Teksti suurus:

Tööstusdisainilahenduste rahvusvahelise klassifikatsiooni Locarno kokkulepe

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:31.10.1996
Avaldamismärge:RT II 1996, 23, 87

Tööstusdisainilahenduste rahvusvahelise klassifikatsiooni Locarno kokkulepe

(õ) 1.12.2008 17:20

Kokkuleppega ühinemise seadus

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

Mitteametlik tõlge

Alla kirjutatud Locarnos 8. oktoobril 1968, parandatud 28. septembril 1979

Artikkel 1. Spetsiaalse Liidu moodustamine; rahvusvahelise klassifikatsiooni vastuvõtmine

(1) Riigid, kelle suhtes käesolev kokkulepe rakendub, moodustavad Spetsiaalse Liidu.

(2) Nad võtavad vastu ühtse tööstusdisainilahenduste rahvusvahelise klassifikatsiooni (edaspidi klassifikatsioon).

(3) Klassifikatsioon sisaldab:
(i) klasside ja alaklasside loendi;
(ii) tööstusdisainilahendusi sisaldavate kaupade alfabeetilise loendi, kus on ära näidatud klassid ja alaklassid;
(iii) selgitused.

(4) Klasside ja alaklasside loend on käesolevale kokkuleppele lisatud nimekiri, kus on arvestatud muudatusi ja täiendusi, mida võib teha vastavalt artiklile 3 asutatud Ekspertide Komitee (edaspidi Ekspertide Komitee).

(5) Kaupade alfabeetilise loendi ja selgitused võtab vastu Ekspertide Komitee artiklis 3 kehtestatud protseduurireeglite järgi.

(6) Ekspertide Komitee võib klassifikatsiooni muuta või täiendada vastavalt artiklis 3 kehtestatud protseduurireeglitele.

(7) (a) Klassifikatsioon koostatakse inglise ja prantsuse keeles.

(b) Klassifikatsiooni ametliku teksti teistes keeltes, mida artiklis 5 nimetatud Assamblee võib vajalikuks pidada, koostab pärast konsulteerimist huvitatud valitsustega Intellektuaalse Omandi Rahvusvaheline Büroo (edaspidi Rahvusvaheline Büroo), kellele on viidatud Ülemaailmse Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni (edaspidi Organisatsioon) asutamise konventsioonis.

Artikkel 2. Klassifikatsiooni kasutamine ja juriidiline tähendus

(1) Arvestades käesoleva kokkuleppe nõudeid, on klassifikatsioon ainult korraldava iseloomuga. Sellest hoolimata võib iga riik klassifikatsioonile anda sellise juriidilise tähenduse, nagu ta vajalikuks peab. Seejuures ei näe klassifikatsioon Spetsiaalse Liidu liikmesriikidele ette tööstusdisainilahenduste kaitse kohustuslikku liiki ega mahtu.

(2) Spetsiaalse Liidu liikmesriigil on õigus kasutada klassifikatsiooni kas pea- või abisüsteemina.

(3) Spetsiaalse Liidu liikmesriikide pädevad ametiasutused märgivad klassifikatsiooni kaubaklasside ja -alaklasside numbrid, kuhu tööstusdisainilahendusi sisaldavad kaubad kuuluvad, tööstusdisainilahenduste deponeerimise ja registreerimise ametlikesse dokumentidesse ja publikatsioonidesse, kui lahendused on ametlikult trükis avaldatud.

(4) Valides nimetusi kaupade alfabeetilise loendi koostamiseks, püüab Ekspertide Komitee hoiduda kasutamast nimetusi, mis võivad olla ainuõiguse objektiks. Termini lisamine alfabeetilisse loendisse ei väljenda mingil juhul Ekspertide Komitee arvamust selle kohta, kas termin on või ei ole ainuõiguse objekt.

Artikkel 3. Ekspertide Komitee

(1) Ekspertide Komitee kohustus on täita artiklites 1(4), 1(5), 1(6) nimetatud ülesandeid. Iga Spetsiaalse Liidu liikmesriik on esindatud Ekspertide Komitees, mis moodustatakse esindatud maade lihthäälteenamusega vastu võetud protseduurireeglite järgi.

(2) Ekspertide Komitee võtab Spetsiaalse Liidu liikmesriikide lihthäälteenamusega vastu alfabeetilise loendi ja selgitused.

(3) Klassifikatsiooni muutmise või täiendamise ettepanekuid võib teha Spetsiaalse Liidu iga liikmesriigi pädev ametiasutus või Rahvusvaheline Büroo. Kõik ettepanekud, mida teeb liikmesriigi ametiasutus, edastatakse Rahvusvahelisele Büroole, kes esitab nii need kui ka Rahvusvahelise Büroo ettepanekud Ekspertide Komitee liikmetele hiljemalt kaks kuud enne Ekspertide Komitee istungit, kus nimetatud ettepanekud arutusele tulevad.

(4) Ekspertide Komitee otsused klassifikatsiooni paranduste ja täienduste kohta võetakse vastu Spetsiaalse Liidu liikmesriikide lihthäälteenamusega. Ent kui nimetatud otsustega luuakse uus klass või viiakse kaubad ühest klassist teise, on nõutav nende ühehäälne vastuvõtmine.

(5) Igal eksperdil on õigus hääletada kirja teel.

(6) Juhul kui liikmesriik ei saada oma esindajat Ekspertide Komitee istungile või kui määratud ekspert ei hääleta istungi ajal ega selle perioodi jooksul, mis on ette nähtud Ekspertide Komitee protseduurireeglites, loetakse, et see riik aktsepteerib Ekspertide Komitee otsust.

Artikkel 4. Teatamine, klassifikatsiooni ning paranduste ja täienduste publitseerimine

(1) Rahvusvaheline Büroo edastab kaupade alfabeetilise loendi ja Ekspertide Komitee selgitused, samuti kõik klassifikatsiooni parandusi ja täiendusi puudutavad Ekspertide Komitee otsused Spetsiaalse Liidu liikmesriikide pädevatele ametiasutustele. Ekspertide Komitee otsused jõustuvad teate kättesaamise päeval. Vaid juhul kui nende otsustega luuakse uus klass või viiakse kaubad ühest klassist teise, jõustuvad mainitud otsused kuue kuu möödumisel teate kättesaamise päevast.

(2) Rahvusvaheline Büroo kui klassifikatsiooni depositaar viib sisse jõustunud parandused ja täiendused. Teated nende paranduste kohta publitseeritakse perioodikaväljaannetes, mille määrab kindlaks Assamblee.

Artikkel 5. Spetsiaalse Liidu Assamblee

(1) (a) Spetsiaalsel Liidul on Assamblee, mis koosneb Spetsiaalse Liidu liikmesriikidest.
(b) Iga Spetsiaalse Liidu liikmesriigi valitsust esindab üks delegaat, keda võivad abistada asetäitjad, nõuandjad ja eksperdid.
(c) Iga delegatsiooni kulud katab delegatsiooni moodustanud valitsus.

