ERAÕIGUSIntellektuaalne omandVälislepingud

OrganisatsioonidRahvusvaheline Patendikoostöö Liit

Teksti suurus:

Patendikoostööleping

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT II 1994, 6, 21

Patendikoostööleping

(õ) 10.12.2008

Lepingu ratifitseerimise seadus

  Mitteametlik tõlge

Alla kirjutatud Washingtonis 19. juunil 1970. a.,
parandatud 28. septembril 1979. a. ja muudetud 3. veebruaril 1984. a.

Lepinguosalised riigid,

soovides kaasa aidata teaduse ja tehnoloogia arengule,

soovides täiustada leiutiste õiguskaitset,

soovides lihtsustada ja odavdada leiutiste kaitse saamist, kui kaitset taotletakse mitmes riigis,

soovides hõlbustada ja kiirendada üldsuse juurdepääsu tehnilisele informatsioonile, mis puudutab uusi leiutisi kirjeldavaid dokumente,

soovides edendada ja kiirendada arengumaade majanduslikku arengut leiutiste rahvuslike või regionaalsete õiguskaitsesüsteemide tõhustamise teel, seades sisse leiutiste kaitse, kindlustades kergesti kättesaadava informatsiooni, mis sisaldab tehnilisi lahendusi nende vajadusteks ja hõlbustab juurdepääsu tänapäeva pidevalt kasvavale uudsele tehnoloogiale;

olles veendunud, et riikidevaheline koostöö hõlbustab tunduvalt nende eesmärkide saavutamist,

on kokku leppinud alljärgnevas:

SISSEJUHATAVAD SÄTTED

Artikkel 1. Liidu asutamine

(1) Riigid, kes on ühinenud selle lepinguga (edaspidi lepinguosalised riigid), moodustavad leiutiste kaitse eesmärgil koostööliidu taotluste esitamiseks, otsinguks ja ekspertiisiks ning erialaste tehniliste teenuste osutamiseks. Käesolevat liitu nimetatakse Rahvusvaheliseks Patendikoostöö Liiduks.

(2) Ühtegi käesoleva lepingu sätet ei saa tõlgendada ühegi käesoleva lepinguosalise riigi kodaniku või selles riigis alalise elukohaga isiku tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooniga ette nähtud õiguste piiramisena.

Artikkel 2. Definitsioonid

Käesolevas lepingus ja juhendis, kui ei ole teisiti sätestatud, siis:
(i) «taotlus» tähendab leiutise kaitse taotlust; viiteid «taotlusele» tuleb tõlgendada viidetena patentide, autoritunnistuste, kasulikkuse tunnistuste, kasulike mudelite, täiendpatentide või täiendautoritunnistuste ja kasulikkuse täiendtunnistuste taotlustele;
(ii) viiteid «patendile» tuleb tõlgendada viidetena leiutispatentidele, autoritunnistustele, kasulikkuse tunnistustele, täiendpatentidele või täiendautoritunnistustele ja kasulikkuse täiendtunnistustele;
(iii) «rahvuslik patent» tähendab rahvusliku ameti poolt välja antud patenti;
(iv) «regionaalpatent» tähendab patenti, mis on välja antud rahvusliku ameti või valitsustevahelise organisatsiooni poolt, kellel on õigus välja anda patente, mis kehtivad rohkem kui ühes riigis;
(v) «regionaaltaotlus» tähendab taotlust regionaalpatendi saamiseks;
(vi) viiteid «rahvuslikule taotlusele» tuleb tõlgendada viidetena rahvuslikele ja regionaaltaotlustele, välja arvatud käesoleva lepingu alusel esitatavad taotlused;
(vii) «rahvusvaheline taotlus» tähendab käesoleva lepingu alusel esitatavat taotlust;
(viii) viiteid «taotlusele» tuleb tõlgendada viidetena rahvusvahelistele ja rahvuslikele taotlustele;
(ix) viiteid «patendile» tuleb tõlgendada viidetena rahvuslikele ja regionaalpatentidele;
(x) viiteid «rahvuslikule seadusele» tuleb tõlgendada viidetena lepinguosalise riigi rahvuslikule seadusele või, kui on tegemist ka regionaaltaotluste või -patentidega, siis kokkuleppele, mis näeb ette regionaaltaotluse esitamise või regionaalpatendi väljaandmise;
(xi) «prioriteedikuupäev», mille eesmärgiks on tähtaegade määramine, tähendab:
(a) kui rahvusvaheline taotlus sisaldab prioriteedinõude 8. artikli kohaselt, siis selle taotluse esitamise kuupäeva, millele prioriteeti on nõutud;
(b) kui rahvusvaheline taotlus sisaldab mitu prioriteedinõuet 8. artikli kohaselt, siis kõige varasema taotluse esitamise kuupäeva, millele prioriteeti on nõutud;
(c) kui rahvusvaheline taotlus ei sisalda ühtegi prioriteedinõuet 8. artikli kohaselt, siis selle taotluse rahvusvahelise esitamise kuupäeva;
(xii) «rahvuslik amet» tähendab lepinguosalise riigi valitsuse ametkonda, kellele on usaldatud patentide väljaandmine; viiteid «rahvuslikule ametile» võib tõlgendada ka viidetena mõnele valitsustevahelisele organisatsioonile, mida mitu riiki on usaldanud regionaalpatente välja andma, kusjuures vähemalt üks nendest riikidest peab olema ühinenud käesoleva lepinguga, ja ainult juhul, kui nimetatud riigid on volitanud ülalmainitud organisatsiooni võtma endale kohustusi ja teostama õigusi, mida käesolev leping ja juhend rahvuslikule ametile ette näevad;
(xiii) «märgitud amet» tähendab taotleja poolt märgitud riigi rahvuslikku ametit või ametit, kes tegutseb selle riigi nimel käesoleva lepingu I peatüki kohaselt;
(xiv) «väljavalitud amet» tähendab taotleja poolt valitud riigi rahvuslikku ametit või ametit, kes tegutseb selle riigi nimel käesoleva lepingu II peatüki kohaselt;
(xv) «vastuvõttev amet» tähendab rahvuslikku ametit või valitsustevahelist organisatsiooni, kelle kaudu rahvusvaheline taotlus esitatakse;
(xvi) «Liit» tähendab Rahvusvahelist Patendikoostöö Liitu;
(xvii) «Assamblee» tähendab Rahvusvahelise Patendikoostöö Liidu Assambleed;
(xviii) «Organisatsioon» tähendab Ülemaailmset Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni;
(xix) «Rahvusvaheline Büroo» tähendab Organisatsiooni Rahvusvahelist Bürood ja Ühendatud Rahvusvahelist Intellektuaalse Omandi Kaitse Bürood (BIRPI), kuni ses eksisteerib;
(xx) «peadirektor» tähendab Organisatsiooni peadirektorit ja BIRPI peadirektorit, kuni BIRPI eksisteerib.

I peatükk
RAHVUSVAHELINE TAOTLUS JA RAHVUSVAHELINE OTSING

Artikkel 3. Rahvusvaheline taotlus

(1) Leiutise kaitse taotlusi võib esitada igas lepinguosalises riigis kui käesolevale lepingule vastavaid rahvusvahelisi taotlusi.

(2) Rahvusvaheline taotlus peab sisaldama avalduse, kirjelduse, ühe- või mitmepunktilise nõudluse, ühe või mitu joonist (kui nõutud) ja lühikokkuvõtte, nagu on määratud käesolevas lepingus ja juhendis.

(3) Lühikokkuvõte teenib ainult tehnilise informatsiooni eesmärki ja seda ei tohi kasutada muudel eesmärkidel, eriti taotletava kaitse ulatuse tõlgendamise eesmärgil.

(4) Rahvusvaheline taotlus:
(i) peab olema ettenähtud keeles;
(ii) peab järgima ettenähtud nõudeid;
(iii) peab järgima ettenähtud leiutise ühtsuse nõuet;
(iv) temaga peab kaasnema ettenähtud lõivude tasumine.

Artikkel 4. Avaldus

(1) Avaldus sisaldab:
(i) avalduse rahvusvahelise taotluse käsitlemiseks käesoleva lepingu kohaselt;
(ii) lepinguosalise riigi või lepinguosaliste riikide märkimise, kus rahvusvahelise taotluse alusel leiutise kaitset soovitakse («märgitud riigid»); kui mõnes märgitud riigis võib saada ja taotleja soovib saada pigem regionaalpatenti kui rahvuslikku patenti, siis tuleb see avalduses ära näidata; kui vastavalt regionaalsele patendikokkuleppele taotleja ei saa piirata oma taotlust üksikute regionaalkokkuleppega ühinenud riikidega, siis tuleb märkida üks selline riik ja regionaalpatendi saamise soovi avaldamist käsitletakse kõikide selle regionaalkokkuleppega ühinenud riikide märkimisena; kui märgitud riigi rahvusliku seaduse kohaselt nimetatud riigi märkimisel on regionaaltaotluse jõud, siis nimetatud riigi märkimist tuleb käsitleda regionaalpatendi saamise soovi avaldamisena;
(iii) nime ja muud ettenähtud andmed taotleja ja voliniku kohta (kui see olemas on);
(iv) leiutise nimetuse;
(v) leiutaja nime ja muud ettenähtud andmed leiutaja kohta, kui vähemalt ühe märgitud riigi rahvuslik seadus nõuab, et need andmed peavad olema ära näidatud rahvusliku taotluse esitamisel. Vastasel korral võib nimetatud andmed esitada kas avalduses või eraldi kirjas, mis on adresseeritud igale märgitud ametile, mille rahvuslik seadus nõuab nimetatud tingimuste täitmist, kuid lubab seda teha pärast rahvusliku taotluse esitamist.

(2) Iga riigi märkimine on aluseks ettenähtud lõivu maksmisele ettenähtud tähtajaks.

(3) Kui taotleja ei soovi teatud liiki kaitset, mis on sätestatud 43. artiklis, siis riigi märkimine tähendab, et soovitud kaitse hõlmab patendi väljaandmise märgitud riigi poolt või selle riigi suhtes. Selle lõigu puhul artikkel 2(ii) ei kehti.

(4) Leiutaja nime ja muude leiutaja andmete puudumine ei too endaga kaasa mingeid tagajärgi üheski märgitud riigis, mille rahvuslik seadus nõuab nimetatud nõuete täitmist, kuid lubab nende andmete esitamist pärast rahvusliku taotluse esitamist. Nimetatud andmete esitamata jätmine eraldi kirjaga ei too endaga kaasa mingeid tagajärgi üheski riigis, mille rahvuslik seadus ei nõua nimetatud andmete esitamist.

Artikkel 5. Kirjeldus

Kirjeldus peab leiutise avama piisavalt selgelt ja täielikult, nii et vastava ala asjatundja võiks leiutise teostada.

Artikkel 6. Nõudlus

Nõudlus peab avama leiutise olemuse, millele taotletakse kaitset. Nõudlus peab olema selge ja konkreetne. Kirjeldus peab võimaldama nõudlust täielikult tõlgendada.

Artikkel 7. Joonised

(1) Lõigu (2)(ii) sätete kohaselt nõutakse jooniseid sel juhul, kui need on vajalikud leiutise olemuse mõistmiseks.

(2) Kui joonised ei ole leiutise olemuse mõistmise seisukohalt vajalikud, kuid leiutist saab illustreerida joonistega, siis:
(i) võib taotleja taotluse esitamisel sellised joonised rahvusvahelisele taotlusele lisada;
(ii) iga märgitud amet võib nõuda, et taotleja esitaks need joonised ettenähtud tähtajaks.

Artikkel 8. Prioriteedi taotlemine

(1) Rahvusvaheline taotlus võib sisaldada nõude, nagu juhend ette näeb, millega taotletakse prioriteeti ühe või mitme varasema taotluse alusel, mis on esitatud mõnes tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni liikmesriigis või selle suhtes.

(2)(a) Alalõigu (b) sätete kohaselt peavad iga prioriteedinõude tingimused ja tagajärg, mis on deklareeritud vastavalt lõigule (1), vastama tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni Stockholmi akti 4. artiklis kehtestatule.

(b) Rahvusvaheline taotlus, millele taotletakse prioriteeti ühe või mitme varasema taotluse alusel, mis on esitatud lepinguosalisele riigile või selle riigi suhtes, võib sisaldada ka selle riigi märkimise. Kui rahvusvahelisele taotlusele taotletakse prioriteeti ühe või mitme rahvusliku taotluse alusel, mis on esitatud märgitud riigile või selle riigi suhtes, või kui rahvusvahelisele taotlusele taotletakse prioriteeti teise rahvusvahelise taotluse alusel, milles oli märgitud ainult üks riik, siis reguleeritakse prioriteedinõude tingimused ja tagajärg nimetatud riigis selle riigi rahvusliku seadusega.

Artikkel 9. Taotleja

(1) Iga lepinguosalise riigi kodanik või isik, kellel on selles riigis alaline elukoht, võib esitada rahvusvahelise taotluse.

(2) Assamblee võib otsustada lubada iga tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni liikmesriigi kodanikel või isikutel, kellel on selles riigis alaline elukoht, esitada rahvusvahelisi taotlusi, kuigi see riik ei ole ühinenud käesoleva lepinguga.

(3) Juhendis on märgitud kodaniku ja alalise elukoha mõisted ning nende mõistete kasutamine sellisel juhul, kui on mitu taotlejat või kui kõigi märgitud riikide puhul ei ole taotlejad samad.

