Teksti suurus:

Välisriigist ülalpidamise taotlemise konventsioon

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.02.1997
Avaldamismärge:RT II 1996, 39, 146

Välisriigist ülalpidamise taotlemise konventsioon

(õ) 5.12.2008 16:20

Konventsiooniga ühinemise seadus

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

Mitteametlik tõlge

Sõlmitud 20. juunil 1956. a. New Yorgis

PREAMBUL

Arvestades tungivat vajadust lahendada humanitaarprobleem, mis tekib puudustkannataval isikul, kui tema ülalpidamine sõltub välisriigis asuvast isikust;

arvestades, et asjaajamine elatise taotlemiseks välisriigis asuvalt isikult ja elatisotsuse täitmise taotlemine valmistab olulisi juriidilisi ja korraldusraskusi;

otsustanud pakkuda võimaluse nende probleemide lahendamiseks ja raskuste ületamiseks;

on osalisriigid kokku leppinud järgnevas:

Artikkel 1. Konventsiooni rakendusala

1. Käesoleva konventsiooni eesmärk on lihtsustada elatise taotlemist, mida ühe osalisriigi territooriumil asuval isikul (edaspidi ülalpeetav) on õigus taotleda teise osalisriigi jurisdiktsioonile alluvalt isikult (edaspidi ülalpidaja).

Eesmärk teostatakse pädevate asutuste (edaspidi edastus- ja vastuvõtuasutus) kaudu.

2. Konventsiooniga ettenähtud abinõud täiendavad siseriiklikus ja rahvusvahelises õiguses ettenähtud abinõusid, kuid ei asenda neid.

Artikkel 2. Asutuse määramine

1. Ratifitseerimis- või ühinemisdokumendi deponeerimisel määrab osalisriik vähemalt ühe justiits- või haldusasutuse toimima tema territooriumil edastusasutusena.

2. Ratifitseerimis- või ühinemisdokumendi deponeerimisel määrab osalisriik avalik-õigusliku või eraõigusliku juriidilise isiku tegutsema tema territooriumil vastuvõtuasutusena.

3. Osalisriik teatab Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (edaspidi ÜRO) peasekretärile viivitamata lõigete 1 ja 2 järgi tehtud määramistest ja nende muutustest.

4. Edastus- ja vastuvõtuasutused võivad suhelda otse teise osalisriigi edastus- ja vastuvõtuasutustega.

Artikkel 3. Edastusasutuse poole pöördumine

1. Kui ülalpeetav asub ühe osalisriigi (edaspidi ülalpeetava riik) territooriumil ja ülalpidaja allub teise osalisriigi jurisdiktsioonile (edaspidi ülalpidaja riik), võib ülalpeetav esitada ülalpeetava riigi edastusasutusele taotluse ülalpidajalt elatise taotlemiseks.

2. Osalisriik teatab peasekretärile, millised tõendid ja mil viisil on vastuvõtuasutuse riigi seaduste järgi vaja elatisnõude tõendamiseks esitada ja missugused on tema seaduse muud nõuded.

3. Taotlusele lisatakse kõik vajalikud dokumendid ning vajaduse korral ka volikiri vastuvõtuasutusele ülalpeetava nimel toimingute tegemiseks või muu isiku edasivolitamiseks.

Taotlusele tuleb lisada ülalpeetava foto ja võimaluse korral ülalpidaja foto.

4. Edastusasutus teeb kõik, et vastuvõtuasutuse riigi seaduse nõuded taotlusele oleksid täidetud ja vastavalt selle seaduse nõuetele peab taotlus sisaldama:
a) ülalpeetava täieliku nime, aadressi, sünniaja, kodakondsuse ja elukutse ning tema juriidilise esindaja nime ja aadressi;
b) ülalpidaja täieliku nime ja kui ülalpeetav teab, siis ka tema aadressid viimase viie aasta jooksul ning sünniaja, kodakondsuse ja elukutse;
c) asjaolud, millel nõue põhineb ja abi taotletakse ning muu vajaliku info, nagu ülalpeetava ja ülalpidaja varaline ja perekondlik seisund.

Artikkel 4. Dokumentide edastamine

1. Edastusasutus edastab dokumendid ülalpidaja riigi vastuvõtuasutusele, kui ta on veendunud, et avaldus ei ole tehtud pahauskselt.

