Teksti suurus:

Ajateenijate poolt valitud esindusmehe tegutsemise kord

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2013
Avaldamismärge:

Ajateenijate poolt valitud esindusmehe tegutsemise kord

Vastu võetud 16.12.2003 nr 15
RTL 2004, 2, 23
jõustumine 10.01.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.11.2008RTL 2008, 96, 132601.01.2009

Määrus kehtestatakse «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 631 lõike 3 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Üldsätted

  (1) Käesolev määrus kehtestab ajateenijate poolt valitud ajateenijate huvisid teenistusküsimustes teenistust korraldavate ülemate ees esindava esindusmehe (edaspidi esindusmees) valimise, tagasikutsumise, rühmakoosoleku pidamise, esindusmeeste kogu koosseisu ja kokkukutsumise korra, samuti esindusmehe täpsemad õigused ja kohustused ning ettepanekute esitamise ja menetlemise korra.

  (2) Käesolev määrus käsitleb rühmakoosolekuna esindusmehe valimiseks, tagasikutsumiseks ja esindusmehe poolt oma esindusülesannete realiseerimiseks läbiviidavat ajateenijate vabatahtlikku koosviibimise vormi teenistusküsimustes arvamuse avaldamiseks ja ettepanekute tegemiseks.

  (3) Käesolevas määruses maaväe väeosa ja allüksuse esindusmehe kohta sätestatu on ühtlasi kohaldatav kaitseväe teiste väeliikide väeosade ja allüksuste suhtes.
[RTL 2008, 96, 1326 - jõust. 01.01.2009]

  (4) [Kehtetu – RTL 2008, 96, 1326 - jõust. 01.01.2009]

  (5) [Kehtetu – RTL 2008, 96, 1326 - jõust. 01.01.2009]

2. peatükk RÜHMA ESINDUSMEHE VALIMINE 

§ 2.  Rühma esindusmehe valimine

  (1) Rühmas ja rühmast väiksemas allüksuses, mille koosseisus on vähemalt 5 ajateenijat, valivad ajateenijad endi hulgast ühe esindusmehe.

  (2) Rühmast väiksemale allüksusele kohaldatakse rühma kohta sätestatut.

§ 3.  Rühmakoosolek

  (1) Rühmakoosolekul rühma ajateenijad:
  1) valivad rühma esindusmehe;
  2) kutsuvad rühma esindusmehe tagasi;
  3) tõstatavad esindusmehe ees ajateenistuse käigus nende huve riivavaid küsimusi;
  4) arutavad esindusmehe ettepanekul kompanii esindusmeeste kogus arutamisele tulevaid küsimusi;
  5) esitavad ettepanekuid vaba aja kasutamise, olme, ohutustehnika alastes või muudes teenistusküsimustes.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 toodud juhul kutsub rühmakoosoleku kokku rühmaülem kolme nädala jooksul ajateenistuse algusest.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 3 ja 4 toodud juhtudel kutsub rühmakoosoleku kokku esindusmees.

  (4) Rühmakoosoleku esindusmehe tagasikutsumiseks kutsub kokku rühmaülem vähemalt poolte rühma ajateenijate taotlusel.

  (5) Rühmakoosolek toimub vabal ajal rühmaülema või esindusmehe poolt nimetatud ajal ja kohas.

  (6) Rühmakoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb üle poole rühma ajateenijatest.

§ 4.  Rühma esindusmehe valimine

  (1) Rühma esindusmehe kandidaadid esitavad rühma ajateenijad endi hulgast.

  (2) Kandideerimiseks on vajalik kandidaadi nõusolek.

  (3) Rühma esindusmees valitakse avalikul hääletusel.

  (4) Rühma esindusmeheks saab enim hääli saanud kandidaat.

§ 5.  Rühma esindusmehe tagasikutsumine

  (1) Rühma esindusmees loetakse tagasikutsutuks tema ajateenistusest vabastamisel, samuti tema viibimise tõttu väeosast eemal rohkem kui kolm nädalat, tema arvamisel teise allüksuse koosseisu või tema valimisel kompanii või pataljoni esindusmeheks.
[RTL 2008, 96, 1326 - jõust. 01.01.2009]

  (2) Rühma esindusmeest on õigus tagasi kutsuda, kui selleks avaldab soovi üle poole rühma ajateenijatest.