(2) (a) Artikli 3 sätete kohaselt Assamblee:
   (i) tegeleb kõigi Spetsiaalse Liidu ülalpidamise ja arendamise ning käesoleva kokkuleppe rakendamise küsimustega;
   (ii) suunab Rahvusvahelise Büroo tööd käesoleva kokkuleppe revideerimise konverentside ettevalmistamisel;
   (iii) vaatab läbi ja kinnitab Organisatsiooni peadirektori (edaspidi peadirektor) Spetsiaalset Liitu puudutavad aruanded ja tegevuse ning annab talle kõik vajalikud juhtnöörid Spetsiaalse Liidu kompetentsi kuuluvates küsimustes;
   (iv) määrab kindlaks Spetsiaalse Liidu programmi ja võtab vastu Spetsiaalse Liidu kahe aasta eelarve ning kinnitab tema lõpparuanded;
   (v) kehtestab Spetsiaalse Liidu finantseeskirjad;
   (vi) langetab otsuse teha klassifikatsiooni ametlik tekst teistes keeltes peale inglise ja prantsuse keele;
   (vii) moodustab lisaks vastavalt artiklile 3 asutatud Ekspertide Komiteele teisi ekspertide komiteesid ja töögruppe, mida peab vajalikuks Spetsiaalse Liidu eesmärkide saavutamiseks;
   (viii) määrab, missugused Spetsiaalsesse Liitu mittekuuluvad riigid ja missugused valitsustevahelised ning rahvusvahelised valitsusvälised organisatsioonid lubatakse vaatlejatena Assamblee koosolekutele;
   (ix) võtab vastu parandused artiklitesse 5–8;
   (x) rakendab teisi vajalikke meetmeid Spetsiaalse Liidu eesmärkide saavutamiseks;
   (xi) täidab teisi käesoleva kokkuleppega temale pandud funktsioone.

(b) Küsimustes, mis pakuvad huvi ka teistele Organisatsiooni juhitud liitudele, teeb Assamblee otsused pärast Organisatsiooni koordinatsioonikomitee nõuannete ärakuulamist.

(3) (a) Assamblee igal liikmesriigil on üks hääl.

(b) Kvoorumi moodustab pool Assamblee liikmesriikidest.

(c) Kui mõnel istungjärgul on esindatud alla poole, kuid vähemalt üks kolmandik Assamblee liikmesriikidest, võib Assamblee punkti b sätetele vaatamata teha otsuseid, kuid peale tema enda protseduuri puudutavate otsuste jõustuvad kõik sellised otsused vaid järgmiste tingimuste täitmisel. Rahvusvaheline Büroo edastab nimetatud otsused nendele Assamblee liikmesriikidele, kes ei olnud esindatud, ja teeb neile ettepaneku teatada kirjalikult kolme kuu jooksul teate saatmise kuupäevast arvates, kas nad hääletavad või jäävad erapooletuks. Kui selle aja möödumisel hääletanud või erapooletuks jäänud riikide arv moodustab sellise riikide arvu, mis istungjärgu ajal kvoorumist puudu jäi, jõustuvad sellised otsused tingimusel, et saavutatakse vajalik häälteenamus.

(d) Vastavalt artikli 8(2) sätetele on Assamblee otsuste puhul vajalik kahekolmandikuline häälteenamus.

(e) Erapooletuks jäämist ei loeta hääleks.

(f) Üks delegaat võib esindada ainult üht riiki ja hääletada ainult selle riigi nimel.

(4) (a) Assamblee koguneb korralisele istungjärgule igal teisel kalendriaastal peadirektori kutsel samal ajal ning samas kohas Organisatsiooni Peaassambleega, välja arvatud erandjuhud.

(b) Assamblee koguneb peadirektori kutsel erakorralisele istungjärgule Assamblee ühe neljandiku liikmesriikide nõudmisel.

(c) Iga istungjärgu päevakorra valmistab ette peadirektor.

(5) Assamblee kehtestab ise oma protseduurireeglid.

Artikkel 6. Rahvusvaheline Büroo

(1) (a) Spetsiaalse Liidu administratiivülesandeid täidab Rahvusvaheline Büroo.

(b) Rahvusvaheline Büroo valmistab ette koosolekud ja täidab Assamblee, Ekspertide Komitee ja teiste Assamblee või Ekspertide Komitee moodustatud ekspertide komiteede ning töögruppide sekretariaadi funktsioone.

(c) Peadirektor on Spetsiaalse Liidu tegevjuht ja esindab Spetsiaalset Liitu.

(2) Peadirektor ning kes tahes tema määratud töötaja osalevad ilma hääleõiguseta kõigil Assamblee, Ekspertide Komitee ja Assamblee või Ekspertide Komitee asutatud ekspertide komiteede või töögruppide koosolekutel. Peadirektor või tema määratud töötaja on nende organite ex officio sekretär.

(3) (a) Rahvusvaheline Büroo valmistab vastavalt Assamblee juhtnööridele ette käesoleva kokkuleppe revideerimise konverentse, kus vaadatakse läbi kokkuleppe sätteid, välja arvatud artiklid 5–8.

(b) Rahvusvaheline Büroo võib käesoleva kokkuleppe revideerimise konverentside ettevalmistamise küsimustes pidada nõu valitsustevaheliste ja rahvusvaheliste valitsusväliste organisatsioonidega.

(c) Peadirektor ja tema poolt määratud isikud võtavad nimetatud konverentsidel peetavatest diskussioonidest osa ilma hääleõiguseta.

(4) Rahvusvaheline Büroo täidab kõiki teisi talle antud ülesandeid.

Artikkel 7. Rahalised vahendid

(1) (a) Spetsiaalsel Liidul on oma eelarve.

(b) Spetsiaalse Liidu eelarvesse kuuluvad Spetsiaalse Liidu otsesed tulud ja kulud, tema liikmemaksud liitude ühisesse kulude eelarvesse ja teatud juhtudel eraldised Organisatsiooni konverentside eelarvesse.

(c) Liitude ühisteks kuludeks loetakse kulusid, mis ei puuduta üksnes Spetsiaalset Liitu, vaid ka üht või mitut muud Organisatsiooni poolt juhitud liitu. Spetsiaalse Liidu osa ühistes kuludes on proportsionaalne tema huvitatusega nendest kuludest.

(2) Spetsiaalse Liidu eelarve võetakse vastu kooskõlastatult teiste Organisatsiooni juhitud liitude eelarvetega.

(3) Spetsiaalse Liidu eelarve finantsallikad on järgmised:
    (i) Spetsiaalse Liidu liikmesriikide liikmemaksud;
   (ii) lõivud ja tasud Rahvusvahelise Büroo teenuste eest, mis puudutavad Spetsiaalset Liitu;
   (iii) Rahvusvahelise Büroo Spetsiaalset Liitu puudutavate publikatsioonide müügitulud ja honorarid;
   (iv) annetused, pärandused ja toetused;
   (v) rendid, intressid ja mitmesugused muud sissetulekud.

(4) (a) Lõikes (3)(i) nimetatud liikmemaksu suuruse määramiseks kuulub iga Spetsiaalse Liidu liikmesriik samasse klassi, millesse ta kuulub Tööstusomandi Kaitse Pariisi Liidus, ning tasub iga-aastast liikmemaksu sama ühikute arvu alusel, mis on nimetatud liidus kehtestatud selle klassi jaoks.

(b) Iga Spetsiaalse Liidu liikmesriigi iga-aastase liikmemaksu suuruse ja kõigi liikmesriikide poolt Spetsiaalse Liidu eelarvesse makstava summa suhe on proportsionaalne selle riigi ühikute hulga ja liikmemakse maksvate riikide ühikute koguhulga suhtega.

(c) Liikmemaks tuleb tasuda iga aasta 1. jaanuariks.

(d) Riik, kellel on liikmemaksu võlgnevus, kaotab hääleõiguse kõigis Spetsiaalse Liidu institutsioonides, kui võlgnevus on võrdne kahe eelnenud täisaasta liikmemaksude summaga või ületab selle. Iga Spetsiaalse Liidu institutsioon võib siiski lubada niisugusel riigil kasutada hääleõigust selles institutsioonis, kui ja kuni ta on veendunud, et maksude tasumisega viivitamine on tingitud erakordsetest ja vältimatutest asjaoludest.

