätkuvalt vajalik valude ja kannatuste leevendamiseks ja et on tarvis rakendada nõuetekohaseid meetmeid rahuldamaks narkootiliste ainete vajadust nendeks eesmärkideks,

tunnistades, et narkomaania on üksikutele isikutele tõsiseks paheks ja kujutab inimkonnale potentsiaalset majanduslikku ja sotsiaalset ohtu,

teadvustades oma kohust selle pahe tõkestamisel ja sellega võitlemisel,

võttes arvesse, et efektiivne narkootikumide kuritarvitamise vastane tegevus nõuab kooskõlastatud ja universaalsete meetmete rakendamist,

mõistes, et sellised universaalsed meetmed nõuavad rahvusvahelist koostööd ühesuguste põhimõtete alusel, mis on suunatud ühiste eesmärkide saavutamisele,

tunnistades Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni pädevust narkootikumide kontrolli valdkonnas ja soovides, et huvitatud rahvusvahelised organid tegutseksid selle organisatsiooni raames,

soovides sõlmida üldaksepteeritava rahvusvahelise konventsiooni, mis asendaks olemasolevad narkootiliste ainete alased lepingud, piiraks narkootiliste ainete kasutamist teaduslike ja meditsiiniliste eesmärkidega ja näeks ette alalise rahvusvahelise kontrolli ja koostöö nende põhimõtete ja eesmärkide saavutamiseks,

on käesolevaga kokku leppinud alljärgnevas:[1]

Artikkel 1. Definitsioonid

1. Kui üksikjuhtudel ei ole otseselt sätestatud teisiti või kontekstist ei tulene teisiti, kohaldatakse alljärgnevaid definitsioone kõigile konventsiooni sätetele:
(a) «komitee» tähendab Rahvusvahelist Narkootikumide Kontrolli Komiteed;
(b) «kannabis» tähendab kanepi latvu koos õite või viljadega (välja arvatud seemned ja lehed, kui need pole koos latvadega), millest ei ole eraldatud vaiku, ükskõik millise nimetusega need poleks tähistatud;
(c) «kanep» tähendab mis tahes taime Cannabise perekonnast;
(d) «kanepivaik» tähendab kanepist eraldatud puhastatud või puhastamata vaiku;
(e) «kokapõõsas» tähendab mis tahes taime perekonnast Erythroxylon;
(f) «kokaleht» tähendab kokapõõsa lehte, välja arvatud need lehed, millest on eraldatud kogu ekgoniin, kokaiin ja muud ekgoniini alkaloidid;
(g) «komisjon» tähendab nõukogu Narkootiliste Ainete Komisjoni;
(h) «nõukogu» tähendab Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Majandus- ja Sotsiaalnõukogu;
(i) «viljelemine» tähendab unimaguna, kokapõõsa või kanepi viljelemist;
(j) «narkootiline aine» tähendab mis tahes looduslikku või sünteetilist ainet, mis on kantud I või II nimekirja;
(k) «peaassamblee» tähendab Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Peaassambleed;
(l) «ebaseaduslik ringlus» tähendab käesoleva konventsiooni sätetega vastuolus olevat viljelemist või narkootikumidega kaubitsemist;
(m) «import» ja «eksport» tähendavad vastavalt kontekstile narkootiliste ainete füüsilist liikumist ühest riigist teise riiki või sama riigi ühelt territooriumilt teisele;
(n) «valmistamine» tähendab kõiki protsesse, välja arvatud tootmine, mille abil võib saada narkootilisi aineid, sealhulgas rafineerimine ning üht liiki narkootiliste ainete muutmine teisteks narkootilisteks aineteks;
(o) «meditsiiniline oopium» tähendab oopiumi, mida on niimoodi töödeldud, et seda võib kasutada meditsiinilistel eesmärkidel;
(p) «oopium» tähendab unimaguna hüübinud mahla;
(q) «unimagun» tähendab taime liigist Papaver somniferum L;
(r) «magunavarred» tähendavad kõiki maha niidetud unimaguna osi, välja arvatud seemned;
(s) «preparaat» tähendab tahket või vedelat segu, mis sisaldab mis tahes narkootilist ainet;
(t) «tootmine» tähendab oopiumi, kokalehtede, kannabise või kanepivaigu eraldamist taimedest, millest või mille küljest neid saadakse;
(u) «I nimekiri», «II nimekiri», «III nimekiri» ja «IV nimekiri» tähendavad vastavalt nummerdatud narkootiliste ainete ja preparaatide loetelusid, mis on lisatud käesolevale konventsioonile, koos muudatustega, mida võib neis aeg-ajalt teha vastavalt artiklile 3;
(v) «peasekretär» tähendab Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peasekretäri;
(w) «eritagavarad» tähendavad narkootiliste ainete koguseid, mis asuvad riigi või territooriumi piires selle riigi või territooriumi valitsuse käsutuses erakorralisteks riiklikeks eesmärkideks, samuti erandolukordade puhuks; väljendit «eriotstarve» kasutatakse vastavalt sellele;
(x) «tagavarad» tähendavad narkootiliste ainete koguseid, mis asuvad mingis riigis või mingil territooriumil ja mis on määratud:
   (i) tarbimiseks antud riigis või territooriumil meditsiinistel või teaduslikel eesmärkidel; või
   (ii) antud riigis või territooriumil narkootiliste ja muude ainete valmistamiseks; või
   (iii) ekspordiks, kuid ei hõlma narkootiliste ainete koguseid, mis on antud riigis või territooriumil järgmiste isikute või asutuste käsutuses;
   (iv) jaeapteekrid või teised nõuetekohaselt volitatud jaemüüjad, samuti nõuetekohaselt terapeutiliste või teaduslike ülesannete täitmiseks volitatud asutused või kvalifitseeritud isikud; või
   (v) «eritagavarade» näol;
(y) «territoorium» tähendab mingi riigi mis tahes osa, mida vaadeldakse iseseisva ühikuna artiklis 31 sätestatud sisseveotunnistuste ja väljaveolubade süsteemi rakendamisel. See definitsioon ei kehti artiklites 42 ja 46 kasutatud «territooriumi» mõiste kohta.

2. Käesolevas konventsioonis käsitletakse narkootilist ainet «tarbituna», kui see on kätte toimetatud mis tahes isikule või asutusele jaejaotamiseks, meditsiiniliseks kasutamiseks või teaduslikuks uurimistööks; terminit «tarbimine» kasutatakse sellele vastavalt.

Artikkel 2. Kontrollitavad ained

1. Välja arvatud kontrollimeetmed, mille rakendamine on piiratud kindlalt määratletud narkootiliste ainetega, on I nimekirja kantud narkootilised ained allutatud kõigile käesoleva konventsiooniga ette nähtud kontrollimeetmetele, eriti artikli 4 punktis c, artiklites 19, 20, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ja 37 sätestatud meetmetele.

2. II nimekirja kantud narkootilised ained on allutatud samasugusele kontrollile kui I nimekirja kantud narkootilised ained, välja arvatud jaekaubandusega seotud meetmed, mis on ette nähtud artikli 30 lõigetes 2 ja 5.

3. Preparaadid, välja arvatud need, mis on kantud III nimekirja, on allutatud samasugustele kontrollimeetmetele kui nendes sisalduvad narkootilised ained, kuid eraldi kalkulatsioonide (artikkel 19) ja statistiliste andmete (artikkel 20) esitamist, lisaks narkootilisi aineid puudutavatele, selliste preparaatide puhul ei nõuta ja artikli 29 lõike 2 punkti c ja artikli 30 lõike 1 punkti b alapunkti ii võidakse mitte rakendada.

4. III nimekirja kantud preparaatide puhul rakendatakse samu kontrollimeetmeid kui II nimekirja kantud aineid sisaldavate preparaatide puhul, kuid artikli 31 lõike 1 punkti b ja lõikeid 3 kuni 15 ning artikli 34 punkti b, mis puudutab hankimist ja jaejaotamist, võidakse mitte rakendada ning kalkulatsioonideks (artikkel 19) ja statistilisteks aruanneteks (artikkel 20) nõutav informatsioon piirdub narkootiliste ainete kogusega, mida nende preparaatide valmistamiseks on kasutatud.

5. IV nimekirja kantud narkootilised ained kantakse ka I nimekirja ja nende suhtes rakendatakse kõiki samasuguseid kontrollimeetmeid ja peale selle:

(a) iga pool rakendab selliseid spetsiaalseid kontrollimeetmeid, mis on tema arvates vajalikud, arvestades mingi nendesse nimekirjadesse kantud aine eriti ohtlikke omadusi; ja

(b) iga pool võib, kui tema arvates on riigis valitsevate tingimuste tõttu rahvastiku tervise ja heaolu kaitse kõige sobivamaks vahendiks mis tahes sellise narkootilise aine tootmise, valmistamise, impordi ja ekspordi, sellega kauplemise, selle valdamise ja kasutamise keelamine, ka vastavalt toimida, tehes erandi vaid sellistele kogustele, mis on hädavajalikud meditsiinilistel või teadusliku uurimistöö eesmärkidel, sealhulgas kliiniliste katsete jaoks, mis toimuvad antud poole otsese järelevalve ja kontrolli all või kuuluvad sellise järelevalve ja kontrolli alla.

6. Lisaks kontrollimeetmetele, mida rakendatakse kõigi I nimekirja kantud narkootiliste ainete suhtes, kohaldatakse oopiumile veel artikli 19 lõike 1 punkti f ning artiklite 21bis, 23 ja 24 sätteid, kokalehtedele artiklite 26 ja 27 sätteid ning kannabisele artikli 28 sätteid.

7. Unimagun, kokapõõsas, kanep, magunavarred ja kanepilehed on allutatud kontrollimeetmetele, mis on sätestatud artikli 19 lõike 1 punktis e, artikli 20 lõike 1 punktis g ning artiklites 21bis, 22 kuni 24; 22, 26 ja 27; 22 ja 28; 25 ja 28.

8. Pooled teevad kõik neist sõltuva, et rakendada käesoleva konventsiooniga reguleerimata ainete suhtes, mida aga on võimalik kasutada narkootiliste ainete ebaseaduslikuks valmistamiseks, praktiliselt teostatavaid järelevalvemeetmeid.

9. Pooled ei ole kohustatud rakendama käesoleva konventsiooni sätteid narkootiliste ainete suhtes, mida tavaliselt kasutatakse tööstuses muudel kui meditsiinilistel või teaduslikel eesmärkidel, tingimusel, et:
(a) tagatakse nõuetekohaste denatureerimis- või muude meetodite abil, et sel viisil kasutatavad narkootilised ained ei saa olla kuritarvitamise objektiks või kaasa tuua kahjulikke tagajärgi (artikli 3 lõige 3), ning et kahjulikke aineid oleks neist praktiliselt võimatu eraldada; ja
(b) esitatavatesse statistilistesse aruannetesse (artikkel 20) kaasatakse iga sel viisil kasutatud narkootilise aine kogus.

Artikkel 3. Muudatused kontrolli ulatuses

1. Kui mõnel poolel või Maailma Tervishoiuorganisatsioonil on andmeid, mis nende arvates võivad nõuda mingi nimekirja muutmist, teatavad nad sellest peasekretärile ja esitavad talle nimetatud teatist kinnitavad andmed.

2. Peasekretär edastab selle teatise ja kõik andmed, mida ta peab asjakohasteks, pooltele, komisjonile ja, kui teatise on esitanud mõni pooltest, ka Maailma Tervishoiuorganisatsioonile.

3. Juhul kui teatis puudutab mõnda ainet, mis ei ole veel kantud I või II nimekirja, siis
(i) pooled uurivad olemasoleva info alusel võimalust ajutiselt rakendada antud aine suhtes kõiki I nimekirja kantud narkootiliste ainete puhul rakendatavaid kontrollimeetmeid;
(ii) kuni otsuse väljakuulutamiseni, vastavalt käesoleva lõike alapunktile iii, võib komisjon nõuda, et pooled rakendaksid selle aine suhtes ajutiselt kõiki kontrollmeetmeid, mis on ette nähtud I nimekirja kantud narkootiliste ainete puhul. Pooled peavad kõnealuse aine suhtes neid meetmeid ajutiselt rakendama;
(iii) kui Maailma Tervishoiuorganisatsioon leiab, et antud aine võib olla samasuguse kuritarvitamise objektiks ja esile kutsuda samasuguseid kahjulikke tagajärgi, nagu I või II nimekirja kantud narkootilised ained, või seda on võimalik muuta narkootiliseks aineks, teatab ta oma järeldusest komisjonile, kes võib vastavalt Maailma Tervishoiuorganisatsiooni soovitusele otsustada, et antud aine tuleb lisada I või II nimekirja.

4. Kui Maailma Tervishoiuorganisatsioon leiab, et mingi preparaat ei saa selles leiduvate ainete tõttu olla kuritarvitamise objektiks ja ei kutsu esile kahjulikke järelmõjusid (lõige 3) ning et selles sisalduv narkootiline aine ei ole kergesti eraldatav, võib komisjon vastavalt Maailma Tervishoiuorganisatsiooni soovitustele lisada selle preparaadi III nimekirja.

5. Kui Maailma Tervishoiuorganisatsioon leiab, et mingi I nimekirja kantud narkootiline aine võib eriti olla kuritarvitamise objektiks ja kutsuda esile kahjulikke järelmõjusid (lõige 3) ja et neid omadusi ei kompenseeri olulised terapeutilised eelised, mis puuduvad teistel ainetel peale IV nimekirja kantud narkootiliste ainete, võib komisjon vastavalt Maailma Tervishoiuorganisatsiooni soovitusele kanda selle narkootilise aine IV nimekirja.

6. Juhtudel, kui teatis puudutab mingit narkootilist ainet, mis on juba kantud I või II nimekirja, või III nimekirja kantud preparaati, võib komisjon peale 5. lõikes nimetatud meetmete vastavalt Maailma Tervishoiuorganisatsiooni soovitusele muuta mis tahes nimekirja:
(a) viies mingi narkootilise aine üle I nimekirjast II nimekirja või II nimekirjast I nimekirja; või
(b) kustutades mingi aine või preparaadi mingist nimekirjast (sõltuvalt juhtumist).

7. Komisjoni igast otsusest, mis on vastu võetud käesoleva artikli alusel, teatab peasekretär Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni liikmesriikidele, teistele pooltele, kes ei ole Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni liikmed, Maailma Tervishoiuorganisatsioonile ja komiteele. Selline otsus jõustub iga poole suhtes selle teate kättesaamise kuupäevast ning pooled rakendavad pärast seda selliseid meetmeid, mida nõuab käesolev konventsioon.

8. (a) Komisjoni otsuseid, mis muudavad mis tahes nimekirja, revideerib nõukogu mis tahes poole taotluse alusel, mis on esitatud üheksakümne päeva jooksul alates otsuse kohta käiva teatise kättesaamisest. Revideerimistaotlus koos kogu asjakohase taotluse aluseks oleva teabega saadetakse peasekretärile;
(b) peasekretär saadab revideerimistaotluse koopiad ja asjaomase teabe edasi komisjonile, Maailma Tervishoiuorganisatsioonile ja kõigile pooltele, tehes ettepaneku esitada oma märkused üheksakümne päeva jooksul. Kõik saadud märkused esitatakse nõukogule läbivaatamiseks;
(c) nõukogu võib komisjoni otsuse kinnitada, muuta või tühistada ning nõukogu otsus on lõplik. Teatised nõukogu otsuse kohta saadetakse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni liikmesriikidele, teistele konventsiooni osalistele, kes ei ole Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni liikmed, komisjonile, Maailma Tervishoiuorganisatsioonile ja komiteele;
(d) komisjoni esialgne otsus jääb jõusse kuni revideerimisprotseduuri lõpuni.

9. Komisjoni otsustele, mis on vastu võetud vastavalt käesolevale artiklile, ei kohaldata artiklis 7 sätestatud revideerimisprotseduuri.

Artikkel 4. Üldised kohustused

Pooled rakendavad selliseid seadusandlikke ja administratiivmeetmeid, mis võivad olla vajalikud, et:
(a) kehtestada ja täita enda territooriumil käesoleva konventsiooni sätteid;
(b) teha koostööd teiste riikidega käesoleva konventsiooni sätete täitmisel; ja
(c) käesoleva konventsiooni sätete alusel piirata narkootiliste ainete tootmine, valmistamine, eksport ja import, jaotamine, kauplemine, kasutamine ja valdamine eranditult meditsiiniliste ja teaduslike eesmärkidega.

Artikkel 5. Rahvusvahelised kontrolliorganid

Pooled, tunnistades Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni pädevust rahvusvahelise kontrolli alal narkootiliste ainete üle, nõustuvad usaldama Majandus- ja Sotsiaalnõukogu Narkootiliste Ainete Komisjonile ja Rahvusvahelisele Narkootiliste Ainete Kontrolli Komiteele neile käesoleva konventsiooniga pandud ülesanded.

Artikkel 6. Rahvusvaheliste kontrolliorganite kulud

Komisjoni ja komitee kulud kannab Ühinenud Rahvaste Organisatsioon korras, mille kehtestab peaassamblee. Pooled, kes ei ole Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni liikmed, maksavad nende kulude katteks selliseid summasid, mida peaassamblee peab õiglaseks ja määrab aeg-ajalt kindlaks pärast konsulteerimist nende poolte valitsustega.

Artikkel 7. Komisjoni otsuste ja soovituste revideerimine

Välja arvatud need otsused, mis on vastu võetud artikli 3 põhjal, kuuluvad kõik komisjoni poolt käesoleva konventsiooni sätete alusel vastu võetud otsused ja soovitused kinnitamisele või muutmisele nõukogu või peaassamblee poolt samamoodi, nagu komisjoni muud otsused või soovitused.

Artikkel 8. Komisjoni ülesanded

Komisjon on volitatud läbi vaatama kõiki küsimusi, mis puudutavad käesolevat konventsiooni, ja eriti:
(a) tegema muudatusi nimekirjades vastavalt artiklile 3;
(b) pöörama komitee tähelepanu kõigile asjaoludele, mis võivad olla seotud komitee ülesannetega;
(c) töötama välja soovitusi käesoleva konventsiooni eesmärkide ja sätete elluviimiseks, sealhulgas teaduslike uuringute programmid ning teadusliku ja tehnilise teabe vahetus; ning
(d) juhtima nende riikide, kes ei ole käesoleva konventsiooni osalisteks, tähelepanu nendele otsustele ja soovitustele, mis on vastu võetud käesoleva konventsiooni alusel, selleks, et nad kaaluksid meetmete võtmist nende otsuste ja soovituste alusel.

Artikkel 9. Komitee koosseis ja ülesanded

1. Komitee koosneb kolmeteistkümnest liikmest, kes valitakse nõukogu poolt järgmiselt:
(a) kolm liiget, kellel on meditsiiniline, farmakoloogiline või farmatseutiline kogemus, nimekirjast, mis sisaldab vähemalt viit Maailma Tervishoiuorganisatsiooni poolt nimetatud isikut, ja
(b) kümme liiget nende isikute nimekirjast, keda on nimetanud Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni liikmesriigid ja pooled, kes ei ole Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni liikmed.

2. Komitee liikmeteks peavad olema isikud, kellel oma pädevuse, erapooletuse ja omakasupüüdmatuse tõttu on üleüldine usaldus. Niikaua kui nad on selles ametis, ei tohi nad olla mingil sellisel ametikohal või tegelda millegi sellisega, mis võiks kahjustada nende erapooletust oma ülesannete täitmisel. Nõukogu, konsulteerides komiteega, rakendab kõiki vajalikke meetmeid, et kindlustada komitee täielikku tehnilist sõltumatust oma ülesannete täitmisel.

3. Nõukogu, arvestades vajalikul määral õiglast geograafilist esindatust, võtab arvesse, kui tähtis on lülitada komitee koosseisu õiglases arvulises proportsioonis isikuid, kes omavad teadmisi narkootiliste ainetega seotud olukorrast nii narkootikume tootvates, valmistavates kui ka neid tarbivates maades ning on nende maadega seotud.

4. Komitee püüab, koostöös valitsustega ja arvestades käesoleva konventsiooni sätteid, piirata narkootiliste ainete viljelemist, tootmist, valmistamist ja kasutamist meditsiinilisteks ja teaduslikeks eesmärkideks vajalike kogustega, kindlustada nende olemasolu sellisteks eesmärkideks ja vältida narkootiliste ainete ebaseaduslikku viljelemist, tootmist, valmistamist, kasutamist ning nende ebaseaduslikku ringlust ja kasutamist.

5. Kõik komitee poolt käesoleva konventsiooni alusel rakendatavad meetmed peavad olema sellised, mis on kõige kohasemad valitsuste ja komitee vahelise koostöö arendamiseks ja varustavad mehhanismiga jätkuvaks dialoogiks valitsuste ja komitee vahel, mis edendab ja soodustab efektiivseid rahvuslikke meetmeid käesoleva konventsiooni eesmärkide saavutamiseks.

Artikkel 10. Komitee liikmete volituste tähtaeg ja tasustamine

1. Komitee liikmed tegutsevad sellel ametikohal viis aastat ja võivad olla uuesti valitud.

2. Komitee iga liikme volituste tähtaeg lõpeb komitee selle istungi eelõhtul, millest tema järeltulijal on esimest korda õigus osa võtta.

3. Komitee liige, kes pole osa võtnud kolmest järjestikusest istungist, loetakse tagasiastunuks.

4. Nõukogu võib komitee soovitusel ametist vabastada komitee iga liikme, kes ei vasta enam artikli 9 lõikes 2 kehtestatud liikmeksolemise nõuetele. Sellise soovituse vastuvõtmise poolt peab hääletama üheksa komitee liiget.

5. Kui komitees tekib vaba koht mõne komitee liikme volituste ajal, täidab nõukogu selle koha võimalikult kiiresti ja valib vastavalt artikli 9 sellekohastele sätetele allesjäänud ajaks uue liikme.

6. Komitee liikmed saavad kohast tasu, mille suuruse määrab kindlaks peaassamblee.

Artikkel 11. Komitee protseduurireeglid

1. Komitee valib enda esimehe ja teised ametiisikud, keda peab vajalikuks, ning kehtestab oma protseduurireegleid.

2. Komitee tuleb kokku nii tihti, kui see on tema arvates tema ülesannete täitmiseks vajalik, kuid peab vähemalt kaks istungit igal kalendriaastal.

