Teksti suurus:

Piinamise ja ebainimliku või alandava kohtlemise või karistamise tõkestamise Euroopa konventsioon

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT II 1996, 36, 132

Piinamise ja ebainimliku või alandava kohtlemise või karistamise tõkestamise Euroopa konventsioon

(õ) 10.12.2008 14:00

Konventsiooni ratifitseerimise seadus

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

Mitteametlik tõlge

Koostatud Strasbourg'is 26. novembril 1987. a.

Euroopa Nõukogu liikmesriigid, olles alla kirjutanud käesolevale konventsioonile,

arvestades inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni sätteid;

meenutades, et selle sama konventsiooni artikli 3 kohaselt kedagi ei tohi piinata ega ebainimlikult või alandavalt kohelda ega karistada;

märkides, et käesoleva konventsiooniga loodud mehhanism rakendub nende suhtes, kes väidavad end olevat artiklis 3 sätestatu eiramise ohvrid;

olles veendunud, et vabaduse kaotanud inimeste kaitset piinamise ja ebainimliku või alandava kohtlemise või karistamise vastu võib tugevdada külastustel rajanevate preventiivsete kohtuväliste vahenditega,

on kokku leppinud alljärgnevas:

I peatükk

Artikkel 1

Tuleb asutada Piinamise ja Ebainimliku või Alandava Kohtlemise või Karistamise Tõkestamise Euroopa Komitee (edaspidi komitee). Komitee peab külastusi tehes uurima vabaduse kaotanud isikute kohtlemist, et vajaduse korral tugevdada selliste inimeste kaitset piinamise ja ebainimliku või alandava kohtlemise või karistamise vastu.

Artikkel 2

Vastavalt käesolevas konventsioonis sätestatule peavad osalisriigid lubama oma jurisdiktsiooni piires külastada kõiki kohti, kus võimude korraldusel peetakse kinni vabaduse kaotanud isikuid.

Artikkel 3

Käesoleva konventsiooni rakendamisel teevad komitee ning osalisriikide pädevad ametivõimud koostööd.

 

II peatükk

Artikkel 4

1. Komitee liikmete arv vastab osalisriikide arvule.

2. Komitee liikmeks valitakse kõrge moraaliga isikuid, kelle pädevus inimõiguste valdkonnas on tuntud või kellel on käesolevas konventsioonis käsitletud küsimustes ametialane kogemus.

3. Ühe ja sama riigi kodanikke võib komitees olla korraga ainult üks.

4. Liikmed täidavad oma ülesandeid üksikisikutena, nad on sõltumatud ja erapooletud ning neil peab olema võimalik tõhusalt osaleda komitee töös.

Artikkel 5

1. Komitee liikmed valib Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee absoluutse häälteenamusega nimekirja põhjal, mille koostab Euroopa Nõukogu Konsultatiivassamblee Büroo; osalisriigi delegatsioon konsultatiivassambleel esitab kolm kandidaati, kellest vähemalt kaks on selle riigi kodanikud.

2. Sama protseduuri järgitakse võimalike vabade kohtade täitmisel.

3. Komitee liikmed valitakse neljaks aastaks. Neid võib tagasi valida ainult üks kord. Seejuures lõpevad kolme esimestel valimistel valitud liikme volitused kahe aasta möödumisel. Liikmed, kelle volitused lõpevad kahe esimese aasta möödumisel, valib loosi teel Euroopa Nõukogu peasekretär vahetult pärast esimeste valimiste lõppu.

Artikkel 6

1. Komitee koosolekud on kinnised. Kvoorum on koos, kui kohal on liikmete enamus. Otsused võtab komitee vastu kohalolevate liikmete häälteenamusega kooskõlas artikli 10 lõikega 2.

2. Komitee kehtestab oma protseduurireeglid ise.

3. Komitee sekretariaadi loomise korraldab Euroopa Nõukogu peasekretär.

 

III peatükk

Artikkel 7

1. Komitee korraldab külastusi artiklis 2 viidatud kohtadesse. Lisaks kindla ajavahemiku järel toimuvatele külastustele võib komitee korraldada muid külastusi, kui ta neid vajalikuks peab.

2. Üldjuhul osaleb külastusel vähemalt kaks komitee liiget. Kui komitee peab vajalikuks, võivad talle abi osutada eksperdid ja tõlgid.

Artikkel 8

1. Komitee teatab osalisriigi valitsusele oma kavatsusest teha külastus. Pärast sellise teate edastamist võib ta ükskõik mis ajal külastada mis tahes artiklis 2 nimetatud kohta.

2. Et komitee saaks täita oma ülesandeid, tagab osalisriik talle:
a) sissepääsu oma territooriumile ning piiranguteta reisimise õiguse;
b) täieliku info kohtadest, kus peetakse kinni vabaduse kaotanud isikuid;
c) vaba pääsu mis tahes kohta, kus peetakse kinni vabaduse kaotanud isikuid, sh. õiguse nimetatud kohtades takistamatult liikuda;
d) oma käsutuses oleva muu, komiteele vajaliku info kättesaadavuse tööülesannete täitmiseks; mainitud info taotlemisel arvestab komitee osalisriigi seaduste asjakohaseid sätteid ja kutse-eetika nõudeid.