(e) Kui eelarve ei ole enne uue eelarveaasta algust vastu võetud, jääb see samale tasemele eelmise aasta eelarvega, nagu on määratud finantseeskirjades.

(5) Lõivud ja tasud Rahvusvahelise Büroo Spetsiaalset Liitu puudutavate teenuste eest kehtestab ja kannab sellest Assambleele ette peadirektor.

(6) (a) Spetsiaalsel Liidul on käibekapitali fond, mis koosneb Spetsiaalse Liidu liikmesriikide ühekordsetest maksetest. Kui käibekapitali fond muutub ebapiisavaks, otsustab Assamblee seda suurendada.

(b) Iga riigi esmane makse nimetatud fondi või tema osa selle fondi suurendamiseks on proportsionaalne nimetatud riigi liikmemaksuga sellel aastal, kui fond moodustati või otsustati seda suurendada.

(c) Assamblee määrab proportsiooni ja maksetähtajad peadirektori ettepanekul pärast seda, kui ta on ära kuulanud Organisatsiooni koordineerimiskomitee nõuanded.

(7) (a) Organisatsiooni peakorterit puudutavas kokkuleppes, mis on sõlmitud riigiga, kelle territooriumil asub Organisatsiooni peakorter, sätestatakse, et käibekapitali fondi ebapiisavuse korral garanteerib nimetatud riik ettemaksed. Ettemakse suuruse ja tingimuste kohta tuleb vastava riigi ja Organisatsiooni vahel iga kord sõlmida eraldi kokkulepe.

(b) Punktis a nimetatud riigil ja Organisatsioonil on mõlemal õigus kirjaliku teate alusel denonsseerida ettemaksekohustus. Denonsseerimine jõustub kolme aasta möödumisel selle aasta lõppemisest, millal sellest teatati.

(8) Audiitorkontrolli viib läbi üks või mitu Spetsiaalse Liidu liikmesriiki või väljastpoolt valitud audiitorit finantseeskirjades ettenähtud korras. Audiitorid määrab nende nõusolekul Assamblee.

Artikkel 8. Parandused artiklites 5 kuni 8

(1) Ettepaneku teha parandused artiklites 5, 6, 7 ja käesolevas artiklis võib teha iga Spetsiaalse Liidu liikmesriik või peadirektor. Peadirektor saadab need ettepanekud Spetsiaalse Liidu liikmesriikidele vähemalt kuus kuud enne nende läbivaatamist Assamblees.

(2) Lõikes 1 nimetatud artiklite parandused võtab vastu Assamblee. Vastuvõtmisel on nõutav kolmeneljandikuline häälteenamus, tingimusel, et artikli 5 ja käesoleva lõike parandused võetakse vastu neljaviiendikulise häälteenamusega.

(3) Mis tahes lõikes 1 nimetatud artiklite parandus jõustub üks kuu pärast seda, kui peadirektor on saanud kolmelt neljandikult paranduse vastuvõtmise ajal Spetsiaalse Liidu liikmeks olnud riigilt kirjaliku teate paranduse vastuvõtmisest kooskõlas nende riikide konstitutsioonilise protseduuriga. Mis tahes sellisel viisil vastu võetud nimetatud artiklite parandus on kohustuslik kõigile riikidele, kes on Spetsiaalse Liidu liikmed paranduse jõustumise momendil või kes saavad tema liikmeks pärast seda kuupäeva; kuid iga parandus, mis suurendab Spetsiaalse Liidu liikmesriikide finantskohustusi, on kohustuslik ainult nendele liikmesriikidele, kes on teatanud selle paranduse vastuvõtust.

Artikkel 9. Ratifitseerimine ja ühinemine; jõustumine

(1) Iga tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni liikmesriik, kes on käesolevale kokkuleppele alla kirjutanud, võib selle ratifitseerida; kui ta ei ole sellele alla kirjutanud, võib ta sellega ühineda.

(2) Ratifitseerimis- ja ühinemisdokumendid deponeeritakse peadirektori juures.

(3) (a) Käesolev kokkulepe jõustub viie esimese riigi suhtes, kes on deponeerinud ratifitseerimis- või ühinemisdokumendid, kolme kuu möödumisel viienda ratifitseerimis- või ühinemisdokumendi deponeerimisest.

(b) Mis tahes teise riigi suhtes jõustub käesolev kokkulepe kolme kuu möödumisel kuupäevast, mil peadirektor teatas selle riigi poolsest ratifitseerimisest või ühinemisest, välja arvatud juhul, kui ratifitseerimis- või ühinemisdokumendis on märgitud hilisem kuupäev. Viimasel juhul jõustub käesolev kokkulepe nimetatud riigi suhtes dokumendis märgitud kuupäeval.

(4) Ratifitseerimine või ühinemine toob automaatselt kaasa käesoleva kokkuleppe kõigi sätete tunnustamise ja sellest tulenevad eelised.

Artikkel 10. Kokkuleppe mõjujõud ja kestus

Käesoleval kokkuleppel on sama mõjujõud ja kestus mis tööstusomandi kaitse Pariisi konventsioonil.

Artikkel 11. Artiklite 1 kuni 4 ja 9 kuni 15 uuesti läbivaatamine

(1) Käesoleva kokkuleppe artikleid 1 kuni 4 ja 9 kuni 15 võib uuesti läbi vaadata, et teha soovitavaid täiendusi.

(2) Iga uuesti läbivaatamise tulemusi arutatakse Spetsiaalse Liidu liikmesriikide esindajate konverentsil.

Artikkel 12. Denonsseerimine

(1) Iga riik võib käesoleva kokkuleppe denonsseerida, saates teate peadirektorile. Selline denonsseerimine rakendub ainult selle riigi suhtes, kes on vastava teate saatnud, teiste Spetsiaalse Liidu liikmesriikide jaoks jääb kokkulepe jõusse ja seda tuleb täita.

(2) Denonsseerimine jõustub ühe aasta möödumisel päevast, mil peadirektor on sellekohase teate kätte saanud.

(3) Käesolevas artiklis sätestatud denonsseerimisõigust ei tohi ükski riik kasutada enne viie aasta möödumist päevast, mil ta sai Spetsiaalse Liidu liikmeks.

Artikkel 13. Territooriumid

Käesoleva kokkuleppe suhtes rakenduvad tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikli 24 sätted.

Artikkel 14. Allakirjutamine, keeled, teated

(1) (a) Käesolev kokkulepe kirjutatakse alla ühes eksemplaris inglise ja prantsuse keeles, kusjuures mõlemad tekstid on võrdselt autentsed, ning deponeeritakse Šveitsi valitsuse juures.

(b) Käesolev kokkulepe on allakirjutamiseks avatud Bernis kuni 30. juunini 1969.

(2) Ametlikud tekstid teistes keeltes, mida võib määrata Assamblee, valmistab ette peadirektor pärast konsulteerimist huvitatud riikide valitsustega.

(3) Peadirektor saadab kaks Šveitsi valitsuse poolt kinnitatud käesoleva kokkuleppe allakirjutatud teksti koopiat kokkuleppele alla kirjutanud riikide valitsustele ja nõudmise korral mis tahes teise riigi valitsusele.

(4) Peadirektor registreerib käesoleva kokkuleppe Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Sekretariaadis.

(5) Peadirektor teatab kõigi Spetsiaalse Liidu liikmesriikide valitsustele kokkuleppe jõustumise kuupäevast, allakirjutamistest, ratifitseerimis- ja ühinemisdokumentide deponeerimistest, paranduste vastuvõtmistest, paranduste jõustumise kuupäevadest ja denonsseerimisteadetest.