Artikkel 10. Vastuvõttev amet

Rahvusvaheline taotlus esitatakse ettenähtud vastuvõtvasse ametisse, kes kontrollib ja käsitleb taotlusi, nagu on ette nähtud käesolevas lepingus ja juhendis.

Artikkel 11. Rahvusvahelise taotluse esitamise kuupäev ja selle tagajärjed

(1) Vastuvõttev amet fikseerib rahvusvahelise taotluse esitamise kuupäevana rahvusvahelise taotluse saabumise kuupäeva sel juhul, kui vastav amet on jõudnud selle saabumise ajal otsusele, et:
(i) oma kodakondsuse või alalise elukoha järgi on taotlejal ilmselt õigus esitada rahvusvahelist taotlust vastuvõtvasse ametisse;
(ii) rahvusvaheline taotlus on koostatud ettenähtud keeles;
(iii) rahvusvaheline taotlus sisaldab vähemalt järgmist:
(a) viidet sellele, et see on mõeldud rahvusvahelise taotlusena;
(b) vähemalt ühe lepinguosalise riigi märkimist;
(c) taotleja nime, nagu see on ette nähtud;
(d) osa, mis väliselt kujutab endast kirjeldust;
(e) osa, mis väliselt kujutab endast ühe- või mitmepunktilist nõudlust.

(2)(a) Kui vastuvõttev amet leiab, et rahvusvaheline taotlus ei vasta saabumise ajal lõigus (1) toodud nõudeile, siis peab amet juhendi kohaselt tegema taotlejale ettepaneku teha nõutud parandused.

(b) Kui taotleja täidab ameti poolt juhendi kohaselt tehtud ettepaneku tingimused, siis peab vastuvõttev amet fikseerima rahvusvahelise esitamise kuupäevana nõutud paranduste saabumise kuupäeva.

(3) Arvestades artikli 64(4) sätteid käsitletakse lõigu (1) punktide (i) kuni (iii) nõudeile vastavat rahvusvahelist taotlust, kui selles on fikseeritud rahvusvahelise esitamise kuupäev, sellest kuupäevast alates igas märgitud riigis rahvusliku taotlusena, lugedes seda kuupäeva taotluse faktilise esitamise kuupäevaks igas märgitud riigis.

(4) Iga lõigu (1) punktides (i) kuni (iii) toodud nõudeid täitev rahvusvaheline taotlus on võrdväärne tavalises korras esitatud rahvusliku taotlusega tööstusomandi kaitse Pariisi konventsioonist tulenevalt.

Artikkel 12. Rahvusvahelise taotluse edastamine Rahvusvahelisele Büroole ning rahvusvahelisele otsinguametile

(1) Juhendis sätestatu kohaselt tuleb üks rahvusvahelise taotluse koopia säilitada vastuvõtvas ametis (vastuvõtva ameti koopia), üks eksemplar (registreerimiseksemplar) edastada Rahvusvahelisele Büroole ja üks koopia (otsingukoopia) kompetentsele rahvusvahelisele otsinguametile, millele on viidatud artiklis 16.

(2) Registreerimiseksemplari loetakse rahvusvahelise taotluse originaaliks.

(3) Rahvusvaheline taotlus loetakse tagasivõetuks, kui Rahvusvaheline Büroo ei ole saanud ettenähtud tähtajaks registreerimiseksemplari.

Artikkel 13. Rahvusvahelise taotluse koopia kättesaadavus märgitud ametitele

(1) Iga märgitud amet võib paluda Rahvusvaheliselt Büroolt talle rahvusvahelise taotluse koopia saatmist enne selle edastamist 20. artikli kohaselt. Rahvusvaheline Büroo saadab selle koopia märgitud ametile pärast aasta möödumist prioriteedikuupäevast nii kiiresti kui võimalik.

(2)(a) Taotleja võib igal ajal oma rahvusvahelise taotluse koopia saata igale märgitud ametile.

(b) Taotleja võib igal ajal paluda Rahvusvahelisel Bürool edastada oma rahvusvahelise taotluse koopia igale märgitud ametile ja Rahvusvaheline Büroo peab selle koopia vastavale ametile edastama nii kiiresti kui võimalik.

(c) Iga rahvuslik amet võib teatada Rahvusvahelisele Büroole, et ta ei soovi alalõigu (b) sätete kohaseid taotluste koopiaid vastu võtta, sel juhul ei ole see alalõik selle ameti suhtes rakendatav.

Artikkel 14. Vead rahvusvahelises taotluses

(1)(a) Vastuvõttev amet peab kontrollima, kas rahvusvaheline taotlus ei sisalda mõnda alljärgnevatest vigadest:
(i) ei ole alla kirjutatud, nagu näeb ette juhend;
(ii) ei sisalda ettenähtud andmeid taotleja kohta;
(iii) ei sisalda nimetust;
(iv) ei sisalda lühikokkuvõtet;
(v) ei vasta vajalikus ulatuses juhendis ettenähtud rahvusvahelise taotluse vormistamise nõudeile.

(b) Kui vastuvõttev amet leiab mõne nimetatud vigadest, palub amet taotlejal parandada rahvusvaheline taotlus ettenähtud tähtajaks, vastasel korral loetakse taotlus tagasivõetuks ja vastuvõttev amet teatab sellest.

(2) Kui rahvusvahelises taotluses viidatakse joonistele, mida tegelikult taotluses ei ole, siis peab vastuvõttev amet taotlejale sellest teatama. Taotleja võib esitada vastavad joonised ettenähtud tähtajaks ja kui ta seda teeb, siis jääb rahvusvahelise esitamise kuupäevaks päev, millal joonised saabuvad vastuvõtvasse ametisse. Vastasel korral ei loeta ühtegi viidet nimetatud joonistele kehtivaks.

(3)(a) Kui vastuvõttev amet leiab, et artiklis 3(4)(iv) ettenähtud lõivud ei ole makstud ettenähtud tähtajaks või artiklis 4(2) ettenähtud lõivu ei ole makstud ühegi märgitud riigi eest, siis loetakse rahvusvaheline taotlus tagasivõetuks ja vastuvõttev amet teatab sellest.

(b) Kui vastuvõttev amet leiab, et artiklis 4(2) ettenähtud lõiv on ettenähtud tähtajaks makstud ühe või mitme märgitud riigi eest (kuid mitte kõigi eest), siis nende riikide märkimine, mille eest ettenähtud tähtajaks ei ole lõivu makstud, loetakse tagasivõetuks ja vastuvõttev amet peab sellest teatama.

(4) Kui vastuvõttev amet pärast rahvusvahelise taotluse rahvusvahelise esitamise kuupäeva kindlaksmääramist leiab ettenähtud ajavahemiku jooksul, et mõni artikli 11(1) punktides (i) kuni (iii) nimetatud nõudeist ei olnud selleks tähtajaks täidetud, siis loetakse nimetatud taotlus tagasivõetuks ja vastuvõttev amet peab sellest teatama.

Artikkel 15. Rahvusvaheline otsing

(1) Igale rahvusvahelisele taotlusele peab tegema rahvusvahelise otsingu.

(2) Rahvusvahelise otsingu eesmärgiks on teha kindlaks tehnika senine tase.

(3) Rahvusvahelise otsingu peab tegema nõudlusest lähtudes, arvestades vajalikul määral ka kirjeldust ning jooniseid (kui neid on).

(4) Artiklis 16 märgitud rahvusvaheline otsinguamet püüab tehnika senist taset oma võimaluste piires välja selgitada, kasutades igal juhul dokumentatsiooni, mis on esitatud juhendis.

(5)(a) Kui lepinguosalise riigi rahvuslik seadus nii lubab, siis võib taotleja, kes on esitanud rahvusliku taotluse rahvuslikku ametisse või selle riigi nimel tegutsevasse ametisse, nõuda nimetatud taotluse puhul rahvusvahelise otsinguga analoogset otsingut («rahvusvahelist tüüpi otsing»).

(b) Kui lepinguosalise riigi rahvuslik seadus lubab, siis rahvuslik amet või selle riigi nimel tegutsev amet võib allutada iga rahvusliku taotluse rahvusvahelist tüüpi otsingule.

(c) Rahvusvahelist tüüpi otsingu teeb 16. artiklis viidatud rahvusvaheline otsinguamet, kes oleks kompetentne rahvusvahelist otsingut tegema, kui rahvuslik taotlus oleks rahvusvaheline taotlus ja kui see oleks esitatud vastavale ametile, nagu on viidatud punktides (a) ja (b). Kui rahvuslik taotlus on kirjutatud keeles, mida rahvusvaheline otsinguamet ei aktsepteeri, siis tehakse rahvusvahelist tüüpi otsing taotleja esitatud tõlke põhjal, mis on rahvusvahelistele taotlustele ettenähtud korras ja mida rahvusvaheline otsinguamet aktsepteerib rahvusvaheliste taotluste puhul. Rahvuslik taotlus ja tõlge, kui viimast nõutakse, peavad olema esitatud rahvusvahelistele taotlustele ettenähtud vormis.

Artikkel 16. Rahvusvaheline otsinguamet

(1) Rahvusvahelise otsingu teeb rahvusvaheline otsinguamet, milleks võib olla kas rahvuslik amet või valitsustevaheline organisatsioon, nagu Rahvusvaheline Patendiinstituut, kelle ülesannete hulka kuulub dokumentaalse otsinguaruande koostamine tehnika senise taseme kohta taotlustes esinevate leiutiste suhtes.

(2) Kui üheainsa rahvusvahelise otsinguameti loomiseni eksisteerib mitu rahvusvahelist otsinguametit, siis iga vastuvõttev amet peab lepingu lõigus (3)(b) viidatud sätete kohaselt lähemalt täpsustama rahvusvahelise otsinguameti või -ametid, mis on kompetentsed nimetatud ametile esitatud rahvusvaheliste taotluste otsingut tegema.

(3)(a) Rahvusvahelised otsinguametid määratakse Assamblee poolt. Kõik rahvuslikud ametid ja valitsustevahelised organisatsioonid, mis vastavad alalõigus (c) viidatud nõuetele, võivad olla määratud rahvusvaheliseks otsinguametiks.

(b) Määramine toimub rahvusliku ameti või valitsustevahelise organisatsiooni nõusolekul ning vastava ameti ja Rahvusvahelise Büroo vahelise lepingu tingimused määrab ja kinnitab Assamblee. Leping kinnitab lepinguosaliste õigused ja kohustused, kohustades seejuures nimetatud ametit või organisatsiooni järgima rahvusvahelise otsingu reegleid ja neist kinni pidama.

(c) Juhend sätestab ametile või organisatsioonile, sealhulgas eriti tema personalile ja dokumentatsioonile esitatavate nõuete miinimumi, mille täitmine on tema määramise eelduseks ja millele vastavus tuleb säilitada kogu määramise aja jooksul.

(d) Määramine toimub kindlaks ajavahemikuks ja seda võidakse pikendada.

(e) Enne kui Assamblee otsustab mõne rahvusliku ameti või valitsustevahelise organisatsiooni määramise, määramise pikendamise või määratud aja lõpetamise, kuulab Assamblee ära huvitatud ameti või organisatsiooni ja küsib nõu 56. artiklis viidatud tehnilise koostöö komiteelt, niipea kui selline komitee on loodud.

Artikkel 17. Rahvusvahelise otsinguameti menetlus

(1) Rahvusvahelise otsinguameti menetlus peab juhinduma käesoleva lepingu ja juhendi sätetest ning Rahvusvahelise Büroo poolt nimetatud ametiga käesoleva lepingu ja juhendi kohaselt sõlmitud lepingust.

(2) (a) Kui rahvusvaheline otsinguamet leiab, et:
(i) rahvusvahelise taotluse objekt on selline, mille puhul rahvusvaheline otsinguamet juhendi kohaselt ei ole kohustatud otsingut tegema ja otsustab seetõttu otsingut mitte teha või
(ii) kirjeldus, nõudlus või joonised ei vasta ettenähtud nõuetele niisuguses ulatuses, et oleks võimalik arvestatavat otsingut teha,
siis teeb amet sellekohase avalduse ja teatab taotlejale ja Rahvusvahelisele Büroole, et otsinguamet rahvusvahelist otsinguaruannet ei koosta.

(b) Kui mõni alalõigu (a) juhtudest puudutab ainult teatud nõudluspunkte, siis rahvusvaheline otsinguaruanne rõhutab neid nõudluspunkte, kuna teiste nõudluspunktide suhtes koostatakse nimetatud aruanne 18. artikli kohaselt.

(3)(a) Kui rahvusvaheline otsinguamet leiab, et rahvusvaheline taotlus ei vasta juhendis sätestatud leiutise ühtsuse nõudele, siis palutakse taotlejal maksta lisalõiv. Rahvusvaheline otsinguamet koostab rahvusvahelise taotluse nende osade kohta, mis puudutavad nõudluses esimesena mainitud leiutist («põhileiutis»), ja kui lisalõiv on tähtaegselt tasutud, siis ka taotluse teiste osade kohta, mis puudutavad neid leiutisi, mille eest lisalõiv tasuti.

(b) Kui nimetatud riigi rahvuslik amet leiab rahvusvahelise otsinguameti alalõigus (a) viidatud ettepaneku olevat põhjendatud ja kui taotleja ei ole tasunud kogu lisalõivu, siis iga märgitud riigi rahvuslik seadus võib ette näha, et need rahvusvahelise taotluse osad, mille kohta ei ole otsingut tehtud, loetakse selles riigis tagasivõetuiks, kui taotleja ei maksa erilõivu selle riigi rahvuslikule ametile.