3. Komitee liikmed võivad vabaduse kaotanud isikuid küsitleda kõrvaliste isikute juuresolekuta.

4. Komitee liikmed võivad vabalt suhelda kõikide isikutega, kellel nende arvates on asjasse puutuvat infot.

5. Vajaduse korral võib komitee viivitamatult edastada oma tähelepanekud osalisriigi pädevatele ametivõimudele.

Artikkel 9

1. Erandlikel asjaoludel võivad osalisriigi pädevad ametivõimud esitada komiteele taotluse jätta ära külastus komitee poolt pakutud ajal või kohta. Selliste taotluste aluseks võivad olla ainult riigikaitse, avalik julgeolek, rahutused kohtades, kus hoitakse vabaduse kaotanud isikuid, isiku tervislik seisund või kiireloomuline raske kuriteo juurdlus.

2. Pärast mainitud taotluse esitamist alustavad komitee ja osalisriik viivitamatult konsultatsioone, et selgitada olukorda ning jõuda kokkuleppele meetmetes, mis võimaldaksid komiteel võimalikult kiiresti hakata oma ülesandeid täitma. Niisuguste meetmete hulka võib kuuluda selle isiku, keda komitee kavatseb külastada, üleviimine teise kohta. Enne külastuse toimumist annab osalisriik komiteele infot iga asjasse puutuva isiku kohta.

Artikkel 10

1. Pärast iga külastust koostab komitee külastuse käigus tuvastatud faktidest aruande, arvestades kõiki osalisriigi antud selgitusi. Komitee edastab osalisriigile oma aruande, milles on esitatud vajalikuna tunduvad ettepanekud. Komitee võib konsulteerida osalisriigiga, et vajaduse korral teha ettepanekuid vabaduse kaotanud isikute kaitse tõhustamiseks.

2. Kui osalisriik ei soostu koostööd tegema või keeldub komitee soovituste kohaselt olukorda parandamast, võib komitee pärast seda, kui osalisriigil on olnud võimalus teatada oma seisukohad, otsustada kahekolmandikulise häälteenamusega esineda asjakohase avaldusega.

Artikkel 11

1. Komitee kogutud külastustega seonduv info, tema aruanne ja konsultatsioonid osalisriigiga on konfidentsiaalsed.

2. Kui osalisriik seda palub, lisab komitee oma aruandele osalisriigi mis tahes kommentaarid.

3. Ilma asjaosalise isiku selgesõnalise nõusolekuta ei tohi avaldada mingeid isiklikke andmeid.

Artikkel 12

Arvestades artiklis 11 esitatud konfidentsiaalsusnõuet, esitab komitee igal aastal Ministrite Komiteele oma tegevuse üldaruande, mis edastatakse konsultatiivassambleele ning avaldatakse.

Artikkel 13

Komitee liikmetelt, ekspertidelt ja muudelt komiteed abistavatelt isikutelt nõutakse, et neile oma ülesannete täitmisel teatavaks saanud fakte ja infot hoitaks konfidentsiaalsena nii ametisoleku ajal kui ka pärast seda.

Artikkel 14

1. Komiteed abistavate isikute nimed märgitakse ära artikli 8 lõikes 1 nimetatud teates.

2. Eksperdid tegutsevad vastavalt komiteelt saadud juhenditele ja volitustele. Neil peavad olema suured teadmised ja kogemused käesolevas konventsioonis käsitletavates valdkondades ning nagu komitee liikmeidki seob neid kohustus olla sõltumatu, erapooletu ja kättesaadav.

3. Erandjuhul on osalisriigil õigus teatada, et mõnel eksperdil või muul komiteed abistaval isikul ei lubata osaleda tema jurisdiktsioonile alluva koha külastamisel.

 

IV peatükk

Artikkel 15

Iga osalisriik teatab komiteele ametivõimu nime ja aadressi, kes on pädev vastu võtma tema valitsusele saadetavaid teateid, ning määratud kontaktisiku andmed.

Artikkel 16

Komiteel, tema liikmetel ja artikli 7 lõikes 2 viidatud ekspertidel on käesoleva konventsiooni lisas sätestatud privileegid ja immuniteedid.

Artikkel 17

1. Käesolev konventsioon ei kahjusta siseriiklike õigusaktide ega ühegi rahvusvahelise kokkuleppe sätteid, mis pakuvad vabaduse kaotanud isikutele suuremat kaitset.

2. Käesolevas konventsioonis ei saa midagi käsitada Euroopa inimõiguste kaitse konventsiooni organite pädevust või selle osalisriikide konventsioonijärgseid kohustusi piiravana või kitsendavana.

