Teksti suurus:

Eesti Vabariigi valitsuse ja Ukraina valitsuse vaheline kokkulepe haridusdokumentide ja teaduslikke kraade tõendavate dokumentide vastastikusest tunnustamisest

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.02.1996
Avaldamismärge:RT II 1996, 29, 108

Eesti Vabariigi valitsuse ja Ukraina valitsuse vaheline kokkulepe haridusdokumentide ja teaduslikke kraade tõendavate dokumentide vastastikusest tunnustamisest

Vastu võetud 06.02.1996

Eesti Vabariigi valitsuse ja Ukraina valitsuse vahelise haridusdokumentide ja teaduslikke kraade tõendavate dokumentide vastastikuse tunnustamise kokkuleppe eelnõu heakskiitmine

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

 

Eesti Vabariigi valitsus ja Ukraina valitsus, edaspidi nimetatud Pooled,

juhindudes 16. märtsil 1994. aastal Kiievis allakirjutatud Kokkuleppest koostöö kohta kultuuri, hariduse ja teaduse alal,

soovides soodustada edasist kahepoolse koostöö arengut ja süvenemist hariduse, teaduse ja kultuuri alal,

eesmärgiga kehtestada normid haridusdokumentide ja teaduslikke kraade tõendavate dokumentide vastastikusel tunnustamisel,

leppisid kokku alljärgnevas:

Artikkel 1

Käesolev Kokkulepe laieneb haridusdokumentidele ja teaduslikke kraade tõendavatele dokumentidele, mis vastavad Eesti Vabariigis ja Ukrainas välja antud riiklikele näidistele.

Artikkel 2

Pooled tunnustavad (ekvivalentsetena) Eesti Vabariigis ja Ukrainas välja antud riiklikele näidistele vastavaid üldist keskharidust tõendavaid dokumente hariduse jätkamisel järgmisel tasandil vastavalt mõlema Poole kehtivatele õigusaktidele.

Artikkel 3

Eesti Vabariigi kutseõppeasutuste lõputunnistusi ja diplomeid ning Ukraina kutseõppeasutuste lõpudokumente tunnustatakse (on ekvivalentsed), kui neis toimuva õppetöö kestus ja sisu on võrreldavad erialade ja kutsete kaupa; samuti tööle asumisel vastavalt omandatud erialale, kutsele ja kvalifikatsioonile.

Artikkel 4

Eesti Vabariigis välja antud keskeriõppeasutuste lõpudiplomeid ja Ukrainas I—II akrediteerimise taseme kõrgemate õppeasutuste poolt välja antud nooremspetsialistide diplomeid tunnustatakse (on ekvivalentsed), kui neis toimuva õppetöö kestus ja sisu on erialaselt võrreldavad; tööle asumisel vastavalt omandatud kvalifikatsioonile, samuti hariduse jätkamise eesmärgil.

Artikkel 5

Eesti Vabariigis välja antud rakenduslike kõrgkoolide ja ülikoolide lõpudiplomeid ja Ukrainas välja antud III—IV akrediteerimise taseme kõrgkoolide lõpudiplomeid tunnustatakse, kui õppetöö kestus ja hariduse sisu on võrreldavad.

Artikkel 6

Pooled tunnustavad oma riikide territooriumil teaduslikke kraade tõendavaid dokumente, mis vastavad riiklikele näidistele, mida annavad välja teise Poole vastavad atesteerimisorganid kehtiva korra kohaselt.

Artikkel 7

Käesoleva Kokkuleppe täitmise eesmärgil esitavad Pooled üksteisele haridusdokumentide ja teaduslikke kraade tõendavate riiklike dokumentide näidised, samuti oma maa normatiivaktid, mis reguleerivad nende dokumentide vormistamise ja väljaandmise eeskirju ja korda.

Artikkel 8

Pooled viivad läbi konsultatsioone käesoleva Kokkuleppe rakendamise küsimustes, teatavad üksteisele nende haridussüsteemides ja teaduslike kraadide nimetustes toimunud muudatustest, samuti saadavad üksteisele vajalikel juhtudel vastavad ametlikud seletused.

Artikkel 9

Käesolev Kokkulepe jõustub selle allakirjutamise päevast ja on tähtajatu.

Alla kirjutatud Kiievis 6. veebruaril 1996. aastal kahes eksemplaris, kumbki eesti, ukraina ja vene keeles, kusjuures kõik tekstid omavad võrdset jõudu.

 

Eesti Vabariigi valitsuse nimel
S. KALLAS

Ukraina valitsuse nimel
G. UDOVENKO

 

/otsingu_soovitused.json