3. Komitee istungiteks vajalik kvoorum on kaheksa inimest.

Artikkel 12. Kalkulatsioonide süsteemi rakendamine

1. Komitee kehtestab artiklis 19 ette nähtud kalkulatsioonide esitamise tähtaja või tähtajad ning korra, samuti kehtestab selleks ettenähtud aruandevormide näidised.

2. Nende maade ja territooriumide suhtes, millele käesolev konventsioon ei laiene, palub komitee vastavaid valitsusi esitada kalkulatsioonid vastavalt käesoleva konventsiooni sätetele.

3. Kui mingi riik ei esita määratud tähtajaks kalkulatsioone mis tahes oma territooriumi kohta, siis koostab komitee võimaluste piirides ise need kalkulatsioonid. Sellised kalkulatsioonid koostab komitee võimaluse korral koostöös vastava valitsusega.

4. Komitee vaatab kalkulatsioonid, sealhulgas ka täiendavad kalkulatsioonid, läbi ja võib nõuda teabe esitamist, mida peab vajalikuks, mis tahes maa või territooriumi kohta, mille nimel kalkulatsioonid olid esitatud, välja arvatud see, mis puudutab vajadusi eriotstarbeks, et lõpetada kalkulatsioonide koostamine või selgitada mis tahes neis sisalduvat avaldust.

5. Narkootiliste ainete kasutamise ja jaotamise piiramiseks meditsiinilistel ja teaduslikel eesmärkidel vajaliku koguseni ja nende olemasolu garanteerimiseks nendel eesmärkidel kinnitab komitee kalkulatsioonid, sealhulgas ka täiendavad kalkulatsioonid niipea, kui võimalik, või võib asjassepuutuva valitsuse nõusolekul neid kalkulatsioone muuta. Valitsuse ja komitee vaheliste lahkarvamuste korral on viimasel õigus koostada, teatada ja avaldada oma kalkulatsioone, sealhulgas ka täiendavaid kalkulatsioone.

6. Peale artiklis 15 mainitud ettekannete avaldab komitee enda poolt määratud tähtaegadel, kuid mitte harvem kui kord aastas sellised kalkulatsioone puudutavad andmed, mis tema arvates hõlbustavad käesoleva konventsiooni ellurakendamist.

Artikkel 13. Statistiliste aruannete süsteemi rakendamine

1. Komitee määrab kindlaks artiklis 20 sätestatud statistiliste aruannete esitamise korra ja vormi ning kehtestab selleks ettenähtud aruandevormide näidised.

2. Komitee teeb esitatud aruannete läbivaatamisel kindlaks, kas pool või mis tahes muu riik on täitnud käesoleva konventsiooni sätteid.

3. Komitee võib nõuda sellise lisainformatsiooni esitamist, mida peab vajalikuks statistiliste aruannete täiendamiseks või selgitamiseks.

4. Komitee ei ole pädev väljendama kahtlust või avaldama oma arvamust statistilise informatsiooni kohta, mis puudutab eriotstarbeks vajalikke narkootilisi aineid.

Artikkel 14. Komitee poolt käesoleva konventsiooni sätete täitmiseks rakendatavad meetmed

1. (a) Kui komiteel on valitsuste poolt käesoleva konventsiooni alusel esitatud informatsiooni või Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni organite või allasutuste poolt teatatud andmete või muude valitsusvaheliste organisatsioonide poolt, tingimusel et need on komitee soovitusel komisjoni poolt heaks kiidetud, ja rahvusvaheliste ühiskondlike organisatsioonide, mis on selles küsimuses otseselt pädevad ja omavad nõuandvat staatust Majandus- ja Sotsiaalnõukogus vastavalt Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikirja artiklile 71 või kasutavad sellist staatust erikokkuleppe alusel nõukoguga, teatatud andmete uurimise tulemusena objektiivseid põhjusi arvata, et käesoleva konventsiooni eesmärkide täitmine on tõsiselt ohustatud seetõttu, et mõni pool, maa või territoorium ei täida käesoleva konventsiooni sätteid, on komiteel õigus teha huvitatud valitsusele ettepanek alustada konsultatsioone või paluda esitada seletused. Kui mingi pool, maa või territoorium, kes täidab käesoleva konventsiooni sätteid, on muutunud narkootiliste ainete ebaseadusliku viljelemise, tootmise või valmistamise, ebaseadusliku ringluse või ebaseadusliku tarbimise tähtsaks keskuseks või on olemas tõendid antud poole, maa või territooriumi selliseks keskuseks muutumise ohu kohta, on komiteel õigus teha huvitatud valitsusele ettepanek alustada konsultatsioone. Järgides komitee õigust juhtida poolte, nõukogu ja komisjoni tähelepanu küsimusele, millele on osutatud allpool punktis d, on käesolevale punktile vastav palve andmete esitamiseks ja vastava valitsuse seletused või ettepanekud konsultatsioonideks ja läbiviidavad konsultatsioonid konfidentsiaalsed;

(b) pärast punktis a sätestatud meetmete rakendamist võib komitee, kui peab seda vajalikuks, teha vastavale valitsusele ettepaneku rakendada selliseid abinõusid, mis tunduvad olemasolevatel asjaoludel käesoleva konventsiooni sätete täitmiseks hädavajalikud;

(c) komitee võib, kui ta arvab, et selline abinõu on vajalik mõne käesoleva lõike punktis a osutatud küsimuse väljaselgitamiseks, teha asjaomasele valitsusele ettepaneku viia oma territooriumil läbi selle küsimuse uurimine selliste vahenditega, mida antud valitsus peab kohaseks. Kui vastav valitsus otsustab selle uurimise teostada, võib ta paluda komiteelt ekspertiisivahendeid ja teenuseid ühelt või enamatelt isikutelt, kes on piisavalt pädevad abistamaks selle valitsuse ametiisikuid nimetatud uurimise läbiviimisel. Komitee esitatud isik või isikud peavad olema valitsuse poolt heaks kiidetud. Sellise uurimise tingimused ja lõpetamise tähtaeg määratakse kindlaks valitsuse ja komitee vahelises konsultatsioonis. Valitsus teatab komiteele uurimise tulemustest ja korrektiivmeetmetest, mida peab vajalikuks rakendada;

(d) kui komitee leiab, et valitsus pole andnud rahuldavat seletust ettepanekule, mis tehti vastavalt ülaltoodud punktile a, või ei võtnud tarvitusele mingeid abinõusid, mida soovitati rakendada vastavalt ülaltoodud punktile b, või on tekkinud tõsine olukord, mis nõuab selle parandamiseks ühiseid meetmeid rahvusvahelisel tasandil, võib ta juhtida poolte, nõukogu ja komisjoni tähelepanu sellele asjaolule. Komitee tegutseb sel viisil siis, kui käesoleva konventsiooni eesmärkide täitmine on tõsiselt ohustatud ja teistmoodi pole seda küsimust võimalik rahuldavalt lahendada. Komitee tegutseb niimoodi ka sel juhul, kui tema arvates on tekkinud tõsine olukord, mis nõuab selle parandamiseks ühiseid meetmeid rahvusvahelisel tasandil ja et sellest olukorrast pooltele, nõukogule ja komisjonile teatamine on kõige otstarbekohasemaks meetodiks sellistele meetmetele kaasa aitamiseks; pärast komitee selle küsimuse alaste ettekannete ja komisjoni ettekannete (kui selliseid on) läbivaatamist võib nõukogu juhtida sellele asjaolule peaassamblee tähelepanu.

2. Juhtides poolte, nõukogu ja komisjoni tähelepanu mingile asjaolule vastavalt ülaltoodud lõike 1 punktile d, võib komitee, kui ta peab seda vajalikuks, soovitada pooltel lõpetada narkootiliste ainete import antud riigist või territooriumilt, eksport sinna või mõlemad kas kindlaks määratud ajaks või nii kauaks, kuni komitee hindab olukorda antud riigis või territooriumil rahuldavaks. Asjaomane riik võib selle küsimusega pöörduda nõukogu poole.

3. Komiteel on õigus avaldada ettekandeid mis tahes küsimustes, mis on läbi vaadatud käesoleva artikli sätete alusel ja saata need nõukogule, kes omakorda edastab need kõigile pooltele. Kui komitee avaldab sellises ettekandes mingi otsuse, mis on tehtud käesoleva artikli alusel, või mingi seda puudutava informatsiooni, siis avaldatakse selles ka asjassepuutuva valitsuse arvamus, juhul kui viimane seda taotleb.

4. Kui käesoleva artikli alusel avaldatud komitee otsust ei võetud vastu ühehäälselt, tuleb esitada ka vähemuse arvamused.

5. Iga riik kutsutakse osalema komitee istungil, millel arutatakse vastavalt käesolevale artiklile vahetult seda riiki puudutavat küsimust.

6. Komitee otsused võetakse vastu kõigi komitee liikmete kahe kolmandiku häälteenamusega.

Artikkel 14bis. Tehniline ja finantsabi

Komitee võib, kui ta peab seda kohaseks, soovitada asjassepuutuva riigi nõusolekul, kas lisaks või alternatiivina artikli 14 lõigetes 1 ja 2 kirjeldatud meetmetele, Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni pädevatele organitele või allasutustele anda kõnesolevale valitsusele tehnilist või finantsabi või nii seda kui teist, et toetada selle valitsuse jõupingutusi käesolevast konventsioonist tulenevate kohustuste täitmisel, kaasa arvatud meetmed, mis on sätestatud artiklites 2, 35, 38 ja 38bis.

Artikkel 15. Komitee ettekanded

1. Komitee koostab aastaettekande oma tööst ja lisaettekanded, mida peab vajalikuks ja mis sisaldavad ka tema käsutuses olevate kalkulatsioonide ja statistiliste aruannete analüüse ning vajadusel ka kokkuvõtte seletustest, kui need olid valitsuste poolt esitatud või neilt taotletud, koos kõigi märkuste ja soovitustega, mida komitee soovib teha. Need ettekanded esitatakse nõukogule komisjoni kaudu, kes võib teha märkusi, mida peab vajalikuks.

2. Need ettekanded edastab peasekretär pooltele ning seejärel avaldatakse need. Pooled lubavad nende piiranguteta levitamist.

Artikkel 16. Sekretariaat

Sekretariaadi teenused komisjonile ja komiteele garanteerib peasekretär. Sealhulgas nimetab peasekretär komiteega konsulteerides komitee sekretäri.

Artikkel 17. Spetsiaalsed asutused

Pooltel on spetsiaalsed asutused käesoleva konventsiooni sätete rakendamiseks.

Artikkel 18. Teave, mille pooled esitavad peasekretärile

1. Pooled esitavad peasekretärile andmed, mida komisjon võib oma ülesannete täitmiseks nõuda, sealhulgas:
(a) iga-aastased ettekanded konventsiooni rakendamisest oma territooriumidel;
(b) käesoleva konventsiooni täitmiseks aeg-ajalt välja antavate seaduste ja eeskirjade tekstid;
(c) üksikasjad ebaseadusliku ringluse juhtude kohta, millele komisjon osutab, kaasa arvatud andmed iga avastatud ebaseadusliku ringluse juhtumi kohta, mis võib olla tähtis kas seetõttu, et viitab ebaseaduslikku ringlusse minevate narkootiliste ainete saamise allikatele, või asjassepuutuvate koguste tõttu või ebaseadusliku ringlusega tegelevate isikute poolt kasutatud meetodite tõttu;
(d) nende valitsusasutuste nimetused ja aadressid, mis on volitatud välja andma impordi- või ekspordilube.

2. Pooled esitavad eelnevas lõikes nimetatud andmed sellisel viisil, sellise tähtajaga ja sellistel aruandevormidel, nagu komisjon nõuab.

Artikkel 19. Narkootiliste ainete vajaduste kalkulatsioonid

1. Pooled esitavad komiteele igal aastal iga oma territooriumi kohta komitee kehtestatud korras ja vormis ning selle poolt laiali saadetud aruandevormidel kalkulatsioonid järgmiste küsimuste kohta:
(a) narkootiliste ainete kogused, mis on ette nähtud tarbimiseks meditsiinilistel ja teaduslikel eesmärkidel;
(b) narkootiliste ainete kogused, mis on ette nähtud teiste narkootiliste ainete, III nimekirja kantud preparaatide ja käesoleva konventsiooniga reguleerimata ainete valmistamiseks;
(c) narkootiliste ainete tagavarad selle aasta 31. detsembri seisuga, mille kohta kalkulatsioonid on tehtud;
(d) narkootiliste ainete kogused, mis on vajalikud eritagavarade täiendamiseks;
(e) unimaguna viljelemiseks kasutatava maa-ala pindala (hektarites) ja geograafiline asukoht;
(f) ligilähedane oopiumikogus, mida kavatsetakse toota;
(g) nende tööstusettevõtete arv, mis hakkavad valmistama sünteetilisi narkootilisi aineid; ja
(h) sünteetiliste narkootiliste ainete kogused, mida hakatakse tootma igas eelnevas punktis nimetatud ettevõtetes.

2. (a) Võttes arvesse artikli 21 lõikes 3 nimetatud mahaarvestusi, on kalkulatsioonide kogutulemuseks iga territooriumi ja iga narkootilise aine kohta, välja arvatud oopium ja sünteetilised narkootilised ained, lõike 1 punktides a, b ja d osutatud koguste summa, lisaks kogus, mis on vajalik laotagavarade viimiseks eelmise aasta 31. detsembri seisust tasemeni, mis on kindlaks määratud vastavalt lõike 1 punktile c;

(b) võttes arvesse mahaarvestusi, mida mainitakse artikli 21 lõikes 3 sisseveo osas ja artikli 21bis lõikes 2, on kalkulatsioonide kogutulemus oopiumi kohta igal territooriumil lõike 1 punktides a, b ja d osutatud koguste summa, lisaks kogus, mis on vajalik laotagavarade viimiseks eelmise aasta 31. detsembri seisust tasemeni, mis on kindlaks määratud vastavalt lõike 1 punktile c, või kogus, mis on näidatud lõike 1 punktis f, sõltuvalt sellest, kumb nendest kogustest on suurem;

(c) võttes arvesse artikli 21 lõikes 3 nimetatud mahaarvestusi, on kalkulatsioonide kogutulemus igal territooriumil iga sünteetilise narkootilise aine kohta lõike 1 punktides a, b ja d osutatud koguste summa, lisaks mis tahes kogus, mis on vajalik laotagavarade viimiseks eelmise aasta 31. detsembri seisust tasemeni, mis on määratud vastavalt lõike 1 punktile c, või lõike 1 punktis h näidatud koguste summa, sõltuvalt sellest, kumb nendest kogustest on suurem;

(d) kalkulatsioone, mida esitatakse vastavalt eelnevatele alapunktidele, muudetakse nõuetekohaselt, et arvestada iga kogusega, mis on arestitud ja seejärel vabastatud seaduslikuks kasutamiseks, samuti iga kogusega, mis on võetud eritagavaradest tsiviilelanikkonna vajaduste rahuldamiseks.

3. Iga riik võib aasta jooksul esitada täiendavaid kalkulatsioone koos selgitustega asjaolude kohta, mis tingisid vajaduse selliste kalkulatsioonide järele.

4. Pooled informeerivad komiteed meetodist, mida on kasutatud kalkulatsioonides näidatud koguste määramiseks, ja kõikidest muudatustest selles meetodis.

5. Arvestades artikli 21 lõikes 3 nimetatud mahaarvestusi ja võttes vastavatel juhtudel arvesse artikli 21bis sätteid, ei tohi kalkulatsioone ületada.

Artikkel 20. Komiteele esitatavad statistilised aruanded

1. Pooled esitavad komiteele iga oma territooriumi kohta komitee kehtestatud korras ja vormis ning komitee poolt laiali saadetud aruandevormidel statistilised aruanded järgmiste küsimuste kohta:
(a) narkootiliste ainete tootmine või valmistamine;
(b) narkootiliste ainete kasutamine teiste narkootiliste ainete, III nimekirja kantud preparaatide ja käesoleva konventsiooniga reguleerimata ainete valmistamiseks, samuti magunavarte kasutamine narkootiliste ainete valmistamiseks;
(c) narkootiliste ainete tarbimine;
(d) narkootiliste ainete ja magunavarte import ja eksport;
(e) narkootiliste ainete arestimine ja nende arestitud ainete valdamine;
(f) narkootiliste ainete tagavarad selle aasta 31. detsembri seisuga, mille kohta andmed esitatakse; ja
(g) kindlalt määratletav maa-ala, mida kasutatakse unimaguna viljelemiseks.

2. (a) Lõikes 1 (välja arvatud punktis d) nimetatud statistilised aruanded koostatakse igal aastal ja esitatakse komiteele hiljemalt aruandeaastale järgneva aasta 30. juuniks;
(b) statistilised aruanded lõike 1 punktis d osutatud küsimuste kohta koostatakse kord kvartalis ja esitatakse komiteele ühe kuu möödumisel selle kvartali lõppemisest, mida aruanne puudutab.

3. Pooled ei ole kohustatud esitama statistilisi aruandeid eritagavarade kohta, kuid nad peavad esitama eraldi aruande narkootilistest ainetest, mis on eriotstarbel antud maale või territooriumile imporditud, antud maalt või territooriumilt välja veetud või antud maal või territooriumil muretsetud, samuti narkootiliste ainete koguste kohta, mis on võetud eritagavaradest tsiviilelanikkonna vajaduste rahuldamiseks.

Artikkel 21. Valmistamise ja impordi piiramine

1. Mis tahes riigi või territooriumi poolt mis tahes aasta jooksul valmistatud või sisse veetud iga narkootilise aine üldised kogused ei tohi ületada järgmiste koguste summat:
(a) vastava kalkulatsiooni piires meditsiinilistel ja teaduslikel eesmärkidel tarbitav kogus;
(b) kogus, mida on kasutatud vastava kalkulatsiooni piires teiste narkootiliste ainete, III nimekirja kantud preparaatide ja käesoleva konventsiooniga reguleerimata ainete valmistamiseks;
(c) eksporditud kogus;
(d) kogus, mis on lisatud tagavaradele eesmärgiga viia need sellisele tasemele, mis on näidatud vastavas kalkulatsioonis; ja
(e) vastava kalkulatsiooni piires eriotstarbeks muretsetud kogus.

2. Lõikes 1 näidatud koguste summast arvestatakse maha igasugune kogus, mis oli arestitud ja mis on vabastatud seaduslikuks kasutamiseks, samuti iga kogus, mis on võetud eritagavaradest tsiviilelanikkonna vajadusteks.

3. Kui komitee leiab, et mis tahes aasta jooksul valmistatud või imporditud kogus ületab lõikes 1 osutatud koguste summat koos lõikes 2 näidatud mahaarvestustega, siis iga niimoodi kindlaks määratud ja aasta lõpuks alles jääv ülejääk arvatakse järgmisel aastal maha nendest kogustest, mida kavatsetakse valmistada või importida, ja kalkulatsioonide kogutulemusest, nagu see on sätestatud artikli 19 lõikes 2.

4. (a) Kui statistilistest aruannetest impordi ja ekspordi kohta (artikkel 20) ilmneb, et kogus, mis on eksporditud mingile maale või territooriumile, ületab kalkulatsioonide kogutulemuse antud maa või territooriumi kohta, nagu see on sätestatud artikli 19 lõikes 2, lisades kogused, mis on näidatud ekspordituna ja pärast igasuguste käesoleva artikli lõike 3 põhjal arvestatud ülejääkide mahaarvestamist, võib komitee informeerida sellest faktist neid riike, kes komitee arvates peaksid olema sellest teadlikud;

(b) saades sellise teatise, ei luba pooled antud aasta jooksul kõnesoleva narkootilise aine mingisugust edasist eksporti sellele maale või territooriumile, välja arvatud:
    (i) juhul, kui antud maale või territooriumile lubatakse täiendavaid kalkulatsioone nii nende imporditud koguste kohta, mis ületavad kalkulatsioonides ette nähtud koguse kui ka vajaliku lisakoguse kohta, või
   (ii) erandjuhtudel, kui eksport on eksportiva maa arvates vajalik haigete raviks.

Artikkel 21bis. Oopiumi tootmise piiramine

1. Mis tahes maa või territooriumi oopiumi tootmist organiseeritakse ja kontrollitakse nii, et võimaluse piires kindlustada, et mis tahes aasta jooksul toodetud oopiumi kogus ei ületaks kalkulatsiooni oopiumi tootmise kohta, mis on kehtestatud vastavalt artikli 19 lõike 1 punktile f.

2. Kui komitee jõuab käesoleva konventsiooni sätetele vastavalt enda käsutuses olevate andmete põhjal järeldusele, et mõni pool, kes on esitanud kalkulatsioonid vastavalt artikli 19 lõike 1 punktile f, ei ole enda piirides piiranud oopiumi tootmist seaduslike eesmärkidega kooskõlas vastavate kalkulatsioonidega ja et märkimisväärne kogus selle poole piirides seaduslikult või ebaseaduslikult toodetud oopiumist on läinud ebaseaduslikku ringlusse, võib komitee pärast vastava poole selgitusi, mis esitatakse ühe kuu jooksul alates sellisest järeldusest teatamisest, võtta vastu otsuse see kogus täielikult või osaliselt maha arvestada toodetavast kogusest ja artikli 19 lõike 2 punktis b sätestatud kalkulatsioonide tulemusest järgmiseks aastaks, mil selline mahaarvestus võib olla tehniliselt teostatav, arvestades aastaaega ja oopiumi ekspordi alaseid lepingulisi kohustusi. See otsus jõustub üheksakümne päeva möödudes asjassepuutuvale poolele teatamisest.

3. Pärast asjassepuutuva poole informeerimist otsusest mahaarvestuste kohta vastavalt ülaltoodud lõikele 2, konsulteerib komitee selle poolega olukorra rahuldavaks lahendamiseks.

4. Kui olukorda rahuldavalt ei lahendata, võib komitee, juhul, kui see on otstarbekas, rakendada artikli 14 sätteid.

5. Otsuse vastuvõtmisel mahaarvestuste kohta vastavalt ülaltoodud lõikele 2 arvestab komitee mitte ainult kõigi antud küsimust puudutavate asjaoludega, kaasa arvatud asjaolud, millega seoses tekib ülaltoodud lõikes 2 mainitud ebaseadusliku käibe probleem, vaid ka igasuguste uute kontrollimeetmetega, mida antud pool võiks rakendada.

Artikkel 22. Erisätted viljelemise kohta

1. Kui riigis või territooriumil valitsevad tingimused teevad unimaguna, kokapõõsa või kanepi viljelemise keelustamise poole arvates kõige otstarbekamaks meetmeks rahva tervise ja heaolu kaitsel ja narkootiliste ainete ebaseaduslikku ringlusse sattumise ennetamiseks, võib huvitatud pool sellise viljelemise keelustada.

