Teksti suurus:

Pensionilepingute osafondi kvartaliosamakse aruandluse ulatus ja kord

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 29.11.2018, 17

Pensionilepingute osafondi kvartaliosamakse aruandluse ulatus ja kord

Vastu võetud 09.12.2008 nr 44
RTL 2008, 99, 1398
jõustumine 01.01.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
29.10.2010RT I, 09.11.2010, 101.01.2010
20.10.2015RT I, 27.10.2015, 101.01.2016
29.04.2016RT I, 05.05.2016, 508.05.2016
22.11.2018RT I, 29.11.2018, 1001.01.2019

Määrus kehtestatakse «Tagatisfondi seaduse» § 92 lõike 2 alusel.
[RT I, 05.05.2016, 5 - jõust. 08.05.2016]

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Käesolev pensionilepingute osafondi kvartaliosamakse aruandluse ulatus ja kord määrab kindlaks kindlustusandja poolt tasumisele kuuluva kvartaliosamakse aruande (edaspidi osamakse aruanne) sisu, selle koostamise metoodika ja esitamise korra.

  (2) Kvartaliosamakse aruandlus kohaldub kõigile kohustusliku kogumispensioni kindlustuslepinguid (edaspidi pensionileping) sõlmivatele kindlustusandjatele (edaspidi kindlustusandja), sealhulgas Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriikide, välja arvatud Eesti, kindlustusandjate Eesti filiaalidele.

§ 2.   Osamakse aruande koostamine ja esitamine

  (1) Kindlustusandja koostab osamakse aruande, koodiga 861, mille aruandereal näidatakse järgmised andmed esitatud järjekorras:
  1) kindlustusmaksete summa;
  2) osamakse määr;
  3) kvartaliosamakse suurus.

  (2) Kindlustusmaksete summana märgitakse kindlustusandjale aruandeperioodil laekunud pensionilepingute kindlustusmaksete summa. Kindlustusmaksete summa leidmisel võetakse aluseks kindlusmaksete suurus koos edasikindlustusandja osaga. Kindlustusmaksete summa esitatakse eurodes ümardatuna täisühikuteni.
[RT I, 09.11.2010, 1 - jõust. 01.01.2010]

  (3) Osamakse määrana märgitakse Tagatisfondi (edaspidi Fond) nõukogu poolt «Tagatisfondi seaduse» § 739 lõike 1 alusel kehtestatud osamakse määr. Osamakse määr esitatakse formaadis osamakse määr jagatud sajaga (m/100).

  (4) Kvartaliosamakse suurusena märgitakse lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud andmete alusel arvutatud kvartaliosamakse suurus eurodes ümardatuna täisühikuteni.
[RT I, 09.11.2010, 1 - jõust. 01.01.2010]

  (5) Osamakse aruande esitab kindlustusandja Finantsinspektsioonile (edaspidi Inspektsioon) elektrooniliselt XML-s (eXtensible Markup Language) vormindatud dokumendina.

  (51) Kindlustusandja on pensionilepingute osafondi kvartalimaksete aruande esitamisel kohustatud järgima Finantsinspektsiooni veebilehel avaldatud tehnilisi nõudeid.
[RT I, 29.11.2018, 10 - jõust. 01.01.2019]

  (6) Aruandes esitatavate andmete puudumisel tuleb esitada tühi aruanne.

  (7) Inspektsioon edastab osamakse aruannete andmed Fondile elektrooniliselt XLS-formaadis Fondi määratud aadressile.

§ 3.   Aruandeperiood ja tähtajad

  (1) Kindlustusandja kvartaliosamakse aruandluse aruandeperioodiks on kvartal.

  (2) Osamakse aruanne esitatakse Inspektsioonile aruandeperioodile järgneva kuu 20. päevaks.

  (3) Inspektsioon edastab laekunud osamakse aruannete andmed Fondile hiljemalt iga kvartali teise kuu esimeseks päevaks.

  (4) Kui kuu 20. päev või kvartali teise kuu esimene päev on puhkepäev, esitatakse ja edastatakse osamakse aruanne puhkepäevale järgneval esimesel tööpäeval.

§ 4.   Esitatud aruande kontroll

  (1) Inspektsioon kontrollib esitatud aruande vastavust määruses esitatud nõuetele kohe pärast aruande laekumist.

  (2) Kui Inspektsioon tuvastab aruandes puudusi, teavitab ta sellest viivitamatult aruande esitajat.

  (3) Lõikes 2 sätestatud juhul on aruande esitaja kohustatud puudused viivitamata kõrvaldama ning esitama Inspektsioonile esimesel võimalusel korrigeeritud aruande. Korrigeeritud aruanne tuleb esitada ka juhul, kui aruande esitaja on varem esitatud andmetes tuvastanud vea või on eelnevate aruandeperioodide arvestuspõhimõtted muutunud.

§ 5.   Andmevahetuse turvamine

  [Kehtetu - RT I, 27.10.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

§ 6.   Isikusamasuse tuvastamine aruande esitamisel

  (1) Inspektsioon tuvastab aruande esitamisel selle esitaja isikusamasuse.

  (2) [Kehtetu - RT I, 27.10.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

  (3) Inspektsioon registreerib lõikes 1 nimetatud kohustuse täitmisel:
  1) kindlustusandja nime;
  2) kindlustusandja volitatud töötaja nime;
  3) kindlustusandja volitatud töötaja sõrmejälje;
  4) aruande esitamise aja;
  5) aruande koodi.

§ 7.   Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 2009. aasta 1. jaanuaril.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json