Teksti suurus:

Eesti Vabariigi valitsuse ja Vene Föderatsiooni valitsuse vaheline keskkonnakaitsealase koostöö kokkulepe

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:18.04.1996
Avaldamismärge:RT II 1996, 32, 113

Eesti Vabariigi valitsuse ja Vene Föderatsiooni valitsuse vaheline keskkonnakaitsealase koostöö kokkulepe

Vastu võetud 11.01.1996

 (õ) 29.12.2008 15:45

Eesti Vabariigi valitsuse ja Vene Föderatsiooni valitsuse vahelise keskkonnakaitsealase koostöö kokkuleppe sõlmimine

Välisministeeriumi teadaannne välislepingu jõustumise kohta


Eesti Vabariigi valitsus ja Vene Föderatsiooni valitsus, edaspidi nimetatud «Pooled»,

soovides arendada koostööd keskkonnakaitse ja loodusressursside ratsionaalse kasutamise vallas ning keskkonnaalaste probleemide lahendamisel kooskõlas säästliku arengu kontseptsiooniga ning reostuse ärahoidmise ja ettevaatusabinõude kasutamise põhimõtetega,

lähtudes ÜRO põhikirjas väljendatud printsiipidest, juhindudes ÜRO Keskkonna ja Arengu Konverentsi otsustest,

tegutsedes kooskõlas Euroopa Julgeoleku ja Koostöö Nõupidamise (CSCE) Lõppakti, Pariisi uue Euroopa Harta ja teiste OSCE dokumentidega, järgides Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsiooni ja teisi rahvusvahelisi keskkonnakaitselisi konventsioone ja lepinguid,

leppisid kokku alljärgnevas:

Artikkel 1

Pooled arendavad keskkonnakaitsealast koostööd vastastikkuse ja võrdõiguslikkuse alusel.

Artikkel 2

Koostöö suunatakse keskkonnaseisundi parandamisele ja keskkonnaohutuse taseme tõstmisele mõlemas riigis, Läänemeres, eriti Soome lahes ning piiriveekogudes, aga samuti keskkonna saastamise ärahoidmisele:
     vähendades riikidevahelist saasteainete kauglevi;
     tõstes veekogude ja atmosfääri kaitse, aga samuti jäätmete kogumis- ja käitlussüsteemide efektiivsust;
     arendades taimestiku ja loomastiku ning nende elupaikade kaitset;
     aidates kaasa keskkonnaalase informatsiooni vahetamisele ja keskkonnasõbralike tehnoloogiate kasutuselevõtmisele.

Artikkel 3

Koostöö käigus pööratakse erilist tähelepanu järgmistele keskkonnakaitse suundadele:
     keskkonnakaitse juhtimise ja keskkonnakaitsealase seadusandluse täiustamine;
     atmosfääri kaitse, sealhulgas saasteainete kauglevi;
     veekogude ja merekeskkonna kaitse;
     kaitsealade loomine, haruldaste ja hävimisohus olevate taime- ja loomaliikide kaitse;
     keskkonnaohtlike avariide ärahoidmine;
     keskkonnaseire;
     keskkonnaekspertiis;
     keskkonnaharidus ja -koolitus.

Artikkel 4

Koostööd tehakse eelkõige järgmistes vormides:
     koostöö teadusuuringute alal ja keskkonnakaitseliste probleemide lahendamisega seotud projektide realiseerimisel;
     teadusliku ja tehnilise informatsiooni, dokumentatsiooni ja uuringute tulemuste, samuti ka keskkonnaseisundialase ning Poolte poolt võetud kohustuste täitmisega seotud informatsiooni vahetamine;
     keskkonnakaitse juhtimise alaste kogemuste vahetamine;
     kahepoolsete konverentside, sümpoosionide, seminaride ja näituste korraldamine;
     delegatsioonide ja spetsialistide vahetamine;
     Poolte spetsialistide osalemine mõlemas riigis toimuvatel rahvusvahelistel keskkonnakaitsealastel konverentsidel, sümpoosionidel ja näitustel;
     muud vastastikku kooskõlastatud koostöövormid.

Artikkel 5

Pooled aitavad kaasa erineva tasandi riiklike võimu- ja valitsusorganite koostööle, samuti koostööle keskkonnakaitsealaste ühiskondlike organisatsioonide vahel.

Artikkel 6

Käesoleva kokkuleppe raames toimuva koostöö korraldamise ja koordineerimise eest vastutavateks valitsuste poolt volitatud asutusteks on Eesti Vabariigis — Keskkonnaministeerium ja Vene Föderatsioonis — Keskkonna- ja Loodusressursside Kaitse Ministeerium.

Volitatud valitsusasutused võivad omavahel kokku leppida käesolevas kokkuleppes ettenähtud koostöö ellurakendamisviiside suhtes.

Artikkel 7

Käesoleva kokkuleppe täitmiseks vajaliku töö koordineerimiseks moodustatakse keskkonnakaitsealase koostöö komisjon, edaspidi nimetatud «Komisjon».

Artikkel 8

Komisjoni istungid toimuvad nii tihti kui vaja, ent mitte harvemini kui üks kord aastas, kordamööda kummagi Poole territooriumil.

Komisjon kinnitab kindlateks ajavahemikeks arvestatud koostööprogrammid, milles näidatakse ära koostöö suunad ja vormid ning samuti selles osalevad täidesaatvad organisatsioonid.

Komisjon võib vajaduse korral moodustada töögrupid vastastikku kooskõlastatud töösuundade ja uuritavate probleemide läbivaatamiseks.

Pooled teatavad teineteisele kolmekümne päeva jooksul, alates käesoleva kokkuleppe jõustumisest, Komisjoni kaasesimeeste määramisest.

Artikkel 9

Vastuvõttev Pool kannab Komisjoni ja tema tööorganite istungite korraldamise ja läbiviimisega seotud kulud.

Komandeeriv Pool tasub transpordikulud ühest riigist teise.

Artikkel 10

Käesolev kokkulepe jõustub kolmekümne päeva möödudes viimase, kokkuleppe jõustumiseks vajalike siseriiklike protseduuride täitmist kinnitava teate kuupäevast.

Käesolev kokkulepe on sõlmitud määramata ajaks ning kehtib ühe aasta möödumiseni päevast, millal üks Pool saadab teisele Poolele kirjaliku teate oma kavatsusest kokkulepe lõpetada.

Käesoleva kokkuleppe lõpetamine ei mõjuta Poolte ettevõtete, organisatsioonide ja asutuste vahel käesoleva kokkuleppe alusel sõlmitud kokkulepete ja lepingute kehtivust kuni nende täieliku täitmiseni.

Koostatud Pihkvas 11. jaanuaril 1996. a. kahes eksemplaris, kumbki eesti ja vene keeles, kusjuures mõlemad tekstid omavad võrdset jõudu.

Eesti Vabariigi valitsuse nimel
V. REILJAN

Vene Föderatsiooni valitsuse nimel
A. PORJADIN

 

Õiend
Parandatud kirjaviga akti pealkirjas.

/otsingu_soovitused.json