Teksti suurus:

Põllumajandusministri 12. märtsi 2008. a määruse nr 20 "Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord" muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.12.2008
Avaldamismärge:RTL 2008, 99, 1394

Põllumajandusministri 12. märtsi 2008. a määruse nr 20 "Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord" muutmine

Vastu võetud 04.12.2008 nr 114

Määrus kehtestatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 454 lõike 2, § 455 lõike 2 ja § 456 lõike 4 alusel ning kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta (ELT L 277, 21.10.2005, lk 1–40) artikli 18 lõike 4 alusel heaks kiidetud «Eesti maaelu arengukavaga 2007–2013».

§ 1. Põllumajandusministri 12. märtsi 2008. a määrust nr 20 «Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» (RTL 2008, 22, 343; 92, 1286) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 8 lõikes 1 asendatakse sõnad «lõigetes 2–5» sõnadega «lõigetes 2–4»;

2) paragrahvi 8 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 12 lõikes 5 jäetakse välja sõnad «ja lõikes 2».

§ 2. Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 21. novembrist 2008. a.

Minister Helir-Valdor SEEDER

Kantsler Ants NOOT

/otsingu_soovitused.json