2. Pool, kes keelustab unimaguna või kanepi viljelemise, rakendab ka vastavad meetmed, et arestida mis tahes ebaseaduslikult viljeldavad taimed ja need hävitada, välja arvatud väikesed kogused, mida antud pool vajab teaduslikel ja uurimiseesmärkidel.

Artikkel 23. Oopiumiga tegelevad riiklikud asutused

1. Pool, kes lubab unimaguna viljelemist oopiumi valmistamiseks, moodustab, kui ta pole seda veel teinud, ja peab ülal ühe või mitu valitsusasutust (käesolevas artiklis edaspidi asutus) käesoleva artikliga sätestatud ülesannete täitmiseks.

2. Iga selline pool rakendab oopiumi valmistamiseks tarvitatava unimaguna viljelemise suhtes ja oopiumi suhtes järgmisi sätteid:
(a) asutus määrab kindlaks piirkonnad ja maatükid, millel on lubatud unimaguna viljelemine oopiumi tootmiseks;
(b) viljelemist lubatakse ainult nendele põlluharijatele, kes on saanud selleks asutuselt litsentsi;
(c) igale litsentsile märgitakse täpselt selle maatüki ulatus, millel viljelemine on lubatud;
(d) kõik unimaguna viljelemisega tegelevad põlluharijad peavad kogu saadud oopiumi ära andma asutusele. Asutus ostab ja võtab kogutud oopiumi enda valdusse võimalikult kiiresti, igal juhul mitte hiljem kui neli kuud pärast saagi koristamise lõpetamist;
(e) asutusel on oopiumi suhtes ainuõigus impordile, ekspordile, hulgikaubandusele ja tagavarade, peale nende, mida omavad oopiumi alkaloidide, meditsiinilise oopiumi ja oopiumipreparaatide tootjad, säilitamisele. Pooled ei ole kohustatud laiendama seda ainuõigust meditsiinilisele oopiumile ja oopiumipreparaatidele.

3. Lõikes 2 nimetatud valitsusfunktsioone täidab sama valitsusasutus, kui antud poole põhiseadus seda lubab.

Artikkel 24. Rahvusvaheliseks kaubanduseks määratud oopiumi tootmise piiramine

1. (a) Kui mõni pool kavatseb alustada oopiumi tootmist või suurendada olemasolevat tootmist, võtab ta arvesse oopiumi nõudlust maailmas vastavalt komitee avaldatud kalkulatsioonidele, et antud poole oopiumi tootmine ei viiks oopiumi ületootmisele maailmas;

(b) pooled ei luba oopiumi tootmist või olemasoleva tootmise laiendamist, kui nende arvates selline tootmine või tootmise laiendamine nende territooriumil võib tekitada oopiumi ebaseaduslikku ringlust.

2. (a) Kooskõlas lõikega 1, kui mõni pool, kes 1961. aasta 1. jaanuari seisuga ei ole tootnud ekspordiks oopiumi, soovib enda toodetud oopiumi eksportida kogustes, mis ei ületa viit tonni aastas, informeerib ta sellest komiteed, esitades koos selle teatisega andmed:
   (i) jõus oleva kontrollisüsteemi kohta, nagu see on nõutav käesoleva konventsiooni kohaselt, oopiumi üle, mida kavatsetakse toota ja eksportida; ja
   (ii) riigi või riikide nimed, kuhu seda oopiumi kavatsetakse eksportida;
ja komitee võib sellise teatise heaks kiita või soovitada antud poolel oopiumi ekspordiks mitte toota;

(b) kui mõni pool, kes ei kuulu lõikes 3 nimetatud poolte hulka, soovib toota oopiumi ekspordiks kogustes, mis ületavad viit tonni aastas, informeerib ta sellest nõukogu, esitades koos selle teatisega asjasse puutuvad andmed, kaasa arvatud:
   (i) eeldatavad kogused, mida kavatsetakse ekspordiks toota;
   (ii) olemasolev või kavandatav kontrollisüsteem toodetava oopiumi üle;
   (iii) maa või maade nimed, kuhu seda oopiumi kavatsetakse eksportida;

ja nõukogu kas kiidab selle teatise heaks või soovitab sellel poolel mitte toota oopiumi ekspordiks.

3. Sõltumata lõike 2 punktide a ja b sätetest, võib pool, kes kümne aasta jooksul vahetult enne 1. jaanuari 1961. a. on eksportinud maal toodetud oopiumi, jätkata toodetava oopiumi eksporti.

4. (a) Pooled ei impordi oopiumi mingilt maalt või territooriumilt, välja arvatud oopium, mis on toodetud:
   (i) lõikes 3 nimetatud poole territooriumil;
   (ii) poole territooriumil, kes on informeerinud komiteed, nagu on ette nähtud lõike 2 punktis a; või
   (iii) poole territooriumil, kes on saanud nõukogu heakskiidu, nagu on ette nähtud lõike 2 punktis b;

(b) hoolimata käesoleva lõike punkti a sätetest, võivad pooled importida oopiumi, mis on toodetud ekspordiks mis tahes riigi poolt, kes on oopiumi tootnud ja eksportinud 1961. a. 1. jaanuarile eelnenud kümneaastase perioodi vältel, juhul kui see riik on loonud ja peab üleval riiklikku kontrolliorganit või asutust, mis on asutatud artiklis 23 toodud eesmärkidel ja rakendab efektiivseid meetmeid selleks, et tema toodetud oopium ei satuks ebaseaduslikku ringlusse.

5. Käesoleva artikli sätted ei takista ühelgi poolel:
(a) toota oopiumi sellistes kogustes, mis katavad tema enda vajadused; või
(b) eksportida oopiumi, mis on kinni peetud seoses ebaseadusliku ringlusega, teise poole territooriumile vastavuses käesoleva konventsiooni nõuetega.

Artikkel 25. Kontroll magunavarte üle

1. Pool, kes lubab unimaguna kasvatamist muudel eesmärkidel kui oopiumi tootmine, rakendab kõik vajalikud meetmed selleks, et:
(a) nendest unimagunatest ei valmistataks oopiumi; ja
(b) narkootiliste ainete tootmist magunavartest nõuetekohaselt kontrollitaks.

2. Pooled rakendavad magunavarte suhtes impordi- ja ekspordilubade süsteemi, nagu on sätestatud artikli 31 lõigetes 4 kuni 15.

3. Pooled esitavad statistilised aruanded magunavarte impordi ja ekspordi kohta, mida nõutakse narkootiliste ainete suhtes vastavalt artikli 20 lõike 1 punktile d ja lõike 2 punktile b.

Artikkel 26. Kokapõõsad ja kokalehed

1. Kui mõni pool lubab kokapõõsaste viljelemist, rakendab ta nende ja ka kokalehtede suhtes kontrollisüsteemi, nagu on ette nähtud artiklis 23 unimaguna kontrollimiseks, mis aga puudutab nimetatud artikli lõike 2 punkti d, siis selles artiklis nimetatud asutusele pandud kohustus seisneb ainult saagi tegelikule valdamisele asumises võimalikult kiiresti pärast selle koristuse lõppu.

2. Pooled rakendavad võimaluste piires meetmeid kõikide metsikult kasvavate kokapõõsaste väljajuurmiseks. Nad hävitavad ebaseaduslikult viljeldavaid kokapõõsaid.

Artikkel 27. Kokalehti puudutavad lisasätted

1. Pooled võivad lubada kokalehtede kasutamist alkaloide mittesisaldava maitseaine valmistamiseks ja ulatuses, mis on vajalik selliseks kasutamiseks, võivad lubada nende lehtede tootmist, importi ja eksporti, nendega kauplemist ja nende säilitamist.

2. Pooled esitavad eraldi kalkulatsioonid (artikkel 19) ja statistilised aruanded (artikkel 20) kokalehtede kohta, mida kasutatakse nimetatud maitseaine valmistamiseks, välja arvatud juhul, kui ühtesid ja samu kokalehti kasutatakse nii alkaloidide kui maitseaine eraldamiseks ja seda asjaolu on kalkulatsioonides ja statistilistes aruannetes selgitatud.

Artikkel 28. Kontroll kannabise üle

1. Kui mõni pool lubab kanepi viljelemist kannabise või kanepivaigu tootmiseks, rakendab ta kontrollisüsteemi, nagu on ette nähtud artiklis 23 unimaguna kontrolli suhtes.

2. Käesolevat konventsiooni ei rakendata kanepi suhtes, mida viljeldakse eranditult tööstuslikul eesmärgil (kiud ja seemned) või aiapidamisel.

3. Pooled võtavad vajalikke meetmeid kanepilehtede kuritarvitamise ja nende ebaseadusliku ringluse ennetamiseks.

Artikkel 29. Valmistamine

1. Pooled nõuavad, et narkootilisi aineid valmistataks litsentside alusel, välja arvatud juhud, kui neid valmistatakse riikliku ettevõtte või riiklike ettevõtete poolt.

2. Pooled:
(a) kontrollivad kõiki isikuid ja kõiki ettevõtteid, mis valmistavad narkootilisi aineid või on seotud sellise valmistamisega;
(b) kontrollivad litsentside abil ettevõtteid ja ruume, kus selline valmistamine võib aset leida; ja
(c) nõuavad, et litsentsi omavad narkootiliste ainete tootjad saaksid perioodilised load, milles on täpselt märgitud narkootiliste ainete liigid ja kogused, mille valmistamiseks neil on õigus. Siiski ei nõuta perioodilisi lube preparaatide valmistamise puhul.

3. Pooled ei luba, et narkootiliste ainete tootjate käsutusse koonduks narkootiliste ainete ja magunavarte koguseid, mis ületaksid ettevõtte normaalseks tegevuseks vajaliku koguse, arvestades olemasolevaid turutingimusi.

Artikkel 30. Kaubandus ja jaotamine

1. (a) Pooled nõuavad, et narkootiliste ainete kaubandus ja nende jaotamine toimuks litsentside alusel, välja arvatud juhul, kui kaubanduse või jaotamisega tegeleb riiklik ettevõte või riiklikud ettevõtted;

(b) pooled:
   (i) kontrollivad kõiki isikuid ja ettevõtteid, mis teostavad narkootiliste ainete kaubandust või nende jaotamist või on seotud sellise kaubandusega või jaotamisega;
   (ii) kontrollivad litsentside abil kõiki ettevõtteid või ruume, kus selline kaubandus või jaotamine võib aset leida. Nõuet litsentside kohta võib mitte kohaldada preparaatide puhul;

(c) punktide a ja b litsentse puudutavaid sätteid võib mitte rakendada isikute suhtes, kes on nõuetekohaselt volitatud terapeutiliste või teaduslike ülesannete täitmiseks nende ülesannete teostamise perioodiks.

2. Pooled samuti:

(a) väldivad kauplejate, jaotusorganisatsioonide, riiklike ettevõtete või ülalmanitud nõuetekohaselt volitatud isikute käsutusse selliste koguste narkootiliste ainete ja magunavarte koondumist, mis ületavad nende normaalseks tegevuseks vajalikke koguseid, arvestades olemasolevaid turutingimusi; ja

(b)
    (i) nõuavad meditsiiniliste retseptide esitamist üksikisikutele narkootiliste ainete kättetoimetamisel või väljaandmisel; see nõue ei tarvitse puudutada neid narkootilisi aineid, mida üksikisikud võivad seaduslikult saada, kasutada, väljastada või määrata seoses neile lubatud terapeutiliste ülesannete täitmisega; ja
   (ii) kui pooled peavad seda vajalikuks või soovitavaks, nõuavad nad, et I nimekirja kantud narkootiliste ainete retseptid kirjutataks ametlikele blankettidele, mida annavad välja pädevad võimud või selleks volitatud professionaalsed ühendused tšekiraamatutena.

3. On soovitav, et pooled nõuaksid Maailma Tervishoiuorganisatsiooni poolt teatatud rahvusvahelise registreerimata nimetuse märkimist kirjalikes ja trükitud narkootiliste ainete pakkumistes, igasuguses reklaamis, kirjeldavas kirjanduses, mis puudutab narkootilisi aineid ja mida kasutatakse kommertseesmärkidel, narkootilisi aineid sisaldavate pakkide sisepakenditel ja etikettidel, millega narkootilised ained müüki lähevad.

4. Kui mõni pool peab seda vajalikuks, nõuab ta, et narkootilisi aineid sisaldavate pakkide sisepakenditel või nende ümbristel oleks selgelt nähtav kahekordne punane triip. Narkootilist ainet sisaldava paki välispakendil ei pea kahekordset punast triipu olema.

5. Pooled nõuavad, et etikettidel, millega narkootilised ained müüki lähevad, oleks täpselt näidatud narkootiliste ainete sisaldus kaaluühikutes või protsentides. Nõuet andmete märkimise kohta etiketile võib mitte rakendada nende narkootiliste ainete osas, mida väljastatakse üksikisikutele arstiretsepti järgi.

6. Lõigete 2 ja 5 sätteid ei pea rakendama II nimekirja kantud narkootiliste ainete jaekaubanduses või jaejaotamisel.

Artikkel 31. Rahvusvahelist kaubandust puudutavad erisätted

1. Pooled ei luba teadlikult narkootiliste ainete eksporti mitte ühelegi maale või territooriumile mingil muul viisil, kui ainult:
(a) vastavalt antud maa või territooriumi seadustele ja eeskirjadele; ja
(b) antud maa või territooriumi kalkulatsioonide tulemuse piires, nagu on määratletud artikli 19 lõikes 2, lisades reekspordiks määratud kogused.

2. Vabasadamates ja -tsoonides teostavad pooled samasugust järelevalvet ja kontrolli, nagu oma territooriumi teisteski osades, lisaks võidakse siiski rakendada rangemaid meetmeid.

3. Pooled:
(a) kontrollivad litsentside abil narkootiliste ainete importi ja eksporti, välja arvatud juhul, kui sellist importi või eksporti teostab riiklik ettevõte või teostavad riiklikud ettevõtted; ja
(b) kontrollivad kõiki isikuid ja ettevõtteid, mis teostavad sellist importi või eksporti või on seotud sellise impordi või ekspordiga.

4. (a) Iga pool, kes lubab narkootiliste ainete importi või eksporti, nõuab eraldi impordi- või ekspordiloa saamist iga konkreetse impordi- või ekspordijuhu korral, sõltumata sellest, kas see puudutab üht või mitut narkootilist ainet;
(b) sellisele loale märgitakse narkootilise aine nimetus, rahvusvaheline registreerimata nimetus, kui selline on olemas, imporditav või eksporditav kogus, importija ja eksportija nimed ja aadressid, samuti ajavahemik, mille jooksul tuleb see import või eksport teostada;
(c) ekspordiloale märgitakse peale selle ka impordiloa (lõige 5) number ja kuupäev, samuti selle välja andnud asutus;
(d) impordiloas võib olla ette nähtud import mitme partii kaupa.

5. Enne ekspordiloa väljaandmist nõuavad pooled impordiloa esitamist, mille on välja andnud importiva maa või territooriumi pädevad võimud ja milles on tõendatud, et selles nimetatud narkootilise aine või narkootiliste ainete import on lubatud, ja et sellise tunnistuse esitab isik või ettevõte, mis taotleb ekspordiluba. Pooled järgivad võimaluste piires komisjoni kinnitatud impordiloa blankettide näidiseid.

6. Igal väljaveetaval partiil peab olema kaasas ekspordiloa koopia ja ekspordiloa andnud valitsus saadab importiva maa või territooriumi valitsusele selle loa koopia.

7. (a) Pärast seda, kui import on teostatud või impordiks määratud tähtaeg on möödunud, tagastab importiva maa või territooriumi valitsus eksportiva maa või territooriumi valitsusele ekspordiloa koos vastava märkega;
(b) nimetatud märge peab näitama tegelikult imporditud koguse;
(c) kui tegelikult eksporditi väiksem kogus, kui oli märgitud ekspordiloal, siis eelpool mainitud loale ja kõigile selle ametlikele koopiatele märgivad pädevad võimud tegelikult eksporditud koguse.

8. Eksport saadetisena postkasti või panga aadressil muule isikule kui ekspordiloal märgitud, ei ole lubatud.

9. Eksport saadetisena registreeritud tollilao aadressil on keelatud, välja arvatud juhul, kui importiva maa valitsus märgib impordiloale, mille ekspordiluba taotlev isik või ettevõte esitab, et lubab imporditava partii paigutamist registreeritud tollilattu. Sel juhul märgitakse ekspordiloale, et eksport teostatakse sel eesmärgil. Igasuguseks registreeritud tollilaost väljaandmiseks on vajalik nende võimude luba, millele allub antud tolliladu, ja välismaale saatmise korral vaadeldakse väljaandmist uue väljaveona käesoleva konventsiooni tähenduses.

10. Narkootiliste ainete partii, mida veetakse mingi poole territooriumile sisse või selle territooriumilt välja ilma ekspordiloata, tuleb pädevate tollivõimude poolt kinni pidada.

11. Pooled ei luba teise riiki saadetavate narkootiliste ainete transiitvedu, olenemata sellest, kas need on maha võetud transpordivahenditelt, millega neid veeti või mitte, välja arvatud juhul, kui selle poole pädevatele võimudele esitatakse väljaveoloa koopia.

12. Sellise maa või territooriumi, millest on lubatud narkootiliste ainete partii transiit, pädevad võimud rakendavad kõik vajalikud meetmed, et vältida partii sattumist muusse sihtpunkti kui see, mis on märgitud partiid saatvale ekspordiloa koopiale, välja arvatud juhul, kui see toimub selle maa või territooriumi valitsuse loal, läbi mille antud partiid veetakse. Antud transiitmaa või -territooriumi valitsus käsitleb iga narkootiliste ainete partiid, mille kohta on tulnud marsruudi muutmise taotlus, kui eksporti transiitriigist või -territooriumilt uue sihtpunkti maale või territooriumile. Kui marsruudi muutmine on lubatud, kohaldatakse lõike 7 punkte a ja b ka suhetele transiitmaa või -territooriumi ning selle maa või territooriumi vahel, kust see partii esialgselt eksporditi.

13. Mitte ühtegi narkootiliste ainete partiid, mis on transiidis või on paigutatud registreeritud tollilattu, ei tohi nii ümber töödelda, et see muudaks kõne all olevate narkootiliste ainete olemust. Pakendit ei tohi vahetada ilma pädevate võimude loata.

14. Poole territooriumilt narkootikumide läbivedu käsitlevate lõigete 11 kuni 13 sätteid ei rakendata neil juhtudel, kui vastavat partiid veetakse õhuteed pidi, tingimusel, et lennuk lendab üle transiitmaa või -territooriumi vahemaandumist sooritamata. Kui lennuk sooritab sellel maal või territooriumil vahemaandumise, rakendatakse neid sätteid niivõrd, kuivõrd asjaolud seda nõuavad.

15. Käesoleva artikli sätted ei mõjusta mis tahes rahvusvaheliste kokkulepete sätteid, mis piiravad kontrolli, mida üks pooltest teostab transiidina liikuvate narkootiliste ainete üle.

16. Mitte miski käesolevas artiklis, välja arvatud lõike 1 punkt a ja lõige 2, ei ole kohustuslik III nimekirja kantud preparaatide suhtes.

Artikkel 32. Erisätted, mis puudutavad narkootiliste ainete vedu rahvusvahelistel liinidel sõitvate laevade ja lennukite esmaabi käsiapteekides

1. Reisi ajal esmaabi osutamiseks või hädaolukorras vajalike narkootiliste ainete piiratud koguste vedu rahvusvahelistel liinidel sõitvatel laevadel ja lennukitel ei peeta käesoleva konventsiooni mõistes impordiks, ekspordiks ega transiidiks.

2. Registreerimismaa rakendab kohaseid ettevaatusabinõusid ennetamaks lõikes 1 nimetatud narkootiliste ainete mittesihipärast kasutamist või nende sattumist ebaseaduslikku ringlusse. Pärast konsultatsioone vastavate rahvusvaheliste organisatsioonidega soovitab komisjon selliseid ettevaatusabinõusid.

3. Narkootiliste ainete suhtes, mida veetakse laevadel ja lennukitel vastavalt lõikele 1, rakendatakse registreerimismaa seadusi, eeskirju ja akte lubade ja litsentside kohta, mõjustamata kohalike võimude mis tahes õigusi kontrolli või inspektsiooni läbiviimisel või muude kontrollimeetmete rakendamisel laevade või lennukite pardal. Selliste narkootiliste ainete tarvitamist hädaolukorras ei vaadelda artikli 30 lõike 2 punkti b nõuete rikkumisena.

Artikkel 33. Narkootiliste ainete valdamine

Pooled ei luba narkootiliste ainete valdamist teistmoodi, kui ainult seadusliku loa alusel.

Artikkel 34. Järelevalve- ja inspektsiooniabinõud

Pooled nõuavad:
(a) et kõik isikud, kes saavad litsentsi vastavalt käesoleva konventsiooni sätetele või on juhtival või kontrollival ametikohal riiklikes ettevõtetes, mis on loodud vastavalt käesolevale konventsioonile, omaksid nõuetekohast kvalifikatsiooni selle kohaselt vastu võetud seaduste ja eeskirjade sätete efektiivseks elluviimiseks; ja
(b) et valitsusvõimud, tootjad, kauplejad, teadlased, teaduslikud asutused ja haiglad peaksid arvet iga valmistatud narkootilise aine koguse kohta ja iga narkootilise aine konkreetse hanke ja kasutamise kohta. Niisugust arvepidamist säilitatakse vähemalt kaks aastat. Kui retseptide väljakirjutamiseks kasutatakse tšekiraamatuid (artikli 30 lõike 2 punkt b), säilitatakse neid raamatukesi koos kontsudega samuti vähemalt kahe aasta jooksul.