2. Enne dokumentide edastamist kontrollib edastusasutus, et need on ülalpidaja riigi seaduste järgi korrektselt vormistatud.

3. Edastusasutus võib vastuvõtuasutusele avaldada arvamust asja sisu kohta ning soovitada ülalpeetav kuludest vabastada ja anda talle tasuta õigusabi.

Artikkel 5. Kohtuotsuste ja teiste kohtudokumentide edastamine

1. Ülalpeetava palvel edastab edastusasutus artikli 4 kohaselt lõpliku või esialgse kohtuotsuse ja muu kohtulahendi, mille on ülalpeetavale elatise maksmise kohta teinud osalisriigi pädev kohus, ning vajaduse ja võimaluse korral menetluse protokolli.

2. Eelmises lõikes nimetatud otsused ja kohtulahendid võib edastada artiklis 3 nimetatud dokumentide asemel või neile lisaks.

3. Artiklis 6 ettenähtud menetlusena võib käsitada ka ülalpidaja riigi seaduse kohast otsuse täitmise lubamist (exequatur), selle registreerimist või lõikes 1 nimetatud dokumendil põhinevat muud toimingut.

Artikkel 6. Vastuvõtuasutuse ülesanded

1. Ülalpeetava antud volituste piires teeb vastuvõtuasutus ülalpeetava nimel toiminguid elatise taotlemiseks, sh taotluse lahendamine, ja vajaduse korral ka elatismenetluse algatamine ja selles osalemine ning otsuse või muu kohtulahendi täitmine.

2. Vastuvõtuasutus hoiab edastusasutust toimuvaga kursis.

Kui vastuvõtuasutusel ei ole võimalik toiminguid teha, teatab ta selle põhjustest edastusasutusele ja tagastab dokumendid.

3. Konventsiooni sätetest sõltumata lahendatakse kõik nende toimingute või menetlusega seotud probleemid ülalpidaja riigi seaduste, sh tema rahvusvahelise eraõiguse alusel.

Artikkel 7. Nõudekiri

1. Kui kahe osalisriigi seadustes on säte nõudekirja kohta, toimitakse järgmiselt:
a) elatisasja arutav kohus võib esitada nõudekirja täiendavate dokumentaalsete või muude tõendite saamiseks teise osalisriigi pädevale kohtule või muule asutusele, mille on määranud osalisriik, kelle territooriumil erinõue tuleb täita.
b) et pooled võiksid osaleda või olla esindatud, teatab taotluse saanud asutus edastus- ja vastuvõtuasutustele ning ülalpidajale taotletud toimingu tegemise aja ja koha.
c) nõudekiri täidetakse võimalikult kiiresti ja kui seda ei ole tehtud nelja kuu jooksul asutusele saabumise päevast, teatatakse taotlenud asutusele täitmata jätmise või viivitamise põhjus.
d) nõudekirja täitmine ei anna alust mingite maksude ega kulude tasumiseks.
e) nõudekirja täitmisest võib keelduda, kui:
     1) nõudekirja ehtsus ei ole tõendatud;
     2) osalisriik, kelle territooriumil tuleb nõudekiri täita, leiab, et täitmine kahjustaks tema suveräänsust või julgeolekut.

Artikkel 8. Lahendi muutmine

Käesolev konventsioon kehtib ka elatislahendi muutmise taotluse kohta.

Artikkel 9. Vabastamine ja soodustused

1. Konventsioonijärgses menetluses koheldakse ülalpeetavat võrdselt menetlusriigi alaliste elanike või kodanikega, ta vabastatakse samade kulude ja maksete tasumisest.

2. Ülalpeetavalt ei nõuta põhjusel, et ta on välismaalane või mitte-resident, kohtukulude hüvitamise tagamiseks deposiiti, makset ega muud tagatist.

3. Edastusasutus ja vastuvõtuasutus ei nõua konventsiooni rakendamisega seotud teenuste eest tasu.

Artikkel 10. Rahaülekannete tegemine

Osalisriik, kelle seadustega piiratakse välisriiki rahaülekannete tegemist, kannab konventsiooni alusel elatiseks või elatismenetluse kulude katteks nõutavad summad üle eelisjärjekorras.