3. Komitee ei külasta kohti, mida 12. augusti 1949. a. Genfi konventsioonide ja selle juurde kuuluvate 8. juuni 1977. a. lisaprotokollide alusel külastavad regulaarselt eestkostjariikide või Punase Risti Rahvusvahelise Komitee esindajad või liikmed.

 

V peatükk

Artikkel 18

Käesolev konventsioon on avatud allakirjutamiseks Euroopa Nõukogu liikmesriikidele. See ratifitseeritakse, võetakse vastu või kinnitatakse. Ratifitseerimis-, vastuvõtmis- või kinnitamisdokumendid deponeeritakse Euroopa Nõukogu peasekretäri juurde.

Artikkel 19

1. Käesolev konventsioon jõustub selle kuu esimesel päeval, mis järgneb kolme kuu möödumisele päevast, mil seitse Euroopa Nõukogu liikmesriiki on väljendanud oma nõusolekut olla seotud konventsiooniga vastavalt artikli 18 sätetele.

2. Liikmesriigi suhtes, kes hiljem väljendab nõusolekut olla seotud konventsiooniga, jõustub see selle kuu esimesel päeval, mis järgneb kolme kuu möödumisele ratifitseerimis-, vastuvõtmis- või kinnitamisdokumendi deponeerimise päevast.

Artikkel 20

1. Iga riik võib allakirjutamisel või ratifitseerimis-, vastuvõtmis- või kinnitamisdokumendi deponeerimisel täpsustada territooriumi või territooriumid, mille suhtes käesolev konventsioon kehtib.

2. Iga riik võib mis tahes hilisemal kuupäeval laiendada Euroopa Nõukogu peasekretärile adresseeritud deklaratsiooni alusel käesoleva konventsiooni kehtivust deklaratsioonis täpsustatud mis tahes muule territooriumile. Niisuguse territooriumi suhtes jõustub konventsioon selle kuu esimesel päeval, mis järgneb kolme kuu möödumisele nimetatud deklaratsiooni peasekretärile laekumise päevast.

3. Kahe eelmise lõike alusel tehtud deklaratsiooni võib tühistada peasekretärile adresseeritud teatega mis tahes selles deklaratsioonis täpsustatud territooriumi suhtes. Tühistumine jõustub selle kuu esimesel päeval, mis järgneb kolme kuu möödumisele nimetatud teate peasekretärile laekumise päevast.

Artikkel 21

Käesoleva konventsiooni sätete suhtes ei saa teha reservatsioone.

Artikkel 22

1. Osalisriik võib igal ajal käesoleva konventsiooni Euroopa Nõukogu peasekretärile adresseeritud teate alusel denonsseerida.

2. Denonsseerimine jõustub selle kuu esimesel päeval, mis järgneb kaheteistkümne kuu möödumisele vastava teate peasekretärile laekumise päevast.

Artikkel 23

Euroopa Nõukogu peasekretär informeerib Euroopa Nõukogu liikmesriike:
a) igast allakirjutamisest;
b) igast ratifitseerimis-, vastuvõtmis- või kinnitamisdokumendi deponeerimisest;
c) igast käesoleva konventsiooni jõustumise kuupäevast vastavalt artiklitele 19 ja 20;
d) igast muust käesoleva konventsiooniga seotud toimingust, teatest või edastatud infost, välja arvatud artiklite 8 ja 10 kohased toimingud.

Ülaltoodu kinnituseks on selleks täielikult volitatud isikud käesolevale konventsioonile alla kirjutanud.

Koostatud Strasbourg'is 1987. a. 26. novembril inglise ja prantsuse keeles, kusjuures mõlemad tekstid on võrdselt autentsed, ühes eksemplaris, mis deponeeritakse Euroopa Nõukogu arhiivi. Euroopa Nõukogu peasekretär edastab tõendatud koopiad kõigile Euroopa Nõukogu liikmesriikidele.

 

Lisa

Eesõigused ja puutumatus
(artikkel 16)

1. Käesoleva lisa viiteid komitee liikmetele tuleb käsitada ühtlasi viidetena ekspertidele, keda mainitakse artikli 7 lõikes 2.

2. Oma ülesannete täitmisel ning sellega seotud ametireisidel on komitee liikmetel alljärgnevad privileegid ja immuniteedid:
a) isikupuutumatus, sh. isikliku pagasi puutumatus, ning kohtulik puutumatus nende isikute poolt oma ametiseisundis suuliselt või kirjalikult väljendatu ja sooritatud tegude suhtes;
b) täielik liikumisvabadus elukohariigist väljasõidul ja sinna naasmisel, sissesõidul riiki, kus nad täidavad oma ülesandeid, ja sealt väljasõidul ning vabastus kohustusest registreerida end välismaalasena riigis, mida nad külastavad või kust nad oma ülesannete täitmisel läbi sõidavad.