Artikkel 35. Meetmed ebaseadusliku ringluse vastu

Arvestades oma põhiseaduslikku, õiguslikku ja haldussüsteemi, pooled:
(a) võtavad siseriiklikke meetmeid ebaseadusliku ringluse tõkestamise ja karistamise koordineerimiseks; sel eesmärgil võivad nad asja huvides määrata vastava organi, mis vastutaks sellise koordineerimise eest;
(b) abistavad üksteist ebaseadusliku ringluse vastaste kampaaniate läbiviimisel;
(c) teevad tihedat koostööd üksteisega ja pädevate rahvusvaheliste organisatsioonidega, mille liikmeteks nad on, ebaseadusliku ringluse vastaste kooskõlastatud kampaaniate läbiviimisel;
(d) tagavad vastavate organite vahelise rahvusvahelise koostöö kiire teostamise;
(e) tagavad, et neil juhtudel, kui kohtumenetluseks on vajalik juriidiliste dokumentide üleandmine rahvusvahelises korras, toimuks selline üleandmine kiiresti nendele organitele, millele pooled osutavad; see nõudmine ei muuda poolte õigust nõuda, et ametlikud dokumendid saadetaks neile diplomaatilisel teel;
(f) esitavad, kui nad peavad seda otstarbekaks, peasekretäri kaudu komiteele ja komisjonile lisaks aruannetele, mida nõutakse vastavalt artiklile 18, andmed narkootiliste ainetega seotud ebaseadusliku tegevuse kohta oma piirides, sealhulgas andmed narkootiliste ainete ebaseadusliku viljelemise, tootmise, valmistamise ja ebaseadusliku ringluse ning kasutamise kohta; ja
(g) esitavad eelnevas punktis nimetatud andmed, kui see on võimalik, sel viisil ja sellise aja jooksul, nagu seda soovib komitee; poole palvel võib komitee anda nõu nende andmete esitamise osas ja püüdluse osas vähendada selle poole piires narkootiliste ainetega seotud ebaseaduslikku tegevust.

Artikkel 36. Sätted karistuste kohta

1. (a) Järgides oma põhiseaduslikke piiranguid, rakendab iga pool abinõusid, mis tagavad, et narkootiliste ainete viljelemine, tootmine, valmistamine, eraldamine, ettevalmistamine, säilitamine, pakkumine, pakkumine kommertseesmärkidel, jaotamine, ost, müük, kättetoimetamine mis tahes tingimustel, maaklerlus, saatmine, transiit, vedu, import ja eksport, mis rikub käesoleva konventsiooni sätteid, ja igasugune muu tegevus, mis poolte arvates võib olla käesoleva konventsiooni sätete rikkumine, tunnistataks karistatavateks tegudeks neil juhtudel, kui need on sooritatud tahtlikult, samuti, et raskete kuritegude puhul oleks ette nähtud vastavad karistused, kaasa arvatud vanglakaristus või muu vabaduskaotuslik karistus;

(b) sõltumata käesoleva artikli eelmise punkti sätetest, võivad pooled ette näha, et narkootilisi aineid kuritarvitavate isikute suhtes, kes sooritavad selliseid kuritegusid, rakendatakse kas süüdimõistmise ja karistamise asemel või lisaks karistusele vastavalt artikli 38 lõikele 1 meetmeid, mis on suunatud nende ravimisele, kasvatamisele, ravijärgsele järelevalvele, töövõime taastamisele ja ühiskonda naasmisele.

2. Järgides poolte põhiseaduslikke piiranguid, nende õigussüsteemi ja siseriiklikku õigust:
(a)
    (i) iga lõikes 1 loetletud kuritegu vaadeldakse eraldi kuriteona, kui need on sooritatud erinevates maades;
    (ii) tahtlik osalus mingis sellises kuriteos, osalemine mingis ühenduses sellise kuriteo sooritamise ja kuriteokatse eesmärgil ning rahalised operatsioonid seoses käesolevas artiklis loetletud kuritegudega tunnistatakse lõikes 1 nimetatud karistatavateks toiminguteks;
    (iii) välismaiste kohtute otsuseid selliste kuritegude kohta arvestatakse retsidivismi kindlakstegemiseks;
    (iv) ülalmainitud raskeid kuritegusid, kui need on sooritatud kas antud riigi kodanike või välismaalaste poolt, jälitab see pool, kelle territooriumil antud kuritegu sooritati, või see pool, kelle territooriumil kuritegu avastati, juhul kui poole, kellele vastav taotlus esitati, seaduste kohaselt on väljaandmine võimatu ja kui antud kurjategija suhtes pole veel alustatud kohtumenetlust ja kohtuotsus pole veel välja kuulutatud.

(b)
    (i) Iga lõikes 1 ja lõike 2 punkti a alapunktis ii loetletud kuritegu arvatakse kõigis poolte vahel sõlmitud väljaandmise lepingutes nende kuritegude hulka, mis toovad kaasa väljaandmise. Pooled kohustuvad hõlmama sellised kuriteod iga nende vahel sõlmitud väljaandmislepinguga kui kuriteod, mis toovad kaasa väljaandmise;
    (ii) kui pool, kes on väljaandmise tingimuseks seadnud lepingu olemasolu, saab väljaandmistaotluse poolelt, kellega tal ei ole lepingut väljaandmise kohta, võib ta oma äranägemise järgi käsitleda käesolevat konventsiooni käesoleva artikli lõikes 1 ja lõike 2 punkti a alapunktis ii loetletud kuritegude suhtes väljaandmise juriidilise alusena. Väljaandmine toimub vastavalt väljaandmistaotluse saanud poole seadusandlusega ette nähtud teistele tingimustele;
    (iii) pooled, kes ei ole väljaandmise tingimuseks seadnud lepingu olemasolu, käsitlevad omavahelistes suhetes käesoleva artikli lõikes 1 ja lõike 2 punkti a alapunktis ii loetletud kuritegusid kuritegudena, mille puhul rakendatakse väljaandmist vastavalt väljaandmistaotluse saanud poole seadusega ette nähtud tingimustele;
    (iv) väljaandmine toimub vastavalt väljaandmistaotluse saanud poole seadusele ja sõltumata käesoleva lõike punkti b alapunktidest i, ii ja iii, on poolel õigus keelduda väljaandmisest juhtudel, kui pädevad võimud on seisukohal, et antud kuritegu ei ole piisavalt tõsine.

3. Jurisdiktsiooni küsimustes on asjaomase poole kriminaalõiguse sätetel ülimuslik jõud käesoleva artikli sätete ees.

4. Mitte miski käesolevas artiklis ei muuda põhimõtet, et kuritegusid, mida see käsitleb, määratletakse, jälitatakse ja karistatakse vastavalt poole siseriiklikule õigusele.

Artikkel 37. Arestimine ja konfiskeerimine

Mis tahes narkootilised ained ja seadmed, mida kasutatakse või mis on kavandatud artiklis 36 nimetatud kuritegude sooritamiseks, kuuluvad arestimisele ja konfiskeerimisele.

Artikkel 38. Meetmed narkootiliste ainete kuritarvitamise vastu

1. Pooled pööravad erilist tähelepanu ja rakendavad kõiki võimalikke meetmed, mis on suunatud narkootiliste ainete kuritarvitamise takistamisele ja vastavate isikute varasele väljaselgitamisele, ravimisele, kasvatamisele, nende töövõime taastamisele, ühiskonda naasmisele ja ravijärgsele järelevalvele, ning koordineerivad oma jõupingutusi nende eesmärkide saavutamiseks.

2. Pooled aitavad, niivõrd, kuivõrd see on võimalik, kaasa kaadriväljaõppele narkootilisi aineid kuritarvitavate isikute raviks, nende töövõime taastamiseks, ühiskonda naasmiseks ja ravijärgseks järelevalveks.

3. Pooled rakendavad kõiki võimalikke meetmeid, et tutvustada isikuid, kelle töö seda nõuab, narkootiliste ainete kuritarvitamise ja selle tõkestamise probleemidega, samuti, et soodustada elanikkonna tutvumist nende probleemidega, kui on olemas oht, et narkootiliste ainete kuritarvitamine võib võtta laia ulatuse.

Artikkel 38bis. Kokkulepped piirkondlike keskuste kohta

Kui pool peab seda soovitavaks narkootiliste ainete ebaseadusliku ringluse vastu suunatud meetmete ühe osana, siis ta soodustab, arvestades oma põhiseaduslikku, õiguslikku ja haldussüsteemi ja soovi korral komitee või allasutuste tehnilisel nõuandel, konsulteerides teiste huvitatud pooltega selles piirkonnas, kokkulepete saavutamist, mis näevad ette piirkondlike teadusliku uurimise ja hariduskeskuste loomist võitluseks probleemidega, mis tekivad seoses narkootiliste ainete ebaseadusliku kasutamise ja ringlusega.

Artikkel 39. Käesoleva konventsiooniga nõutud meetmetest rangemate kontrollimeetmete rakendamine narkootiliste ainete üle

Vaatamata käesoleva konventsiooni mis tahes sätetele, ei takista pooltel miski ega peeta midagi takistavaks rangemate ja karmimate kontrollimeetmete rakendamist kui need, mis on ette nähtud käesoleva konventsiooniga, sealhulgas nõue, et III nimekirja kantud preparaatide ja II nimekirja kantud narkootiliste ainete suhtes rakendataks kõiki või neid I nimekirja kantud ainete puhul rakendatavaid kontrollimeetmeid, mis poole arvates on vajalikud või soovitavad rahva tervise ja heaolu kaitseks.

Artikkel 40. Konventsiooni keeled ning allakirjutamise, ratifitseerimise ja ühinemise protseduur[2]

1. Käesolev konventsioon, mille tekstid hiina, hispaania, inglise, prantsuse ja vene keeles on võrdselt autentsed, on allakirjutamiseks avatud kuni 1961. a. 1. augustini igale Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni liikmesriigile, igale riigile, mis ei ole Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni liige, aga on Rahvusvahelise Kohtu Statuudi pool või mingi Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni allasutuse liige, samuti igale riigile, mida nõukogu võib kutsuda konventsiooni osaliseks.

2. Käesolev konventsioon kuulub ratifitseerimisele. Ratifitseerimisdokumendid deponeeritakse peasekretäri juures.

3. Pärast 1961. aasta 1. augustit on käesolev konventsioon avatud ühinemiseks kõigile lõikes 1 nimetatud riikidele. Ühinemisdokumendid deponeeritakse peasekretäri juures.

Artikkel 41. Jõustumine[2]

1. Käesolev konventsioon jõustub kolmekümnedal päeval pärast neljakümnenda ratifitseerimis- või ühinemisdokumendi deponeerimise kuupäeva vastavalt artiklile 40.

2. Iga riigi suhtes, mis deponeeris ratifitseerimis- või ühinemisdokumendi pärast nimetatud neljakümnenda dokumendi deponeerimist, jõustub käesolev konventsioon kolmekümnendal päeval pärast selle riigi poolt oma ratifitseerimis- või ühinemisdokumendi deponeerimist.

Artikkel 42. Territoriaalne rakendamine

Käesolevat konventsiooni rakendatakse kõigi asumaade suhtes, mille rahvusvaheliste suhete eest mingi pool on vastutav, välja arvatud juhud, kui sellise maa eelnev nõusolek on nõutav antud poole või asjassepuutuva maa põhiseaduse järgi või seda nõuab tava. Sellisel juhul püüab antud pool tagada asjassepuutuva poole vajaliku nõusoleku võimalikult lühikese aja jooksul ja saades sellise nõusoleku, teatab sellest peasekretärile. Käesolevat konventsiooni rakendatakse teatises osutatud territooriumi või territooriumide suhtes alates sellest päevast, mil peasekretär saab teatise kätte. Kui asumaade nõusolek ei ole nõutav, deklareerib vastav pool allakirjutamise, ratifitseerimise või ühinemise hetkel, milliste asumaade suhtes käesolevat konventsiooni rakendatakse.

Artikkel 43. Territooriumi mõiste artiklites 19, 20, 21 ja 31

1. Iga pool võib teatada peasekretärile, et artiklite 19, 20, 21 ja 31 tähenduses on üks tema territooriumidest jagatud kaheks või mitmeks territooriumiks, või et kaks või mitu territooriumi on ühendatud üheks territooriumiks.

2. Kaks või mitu poolt võivad informeerida peasekretäri, et nendevahelise tolliliidu loomise tulemusel moodustavad nad artiklite 19, 20, 21 ja 31 tähenduses ühe territooriumi.

3. Iga käesoleva artikli lõigete 1 ja 2 alusel koostatud teatis jõustub teatise koostamise aastale järgneva aasta 1. jaanuaril.

Artikkel 44. Eelnevate rahvusvaheliste lepingute kehtivuse lõpetamine

1. Käesoleva konventsiooni sätted asendavad ja lõpetavad selle jõustudes poolte vahelistes suhetes järgmiste lepingute sätted:
(a) rahvusvaheline konventsioon oopiumi kohta, alla kirjutatud 1912. a. 23. jaanuaril Haagis;
(b) kokkulepe prepareeritud oopiumi tootmise, sisekaubanduse ja kasutamise kohta, alla kirjutatud 1925. a. 11. veebruaril Genfis;
(c) rahvusvaheline oopiumi konventsioon, alla kirjutatud 1925. a. 19. veebruaril Genfis;
(d) konventsioon narkootiliste ainete tootmise piiramisest ja jaotamise reguleerimisest, alla kirjutatud 1931. a. 13. juulil Genfis;
(e) kokkulepe kontrolli kehtestamisest oopiumi suitsetamise üle Kaug-Idas, alla kirjutatud 1931. a. 27. novembril Bangkokis;
(f) Lake Successis 1946. a. 11. detsembril alla kirjutatud protokoll muudatuste tegemisest narkootiliste ainete alastes kokkulepetes, konventsioonides ja protokollides, mis on sõlmitud 1912. a. 23. jaanuaril Haagis, 1925. a. 11. veebruaril, 1925. a. 19. veebruaril ja 1931. a. 13. juulil Genfis, 1931. a. 27. novembril Bangkokis ja 1936. a. 26. juunil Genfis, välja arvatud selle mõju viimati mainitud konventsioonile;
(g) punktides a kuni e nimetatud konventsioonid ja kokkulepped koos muudatustega, mis on tehtud punktis f osutatud 1946. a. protokolliga;
(h) 1948. a. 19. novembril Pariisis alla kirjutatud protokoll, mis laiendab rahvusvahelist kontrolli ravimitele, mis ei ole reguleeritud 1931. a. 13. juuli konventsiooniga narkootiliste ainete tootmise piiramisest ja jaotamise reglementeerimisest koos muudatustega, mis on selles tehtud 1946. a. 11. detsembril Lake Successis alla kirjutatud protokolliga;
(i) protokoll magunataimede viljelemise, oopiumi tootmise, rahvusvahelise ja hulgikaubanduse ning kasutamise piiramisest ja reglementeerimisest, alla kirjutatud 1953. a. 23. juunil New Yorgis, kui see protokoll peaks olema jõustunud.

2. Käesoleva konventsiooni jõustudes kaotab kehtivuse konventsiooni võitlusest kahjulike ravimite ebaseadusliku ringlusega, alla kirjutatud 1936. a. 26. juunil Genfis, artikkel 9 selle konventsiooni poolte, kes on ka käesoleva konventsiooni poolteks, vahelistes suhetes ja see asendatakse käesoleva konventsiooni artikli 36 lõike 2 punktiga b, tingimusel, et need pooled võivad, teatades sellest peasekretärile, jätta jõusse mainitud artikli 9.

Artikkel 45. Üleminekusätted[3]

1. Käesoleva konventsiooni jõustumise päevast (artikli 41 lõige 1) täidavad komitee artiklis 9 kehtestatud ülesandeid ajutiselt artikli 44 punktis c nimetatud konventsiooni muudetud redaktsiooni VI peatüki alusel moodustatud alaline keskkomitee ja artikli 44 punktis d nimetatud konventsiooni muudetud redaktsiooni II peatüki alusel moodustatud kontrollorgan kooskõlas nende vastavate ülesannete iseloomuga.

2. Nõukogu määrab kindlaks artiklis 9 nimetatud uue komitee ametisseastumise kuupäeva. Alates sellest kuupäevast võtab komitee enda peale lõikes 1 osutatud alalise keskkomitee ja kontrollorgani ülesanded riigi suhtes, mis on artiklis 44 loetletud konventsioonide osaliseks, kuid ei ole käesoleva konventsiooni osaliseks.

Artikkel 46. Denonsseerimine

1. Kahe aasta möödudes käesoleva konventsiooni jõustumisest (artikli 41 lõige 1) võib iga pool nii enda nimel kui ka territooriumi nimel, mille eest ta on rahvusvaheliselt vastutav ja mis võttis tagasi oma nõusoleku, mis oli antud vastavalt artiklile 42, denonsseerida käesoleva konventsiooni kirjaliku dokumendiga, mis deponeeritakse peasekretäri juures.

2. Denonsserimine, mille peasekretär saab kätte mis tahes aasta 1. juulil või varem, jõustub järgmise aasta 1. jaanuaril, aga kui see on kätte saadud pärast 1. juulit, siis jõustub see, nagu see oleks kätte saadud järgmise aasta 1. juulil või varem.

3. Käesoleva konventsiooni kehtivus lõpetatakse, kui vastavalt lõikele 1 tehtud denonsseerimiste tulemusena lakkavad eksisteerimast tingimused, mis on vajalikud selle jõustumiseks vastavalt artikli 41 lõikele 1.

Artikkel 47. Parandused

1. Iga pool võib esitada käesoleva konventsiooni parandusettepaneku. Iga sellise paranduse tekst ja alused selleks esitatakse peasekretärile, kes saadab need edasi pooltele ja nõukogule. Nõukogu võib otsustada:
(a) et soovitatud paranduse arutamiseks on vaja kokku kutsuda konverents vastavalt Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikirja artikli 62 lõikele 4; või
(b) et tuleb küsida pooltelt, kas nad võtavad antud parandusettepaneku vastu, samuti paluda neid esitada nõukogule võimalikud märkused selle ettepaneku suhtes.

2. Kui esitatud parandusettepanekut, mis on käesoleva artikli lõike 1 punkti b alusel laiali saadetud, pole ükski pool kaheksateistkümne kuu jooksul tagasi lükanud, siis see jõustub. Kui aga mõni pooltest parandusettepaneku tagasi lükkab, võib nõukogu pooltelt saadud märkuste põhjal otsustada, kas on vaja kokku kutsuda konverents selle paranduse arutamiseks.

Artikkel 48. Vaidlused

1. Vaidluse tekkimisel kahe või enama poole vahel käesoleva konventsiooni tõlgendamise või rakendamise üle konsulteerivad need pooled omavahel, et lahendada vaidlus läbirääkimiste, uurimise, vahenduse, lepituse, vahekohtu, regionaalsete organite poole pöördumise, kohtuliku arutelu teel või muude rahumeelsete vahenditega nende endi valikul.

2. Iga taoline vaidlus, mida ei suudeta lahendada lõikes 1 nimetatud teel, antakse lahendamiseks Rahvusvahelisse Kohtusse.

Artikkel 49. Reservatsioonid

1. Iga pool võib allakirjutamisel, ratifitseerimisel või ühinemisel jätta endale õiguse ajutiselt lubada mis tahes oma territooriumil:
(a) oopiumi poolmeditsiinilist tarbimist;
(b) oopiumi suitsetamist;
(c) kokalehtede närimist;
(d) kannabise, kanepivaigu, kannabise ekstraktide ja tinktuuride tarvitamist mittemeditsiinilistel eesmärkidel; ja
(e) punktides a kuni d mainitud narkootiliste ainete tootmist ja valmistamist ning nendega kauplemist nimetatud eesmärkidel.

2. Lõike 1 alusel esitatud reservatsioonide kohta kehtivad järgmised piirangud:
(a) lõikes 1 mainitud tegevuse liigid võivad olla lubatud ainult seetõttu, et need on nendel territooriumidel, mille suhtes reservatsioonid on esitatud, tavapärased ja need olid seal 1. jaanuari 1961. a. seisuga lubatud;
(b) lõikes 1 nimetatud narkootiliste ainete eksport selles mainitud eesmärgil käesolevas konventsioonis mitteosalevale maale või territooriumile, millele käesoleva konventsiooni kehtivus vastavalt artiklile 42 ei laiene, ei ole lubatud;
(c) oopiumi suitsetamine on lubatud ainult neile isikutele, kes on selleks registreeritud pädevate võimude poolt 1. jaanuariks 1964;
(d) oopiumi poolmeditsiiniline tarvitamine peab olema lõpetatud viieteistkümne aasta jooksul alates käesoleva konventsiooni jõustumisest, nagu see on sätestatud artikli 41 lõikes 1;
(e) kokalehtede närimine peab olema lõpetatud kahekümne aasta jooksul alates käesoleva konventsiooni jõustumisest, nagu see on sätestatud artikli 41 lõikes 1;
(f) kannabise kasutamine muudel kui teaduslikel eesmärkidel tuleb lõpetada võimalikult kiiresti, igal juhul kahekümne viie aasta jooksul alates käesoleva konventsiooni jõustumisest, nagu see on sätestatud artikli 41 lõikes 1;
(g) lõikes 1 mainitud narkootiliste ainete tootmist ja valmistamist, samuti kauplemist mis tahes sealnimetatud tarbeks tuleb vähendada ja see lõpuks lõpetada koos nende tarbimisviiside vähendamise ja lõpetamisega.

3. Pool, kes esitab reservatsiooni vastavalt lõikele 1:
(a) lisab artikli 18 lõike 1 punkti a alusel oma peasekretärile esitatavasse aastaaruandesse kokkuvõtte möödunud aastal saavutatud edusammudest lõikes 1 nimetatud tarbimise, tootmise, valmistamise ja kauplemise likvideerimisel; ja
(b) esitab komiteele eraldi kalkulatsioonid (artikkel 19) ja statistilised aruanded (artikkel 20), mis puudutavad reservatsioonidega reguleeritud tegevuse liike, komitee määratud vormis ja korras.

4. (a) Kui pool, kes on esitanud reservatsiooni vastavalt lõikele 1, ei esita
   (i) lõike 3 punktis a nimetatud aruannet kuue kuu jooksul pärast aruandeaasta lõppemist;
   (ii) lõike 3 punktis b nimetatud kalkulatsioone kolme kuu jooksul pärast tähtaega, mille komitee on selleks artikli 12 lõike 1 alusel kehtestanud;
   (iii) lõike 3 punktis b nimetatud statistilisi aruandeid kolme kuu jooksul pärast tähtaega, mis on nende esitamiseks kehtestatud artikli 20 lõike 2 alusel,

saadab komitee või peasekretär sõltuvalt olukorrast poolele teatise hilinemisest ja palub esitatada nõutud andmed kolme kuu jooksul alates teatise kättesaamisest;

(b) kui pool ei täida kolme kuu jooksul seda komitee või peasekretäri taotlust, siis lõike 1 alusel esitatud reservatsioon kaotab oma jõu.

5. Reservatsiooni esitanud riik võib kirjaliku teatise teel igal ajal võtta tagasi kõik või osa tema esitatud reservatsioone.