Artikkel 11. Föderaalriigi klausel

Fderaalriigi või mitteunitaarriigi kohta kehtivad järgmised sätted:
a) föderaalse seadusandliku asutuse pädevuses olevate konventsiooni artiklite suhtes on föderaalvalitsuse kohustused samasugused kui unitaarriikidel;
b) konventsiooni need artiklid, mis föderatsiooni põhiseaduse järgi on osariigi seadusandlikuks tegevuseks mitte kohustatud seadusandliku asutuse pädevuses, esitab föderaalvalitsus võimalikult kiiresti osariikidele, provintsidele või kantonitele koos soovitusega neid tunnustada;
c) föderaalne osalisriik annab teisele osalisriigile peasekretäri kaudu esitatud palvel informatsiooni föderatsiooni ja osariikide seaduste ja konventsiooni sätete kohaldamispraktika kohta, näidates, kuidas on sellele sättele antud toime seadusandlikult või muul viisil.

Artikkel 12. Territoriaalne kehtivus

Käesolev konventsioon kehtib võrdselt kõigil tema mitteiseseisvatel, hooldusalustel ja muudel territooriumidel, mille rahvusvaheliste suhete eest osalisriik vastutab, kui ta konventsiooni ratifitseerides või sellega ühinedes ei ole teatanud, et konventsioon ei kehti ühel või mitmel sellisel territooriumil. Deklaratsiooni teinud osalisriik võib hiljem laiendada konventsiooni rakendamist neist mõnel territooriumil või kõigil territooriumidel.

Artikkel 13. Allakirjutamine, ratifitseerimine ja ühinemine

1. Käesolev konventsioon on avatud allakirjutamiseks 31. detsembrini 1956 igale ÜRO liikmele ning mitteliikmesriigile, kes on Rahvusvahelise Kohtu statuudi või allasutuse liige, samuti muule mitteliikmesriigile, keda Majandus- ja Sotsiaalnõukogu on kutsunud konventsiooni osalisriigiks.

2. Konventsioon kuulub ratifitseerimisele. Ratifitseerimiskirjad deponeeritakse ÜRO peasekretäri juures.

3. Käesoleva artikli lõikes 1 nimetatud riikidel on õigus igal ajal konventsiooniga ühineda. Ühinemisdokumendid deponeeritakse peasekretäri juures.

Artikkel 14. Jõustumine

1. Konventsioon jõustub kolmekümnendal päeval pärast kolmanda ratifitseerimis- või ühinemisdokumendi deponeerimist vastavalt artiklile 13.

2. Pärast kolmanda ratifitseerimis- või ühinemisdokumendi deponeerimist ratifitseerinud või ühinenud riigi suhtes jõustub konventsioon kolmekümnendal päeval pärast selle ratifitseerimis- või ühinemisdokumendi deponeerimist.

Artikkel 15. Denonsseerimine

1. Osalisriik võib konventsiooni denonsseerida, teatades sellest peasekretärile. Denonsseerida saab seda ka artiklis 12 nimetatud mõne territooriumi või kõigi territooriumide suhtes.

2. Denonsseerimine jõustub peasekretäri poolt denonsseerimisteate kättesaamisest ühe aasta möödumisel ning see ei mõjuta jõustumise ajal pooleli olevaid asju.

Artikkel 16. Vaidluste lahendamine Kui konventsiooni tõlgendamisel või rakendamisel tekkinud vaidlust ei õnnestu osalisriikidel muul viisil lahendada, annavad nad selle lahendada Rahvusvahelisele Kohtule. Selleks saadavad pooled kohtule teate asjakohase kokkuleppe kohta või saadab üks vaidlev pool ühepoolse avalduse.

Artikkel 17. Reservatsioonid

1. Kui osalisriik teeb konventsiooni ratifitseerides või sellega ühinedes konventsiooni mis tahes sätte kohta reservatsiooni, edastab peasekretär reservatsiooni teksti osalisriikidele ja teistele artiklis 13 nimetatud riikidele. Reservatsiooni vastu olev osalisriik võib teate saamisest üheksakümne päeva jooksul teatada peasekretärile, et ta ei ole reservatsiooniga nõus, ning seetõttu ei jõustu konventsioon vastuvaidleva ja reservatsiooni teinud riigi suhetes. Iga hiljem ühinev riik võib sellise teate esitada ühinemisel.

2. Osalisriik võib varasemat reservatsiooni alati tagasi võtta ja teatada sellest peasekretärile. Artikkel 18. Vastastikkus Osalisriik saab teiste riikide suhtes konventsiooni kasutada määral, mil ta sellega seotud on.