  (3) Rühma esindusmehe tagasikutsumisel valivad rühma ajateenijad endi hulgast uue esindusmehe.

§ 6.  Rühma esindusmehe õigused ja kohustused

  (1) Rühma esindusmehe õigused:
  1) nõustab rühma ajateenijaid teenistusega seotud küsimustes;
  2) esindab rühma ajateenijaid kompanii esindusmehe, kompanii ja pataljoni esindusmeeste kogu ees;
  3) võtab vastu ettepanekuid rühma ajateenijatelt;
  4) pöördub ajateenijate poolt esitatud ettepanekutega või omal algatusel teenistusküsimustes rühmaülema, kompanii esindusmehe, kompanii esindusmeeste kogu, pataljoni esindusmehe või pataljoni esindusmeeste kogu poole;
  5) teavitab rühmakoosolekut rühmaülema, kompanii esindusmeeste kogu ja pataljoni esindusmeeste poolt vastuvõetud otsustest;
  6) osaleb kompanii ja pataljoni esindusmehe valimisel.

  (2) Rühma esindusmees on aruandekohustuslik teda valinud ajateenijate ees.

3. peatükk KOMPANII ESINDUSMEES 

§ 7.  Kompanii esindusmehe valimine

  (1) Kompanii esindusmehe valivad rühma esindusmehed endi hulgast hiljemalt 7 päeva jooksul pärast kompanii viimases rühmas toimunud esindusmehe valimist.

  (2) Kompanii esindusmeheks saab avalikul hääletusel enim hääli saanud kandidaat.

§ 8.  Kompanii esindusmehe tagasikutsumine

  (1) Kompanii esindusmees loetakse tagasikutsutuks tema ajateenistusest vabastamisel, tema viibimise tõttu väeosast eemal rohkem kui kolm nädalat, tema arvamisel teise allüksuse koosseisu või tema valimisel pataljoni esindusmeheks.
[RTL 2008, 96, 1326 - jõust. 01.01.2009]

  (2) Kompanii esindusmeest on õigus tagasi kutsuda, kui selleks avaldab soovi üle poole selle kompanii rühma esindusmeestest.

  (3) Kompanii esindusmehe tagasikutsumisel valivad rühma esindusmehed endi hulgast uue kompanii esindusmehe.

§ 9.  Kompanii esindusmehe õigused ja kohustused

  (1) Kompanii esindusmehe õigused:
  1) vaatab läbi rühma esindusmeeste esitatud ettepanekud;
  2) pöördub ettepanekutega või omal algatusel teenistusküsimustes kompaniiülema, kompanii esindusmeeste kogu, pataljoni esindusmehe või pataljoni esindusmeeste kogu poole;
  3) algatab kompanii esindusmeeste kogu kokkukutsumise;
  4) koostab kompanii esindusmeeste kogu päevakorra ja teeb selle teatavaks rühma esindusmeestele;
  5) teavitab kompanii esindusmeeste kogu pataljoni esindusmeeste kogu koosoleku päevakorrast, samuti seal toimuvatest aruteludest ning vastuvõetud otsustest;
  6) osaleb pataljoni esindusmehe valimisel.

  (2) Kompanii esindusmees on aruandekohustuslik kompanii esindusmeeste kogu ees.

§ 10.  Kompanii esindusmeeste kogu

  (1) Kompanii esindusmeeste kogusse kuuluvad:
  1) kompaniiülem;
  2) kompaniiülema poolt määratud ohvitser või allohvitser;
  3) rühmade esindusmehed;
  4) kompanii esindusmees.

  (2) Kompanii esindusmeeste kogu koosolekule võib kompaniiülem või kompanii esindusmees kutsuda teisi asjassepuutuvaid isikuid. Kutsutud isikutel puudub hääleõigus.