Artikkel 50. Muud reservatsioonid[4]

1. Ei ole lubatud muid reservatsioone kui need, mis esitatakse vastavalt artiklile 49 või alljärgnevate lõigete sätetele.

2. Mis tahes riik võib allakirjutamise, ratifitseerimise või ühinemise ajal esitada reservatsioone käesoleva konventsiooni järgmiste sätete suhtes:
    artikli 12 lõiked 2 ja 3; artikli 13 lõige 2; artikli 14 lõiked 1 ja 2; artikli 31 lõike 1 punkt b ja artikkel 48.

3. Riik, kes soovib saada pooleks, kuid teistsuguste reservatsioonidega kui käesoleva artikli lõikes 2 või artiklis 49 nimetatud, võib informeerida sellisest kavatsusest peasekretäri. Kui kaheteistkümne kuu möödudes peasekretäri poolsest informeerimisest pole seda reservatsiooni tagasi lükanud üks kolmandik riikidest, kes on ratifitseerinud käesoleva konventsiooni või sellega ühinenud enne selle perioodi lõppu, loetakse reservatsioon vastuvõetavaks, kuid tingimusel, et riigid, kes olid selle reservatsiooni vastu, ei ole kohustatud võtma endale käesoleva konventsiooni alusel reservatsiooni esitanud riigi suhtes mingeid juriidilisi kohustusi, mida antud reservatsioon puudutab.

4. Reservatsiooni esitanud riik võib kirjaliku teatise teel igal ajal võtta tagasi kõik või osa tema esitatud reservatsioone.

Artikkel 51. Teatised

Peasekretär informeerib kõiki artikli 40 lõikes 1 nimetatud riike:
(a) allakirjutamistest, ratifitseerimistest ja ühinemistest vastavalt artiklile 40;
(b) käesoleva konventsiooni jõustumisest vastavalt artiklile 41;
(c) denonsseerimistest vastavalt artiklile 46; ja
(d) deklaratsioonidest ja teatistest vastavalt artiklitele 42, 43, 47, 49 ja 50.

Läbivaadatud nimekirjad koos Narkootiliste Ainete Komisjoni jõustunud parandustega seisuga 1. juuli 1993. a.

I NIMEKIRI

ATSETORFIIN (3-O-atsetüültetrahüdro-7α-(1-hüdroksü-1-metüülbutüül)-6,14-endoeteno-oripaviin)
ATSETÜÜLALFAMETÜÜLFENTANÜÜL (N-[1-(α-metüülfenetüül)-4-piperidüül]atseetaniliid)
ATSETÜÜLMETADOOL (3-atsetoksü-6-dimetüülamino-4,4-difenüülheptaan)
ALFENTANIIL (N-[1-[2-(4-etüül-4,5-dihüdro-5-okso-1H-tetrasool-1-üül)etüül]-4-(metoksümetüül)-4-piperidinüül]-N-fenüülpropaanamiid)
ALLÜÜLPRODIIN (3-allüül-1-metüül-4-fenüül-4-propioonoksüpiperidiin)
ALFA-ATSETÜÜLMETADOOL (alfa-3-atsetoksü-6-dimetüülamino-4,4-difenüülheptaan)
ALFAMEPRODIIN (alfa-3-etüül-1-metüül-4-fenüül-4-propioonoksüpiperidiin)
ALFAMETADOOL (alfa-6-dimetüülamino-4,4-difenüül-3-heptanool)
ALFAMETÜÜLFENTANÜÜL (N-[1-(α-metüülfenüül)-4-piperidüül]propioonaniliid)
ALFAMETÜÜLTIOFENTANÜÜL (N-[1-[1-metüül-2-(2-tienüül)etüül]-4-piperidüül]propioonaniliid)
ALFAPRODIIN (alfa-1,3-dimetüül-4-fenüül-4-propioonoksüpiperidiin)
ANILERIDIIN (1-para-aminofenetüül-4-fenüülpiperidiin-4-karboksüülhappe etüülester)
BENSETIDIIN (1-(2-bensüüloksüetüül)-4-fenüülpiperidiin-4-karboksüülhappe etüülester)
BENSÜÜLMORFIIN (3-bensüülmorfiin)
BEETA-ATSETÜÜLMETADOOL (beeta-3-atsetoksü-6-dimetüülamino-4,4-difenüülheptaan)
BEETA-HÜDROKSÜFENTANÜÜL (N-[1-(β-hüdroksüfenetüül)-4-piperidüül]propioonaniliid)
BEETA-HÜDROKSÜ-3-METÜÜLFENTANÜÜL (N-[1-(β-hüdroksüfenetüül)-3-metüül-4-piperidüül]propioonaniliid)
BEETAMEPRODIIN (beeta-3-etüül-1-metüül-4-fenüül-4-propioonoksüpiperidiin)
BEETAMETADOOL (beeta-6-dimetüülamino-4,4-difenüül-3-heptanool)
BEETAPRODIIN (beeta-1,3-dimetüül-4-fenüül-4-propioonoksüpiperidiin)
BESITRAMIID (1-(3-tsüano-3,3-difenüülpropüül)-4-(2-okso-3-propionüül-1-bensimidasolinüül)-piperidiin)
KANEP (kannabis), KANEPIVAIK ning KANEPI EKSTRAKTID ja TINKTUURID
KLONITASEEN (2-para-kloorbensüül-1-dietüülaminoetüül-5-nitrobensimidasool)
KOKALEHT
KOKAIIN (bensonüülekgoniini metüülester)
KODOKSIIM (dihüdrokodeinoon-6-karboksümetüüloksiim)
MAGUNAVARTE (ÜRDI) KONTSENTRAAT (materjal, mis saadakse siis, kui magunavartes on alanud alkaloidide kontsentreerumisprotsess, kui see materjal muutub kaubitsemise objektiks)
DESOMORFIIN (dihüdrodesoksümorfiin)
DEKSTROMORAMIID ((+)-4-[2-metüül-4-okso-3,3-difenüül-4-(1-pürrolidinüül)butüül]morfoliin)
DIAMPROMIID (N-[2-(metüülfenetüülamino)propüül]propioonaniliid)
DIETÜÜLTIAMBUTEEN (3-dietüülamino-1,1-di-(2ʹ-tienüül)-1-buteen)
DIFENOKSIIN (1-(3-tsüano-3,3-difenüülpropüül)-4-fenüülisonipekotiikhape)
DIHÜDROMORFIIN
DIMENOKSADOOL (2-dimetüülaminoetüül-1-etoksü-1,1-difenüülatsetaat)
DIMEFEPTANOOL (6-dimetüülamino-4,4-difenüül-3-heptanool)
DIMETÜÜLTIAMBUTEEN (3-dimetüülamino-1,1-di-(2'-tienüül)-1-buteen)
DIOKSAFETÜÜLBUTÜRAAT (etüül-4-morfolino-2,2-difenüülbutüraat)
DIFENOKSÜLAAT (1-(3-tsüano-3,3-difenüülpropüül)-4-fenüülpiperidiin-4-karboksüülhappe etüülester)
DIPIPANOON (4,4-difenüül-6-piperidiin-3-heptanoon)
DROTEBANOOL (3,4-dimetoksü-17-metüülmorfinaan-6β,14-diool)
EKGONIIN, selle estrid ja derivaadid, mida on võimalik muuta ekgoniiniks ja kokaiiniks
ETÜÜLMETÜÜLTIAMBUTEEN (3etüülmetüülamino-1,1-di-(2'-tienüül)-1-buteen)
ETONITASEEN (1-dietüülaminoetüül-2-para-etoksübensüül-5-nitrobensimidasool)
ETORFIIN (tetrahüdro-7α-(1-hüdroksü-1-metüülbutüül)-6,14-endoeteno-oripaviin)
ETOKSERIDIIN (1-[2-(2-hüdroksüetoksü)etüül]-4-fenüülpiperidiin-4-karboksüülhappe etüülester)
FENTANÜÜL (1-fenetüül-4-N-propionüülanilinopiperidiin)
FURETIDIIN (1-(2-tetrahüdrofurfurüüloksüetüül)-4-fenüülpiperidiin-4-karboksüülhappe etüülester)
HEROIIN (diatsetüülmorfiin)
HÜDROKODOON (dihüdrokodeinoon)
HÜDROMORFINOOL (14-hüdroksüdihüdromorfiin)
HÜDROMORFOON (dihüdromorfinoon)
HÜDROKSÜPETIDIIN (4-meta-hüdroksüfenüül-1-metüülpiperidiin-4-karboksüülhappe etüülester)
ISOMETADOON (6-dimetüülamino-5-metüül-4,4-difenüül-3-heksanoon)
KETOBEMIDOON (4-meta-hüdroksüfenüül-1-metüül-4-propionüülpiperidiin)
LEVOMETORFAAN* ((-)-3-metoksü-N-metüülmorfinaan)
LEVOMORAMIID ((-)-4-[2-metüül-4-okso-3,3-difenüül-4-(1-pürrolidinüül)butüül]morfoliin)
LEVOFENATSÜÜLMORFAAN ((-)-3-hüdroksü-N-fenatsüülmorfinaan)
LEVORFANOOL* ((-)-3-hüdroksü-N-metüülmorfinaan)
METASOTSIIN (2'-hüdroksü-2,5,9-trimetüül-6,7-bensomorfaan)
METADOON (6-dimetüülamino-4,4-difenüül-3-heptanoon)
METADOONI VAHEPRODUKT (4-tsüano-2-dimetüülamino-4,4-difenüülbutaan)
METÜÜLDESORFIIN (6-metüül-delta-6-desoksümorfiin)
METÜÜLDIHÜDROMORFIIN (6-metüüldihüdromorfiin)
3-METÜÜLFENTANÜÜL (N-(3-metüül-1-fenetüül-4-piperidüül)propioonaniliid); (cis-N-[3-metüül-1-(2-fenüületüül)-4-piperidüül]propioonaniliid); (trans-N-[3-metüül-1-(2-fenüületüül)-4-piperidüül]propioonaniliid)
3-METÜÜLTIOFENTANÜÜL (N-[3-metüül-1-[2-(2-tienüül)etüül]-4-piperidüül]propioonaniliid)
METOPOON (5-metüüldihüdromorfinoon)
MORAMIIDI VAHEPRODUKT (2-metüül-3-morfolino-1,1-difenüülpropaan-karboksüülhape)
MORFERIDIIN (1-(2-morfolinoetüül)-4-fenüülpiperidiin-4-karboksüülhappe etüülester)
MORFIIN
MORFIINMETOBROMIID ja teised morfiini viievalentsed lämmastikuderivaadid
MORFIIN-N-OKSIID
MPPP (1-metüül-4-fenüül-4-piperidinoolpropionaat (ester))
MÜROFIIN (müristüülbensüülmorfiin)
NIKOMORFIIN (3,6-dinikotinüülmorfiin)
NORATSÜMETADOOL ((±)-alfa-3-atsetoksü-6-metüülamino-4,4-difenüülheptaan)
NORLEVORFANOOL ((-)-3-hüdroksümorfinaan)
NORMETADOON (6-dimetüülamino-4,4-difenüül-3-heksanoon)
NORMORFIIN (demetüülmorfiin)
NORPIPANOON (4,4-difenüül-6-piperidiin-3-heksanoon)
OOPIUM
OKSÜKODOON (14-hüdroksüdihüdrokodeinoon)
OKSÜMORFOON (14-hüdroksüdihüdromorfinoon)
PARA-FLUORFENTANÜÜL (4'-fluoro-N-(1-fenetüül-4-piperidüül)propioonaniliid)
PEPAP (1-fenetüül-4-fenüül-4-piperidinoolatsetaat (ester))
PETIDIIN (1-metüül-4-fenüülpiperidiin-4-karboksüülhappe etüülester)
PETIDIINI VAHEPRODUKT A (4-tsüano-1-metüül-4-fenüülpiperidiin)
PETIDIINI VAHEPRODUKT B (4-fenüülpiperidiin-4-karboksüülhappe etüülester)
PETIDIINI VAHEPRODUKT C (1-metüül-4-fenüülpiperidiin-4-karboksüülhape)
FENADOKSOON (6-morfolino-4,4-difenüül-3-heptanoon)
FENAMPROMIID (N-(1-metüül-2-piperidinoetüül)propioonaniliid)
FENASOTSIIN (2'-hüdroksü-5,9-dimetüül-2-fenetüül-6,7-bensomorfaan)
FENOMORFAAN (3-hüdroksü-N-fenetüülmorfinaan)
FENOPERIDIIN (1-(3-hüdroksü-3-fenüülpropüül)-4-fenüülpiperidiin-4-karboksüülhappe etüülester)
PIMINODIIN (4-fenüül-1-(3-fenüülaminopropüül)-piperidiin-4-karboksüülhappe etüülester)
PIRITRAMIID (1-(3-tsüano-3,3-difenüülpropüül)-4-(1-piperidino)-piperidiin-4-karboksüülhappe amiid)
PROHEPTASIIN (1,3-dimetüül-4-fenüül-4-propüoonoksüasatsükloheptaan)
PROPERIDIIN (1-metüül-4-fenüülpiperidiin-4-karboksüülhappe isopropüülester)
RATSEMETORFAAN ((±)-3-metoksü-N-metüülmorfinaan)
RATSEMORAMIID ((±)-4-[2-metüül-4-okso-3,3-difenüül-4-(1-pürrolidinüül)-butüül]morfoliin)
RATSEMORFAAN ((±)-3-hüdroksü-N-metüülmorfinaan)
SUFENTANIIL (N-[4-(metoksümetüül)-1-[2-(2-tienüül)etüül]-4-piperidüül]propioonaniliid)
TEBAKOON (atsetüüldihüdrokodeinoon)
TEBAIIN
TIOFENTANÜÜL (N-[1-[2-(2-tienüül)etüül]-4-piperidüül]propioonaniliid)
TILIDIIN ((±)-etüül trans-2-(dimetüülamino)-1-fenüül-3-tsüklohekseen-1-karboksülaat)
TRIMEPERIDIIN (1,2,5-trimetüül-4-fenüül-4-propioonoksüpiperidiin) ja

selle nimekirja narkootiliste ainete isomeerid (kui mitte need pole spetsiaalselt välja jäetud), juhul kui selliste isomeeride olemasolu on keemiliselt võimalik;

selle nimekirja narkootiliste ainete estrid ja eetrid peale mõnes teises nimekirjas olevate, juhul kui selliste olemasolu on võimalik;

selles nimekirjas loetletud narkootiliste ainete soolad, kaasa arvatud kõikide ülalmainitud estrite, eetrite ja isomeeride soolad, juhul kui selliste soolade olemasolu on võimalik.

* Dekstrometorfaan ((+)-3-metoksü-N-metüülmorfaan) ja dekstrofaan ((+)-3-hüdroksü-N-metüülmorfinaan) on spetsiaalselt sellest nimekirjast välja jäetud.

II NIMEKIRI

ATSETÜÜLDIHÜDROKODEIIN
KODEIIN (3-metüülmorfiin)
DEKSTROPROPOKSÜFEEN (α-(+)-4-dimetüülamino-1,2-difenüül-3-metüül-2-butanoolpropionaat)
DIHÜDROKODEIIN
ETÜÜLMORFIIN (3-etüülmorfiin)
NIKOKODIIN (6-nikotinüülkodeiin)
NIKODIKODIIN (6-nikotinüüldihüdrokodeiin)
NORKODEIIN (N-demetüülkodeiin)
FOLKODIIN (morfolinüületüülmorfiin)
PROPIRAAM (N-(1-metüül-2-piperidinoetüül)-N-2-püridüülpropioonamiid) ja

selle nimekirja narkootiliste ainete isomeerid (kui need pole spetsiaalselt välja jäetud), juhul kui selliste isomeeride olemasolu on keemiliselt võimalik;

selles nimekirjas loetletud narkootiliste ainete soolad, kaasa arvatud isomeeride soolad, juhul kui selliste soolade olemasolu on võimalik.

III NIMEKIRI

1. Atsetüüldihüdrokodeiini,
Kodeiini,
Dihüdrokodeiini,
Etüülmorfiini,
Nikokodiini,
Nikodikodiini,
Norkodeiini ja
Folkodiini preparaadid,

kui need on segatud ühe või mitme ainega ja ei sisalda rohkem kui 100 milligrammi narkootilist ainet doosiühiku kohta ja nende kontsentratsioon ei ole rohkem kui 2,5% jagamatu preparaadi kohta.

2. Propiraami preparaadid, mis ei sisalda rohkem kui 100 milligrammi propiraami doosiühiku kohta ja mis on segatud vähemalt sama koguse metüültselluloosiga.

3. Suu kaudu antavad dekstropropoksüfeenipreparaadid, mis ei sisalda rohkem kui 135 milligrammi dekstropropoksüfeeni alust doosiühiku kohta või mille kontsentratsioon ei ole rohkem kui 2,5% jagamatu doosiühiku kohta eeldusel, et need preparaadid ei sisalda 1971. a psühhotroopsete ainete konventsiooniga kontrollitavaid aineid.

4. Kokaiinipreparaadid, mis ei sisalda rohkem kui 0,1% kokaiini, arvestatuna kokaiinialusena ja oopiumi- või morfiinipreparaadid, mis ei sisalda rohkem kui 0,2% morfiini, arvestatuna veevaba morfiinialusena ja mis on segatud ühe või mitme ingrediendiga nii, et narkootilist ainet ei ole võimalik preparaadist eraldada lihtsate meetoditega või sellises koguses, mis võiks ohustada üldist tervist.

5. Difenoksiini preparaadid, mis ei sisalda rohkem kui 0,5 milligrammi difenoksiini doosiühiku kohta ja atropiinsulfaati koguses, mis on ekvivalentne vähemalt 5% difenksiini doosiga.

6. Difenoksülaadi preparaadid, mis ei sisalda rohkem kui 2,5 milligrammi difenoksülaati, arvestatuna alusena, doosiühiku kohta ja atropiinsulfaati koguses, mis on ekvivalentne vähemalt 1% difenoksülaadi doosiga.

7. Pulvis ipecacuanhae et opii compositus

10 % pulbrilist oopiumi,
10% oksejuure pulbrit,
segatud korralikult
80% ükskõik missuguse pulbrilise mittenarkootilise koostisosaga.

8. Preparaadid, mis vastavad selle nimekirja eeskirjadele ja selliste preparaatide segud mis tahes mittenarkootiliste ainetega.

IV NIMEKIRI

ATSETORFIIN (3-O-atsetüültetrahüdro-7α-(1-hüdroksü-1-metüülbutüül)-6,14-endoeteno-oripaviin)
ATSETÜÜL-ALFAMETÜÜL-FENTANÜÜL (N-[1-(a-metüülfenetüül)-4-piperidüül]atseetaniliid)
ALFA-METÜÜLFENTANÜÜL (N-[1-(α-metüülfenüül)-4-piperidüül]propioonaniliid)
ALFA-METÜÜLTIOFENTANÜÜL (N-[1-[1-metüül-2-(2-tienüül)etüül]-4-piperidüül]propioonaniliid)
BEETA-HÜDROKSÜFENTANÜÜL (N-[1-(β-hüdroksüfenetüül)-4-piperidüül]propioonaniliid)
BEETA-HÜDROKSÜ-3-METÜÜLFENTANÜÜL (N-[1-(β-hüdroksüfenetüül)-3-metüül-4-piperidüül]propioonaniliid)
KANEP (KANNABIS) ja KANEPIVAIK
DESOMORFIIN (dihüdrodesoksümorfiin)
ETORFIIN (tetrahüdro-7α-(1-hüdroksü-1-metüülbutüül)-6,14-endoeteno-oripaviin)
HEROIIN (diatsetüülmorfiin)
KETOBEMIDOON (4-meta-hüdroksüfenüül-1-metüül-4-propionüülpiperidiin)
3-METÜÜLFENTANÜÜL (N-(3-metüül-1-fenetüül-4-piperidüül)propioonaniliid); (cis-N-[3-metüül-1-(2-fenüületüül)-4-piperidüül]propioonaniliid); (trans-N-[3-metüül-1-(2-fenüületüül)-4-piperidüül]propioonaniliid)
3-METÜÜLTIOFENTANÜÜL (N-[3-metüül-1-[2-(2-tienüül)etüül]-4-piperidüül]propioonaniliid)
MPPP (1-metüül-4-fenüül-4-piperidinoolpropionaat (ester))
PARAFLUORFENTANÜÜL (4'-fluoro-N-(1-fenetüül-4-piperidüül)propioonaniliid)
PEPAP (1-fenetüül-4-fenüül-4-piperidinoolatsetaat (ester))
TIOFENTANÜÜL (N-[1-[2-(2-tienüül)etüül]-4-piperidüül]propioonaniliid) ja
selles nimekirjas loetletud narkootiliste ainete soolad, juhul kui selliste soolade olemasolu on võimalik.

SINGLE CONVENTION ON NARCOTIC DRUGS, 1961,
as Amended by the 1972 Protocol Amending the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961

PREAMBLE

The Parties,

Concerned with the health and welfare of mankind,

Recognizing that the medical use of narcotic drugs continues to be indispensable for the relief of pain and suffering and that adequate provision must be made to ensure the availability of narcotic drugs for such purposes,

Recognizing that addiction to narcotic drugs constitutes a serious evil for the individual and is fraught with social and economic danger to mankind,

Conscious of their duty to prevent and combat this evil,

Considering that effective measures against abuse of narcotic drugs require co-ordinated and universal action,

Understanding that such universal action calls for international co-operation guided by the same principles and aimed at common objectives,

Acknowledging the competence of the United Nations in the field of narcotics control and desirous that the international organs concerned should be within the framework of that Organization,

Desiring to conclude a generally acceptable international convention replacing existing treaties on narcotic drugs, limiting such drugs to medical and scientific use, and providing for continuous international co-operation and control for the achievement of such aims and objectives,

Hereby agree as follows:[1]

Article 1. Definitions

1. Except where otherwise expressly indicated or where the context otherwise requires, the following definitions shall apply throughout the Convention:
(a) “Board” means the International Narcotics Control Board.
(b) “Cannabis” means the flowering or fruiting tops of the cannabis plant (excluding the seeds and leaves when not accompanied by the tops) from which the resin has not been extracted, by whatever name they may be designated,
(c) “Cannabis plant” means any plant of the genus Cannabis,
(d) “Cannabis resin” means the separated resin, whether crude or purified, obtained from the cannabis plant.
(e) “Coca bush” means the plant of any species of the genus Erythroxylon.
(f) “Coca leaf” means the leaf of the coca bush except a leaf from which all ecgonine, cocaine and any other ecgonine alkaloids have been removed.
(g) “Commission” means the Commission on Narcotic Drugs of the Council.
(h) “Council” means the Economic and Social Council of the United Nations.
(i) “Cultivation” means the cultivation of the opium poppy, coca bush or cannabis plant.
(j) “Drug” means any of the substances in Schedules I and II, whether natural or synthetic.
(k) “General Assembly” means the General Assembly of the United Nations.
(l) “Illicit traffic” means cultivation or trafficking in drugs contrary to the provisions of this Convention.
(m) “Import” and “export” mean in their respective connotations the physical transfer of drugs from one State to another State, or from one territory to another territory of the same State.
(n) “Manufacture” means all processes, other than production, by which drugs may be obtained and includes refining as well as the transformation of drugs into other drugs.
(o) “Medicinal opium” means opium which has undergone the processes necessary to adapt it for medicinal use.
(p) “Opium” means the coagulated juice of the opium poppy.
(q) “Opium poppy” means the plant of the species Papaver somniferum L.
(r) “Poppy straw” means all parts (except the seeds) of the opium poppy, after mowing.
(s) “Preparation” means a mixture, solid or liquid, containing a drug.
(t) “Production” means the separation of opium, coca leaves, cannabis and cannabis resin from the plants from which they are obtained.
(u) “Schedule I”, “Schedule II”, “Schedule III” and “Schedule IV” mean the correspondingly numbered list of drugs or preparations annexed to this Convention, as amended from time to time in accordance with article 3.
(v) “Secretary-General” means the Secretary-General of the United Nations.
(w) “Special stocks” means the amounts of drugs held in a country or territory by the Government of such country or territory for special government purposes and to meet exceptional circumstances; and the expression “special purposes” shall be construed accordingly.