Artikkel 15. Ajutine säte

Kuni esimese peadirektori ametisse astumiseni käsitatakse käesoleva kokkuleppe viiteid Organisatsiooni Rahvusvahelisele Büroole või peadirektorile viidetena vastavalt kas Ühendatud Rahvusvahelisele Intellektuaalse Omandi Kaitse Büroole (BIRPI) või selle direktorile.

Lisa

RAHVUSVAHELISE KLASSIFIKATSIOONI KLASSIDE JA ALAKLASSIDE LOEND
Kuues redaktsioon (jõus alates 1. jaanuarist 1994)

Klass 01. Toiduained

01) Pagaritooted, küpsised, kondiitritooted, makaronid ja teised teraviljatooted, šokolaad, maiustused, jäätis
02) Puu- ja köögivili
03) Juust, või ja võiasendajad, teised piimatooted
04) Liha- ja kalatooted
05) (vakantne)
06) Loomatoit
99) Muud

Klass 02. Riide- ja pudukaubad

01) Alusrõivad, naistepesu, korsetid, rinnahoidjad, ööriided
02) Rõivad
03) Peakatted
04) Jalatsid, sokid ja sukad
05) Lipsud, rätikud, kaelasallid ja taskurätid
06) Kindad
07) Pudukaubad ja aksessuaarid
99) Muud

Klass 03. Reisikaubad, kotid, päevavarjud ja isiklikud asjad, mis ei kuulu teistesse klassidesse

01) Reisikotid, käsikohvrid, portfellid, käekotid, võtmehoidjad, sisule vastava eridisainiga kotid, rahakotid ja muud sellised kaubad
02) (vakantne)
03) Vihma-, päeva- ja päikesevarjud ning jalutuskepid
04) Lehvikud
99) Muud

Klass 04. Harjad

01) Pühkeharjad ja -luuad
02) Tualett-, riide- ja kingaharjad
03) Masinaharjad
04) Värvi- ja kokapintslid
99) Muud

Klass 05. Tekstiilkaubad, tehis- ja naturaalmaterjalid

01) Silmkoetooted
02) Pits
03) Tikandid
04) Paelad, punutised ja teised dekoratiivkaunistused
05) Tekstiiltooted
06) Tehis- ja naturaalmaterjalid
99) Muud

Klass 06. Mööbel

01) Voodid ja toolid
02) (vakantne)
03) Lauad ja muud sellised mööbliesemed
04) Laomööbel
05) Liidendmööbel
06) Muu mööbel ja mööbliosad
07) Peeglid ja raamid
08) Riidepuud
09) Madratsid ja padjad
10) Kardinad ja rulood
11) Vaibad, matid ja väikesed vaibad
12) Seinavaibad
13) Tekid ja teised katted, voodi- ja lauapesu
99) Muud

Klass 07. Majatarbed, mis ei kuulu teistesse klassidesse

01) Portselannõud, klaasnõud, vaagnad ja muud sellised tooted
02) Kööginõud, tarberiistad ja anumad
03) Lauanoad, kahvlid ja lusikad
04) Toidu ja jookide käsitsi valmistamise nõud ja riistad
05) Triikrauad, pesemis-, puhastus- ja kuivatusseadmed
06) Muud lauanõud ja -tarbed
07) Muud koduanumad
08) Kaminatarbed
99) Muud

Klass 08. Tööriistad ja rauakaubad

01) Puurimis-, freesimis- ja aiatööriistad ning -vahendid
02) Haamrid ja muud sellised tööriistad ning -vahendid
03) Lõikeriistad ja -vahendid
04) Kruvikeerajad ja muud sellised tööriistad ning -vahendid
05) Muud tööriistad ja -vahendid
06) Käepidemed, nupud ja hinged
07) Lukustus- ja sulgemisvahendid
08) Kinnitus-, toestus- ja monteerimisvahendid, mis ei kuulu teistesse klassidesse
09) Uste, akende ja mööbli metallraamid ja -seadised ning muud sellised kaubad
10) Jalgrattatoed
99) Muud

Klass 09. Pakendused ja pakendid kaupade veoks ning säilitamiseks

01) Pudelid, termospakendid, purgid, balloonid, korvpudelid ja mahutid, mille sisu on rõhu all
02) Plekkanumad, trumlid ja vaadid
03) Karbid, kastid, konteinerid, konservipurgid
04) Pakk-korvid, korvpakendid ja korvid
05) Kotid, kotikesed, tuubid ja kapslid
06) Köied ja tünnivitsad
07) Sulgemis- ja kinnitusvahendid
08) Tõstukite kandeplaadid ja platvormid
09) Jäätme- ja prügikonteinerid ning nende alused
99) Muud

Klass 10. Kellad (sh. käekellad) ning teised mõõte-, kontroll- ja signalisatsiooniseadmed

01) Kellad ja äratuskellad
02) Käe- ja taskukellad
03) Muud ajamõõtmisvahendid
04) Muud mõõteriistad ja -seadmed
05) Kontroll-, kaitse- ja testimisriistad ning -seadmed
06) Signalisatsiooniseadmed
07) Korpused, numbrilauad, osutid ning teised mõõte-, kontroll- ja signalisatsiooniseadmete osad ja abiseadised
99) Muud

Klass 11. Ehted

01) Juveelitooted
02) Nipsasjad, plaadid, kaminaäärised ja seinaornamendid, lillevaasid ja -potid
03) Medalid ja märgid
04) Kunstlilled, -puuviljad ja -taimed
05) Lipud, peokaunistused
99) Muud

Klass 12. Veo- ja tõstevahendid

01) Loomveokid
02) Käsikärud, kärud
03) Vedurid ja veeremid
04) Telferikandurid, trossteed ja suusaliftid
05) Tõstukid ja tõstevahendid laadimiseks ning veoks
06) Laevad ja paadid
07) Õhu- ja kosmosesõidukid
08) Autod, bussid ja veoautod
09) Traktorid
10) Treilerid
11) Jalgrattad ja mootorrattad
12) Lapsevankrid, invaliiditoolid, kanderaamid
13) Erisõidukid
14) Muud sõidukid
15) Sõidukite rehvid ja libisemisvastased ketid
16) Sõidukite osad, seadmed ja abiseadised, mis ei kuulu teistesse klassidesse ega alaklassidesse
99) Muud

Klass 13. Elektri tootmise, ülekandmise ja muundamise seadmed

01) Generaatorid ja mootorid
02) Energiamuundurid, alaldid, patareid ja akud
03) Elektrienergia ülekandmise ja kontrollimise seadmed
99) Muud

Klass 14. Salvestus-, side- ja infootsiseadmed

01) Heli või pildi salvestuse ja taasesituse seadmed
02) Andmetöötlus- ja välisseadmed
03) Sidevahendid, kaugjuhtimisseadmed ja võimendid
99) Muud

Klass 15. Masinad, mis ei kuulu teistesse klassidesse

01) Jõumasinad
02) Pumbad ja kompressorid
03) Põllumajandusmasinad
04) Ehitusmasinad
05) Pesu-, puhastus- ja kuivatusmasinad
06) Tekstiili-, õmblus-, kudumis- ja tikkimismasinad, kaasa arvatud nende koostisosad
07) Külmutusmasinad ja -seadmed
08) (vakantne)
09) Tööpingid, lihv- ja valamismasinad
99) Muud

Klass 16. Foto-, filmi-, kino- ja optikaseadmed

01) Fotoaparaadid ja filmikaamerad
02) Projektorid ja diaprojektorid
03) Fotokopeer- ja suurendusseadmed
04) Ilmutusseadmed
05) Lisatarvikud
06) Optikakaubad
99) Muud

Klass 17. Muusikariistad

01) Klahvpillid
02) Puhkpillid
03) Keelpillid
04) Löökriistad
05) Mehhaanilised muusikariistad
99) Muud