Artikkel 18. Rahvusvaheline otsinguaruanne

(1) Rahvusvaheline otsinguaruanne peab olema koostatud ettenähtud tähtajaks ja ettenähtud vormis.

(2) Rahvusvaheline otsinguamet peab rahvusvahelise otsinguaruande kohe pärast selle valmimist edastama taotlejale ja Rahvusvahelisele Büroole.

(3) Rahvusvaheline otsinguaruanne või avaldus, millele viidatakse artiklis 17(2)(a), tuleb tõlkida juhendis sätestatu kohaselt. Tõlked peavad olema tehtud Rahvusvahelise Büroo poolt või Rahvusvahelise Büroo vastutusel.

Artikkel 19. Nõudluse muutmine Rahvusvahelises Büroos

(1) Pärast rahvusvahelise otsinguaruande kättesaamist on taotlejal õigus ühekordseks rahvusvahelise taotluse nõudluse muutmiseks, esitades sellekohase taotluse ettenähtud tähtajaks Rahvusvahelisele Büroole. Samal ajal võib taotleja juhendi kohaselt esitada lühikese selgituse nende muudatuste kohta, näidates ära, kuidas need võiksid mõjuda kirjeldusele ja joonistele.

(2) Muudatused ei tohi väljuda esialgselt esitatud rahvusvahelise taotluse raamest.

(3) Kui mõne märgitud riigi rahvuslik seadus lubab muudatustel väljuda esitatud rahvusvahelise taotluse raamest, siis nimetatud riigis lõik (2) ei kehti.

Artikkel 20. Suhtlemine märgitud ametiga

(1)(a) Rahvusvahelise taotluse koos rahvusvahelise otsinguaruandega (hõlmab kõiki artikli 17(2)(b) mis tahes viiteid) või koos artiklis 17(2)(a) viidatud avaldusega peab saatma igasse märgitud ametisse juhendis sätestatu kohaselt, juhul kui märgitud amet neist nõuetest täielikult või osaliselt ei loobu.

(b) Edastatava materjali hulka kuuluvad nimetatud aruande või avalduse tõlked (nagu sätestatud).

(2) Kui nõudlust on muudetud artikli 19(1) alusel, peavad nimetatud materjalid sisaldama kas nõudluse täisteksti nii esialgsel kui ka muudetud kujul või nõudluse täisteksti esialgsel kujul koos muudatuste näitamisega ja samuti artikli 19(1) kohase selgituse, kui see olemas on.

(3) Märgitud ameti või taotleja nõudmisel peab rahvusvaheline otsinguamet saatma märgitud ametile või taotlejale rahvusvahelises otsinguaruandes tsiteeritud dokumentide juhendikohased koopiad.

Artikkel 21. Rahvusvaheline publitseerimine

(1) Rahvusvaheline Büroo publitseerib rahvusvahelised taotlused.

(2)(a) Rahvusvahelised taotlused peab publitseerima viivitamatult pärast 18 kuu möödumist taotluse prioriteedikuupäevast, välja arvatud alalõigus (b) ja artiklis 64(3) sätestatud erandid.

(b) Taotleja võib avaldada soovi, et Rahvusvaheline Büroo publitseeriks tema rahvusvahelise taotluse mis tahes ajal enne alalõigus (a) märgitud tähtaega. Rahvusvaheline Büroo täidab selle soovi juhendis sätestatu kohaselt.

(3) Rahvusvahelise otsinguaruande või artiklis 17(2)(a) märgitud avalduse peab publitseerima juhendis sätestatu kohaselt.

(4) Rahvusvahelise publikatsiooni keel, vorm ja muud üksikasjad on sätestatud juhendis.

(5) Rahvusvahelist taotlust ei publitseerita rahvusvaheliselt, kui see on tagasi võetud või kui see on loetud tagasivõetuks enne, kui selle publitseerimiseks vajalikud tehnilised ettevalmistööd on lõpetatud.

(6) Kui rahvusvaheline taotlus sisaldab väljendeid ja jooniseid, mis on Rahvusvahelise Büroo arvates vastuolus avaliku korra ja moraaliga, või juhendis määratletud halvustavaid märkusi, siis võib Rahvusvaheline Büroo need väljendid, joonised ja märkused oma publikatsioonidest välja jätta, näidates väljajäetud sõnade ja jooniste koha ja arvu ning esitades vastava nõudmise korral eraldi nende väljajäetud lõikude koopiad.

Artikkel 22. Märgitud ametitele mõeldud koopia, tõlge ja riigilõiv

(1) Taotleja saadab igale märgitud ametile rahvusvahelise taotluse koopia (välja arvatud juhud, kui materjalid on saadetud 20. artikli kohaselt), selle tõlke (nagu sätestatud) ja tasub rahvusliku riigilõivu (kui seda nõutakse) mitte hiljem kui 20 kuud pärast prioriteedikuupäeva. Kui märgitud riigi rahvuslik seadus nõuab leiutaja nime ja muid leiutaja kohta käivaid andmeid, kuid lubab neid andmeid esitada pärast rahvusliku taotluse esitamist, siis saadab taotleja rahvuslikule ametile või selle riigi nimel tegutsevale ametile nimetatud andmed, kui need puudusid taotluses, mitte hiljem kui 20 kuud pärast prioriteedikuupäeva.

(2) Kui rahvusvaheline otsinguamet teeb artikli 17(2)(a) kohaselt avalduse selle kohta, et rahvusvahelist otsinguaruannet ei koostata, siis on käesoleva artikli lõigus (1) vaadeldud toimingute tähtajad samad, nagu on ette nähtud lõigus (1).

(3) Lõigus (1) ja (2) ettenähtud toiminguteks võib iga rahvuslik seadus fikseerida tähtajad, mis võivad olla pikemad nimetatud lõikudes kehtestatutest.

Artikkel 23. Rahvusliku menetluse edasilükkamine

(1) Märgitud amet ei vaata rahvusvahelisi taotlusi läbi ega tee rahvusvahelise taotluse ekspertiisi enne 22. artiklis sätestatud tähtaja möödumist.

(2) Lõigus (1) sätestatust hoolimata võib iga märgitud amet taotleja erinõudel igal ajal rahvusvahelisi taotlusi läbi vaadata või teha taotluse ekspertiisi.

Artikkel 24. Rahvusvahelise taotluse kehtivuse võimalik katkemine märgitud riikides

(1) Arvestades 25. artikli sätteid, mida rakendatakse käesoleva artikli punktis (ii) märgitud juhtudel, katkeb rahvusvahelise taotluse kehtivus artikli 11(3) kohaselt igas märgitud riigis samade tagajärgedega kui rahvusliku taotluse tagasivõtmine selles riigis:
(i) kui taotleja võtab oma rahvusvahelise taotluse või selle riigi märkimise tagasi;
(ii) kui rahvusvaheline taotlus loetakse artiklite 12(3), 14(1)(b), 14(3)(a) või 14(4) alusel tagasivõetuks või kui nimetatud riigi märkimine loetakse artikli 14(3)(b) alusel tagasivõetuks;
(iii) kui taotleja ei soorita ettenähtud tähtajaks 22. artiklis sätestatud toiminguid.

(2) Lõigu (1) sätetest hoolimata võib iga märgitud amet säilitada rahvusvahelise taotluse kehtivuse artikli 11(3) kohaselt, isegi kui artikkel 25(2) ei nõua sellise kehtivuse säilimist.

Artikkel 25. Otsuste taasläbivaatamine märgitud ametite poolt

(1)(a) Kui vastuvõttev amet on keeldunud fikseerimast rahvusvahelist esitamise kuupäeva või on teatanud, et rahvusvaheline taotlus on loetud tagasivõetuks, või kui Rahvusvaheline Büroo on teinud otsuse artikli 12(3) kohaselt, siis saadab Rahvusvaheline Büroo taotleja nõudmisel viivitamatult tema poolt nimetatud märgitud ametile mis tahes toimikus oleva dokumendi koopia.

(b) Kui vastuvõttev amet on teatanud, et ükskõik millise nimetatud riigi märkimine on loetud tagasivõetuks, siis saadab Rahvusvahelise Büroo taotleja nõudmisel viivitamatult nimetatud riigi rahvuslikule ametile mis tahes toimikus oleva dokumendi koopia.

(c) Alalõikudes (a) ja (b) ettenähtud nõudmised peab esitama ettenähtud tähtajaks.

(2)(a) Eeldusel, et rahvuslik lõiv (kui see olemas on) on tasutud ja vastav tõlge (nagu sätestatud) esitatud ettenähtud tähtajaks, langetab iga märgitud amet alalõigu (b) sätete kohaselt otsuse lõigus (1) sätestatud keeldumise, teatamise või otsuse põhjendatuse üle käesoleva lepingu ja juhendi alusel ning kui amet leiab, et keeldumine või teatamine oli vastuvõtva ameti vea või tegemata jätmise tulemus või et otsus oli Rahvusvahelise Büroo osa või tegemata jätmise tulemus, siis käsitletakse seda rahvusvahelist taotlust nimetatud ametis nii, nagu sellist viga või tegemata jätmist ei oleks esinenud.

(b) Kui rahvusvahelise taotluse registreerimiseksemplar on saabunud Rahvusvahelisse Büroosse pärast artiklis 12(3) sätestatud möödumist taotleja vea või tegemata jätmise tulemusena, siis leiavad alalõigu (a) sätted rakendamist ainult artiklis 48(2) märgitud tingimustel.

Artikkel 26. Parandamise võimalus märgitud ametites

Ükski märgitud amet ei lükka rahvusvahelist taotlust tagasi põhjusel, et see ei vasta käosoleva lepingu ja juhendi nõudeile, andmata taotlejale võimalust parandada nimetatud taotlust sama menetluse järgi ja samas ulatuses, mis rahvuslikus seaduses on ette nähtud rahvuslikele taotlustele samades või sarnastes situatsioonides.

Artikkel 27. Rahvuslikud nõuded

(1) Ükski rahvuslik seadus ei või kehtestada rahvusvahelise taotluse vormile või sisule eri- või lisanõudeid peale käesolevas lepingus ja juhendis sätestatute.

(2) Lõigu (1) sätted ei mõjuta artikli 7(2) sätete rakendamist ega takista ühelgi rahvuslikul seadusel, kui rahvusvahelise taotluse läbivaatamine algas just märgitud ametis, nõuda:
(i) ametniku nime, kellel on õigus esindada juriidilist isikut, kui taotleja on juriidiline isik;
(ii) dokumentide esitamist, mis ei ole rahvusvahelise taotluse osad, kuid mis tõendavad nimetatud taotluses esitatud väiteid ja avaldusi, sealhulgas ka rahvusvahelise taotluse kinnitamist taotleja allkirjaga, kui esitatud taotlus oli alla kirjutatud esindaja või voliniku poolt.

(3) Kui taotlejal ei ole mõnes märgitud riigis selle riigi rahvusliku seaduse alusel õigust esitada rahvusvahelist taotlust põhjusel, et ta ei ole leiutise autor, siis võib märgitud amet rahvusvahelise taotluse tagasi lükata.

(4) Kui rahvuslik seadus esitab rahvuslikule taotlusele sellised vormi- ja sisunõuded, mis taotleja seisukohalt on soodsamad kui rahvusvahelisele taotlusele käesoleva lepingu ja juhendi kohaselt esitatavad nõuded, siis rahvuslik amet, kohtuorganid ja mõned teised kompetentsed ametid või selle riigi nimel tegutsevad ametid võivad rakendada rahvusvahelise taotluse suhtes esimesena nimetatud nõudeid viimati nimetatute asemel, välja arvatud neil juhtudel, kui taotleja nõuab, et käesolevas lepingus ja juhendis sätestatud nõudeid rakendataks tema rahvusvahelise taotluse suhtes.

(5) Käesolevas lepingus ja juhendis ei tule midagi tõlgendada lepinguosalise riigi võimaliku vabaduste piiramisena soovikohaste patentsuse põhitingimuste sätestamisel. Käesoleva lepingu ja juhendi iga tehnika senise taseme määramist puudutav säte teenib üksnes rahvusvahelise menetluse eesmärke ja järelikult on igal lepinguosalisel riigil rahvusvahelises taotluses sisalduva leiutise patentsuse määramisel õigus kasutada oma rahvusliku seaduse kriteeriume, mis puudutavad tehnika senist taset ja teisi patentsuse tingimusi, kuid ei puuduta taotlustele esitatavaid vormi- ja sisunõudeid.

(6) Rahvuslik seadus võib nõuda taotlejalt tõendusmaterjali esitamist iga patentsuse põhitingimuse kohta, mis on sätestatud selles seaduses.

(7) Iga vastuvõttev amet või märgitud amet, kes on alustanud rahvusvahelise taotluse läbivaatamist, võib rakendada rahvuslikku seadust selles osas, mis seondub tingimusega, et taotlejat võib esindada volinik, kellele on antud õigus taotlejat selles ametis esindada, ja/või taotlejal on märgitud riigis aadress teadete vastuvõtmiseks.

(8) Ühtki käesoleva lepingu ja juhendi sätet ei tohi tõlgendada kavatsusena piirata ühegi lepinguosalise riigi õigust rakendada abinõusid oma rahvusliku julgeoleku säilitamiseks või piirata selle riigi üldiste majandushuvide kaitseks oma kodanike või selles riigis alalise elukohaga isikute õigust esitada rahvusvahelisi taotlusi.