  (3) Kompanii esindusmeeste kogu koosoleku kutsub kokku kompaniiülem omal algatusel või kompanii esindusmehe taotlusel.

  (4) Kompanii esindusmees koostab kompanii koosoleku päevakorra ja kooskõlastab koosoleku toimumise aja ja koha kompaniiülemaga hiljemalt 3 päeva enne kompanii koosoleku toimumist.

  (5) Kompanii esindusmeeste kogu koosolekul arutatakse rühma või kompanii esindusmeeste taotlusel neile tehtud ettepanekuid, samuti ajateenijate poolt kompaniiülemale esitatud ettepanekuid ja avaldusi.

  (6) Kompanii esindusmeeste kogu koosoleku otsus protokollitakse.

4. peatükk PATALJONI ESINDUSMEES 

§ 11.  Pataljoni esindusmehe valimine

  (1) Pataljoni esindusmehe valivad rühma ja kompanii esindusmehed endi hulgast hiljemalt 7 päeva jooksul pärast pataljoni viimases kompaniis toimunud esindusmehe valimist.

  (2) Pataljoni esindusmeheks saab avalikul hääletusel enim hääli saanud kandidaat.

§ 12.  Pataljoni esindusmehe tagasikutsumine

  (1) Pataljoni esindusmees loetakse tagasikutsutuks tema ajateenistusest vabastamisel, tema viibimise tõttu väeosast eemal rohkem kui kolm nädalat või tema arvamisel teise väeosa koosseisu.
[RTL 2008, 96, 1326 - jõust. 01.01.2009]

  (2) Pataljoni esindusmeest on õigus tagasi kutsuda, kui selleks avaldab soovi üle poole pataljoni esindusmeeste kogu esindusmeestest.

  (3) Pataljoni esindusmehe tagasikutsumisel valivad pataljoni esindusmeeste kogu esindusmehed endi hulgast uue pataljoni esindusmehe.

§ 13.  Pataljoni esindusmehe õigused ja kohustused

  (1) Pataljoni esindusmehe õigused:
  1) vaatab läbi rühma ja kompaniide esindusmeeste esitatud ettepanekud;
  2) pöördub esitatud ettepanekutega või omal algatusel teenistusküsimustes pataljoniülema ja maaväe ülema poole;
  3) kutsub kokku pataljoni esindusmeeste kogu;
  4) koostab pataljoni esindusmeeste kogu päevakorra ja teavitab sellest rühma ja kompanii esindusmehi;
  5) teavitab rühma ja kompanii esindusmehi pataljoniülema ja maaväe ülema poolt vastuvõetud otsustest.

  (2) Pataljoni esindusmees on aruandekohustuslik pataljoni esindusmeeste kogu ees.

§ 14.  Pataljoni esindusmeeste kogu

  (1) Pataljoni esindusmeeste kogusse kuuluvad:
  1) pataljoniülem;
  2) pataljoniülema poolt määratud ohvitser või allohvitser;
  3) rühma esindusmehed;
  4) kompanii esindusmehed;
  5) pataljoni esindusmees.

  (2) Pataljoni esindusmeeste kogu koosolekule võib pataljoniülem või pataljoni esindusmees kutsuda teisi asjassepuutuvaid isikuid. Kutsutud isikutel puudub hääleõigus.

  (3) Pataljoni esindusmeeste kogu koosoleku kutsub kokku pataljoni ülem omal algatusel või pataljoni esindusmehe taotlusel.

  (4) Pataljoni esindusmees koostab pataljoni esindusmeeste kogu koosoleku päevakorra ja kooskõlastab koosoleku toimumise aja ja koha pataljoni ülemaga hiljemalt 3 päeva enne pataljoni koosoleku toimumist.

  (5) Pataljoni esindusmeeste kogu koosolekul arutatakse pataljoni, kompanii ja rühma esindusmeeste taotlusel neile tehtud ettepanekuid, samuti ajateenijate poolt pataljoniülemale esitatud avaldusi ja ettepanekuid.

  (6) Pataljoni esindusmeeste kogu koosoleku otsus protokollitakse.

/otsingu_soovitused.json