(x) “Stocks” means the amounts of drugs held in a country or territory and intended for:
    (i) Consumption in the country or territory for medical and scientific purposes,
    (ii) Utilization in the country or territory for the manufacture of drugs and other substances, or
    (iii) Export;
but does not include the amounts of drugs held in the country or territory,
    (iv) By retail pharmacists or other authorized retail distributors and by institutions or qualified persons in the duly authorized exercise of therapeutic or scientific functions, or
    (v) As “special stocks”.

(y) “Territory” means any part of a State which is treated as a separate entity for the application of the system of import certificates and export authorizations provided for in article 31. This definition shall not apply to the term “territory” as used in articles 42 and 46.

2. For the purposes of this Convention a drug shall be regarded as “consumed” when it has been supplied to any person or enterprise for retail distribution, medical use or scientific research; and “consumption” shall be construed accordingly.

Article 2. Substances Under Control

1. Except as to measures of control which are limited to specified drugs, the drugs in Schedule I are subject to all measures of control applicable to drugs under this Convention and in particular to those prescribed in article 4(c), 19, 20, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 34 and 37.

2. The drugs in Schedule II are subject to the same measures of control as drugs in Schedule I with the exception of the measures prescribed in article 30, paragraphs 2 and 5, in respect of the retail trade.

3. Preparations other than those in Schedule III are subject to the same measures of control as the drugs which they contain, but estimates (article 19) and statistics (article 20) distinct from those dealing with these drugs shall not be required in the case of such preparations, and article 29, paragraph 2(c) and article 30, paragraph 1(b)(ii) need not apply.

4. Preparations in Schedule III are subject to the same measures of control as preparations containing drugs in Schedule II except that article 31, paragraphs 1(b) and 3 to 15 and, as regards their acquisition and retail distribution, article 34, paragraph (b), need not apply, and that for the purpose of estimates (article 19) and statistics (article 20) the information required shall be restricted to the quantities of drugs used in the manufacture of such preparations.

5. The drugs in Schedule IV shall also be included in Schedule I and subject to all measures of control applicable to drugs in the latter Schedule, and in addition thereto:
(a) A Party shall adopt any special measures of control which in its opinion are necessary having regard to the particularly dangerous properties of a drug so included; and
(b) A Party shall, if in its opinion the prevailing conditions in its country render it the most appropriate means of protecting the public health and welfare, prohibit the production, manufacture, export and import of, trade in, possession or use of any such drug except for amounts which may be necessary for medical and scientific research only, including clinical trials therewith to be conducted under or subject to the direct supervision and control of the Party.

6. In addition to the measures of control applicable to all drugs in Schedule I, opium is subject to the provisions of article 19, paragraph 1, subparagraph (f), and of articles 21bis, 23 and 24, the coca leaf to those of articles 26 and 27 and cannabis to those of article 28.

7. The opium poppy, the coca bush, the cannabis plant, poppy straw and cannabis leaves are subject to the control measures prescribed in article 19, paragraph 1, subparagraph (e), article 20, paragraph 1, subparagraph (g), article 21bis and in articles 22 to 24; 22, 26 and 27; 22 and 28; 25; and 28, respectively.

8. The Parties shall use their best endeavours to apply to substances which do not fall under this Convention, but which may be used in the illicit manufacture of drugs, such measures of supervision as may be practicable.

9. Parties are not required to apply the provisions of this Convention to drugs which are commonly used in industry for other than medical or scientific purposes, provided that:
(a) They ensure by appropriate methods of denaturing or by other means that the drugs so used are not liable to be abused or have ill effects (article 3, paragraph 3) and that the harmful substances cannot in practice be recovered; and
(b) They include in the statistical information (article 20) furnished by them the amount of each drug so used.

Article 3. Chances in the Scope of Control

1. Where a Party or the World Health Organization has information which in its opinion may require an amendment to any of the Schedules, it shall notify the Secretary-General and furnish him with the information in support of the notification.

2. The Secretary-General shall transmit such notification, and any information which he considers relevant, to the Parties, to the Commission, and, where the notification is made by a Party, to the World Health Organization.

3. Where a notification relates to a substance not already in Schedule I or in Schedule II,
    (i) The Parties shall examine in the light of the available information the possibility of the provisional application to the substance of all measures of control applicable to drugs in Schedule I;
    (ii) Pending its decision as provided in subparagraph (iii) of this paragraph, the Commission may decide that the Parties apply provisionally to that substance all measures of control applicable to drugs in Schedule I. The Parties shall apply such measures provisionally to the substance in question;
    (iii) If the World Health Organization finds that the substance is liable to similar abuse and productive of similar ill effects as the drugs in Schedule I or Schedule II or is convertible into a drug, it shall communicate that finding to the Commission which may, in accordance with the recommendation of the World Health Organization, decide that the substance shall be added to Schedule I or Schedule II.

4. If the World Health Organization finds that a preparation because of the substances which it contains is not liable to abuse and cannot produce ill effects (paragraph 3) and that the drug therein is not readily recoverable, the Commission may, in accordance with the recommendation of the World Health Organization, add that preparation to Schedule III.

5. If the World Health Organization finds that a drug in Schedule I is particularly liable to abuse and to produce ill effects (paragraph 3) and that such liability is not offset by substantial therapeutic advantages not possessed by substances other than drugs in Schedule IV, the Commission may, in accordance with the recommendation of the World Health Organization, place that drug in Schedule IV.

6. Where a notification relates to a drug already in Schedule I or Schedule II or to a preparation in Schedule III, the Commission, apart from the measure provided for in paragraph 5, may, in accordance with the recommendation of the World Health Organization, amend any of the Schedules by:
(a) Transferring a drug from Schedule I to Schedule II or from Schedule II to Schedule I; or
(b) Deleting a drug or a preparation as the case may be, from a Schedule.

7. Any decision of the Commission taken pursuant to this article shall be communicated by the Secretary-General to all States Members of the United Nations, to non-member States Parties to this Convention, to the World Health Organization and to the Board. Such decision shall become effective with respect to each Party on the date of its receipt of such communication, and the Parties shall thereupon take such action as may be required under this Convention.

8. (a) The decisions of the Commission amending any of the Schedules shall be subject to review by the Council upon the request of any Party filed within ninety days from receipt of notification of the decision. The request for review shall be sent to the Secretary-General together with all relevant information upon which the request for review is based;

(b) The Secretary-General shall transmit copies of the request for review and relevant information to the Commission, the World Health Organization and to all the Parties inviting them to submit comments within ninety days. All comments received shall be submitted to the Council for consideration;

(c) The Council may confirm, alter or reverse the decision of the Commission, and the decision of the Council shall be final. Notification of the Council's decision shall be transmitted to all States Members of the United Nations, to non-member States Parties to this Convention, to the Commission, to the World Health Organization, and to the Board;

(d) During pendency of the review the original decision of the Commission shall remain in effect.

9. Decisions of the Commission taken in accordance with this article shall not be subject to the review procedure provided for in article 7.

Article 4. General Obligations

The parties shall take such legislative and administrative measures as may be necessary:
(a) To give effect to and carry out the provisions of this Convention within their own territories;
(b) To co-operate with other States in the execution of the provisions of this Convention; and
(c) Subject to the provisions of this Convention, to limit exclusively to medical and scientific purposes the production, manufacture, export, import, distribution of, trade in, use and possession of drugs.

Article 5. The International Control Organs

The Parties, recognizing the competence of the United Nations with respect to the international control of drugs, agree to entrust to the Commission on Narcotic Drugs of the Economic and Social Council, and to the International Narcotics Control Board, the functions respectively assigned to them under this Convention.

Article 6. Expenses of the International Control Organs

The expenses of the Commission and the Board will be borne by the United Nations in such manner as shall be decided by the General Assembly. The Parties which are not Members of the United Nations shall contribute to these expenses such amounts as the General Assembly finds equitable and assess from time to time after consultation with the Governments of these Parties.

Article 7. Review of Decisions and Recommendations of the Commission

Except for decisions under article 3, each decision or recommendation adopted by the Commission pursuant to the provisions of this Convention shall be subject to approval or modification by the Council or the General Assembly in the same way as other decisions or recommendations of the Commission.

Article 8. Functions of the Commission

The Commission is authorized to consider all matters pertaining to the aims of this Convention, and in particular:
(a) To amend the Schedules in accordance with article 3;
(b) To call the attention of the Board to any matters which may be relevant to the functions of the Board;
(c) To make recommendations for the implementation of the aims and provisions of this Convention, including programmes of scientific research and the exchange of information of a scientific or technical nature; and
(d) To draw the attention of non-parties to decisions and recommendations which it adopts under this Convention, with a view to their considering taking action in accordance therewith.

Article 9. Composition and Functions of the Board

1. The Board shall consist of thirteen members to be elected by the Council as follows:
(a) Three members with medical, pharmacological or pharmaceutical experience from a list of at least five persons nominated by the World Health Organization; and
(b) Ten members from a list of persons nominated by the Members of the United Nations and by Parties which are not Members of the United Nations.

2. Members of the Board shall be persons who, by their competence, impartiality and disinterestedness, will command general confidence. During their term of office they shall not hold any position or engage in any activity which would be liable to impair their impartiality in the exercise of their functions. The Council shall, in consultation with the Board, make all arrangements necessary to ensure the full technical independence of the Board in carrying out its functions.

3. The Council, with due regard to the principle of equitable geographic representation, shall give consideration to the importance of including on the Board, in equitable proportion, persons possessing a knowledge of the drug situation in the producing, manufacturing, and consuming countries, and connected with such countries.

4. The Board, in co-operation with Governments, and subject to the terms of this Convention, shall endeavour to limit the cultivation, production, manufacture and use of drugs to an adequate amount required for medical and scientific purposes, to ensure their availability for such purposes and to prevent illicit cultivation, production and manufacture of, and illicit trafficking in and use of, drugs.

5. All measures taken by the Board under this Convention shall be those most consistent with the intent to further the co-operation of Governments with the Board and to provide the mechanism for a continuing dialogue between Governments and the Board which will lend assistance to and facilitate effective national action to attain the aims of this Convention.

Article 10. Terms of Office and Remuneration of Members of the Board

1. The members of the Board shall serve for a period of five years, and may be re-elected.

2. The term of office of each member of the Board shall end on the eve of the first meeting of the Board which his successor shall be entitled to attend.

3. A member of the Board who has failed to attend three consecutive sessions shall be deemed to have resigned.

4. The Council, on the recommendation of the Board, may dismiss a member of the Board who has ceased to fulfil the conditions required for membership by paragraph 2 of article 9. Such recommendation shall be made by an affirmative vote of nine members of the Board.

5. Where a vacancy occurs on the Board during the term of office of a member, the Council shall fill such vacancy as soon as possible and in accordance with the applicable provisions of article 9, by electing another member for the remainder of the term.

6. The members of the Board shall receive an adequate remuneration as determined by the General Assembly.

Article 11. Rules of Procedure of the Board

1. The Board shall elect its own President and such other officers as it may consider necessary and shall adopt its rules of procedure.

2. The Board shall meet as often as, in its opinion, may be necessary for the proper discharge of its functions, but shall hold at least two sessions in each calendar year.

3. The quorum necessary at meetings of the Board shall consist of eight members.

Article 12. Administration of the Estimate System

1. The Board shall fix the date or dates by which, and the manner in which, the estimates as provided in article 19 shall be furnished and shall prescribe the forms therefor.

2. The Board shall, in respect of countries and territories to which this Convention does not apply, request the Governments concerned to furnish estimates in accordance with the provisions of this Convention.

3. If any State fails to furnish estimates in respect of any of its territories by the date specified, the Board shall, as far as possible, establish the estimates. The Board in establishing such estimates shall to the extent practicable do so in co-operation with the Government concerned.

4. The Board shall examine the estimates, including supplementary estimates, and, except as regards requirements for special purposes, may require such information as it considers necessary in respect of any country or territory on behalf of which an estimate has been furnished, in order to complete the estimate or to explain any statement contained therein.

5. The Board, with a view to limiting the use and distribution of drugs to an adequate amount required for medical and scientific purposes and to ensuring their availability for such purposes, shall as expeditiously as possible confirm the estimates, including supplementary estimates, or, with the consent of the Government concerned, may amend such estimates. In case of a disagreement between the Government and the Board, the latter shall have the right to establish, communicate and publish its own estimates, including supplementary estimates.

6. In addition to the reports mentioned in article 15, the Board shall, at such times as it shall determine but at least annually, issue such information on the estimates as in its opinion will facilitate the carrying out of this Convention.

Article 13. Administration of the Statistical Returns System

1. The Board shall determine the manner and form in which statistical returns shall be furnished as provided in article 20 and shall prescribe the forms therefor.

2. The Board shall examine the returns with a view to determining whether a Party or any other State has complied with the provisions of this Convention.

3. The Board may require such further information as it considers necessary to complete or explain the information contained in such statistical returns.

4. It shall not be within the competence of the Board to question or express an opinion on statistical information respecting drugs required for special purposes.

Article 14. Measures by the Board to Ensure the Execution of Provisions of the Convention

1. (a) If, on the basis of its examination of information submitted by Governments to the Board under the provisions of this Convention, or of information communicated by United Nations organs or by specialized agencies or, provided that they are approved by the Commission on the Board's recommendation, by either other intergovernmental organizations or international non-governmental organizations which have direct competence in the subject matter and which are in consultative status with the Economic and Social Council under Article 71 of the Charter of the United Nations or which enjoy a similar status by special agreement with the Council, the Board has objective reasons to believe that the aims of this Convention are being seriously endangered by reason of the failure of any Party, country or territory to carry out the provisions of this Convention, the Board shall have the right to propose to the Government concerned the opening of consultations or to request it to furnish explanations. If, without any failure in implementing the provisions of the Convention, a Party or a country or territory has become, or if there exists evidence of a serious risk that it may become, an important centre of illicit cultivation, production or manufacture of, or traffic in or consumption of drugs, the Board has the right to propose to the Government concerned the opening of consultations. Subject to the right of the Board to call the attention of the Parties, the Council and the Commission to the matter referred to in subparagraph (d) below, the Board shall treat as confidential a request for information and an explanation by a Government or a proposal for consultations and the consultations held with a Government under this subparagraph.

(b) After taking action under subparagraph (a) above, the Board, if satisfied that it is necessary to do so, may call upon the Government concerned to adopt such remedial measures as shall seem under the circumstances to be necessary for the execution of the provisions of this Convention.

(c) The Board may, if it thinks such action necessary for the purpose of assessing a matter referred to in subparagraph (a) of this paragraph, propose to the Government concerned that a study of the matter be carried out in its territory by such means as the Government deems appropriate. If the Government concerned decides to undertake this study, it may request the Board to make available the expertise and the services of one or more persons with the requisite competence to assist the officials of the Government in the proposed study. The person or persons whom the Board intends to make available shall be subject to the approval of the Government. The modalities of this study and the time-limit within which the study has to be completed shall be determined by consultation between the Government and the Board. The Government shall communicate to the Board the results of the study and shall indicate the remedial measures that it considers necessary to take.

(d) If the Board finds that the Government concerned has failed to give satisfactory explanations when called upon to do so under subparagraph (a) above, or has failed to adopt any remedial measures which it has been called upon to take under subparagraph (b) above, or that there is a serious situation that needs co-operative action at the international level with a view to remedying it, it may call the attention of the Parties, the Council and the Commission to the matter. The Board shall so act if the aims of this Convention are being seriously endangered and it has not been possible to resolve the matter satisfactorily in any other way. It shall also so act if it finds that there is a serious situation that needs co-operative action at the international level with a view to remedying it and that bringing such a situation to the notice of the Parties, the Council and the Commission is the most appropriate method of facilitating such co-operative action; after considering the reports of the Board, and of the Commission if available on the matter, the Council may draw the attention of the General Assembly to the matter.

2. The Board, when calling the attention of the Parties, the Council and the Commission to a matter in accordance with paragraph 1(d) above, may, if it is satisfied that such a course is necessary, recommend to Parties that they stop the import of drugs, the export of drugs, or both, from or to the country or territory concerned, either for a designated period or until the Board shall be satisfied as to the situation in that country or territory. The State concerned may bring the matter before the Council.

3. The Board shall have the right to publish a report on any matter dealt with under the provisions of this article, and communicate it to the Council, which shall forward it to all Parties. If the Board publishes in this report a decision taken under this article or any information relating thereto, it shall also publish therein the views of the Government concerned if the latter so requests.

4. If in any case a decision of the Board which is published under this article is not unanimous, the views of the minority shall be stated.

5. Any State shall be invited to be represented at a meeting of the Board at which a question directly interesting il is considered under this article.

6. Decisions of the Board under this article shall be taken by a two-thirds majority of the whole number of the Board.

Article 14bis. Technical and Financial Assistance

In cases which it considers appropriate and either in addition or as an alternative to measures set forth in article 14, paragraphs 1 and 2, the Board, with the agreement of the Government concerned, may recommend to the competent United Nations organs and to the specialized agencies that technical or financial assistance, or both, be provided to the Government in support of its efforts to carry out its obligations under this Convention, including those set out or referred to in articles 2, 35, 38 and 38bis.

Article 15. Reports of the Board

1. The Board shall prepare an annual report on its work and such additional reports as it considers necessary containing also an analysis of the estimates and statistical information at its disposal, and, in appropriate cases, an account of the explanations, if any, given by or required of Governments, together with any observations and recommendations which the Board desires to make. These reports shall be submitted to the Council through the Commission, which may make such comments as it sees fit.

2. The reports shall be communicated to the Parties and subsequently published by the Secretary-General. The Parties shall permit their unrestricted distribution.

Article 16. Secretariat

The secretariat services of the Commission and the Board shall be furnished by the Secretary-General. In particular, the Secretary of the Board shall be appointed by the Secretary-General in consultation with the Board.

Article 17. Special Administration

The Parties shall maintain a special administration for the purpose of applying the provisions of this Convention.

Article 18. Information to be Furnished by Parties to the Secretary-General

1. The Parties shall furnish to the Secretary-General such information as the Commission may request as being necessary for the performance of its functions, and in particular:
(a) An annual report on the working of the Convention within each of their territories;
(b) The text of all laws and regulations from time to time promulgated in order to give effect to this Convention;
(c) Such particulars as the Commission shall determine concerning cases of illicit traffic, including particulars of each case of illicit traffic discovered which may be of importance, because of the light thrown on the source from which drugs are obtained for the illicit traffic, or because of quantities involved or the method employed by illicit traffickers; and
(d) The names and addresses of the governmental authorities empowered to issue export and import authorizations or certificates.

2. Parties shall furnish the information referred to in the preceding paragraph in such manner and by such dates and use such forms as the Commission may request.

Article 19. Estimates of Drug Requirements

1. The Parties shall furnish to the Board each year for each of their territories, in the manner and form prescribed by the Board, estimates on forms supplied by it in respect of the following matters:
(a) Quantities of drugs to be consumed for medical and scientific purposes;
(b) Quantities of drugs to be utilized for the manufacture of other drugs, of preparations in Schedule III, and of substances not covered by this Convention;
(c) Stocks of drugs to be held as at 31 December of the year to which the estimates relate;
(d) Quantities of drugs necessary for addition to special stocks;
(e) The area (in hectares) and the geographical location of land to be used for the cultivation of the opium poppy;
(f) Approximate quantity of opium to be produced;
(g) The number of industrial establishments which will manufacture synthetic drugs; and
(h) The quantities of synthetic drugs to be manufactured by each of the establishments referred to in the preceding subparagraph.

2. (a) Subject to the deductions referred to in paragraph 3 of article 21, the total of the estimates for each territory and each drug except opium and synthetic drugs shall consist of the sum of the amounts specified under subparagraphs (a), (b) and (d) of paragraph 1 of this article, with the addition of any amount required to bring the actual stocks on hand at 31 December of the preceding year to the level estimated as provided in subparagraph (c) of paragraph 1.

(b) Subject to the deductions referred to in paragraph 3 of article 21 regarding imports and in paragraph 2 of article 21bis, the total of the estimates for opium for each territory shall consist either of the sum of the amounts specified under subparagraphs (a), (b) and (d) of paragraph 1 of this article, with the addition of any amount required to bring the actual stocks on hand at 31 December of the preceding year to the level estimated as provided in subparagraph (c) of paragraph 1, or of the amount specified under subparagraph (f) of paragraph 1 of this article, whichever is higher.

(c) Subject to the deductions referred to in paragraph 3 of article 21, the total of the estimates for each territory for each synthetic drug shall consist either of the sum of the amounts specified under subparagraphs (a), (b) and (d) of paragraph 1 of this article, with the addition of any amount required to bring the actual stocks on hand at 31 December of the preceding year to the level estimated as provided in subparagraph (c) of paragraph 1, or of the sum of the amounts specified under subparagraph (h) of paragraph 1 of this article, whichever is higher.

