Teksti suurus:

Kaitseliidu poolt kaitsejõudude õppe- ja harjutuskohtade kasutamise korra kinnitamine

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.05.2013
Avaldamismärge:

Kaitseliidu poolt kaitsejõudude õppe- ja harjutuskohtade kasutamise korra kinnitamine

Vastu võetud 28.06.1999 nr 2
RTL 1999, 109, 1401
jõustumine 18.07.1999

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.11.2008RTL 2008, 96, 132601.01.2009

Kaitseliidu seaduse paragrahvi 21 lõike 3 alusel määran:

Kinnitada «Kaitseliidu poolt kaitsejõudude õppe- ja harjutuskohtade kasutamise kord» (lisatud)


Kinnitatud
kaitseministri 28. juuni 1999. a määrusega nr 2
[RTL 2008, 96, 1326 - jõust. 01.01.2009]


KAITSELIIDU POOLT KAITSEJÕUDUDE ÕPPE- JA HARJUTUSKOHTADE KASUTAMISE KORD

1. Kaitseliidu üksused kasutavad kaitseväe õppe- ja harjutuskohti vastavalt Kaitsejõudude väljaõppekavale, õppe- või harjutuskoha kasutamiseks kehtestatud üldistele nõuetele ja korrale ning Kaitseväe Peastaabi ülema poolt kinnitatud laskeväljaõppe eeskirjale.
[RTL 2008, 96, 1326 - jõust. 01.01.2009]

2. Kaitseliidu Peastaap esitab Kaitseliidu väljaõppekava Kaitseväe Peastaabile kooskõlastamiseks üks kuu enne selle kinnitamist Kaitseliidus. Kaitseliidu väljaõppekavas esitatakse:
[RTL 2008, 96, 1326 - jõust. 01.01.2009]
2.1. planeeritava väljaõppe liik;
2.2. väljaõppe koht;
2.3. väljaõppe aeg;
2.4 väljaõppe läbiviimise eest vastutava isiku andmed;
2.5 väljaõppes osalejate arv.

3. Kaitseväe Peastaap esitab oma seisukoha väljaõppekava suhtes kümne tööpäeva jooksul. Väljaõppekavas esitatu mittekooskõlastamise korral esitab Kaitseväe Peastaap Kaitseliidu Peastaabile ettepanekud väljaõppekava muutmiseks.
[RTL 2008, 96, 1326 - jõust. 01.01.2009]

4. Harjutuste täpne läbiviimise ajakava kinnitatakse õppe- või harjutuskoha nädalakavaga.

5. Harjutust planeeriva maleva ülem koostab harjutuskäsu, mille esitab vähemalt viis tööpäeva enne nädalakava koostamist nõusoleku saamiseks õppe- või harjutuskoha volitatud asutuse ülemale. Harjutuskäsus sätestatakse:
5.1. harjutuse toimumise aeg ja koht;
5.2. harjutava üksuse nimetus ning harjutusel kasutatavad tehnilised abivahendid;
5.3. harjutuse eesmärk;
5.4. harjutuse läbiviija;
5.5. harjutuse läbiviimisele esitatavad nõuded.

6. Harjutuskäsu vormi kinnitab Kaitseliidu Peastaabi ülem kooskõlastatult Kaitseväe Peastaabi ülemaga.
[RTL 2008, 96, 1326 - jõust. 01.01.2009]

/otsingu_soovitused.json