Teksti suurus:

Looma- ja linnukasvatusest välisõhku eralduvate saasteainete heitkoguste määramismeetodid

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.12.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.03.2014
Avaldamismärge:RTL 2008, 99, 1390

Looma- ja linnukasvatusest välisõhku eralduvate saasteainete heitkoguste määramismeetodid

Vastu võetud 05.12.2008 nr 48

Määrus kehtestatakse «Välisõhu kaitse seaduse» § 46 lõike 1 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse looma- ja linnukasvatusest välisõhku eralduva ammoniaagi (NH3), metaani (CH4) ja dilämmastikoksiidi (N2O) heitkoguste määramiseks kasutatavad meetodid.

§ 2.  Heitkoguste määramiseks kasutatavad meetodid

  (1) Heitkoguste määramiseks kasutatakse arvutuslikke või otsestel mõõtmistel põhinevaid meetodeid.

  (2) Otseste mõõtmiste kasutamisel järgitakse standardeid EVS 892 ja EVS 904.

§ 3.  Ammoniaagi heitkoguse määramise arvutuslikud meetodid

  (1) Ammoniaagi heitkoguse määramiseks kasutatakse lämmastikubilansil või eriheitel põhinevat meetodit.

  (2) Lämmastikubilansi meetodi kasutamise korral arvutatakse lämmastiku (N) sisaldus veiste ja sigade väljaheidetes järgmise valemi abil:

  Nväljaheited = Nsööt – (Npiim + Njuurdekasv + Nloode),

  kus:
sööda lämmastikusisaldusmääratakse sööda keemilise analüüsiga (valgusisalduse jagatis 6,25-ga);
piima lämmastikusisaldus määratakse piima keemilise analüüsiga (valgusisalduse jagatis 6,38-ga);
lehma kehamassi muutus (juurdekasv, kehamassi vähenemine) on keskmiselt 60 kg aastas, v.a loode.

  Aastalehma kohta arvestatakse keskmiselt 0,6 vasikat kehamassiga 40 kg.

  (3) Lämmastiku keskmine sisaldus piimas, kehamassi juurdekasvus ning lootes on esitatud määruse lisa tabelis 1.

  (4) Lämmastiku sisaldus munakanade, noorlindude ja broilerite väljaheidetes arvutatakse järgmiste valemite abil:
N (100 munakana) väljaheited = sööda proteiin (kg) × 0,16 – mune (kg) × 1,81 – juurdekasv (kg) × 2,88;
N (100 noorlindu) väljaheited = sööda proteiin (kg) × 0,16 – juurdekasv (kg) × 2,88;
N (1000 broilerit)väljaheited = sööda proteiin (kg) × 1,6 – juurdekasv (kg) × 28,8,

  kus proteiin määratakse sööda keemilisel analüüsil (N, kg × 6,25).

  (5) Loomapidamishoonest ja lindlast eralduv ammoniaagi heitkogus arvutatakse järgmise valemi abil:

NH3, kg/aastas või perioodis =

Nväljaheited, kg/aastas või perioodis × NH3 lendumise %

,


100


kus ammoniaagi lendumise protsent on esitatud määruse lisa tabelites 2, 4 ja 6.

  (6) Eriheitel põhineva meetodi kasutamise korral arvutatakse lenduva ammoniaagi heitkogused tabelites 2, 4 ja 6 esitatud looma või linnu vanuserühma ja (või) toodangutaseme ning ammoniaagi lendumise andmeid arvesse võttes (kg/looma, aasta või perioodi kohta või kg/linnukoha kohta aastas), kasutades järgmist valemit:
NH3, kg/aasta = loomade (lindude) arv, tk × heitkogus aastas või perioodis, kg.

  (7) Sõnnikuhoidlast eralduv ammoniaagi heitkogus arvutatakse järgmise valemi abil:

NH3, kg/aastas =

(Nväljaheited, kgheitkogus laudas, kg) × NH3 lendumise %

,


100


kus ammoniaagi lendumise protsent on esitatud määruse lisa tabelis 7 ning lämmastiku keskmine sisaldus väljaheidetes määruse lisa tabelis 10.

§ 4.  Metaani heitkoguse määramise arvutuslikud meetodid

  (1) Metaani heitkoguse määramiseks kasutatakse eriheitel põhinevat meetodit. Loomapidamishoonest ja lindlast eralduv metaani heitkogus arvutatakse järgmise valemi abil:
CH4, kg/aasta või perioodi kohta = loomade (lindude) arv, tk × heitkogus aastas või perioodis, kg,
kus metaani heitkogus on esitatud määruse lisa tabelites 3 ja 5.

  (2) Sõnnikuhoidlast eralduva metaani heitkogus arvutakse järgmise valemi abil:
CH4, kg/aasta = loomade (lindude) arv, tk × heitkogus aastas või perioodis, kg,
kus metaani heitkogus on esitatud määruse lisa tabelis tabel 8.

§ 5.  Dilämmastikoksiidi heitkoguse määramise arvutuslik meetod

  (1) Sõnnikuhoidlast eralduva dilämmastikoksiidi heitkoguse määramiseks kasutatakse järgmist valemit:

N2O, kg/aastas =

Nväljaheited, kg × N2O lendumise %

,


100


kus:
lämmastiku sisaldus väljaheidetes arvutatakse määruse § 3 lõikes 2 toodud valemi abil või kasutatakse määruse lisa tabelis 10 toodud andmeid;
dilämmastikoksiidi lendumise protsent on esitatud määruse lisa tabelis 9.

Minister Jaanus TAMKIVI


Kantsler Rita ANNUS


Määruse lisa on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 8.12.2008. a resolutsioon nr 17-1/08-07689.

Lisa 

/otsingu_soovitused.json