3. Ametireisidel antakse komitee liikmetele tolli- ja valuutakontrollis järgmised õigused:
a) oma riigi valitsus tagab neile samad õigused, mis antakse kõrgematele ametnikele ajutise ametialase lähetusega seotud välisreisidel;
b) teiste osalisriikide valitsused tagavad neile samad õigused, mis antakse välisriikide valitsuste esindajatele ajutise ametilähetuse puhul.

4. Komitee tegevust puudutavad dokumendid ja materjalid on puutumatud.

Komitee ametlikku kirjavahetust või muud ametlikku infovahetust ei või kinni pidada ega tsenseerida.

5. Et tagada komitee liikmetele oma ülesannete täitmisel täielik sõnavabadus ja täielik sõltumatus, säilib kohtulik puutumatus nende poolt oma ametiseisundis suuliselt või kirjalikult väljendatu ja sooritatud tegude suhtes ka siis, kui need isikud ei täida enam nimetatud ülesandeid.

6. Privileegid ja immuniteedid ole komitee liikmetele antud mitte isikliku kasu huvides, vaid kaitsmaks nende sõltumatust oma ülesannete täitmisel. Ainuüksi komitee ise on pädev oma liikmetelt puutumatust ära võtma; tal ei ole mitte ainult õigus, vaid ka kohustus võtta oma liikmelt puutumatus mis tahes juhtumil, kui ta on arvamusel, et puutumatus takistab kohtumenetlust ja puutumatuse äravõtmine ei kahjusta eesmärki, mille nimel puutumatus on antud.

 

Piinamise ja ebainimliku või alandava kohtlemise või karistamise tõkestamise Euroopa konventsiooni protokoll nr 1

Koostatud Strasbourg'is 4. novembril 1993. a.

Käesolevale, 26. novembril 1987. aastal alla kirjutatud piinamise ja ebainimliku või alandava kohtlemise või karistamise tõkestamise Euroopa konventsiooni (edaspidi konventsioon) protokollile alla kirjutanud Euroopa Nõukogu liikmesriigid,

arvestades, et riigid, kes ei ole Euroopa Nõukogu liikmed, võivad Ministrite Komitee kutsel konventsiooniga ühineda,

on kokku leppinud alljärgnevas:

Artikkel 1

Konventsiooni artikli 5 lõikele 1 lisatakse järgmine tekst:
«Kui komiteesse tuleb valida liige, kes esindab riiki, mis ei ole Euroopa Nõukogu liige, teeb Konsultatiivassamblee Büroo selle riigi parlamendile ettepaneku esitada kolm kandidaati, kellest vähemalt kaks peavad olema selle riigi kodanikud. Ministrite Komitee teeb oma valiku pärast konsultatsioone vastava osalisriigiga.».

Artikkel 2

Konventsiooni artikkel 12 sõnastatakse järgmiselt:
«Arvestades artiklis 11 esitatud konfidentsionaalsusnõuet, esitab komitee igal aastal Ministrite Komiteele oma tegevuse üldaruande, mis edastatakse konsultatiivassambleele ja kõigile konventsiooniga ühinenud riikidele, kes ei ole Euroopa Nõukogu liikmed, ning seejärel avaldatakse.».

Artikkel 3

Konventsiooni artikkel 18 muutub nimetatud artikli lõikeks 1 ja sellele lisatakse alljärgnev lõige 2:
«2. Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee võib kutsuda konventsiooniga ühinema mis tahes riiki, kes ei ole Euroopa Nõukogu liige.».

Artikkel 4

Konventsiooni artikli 19 lõikes 2 kustutatakse sõna «liikmes» ja sõnad «või kinnitamisdokumendi» asendatakse sõnadega «kinnitamis- või ühinemisdokumendi».

Artikkel 5

Konventsiooni artikli 20 lõikes 1 asendatakse sõnad «või kinnitamisdokumendi» sõnadega «kinnitamis- või ühinemisdokumendi».

Artikkel 6

1. Konventsiooni artikli 23 sissejuhatav lause sõnastatakse järgmiselt:
«Euroopa Nõukogu peasekretär informeerib nõukogu liikmesriike ja kõiki konventsiooniga ühinenud riike, kes ei ole Euroopa Nõukogu liikmed:».

2. Konventsiooni artiklis 23 asendatakse sõnad «või kinnitamisdokumendi» sõnadega «kinnitamis- või ühinemisdokumendi;».

Artikkel 7

1. Käesolev protokoll on avatud allakirjutamiseks konventsioonile alla kirjutanud Euroopa Nõukogu liikmesriikidele, kes võivad avaldada nõusolekut ennast protokolliga siduda:
a) allkirjaga, millega ei kaasne ratifitseerimis-, vastuvõtmis- või kinnitamistingimust; või
b) allkirjaga, mis eeldab ratifitseerimist, vastuvõtmist või kinnitamist, ja sellele järgneva ratifitseerimise, vastuvõtmise või kinnitamisega.

