Teksti suurus:

Muinsuskaitseseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.12.2008
Avaldamismärge:RT I 2008, 51, 287

Muinsuskaitseseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 20.11.2008

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 4. detsembri 2008. a otsusega nr 375

Muinsuskaitseseaduses (RT I 2002, 27, 153; 2008, 3, 24) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 12 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 12. Mälestiseks tunnistamine ja mälestiseks olemise lõpetamine ning mälestise andmete muutmine

(1) Asi tunnistatakse mälestiseks kultuuriministri käskkirjaga Muinsuskaitseameti eksperdihinnangu ja Muinsuskaitse Nõukogu ettepaneku alusel.

(2) Mälestiseks tunnistatud asi on riigi kaitse all vastavalt käesolevale seadusele.

(3) Asja mälestiseks olemine lõpetatakse kultuuriministri käskkirjaga Muinsuskaitseameti eksperdihinnangu ja Muinsuskaitse Nõukogu ettepaneku alusel.

(4) Mälestiseks tunnistamise õigusaktis mälestise kohta esitatud andmeid, nagu nimetus ja koosseis, muudetakse kultuuriministri käskkirjaga Muinsuskaitseameti eksperdihinnangu ja Muinsuskaitse Nõukogu ettepaneku alusel.

(5) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1, 3 ja 4 nimetatud kultuuriministri käskkirjad tehakse avalikult teatavaks Riigi Teataja Lisas.

(6) Mälestiseks tunnistamise ja mälestiseks olemise lõpetamise ning mälestise andmete muutmise korra kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega.»;

2) paragrahvi 25 lõiget 1 täiendatakse kolmanda ja neljanda lausega järgmises sõnastuses:

«Ajaloolise terviku moodustavatele või lähestikku asuvatele mälestistele võib kehtestada ühise kaitsevööndi. Kaitsevööndi ulatust võib muuta.»;

3) paragrahvi 25 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Kaitsevööndi kehtestamise ja muutmise menetlusele ning kultuuriministri käskkirja avaldamisele kohaldatakse käesoleva seaduse § 12.»;

4) paragrahvi 35 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Mälestise ja muinsuskaitsealal paikneva ehitise muinsuskaitse eritingimused, konserveerimise, restaureerimise ja remondi projektid ning mälestise ja muinsuskaitsealal paikneva kinnisasjaga seotud mulla- ja ehitustööde projektid tuleb kooskõlastada Muinsuskaitseametiga, välja arvatud muinsuskaitse eritingimused käesoleva seaduse §-s 351 sätestatud juhul.»;

5) seadust täiendatakse §-ga 351 järgmises sõnastuses:

« § 351. Eritingimuste koostamine Muinsuskaitseameti poolt

(1) Muinsuskaitseametil on õigus koostada muinsuskaitse eritingimusi.

(2) Muinsuskaitse eritingimuste koostamiseks ei pea Muinsuskaitseameti ametnikel olema käesoleva seaduse §-s 36 sätestatud tegevusluba.»

Riigikogu aseesimees Kristiina OJULAND

/otsingu_soovitused.json