Artikkel 28. Nõudluse, kirjelduse ja jooniste muutmine märgitud ametites

(1) Taotlejale antakse võimalus muuta nõudlust, kirjeldust ja jooniseid ettenähtud tähtajaks igas märgitud ametis. Ükski märgitud amet ei anna välja patenti ega keeldu patenti välja andmast enne selle tähtaja möödumist, välja arvatud juhul, kui on olemas taotleja selgesõnaline nõusolek.

(2) Muudatused ei tohi väljuda esialgselt esitatud taotluse raamest, välja arvatud juhul, kui see on lubatud märgitud riigi rahvusliku seadusega.

(3) Muudatused peavad vastama märgitud riigi rahvuslikule seadusele kõigil juhtudel, mis ei ole sätestatud käesolevas lepingus ja juhendis.

(4) Kui märgitud riigi amet nõuab rahvusvahelise taotluse tõlget, siis peavad muudatused olema esitatud tõlkega samas keeles.

Artikkel 29. Rahvusvahelise publitseerimise tagajärjed

(1) Rahvusvahelise taotluse rahvusvahelise publitseerimise tagajärjed märgitud riigis, mis puudutavad taotleja õigusi selles riigis, on lõikude (2) kuni (4) sätete kohaselt samad, mis on ette nähtud märgitud riigi rahvuslikus seaduses selliste rahvuslike taotluste kohustuslikul publitseerimisel, mis ei ole läbinud ekspertiisi.

(2) Kui rahvusvahelise publikatsiooni keel erineb märgitud riigi rahvusliku seaduse kohasest rahvuslike publikatsioonide keelest, siis võib nimetatud rahvuslik seadus ette näha lõigus (1) sätestatud tingimuste rakendamise alles pärast seda, kui:
(i) viimati mainitud tõlge on rahvuslikus seaduses sätestatu kohaselt publitseeritud või
(ii) viimati mainitud tõlge on muudetud üldsusele kättesaadavaks rahvuslikus seaduses sätestatule vastava avaliku väljapaneku korras või
(iii) viimati mainitud tõlge on taotleja poolt saadetud isikule, kes tegelikult või oletatavasti mitteõiguspäraselt kasutab leiutist, mis on esitatud rahvusvahelises taotluses või
(iv) mõlemad toimingud, mis on sätestatud punktides (i) ja (iii), või mõlemad toimingud, mis on sätestatud punktides (ii) ja (iii), on sooritatud.

(3) Iga märgitud riigi rahvuslik seadus võib sätestada, et juhul, kui rahvusvaheline publitseerimine on toimunud taotleja nõudmisel enne 18 kuu möödumist taotluse prioriteedikuupäevast, on lõigus (1) sätestatud tagajärjed rakendatavad alles pärast 18 kuu möödumist prioriteedikuupäevast.

(4) Iga märgitud riigi rahvuslik seadus võib sätestada, et lõigus (1) sätestatud tagajärjed on rakendatavad ainult alates sellest kuupäevast, mil rahvusvahelise taotluse koopia 21. artikli kohaselt on saabunud rahvuslikku ametisse või selle riigi nimel tegutsevasse ametisse. Nimetatud amet publitseerib saabumiskuupäeva oma bülletäänis nii kiiresti kui võimalik.

Artikkel 30. Rahvusvahelise taotluse salajane iseloom

(1)(a) Alalõigu (b) sätete kohaselt ei luba Rahvusvaheline Büroo ja rahvusvaheline otsinguamet ühelegi inimesele ja ametile juurdepääsu rahvusvahelisele taotlusele enne selle taotluse rahvusvahelist publitseerimist, kui selleks ei ole taotleja nõudmist või volitust.

(b) Alalõigu (a) sätted ei puuduta edastamist kompetentsele rahvusvahelisele otsinguametile, kusjuures selle all mõeldakse edastamist 13. artikli ja teatamist 20. artikli kohaselt.

(2)(a) Ükski rahvuslik amet ei luba kolmandatele isikutele, kui pole taotleja nõudmist või volitust, juurdepääsu rahvusvahelistele taotlustele enne alljärgnevaid tähtaegu:
(i) rahvusvahelise taotluse rahvusvahelise publitseerimise kuupäev;
(ii) rahvusvahelise taotluse materjalide saabumise kuupäev 20. artikli kohaselt;
(iii) rahvusvahelise taotluse saabumise kuupäev 22. artikli kohaselt.

(b) Alalõigu (a) sätted ei takista rahvuslikke ameteid informeerimast kolmandaid isikuid sellest, et need osutuvad märgitud ametiteks, või publitseerimast seda fakti. Selline informatsioon või publikatsioon tohib sisaldada ainult järgnevaid andmeid: vastuvõtva ameti tunnused, taotleja nimi, rahvusvahelise esitamise kuupäev, rahvusvahelise taotluse number ja leiutise nimetus.

(c) Alalõigu (a) sätted ei takista märgitud ameteid lubamast kohtuvõimudele juurdepääsu rahvusvahelisele taotlusele.

(3) Lõigu (2)(a) sätted on rakendatavad kõigi vastuvõtvate ametite suhtes, kui ei ole tegemist materjalide edastamisega artikli 12(1) kohaselt.

(4) Selles artiklis hõlmab termin «juurdepääs» kõiki vahendeid, millega kolmandad isikud võivad saada andmeid, sealhulgas ka individuaalteateid ja üldpublikatsioone, kusjuures reeglina ükski rahvuslik amet ei tohi publitseerida rahvusvahelist taotlust või selle tõlget enne rahvusvahelist publitseerimist või, kui rahvusvaheline publitseerimine ei ole toimunud 20 kuu jooksul prioriteedikuupäevast arvates, siis enne 20 kuu möödumist prioriteedikuupäevast.

II peatükk
RAHVUSVAHELINE EELEKSPERTIIS

Artikkel 31. Rahvusvahelise eelekspertiisi nõudmine

(1) Taotleja rahvusvahelise taotluse põhjal tehakse tema nõudmisel rahvusvaheline eelekspertiis, nagu on ette nähtud järgnevates sätetes ja juhendis.

(2)(a) Iga taotleja, kes on lepinguosalise ja II peatükiga ühinenud riigi kodanik või selles riigis alalise elukohaga isik, nagu sätestatud juhendis, kelle rahvusvaheline taotlus on esitatud vastuvõtvasse ametisse või selle riigi nimel tegutsevasse ametisse, võib nõuda rahvusvahelist eelekspertiisi.

(b) Assamblee otsusel võib lubada isikutel, kellel on õigus esitada rahvusvahelist taotlust, nõuda rahvusvahelist eelekspertiisi, seda isegi juhul, kui nad on sellise riigi kodanikud või neil on alaline elukoht sellises riigis, mis ei ole lepinguosaline või on lepinguosaline, kuid ei ole ühinenud II peatükiga.

(3) Rahvusvahelise eelekspertiisi tegemise nõudmise peab esitama rahvusvahelisest taotlusest eraldi. Nõudmine peab sisaldama määratud üksikasju ning olema ettenähtud keeles ja vormis.

(4)(a) Nõudmises peavad olema määratud lepinguosaline riik või riigid, kus taotleja kavatseb rahvusvahelise eelekspertiisi tulemusi kasutada («väljavalitud riigid»). Hiljem võib lepinguosaliste riikide hulgas teha lisavaliku. Valiku võib teha ainult lepinguosaliste riikide hulgast, mis on juba märgitud 4. artikli kohaselt.

(b) Lõigus (2)(a) viidatud taotlejad võivad välja valida iga lepinguosalise riigi, mis on ühinenud II peatükiga. Lõigus 2(b) viidatud taotlejad võivad välja valida üksnes sellised II peatükiga ühinenud lepinguosalised riigid, kes on deklareerinud, et nad on valmis nimetatud taotlejate poolt väljavalituks saama.

(5) Nõudmisega peab kaasnema määratud tähtajaks ettenähtud lõivu tasumine.

(6)(a) Nõudmine esitatakse rahvusvahelisele eelekspertiisiametile, millele on viidatud 32. artiklis.

(b) Kõik hiljem tehtud valikud esitatakse Rahvusvahelisele Büroole.

(7) Igale väljavalitud ametile teatatakse tema valimisest.

Artikkel 32. Rahvusvaheline eelekspertiisiamet

(1) Rahvusvahelise eelekspertiisi teeb rahvusvaheline eelekspertiisiamet.

(2) Artiklis 31(2)(a) tähendatud nõudmise korral peab vastuvõttev amet ja artiklis 31(2)(b) tähendatud nõudmise korral Assamblee vastavalt huvitatud rahvusvahelise eelekspertiisiameti või -ametite ja Rahvusvahelise Büroo vahel sõlmitud lepingule täpsustama rahvusvahelise eelekspertiisiameti või -ametid, kes on kompetentsed tegema eelekspertiisi.

(3) Artikli 16(3) sätteid rakendatakse mutatis mutandis rahvusvahelise eelekspertiisiameti suhtes.

Artikkel 33. Rahvusvaheline eelekspertiis

(1) Rahvusvahelise eelekspertiisi eesmärgiks on formuleerida esialgne arvamus, kas leiutis on uudne, omab leiutustaset (pole silmanähtav) ja on tööstuslikult kasutatav, kusjuures see arvamus ei ole kohustav.

(2) Rahvusvahelise eelekspertiisi eesmärkide kohaselt võib leiutise uudseks tunnistada, kui see ei tulene tehnika senisest tasemest, nagu sätestatud juhendis.

(3) Rahvusvahelise eelekspertiisi eesmärkide kohaselt võib leiutise tunnistada leiutustaset omavaks, kui arvestades tehnika senist taset, nagu sätestatud juhendis, leiutis ei ole määratud kuupäeval silmanähtav vastava ala asjatundjale.

(4) Rahvusvahelise eelekspertiisi eesmärkide kohaselt võib leiutise tunnistada tööstuslikult kasutatavaks, kui vastavalt selle olemusele võib seda valmistada või kasutada (tehnoloogilises mõttes) mõnes tööstusharus. «Tööstust» peab siin mõistma selle laiemas tähenduses, nagu see on määratletud tööstusomandi kaitse Pariisi konventsioonis.

(5) Ülalkirjeldatud kriteeriumid teenivad üksnes rahvusvahelise eelekspertiisi eesmärke. Iga lepinguosaline riik võib rakendada lisa- või erikriteeriume, et otsustada leiutise patentsuse üle selles riigis.

(6) Rahvusvaheline eelekspertiis võtab vaatluse alla kõik rahvusvahelises otsinguaruandes viidatud dokumendid. Lisaks võib võtta vaatluse alla ka kõiki teisi dokumente, mida loetakse konkreetsel juhul oluliseks.

Artikkel 34. Rahvusvahelise eelekspertiisiameti menetlus

(1) Rahvusvahelise eelekspertiisiameti menetlus lähtub käesolevast lepingust ja juhendist ning lepingust, mille Rahvusvaheline Büroo sõlmib selle ametiga käesoleva lepingu ja juhendi kohaselt.

(2)(a) Taotlejal on õigus suhelda rahvusvahelise eelekspertiisiametiga suuliselt ja kirjalikult.

(b) Taotlejal on õigus enne rahvusvahelise eelekspertiisiaruande valimist teha nõudluses, kirjelduses ja joonistes muudatusi ettenähtud tähtajaks ja ettenähtud korras. Muudatused ei tohi väljuda esialgselt esitatud rahvusvahelise taotluse raamest.

(c) Taotlejale saadetakse vähemalt üks kord kirjalikult rahvusvahelise eelekspertiisiameti arvamus, kui see amet ei loe kõiki järgmisi tingimusi täidetuks:
(i) leiutis rahuldab kriteeriume, mis on sätestatud artiklis 33(1);
(ii) rahvusvaheline taotlus vastab käesoleva lepingu ja juhendi nõudeile selles ulatuses, nagu vastava ameti poolt on määratud;
(iii) ei kavatseta teha mingeid märkusi vastavalt artikli 35(2) viimasele lausele.

(d) Taotleja võib vastata kirjalikule arvamusele.

(3)(a) Kui rahvusvaheline eelekspertiisiamet arvab, et rahvusvaheline taotlus ei rahulda juhendis sätestatud leiutise ühtsuse nõuet, siis amet võib paluda taotlejal oma valiku kohaselt kas nõudlust niimoodi kitsendada, et see vastavat nõuet rahuldaks, või tasuda lisalõiv.

(b) Iga väljavalitud riigi rahvuslik seadus võib ette näha, et kui taotleja eelistab alalõigu (a) kohaselt rahvusvahelise taotluse nõudlust kitsendada, siis rahvusvahelise taotluse osad, mis kitsendamise tulemusena ei ole enam rahvusvahelise eelekspertiisi objektiks, loetakse selles riigis tagasivõetuiks, kui taotleja ei tasu rahvuslikule ametile riigilõivu.

(c) Kui taotleja ei täida alalõigus (a) viidatud palvet ettenähtud tähtajaks, siis koostab rahvusvaheline eelekspertiisiamet rahvusvahelise eelekspertiisiaruande rahvusvahelise taotluse nende osade kohta, mis selle ameti arvates kuuluvad põhileiutisse ja märgib need faktid ära nimetatud aruandes. Iga väljavalitud riigi rahvuslik seadus võib ette näha, et juhul, kui selle riigi rahvuslik amet loeb rahvusvahelise eelekspertiisiameti palve õigustatuks, siis loetakse rahvusvahelise taotluse need osad, mis põhileiutisse ei kuulu antud riigis tagasivõetuiks, kui taotleja ei tasu sellele ametile erilõivu.