2. Ratifitseerimis-, vastuvõtmis- või kinnitamisdokumendid deponeeritakse Euroopa Nõukogu peasekretäri juurde.

Artikkel 8

Käesolev protokoll jõustub selle kuu esimesel päeval, mis järgneb kolme kuu möödumisele päevast, mil konventsiooniosalised on väljendanud nõusolekut ennast vastavalt artikli 7 sätetele protokolliga siduda.

Artikkel 9

Eruoopa Nõukogu peasekretär informeerib Euroopa Nõukogu liimesriike:
a) igast allakirjutamisest;
b) igast ratifitseerimis-, vastuvõtmis- või kinnitamisdokumendi deponeerimisest;
c) igast käesoleva protokolli jõustumise kuupäevast vastavalt artiklile 8;
d) igast muust käesoleva protokolliga seotud toimingust, teatest või edastatud infost.

Ülaltoodu kinnituseks on selleks täielikult volitatud isikud käesolevale protokollile alla kirjutanud.

Koostatud Strasbourg'is 1993. a. 4. novembril inglise ja prantsuse keeles, kusjuures mõlemad tekstid on võrdselt autentsed, ühes eksemplaris, mis deponeeritakse Euroopa Nõukogu arhiivi. Euroopa Nõukogu peasekretär edastab tõendatud koopiad kõigile Euroopa Nõukogu liikmesriikidele.

 

Piinamise ja ebainimliku või alandava kohtlemise või karistamise tõkestamise Euroopa konventsiooni protokoll nr 2

Koostatud Strasbourg'is 4. novembril 1993. a.

Käesolevale, 26. novembril 1987. aastal alla kirjutatud piinamise ja ebainimliku või alandava kohtlemise või karistamise tõkestamise Euroopa konventsiooni (edaspidi konventsioon) protokollile alla kirjutanud Euroopa Nõukogu liikmesriigid,

olles veendunud, et Piinamise ja Ebainimliku või Alandava Kohtlemise või Karistamise Tõkestamise Euroopa Komitee (edaspidi komitee) liikmetele on soovitav anda võimalus olla tagasi valitud kaks korda;

arvestades samuti vajadust tagada komitee liikmeskonna korrapärane uuenemine;

on kokku leppinud alljärgnevas:

Artikkel 1

1. Artikli 5 lõikes 3 sõnastatakse teine lause alljärgnevalt:
«Neid võib tagasi valida kaks korda.»

2. Konventsiooni artiklile 5 lisatakse alljärgnevad lõiked 4 ja 5:
«4. Tagamaks, et pool komitee liikmeskonnast vahetuks võimaluste piires iga kahe aasta järel, võib Ministrite Komitee enne iga uut valimist otsustada, et ühe või enama valitava liikme ametisoleku aeg on pikem või lühem kui neli aastat, kusjuures see ei tohi olla pikem kui kuus aastat ja lühem kui kaks aastat.

5. Juhtudel, kui asi puudutab rohkem kui ühe liikme ametisoleku aega ning Ministrite Komitee rakendab eelmist lõiget, loosib ametisoleku ajad peasekretär vahetult pärast valimist.».

Artikkel 2

1. Käesolev protokoll on avatud allakirjutamiseks konventsioonile alla kirjutanud või sellega ühinevatele riikidele, kes võivad avaldada oma nõusolekut ennast protokolliga siduda:
a) allkirjaga, millega ei kaasne ratifitseerimis-, vastuvõtmis- või kinnitamistingimust; või
b) allkirjaga, mis eeldab ratifitseerimist, vastuvõtmist või kinnitamist, ja sellele järgneva ratifitseerimise, vastuvõtmise või kinnitamisega.

2. Ratifitseerimis-, vastuvõtmis- või kinnitamisdokumendid deponeeritakse Euroopa Nõukogu peasekretäri juurde.

Artikkel 3

Käesolev protokoll jõustub selle kuu esimesel päeval, mis järgneb kolme kuu möödumisele päevast, mil konventsiooniosalised on väljendanud nõusolekut ennast vastavalt artikli 2 sätetele protokolliga siduda.

Artikkel 4

Eruoopa Nõukogu peasekretär informeerib konventsiooniosalisi Euroopa Nõukogu liikmesriike ja Euroopa Nõukogu mitteliikmesriike:
a) igast allakirjutamisest;
b) igast ratifitseerimis-, vastuvõtmis- või kinnitamisdokumendi deponeerimisest;
c) igast käesoleva protokolli jõustumise kuupäevast vastavalt artiklile 3;
d) igast muust käesoleva protkolliga seotud toimingust, teatest või edastatud infost.

Ülaltoodu kinnituseks on selleks täielikult volitatud isikud käesolevale protokollile alla kirjutanud.

Koostatud Strasbourg'is 1993. a. 4. novembril inglise ja prantsuse keeles, kusjuures mõlemad tekstid on võrdselt autentsed, ühes eksemplaris, mis deponeeritakse Euroopa Nõukogu arhiivi. Euroopa Nõukogu peasekretär edastab tõendatud koopiad kõigile Euroopa Nõukogu liikmesriikidele.

