Teksti suurus:

Kabli Seltsimaja asutamine ja põhimääruse kinnitamine

Häädemeeste Vallavolikogu
määrus

lisa 13096663

Lisa_põhimäärus

KINNITATUD
Häädemeeste Vallavolikogu 26. novembri 2008
määruse nr 23

Lisa

KABLI SELTSIMAJA PÕHIMÄÄRUS

§ 1. Üldsätted

(1) Kabli Seltsimaja (edaspidi seltsimaja) on Häädemeeste Vallavalitsuse hallatav asutus.

(2) Seltsimaja aadress on Kabli küla, Häädemeeste vald, Pärnu maakond.

(3) Seltsimajal võib olla oma pitsat ja Häädemeeste Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) poolt kinnitatud sümboolika.

(4) Seltsimajal on Häädemeeste valla eelarve koosseisus oma alaeelarve.

(5) Seltsimaja teeninduspiirkond on Häädemeeste vald.

(6) Seltsimaja põhimääruse ja selles tehtavad muudatused kinnitab Häädemeeste Vallavolikogu (edaspidi volikogu).

(7) Seltsimaja juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, volikogu määrustest ja otsustest, vallavalitsuse määrustest ja korraldustest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 2. Ülesanded

(1) Seltsimaja põhiülesanne on Kabli ja seda ümbritsevate külade elanikele huvitegevuse võimaluste pakkumine ning nende kultuuriline teenindamine.

(2)Seltsimaja ülesanded:
1) isetegevus- ja huvialaringide tegevuse korraldamine;
2) piirkonna elanikele vaba aja veetmise võimaluste pakkumine;
3) kultuuriürituste korraldamine;
4) huvikursuste, õpperingide ja koolitusürituste korraldamine teeninduspiirkonna lastele, noortele ja täiskasvanutele;
5) noorsootöö korraldamine Kabli piirkonnas;
6) riiklike ja ülevallaliste tähtpäevade tähistamise korraldamine;
7) tasuliste etenduste ja meelelahutusürituste korraldamine ja vahendamine;
8) koostöö kultuuri- ja haridusasutustega ja teiste organisatsioonidega;
9) muude õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest tulenevate ülesannete täitmine.

§ 3. Õigused ja kohustused

(1) Seltsimajal on oma ülesannete täitmiseks õigus:
1) saada vajalikku teavet vallavalitsuselt ja vallavalitsuse hallatavatelt asutustelt;
2) korraldada tasulisi huvi- ja õpperinge ning üritusi ja vahendada tasulisi üritusi;
3) pidada oma pädevusse kuuluvates küsimustes seltsimaja ülesannete täitmiseks läbirääkimisi füüsiliste ja juriidiliste isikutega ning sõlmida nendega lepinguid;
4) võtta või anda lühiajaliselt rendile seltsimaja ruume ja inventari ning saada selle eest tasu vallavalitsuse poolt kehtestatud suuruses.

(2) Seltsimaja on kohustatud
1) tagama kultuuritegevuse järjepidevuse Kabli piirkonnas;
2) kindlustama ringide tegevuse ja kultuuriürituste korraldamisel kvaliteedi- ning üldtunnustatud eetika- ja moraalinõuete täitmise;
3) tagama tasuliste teenuste pakkumisel rahandusalaste nõuete täitmise;
4) tagama oma tegevuse korraldamisel kõigi asjaosaliste turvalisuse ja ohutud tegutsemistingimused;
5) majandama tulemuslikult tema kasutusse antud ruume, rajatisi ja inventari;
6) täitma talle pandud ülesandeid korrektselt ja tähtaegselt;
7) teatama vallavalitsusele kõigist takistustest, mis ei võimalda täita oma ülesandeid või kinni pidada sõlmitud kokkulepetest;
8) esitama õigeaegselt vallavalitsusele tema poolt nõutud informatsiooni ja aruanded.