(4)(a) Kui rahvusvaheline eelekspertiisiamet leiab:
(i) et rahvusvaheline taotlus puudutab objekti, mille suhtes rahvusvaheline eelekspertiisiamet ei ole juhendi kohaselt kohustatud rahvusvahelist eelekspertiisi tegema ja otsustab konkreetsel juhul seda ka mitte teha, või
(ii) et kirjeldus, nõudlus või joonised on nii ebaselged või kui kirjeldus ei võimalda nõudlust täielikult tõlgendada, nii et ei ole võimalik koostada arvestatavat arvamust leiutise uudsuse, leiutustaseme (mittesilmanähtavuse) või tööstusliku kasutatavuse kohta, siis nimetatud amet ei tegele artiklis 33(1) märgitud küsimustega ja informeerib taotlejat sellest arvamusest ja selle põhjustest.

(b) Kui leitakse, et mõni alalõigus (a) sätestatud juhtudest esineb ainult teatud nõudluspunktis või nõudluspunktiga seoses, siis alalõigu sätteid rakendatakse ainult nimetatud nõudluspunkti(de) suhtes.

Artikkel 35. Rahvusvaheline eelekspertiisiaruanne

(1) Rahvusvahelise eelekspertiisiaruande peab koostama ettenähtud tähtajaks ja ettenähtud vormis.

(2) Rahvusvaheline eelekspertiisiaruanne ei tohi sisaldada ühtegi väidet küsimuses, kas taotletav leiutis on või näib olevat mõne rahvusliku seaduse kohaselt patentne või mittepatentne. See aruanne peab konstateerima lõigu (3) sätete kohaselt iga nõudluspunkti kohta, kas nõudluspunkt rahuldab uudsuse, leiutustaseme (mittesilmanähtavuse ja tööstusliku kasutatavuse kriteeriume, nagu on sätestatud rahvusvahelist eelekspertiisi silmas pidades 33. artikli lõikudes (1) kuni (4). Väitega peavad kaasnema viited dokumentidele, mis kinnitavad tehtud järeldusi, ning selgitused, mis on konkreetsel juhul vajalikud. Väitega peavad kaasnema teisedki tähelepanekud, nagu juhendis ette nähtud.

(3)(a) Kui rahvusvaheline eelekspertiisiamet arvab rahvusvahelise eelekspertiisiaruande koostamise ajal, et tegemist on mõnega artiklis 34(4)(a) sätestatud juhtudest, siis peab aruanne sisaldama vastava järelduse ja selle põhjenduse. Aruanne ei tohi sisaldada ühtegi väidet, mida on vaadeldud lõigus (2).

(b) Kui on tegemist artiklis 34(4)(b) sätestatud juhtumiga, siis peab rahvusvaheline eelekspertiisiaruanne sisaldama nende nõudluspunktide kohta alalõik (a) kohaselt väite, nagu on sätestatud alalõigus (a), samal ajal kui teiste nõudluspunktide kohta tuleb esitada väide, nagu on sätestatud lõigus (2).

Artikkel 36. Rahvusvahelise eelekspertiisiaruande edastamine, tõlkimine ja sellest teatamine

(1) Rahvusvahelise eelekspertiisiaruande koos ettenähtud lisadega peab edastama taotlejale ja Rahvusvahelisele Büroole.

(2)(a) Rahvusvahelise eelekspertiisiaruande ja selle lisad peab tõlkima ettenähtud keeltesse.

(b) Kõik nimetatud aruande tõlked peab tegema Rahvusvaheline Büroo või need peab tegema Rahvusvahelise Büroo vastutusel, samal ajal kui nimetatud lisade tõlked peab tegema taotleja.

(3)(a) Rahvusvahelise eelekspertiisiaruande koos tõlkega (nagu ette nähtud) ja lisadega (originaalkeeles) saadab Rahvusvaheline Büroo igale väljavalitud ametile.

(b) Nõutavad lisade tõlked saadab taotleja väljavalitud ametile ettenähtud tähtajaks.

(4) Artikli 20(3) sätteid rakendatakse mutatis mutandis kõigi dokumentide koopiate suhtes, millele on viidatud rahvusvahelises eelekspertiisiaruandes ja millele ei olnud viidatud rahvusvahelises otsinguaruandes.

Artikkel 37. Rahvusvahelise eelekspertiisi nõudmise või riigi väljavalimise tagasivõtmine

(1) Taotleja võib mis tahes riigi või kõikide riikide väljavalimise tagasi võtta.

(2) Kui kõigi väljavalitud riikide väljavalimine on tagasi võetud, siis loetakse tagasivõetuks ka rahvusvahelise eelekspertiisi nõudmine.

(3)(a) Igast tagasivõtmisest teatatakse Rahvusvahelisele Büroole.

(b) Rahvusvaheline Büroo teatab tagasivõtmisest väljavalitud ametitele ja rahvusvahelisele eelekspertiisiametile.

(4)(a) Alalõigu (b) sätete kohaselt loetakse eelekspertiisi nõudmise või lepinguosalise riigi väljavalimise tagasivõtmist rahvusvahelise taotluse tagasivõtmiseks selles riigis, kui selle riigi rahvuslik seadus ei näe ette teisiti.

(b) Eelekspertiisi nõudmise või lepinguosalise riigi väljavalimise tagasivõtmist ei loeta rahvusvahelise taotluse tagasivõtmiseks, kui see tagasivõtmine tehakse enne 22. artiklis määratud tähtaja möödumist. Siiski võib iga lepinguosaline riik oma rahvuslikus seaduses ette näha, et eelnimetatud sätet võib rakendada ainult juhul, kui selle riigi rahvuslik amet on rahvusvahelise taotluse koopia koos tõlkega ettenähtud tähtajaks kätte saanud (nagu sätestatud) ja rahvuslik lõiv on tasutud.

Artikkel 38. Rahvusvahelise eelekspertiisi salajane iseloom

(1) Rahvusvaheline Büroo ega rahvusvaheline eelekspertiisiamet ei tohi vastavalt artiklile 30(4) ja seal sätestatud eritingimustele ilma taotleja palve või volituseta esitada rahvusvahelise eelekspertiisi tulemusi ühelegi inimesele või ametkonnale mis tahes ajal, välja arvatud väljavalitud ametid, kui rahvusvaheline eelekspertiisiaruanne on valminud.

(2) Lõigu (1) ja artiklite 36(1) ja (3) ning 37(3)(b) sätete kohaselt ei tohi Rahvusvaheline Büroo ega rahvusvaheline eelekspertiisiamet ilma taotleja palve või volituseta anda informatsiooni rahvusvahelise eelekspertiisiaruande koostamisest või koostamisest keeldumise kohta, rahvusvahelise eelekspertiisi nõudmise ja riigi väljavalimise tagasivõtmise või säilitamise kohta.

Artikkel 39. Väljavalitud ametitele mõeldud koopiad, tõlked ja lõivud

(1)(a) Kui mõne lepinguosalise riigi väljavalimine on toimunud enne 19 kuu möödumist prioriteedikuupäevast, siis 22. artikli sätteid ei rakendata selle riigi suhtes ja taotleja peab esitama rahvusvahelise taotluse koopia (välja arvatud juhul, kui 20. artiklile vastav teade on juba antud) ja tõlke (nagu ette nähtud) ning tasuma rahvusliku lõivu (kui seda nõutakse) igale väljavalitud ametile hiljemalt 30 kuu jooksul prioriteedikuupäevast arvates.

(b) Alalõigus (a) vaadeldud toiminguteks võib iga rahvuslik seadus kehtestada kindlad tähtajad, mis on pikemad alalõigus (a) sätestatutest.

(2) Artiklis 11(3) ettenähtud toime loetakse selles väljavalitud riigis lakanuks samade tagajärgedega kui iga rahvusliku taotluse tagasivõtmine selles riigis, kui taotleja ei soorita lõigus (1)(a) määratud toiminguid ettenähtud tähtajaks lõigu (1)(a) või (b) kohaselt.

(3) Iga väljavalitud amet võib säilitada artiklis 11(3) ettenähtud toimed isegi siis, kui taotleja ei täida lõigu (1)(a) või (b) nõudeid.

Artikkel 40. Rahvusliku ekspertiisi ja muu menetluse edasilükkamine

(1) Kui mõne lepinguosalise riigi väljavalimine on toimunud enne 19 kuu möödumist prioriteedikuupäevast, siis 23. artikli sätteid ei rakendata selle riigi suhtes ja nimetatud rahvuslik amet või selle riigi nimel tegutsev amet ei tee lõigu (2) sätete kohaselt rahvusvahelise taotluse ekspertiisi ega alusta muud menetlust enne 39. artiklile vastava tähtaja möödumist.

(2) Lõigu (1) sätetest hoolimata võib iga väljavalitud amet taotleja selgesõnalisel nõudmisel teha rahvusvahelise taotluse ekspertiisi ja alustada muud menetlust mis tahes ajal.

Artikkel 41. Nõudluse, kirjelduse ja jooniste muutmine väljavalitud ametites

(1) Taotlejale antakse võimalus muuta määratud aja jooksul nõudlust, kirjeldust ja jooniseid igas väljavalitud ametis. Ükski amet ei tohi patenti anda või patendi andmisest keelduda enne nimetatud tähtaja möödumist, välja arvatud taotleja selgesõnalisel nõusolekul.

(2) Muudatused ei tohi väljuda esialgselt esitatud taotluse raamest, kui see ei ole lubatud väljavalitud riigi rahvusliku seadusega.

(3) Muudatused peavad olema vastavuses väljavalitud riigi rahvusliku seadusega kõikidel juhtudel, mis ei ole sätestatud käesolevas lepingus ega juhendis.

(4) Kui väljavalitud amet nõuab rahvusvahelise taotluse tõlget, peavad muudatused olema tõlkega samas keeles.

Artikkel 42. Rahvusliku ekspertiisi tulemused väljavalitud ametites

Väljavalitud amet, kes on saanud rahvusvahelise eelekspertiisiaruande, ei või nõuda taotlejalt selliste dokumentide koopiaid või nende sisu puudutavat informatsiooni, mis on seotud sama rahvusvahelise taotluse ekspertiisiga mõnes teises väljavalitud ametis.

III peatükk
ÜLDSÄTTED

Artikkel 43. Teatud liiki kaitse taotlemine

Mis puutub mõnesse märgitud või väljavalitud riiki, kelle seadus näeb ette autoritunnistuste, kasulikkuse tunnistuste, kasulike mudelite tunnistuste, täiendpatentide, täiendautoritunnistuste või kasulikkuse täiendtunnistuste väljaandmise, siis võib taotleja määrata, nagu on sätestatud juhendis, et selles riigis ei taotle ta oma rahvusvahelisele taotlusele patenti, vaid autoritunnistust, kasulikkuse tunnistust, kasuliku mudeli tunnistust, täiendpatenti, täiendautoritunnistust või kasulikkuse täiendtunnistust; järgnev tuleneb taotleja valikust. Käesoleva artikli ja kõikide sellega setud juhendi sätete puhul artikkel 2(ii) ei kehti.

Artikkel 44. Kahe eri liiki kaitse taotlemine

Kui mis tahes märgitud või väljavalitud riigi seadus lubab koos patendi või mõnd 43. artiklis nimetatud muud liiki kaitse taotlemisega samaaegselt taotleda veel teist liiki kaitset eelnimetatute hulgast, siis võib taotleja vastavalt juhendile taotleda mõlemat liiki kaitset; järgnev tuleneb taotleja soovist. Selle artikli puhul artikkel 2(ii) ei kehti.

Artikkel 45. Regionaalsed patendikokkulepped

(1) Iga kokkulepe, mis näeb ette regionaalpatentide väljaandmise (regionaalne patendikokkulepe) ja annab õiguse esitada regionaalpatentide taotlusi kõikidele isikutele, kellel on 9. artikli kohaselt rahvusvaheliste taotluste esitamise õigus, võib sätestada, et rahvusvahelisi taotlusi, mis sisaldavad mõlema kokkuleppega – nii regionaalse patendikokkuleppega kui ka käesoleva lepinguga – ühinenud riigi märkimise või väljavalimise, võib esitada regionaaltaotlustena.

(2) Märgitud või väljavalitud riigi rahvuslik seadus võib ette näha, et iga sellise riigi märkimist või väljavalimist rahvusvahelises taotluses loetakse taotleja sooviks saada regionaalpatenti vastavalt regionaalsele patendikokkuleppele.

Artikkel 46. Rahvusvahelise taotluse ebakorrektne tõlge

Kui mõne rahvusvahelise taotluse põhjal väljaantud patendi kaitse ulatus ebakorrektsest tõlkest tingituna ületab originaalkeelses rahvusvahelises taotluses taotletud kaitse ulatuse, siis on lepinguosalise riigi kompetentsel ametil õigus piirata, seejuures ka tagasiulatuva jõuga, patendi kaitse ulatust ning tunnistada patent kehtetuks ja tühistada selles ulatuses, milles ta ületab originaalkeeles esitatud rahvusvahelise taotluse kaitse ulatuse.

Artikkel 47. Tähtajad

(1) Käesolevas lepingus kehtestatud tähtaegade arvestamine on üksikasjalikult sätestatud juhendis.

(2)(a) Kõiki käesoleva lepingu I ja II peatükis kehtestatud tähtaegu võib sõltumata 60. artikli kohastest läbivaatamistest muuta lepinguosaliste riikide otsusel.