Klass 18. Trüki- ja kontorimasinad

01) Kirjutus- ja arvutusmasinad
02) Trükimasinad
03) Trükitähed ja tähekastid
04) Raamatuköitmismasinad, klammerdusmasinad, giljotiinid ja korrastusmasinad (köitmistööde jaoks)
99) Muud

Klass 19. Kirja- ja kontoritarbed, kunsti- ja õppevahendid

01) Kirjapaber, postkaardid
02) Kontoritarbed
03) Kalendrid
04) Raamatud ja muud sellised kaubad
05) (vakantne)
06) Käsitsi kirjutamise, joonestamise, joonistamise, skulpteerimise, graveerimise ja muu loometegevuse jaoks vajalikud materjalid ja vahendid
07) Õppevahendid
08) Muud trükitooted
99) Muud

Klass 20. Müügi- ja reklaamiseadmed, sildid

01) Müügiautomaadid
02) Kaupluse- ja näituseseadmed
03) Sildid, tähised ja reklaamiseadmed
99) Muud

Klass 21. Mängud, mänguasjad, telgid ja spordikaubad

01) Mängud ja mänguasjad
02) Võimlemis- ja muud spordiriistad ning -vahendid
03) Muud ajaviite- ja lõbustusvahendid
04) Telgid ja telgitarbed
99) Muud

Klass 22. Relvad, pürotehnikatooted, jahitarbed, kalapüügivahendid ja kahjuritõrjevahendid

01) Laskerelvad
02) Muud relvad
03) Laskemoon, raketid ja pürotehnikatooted
04) Märklauad ja märklauatarbed
05) Jahi- ja kalapüügitarbed
06) Püünised, kahjuritõrjevahendid
99) Muud

Klass 23. Vedeliku- ja gaasijaotusseadmed, sanitaar-, kütte-, ventilatsiooni ja kliimaseadmed, tahke kütus

01) Vedeliku- ja gaasijaotusseadmed
02) Sanitaarseadmed
03) Kütteseadmed
04) Ventilatsiooni- ja kliimaseadmed
05) Tahke kütus
99) Muud

Klass 24. Meditsiini- ja laboriseadmed

01) Aparaadid ja seadmed arstide, haiglate ja laborite jaoks
02) Arstiriistad, laboririistad ja -vahendid
03) Proteesid
04) Sidumismaterjalid ning põetus- ja ravivahendid
99) Muud

Klass 25. Ehitusmaterjalid ja ehitustarindielemendid

01) Ehitusmaterjalid
02) Komplekteeritavad või osaliselt monteeritud ehitustarindielemendid
03) Majad, garaažid ja muud ehitised
04) Treppredelid, redelid ja tellingud
99) Muud

Klass 26. Valgustusseadmed ja -tarbed

01) Küünlajalad ja kandelaabrid
02) Tõrvikud, tasku- ja kandelambid
03) Avalike kohtade valgustusseadmed
04) Elektrilised ja mitteelektrilised valgusallikad
05) Lambid, etalonlambid, lühtrid, seina- ja laelambid, lambivarjud, kiirgurid, foto- ja projektsioonilambid
06) Sõidukite valgustusseadmed ja -tarbed
99) Muud

Klass 27. Tubakatooted ja suitsetamistarbed

01) Tubakas, sigarid ja sigaretid
02) Piibud, sigari- ja sigaretipitsid
03) Tuhatoosid
04) Tikud
05) Välgumihklid
06) Sigari- ja sigaretikarbid, tubakatoosid ja -kotid
99) Muud

Klass 28. Farmaatsia- ja kosmeetikatooted, tualett-tarbed ja -vahendid

01) Farmaatsiatooted
02) Kosmeetikatooted
03) Tualett-tarbed ja kosmeetikakabinettide seadmed
04) Parukad, valehabemed
99) Muud

Klass 29. Tuletõrjevahendid ja -seadmed, õnnetusjuhtumite vältimise ja päästevahendid

01) Tuletõrjevahendid ja -seadmed
02) Õnnetusjuhtumite vältimise ja päästevahendid, mis ei kuulu teistesse klassidesse
99) Muud

Klass 30. Loomapidamisvahendid

01) Loomade kehakatted
02) Tarad, puurid, koerakuudid ja muud sellised rajatised
03) Söötmis- ja jootmisseadmed
04) Sadulsepatooted
05) Piitsad ja kannused
06) Magamisasemed ja pesad
07) Õrred ja muud puuritarbed
08) Märgistusvahendid, tunnusmärgid, kammitsad
09) Lasipuud
99) Muud

Klass 31. Toidu- ja joogivalmistamise masinad ja seadmed, mis ei kuulu teistesse klassidesse
00) Toidu- ja joogivalmistamise masinad ja seadmed, mis ei kuulu teistesse klassidesse

Klass 99. Muud
00) Muud

 

LOCARNO AGREEMENT ESTABLISHING AN INTERNATIONAL CLASSIFICATION FOR INDUSTRIAL DESIGNS
Signed at Locarno on October 8, 1968; as amended on September 28, 1979

Article 1.Establishment of a Special Union; Adoption of an International Classification

(1) The countries to which this Agreement applies constitute a Special Union.

(2) They adopt a single classification for industrial designs (hereinafter designated as “the international classification”).

(3) The international classification shall comprise:
   (i) a list of classes and subclasses;
   (ii) an alphabetical list of goods in which industrial designs are incorporated, with an indication of the classes and subclasses into which they fall;
   (iii) explanatory notes.

(4) The list of classes and subclasses is the list annexed to the present Agreement, subject to such amendments and additions as the Committee of Experts set up under Article 3 (hereinafter designated as “the Committee of Experts”) may make to it.

(5) The alphabetical list of goods and the explanatory notes shall be adopted by the Committee of Experts in accordance with the procedure laid down in Article 3.

(6) The international classification may be amended or supplemented by the Committee of Experts, in accordance with the procedure laid down in Article 3.

(7) (a) The international classification shall be established in the English and French languages.

(b) Official texts of the international classification, in such other languages as the Assembly referred to in Article 5 may designate, shall be established, after consultation with the interested Governments, by the International Bureau of Intellectual Property (hereinafter designated as « the International Bureau») referred to in the Convention Establishing the World Intellectual Property Organization (hereinafter designated as “the Organization”).

Article 2. Use and Legal Scope of the International Classification

(1) Subject to the requirements prescribed by this Agreement, the international classification shall be solely of an administrative character. Nevertheless, each country may attribute to it the legal scope which it considers appropriate. In particular, the international classification shall not bind the countries of the Special Union as regards the nature and scope of the protection afforded to the design in those countries.

(2) Each country of the Special Union reserves the right to use the international classification as a principal or as a subsidiary system.

(3) The Offices of the countries of the Special Union shall include in the official documents of the deposit or registration of designs, and, if they are officially published, in the publications in question, the numbers of the classes and subclasses of the international classification into which the goods incorporating the designs belong.

(4) In selecting terms for inclusion in the alphabetical list of goods, the Committee of Experts shall exercise reasonable care to avoid using terms in which exclusive rights may exist. The inclusion of any word in the alphabetical index, however, is not an expression of opinion of the Committee of Experts on whether or not it is subject to exclusive rights.

Article 3. Committee of Experts

(1) A committee of Experts shall be entrusted with the tasks referred to in Article 1(4), 1(5) and 1(6). Each country of the Special Union shall be represented on the Committee of Experts, which shall be organized according to the rules of procedure adopted by a simple majority of the countries represented.

(2) The committee of Experts shall adopt the alphabetical list and explanatory notes by a simple majority of the votes of the countries of the Special Union.