 

EUROPEAN CONVENTION FOR THE PREVENTION OF TORTURE
AND INHUMAN OR DEGRADING TREATMENT OR PUNISHMENT

The member States of the Council of Europe, signatory hereto,

Having regard to the provisions of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms ;

Recalling that, under Article 3 of the same Convention, “no one shall be subjected to torture or to inhuman or degrading treatment or punishment»;

Noting that the machinery provided for in that Convention operates in relation to persons who allege that they are victims of violations of Article 3;

Convinced that the protection of persons deprived of their liberty against torture and inhuman or degrading treatment or punishment could be strengthened by non-judicial means of a preventive character based on visits,

Have agreed as follows:

Chapter I

Article 1

There shall be established a European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (hereinafter referred to as “the Committee”). The Committee shall, by means of visits, examine the treatment of persons deprived of their liberty with a view to strengthening, if necessary, the protection of such persons from torture and from inhuman or degrading treatment or punishment.

Article 2

Each Party shall permit visits, in accordance with this Convention, to any place within its jurisdiction where persons are deprived of their liberty by a public authority.

Article 3

In the application of this Convention, the Committee and the competent national authorities of the Party concerned shall co-operate with each other.

 

Chapter II

Article 4

1. The Committee shall consist of a number of members equal to that of the Parties.

2. The members of the Committee shall be chosen from among persons of high moral character, known for their competence in the field of human rights or having professional experience in the areas covered by this Convention.

3. No two members of the Committee may be nationals of the same State.

4. The members shall serve in their individual capacity, shall be independent and impartial, and shall be available to serve the Committee effectively.

Article 5

1. The members of the Committee shall be elected by the Committee of Ministers of the Council of Europe by an absolute majority of votes, from a list of names drawn up by the Bureau of the Consultative Assembly of the Council of Europe; each national delegation of the Parties in the Consultative Assembly shall put forward three candidates, of whom two at least shall be its nationals.

2. The same procedure shall be followed in filling casual vacancies.

3. The members of the Committee shall be elected for a period of four years. They may only be re-elected once. However, among the members elected at the first election, the terms of three members shall expire at the end of two years. The members whose terms are to expire at the end of the initial period of two years shall be chosen by lot by the Secretary General of the Council of Europe immediately after the first election has been completed.

Article 6

1. The Committee shall meet in camera. A quorum shall be equal to the majority of its members. The decisions of the Committee shall be taken by a majority of the members present, subject to the provisions of Article 10, paragraph 2.

2. The Committee shall draw up its own rules of procedure.

3. The Secretariat of the Committee shall be provided by the Secretary General of the Council of Europe.

 

Chapter III

Article 7

1. The Committee shall organise visits to places referred to in Article 2. Apart from periodic visits, the Committee may organise such other visits as appear to it to be required in the circumstances.

2. As a general rule, the visits shall be carried out by at least two members of the Committee. The Committee may, if it considers it necessary, be assisted by experts and interpreters.

Article 8

1. The Committee shall notify the Government of the Party concerned of its intention to carry out a visit. After such notification, it may at any time visit any place referred to in Article 2.

2. A Party shall provide the Committee with the following facilities to carry out its task:
a. access to its territory and the right to travel without restriction;
b. full information on the places where persons deprived of their liberty are being held;
c. unlimited access to any place where persons are deprived of their liberty, including the right to move inside such places without restriction;
d. other information available to the Party which is necessary for the Committee to carry out its task. In seeking such information, the Committee shall have regard to applicable rules of national law and professional ethics.

3. The Committee may interview in private persons deprived of their liberty.

4. The Committee may communicate freely with any person whom it believes can supply relevant information.

5. If necessary, the Committee may immediately communicate observations to the competent authorities of the Party concerned.

Article 9

1. In exceptional circumstances, the competent authorities of the Party concerned may make representations to the Committee against a visit at the time or to the particular place proposed by the Committee. Such representations may only be made on grounds of national defence, public safety, serious disorder in places where persons are deprived of their liberty, the medical condition of a person or that an urgent interrogation relating to a serious crime is in progress.

2. Following such representations, the Committee and the Party shall immediately enter into consultations in order to clarify the situation and seek agreement on arrangements to enable the Committee to exercise its functions expeditiously. Such arrangements may include the transfer to another place of any person whom the Committee proposed to visit. Until the visit takes place, the Party shall provide information to the Committee about any person concerned.

Article 10

1. After each visit, the Committee shall draw up a report on the facts found during the visit, taking account of any observations which may have been submitted by the Party concerned. It shall transmit to the latter its report containing any recommendations it considers necessary. The Committee may consult with the Party with a view to suggesting, if necessary, improvements in the protection of persons deprived of their liberty.

2. If the Party fails to co-operate or refuses to improve the situation in the light of the Committee's recommendations. the Committee may decide, after the Party has had an opportunity to make known its views, by a majority of two-thirds of its members to make a public statement on the matter.

Article 11

1. The information gathered by the Committee in relation to a visit, its report and its consultations with the Party concerned shall be confidential.