(d) The estimates furnished under the preceding subparagraphs of this paragraph shall be appropriately modified to take into account any quantity seized and thereafter released for licit use as well as any quantity taken from special stocks for the requirements of the civilian population.

3. Any State may during the year furnish supplementary estimates with an explanation of the circumstances necessitating such estimates.

4. The Parties shall inform the Board of the method used for determining quantities shown in the estimates and of any changes in the said method.

5. Subject to the deductions referred to in paragraph 3 of article 21, and account being taken where appropriate of the provisions of article 21bis, the estimates shall not be exceeded.

Article 20. Statistical Returns to be Furnished to the Board

1. The Parties shall furnish to the Board for each of their territories, in the manner and form prescribed by the Board, statistical returns on forms supplied by it in respect of the following matters:
(a) Production or manufacture of drugs;
(b) Utilization of drugs for the manufacture of other drugs, of preparations in Schedule III and of substances not covered by this Convention, and utilization of poppy straw for the manufacture of drugs;
(c) Consumption of drugs;
(d) Imports and exports of drugs and poppy straw;
(e) Seizures of drugs and disposal thereof;
(f) Stocks of drugs as at 31 December of the year to which the returns relate; and
(g) Ascertainable area of cultivation of the opium poppy.

2. (a) The statistical returns in respect of the matters referred to in paragraph 1, except subparagraph (d), shall be prepared annually and shall be furnished to the Board not later than 30 June following the year to which they relate.
(b) The statistical returns in respect to the matters referred to in subparagraph (d) of paragraph 1 shall be prepared quarterly and shall be furnished to the Board within one month after the end of the quarter to which they relate.

3. The Parties are not required to furnish statistical returns respecting special stocks, but shall furnish separately returns respecting drugs imported into or procured within the country or territory for special purposes, as well as quantities of drugs withdrawn from special stocks to meet the requirements of the civilian population.

Article 21. Limitation of Manufacture and Importation

1. The total of the quantities of each drug manufactured and imported by any country or territory in any one year shall not exceed the sum of the following:
(a) The quantity consumed, within the limit of the relevant estimate, for medical and scientific purposes;
(b) The quantity used, within the limit of the relevant estimate, for the manufacture of other drugs, of preparations in Schedule III, and of substances not covered by this Convention;
(c) The quantity exported;
(d) The quantity added to the stock for the purpose of bringing that stock up to the level specified in the relevant estimate; and
(e) The quantity acquired within the limit of the relevant estimate for special purposes.

2. From the sum of the quantities specified in paragraph 1 there shall be deducted any quantity that has been seized and released for licit use, as well as any quantity taken from special stocks for the requirements of the civilian population.

3. If the Board finds that the quantity manufactured and imported in any one year exceeds the sum of the quantities specified in paragraph 1, less any deductions required under paragraph 2 of this article, any excess so established and remaining at the end of the year shall, in the following year, be deducted from the quantity to be manufactured or imported and from the total of the estimates as defined in paragraph 2 of article 19.

4. (a) If it appears from the statistical returns on imports or exports (article 20) that the quantity exported to any country or territory exceeds the total of the estimates for that country or territory, as defined in paragraph 2 of article 19, with the addition of the amounts shown to have been exported, and after deduction of any excess as established in paragraph 3 of this article, the Board may notify this fact to States which, in the opinion of the Board, should be so informed;

(b) On receipt of such a notification, Parties shall not during the year in question authorize any further exports of the drug concerned to that country or territory, except:
    (i) In the event of a supplementary estimate being furnished for that country or territory in respect both of any quantity over-imported and of the additional quantity required, or
    (ii) In exceptional cases where the export, in the opinion of the Government of the exporting country, is essential for the treatment of the sick.

Article 21bis. Limitation of Production of Opium

1. The production of opium by any country or territory shall be organized and controlled in such manner as to ensure that, as far as possible, the quantity produced in any one year shall not exceed the estimate of opium to be produced as established under paragraph 1(f) of article 19.

2. If the Board finds on the basis of information at its disposal in accordance with the provisions of this Convention that a Party which has submitted an estimate under paragraph 1(f) of article 19 has not limited opium produced within its borders to licit purposes in accordance with relevant estimates and that a significant amount of opium produced, whether licitly or illicitly, within the borders of such a Party, has been introduced into the illicit traffic, it may, after studying the explanations of the Party concerned, which shall be submitted to it within one month after notification of the finding in question, decide to deduct all, or a portion, of such an amount from the quantity to be produced and from the total of the estimates as defined in paragraph 2(b) of article 19 for the next year in which such a deduction can be technically accomplished, taking into account the season of the year and contractual commitments to export opium. This decision shall take effect ninety days after the Party concerned is notified thereof.

3. After notifying the Party concerned of the decision it has taken under paragraph 2 above with regard to a deduction, the Board shall consult with that Party in order to resolve the situation satisfactorily.

4. If the situation is not satisfactorily resolved, the Board may utilize the provisions of article 14 where appropriate.

5. In taking its decision with regard to a deduction under paragraph 2 above, the Board shall take into account not only all relevant circumstances including those giving rise to the illicit traffic problem referred to in paragraph 2 above, but also any relevant new control measures which may have been adopted by the Party.

Article 22. Special Provision Applicable to Cultivation

1. Whenever the prevailing conditions in the country or a territory of a Party render the prohibition of the cultivation of the opium poppy, the coca bush or the cannabis plant the most suitable measure, in its opinion, for protecting the public health and welfare and preventing the diversion of drugs into the illicit traffic, the Party concerned shall prohibit cultivation.

2. A Party prohibiting cultivation of the opium poppy or the cannabis plant shall take appropriate measures to seize any plants illicitly cultivated and to destroy them, except for small quantities required by the Party for scientific or research purposes.

Article 25. National Opium Agencies

1. A Party that permits the cultivation of the opium poppy for the production of opium shall establish, if it has not already done so, and maintain, one or more government agencies (hereafter in this article referred to as the Agency) to carry out the functions required under this article.

2. Each such Party shall apply the following provisions to the cultivation of the opium poppy for the production of opium and to opium;
(a) The Agency shall designate the areas in which, and the plots of land on which, cultivation of the opium poppy for the purpose of producing opium shall be permitted.
(b) Only cultivators licensed by the Agency shall be authorized to engage in such cultivation.
(c) Each licence shall specify the extent of the land on which the cultivation is permitted.
(d) All cultivators of the opium poppy shall be required to deliver their total crops of opium to the Agency. The Agency shall purchase and take physical possession of such crops as soon as possible, but not later than four months after the end of the harvest.
(e) The Agency shall, in respect of opium, have the exclusive right of importing, exporting, wholesale trading and maintaining stocks other than those held by manufacturers of opium alkaloids, medicinal opium or opium preparations. Parties need not extend this exclusive right to medicinal opium and opium preparations.

3. The governmental functions referred to in paragraph 2 shall be discharged by a single government agency if the constitution of the Party concerned permits it.

Article 24. Limitation on Production of Opium for International Trade

1. (a) If any Party intends to initiate the production of opium or to increase existing production, it shall take account of the prevailing world need for opium in accordance with the estimates thereof published by the Board so that the production of opium by such Party does not result in overproduction of opium in the world.

(b) A Party shall not permit the production of opium or increase the existing production thereof if in its opinion such production or increased production in its territory may result in illicit traffic in opium.

2. (a) Subject to paragraph 1, where a Party which as of 1 January 1961 was not producing opium for export desires to export opium which it produces, in amounts not exceeding five tons annually, it shall notify the Board, furnishing with such notification information regarding:
    (i) The controls in force as required by this Convention respecting the opium to be produced and exported; and
    (ii) The name of the country or countries to which it expects to export such opium;

and the Board may either approve such notification or may recommend to the Party that it not engage in the production of opium for export.

(b) Where a Party other than a Party referred to in paragraph 3 desires to produce opium for export in amounts exceeding five tons annually, it shall notify the Council, furnishing with such notification relevant information including:
   (i) The estimated amounts to be produced for export;
   (ii) The controls existing or proposed respecting the opium to be produced;
   (iii) The name of the country or countries to which it expects to export such opium;

and the Council shall either approve the notification or may recommend to the Party that it not engage in the production of opium for export.

3. Notwithstanding the provisions of subparagraphs (a) and (b) of paragraph 2, a Party that during ten years immediately prior to 1 January 1961 exported opium which such country produced may continue to export opium which it produces.

4. (a) A Party shall not import opium from any country or territory except opium produced in the territory of:
   (i) A Party referred to in paragraph 3;
   (ii) A Party that has notified the Board as provided in subparagraph (a) of paragraph 2; or
   (iii) A Party that has received the approval of the Council as provided in subparagraph (b) of paragraph 2.

(b) Notwithstanding subparagraph (a) of this paragraph, a Party may import opium produced by any country which produced and exported opium during the ten years prior to 1 January 1961 if such country has established and maintains a national control organ or agency for the purposes set out in article 23 and has in force an effective means of ensuring that the opium it produces is not diverted into the illicit traffic.

5. The provisions of this article do not prevent a Party:
(a) From producing opium sufficient for its own requirements; or
(b) From exporting opium seized in the illicit traffic, to another Party in accordance with the requirements of this Convention.

Article 25. Control of Poppy Straw

1. A Party that permits the cultivation of the opium poppy for purposes other than the production of opium shall take all measures necessary to ensure:
(a) That opium is not produced from such opium poppies; and
(b) That the manufacture of drugs from poppy straw is adequately controlled.

2. The Parties shall apply to poppy straw the system of import certificates and export authorizations as provided in article 31, paragraphs 4 to 15.

3. The Parties shall furnish statistical information on the import and export of poppy straw as required for drugs under article 20, paragraphs 1(d) and 2(b).

Article 26. The Coca Bush and Coca Leaves

1. If a Party permits the cultivation of the coca bush, it shall apply thereto and to coca leaves the system of controls as provided in article 23 respecting the control of the opium poppy, but as regards paragraph 2(d) of that article, the requirements imposed on the Agency therein referred to shall be only to take physical possession of the crops as soon as possible after the end of the harvest.

2. The Parties shall so far as possible enforce the uprooting of all coca bushes which grow wild. They shall destroy the coca bushes if illegally cultivated.

Article 27. Additional Provisions Relating to Coca Leaves

1. The Parties may permit the use of coca leaves for the preparation of a flavouring agent, which shall not contain any alkaloids, and, to the extent necessary for such use, may permit the production, import, export, trade in and possession of such leaves.

2. The Parties shall furnish separately estimates (article 19) and statistical information (article 20) in respect of coca leaves for preparation of the flavouring agent, except to the extent that the same coca leaves are used for the extraction of alkaloids and the flavouring agent, and so explained in the estimates and statistical information.

Article 28. Control of Cannabis

1. If a Party permits the cultivation of the cannabis plant for the production of cannabis or cannabis resin, it shall apply thereto the system of controls as provided in article 23 respecting the control of the opium poppy.

2. This Convention shall not apply to the cultivation of the cannabis plant exclusively for industrial purposes (fibre and seed) or horticultural purposes.

3. The Parties shall adopt such measures as may be necessary to prevent the misuse of, and illicit traffic in, the leaves of the cannabis plant.

Article 29. Manufacture

1. The Parties shall require that the manufacture of drugs be under licence except where such manufacture is carried out by a State enterprise or State enterprises.

2. The Parties shall:
(a) Control all persons and enterprises carrying on or engaged in the manufacture of drugs;
(b) Control under licence the establishments and premises in which such manufacture may take place; and
(c) Require that licensed manufacturers of drugs obtain periodical permits specifying the kinds and amounts of drugs which they shall be entitled to manufacture. A periodical permit, however, need not be required for preparations.

3. The Parties shall prevent the accumulation, in the possession of drug manufacturers, of quantities of drugs and poppy straw in excess of those required for the normal conduct of business, having regard to the prevailing market conditions.

Article 30. Trade and Distribution

1. (a) The Parties shall require that the trade in and distribution of drugs be under licence except where such trade or distribution is carried out by a State enterprise or State enterprises.

(b) The Parties shall:
(i) Control all persons and enterprises carrying on or engaged in the trade in or distribution of drugs;
(ii) Control under licence the establishments and premises in which such trade or distribution may take place. The requirement of licensing need not apply to preparations.

(c) The provisions of subparagraphs (a) and (b) relating to licensing need not apply to persons duly authorized to perform and while performing therapeutic or scientific functions.

2. The Parties shall also:
(a) Prevent the accumulation in the possession of traders, distributors, State enterprises or duly authorized persons referred to above, of quantities of drugs and poppy straw in excess of those required for the normal conduct of business, having regard to the prevailing market conditions; and

(b) (i) Require medical prescriptions for the supply or dispensation of drugs to individuals. This requirement need not apply to such drugs as individuals may lawfully obtain, use, dispense or administer in connexion with their duly authorized therapeutic functions; and
(ii) If the Parties deem these measures necessary or desirable, require that prescriptions for drugs in Schedule I should be written on officials forms to be issued in the form of counterfoil books by the competent governmental authorities or by authorized professional associations.

3. It is desirable that Parties require that written or printed offers of drugs, advertisements of every kind or descriptive literature relating to drugs and used for commercial purposes, interior wrappings of packages containing drugs, and labels under which drugs are offered for sale indicate the international non-proprietary name communicated by the World Health Organization.

4. If a Party considers such measure necessary or desirable, it shall require that the inner package containing a drug or wrapping thereof shall bear a clearly visible double red band. The exterior wrapping of the package in which such drug is contained shall not bear a double red band.

5. A Party shall require that the label under which a drug is offered for sale show the exact drug content by weight or percentage. This requirement of label information need not apply to a drug dispensed to an individual on medical prescription.

6. The provisions of paragraphs 2 and 5 need not apply to the retail trade in or retail distribution of drugs in Schedule II.

Article 31. Special Provisions Relating to International Trade

1. The Parties shall not knowingly permit the export of drugs to any country or territory except:
(a) In accordance with the laws and regulations of that country or territory; and
(b) Within the limits of the total of the estimates for that country or territory, as defined in paragraph 2 of article 19, with the addition of the amounts intended to be re-exported.

2. The Parties shall exercise in free ports and zones the same supervision and control as in other parts of their territories, provided, however, that they may apply more drastic measures.

3. The Parties shall:
(a) Control under licence the import and export of drugs except where such import or export is carried out by a State enterprise or enterprises;
(b) Control all persons and enterprises carrying on or engaged in such import or export.

4. (a) Every Party permitting the import or export of drugs shall require a separate import or export authorization to be obtained for each such import or export whether it consists of one or more drugs.
(b) Such authorization shall state the name of the drug, the international non-proprietary name if any, the quantity to be imported or exported, and the name and address of the importer and exporter, and shall specify the period within which the importation or exportation must be effected.
(c) The export authorization shall also state the number and date of the import certificate (paragraph 5) and the authority by whom it has been issued.
(d) The import authorization may allow an importation in more than one consignment.

5. Before issuing an export authorization the Parties shall require an import certificate, issued by the competent authorities of the importing country or territory and certifying that the importation of the drug or drugs referred to therein, is approved and such certificate shall be produced by the person or establishment applying for the export authorization. The Parties shall follow as closely as may be practicable the form of import certificate approved by the Commission.

6. A copy of the export authorization shall accompany each consignment, and the Government issuing the export authorization shall send a copy to the Government of the importing country or territory.

7. (a) The Government of the importing country or territory, when the importation has been effected or when the period fixed for the importation has expired, shall return the export authorization, with an endorsement to that effect, to the Government of the exporting country or territory.
(b) The endorsement shall specify the amount actually imported.
(c) If a lesser quantity than that specified in the export authorization is actually exported, the quantity actually exported shall be stated by the competent authorities on the export authorization and on any official copy thereof.

8. Exports of consignments to a post office box, or to a bank to the account of a Party other than the Party named in the export authorization, shall be prohibited.

9. Exports of consignments to a bonded warehouse are prohibited unless the Government of the importing country certifies on the import certificate, produced by the person or establishment applying for the export authorization, that it has approved the importation for the purpose of being placed in a bonded warehouse. In such case the export authorization shall specify that the consignment is exported for such purpose. Each withdrawal from the bonded warehouse shall require a permit from the authorities having jurisdiction over the warehouse and, in the case of a foreign destination shall be treated as if it were a new export within the meaning of this Convention.

10. Consignments of drugs entering or leaving the territory of a Party not accompanied by an export authorization shall be detained by the competent authorities.

11. A Party shall not permit any drugs consigned to another country to pass through its territory, whether or not the consignment is removed from the conveyance in which it is carried, unless a copy of the export authorization for such consignment is produced to the competent authorities of such Party.

12. The competent authorities of any country or territory through which a consignment of drugs is permitted to pass shall take all due measures to prevent the diversion of the consignment to a destination other than that named in the accompanying copy of the export authorization unless the Government of that country or territory through which the consignment is passing authorizes the diversion. The Government of the country or territory of transit shall treat any requested diversion as if the diversion were an export from the country or territory of transit to the country or territory of new destination. If the diversion is authorized, the provisions of paragraph 7(a) and (b) shall also apply between the country or territory of transit and the country or territory which originally exported the consignment.

13. No consignment of drugs while in transit, or whilst being stored in a bonded warehouse, may be subjected to any process which would change the nature of the drugs in question. The packing may not be altered without the permission of the competent authorities.

14. The provisions of paragraphs 11 to 13 relating to the passage of drugs through the territory of a Party do not apply where the consignment in question is transported by aircraft which does not land in the country or territory of transit. If the aircraft lands in any such country or territory, those provisions shall be applied so far as circumstances require.

15. The provisions of this article are without prejudice to the provisions of any international agreements which limit the control which may be exercised by any of the Parties over drugs in transit.

16. Nothing in this article other than paragraphs 1(a) and 2 need apply in the case of preparations in Schedule III.

Article 32. Special Provisions Concerning the Carriage of Drugs in First-Aid Kits of Ships or Aircraft Engaged in International Traffic

1. The international carriage by ships or aircraft of such limited amounts of drugs as may be needed during their journey or voyage for first-aid purposes or emergency cases shall not be considered to be import, export or passage through a country within the meaning of this Convention.

2. Appropriate safeguards shall be taken by the country of registry to prevent the improper use of the drugs referred to in paragraph 1 or their diversion for illicit purposes. The Commission, in consultation with the appropriate international organizations, shall recommend such safeguards.

3. Drugs carried by ships or aircraft in accordance with paragraph 1 shall be subject to the laws, regulations, permits and licences of the country of registry, without prejudice to any rights of the competent local authorities to carry out checks, inspections and other control measures on board ships or aircraft. The administration of such drugs in the case of emergency shall not be considered a violation of the requirements of article 30, paragraph 2(b).

Article 33. Possession of Drugs

The Parties shall not permit the possession of drugs except under legal authority.

Article 34. Measures of Supervision and Inspection

The Parties shall require:

(a) That all persons who obtain licences as provided in accordance with this Convention, or who have managerial or supervisory positions in a State enterprise established in accordance with this Convention, shall have adequate qualifications for the effective and faithful execution of the provisions of such laws and regulations as are enacted in pursuance thereof; and

(b) That governmental authorities, manufacturers, traders, scientists, scientific institutions and hospitals keep such records as will show the quantities of each drug manufactured and of each individual acquisition and disposal of drugs. Such records shall respectively be preserved for a period of not less than two years. Where counterfoil books (article 30, paragraph 2(b)) of official prescriptions are used, such books including the counterfoils shall also be kept for a period of not less than two years.

Article 35. Action Against the Illicit Traffic

Having due regard to their constitutional, legal and administrative systems, the Parties shall:
(a) Make arrangements at the national level for co-ordination of preventive and repressive action against the illicit traffic; to this end they may usefully designate an appropriate agency responsible for such co-ordination;
(b) Assist each other in the campaign against the illicit traffic in narcotic drugs;
(c) Co-operate closely with each other and with the competent international organizations of which they are members with a view to maintaining a co-ordinated campaign against the illicit traffic;
(d) Ensure that international co-operation between the appropriate agencies be conducted in an expeditious manner; and
(e) Ensure that where legal papers are transmitted internationally for the purposes of a prosecution, the transmittal be effected in an expeditious manner to the bodies designated by the Parties; this requirement shall be without prejudice to the right of a Party to require that legal papers be sent to it through the diplomatic channel;
(f) Furnish, if they deem it appropriate, to the Board and the Commission through the Secretary-General, in addition to information required by article 18, information relating to illicit drug activity within their borders, including information on illicit cultivation, production, manufacture and use of, and on illicit trafficking in, drugs; and
(g) Furnish the information referred to in the preceding paragraph as far as possible in such manner and by such dates as the Board may request; if requested by a Party, the Board may offer its advice to it in furnishing the information and in endeavouring to reduce the illicit drug activity within the borders of that Party.

Article 36. Penal Provisions

1. (a) Subject to its constitutional limitations, each Party shall adopt such measures as will ensure that cultivation, production, manufacture, extraction, preparation, possession, offering, offering for sale, distribution, purchase, sale, delivery on any terms whatsoever, brokerage, dispatch, dispatch in transit, transport, importation and exportation of drugs contrary to the provisions of this Convention, and any other action which in the opinion of such Party may be contrary to the provisions of this Convention, shall be punishable offences when committed intentionally, and that serious offences shall be liable to adequate punishment particularly by imprisonment or other penalties of deprivation of liberty.

(b) Notwithstanding the preceding subparagraph, when abusers of drugs have committed such offences, the Parties may provide, either as an alternative to conviction or punishment or in addition to conviction or punishment, that such abusers shall undergo measures of treatment, education, after-care, rehabilitation and social reintegration in conformity with paragraph 1 of article 38.

2. Subject to the constitutional limitations of a Party, its legal system and domestic law,

(a) (i) Each of the offences enumerated in paragraph 1, if committed in different countries, shall be considered as a distinct offence;
    (ii) Intentional participation in, conspiracy to commit and attempts to commit, any of such offences, and preparatory acts and financial operations in connexion with the offences referred to in this article, shall be punishable offences as provided in paragraph 1;
    (iii) Foreign convictions for such offences shall he taken into account for the purpose of establishing recidivism; and
    (iv) Serious offences heretofore referred to committed either by nationals or by foreigners shall be prosecuted by the Party in whose territory the offence was committed, or by the Party in whose territory the offender is found if extradition is not acceptable in conformity with the law of the Party to which application is made, and if such offender has not already been prosecuted and judgement given.