§ 4. Juhtimine

(1) Seltsimaja tööd juhib juhataja.

(2) Seltsimaja juhataja kinnitab ametisse ja vabastab ametist ning seltsimaja juhatajale määrab palgaastme ja –määra vallavalitsus. Juhatajaga sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töölepingu ning täidab muid tööandja õigusi vallavanem

 (3) Seltsimaja juhataja:
1) juhib seltsimaja tegevust kooskõlas põhimäärusega ja vastavalt ametijuhendile ning vastutab seltsimaja ülesannete täitmise ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest;
2) korraldab seltsimaja asjaajamist;
3) annab seltsimaja sisemise tööga seotud küsimustes käskkirju;
4) võtab tööle töötajaid ja ringijuhte ning sõlmib, muudab ja lõpetab nendega töölepingud ning määrab töötasud vallavolikogu poolt kinnitatud töötasustamise aluste alusel;
5) osaleb seltsimaja eelarve koostamisel;
6) vastutab seltsimaja kinnitatud eelarve täitmise eest;
7) esindab seltsimaja ilma täiendavate volitusteta;
8) tagab seltsimaja valdusse antud vallavara säilimise, korrashoiu ja sihtotstarbelise kasutamise;
9) tagab tasuliste teenuste osutamisel kõigi rahandusalaste nõuete ja eeskirjade täitmise;
10) peab läbirääkimisi, sõlmib lepinguid ja kokkuleppeid oma pädevuse piires;
11) täidab muid õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest tulenevaid ülesandeid.

(4) Seltsimaja sisulise töö korraldamise oluliste küsimuste lahendamiseks, seltsimaja arengu kavandamiseks ja tema tegevuse tulemuslikkuse hindamiseks võidakse moodustada seltsimaja nõukogu, mille koosseisu kinnitab vallavalitsus.

(5) Nõukogu kutsub kokku esimees vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord aastas.

(6) Nõukogu kinnitab oma esimesel töökoosolekul nõukogu töökorra.

(7) Nõukogu esitab ettepanekud seltsimaja tegevuse parandamiseks ja asutuse arendamiseks juhatajale ja vallavalitsusele.

§ 5. Struktuur ja töökorraldus

(1) Seltsimaja personal koosneb juhatajast ja teistest töötajatest. Seltsimaja struktuuri ja koosseisu kinnitab juhataja kooskõlastatult vallavalitsusega. Töötamine seltsimaja toimub töölepingu alusel ja seda reguleeritakse tööseadusandlusega.

(2) Personaliga sõlmib töölepingud ning muudab ja lõpetab need seltsimaja juhataja vastavuses töösuhteid reguleerivate õigusaktidega.

(3) Seltsimaja poolt korraldatavate tasuliste ürituste eest võetava tasu suurus kooskõlastatakse vallavalitsusega.

§ 6. Finantseerimine, aruandlus ja järelevalve  

(1) Seltsimaja finantseeritakse vallaeelarvest, riigieelarvest, sponsorite ja eraisikute annetustest, põhitegevusega seotud tasulistest teenustest, laekumistest sihtasutustelt, sihtkapitalidest ja fondidest.

(2) Seltsimaja vara moodustavad Häädemeeste valla poolt talle sihtotstarbeliseks kasutamiseks antud hoone, inventar ja muu vara.

(3) Seltsimaja poolt osutatavate tasuliste teenuste (sh ruumide ja inventari kasutamine) eest võetava tasu suuruse kinnitab vallavalitsus.

(4) Seltsimaja raamatupidamisarvestust ja aruandlust korraldab vallavalitsus.

(5) Teenistuslikku järelevalvet seltsimaja tegevuse üle korraldab vallavalitsus.

§ 7. Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

(1) Seltsimaja ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu õigusaktides ettenähtud korras.

(2) Seltsimaja ümberkorraldamisest või tegevuse lõpetamisest teatab vallavalitsus vähemalt kolm kuud enne kavandatavat tähtaega.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json