(b) Need otsused võetakse vastu Assamblee poolt või korrespondentshääletuse teel ja otsus peab olema ühehäälne.

(c) Menetluse üksikasjad on sätestatud juhendis.

Artikkel 48. Viivitused tähtaegadest kinnipidamisel

(1) Kui mõnest käesolevas lepingus või juhendis sätestatud tähtajast ei peetud kinni ja see oli tingitud postiteenuste katkemisest, posti vältimatust kadumisest või posti hilinemisest, siis piisavate tõendite esitamise ja teiste juhendis sätestatud tingimuste täitmise korral tunnistatakse, et tähtajast on kinni peetud.

(2)(a) Iga lepinguosaline riik, kuivõrd asi puudutab teda ennast, lubab viivitusi tähtaegadest kinnipidamisel, kui need leiavad aset põhjustel, mida selle riigi rahvuslik seadus tunnistab.

(b) Iga lepinguosaline riik, kuivõrd asi puudutab teda ennast, võib lubada viivitusi tähtaegadest kinnipidamisel muudel põhjustel, kui on toodud alalõigus (a).

Artikkel 49. Asjaajamise õigus rahvusvahelistes ametites

Igal volinikul, patendiagendil või mõnel muul isikul, kellel on õigus ajada asju rahvuslikus ametis, kuhu rahvusvaheline taotlus oli esitatud, on õigus ajada asju selle taotluse osas ka Rahvusvahelises Büroos, kompetentses rahvusvahelises otsinguametis ja kompetentses rahvusvahelises eelekspertiisiametis.

IV peatükk
TEHNILISED TEENUSED

Artikkel 50. Patendialased teabeteenused

(1) Rahvusvaheline Büroo võib osutada teenuseid tehnilise ja muu asjakohase teabe hankimisel talle kättesaadavate publitseeritud dokumentide põhjal, eeskätt patentide ja publitseeritud taotluste põhjal (selles artiklis nimetatud: teabeteenused).

(2) Rahvusvaheline Büroo võib osutada selliseid teabeteenuseid otse, ühe või mitme rahvusvahelise otsinguameti kaudu või mõne teise erialase rahvusliku või rahvusvahelise organisatsiooni kaudu, kellega Rahvusvaheline Büroo võib sõlmida lepinguid.

(3) Teabeteenuseid peab osutama nii, et need aitaksid omandada tehnilisi teadmisi ja tehnoloogiaid (sealhulgas publitseeritud know-how) eriti nendel lepinguosalistel riikidel, kes kuuluvad arengumaade hulka.

(4) Teabeteenuseid osutatakse lepinguosaliste riikide valitsustele, kodanikele ja isikutele, kellel on selles riigis alaline elukoht. Assamblee võib otsustada, et need teenused tehakse kättesaadavaks ka teistele.

(5)(a) Kõik lepinguosaliste riikide valitsustele osutatud teenused on tasulised, kuid kui on tegemist lepinguosalise arengumaa valitsusega, siis on osutatav teenus odavam, ja seda tingimusel, et vahe kaetakse mitte lepinguosaliste riikide valitsustele, vaid teistele isikutele osutatud teenustest saadud kasumist või artiklis 51(4) määratud allikatest.

(b) Alalõigus (a) nimetatud tasu all tuleb mõista tasu, mida makstakse lisaks tavalisele teenustasule rahvusliku ameti poolt osutatud teenuste või rahvusvahelise otsinguameti poolt täidetud kohustuste eest.

(6) Käesoleva artikli sätete täitmist puudutavad üksikasjad peab määrama Assamblee otsustega ja nendes piirides, mida on määranud Assamblee, need töörühmad, mida Assamblee sel eesmärgil luua võib.

(7) Kui Assamblee peab vajalikuks, siis võib ta soovitada täiendavat finantseerimise metoodikat lisaks lõigus (5) sätestatule.

Artikkel 51. Tehniline abi

(1) Assamblee moodustab tehnilise abi komitee (selles artiklis nimetatud: komitee).

(2)(a) Komitee liikmed valitakse lepinguosaliste riikide hulgast, pöörates vajalikku tähelepanu arengumaade esindatusele selles.

(b) Peadirektor võib omal algatusel või komitee palvel kutsuda komitee töös osalema rahvusvaheliste valitsustevaheliste organisatsioonide liikmeid, kes tegelevad tehnilise abi küsimustega arengumaades.

(3)(a) Komitee ülesandeks on tehnilise abi ja järelevalve organiseerimine lepinguosalistes arengumaades nende patendisüsteemi arendamiseks rahvuslikel või regionaalsetel alustel.

(b) Tehniline abi sisaldab muuhulgas ka spetsialistide väljaõpet, ekspertide lähetamist ja seadmete muretsemist nii demonstreerimise kui ka praktilise kasutamise eesmärkidel.

(4) Käesolevas artikli kohaste projektide finantseerimiseks püüab Rahvusvaheline Büroo sõlmida lepinguid ühelt poolt tehnilise abiga tegelevate rahvusvaheliste finantsorganisatsioonidega ja valitsustevaheliste organisatsioonidega, esmajoones ÜRO-ga, ÜRO organisatsioonidega ja ÜRO-ga seotud spetsiaalsete tehnilise abi organisatsioonidega, ning teiselt poolt tehnilist abi vajavate riikide valitsustega.

(5) Käesoleva artikli sätete rakendamist puudutavad üksikasjad peab määrama Assamblee oma otsustega ja teatud piires, mis on määratud Assamblee või nende töörühmade poolt, mida Assamblee sellel eesmärgil luua võib.

Artikkel 52. Seos lepingu teiste sätetega

Käesolev peatükk ei mõjuta käesoleva lepingu teiste peatükkide finantssätteid. Need sätted ei laiene käesolevale peatükile või selle rakendamisele.

V peatükk
HALDUSSÄTTED

Artikkel 53. Assamblee

(1)(a) Assamblee koosneb lepinguosalistest riikidest artikli 57(8)kohaselt.

(b) Iga lepinguosalise riigi valitsust esindab üks delegaat, kellel võib abiks olla asetäitjaid, nõunikke ja eksperte.

(2)(a) Assamblee:
(i) tegeleb Liidu säilitamist ja arendamist ning käesoleva lepingu rakendamist puudutavate küsimustega;
(ii) täidab käesoleva lepingu teistest sätetest tulenevaid eriülesandeid;
(iii) annab Rahvusvahelisele Büroole juhised revisjonikonverentside ettevalmistamiseks;
(iv) vaatab läbi ja kinnitab peadirektori Liitu puudutavad tööaruanded ja tegevuse ning annab vajalikud juhised Liidu kompetentsi kuuluvates küsimustes;
(v) vaatab läbi ja kinnitab lõigu (9) kohaselt loodud täitevkomitee aruanded ja tegevuse ning annab täitevkomiteele juhised;
(vi) määrab Liidu programmi ja võtab vastu Liidu kolmeaastase eelarve ning kinnitab finantsaruanded;
(vii) võtab vastu Liidu finantseeskirjad;
(viii) loob selliseid komiteesid ja töörühmi, mida ta peab Liidu eesmärkide saavutamisel vajalikuks;
(ix) määrab, missugused lepinguga ühinemata riigid ja missugused lõigu (8) sätete kohased valitsustevahelised ja rahvusvahelised valitsusvälised organisatsioonid lubatakse Assamblee koosolekutele vaatlejatena;
(x) viib läbi kõiki muid üritusi Liidu tuleviku huvides ja täidab muid käesolevast lepingust tulenevaid funktsioone.

(b) Küsimustes, mis huvitavad ka teisi Organisatsiooni poolt juhitud liite, teeb Assamblee oma otsused pärast Organisatsiooni koordineerimiskomitee soovituste ärakuulamist.

(3) Iga delegaat saab esindada ainult ühte riiki ja hääletada ainult selle riigi nimel.

(4) Igal lepinguosalisel riigil on üks hääl.

(5)(a) Kvoorumiks loetakse pool lepinguosaliste riikide üldarvust.

(b) Kvoorumi puudumisel võib Assamblee teha otsuseid, kuid kõik need Assamblee otsused, välja arvatud Assamblee protseduurireegleid puudutavad otsused, jõustuvad ainult juhul, kui kvoorum ja nõutud häälteenamus saavutatakse korrespondentshääletusel, nagu on määratud juhendis.

(6)(a) Artiklite 47(2)(b), 58(2)(b), 58(3) ja 61(2)(b) sätete kohaselt teeb Assamblee oma otsused kahe kolmandiku häälteenamusega hääletanute koguarvust.

(b) Erapooletuks jäämist ei loeta hääleks.

(7) II peatükiga ühinenud riikidele erilist huvi pakkuvates küsimustes tuleb iga viidet lepinguosalisele riigile lõikudes (4), (5) ja (6) lugeda pöördumiseks ainult II peatükiga ühinenud riikide poole.

(8) Iga valitsustevaheline organisatsioon, mis on määratud rahvusvaheliseks otsinguametiks ja rahvusvaheliseks eelekspertiisiametiks, lubatakse Assambleele vaatlejana.

(9) Kui lepinguosaliste riikide arv ületab neljakümne piiri, siis loob Assamblee täitevkomitee. Iga käesolevas lepingus ja juhendis olevat viidet täitevkomiteele tuleb tõlgendada kui viidet nimetatud komiteele, kui see on loodud.

(10) Kuni täitevkomitee loomiseni kinnitab Assamblee programmi ja kolmeaastase eelarve raames aastaprogrammid ja -eelarved, mida on ette valmistanud peadirektor.

(11)(a) Assamblee koguneb korralisele istungjärgule peadirektori kutsel igal teisel kalendriaastal ja kui pole tegemist erandlike oludega, siis samal ajal ja samas kohas, kus Organisatsiooni Peaassamblee.

(b) Assamblee koguneb erakorralisele istungjärgule peadirektori kutsel kas täitevkomitee nõudel või juhul, kui seda nõuab üks neljandik lepinguosalistest riikidest.

(12) Assamblee kehtestab oma protseduurireeglid.

Artikkel 54. Täitevkomitee

(1) Kui Assamblee on loonud täitevkomitee, siis juhindub viimane allpool sätestatust.

(2)(a) Artikli 57(8) kohaselt koosneb täitevkomitee riikidest, keda on valinud Assamblee oma liikmesriikide hulgast.

(b) Täitevkomitee liikmesriigi valitsust esindab üks delegaat, kellel võib abiks olla asetäitjaid, nõunikke ja eksperte.

(3) Täitevkomitee liikmesriikide arv moodustab ühe neljandiku Assamblee liikmesriikide arvust. Täitevkomitee kohtade arvu määramisel neljaga jagamisel jääki ei arvestata.

(4) Täitevkomitee liikmete valimisel arvestab Assamblee õiglast geograafilist printsiipi.

(5)(a) Iga täitevkomitee liige on ametis Assamblee istungjärgu lõpust, mil ta valiti, kuni Assamblee järgmise korralise istungjärgu lõpuni.

(b) Täitevkomitee liikmed võivad olla tagasi valitud, kuid mitte enam kui kahe kolmandiku komitee liikmete ulatuses.

(c) Assamblee kehtestab täitevkomitee liikmete valimise ja võimaliku tagasivalimise üksikasjalikud reeglid.

(6)(a) Täitevkomitee
(i) valmistab ette Assamblee päevakorra projekti;
(ii) esitab Assambleele peadirektori Liidu programmi eelnõud ja kahe järgneva aasta eelarvet puudutavad ettepanekud;
(iii) tühistatud;
(iv) esitab Assambleele peadirektori perioodilised aruanded ja iga-aastase finantsrevisjoni aruande koos kommentaaridega;
(v) vastavalt Assamblee otsustele ja arvestades probleeme, mis kerkivad esile Assamblee kahe korralise istungjärgu vahelisel ajal võtab tarvitusele kõik abinõud, et tagada Liidu programmi täitmine peadirektori poolt;
(vi) täidab muid käesolevast lepingust tulenevaid funktsioone.

(b) Küsimustes, mis huvitavad ka teisi Organisatsiooni poolt juhitavaid Liite, teeb täitevkomitee oma otsused pärast Organisatsiooni koordineerimiskomitee ärakuulamist.

(7)(a) Täitevkomitee koguneb korralisele istungjärgule peadirektori kutsel kord aastas, soovitavalt samal ajal ja samas kohas Organisatsiooni koordineerimiskomiteega.

(b) Täitevkomitee koguneb erakorralisele istungjärgule peadirektori kutsel kas tema enda algatusel, komitee esimehe või neljandiku liikmete nõudmisel.

(8)(a) Igal liikmesriigil on täitevkomitees üks hääl.

(b) Kvoorumi moodustab pool täitevkomitee liikmesriikidest.

(c) Otsused tehakse lihthäälteenamusega.

(d) Erapooletuks jäämist ei loeta hääleks.

(e) Iga delegaat saab esindada ainult üht riiki ja hääletada ainult selle riigi nimel.

(9) Lepinguosalised riigid, kes ei ole täitevkomitee liikmed, samuti mis tahes valitsustevaheline organisatsioon, mis on määratud rahvusvaheliseks otsinguametiks või rahvusvaheliseks eelekspertiisiametiks, lubatakse täitevkomitee istungitele vaatlejatena.

(10) Täitevkomitee kehtestab oma protseduurireeglid.

Artikkel 55. Rahvusvaheline Büroo

(1) Liidu haldusülesandeid täidab Rahvusvaheline Büroo.

(2) Rahvusvaheline Büroo täidab Liidu mitmesuguste organite sekretariaadi osa.