(b) (i) Each of the offences enumerated in paragraphs 1 and 2(a)(ii) of this article shall be deemed to be included as an extraditable offence in any extradition treaty existing between Parties. Parties undertake to include such offences as extraditable offences in every extradition treaty to be concluded between them.
    (ii) If a Party which makes extradition conditional on the existence of a treaty receives a request for extradition from another Party with which it has no extradition treaty, it may at its option consider this Convention as the legal basis for extradition in respect of the offences enumerated in paragraphs 1 and 2(a)(ii) of this article. Extradition shall be subject to the other conditions provided by the law of the requested Party.
    (iii) Parties which do not make extradition conditional on the existence of a treaty shall recognize the offences enumerated in paragraphs 1 and 2(a)(ii) of this article as extraditable offences between themselves, subject to the conditions provided by the law of the requested Party.
    (iv) Extradition shall be granted in conformity with the law of the Party to which application is made, and, notwithstanding subparagraphs (b)(i), (ii) and (iii) of this paragraph, the Party shall have the right to refuse to grant the extradition in cases where the competent authorities consider that the offence is not sufficiently serious.

3. The provisions of this article shall be subject to the provisions of the criminal law of the Party concerned on questions of jurisdiction.

4. Nothing contained in this article shall affect the principle that the offences to which it refers shall be defined, prosecuted and punished in conformity with the domestic law of a Party.

Article 37. Seizure and Confiscation

Any drugs, substances and equipment used in or intended for the commission of any of the offences, referred to in article 36, shall be liable to seizure and confiscation.

Article 38. Measures Against the Abuse of Drugs

1. The Parties shall give special attention to and take all practicable measures for the prevention of abuse of drugs and for the early identification, treatment, education, after-care, rehabilitation and social reintegration of the persons involved and shall co-ordinate their efforts to these ends.

2. The Parties shall as far as possible promote the training of personnel in the treatment, after-care, rehabilitation and social reintegration of abusers of drugs.

3. The Parties shall take all practicable measures to assist persons whose work so requires to gain an understanding of the problems of abuse of drugs and of its prevention, and shall also promote such understanding among the general public if there is a risk that abuse of drugs will become widespread.

Article 38bis. Agreements on Regional Centres

If a Party considers it desirable as part of its action against the illicit traffic in drugs, having due regard to its constitutional, legal and administrative systems, and, if it so desires, with the technical advice of the Board or the specialized agencies, it shall promote the establishment, in consultation with other interested Parties in the region, of agreements which contemplate the development of regional centres for scientific research and education to combat the problems resulting from the illicit use of and traffic in drugs.

Article 39. Application of Stricter National Control Measures than those Required by This Convention

Notwithstanding anything contained in this Convention, a Party shall not be, or be deemed to be, precluded from adopting measures of control more strict or severe than those provided by this Convention and in particular from requiring that Preparations in Schedule III or drugs in Schedule II be subject to all or such of the measures of control applicable to drugs in Schedule I as in its opinion is necessary or desirable for the protection of the public health or welfare.

Article 40. Languages of the Convention and Procedure for Signature, Ratification and Accession[2]

1. This Convention, of which the Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be open for signature until 1 August 1961 on behalf of any Member of the United Nations, of any non-member State which is a Party to the Statute of the International Court of Justice or member of a specialized agency of the United Nations, and also of any other State which the Council may invite to become a Party.

2. This Convention is subject to ratification. The instruments of ratification shall be deposited with the Secretary-General.

3. This Convention shall be open after 1 August 1961 for accession by the States referred to in paragraph 1. The instruments of accession shall be deposited with the Secretary-General.

Article 41. Entry Into Force[2]

1. This Convention shall come into force on the thirtieth day following the date on which the fortieth instrument of ratification or accession is deposited in accordance with article 40.

2. In respect of any other State depositing an instrument of ratification or accession after the date of deposit of the said fortieth instrument, this Convention shall come into force on the thirtieth day after the deposit by that State of its instrument of ratification or accession.

Article 42. Territorial Application

This Convention shall apply to all non-metropolitan territories for the international relations of which any Party is responsible, except where the previous consent of such a territory is required by the Constitution of the Party or of the territory concerned, or required by custom. In such case the Party shall endeavour to secure the needed consent of the territory within the shortest period possible, and when that consent is obtained the Party shall notify the Secretary-General. This Convention shall apply to the territory or territories named in such notification from the date of its receipt by the Secretary-General. In those cases where the previous consent of the non-metropolitan territory is not required, the Party concerned shall, at the time of signature, ratification or accession, declare the non-metropolitan territory or territories to which this Convention applies.

Article 43. Territories for the Purposes of Articles 19, 20, 21 and 31

1. Any Party may notify the Secretary-General that, for the purposes of articles 19, 20, 21 and 31, one of its territories is divided into two or more territories, or that two or more of its territories are consolidated into a single territory.

2. Two or more Parties may notify the Secretary-General that, as the result of the establishment of a customs union between them, those Parties constitute a single territory for the purposes of articles 19, 20, 21 and 31.

3. Any notification under paragraph 1 or 2 above shall take effect on 1 January of the year following the year in which the notification was made.

Article 44. Termination of Previous International Treaties

1. The provisions of this Convention, upon its coming into force, shall, as between Parties hereto, terminate and replace the provisions of the following treaties:
(a) International Opium Convention, signed at The Hague on 23 January 1912;
(b) Agreement concerning the Manufacture of, Internal Trade in and Use of Prepared Opium, signed at Geneva on 11 February 1925;
(c) International Opium Convention, signed at Geneva on 19 February 1925;
(d) Convention for Limiting the Manufacture and Regulating the Distribution of Narcotic Drugs, signed at Geneva on 13 July 1931;
(e) Agreement for the Control of Opium Smoking in the Far East, signed at Bangkok on 27 November 1931;
(f) Protocol signed at Lake Success on 11 December 1946, amending the Agreements, Conventions and Protocols on Narcotic Drugs concluded at The Hague on 23 January 1912, at Geneva on 11 February 1925 and 19 February 1925 and 13 July 1931, at Bangkok on 27 November 1931 and at Geneva on 26 June 1936, except as it affects the last-named Convention;
(g) The Conventions and Agreements referred to in subparagraphs (a) to (e) as amended by the Protocol of 1946 referred to in subparagraph (f);
(h) Protocol signed at Paris on 19 November 1948 Bringing under International Control Drugs outside the Scope of the Convention of 13 July 1931 for Limiting the Manufacture and Regulating the Distribution of Narcotic Drugs, as Amended by the Protocol signed at Lake Success on 11 December 1946;
(i) Protocol for Limiting and Regulating the Cultivation of the Poppy Plant, the Production of, International and Wholesale Trade in, and Use of Opium, signed at New York on 23 June 1953, should that Protocol have come into force.

2. Upon the coming into force of this Convention, article 9 of the Convention for the Suppression of the Illicit Traffic in Dangerous Drugs, signed at Geneva on 26 June 1936, shall, between the Parties thereto which are also Parties to this Convention, be terminated, and shall be replaced by paragraph 2(b) of article 36 of this Convention; provided that such a Party may by notification to the Secretary-General continue in force the said article 9.

Article 45. Transitional Provisions[3]

1. The functions of the Board provided for in article 9 shall, as from the date of the coming into force of this Convention (article 41, paragraph 1), be provisionally carried out by the Permanent Central Board constituted under chapter VI of the Convention referred to in article 44(c) as amended, and by the Supervisory Body constituted under chapter II of the Convention referred to in article 44(d) as amended, as such functions may respectively require.

2. The Council shall fix the date on which the new Board referred to in article 9 shall enter upon its duties. As from that date that Board shall, with respect to the States Parties to the treaties enumerated in article 44 which are not Parties to this Convention, undertake the functions of the Permanent Central Board and of the Supervisory Body referred to in paragraph 1.

Article 46. Denunciation

1. After the expiry of two years from the date of the coming into force of this Convention (article 41, paragraph 1) any Party may, on its own behalf or on behalf of a territory for which it has international responsibility, and which has withdrawn its consent given in accordance with article 42, denounce this Convention by an instrument in writing deposited with the Secretary-General.

2. The denunciation, if received by the Secretary-General on or before the first day of July in any year, shall take effect on the first day of January in the succeeding year, and, if received after the first day of July, shall take effect as if it had been received on or before the first day of July in the succeeding year.

3. This Convention shall be terminated if, as a result of denunciations made in accordance with paragraph 1, the conditions for its coming into force as laid down in article 41, paragraph 1, cease to exist.

Article 47. Amendments

1. Any Party may propose an amendment to this Convention. The text of any such amendment and the reasons therefor shall be communicated to the Secretary-General who shall communicate them to the Parties and to the Council. The Council may decide either:

(a) That a conference shall be called in accordance with Article 62, paragraph 4, of the Charter of the United Nations to consider the proposed amendment; or
(b) That the Parties shall be asked whether they accept the proposed amendment and also asked to submit to the Council any comments on the proposal.

2. If a proposed amendment circulated under paragraph 1(b) of this article has not been rejected by any Party within eighteen months after it has been circulated, it shall thereupon enter into force. If, however, a proposed amendment is rejected by any Party, the Council may decide, in the light of comments received from Parties, whether a conference shall be called to consider such amendment.

Article 48. Disputes

1. If there should arise between two or more Parties a dispute relating to the interpretation or application of this Convention, the said Parties shall consult together with a view to the settlement of the dispute by negotiation, investigation, mediation, conciliation, arbitration, recourse to regional bodies, judicial process or other peaceful means of their own choice.

2. Any such dispute which cannot be settled in the manner prescribed shall be referred to the International Court of Justice for decision.

Article 49. Transitional Reservations

1. A Party may at the time of signature, ratification or accession reserve the right to permit temporarily in any one of its territories:
(a) The quasi-medical use of opium;
(b) Opium smoking;
(c) Coca leaf chewing;
(d) The use of cannabis, cannabis resin, extracts and tinctures of cannabis for non-medical purposes; and
(e) The production and manufacture of and trade in the drugs referred to under (a) to (d) for the purposes mentioned therein.

2. The reservations under paragraph 1 shall be subject to the following restrictions:
(a) The activities mentioned in paragraph 1 may be authorized only to the extent that they were traditional in the territories in respect of which the reservation is made, and were there permitted on 1 January 1961.
(b) No export of the drugs referred to in paragraph 1 for the purposes mentioned therein may be permitted to a non-party or to a territory to which this Convention does not apply under article 42.
(c) Only such persons may be permitted to smoke opium as were registered by the competent authorities to this effect on 1 January 1964.
(d) The quasi-medical use of opium must be abolished within 15 years from the coming into force of this Convention as provided in paragraph 1 of article 41.
(e) Coca leaf chewing must be abolished within twenty-five years from the coming into force of this Convention as provided in paragraph 1 of article 41.
(f) The use of cannabis for other than medical and scientific purposes must be discontinued as soon as possible but in any case within twenty-five years from the coming into force of this Convention as provided in paragraph 1 of article 41.
(g) The production and manufacture of and trade in the drugs referred to in paragraph 1 for any of the uses mentioned therein must be reduced and finally abolished simultaneously with the reduction and abolition of such uses.

3. A Party making a reservation under paragraph 1 shall:
(a) Include in the annual report to be furnished to the Secretary-General, in accordance with article 18, paragraph 1(a), an account of the progress made in the preceding year towards the abolition of the use, production, manufacture or trade referred to under paragraph 1; and
(b) Furnish to the Board separate estimates (article 19) and statistical returns (article 20) in respect of the reserved activities in the manner and form prescribed by the Board.

4. (a) If a Party which makes a reservation under paragraph 1 fails to furnish:
    (i) The report referred to in paragraph 3(a) within six months after the end of the year to which the information relates;
    (ii) The estimates referred to in paragraph 3(b) within three months after the date fixed for that purpose by the Board in accordance with article 12, paragraph 1;
    (iii) The statistics referred to in paragraph 3(b) within three months after the date on which they are due in accordance with article 20, paragraph 2,
the Board or the Secretary-General, as the case may be shall send to the Party concerned a notification of the delay, and shall request such information within a period of three months after the receipt of that notification.

(b) If the Party fails to comply within this period with the request of the Board or the Secretary-General, the reservation in question made under paragraph 1 shall cease to be effective.

5. A State which has made reservations may at any time by notification in writing withdraw all or part or its reservations.

Article 50. Other Reservations[4]

1. No reservations other than those made in accordance with article 49 or with the following paragraphs shall be permitted.

2. Any State may at the time of signature, ratification or accession make reservations in respect of the following provisions of this Convention:
    Article 12, paragraphs 2 and 3; article 13, paragraph 2; article 14, paragraphs 1 and 2; article 31, paragraph 1(b) and article 48.

3. A State which desires to become a Party but wishes to be authorized to make reservations other than those made in accordance with paragraph 2 of this article or with article 49 may inform the Secretary-General of such intention. Unless by the end of twelve months after the date of the Secretary-General's communication of the reservation concerned, this reservation has been objected to by one third of the States that have ratified or acceded to this Convention before the end of that period, it shall be deemed to be permitted, it being understood however that States which have objected to the reservation need not assume towards the reserving State any legal obligation under this Convention which is affected by the reservation.

4. A State which has made reservations may at any time by notification in writing withdraw all or part of its reservations.

Article 51. Notifications

The Secretary-General shall notify to all the States referred to in paragraph 1 of article 40:
(a) Signatures, ratifications and accessions in accordance with article 40;
(b) The date upon which this Convention enters into force in accordance with article 41;
(c) Denunciations in accordance with Article 46; and
(d) Declarations and notifications under articles 42, 43, 47, 49 and 50.

[1] Sekretariaadi märkus: Protokolli parandustest 1961. aasta narkootiliste ainete ühtses konventsioonis preambulat loetakse järgnevalt:
«Käesoleva protokolli pooled,
võttes arvesse 30. märtsil 1961. a. New Yorgis koostatud 1961. aasta narkootiliste ainete ühtse konventsiooni (edaspidi ühtne konventsioon) sätteid,
soovides teha parandusi ühtses konventsioonis,
on kokku leppinud alljärgnevas:».
Note by the Secretariat: The Preamble to the Protocol Amending the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, reads as follows:
“The Parties to the Present Protocol,
“Considering the provisions of the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, done at New York on 30 March 1961 (hereinafter called the Single Convention),
“Desiring to amend the Single Convention,
“Have agreed as follows:”

[2] Sekretariaadi märkus: Järgmised kaks punkti on võetud sissejuhatavast märkusest 1961. aasta narkootiliste ainete ühtse konventsiooni (koos parandustega vastavalt protokollile parandustest 1961. aasta narkootiliste ainete ühtses konventsioonis) teksti juurde, mille valmistas ette peasekretär 8. augustil 1975 vastavalt 1972. aasta 25. märtsi protokolli artiklile 22:
«Protokoll parandustest 1961. aasta narkootiliste ainete ühtses konventsioonis (edaspidi 1972. aasta protokoll) jõustus vastavalt protokolli 18. artikli 1. punktile 8. augustil 1975. Mis puudutab mis tahes riiki, kes juba on konventsiooni pooleks ja deponeerib peasekretäri kätte ratifitseerimis- või ühinemisdokumendi pärst neljakümnenda 1972. aasta protokolli ratifitseerimis- või sellega ühinemise dokumendi peasekretäri kätte deponeerimise kuupäeva, jõustub protokoll kolmekümnendal päeval pärast oma dokumendi deponeerimist selle riigi poolt (vt. 1972. aasta protokolli artiklid 17 ja 18).
Mis tahes riiki, kes saab konventsiooni pooleks pärast 1975. aasta protokolli jõustumist, kui ta ei teata teistsugusest kavatsusest, loetakse a) parandatud konventsiooni pooleks; ja b) parandusteta konventsiooni pooleks iga selle konventsiooni poole suhtes, kes ei ole seotud 1972. aasta protokolliga (vt. 1972. aasta protokolli artikkel 19).»
Note by the Secretariat: The following two paragraphs are taken from the Introductory Note to the text of the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, as amended by the Protocol Amending the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, as established by the Secretary-General on 8 August 1975, in accordance with article 22 of the Protocol of 25 March 1972:
“The Protocol Amending the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961 (hereinafter called the 1972 Protocol) entered into force on 8 August 1975, in accordance with paragraph 1 of its article 18. In respect of any State which is already a Party to the Single Convention and deposits with the Secretary-General, after the date of deposit of the fortieth instrument of ratification or accession, an instrument of ratification of or accession to the 1972 Protocol, the latter will come into force on the thirtieth day after the deposit by that State of its instrument (see articles 17 and 18 of the 1972 Protocol).
“Any State which becomes a Party to the Single Convention after the entry into force of the 1972 Protocol shall, failing an expression of a different intention by that State: (a) be considered as a Party to the Single Convention as amended; and (b) be considered as a Party to the unamended Single Convention in relation to any Party to that Convention not bound by the 1972 Protocol (see article 19 of the 1972 Protocol).”

[3] Allpool on toodud 1972. aasta protokolli artikli 20 tekst:
«Artikkel 20. Üleminekusätted
1. Alates käesoleva protokolli jõustumise päevast vastavalt ülaltoodud artikli 18 punktile 1 täidab Rahvusvahelise Narkootikumide Kontrolli Komitee käesolevas protokollis sisalduvate parandustega sätestatud ülesandeid komitee, mis on moodustatud parandusteta konventsiooni alusel.
2. Majandus- ja Sotsiaalnõukogu määrab kindlaks vastavalt käesolevas protokollis sisalduvatele parandustele moodustatava komitee ametisseastumise kuupäeva. Sellest kuupäevast alates võtab sel moel moodustatud komitee enda peale vastavalt parandusteta konventsioonile moodustatud komitee ülesanded nende konventsiooniosaliste ja nende konventsiooni artiklis 44 loetletud lepingute poolte suhtes, kes ei ole käesoleva protokolli poolteks.
3. Esimeste valimiste korral pärast komiteeliikmete arvu suurendamist üheteistkümnest kolmeteistkümneni lõpevad kuue komiteeliikme volitused kolme aasta pärast ja seitsme ülejäänud liikme volitused viie aasta pärast.
4. Peasekretär loosib viivitamatult pärast esimesi valimisi välja need liikmed, kelle esialgne ülalnimetatud volituste kehtivusaeg on kom aastat.»
The following is the text of article 20 of the 1972 Protocol:
“Article 20. Transitional provisions
“1. The functions of the International Narcotics Control Board provided for in the amendments contained in this Protocol shall, as form the date of the coming into force of this Protocol pursuant to paragraph 1 of article 18 above, be performed by the Board as constituted by the unamended Single Convention.
“2. The Economic and Social Council shall fix the date on which the Board as constituted under the amendments contained in this Protocol shall enter upon its duties. As from that date the Board as so constituted shall, with respect to those Parties to the unamended Single Convention and to those Parties to the treaties enumerated in article 44 thereof which are not Parties to this Protocol, undertake the functions of the Board as constituted under the unamended Single Convention.
“3. Of the members elected at the first election after the increase in the membership of the Board form eleven to thirteen members the terms of six members shall expire at the end of three years and the terms of the other seven members shall expire at the end of five years.
“4. The members of the Board whose terms are to expire at the end of the above-mentioned initial period of three years shall be chosen by lot to be drawn by the Secretary-General immediately after the first election has been completed.”

[4] Allpool on toodud 1972. aasta protokolli 21. artikli tekst:
«Artikkel 21. Reservatsioonid
1. Käesolevale protokollile alla kirjutades, seda ratifitseerides või sellega ühinedes võib iga riik esitada reservatsioone selles sisalduvate paranduste suhtes, välja arvatud artikli 2 lõiked 6 ja 7 (käesoleva protokolli artikkel 1), artikli 9 lõiked 1, 4 ja 5 (käesoleva protokolli artikkel 2), artikli 10 lõiked 1 ja 4 (käesoleva protokolli artikkel 3), artikkel 11 (käesoleva protokolli artikkel 4), artikkel 14bis (käesoleva protokolli artikkel 7), artikkel 16 (käesoleva protokolli artikkel 8), artikkel 22 (käesoleva protokolli artikkel 12), artikkel 35 (käesoleva protokolli artikkel 13), artikli 36 lõike 1 punkt b (käesoleva protokolli artikkel 14), artikkel 38 (käesoleva protokolli artikkel 15) ja artikkel 38bis (käesoleva protokolli artikkel 16). [Märkus]
2. Reservatsiooni esitanud riik võib kirjaliku teatise vahendusel igal ajal tagasi võtta kõik või osa oma esitatud reservatsioonidest.»
Sekretariaadi märkus: Järgnev selgitus on võetud peasekretäri poolt 8. augustil 1975 ette valmistatud narkootiliste ainete konventsiooni koos parandustega vastavalt 1972. aasta protokollile parandustest 1961. aasta narkootiliste ainete ühtses konventsioonis teksti tõestatud originaalist:
«Tuleb märkida, et riigid, kes soovivad esitada reservatsiooni ühe või mitme paranduse suhtes vastavalt ülalmainitud 1972. aasta protkolli artiklile 21, peavad kõigepealt saama konventsiooni osalisteks enne paranduste sisseviimist (kui nad pole seda veel teinud) ja seejärel ratifitseerima 1972. aasta protokolli või sellega ühinema vastavalt soovitud reservatsioonile.»
The following is the text of article 21 of the 1972 Protocol:
“Article 21. Reservations
“1. Any State may, at the time of signature or ratification of or accession to this Protocol, make a reservation in respect of any amendment contained herein other than the amendments to article 2, paragraphs 6 and 7 (article 1 of this Protocol), article 9, paragraphs 1, 4 and 5 (article 2 of this Protocol), article 10, paragraphs 1 and 4 (article 3 of this Protocol), article 11 (article 4 of this Protocol), article 14bis (article 7 of this Protocol), article 16 (article 8 of this Protocol), article 22 (article 12 of this Protocol), article 35 (article 13 of this Protocol), article 36, paragraph 1(b) (article 14 of this Protocol), article 38 (article 15 of this Protocol) and article 38bis (article 16 of this Protocol). [Note]
“2. A State which has made reservations may at any time by notification in writing withdraw all or part of its reservations.”
[Note by the Secretariat: The following explanatory note is reproduced from the certified true copy, established by the Secretary-General on 8 August 1975, of the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, as amended by the 1972 Protocol Amending the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961:
“It will be noted that States that wish to make a reservation to one or more of the amendments in accordance with the above article 21 of the 1972 Protocol should first become Parties to the Single Convention in its unamended form (if they have not already done so), and then should ratify or accede to the 1972 Protocol subject to the desired reservations.”]

Õiend
Akti avaldamisandmed täiendatud; akt tehniliselt korrastatud; lisatud ingliskeelne tekst.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json