(3) Proposals for amendments or additions to the international classification may be made by the Office of any country of the Special Union or by the International Bureau. Any proposal emanating from an Office shall be communicated by that Office to the International Bureau. Proposals from Offices and from the International Bureau shall be transmitted by the latter to the members of the Committee of Experts not later than two months before the session of the Committee at which the said proposals are to be considered.

(4) The decisions of the committee of Experts concerning the adoption of amendments and additions to be made in the international classification shall be by a simple majority of the countries of the Special Union. Nevertheless, if such decisions entail the setting up of a new class or any transfer of goods from one class to another, unanimity shall be required.

(5) Each experts shall have the right to vote by mail.

(6) If a country does not appoint a representative for a given session of the Committee of Experts, or if the expert appointed has not expressed his vote during the session or within a period to be prescribed by the rules of procedure of the Committee of Experts, the country concerned shall be considered to have accepted the decision of the Committee.

Article 4. Notification and Publication of the Classification and of Amendments and Additions Thereto

(1) The alphabetical list of goods and the explanatory notes adopted by the Committee of Experts, as well as any amendment or addition to the international classification decided by the Committee, shall be communicated to the Offices of the countries of the Special Union by the International Bureau. The decisions of the Committee of Experts shall enter into force as soon as the communication is received. Nevertheless, if such decisions entail the setting up of a new class or any transfer of goods from one class to another, they shall enter into force within a period of six months form the date of the said communication.

(2) The International Bureau, as depositary of the international classification, shall incorporate therein the amendments and additions which have entered into force. Announcements of the amendments and additions shall be published in the periodicals to be designated by the Assembly.

Article 5. Assembly of the Special Union

(1) (a) The Special Union shall have an Assembly consisting of the countries of the Special Union.

(b) The Government of each country of the Special Union shall be represented by one delegate, who may be assisted by alternate delegates, advisors, and experts.

(c) The expenses of each delegation shall be borne by the Government which has appointed it.

(2) (a) Subject to the provisions of Article 3, the Assembly shall:
   (i) deal with all matters concerning the maintenance and development of the Special Union and the implementation of this Agreement;
   (ii) give directions to the International Bureau concerning the preparation for conferences of revision;
   (iii) review and approve the reports and activities of the Director General of the Organization (hereinafter designated as « the Director General») concerning the Special Union, and give him all necessary instructions concerning matters within the competence of the special Union;
   (iv) determine the program and adopt the biennial budget of the Special Union, and approve its final accounts;
   (v) adopt the financial regulations of the Special Union;
   (vi) decide on the establishment of official texts of the international classification in languages other than English and French;
   (vii) establish, in addition to the Committee of Experts set up under Article 3, such other committees of experts and working groups as it deems appropriate to achieve the objectives of the Special Union;
   (viii) determine which countries not members of the Special Union and which intergovernmental and international non-governmental organizations shall be admitted to its meetings as observers;
   (ix) adopt amendments to Articles 5 to 8;
   (x) take any other appropriate action designated to further the objectives of the Special Union;
   (xi) perform such other functions as are appropriate under this Agreement.

(b) With respect to matters which are of interest also to other Unions administered by the Organization, the Assembly shall make its decision after having heard the advice of the coordination Committee of the Organization.

(3) (a) Each country member of the assembly shall have one vote.

(b) One-half of the countries member of the Assembly shall constitute a quorum.

(c) Notwithstanding the provisions of subparagraph (b), if, in any session, the number of countries represented is less than one-half but equal to or more than one-third of the countries members of the Assembly, the Assembly may make decisions but, with the exception of decision concerning its own procedure, all such decision shall take effect only if the conditions set forth hereinafter are fulfilled. The International Bureau shall communicate the said decisions to the countries members of the Assembly which were not represented and shall incite them to express in writing their vote or abstention within a period of three months from the date of the communication. If, at the expiration of this period, the number of countries having thus expressed their vote or abstention attains the number of countries which was lacking for attaining the quorum in the session itself, such decision shall take effect provided that at the same time the required majority still obtains.

(d) subject to the provisions of Article 8(2), the decisions of the Assembly shall require two-thirds of the votes cast.

(e) Abstentions shall not be considered as votes.

(f) A delegate may represent, and vote in the name of, one country only.

(4) (a) The Assembly shall meet once in every second calendar year in ordinary session upon convocation by the Director General and, in the absence of exceptional circumstances, during the same period and at the same place as the General Assembly of the Organization.

(b) The Assembly shall meet in extraordinary session upon convocation by the Director General, at the request of one-fourth of the countries members of the Assembly.

(c) The agenda of each session shall be prepared by the Director General.

(5) The Assembly shall adopt its own rules of procedure.

Article 6. International Bureau

(1) (a) Administrative tasks concerning the Special Union shall be performed by the International Bureau.

(b) In particular, the International Bureau shall prepare the meetings and provide the secretariat of the Assembly, the Committee of Experts, and such other committees of experts and working groups as may have been established by the Assembly or the Committee of Experts.

(c) The Director General shall be the chief executive of the Special Union and shall represent the Special Union.

(2) The Director General and any staff member designated by him shall participate, without the right to vote, in all meetings of the Assembly, the Committee of Experts, and such other committees of experts or working groups as may have been established by the Assembly or the Committee of Experts. The Director General, or a staff member designated by him, shall be ex officio secretary of those bodies.

(3) (a) The International Bureau shall, in accordance with the directions of the Assembly, make the preparations for the conferences of revision of the provisions of the Agreement other than Articles 5 to 8.

(b) The International Bureau may consult with inter-governmental and international non-governmental organizations concerning preparations for conferences of revision.

(c) The Director General and persons designated by him shall take part, without the right to vote, in the discussions at those conferences.

(4) The International Bureau shall carry out any other tasks assigned to it.

Article 7. Finances

(1) (a) The Special Union shall have a budget.

(b) The budget of the Special Union shall include the income and expenses proper to the Special Union, its contribution to the budget of expenses common to the Unions, and, where applicable, the sum made available to the budget of the Conference of the Organization.

(c) Expenses not attributable exclusively to the Special Union but also to one or more other Unions administered by the Organization shall be considered as expenses common to the Unions. The share of the special Union in such common expenses shall be in proportion to the interest the Special Union has in them.

(2) The budget of the Special Union shall be established with due regard to the requirements of coordination with the budgets of the other Unions administered by the Organization.

(3) The budget of the Special Union shall be financed form the following sources:
   (i) contributions of the countries of the Special Union;
   (ii) fees and charges due for services rendered by the International Bureau concerning the Special Union;
   (iii) sale of, or royalties on, the publications of the International Bureau concerning the Special Union;
   (iv) gifts, bequests, and subventions;
   (v) rents, interests, and other miscellaneous income.

(4) (a) For the purpose of establishing its contribution referred to in paragraph (3)(i), each country of the Special Union shall belong to the same class as it belongs to in the Paris Union for the Protection of Industrial Property, and shall pay its annual contributions on the basis of the same number of units as is fixed for that class in that Union.

(b) The annual contribution of each country of the Special Union shall be an amount in the same proportion to the total sum to be contributed to the budget of the Special Union by all countries as the number of its units is to the total of the units of all contributing countries.

(c) Contributions shall become due on the first of January of each year.

(d) A country which is in arrears in the payment of its contributions may not exercise its right to vote in any organ of the Special Union if the amount of its arrears equals or exceeds the amount of the contributions due from it for the preceding two full years. However, any organ of the Special Union may allow such a country to continue to exercise its right to vote in that organ if, and as long as, it is satisfied that the delay in payment is due to exceptional and unavoidable circumstances.