(3) Peadirektor on Liidu kõrgeim täidesaatev organ ja esindab Liitu.

(4) Rahvusvaheline Büroo annab välja ajakirja ja teisi juhendis sätestatud või Assamblee poolt nõutud trükiseid.

(5) Juhendis määratakse kindlaks Rahvusvahelisele Büroole, rahvusvahelistele otsinguametitele ja Rahvusvahelistele eelekspertiisiametitele rahvuslike ametite poolt osutatavad teenused, mis aitavad neil täita käesolevas lepingus ettenähtud ülesandeid.

(6) Peadirektor ja kes tahes tema poolt määratud ametnikkonna liige osalevad ilma hääleõiguseta Assambleel, täitevkomitee ja teiste käesoleva lepingu ja juhendi kohaselt loodud komiteede ning töörühmade koosolekutel. Peadirektor või tema poolt määratud ametnikkonna liige tegutseb ex officio nende organite sekretärina.

(7)(a) Rahvusvaheline Büroo valmistab kooskõlas Assamblee põhisuundadega ja koostöös täitevkomiteega ette revisjonikonverentsid.

(b) Rahvusvaheline Büroo võib revisjonikonverentside ettevalmistamisel konsulteerida valitsustevaheliste organisatsioonide ja rahvusvaheliste valitsusväliste organisatsioonidega.

(c) Peadirektor ja tema poolt määratud isikud osalevad ilma hääleõiguseta revisjonikonverentside nõupidamistel.

(8) Rahvusvaheline Büroo täidab kõiki muid temale pandud ülesandeid.

Artikkel 56. Tehnilise koostöö komitee

(1) Assamblee moodustab tehnilise koostöö komitee (selles artiklis nimetatud: komitee).

(2)(a) Assamblee määrab komitee koosseisu ja nimetab liikmed, pöörates tähelepanu arengumaade õiglasele esindatusele.

(b) Rahvusvahelised otsinguametid ja rahvusvahelised eelekspertiisiametid on ex officio komitee liikmed. Juhul, kui nimetatud ametid on ühtlasi lepinguosalise riigi rahvuslikud ametid, ei saa nimetatud riik komitees lisakohta.

(c) Kui lepinguosaliste riikide arv seda lubab, siis peab komitee liikmete üldarv olema kaks korda suurem kui liikmete arv ex officio.

(d) Peadirektor kutsub kas omal algatusel või komitee nõudmisel huvitatud organisatsioonide esindajad osalema neid huvitavate küsimuste arutamisel.

(3) Komitee eesmärgiks on toetada soovituste ja ettepanekutega:
(i) käesolevale lepingule vastavate teenuste pidevat täiustamist;
(ii) maksimaalset dokumentide ja töömeetodite ühtlustamist ja aruannete võimalikult ühtlase kõrge kvaliteedi tagamist, kuni eksisteerib mitu rahvusvahelist otsinguametit ja rahvusvahelist eelekspertiisiametit;
(iii) tehniliste probleemide lahendamist Assamblee ja täitevkomitee algatusel, eriti kui need on seotud ühtse rahvusvahelise otsinguameti loomisega.

(4) Iga lepinguosaline riik ja iga huvitatud rahvusvaheline organisatsioon võib kirjalikult pöörduda komitee poole teda huvitavates küsimustes, mis kuuluvad komitee kompetentsi.

(5) Komitee võib saata oma soovitusi ja ettepanekuid peadirektorile või tema kaudu Assambleele, täitevkomiteele, kõigile või mõnele rahvusvahelisele otsinguametile, või rahvusvahelisele eelekspertiisiametile ja kõigile või mõnele vastuvõtvale ametile.

(6)(a) Igal juhul edastab peadirektor komitee kõikide soovituste ja ettepanekute tekstid täitevkomiteele. Ta võib lisada tekstidele kommentaarid.

(b) Täitevkomitee võib esitada oma arvamuse iga komitee soovituse, ettepaneku või muu tegevuse kohta ja paluda komiteel uurida tema kompetentsi kuuluvaid küsimusi ja nendest aru anda. Täitevkomitee võib esitada Assambleele komitee soovitused, ettepanekud ja aruanded koos kommentaaridega.

(7) Kuni täitevkomitee loomiseni tuleb lõigus (6) täitevkomiteele tehtud viiteid tõlgendada viidetena Assambleele.

(8) Komitee protseduurireeglite üksikasjad määrab Assamblee oma otsustega.

Artikkel 57. Rahalised vahendid

(1)(a) Liidul on eelarve.

(b) Liidu eelarve sisaldab Liidu otseseid sissetulekuid ja väljaminekuid ja tema osa kulude eelarves, mis on ühine liitudele, keda juhib Organisatsioon.

(c) Liitude ühisteks kuludeks loetakse kulusid, mis ei kuulu üksnes Liidule, vaid ka ühele või paljudele teistele Organisatsiooni poolt juhitud liitudele. Liidu osa nendes ühistes kuludes on proportsionaalne tema huvidega nendes.

(2) Liidu eelarve koostamisel peab vajalikul määral arvestama teiste Organisatsiooni poolt juhitavate liitude eelarvete kooskõlastamise nõudeid.

(3) Lõigu (5) sätete kohaselt on Liidu eelarve finantsallikad järgnevad:
(i) Rahvusvahelise Büroo poolt osutatud teenuste eest laekunud lõivud ja maksud, mis on seotud Liiduga;
(ii) Rahvusvahelise Büroo trükiste müük ja honorarid, mis puudutavad Liitu;
(iii) kingitused, pärandused ja toetused;
(iv) üürisummad, intressid ja mitmesugused muud sissetulekud.

(4) Lõivude ja maksude suuruse Rahvusvahelise Büroo teenuste eest, samuti tema trükiste hindade määramisel peab arvestama, et need normaaloludes kataksid kõik Rahvusvahelise Büroo kulud haldusfunktsioonide täitmiseks, mis puudutavad käesolevat lepingut.

(5)(a) Kui mõni finantsaasta lõpeb defitsiidiga, siis peavad lepinguosalised riigid vastavalt alalõigu (b) ja (c) sätetele tasuma sundmaksu selle defitsiidi katmiseks.

(b) Iga lepinguosalise riigi sundmaksu suuruse otsustab Assamblee, võttes aluseks iga riigi poolt vastaval aastal esitatud taotluste arvu.

(c) Kui on muid allikaid defitsiidi või mingi selle osa ajutiseks katmiseks, võib Assamblee otsusel defitsiidi üle kanda järgmisele aastale ning lepinguosalistelt riikidelt sundmaksu tasumist mitte nõuda.

(d) Kui Liidu finantsolukord seda lubab, võib Assamblee otsustada, et iga alalõigu (a) kohaselt tasutud sundmaks makstakse tagasi lepinguosalistele riikidele, kes on selle sundmaksu tasunud.

(e) Lepinguosaline riik, kes ei ole kahe aasta jooksul tasunud Assamblee poolt alalõigu (b) järgi talle määratud sundmaksu, kaotab hääleõiguse kõigis Liidu organites. Iga Liidu organ võib lubada sellel riigil siiski jätkata hääletamist selles organis niikaua, kuni see organ veendub, kas maksude tasumisega viivitamine oli tingitud erakorralistest ja vältimatutest asjaoludest.

(6) Kui eelarve ei ole enne uue eelarveperioodi algust vastu võetud, jääb see eelmise aasta eelarvega samale tasemele, nagu sätestatud finantseeskirjades.

(7)(a) Liidul on kapitali käibefond, mis koosneb kõigi lepinguosaliste riikide ühekordsetest maksetest. Kui see fond muutub ebapiisavaks, võtab Assamblee tarvitusele abinõud selle suurendamiseks. Kui osa fondist ei leia kasutamist, siis tagastatakse see lepinguosalistele riikidele.

(b) Iga lepinguosalise riigi esialgse sissemakse suuruse nimetatud fondi või selle riigi osa fondi suurendamises otsustab Assamblee lõigus (5)(b) sätestatud põhimõtete alusel.

(c) Assamblee määrab maksmise tähtajad peadirektori ettepanekul pärast seda, kui ta on ära kuulanud koordineerimiskomitee nõuanded.

(d) Kõik tagasimaksed peavad olema proportsionaalsed vastava lepinguosalise riigi sissemakse suurusega, arvestades seejuures kuupäeva, millal sissemakse tehti.

(8)(a) Organisatsiooni peakorterit puudutavas lepingus, mis on sõlmitud riigiga, kelle territooriumil asub Organisatsiooni peakorter, sätestatakse, et käibefondi ebapiisavuse korral nõustub see riik garanteerima ettemaksed. Ettemakse suuruse ja tingimuste osas tuleb iga kord sõlmida eraldi leping selle riigi ja Organisatsiooni vahel. Niikaua, kui niisugune riik võtab endale kohustuse garanteerida ettemaksed, on tal ex officio koht Assamblees ja täitevkomitees.

(b) Alalõigus (a) nimetatud riigil ja Organisatsioonil on mõlemal õigus kirjaliku teatise alusel loobuda ettemaksmiskohustusest. Denonsseerimine jõustub kolm aastat pärast selle aasta lõppemist, mil sellest teatati.

(9) Audiitorkontrolli viib läbi üks või mitu lepinguosalist riiki või väljastpoolt valitud audiitorit finantseeskirjades ettenähtud korras. Audiitorid määrab nende nõusolekul Assamblee.

Artikkel 58. Juhend

(1) Käesoleva lepingu lisas toodud juhend sisaldab sätteid:
(i) küsimuste kohta, mille puhul käesolevas lepingus sõnaselgelt viidatakse juhendile või mille kohta sõnaselgelt kinnitatakse, et need on sätestatud või sätestatakse juhendis;
(ii) igasuguste haldusnõuete, -küsimuste või -menetluste kohta;
(iii) igasuguste üksikasjade kohta, mis on kasuks käesoleva lepingu sätete täitmisel.

(2)(a) Assamblee võib juhendit muuta.

(b) Lõigu (3) sätete kohaselt on muudatuste tegemiseks vaja kolme neljandikku häälte koguarvust.

(3)(a) Juhend määrab kindlaks sätted, mida võib muuta:
(i) ainult ühehäälse otsusega või
(ii) tingimusel, et ükski lepinguosaline riik, kelle rahvuslik amet tegutseb rahvusvahelise otsinguametina või rahvusvahelise eelekspertiisiametina, ei ole eriarvamusel, aga juhul, kui selliseks ametiks on valitsustevaheline organisatsioon, siis tingimusel, et selle organisatsiooni liikmesriik, keda teised liikmesriigid selle organisatsiooni kompetentse organi raames selleks on volitanud, ei ole eriarvamusel.

(b) Iga sellise sätte edaspidine kõrvaldamine rakendatavate nõuete hulgast nõuab alalõigu (a) punktides (i) või (ii) sätestatud tingimuste täitmist.

(c) Iga sellise sätte edaspidine lülitamine ühte või teise alalõigus (a) viidatud nõudesse nõuab ühehäälset otsust.

(4) Juhendi järgi peab haldusjuhendi välja töötama peadirektor Assamblee kontrolli all.

(5) Käesoleva lepingu ja juhendi sätete vahelise vastuolu korral rakendatakse lepingu sätteid.

VI peatükk
VAIDLUSED

Artikkel 59. Vaidlused

Artikli 64(5) kohaselt võib iga kahe või mitme lepinguosalise riigi vahelise vaidluse, mis puudutab käesoleva lepingu või juhendi tõlgendamist või kasutamist ning mida ei ole suudetud lahendada läbirääkimiste teel, anda ükskõik missugune huvitatud riik Rahvusvahelisse Kohtusse, esitades kohtu statuudi kohase avalduse, kui huvitatud riigid ei ole jõudnud kokkuleppele lahendada vaidlus muul moel. Lepinguosaline riik, kes esitab kohtule avalduse, peab sellest teatama Rahvusvahelisele Büroole. Rahvusvaheline Büroo peab sellest teatama teistele lepinguosalistele riikidele.

VII peatükk
LÄBIVAATAMINE JA MUUTMINE

Artikkel 60. Lepingu läbivaatamine

(1) Käesolevat lepingut võib aeg-ajalt spetsiaalsel lepinguosaliste riikide revisjonikonverentsil läbi vaadata.

(2) Iga revisjonikonverentsi kokkukutsumise otsustab Assamblee.

(3) Iga valitsustevaheline organisatsioon, mis on määratud rahvusvaheliseks otsinguametiks või rahvusvaheliseks eelekspertiisiametiks, lubatakse revisjonikonverentsidele vaatlejana.

(4) Artikleid 53(5), (9) ja (11), 54, 55(4) kuni (8), 56 ja 57 võib muuta revisjonikonverentsil või 61. artikli sätete kohaselt.

Artikkel 61. Teatud lepingusätete muutmine

(1)(a) Assamblee iga liikmesriik, täitevkomitee või peadirektor võib teha ettepanekuid artiklite 53(5), (9) ja (11), 54, 55(4) kuni (8), 56 ja 57 muutmiseks.

(b) Peadirektor peab lepinguosalistele riikidele teatama nendest ettepanekutest vähemalt kuus kuud enne muudatuste käsitlemist Assambleel.

(2)(a) Lõigus (1) esitatud artiklite muudatused võtab vastu Assamblee.

(b) Muudatused võetakse vastu kolme neljandiku häältega.