Artikkel 19. Peasekretäri teated

1. Peasekretär teatab ÜRO liikmetele ja teistele artiklis 13 nimetatud riikidele:
a) artikli 2 lõike 3 kohastest teadetest;
b) artikli 3 lõike 2 järgi saadud informatsioonist;
c) artikli 12 kohastest deklaratsioonidest ja teadetest;
d) artikli 13 kohastest allakirjutamistest, ratifitseerimistest ja ühinemistest;
e) artikli 14 lõike 1 kohasest konventsiooni jõustumise kuupäevast;
f) artikli 15 lõike 1 kohastest denonsseerimistest;
g) artikli 17 kohastest reservatsioonidest ja teadetest.

2. Peasekretär teatab osalisriikidele artikli 20 kohaselt saadud palvest konventsiooni uuesti läbivaatamiseks ja vastustest sellele.

Artikkel 20. Uuesti läbivaatamine

1. Osalisriik võib taotleda konventsiooni uuesti läbivaatamist peasekretärile saadetud teatega.

2. Peasekretär edastab teate osalisriikidele palvega vastata nelja kuu jooksul, kas need soovivad uuesti läbivaatamise arutamiseks konverentsi kokku kutsuda. Kui enamik osalisriike on konverentsi kokkukutsumise poolt, kutsub peasekretär selle kokku.

Artikkel 21. Keeled ja konventsiooni deponeerimine

Konventsiooni originaal, mille hiina-, hispaania-, inglis-, prantsus- ja venekeelne tekst on võrdselt autentsed, deponeeritakse peasekretäri juures, kes edastab tõestatud koopiad artiklis 13 nimetatud riikidele.

 

CONVENTION ON THE RECOVERY ABROAD OF MAINTENANCE

PREAMBLE

Considering the urgency of solving the humanitarian problem resulting form the situation of persons in need dependent for their maintenance on persons aborad,

Considering that the prosecution or enforcement abroad of claims for maintenance gives rise to serious legal and practical difficulties, and

Determined to provide a means to solve such problems and to overcome such difficulties,

The Contracting Parties have agreed as follows:

Article 1. Scope of the Convention

1. The purpose of this Convention is to facilitate the recovery of maintenance to which a person, hereinafter referred to as claimant, who is in the territory of one of the Contracting Parties, claims to be entitled from another person, hereinafter referred to as respondent, who is subject to the jurisdiction of another Contracting Party. This purpose shall be effected through the offices of agencies which will hereinafter be referred to as Transmitting and Receiving Agencies.

2. The remedies provided for in this Convention are in addition to and, not in substitution for, any remedies available under municipal or international law.

Article 2. Designation of Agencies

1. Each Contracting Party shall, at the time when the instrument of ratification or accession is deposited, designate one or mote judicial or administrative authorities which shall act in its territory as Transmitting Agencies.

2. Each Contracting Party shall, at the time when the instrument of ratification or accession is deposited, designate a public or private body which shall act in its territory as Receiving Agency.

3. Each Contracting Party shall promptly communicate to the Secretary-General of the United Nations the designations made under paragraphs 1 and 2 and any changes made in respect thereof.

4. Transmitting and Receiving Agencies may communicate directly with Transmitting and Receiving Agencies of other Contracting Parties.

Article 3. Application to Transmitting Agency

1. Where a claimant is in the territory of one Contracting Party, hereinafter referred to as the State of the claimant, and the respondent is subject to the jurisdiction of another Contracting Party, hereinafter referred to as the State of the respondent, the claimant may make application to a Transmitting Agency in the State of the claimant for the recovery of maintenance from the respondent.

2. Each Contracting Party shall inform the Secretary-General as to the evidence normally required under the law of the State of the Receiving Agency for the proof of maintenance claims, of the manner in which such evidence should be submitted, and of other requirements to be complied with under such law.

3. The application shall be accompanied by all relevant documents, including, where necessary, a power of attorney authorizing the Receiving Agency to act, or to appoint some other person to act, on behalf of the claimant. It shall also be accompanied by a photograph of the claimant and, where available, a photograph of the respondent.