(e) If the budget is not adopted before the beginning of a new financial period, it shall not be at the same level as the budget of the previous year, as provided in the financial regulations.

(5) The amount of the fees and charges due for services rendered by the International Bureau in relation to the Special Union shall be established, and shall be reported to the Assembly, by the Director General.

(6) (a) The Special Union shall have a working capital fund which shall be constituted by a single payment made by each country of the Special Union. If the fund becomes insufficient, the Assembly shall decide to increase it.

(b) The amount of the initial payment of each country to the said fund or of its participation in the increase thereof shall be a proportion of the contribution of that country or the year in which the fund is established or the decision to increase it is made.

(c) The proportion and the terms of payment shall be fixed by the Assembly on the proposal of the Director General and after it has heard the advice of the Coordination Committee of the Organization.

(7) (a) In the headquarters agreement concluded with the country on the territory of which the Organization has its headquarters, it shall be provided that, whenever the working capital fund is insufficient, such country shall grant advances. The amount of those advances and the conditions on which they are granted shall be the subject of separate agreements, in each case, between such country and the Organization.

(b) The country referred to in subparagraph (a) and the Organization shall each have the right to denounce the obligation to grant advances, by written notification. Denunciation shall take effect three years after the end of the year in which it has been notified.

(8) The auditing of the accounts shall be effected by one or more of the countries of the Special Union or by external auditors, as provided in the financial regulations. They shall be designated, with their agreement, by the Assembly.

Article 8. Amendment of Articles 5 to 8

(1) Proposals for the amendment of Articles 5, 6, 7, and the present Article, my be initiated by any country of the Special Union or by the Director General. Such proposals shall be communicated by the Director General to the countries of the Special Union at least six months in advance of their consideration by the Assembly.

(2) Amendments to the Articles referred to in paragraph (1) shall be adopted by the Assembly. Adoption shall require three-fourths of the votes cast, provided that any amendment to Article 5, and to the present paragraph, shall require four-fifths of the votes cast.

(3) Any amendment to the Articles referred to in paragraph (1) shall enter into force one month after written notifications of acceptance, effected in accordance with their respective constitutional processes, have been received by the Director General form three-fourths of the countries members of the Special Union at the time the amendment was adopted. Any amendment to the said Articles thus accepted shall bind all the countries which are members of the Special Union at the time the amendment enters into force, or which become members thereof at a subsequent date, provided that any amendment increasing the financial obligations of countries of the Special Union shall bind only those countries which have notified their acceptance of such amendment.

Article 9. Ratification and Accession; Entry Into Force

(1) Any country party to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property which has signed this Agreement may ratify it, and, if it has not signed it, may accede to it.

(2) Instruments of ratification and accession shall be deposited with the Director General.

(3) (a) With respect to the first five countries which have deposited their instruments of ratification or accession, this Agreement shall enter into force three months after the deposit of the fifth such instrument.

(b) With respect to any other country, this Agreement shall enter into force three months after the date on which its ratification or accession has been notified by the Director General, unless a subsequent date has been indicated in the instrument of ratification or accession. In the latter case, this Agreement shall enter into force with respect to that country on the date thus indicated.

(4) Ratification or accession shall automatically entail acceptance of all the clauses and admission to all the advantages of this Agreement.

Article 10. Force and Duration of the Agreement

This Agreement shall have the same force and duration as the Paris Convention for the Protection of Industrial Property.

Article 11. Revision of Articles 1 to 4 and 9 to 15

(1) Articles 1 to 4 and 9 to 15 of this Agreement may be submitted to revision with a view to the introduction of desired improvements.

(2) Every revision shall be considered at a conference which shall be held among the delegates of the countries of the Special Union.

Article 12. Denunciation

(1) Any country may denounce this Agreement by notification addressed to the Director General. Such denunciation shall affect not only the country making it, the Agreement remaining in full force and effect as regards the other countries of the Special Union.

(2) Denunciation shall take effect one year after the day on which the Director General has received the notification.

(3) The right of denunciation provided by this Article shall not be exercised by any country before the expiration of five years form the date upon which it becomes a member of the Special Union.

Article 13. Territories

The provisions of Article 24 of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property shall apply to this Agreement.

Article 14. Signature, Languages, Notifications

(1) (a) This Agreement shall be signed in a single copy in the English and French languages, both texts being equally authentic, and shall be deposited with the Government of Switzerland.

(b) This Agreement shall remain open for signature at Berne until June 30, 1969.

(2) Official texts shall be established by the Director General, after consultation with the interested Governments, in such other languages as the Assembly may designate.

(3) The Director General shall transmit two copies, certified by the Government of Switzerland, of the signed text of this Agreement to the Governments of the countries that have signed it and, on request, to the Government of any other country.

(4) The Director General shall register this Agreement with the Secretariat of the United Nations.

(5) The Director General shall notify the Governments of all countries of the Special Union of the date of entry into force of the Agreement, signatures, deposits of instruments of ratification or accession, acceptances of amendments to this Agreement and the dates on which such amendments enter into force, and notifications of denunciation.

Article 15. Transitional Provision

Until the first Director General assumes office, references in this Agreement to the International Bureau of the Organization or to the Director General shall be deemed to be references to the United International Bureaux for the Protection of intellectual property (BIRPI) or its Director, respectively.

[I hereby certify that the foregoing text is a true copy of the Locarno Agreement Establishing an International Classification for Industrial Designs, as signed on October 8, 1968, at Locarno, and as amended on September 28, 1979.

 
Arpad BOGSCH
Director General
World Intellectual Property Organization
September 8, 1995]

 

Annex

List of Classes und Subclasses of the International Classification
Sixth Edition (as in force from January 1, 1994)

Class 01. Foodstuffs

01) Bakers' products, biscuits, pastry, macaroni and other cereal products, chocolates, confectionery, ices
02) Fruit and vegetables
03) Cheeses, butter and butter substitutes, other dairy produce
04) Butchers' meat (including pork products), fish
05) [vacant]
06) Animal foodstuffs
99) Miscellaneous

Class 02. Articles of clothing and haberdashery

01) Undergarments, lingerie, corsets, brassieres, nightwear
02) Garments
03) Headwear
04) Footwear, socks and stockings
05) Neckties, scarves, neckerchiefs and handkerchiefs
06) Gloves
07) Haberdashery and clothing accessories
99) Miscellaneous

Class 03. Travel goods, cases, parasols and personal belongings, not elsewhere specified

01) Trunks, suitcases, briefcases, handbags, keyholders, cases specially designed for their contents, wallets and similar articles
02) [vacant]
03) Umbrellas, parasols, sunshades and walking sticks
04) Fans
99) Miscellaneous

Class 04. Brushware

01) Brushes and brooms for cleaning
02) Toilet brushes, clothes brushes and shoe brushes
03) Brushes for machines
04) Paintbrushes, brushes for use in cooking
99) Miscellaneous

Class 05. Textile piecegoods, artificial and natural sheet material

01) Spun articles
02) Lace
03) Embroidery
04) Ribbons, braids and other decorative trimmings
05) Textile fabrics
06) Artificial or natural sheet material
99) Miscellaneous

Class 06. Furnishing

01) Beds and seats
02) [vacant]
03) Tables and similar furniture
04) Storage furniture
05) Composite furniture
06) Other furniture and furniture parts
07) Mirrors and frames
08) Clothes hangers
09) Mattresses and cushions
10) Curtains and indoor blinds
11) Carpets, mats and rugs
12) Tapestries
13) Blankets and other covering materials, household linen and napery
99) Miscellaneous