2. The Committee shall publish its report, together with any comments of the Party concerned, whenever requested to do so by that Party.

3. However, no personal data shall be published without the express consent of the person concerned.

Article 12

Subject to the rules of confidentiality in Article 11, the Committee shall every year submit to the Committee of Ministers a general report on its activities which shall be transmitted to the Consultative Assembly and made public.

Article 13

The members of the Committee, experts and other persons assisting the Committee are required, during and after their terms of office, to maintain the confidentiality of the facts or information of which they have become aware during the discharge of their functions.

Article 14

1. The names of persons assisting the Committee shall be specified in the notification under Article 8, paragraph 1.

2. Experts shall act on the instructions and under the authority of the Committee. They shall have particular knowledge and experience in the areas covered by this Convention and shall be bound by the same duties of independence, impartiality and availability as the members of the Committee.

3. A Party may exceptionally declare that an expert or other person assisting the Committee may not be allowed to take part in a visit to a place within its jurisdiction.

 

Chapter IV

Article 15

Each Party shall inform the Committee of the name and address of the authority competent to receive notifications to its Government, and of any liaison officer it may appoint.

Article 16

1. The Committee, its members and experts referred to in Article 7, paragraph 2, shall enjoy the privileges and immunities set out in the annex to this Convention.

Article 17

1. This Convention shall not prejudice the provisions of domestic law or any international agreement which provide greater protection for persons deprived of their liberty.

2. Nothing in this Convention shall be construed as limiting or derogating from the competence of the organs of the European Convention on Human Rights or from the obligations assumed by the Parties under that Convention.

3. The Committee shall not visit places which representatives or delegates of protecting powers or the International Committee of the Red Cross effectively visit on a regular basis by virtue of the Geneva Conventions of 12 August 1949 and the Additional Protocols of 9 June 1977 thereto.

 

Chapter V

Article 18

This Convention shall be open for signature by the member States of the Council of Europe. It is subject to ratification, acceptance or approval. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe.

Article 19

1. This Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date on which seven member States of the Council of Europe have expressed their consent to be bound by the Convention in accordance with the provisions of Article 18.

2. In respect of any member State which subsequently expresses its consent to be bound by it, the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of the deposit of the instrument of ratification, acceptance or approval.

Article 20

1. Any State may at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance or approval, specify the territory or territories to which this Convention shall apply.

2. Any State may at any later date, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, extend the application of this Convention to any other territory specified in the declaration. In respect of such territory the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of such declaration by the Secretary General.

3. Any declaration made under the two preceding paragraphs may, in respect of any territory specified in such declaration, be withdrawn by a notification addressed to the Secretary General. The withdrawal shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of such notification by the Secretary General.

Article 21

No reservation may be made in respect of the provisions of this Convention.

Article 22

1. Any Party may, at any time, denounce this Convention by means of a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe.

2. Such denunciation shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of twelve months after the date of receipt of the notification by the Secretary General.

Article 23

The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council of Europe of:
a. any signature;
b. the deposit of any instrument of ratification, acceptance or approval;
c. any date of entry into force of this Convention in accordance with Articles 19 and 20;
d. any other act, notification or communication relating to this Convention, except for action taken in pursuance of Articles 9 and 10.

In witness whereof, the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this Convention.

Done at Strasbourg, this 26th day of November 1987, in English and French, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each member State of the Council of Europe.

 

Annex

Privileges and immunities
(Article 16)

1. For the purpose of this annex, references to members of the Committee shall be deemed to include references to experts mentioned in Article 7, paragraph 2.

2. The members of the Committee shall, while exercising their functions and during journeys made in the exercise of their functions, enjoy the following privileges and immunities:
a. immunity from personal arrest or detention and from seizure of their personal baggage and, in respect of words spoken or written and all acts done by them in their official capacity, immunity from legal process of every kind;
b. exemption from any restrictions on their freedom of movement: on exit from and return to their country of residence, and entry into and exit from the country in which they exercise their functions, and from alien registration in the country which they are visiting or through which they are passing in the exercise of their functions.

3. In the course of journeys undertaken in the exercise of their functions, the members of the Committee shall, in the matter of customs and exchange control, be accorded:
a. by their own government, the same facilities as those accorded to senior officials travelling abroad on temporary official duty;
b. by the governments of other Parties, the same facilities as those accorded to representatives of foreign governments on temporary official duty.

4. Documents and papers of the Committee, insofar as they relate to the business of the Committee, shall be inviolable.

The official correspondence and other official communications of the Committee may not be held up or subjected to censorship.

5. In order to secure for the members of the Committee complete freedom of speech and complete independence in the discharge of their duties, the immunity from legal process in respect of words spoken or written and all acts done by them in discharging their duties shall continue to be accorded, notwithstanding that the persons concerned are no longer engaged in the discharge of such duties.