4. The Transmitting Agency shall take all reasonable steps to ensure that the requirements of the law of the State of the Receiving Agency are complied with; and, subject to the requirements of such law, the application shall include:
(a) the full name, address, date of birth, nationality, and occupation of the claimant, and the name and address of any legal representative of the claimant;
(b) the full name of the respondent, and, so far as known to the claimant, his addresses during the preceding five years, date of birth, nationality, and occupation;
(c) particulars of the grounds upon which the claim is based and of the relief sought, and any other relevant information such as the financial and family circumstances of the claimant and the respondent.

Article 4. Transmission of documents

1. The Transmitting Agency shall transmit the documents to the Receiving Agency of the State of the respondent, unless satisfied that the application is not made in good faith.

2. Before transmitting such documents, the Transmitting Agency shall satisfy itself that they are regular as to form, in accordance with the law of the State of the claimant.

3. The Transmitting Agency may express to the Receiving Agency an opinion as to the merits of the case and may recommend that free legal aid and exemption form costs be given to the claimant.

Article 5. Transmission of judgements and other judicial acts

1. The Transmitting Agency shall, at the request of the claimant, transmit, under the provisions of article 4, any order, final or provisional, and any other judicial act, obtained by the claimant for the payment of maintenance in a competent tribunal of any of the Contracting Parties, and, where necessary and possible, the record of the proceedings in which such order was made.

2. The orders and judicial acts referred to in the preceding paragraph may be transmitted in substitution for or in addition to the documents mentioned in article 3.

3. Proceedings under article 6 may include, in accordance with the law of the State of the respondent, exequatur or registration proceedings or an action based upon the act transmitted under paragraph 1.

Article 6. Functions of the Receiving Agency

1. The Receiving Agency shall, subject always to the authority given by the claimant, take, on behalf of the claimant, all appropriate steps for the recovery of maintenance, including the settlement of the claim and, where necessary, the institution and prosecution of an action for maintenance and the execution of any order or other judicial act for the payment of maintenance.

2. The Receiving Agency shall keep the Transmitting Agency currently informed. If it is unable to act, it shall inform the Transmitting Agency of its reasons and return the documents.

3. Notwithstanding anything in this Convention, the law applicable in the determination of all questions arising in any such action or proceedings shall be the law of the State of the respondent, including its private international law.

Article 7. Letters of request

If provision is made for letters of request in the laws of the two Contracting Parties concerned, the following rules shall apply:

(a) A tribunal hearing an action for maintenance may address letters of request for further evidence, documentary or otherwise, either to the competent tribunal of the other Contracting Party or to any other authority or institution designated by the other Contracting Party in whose territory the request is to be executed.

(b) In order that the parties may attend or be represented, the requested authority shall give notice of the date on which and the place at which the proceedings requested are to take place to the Receiving Agency and the Transmitting Agency concerned, and to the respondent.

(c) Letters of request shall be executed with all convenient speed; in the event of such letters of request not being executed within four months from the receipt of the letters by the requested authority, the reasons for such non-execution or for such delay shall be communicated to the requesting authority.

(d) The execution of letters of request shall not give rise to reimbursement of fees or costs of any kind whatsoever.

(e) Execution of letters of request may only be refused:
     (1) If the authenticity of the letters is not established;
     (2) If the Contracting Party in whose territory the letters are to be executed deems that its sovereignty or safety would be compromised thereby.

Article 8. Variation of orders

The provisions of this Convention apply also to application for the variation of maintenance orders.

Article 9. Exemptions and facilities

1. In proceedings under this Convention, claimants shall be accorded equal treatment and the same exemptions in the payment of costs and charges as are given to residents or nationals of the State where the proceedings are pending.

2. Claimant shall not be required, because of their status as aliens or non-residents, to furnish any bond or make any payment or deposit as security for costs or otherwise.

3. Transmitting and Receiving Agencies shall not charge any fees in respect of services rendered under this Convention.

Article 10. Transfer of funds

A Contracting Party, under whose law the transfer of funds abroad is restricted, shall accord the highest priority to the transfer of funds payable as maintenance or to cover expenses in respect of proceedings under this Convention.

Article 11. Federal State clause

In the case of a Federal State or non-unitary State, the following provisions shall apply:
(a) With respect to those articles of this Convention that come within the legislative jurisdiction of the federal legislative authority, the obligations of the Federal Government shall to this extent be the same as those of Parties with are not Federal States;
(b) With respect to those articles of this Convention that come within the legislative jurisdiction of constituent States, provinces or cantons which are not, under the constitutional system of the Federation, bound to take legislative action, the Federal Government shall bring such articles with a favourable recommendation to the notice of the appropriate authorities of States, provinces or cantons at the earliest possible moment;
(c) A Federal State Party to this Convention shall, at the request of any other Contracting Party transmitted through the Secretary-General, supply a statement of the law and practice of the Federation and its constituent units in regard to any particular provisions of the Convention, showing the extent to which effect has been given to that provision by legislative or other action.