Class 07. Household goods, not elsewhere specified

01) China, glassware, dishes and other articles of a similar nature
02) Cooking appliances, utensils and containers
03) Table knives, forks and spoons
04) Appliances and utensils, hand-manipulated, for preparing food and drink
05) Flatirons and washing, cleaning and drying equipment
06) Other table utensils
07) Other household receptacles
08) Fireplace implements
99) Miscellaneous

Class 08. Tools and hardware

01) Tools and implements for drilling, milling or digging
02) Hammers and other similar tools and implements
03) Cutting tools and implements
04) Screwdrivers and other similar tools and implements
05) Other tools and implements
06) Handles, knobs and hinges
07) Locking or closing devices
08) Fastening, supporting or mounting devices not included in other classes
09) Metal fittings and mountings for doors, windows and furniture, and similar articles
10) Bicycle racks
99) Miscellaneous

Class 09. Packages and containers for the transport or handling of goods

01) Bottles, flasks, pots, carboys, demijohns, and bottled containers with dynamic dispensing means
02) Storage cans, drums and casks
03) Boxes, cases, containers, (preserve) tins or cans
04) Hampers, crates and baskets
05) Bags, sachets, tubes and capsules
06) Ropes and hooping materials
07) Closing means and attachments
08) Pallets and platforms for forklifts
09) Refuse and trash containers and stands therefor
99) Miscellaneous

Class 10. Clocks and watches and other measuring instruments, checking and signalling instruments

01) Clocks and alarm clocks
02) Watches and wrist watches
03) Other time-measuring instruments
04) Other measuring instruments, apparatus and devices
05) Instruments, apparatus and devices for checking, security or testing
06) Signalling apparatus and devices
07) Casings, dials, hands and all other parts and accessories of instruments for measuring, checking and signalling
99) Miscellaneous

Class 11. Articles of adornment

01) Jewellery
02) Trinkets, table, mantel and wall ornaments, flower vases and pots
03) Medals and badges
04) Artificial flowers, fruits and plants
05) Flags, festive decorations
99) Miscellaneous

Class 12. Means of transport or hoisting

01) Vehicles drawn by animals
02) Handcrafts, wheelbarrows
03) Locomotives and rolling stock for railways and all other rail vehicles
04) Telpher carriers, chair lifts and ski lifts
05) Elevators and hoists for loading or conveying
06) Ships and boats
07) Aircraft and space vehicles
08) Motor cars, buses and lorries
09) Tractors
10) Road vehicle trailers
11) Cycles and motorcycles
12) Perambulators, invalid chairs, stretchers
13) Special-purpose vehicles
14) Other vehicles
15) Tyres and anti-skid chains for vehicles
16) Parts, equipment and accessories for vehicles, not included in other classes or subclasses
99) Miscellaneous

Class 13. Equipment for production, distribution or transformation of electricity

01) Generators and motors
02) Power transformers, rectifiers, batteries and accumulators
03) Equipment for distribution or control of electric power
99) Miscellaneous

Class 14. Recording, communication or information retrieval equipment

01) Equipment for the recording or reproduction of sounds or pictures
02) Data processing equipment as well as peripheral apparatus and devices
03) Communications equipment, wireless remote controls and radio amplifiers
99) Miscellaneous

Class 15. Machines, not elsewhere specified

01) Engines
02) Pumps and compressors
03) Agricultural machinery
04) Construction machinery
05) Washing, cleaning and drying machines
06) Textile, sewing, knitting and embroidering machines including their integral parts
07) Refrigeration machinery and apparatus
08) [vacant]
09) Machine tools, abrading and founding machinery
99) Miscellaneous

Class 16. Photographic, cinematographic and optical apparatus

01) Photographic cameras and film cameras
02) Projectors and viewers
03) Photocopying apparatus and enlargers
04) Developing apparatus and equipment
05) Accessories
06) Optical articles
99) Miscellaneous

Class 17. Musical instruments

01) Keyboard instruments
02) Wind instruments
03) Stringed instruments
04) Percussion instruments
05) Mechanical instruments
99) Miscellaneous

Class 18. Printing and office machinery

01) Typewriters and calculating machines
02) Printing machines
03) Type and type faces
04) Bookbinding machines, printers' stapling machines, guillotines and trimmers (for bookbinding)
99) Miscellaneous

Class 19. Stationery and office equipment, artists' and teaching materials

01) Writing paper, cards for correspondence and announcements
02) Office equipment
03) Calendars
04) Books and other objects of similar outward appearance
05) [vacant]
06) Materials and instruments for writing by hand, for drawing, for painting, for sculpture, for engraving and for other artistic techniques
07) Teaching materials
08) Other printer matter
99) Miscellaneous

Class 20. Sales and advertising equipment, signs

01) Automatic vending machines
02) Display and sales equipment
03) Signs, signboards and advertising devices
99) Miscellaneous

Class 21. Games, toys, tents and sports goods

01) Games and toys
02) Gymnastics and sports apparatus and equipment
03) Other amusement and entertainment articles
04) Tents and accessories thereof
99) Miscellaneous

Class 22. Arms, pyrotechnic articles, articles for hunting, fishing and pest killing

01) Projectile weapons
02) Other weapons
03) Ammunition, rockets and pyrotechnic articles
04) Targets and accessories
05) Hunting and fishing equipment
06) Traps, articles for pest killing
99) Miscellaneous

Class 23. Fluid distribution equipment, sanitary, heating, ventilation and air-conditioning equipment, solid fuel

01) Fluid distribution equipment
02) Sanitary appliances
03) Heating equipment
04) Ventilation and air-conditioning equipment
05) Solid fuel
99) Miscellaneous

Class 24. Medical and laboratory equipment

01) Apparatus and equipment for doctors, hospitals and laboratories
02) Medical instruments, instruments and tools for laboratory use
03) Prosthetic articles
04) Materials for dressing wounds, nursing and medical care
99) Miscellaneous

Class 25. Building units and construction elements

01) Building materials
02) Prefabricated or pre-assembled building parts
03) Houses, garages and other buildings
04) Steps, ladders and scaffolds
99) Miscellaneous

Class 26. Lighting apparatus

01) Candlesticks and candelabra
02) Torches and hand lamps and lanterns
03) Public lighting fixtures
04) Luminous sources, electrical or not
05) Lamps, standard lamps, chandeliers, wall and ceiling fixtures, lampshades, reflectors, photographic and cinematographic projector lamps
06) Luminous devices for vehicles
99) Miscellaneous

Class 27. Tobacco and smokers' supplies

01) Tobacco, cigars and cigarettes
02) Pipes, cigar and cigarette holders
03) Ashtrays
04) Matches
05) Lighters
06) Cigar cases, cigarette cases, tobacco jars and pouches
99) Miscellaneous

Class 28. Pharmaceutical and cosmetic products, toilet articles and apparatus

01) Pharmaceutical products
02) Cosmetic products
03) Toilet articles and beauty parlor equipment
04) Wigs, false hairpieces
99) Miscellaneous

Class 29. Devices and equipment against fire hazards, for accident prevention and for rescue

01) Devices and equipment against fire hazards
02) Devices and equipment for accident prevention and for rescue, not elsewhere specified
99) Miscellaneous

Class 30. Articles for the care and handling of animals

01) Animal clothing
02) Pens, cages, kennels and similar shelters
03) Feeders and waterers
04) Saddlery
05) Whips and prods
06) Beds and nests
07) Perches and other cage attachments
08) Markers, marks and shackles
09) Hitching posts
99) Miscellaneous

Class 31. Machines and appliances for preparing food or drink, not elsewhere specified
00) Machines and appliances for preparing food or drink, not elsewhere specified

Class 99. Miscellaneous
00) Miscellaneous

 

Õiend
Akti avaldamisandmed täiendatud; akt tehniliselt korrastatud; lisatud ingliskeelne tekst.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json