6. Privileges and immunities are accorded to the members of the Committee, not for the personal benefit of the individuals themselves but in order to safeguard the independent exercise of their functions. The Committee alone shall be competent to waive the immunity of its members; it has not only the right, but is under a duty, to waive the immunity of one of its members in any case where, in its opinion, the immunity would impede the course of justice, and where it can be waived without prejudice to the purpose for which the immunity is accorded.

 

Protocol No. 1
to the European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment

The member States of the Council of Europe, signatories to this Protocol to the European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, signed at Strasbourg on 26 November 1987 (hereinafter referred to as “the Convention”),

considering that non-member-States of the Council of Europe should be allowed to accede to the Convention at the invitation of the Committee of Ministers,

Have agreed as follows:

Article 1

A subparagraph shall be added to Article 5, paragraph 1, of the Convention as follows:
“Where a member is to be elected to the Committee in respect of a non-member State of the Council of Europe, the Bureau of the Consultative Assembly shall invite the Parliament of that State to put forward three candidates, of whom two at least shall be its nationals. The election by the Committee of Ministers shall take place after consultation with the Party concerned.”

Article 2

Article 12 of the Convention shall read as follows:
“Subject to the rules of confidentiality in Article 11, the Committee shall every year submit to the Committee of Ministers a general report on its activities which shall be transmitted to the Consultative Assembly and to any non-member State of the Council of Europe which is a party to the Convention, and made public.”

Article 3

The text of Article 18 of the Convention shall become paragraph 1 of that article and shall be supplemented by the following second paragraph:
“2. The Committee of Ministers of the Council of Europe may invite any non-member State of the Council of Europe to accede to the Convention.”

Article 4

In paragraph 2 of Article 19 of the Convention, the word “member” shall be deleted and the words “or approval” shall be replaced by “approval or accession.”.

Article 5

In paragraph 1 of Article 20 of the Convention, the words “or approval,” shall be replaced by “approval or accession,”.

Article 6

1. The introductory sentence of Article 23 of the Convention shall read as follows:
“The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States and any non-member State of the Council of Europe party to the Convention of:”.

2. In Article 23 b of the Convention, the words “or approval;” shall be replaced by “approval or accession;”.

Article 7

1. This protocol shall be open for signature by member States of the Council of Europe signatories to the Convention, which may express their consent to be bound by:
a. signature without reservation as to ratification, acceptance or approval; or
b. signature subject to ratification, acceptance or approval, followed by ratification, acceptance or approval.

2. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe.

Article 8

This Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date on which all Parties to the Convention have expressed their consent to be bound by the Protocol, in accordance with the provisions of Article 7.

Article 9

The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council of Europe of:
a. any signature;
b. the deposit of any instrument of ratification, acceptance or approval;
c. the date of entry into force of this Protocol, in accordance with Article 8;
d. any other act, notification or communication relating to this Protocol.

In witness whereof, the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this Protocol.

Done at Strasbourg this 4th day of November 1993, in English and French, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each member State of the Council of Europe.

 

Protocol No. 2
to the European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment

The States, signatories to this Protocol to the European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, signed at Strasbourg on 26 November 1987 (hereinafter referred to as “the Convention”),

Convinced of the advisability of enabling members of the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman and Degrading Treatment or Punishment (hereinafter referred to as “the Committee”) to be re-elected twice;

Also considering the need to guarantee an orderly renewal of the membership of the Committee,

Have agreed as follows:

Article 1

1. In Article 5, paragraph 3, the second sentence shall read as follows:
“They may be re-elected twice.”

2. Article 5 of the Convention shall be supplemented by the following paragraphs 4 and 5:
“4. In order to ensure that, as far as possible, one half of the membership of the Committee shall be renewed every two years, the Committee of Ministers may decide, before proceeding to any subsequent election, that the term or terms of office of one or more members to be elected shall be for a period other than four years but not more than six and not less than two years.

5. In cases where more than one term of office is involved and the Committee of Ministers applies the preceding paragraph, the allocation of the terms of office shall be effected by the drawing of lots by the Secretary General, immediately after the election.”

Article 2

1. This protocol shall be open for signature by States signatories to the Convention or acceding thereto, which may express their consent to be bound by:
a. signature without reservation as to ratification, acceptance or approval; or
b. signature subject to ratification, acceptance or approval, followed by ratification, acceptance or approval.

2. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe.

Article 3

This Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date on which all Parties to the Convention have expressed their consent to be bound by the Protocol, in accordance with the provisions of Article 2.

Article 4

The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council of Europe and non-member States Parties to the Convention of:
a. any signature;
b. the deposit of any instrument of ratification, acceptance or approval;
c. the date of any entry into force of this Protocol, in accordance with Article 3;
d. any other act, notification or communication relating to this Protocol.

In witness whereof, the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this Protocol.

Done at Strasbourg this 4th day of November 1993, in English and French, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each member State of the Council of Europe.

 

Õiend
Akti avaldamisandmed täiendatud, akt tehniliselt korrastatud, lisatud ingliskeelne tekst.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json