Article 12. Territorial application

The provisions of this Convention shall extend or be applicable equally to all non-self-governing, trust or other territories for the international relations of which a Contracting Party is responsible, unless the latter, on ratifying or acceding to this Convention, has given notice that the Convention shall not apply to any one or more of such territories. Any Contracting Party making such a declaration may, at any time thereafter, by notification to the Secretary-General, extend the application of the Convention to any or all of such territories.

Article 13. Signature, ratification and accession

1. This Convention shall be open for signature until 31 December 1956 on behalf of any Member of the United Nations, any non-member State which is a Party to the Statute of the International Court of Justice, or member of a specialized agency, and any other non-member State which has been invited by the Economic and Social Council to become a Party to the Convention.

2. This Convention shall be ratified. The instruments of ratification shall be deposited with the Secretary-General.

3. This Convention may be acceded to at any time on behalf of any of the States referred to in paragraph 1 of this article. The instruments of accession shall be deposited with the Secretary-General.

Article 14. Entry into force

1. This Convention shall come into force on the thirtieth day following the date of deposit of the third instrument of ratification or accession in accordance with article 13.

2. For each State ratifying or acceding to the Convention after the deposit of the third instrument of ratification or accession, the Convention shall enter into force on the thirtieth day following the date of the deposit by such State of its instrument of ratification or accession.

Article 15. Denunciation

1. Any Contracting Party may denounce this Convention by notification to the Secretary-General. Such denunciation may also apply to some or all of the territories mentioned in Article 12.

2. Denunciation shall take effect one year after the date of receipt of the notification by the Secretary-General, except that it shall not prejudice cases pending at the time it becomes effective.

Article 16. Settlement of disputes

If a dispute should arise between Contracting Parties relating to the interpretation or application of this Convention, and if such dispute has not been settled by other means, it shall be referred to the International Court of Justice. The dispute shall be brought before the Court either by the notification of a special agreement or by a unilateral application of one of the parties to the dispute.

Article 17. Reservations

1. In the event that any State submits a reservation to any of the articles of this Convention at the time of ratification or accession, the Secretary-General shall communicate the text of the reservation to all States which are Parties to this Convention, and to the other States referred to in article 13. Any Contracting Party which objects to the reservation may, within a period of ninety days from the date of the communication, notify the Secretary-General that it does not accept it, and the Convention shall not then enter into force between the objecting State and the State making the reservation. Any State thereafter acceding may make such notification at the time of its accession.

2. A Contracting Party may at any time withdraw a reservation previously made and shall notify the Secretary-General of such withdrawal.

Article 18. Reciprocity

A Contracting Party shall not be entitled to avail itself of this Convention against other Contracting Parties except to the extent that it is itself bound by the Convention.

Article 19. Notification by the Secretary-General

1. The Secretary-General shall inform all Members of the United Nations and the non-member States referred to in article 13:
(a) of communications under paragraph 3 of article 2;
(b) of information received under paragraph 2 of article 3;
(c) of declarations and notifications made under article 12;
(d) of signatures, ratifications and accessions under article 13;
(e) of the date on which the Convention has entered into force under paragraph 1 of article 14;
(f) of denunciations made under paragraph 1 of article 15;
(g) of reservations and notifications made under article 17.

2. The Secretary-General shall also inform all Contracting Parties of requests for revision and replies thereto received under article 20.

Article 20. Revision

1. Any Contracting Party may request revision of this Convention at any time by a notification addressed to the Secretary-General.

2. The Secretary-General shall transmit the notification to each Contracting Party with a request that such Contracting Party reply within four months whether it desires the convening of a Conference to consider the proposed revision. If a majority of the Contracting Parties favour the convening of a Conference it shall be convened by the Secretary-General.

Article 21. Languages and deposit of Convention

The original of this Convention, of which the Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General, who shall transmit certified true copies thereof to all States referred to in article 13.

Õiend

Akti avaldamisandmed täiendatud; akt tehniliselt korrastatud; lisatud ingliskeelne tekst.