(3)(a) Kõik lõigu (1) kohased muudatused jõustuvad üks kuu pärast seda, kui peadirektor on saanud kirjalikud teatised nõustumise kohta, mis on tehtud vastavalt lepinguosaliste riikide põhiseaduslikule protseduurile, kolmelt neljandikult Assamblee liikmesriikidelt, kes olid Assamblee liikmed muudatuste tegemise hetkel.

(b) Iga niimoodi vastu võetud nimetatud artiklite muudatus on kohustuslik kõigile riikidele, kes on Assamblee liikmed ajal, mil muudatus jõustub, tingimusel, et iga muudatus, mis suurendab lepinguosaliste riikide maksekohustusi, on kohustuslik ainult neile riikidele, kes on teatanud oma nõusolekust sellise muudatuse suhtes.

(c) Kõik alalõigu (a) sätete kohaselt vastuvõetud muudatused on kohustuslikud kõigile riikidele, kes saavad Assamblee liikmeks pärast alalõigus (a) sätestatud muudatuste jõustumise kuupäeva.

VIII peatükk
LÕPPSÄTTED

Artikkel 62. Lepinguga ühinemine

(1) Iga Rahvusvahelise Tööstusomandi Kaitse Liidu liikmesriik võib ühineda käesoleva lepinguga:
(i) kirjutades sellele alla ja deponeerides seejärel ratifitseerimisdokumendi või
(ii) deponeerides ühinemisdokumendi.

(2) Ratifitseerimis- või ühinemisdokumendid antakse hoiule peadirektorile.

(3) Tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni Stockholmi akti 24. artikli sätteid rakendatakse käesoleva lepingu suhtes.

(4) Lõiku (3) ei tohi mingil juhul mõista vihjena, et lepinguosaline riik aktsepteerib vaikides või tunnustab faktilist olukorda territooriumil, mille suhtes teine lepinguosaline riik rakendab käesolevat lepingut nimetatud lõigu alusel.

Artikkel 63. Lepingu jõustumine

(1)(a) Lõigu (3) sätteid arvestades jõustub käesolev leping kolme kuu möödumisel ajast, mil kaheksa riiki on deponeerinud oma ratifitseerimis- või ühinemisdokumendid, tingimusel, et nendest riikidest vähemalt neli vastavad mõnele järgnevatest nõuetest:
(i) selles riigis esitatud taotluste arv on viimaste Rahvusvahelise Büroo poolt avaldatud iga-aastaste statistiliste andmete põhjal üle 40 000;
(ii) selle riigi kodanikud ja isikud, kellel on selles riigis alaline elukoht, on esitanud mõnda välisriiki viimaste Rahvusvahelise Büroo poolt avaldatud iga-aastaste statistiliste andmete põhjal vähemalt 1000 taotlust;
(iii) selle riigi rahvuslik amet on vastu võtnud välisriigi kodanikelt või isikutelt, kellel on alaline elukoht välisriigis, viimaste Rahvusvahelise Büroo poolt avaldatud iga-aastaste statistiliste andmete põhjal vähemalt 10 000 taotlust.

(b) Käesolevas lõigus ei hõlma termin «taotlus» kasuliku mudeli taotlusi.

(2) Lõigu (3) sätteid arvestades võib iga riik, kes käesoleva lepingu lõigu (1) kohase jõustumise päevaks ei ole saanud käesoleva lepingu osaliseks, saada selleks kolm kuud pärast oma ratifitseerimis- või ühinemisdokumendi deponeerimist.

(3) II peatüki sätteid ja vastavaid käesoleva lepingu juurde kuuluva juhendi sätteid rakendatakse alles pärast seda, kui kolm riiki, kellest igaüks vastab vähemalt ühele lõigu (1) nimetatud nõudele, on saanud käesoleva lepingu osaliseks, kusjuures nad ei ole teatanud, et ei kavatse ühineda II peatüki sätetega, nagu määratud artiklis 64(1). See kuupäev ei saa olla käesoleva lepingu lõigu (1) kohase jõustumise kuupäevast varasem.

Artikkel 64. Reservatsioonid

(1)(a) Iga riik võib deklareerida, et ta ei ühine II peatüki sätetega.

(b) Riigid, kes on teinud alalõigu (a) kohase avalduse, ei ole seotud II peatüki ega juhendi vastavate sätetega.

(2)(a) Iga riik, kes ei ole teinud lõigu (1)(a) kohast avaldust, võib deklareerida, et:
(i) ta ei ole seotud artikli 39(1) sätetega, mis puudutavad rahvusvahelise taotluse koopia ja tõlke esitamist (nagu ette nähtud);
(ii) rahvusvahelise taotluse rahvusliku menetluse edasilükkamise kohustus artikli 40 kohaselt ei takista rahvusvahelise taotluse publitseerimist või tõlkimist selle riigi rahvusliku ameti poolt või nimetatud ameti kaudu, kusjuures tuleb siiski mõista, et seda riiki ei vabastata artiklites 30 ja 38 sätestatud piirangutest.

(b) Sellise avalduse teinud riigid on nimetatud sätetega seotud vastavalt nende avaldusele.

(3)(a) Iga riik võib deklareerida, et juhul kui see puudutab nimetatud riiki ennast, rahvusvaheliste taotluste rahvusvahelist publitseerimist ei nõuta.

(b) Kui 18 kuud on möödunud prioriteedikuupäevast ja rahvusvaheline taotlus sisaldab ainult nende riikide märkimist, kes on teinud avalduse alalõigu (a) kohaselt, siis rahvusvahelist taotlust ei publitseerita artikli 21(2) põhjal.

(c) Vaatamata sellele, et rakendatakse alalõigu (b) sätteid, publitseeritakse rahvusvaheline taotlus Rahvusvahelise Büroo poolt:
(i) taotleja nõudmisel, nagu on sätestatud juhendis;
(ii) viivitamatult pärast rahvusvahelisel taotlusel põhineva rahvusliku taotluse või patendi publitseerimist märgitud riigi rahvusliku ameti poolt või selle ameti nimel, kui see riik on teinud lõigu (a) kohase avalduse, kuid mitte enne 18 kuu möödumist prioriteedikuupäevast.

(4)(a) Iga riik, kelle rahvuslik seadus näeb ette oma patentide mõju tehnika tasemele alates publitseerimisele eelnevast kuupäevast, aga ei võrdsusta tehnika senise taseme määramisel tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni alusel nõutud prioriteedikuupäeva taotluse tegeliku esitamise kuupäevaga selles riigis, võib deklareerida, et rahvusvahelise taotluse esitamist väljaspool seda riiki koos selle riigi märkimisega ei võrdsustata tehnika senise taseme määramisel rahvusvahelise taotluse tegeliku esitamisega selles riigis.

Iga riik, kes teeb alalõigule (a) vastava avalduse, ei ole selles osas seotud artikli 11(3) sätetega.

(c) Iga riik, kes teeb alalõigule (a) vastava avalduse, peab samal ajal kirjalikult teatama, missugusest kuupäevast ja missugustel tingimustel hakkab nimetatud riigis tehnika senist taset mõjutama mis tahes rahvusvaheline taotlus, milles see riik on märgitud. Sellist avaldust võib igal ajal muuta, saates peadirektorile vastava teatise.

(5) Iga riik võib deklareerida, et ta ei loe ennast seotuks 59. artikliga. Sellise avalduse teinud lepinguosalise riigi ja mõne teise lepinguosalise riigi omavaheliste vaidluste puhul 59. artikli sätteid ei rakendata.

(6)(a) Iga käesolevas artiklis mainitud avalduse peab tegema kirjalikult. Seda võib teha käesoleva lepingu allakirjutamise ajal, ratifitseerimis- või ühinemisdokumendi deponeerimise ajal või hiljem, välja arvatud lõigus (5) sätestatud juhud, esitades vastava teatise peadirektorile. Sel juhul jõustub avaldus kuue kuu möödumisel päevast, mil teade saabus peadirektorile, ega laiene rahvusvahelistele taotlustele, mis on esitatud enne selle kuuekuise tähtaja möödumist.

(b) Iga käesolevas artiklis mainitud avaldust võib igal ajal tagasi võtta, esitades vastava teatise peadirektorile. Niisugune tagasivõtmine jõustub kolme kuu möödumisel päevast, mil teade saabus peadirektorile, ega laiene, kui tegemist on lõigu (3) kohase avalduse tagasivõtmisega, rahvusvahelistele taotlustele, mis on esitatud enne selle kolmekuise tähtaja möödumist.

(7) Käesolevas lepingus ei ole lubatud muud reservatsioonid peale lõikudes (1) kuni (5) toodute.

Artikkel 65. Lepingu ja juhendi järkjärguline rakendamine

(1) Kui leping mõne rahvusvahelise otsinguameti või rahvusvahelise eelekspertiisiametiga näeb ette rahvusvaheliste taotluste, mida see amet on kohustatud menetlusse võtma, arvu või liigi ajutist piiramist, siis võtab Assamblee tarvitusele abinõud, mis on vajalikud käesoleva lepingu ja juhendi järkjärguliseks rakendamiseks rahvusvaheliste taotluste teatud kategooriate suhtes. See säte laieneb ka palvetele teha artikli 15(5) kohane rahvusvahelist tüüpi otsing.

(2) Assamblee määrab kuupäevad, millest alates lõigu (1) sätete kohaselt võib rahvusvahelisi taotlusi esitada ja millest alates võib nõuda rahvusvahelist eelekspertiisi. Need kuupäevad ei saa olla hilisemad kuupäevadest, mil täitub kuus kuud käesoleva lepingu jõustumisest artikli 61(4) kohaselt või II peatüki rakendamisest artikli 63(3) kohaselt.

Artikkel 66. Denonsseerimine

(1) Iga lepinguosaline riik võib tühistada oma osaluse käesolevas lepingus, esitades vastava teatise peadirektorile.

(2) Tühistamine jõustub kuus kuud pärast päeva, mil peadirektor on vastava teatise kätte saanud. See ei lõpeta rahvusvahelise taotluse kehtivust oma osaluse tühistanud riigis, kui rahvusvaheline taotlus oli esitatud nimetatud kuuekuulise tähtaja jooksul ja kui oma osaluse tühistanud riik oli juba välja valitud.

Artikkel 67. Allkiri ja keeled

(1)(a) Käesolev leping kirjutatakse alla ühes eksemplaris inglise ja prantsuse keeles, kusjuures mõlemad tekstid on ühtemoodi autentsed.

(b) Pärast konsultatsioone huvitatud riikide valitsustega valmistab peadirektor ette ametlikud tekstid hispaania, jaapani, portugali, saksa ja vene keeles ning teistes keeltes, mida Assamblee peab vajalikuks.

(2) Käesolev leping jääb allakirjutamiseks avatuks kuni 31. detsembrini 1970. a. Washingtonis.

Artikkel 68. Deponeerimisfunktsioonid

(1) Käesoleva lepingu originaal antakse hoiule peadirektorile pärast seda, kui leping on allakirjutamiseks suletud.

(2) Peadirektor saadab tema enda poolt kinnitatud kaks käesoleva lepingu ja selle juurde käiva juhendi koopiat kõikidele tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni liikmesriikide valitsustele ja vastavalt nende palvele muude riikide valitsustele.

(3) Peadirektor registreerib käesoleva lepingu Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Sekretariaadis.

(4) Peadirektor saadab tema enda poolt kinnitatud kaks käesoleva lepingu ja juhendi iga muudatuse koopiat kõikidele lepinguosaliste riikide valitsustele ja vastavalt nende palvele muude riikide valitsustele.

Artikkel 69. Teated

Peadirektor teatab kõikidele tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni liikmesriikide valitsustele:
(i) artikli 62 kohastest allakirjutamistest;
(ii) artikli 62 kohastest ratifitseerimis- või ühinemisdokumentide deponeerimistest;
(iii) käesoleva lepingu jõustumise kuupäevast ja kuupäevast, millest alates artikli 63(3) kohaselt rakendatakse II peatükk;
(iv) kõikidest artikli 64(1) kuni (5) kohastest avaldustest;
(v) kõikidest artikli 64(6)(b) kohastest avalduste tagasivõtmistest;
(vi) artikli 66 kohaselt saabunud denonsseerimistest ja
(vii) kõikidest artikli 31(4) kohaselt tehtud avaldustest.


Patent Cooperation Treaty
Done at Washington on June 19, 1970,
amended on September 28, 1979, and modified on February 3, 1984

The Contracting States,

Desiring to make a contribution to the progress of science and technology,

Desiring to perfect the legal protection of inventions,

Desiring to simplify and render more economical the obtaining of protection for inventions where protection is sought in several countries,

Desiring to facilitate and accelerate access by the public to the technical information contained in documents describing new inventions,

Desiring to foster and accelerate the economic development of developing countries through the adoption of measures designed to increase the efficiency of their legal systems, whether national or regional, instituted for the protection of inventions by providing easily accessible information on the availability of technological solutions applicable to their special needs and by facilitating access to the ever expanding volume of modern technology,

Convinced that cooperation among nations will greatly facilitate the attainment of these aims,

Have concluded the present Treaty.

INTRODUCTORY PROVISIONS

Article 1. Establishment of a Union

(1) The States party to this Treaty (hereinafter called “the Contracting States”) constitute a Union for cooperation in the filing, searching, and examination, of applications for the protection of inventions, and for rendering special technical services. The Union shall be known as the International Patent Cooperation Union.

(2) No provision of this Treaty shall be interpreted as diminishing the rights under the Paris Convention for the Protection of Industrial Property of any national or resident of any country party to that Convention.

Article 2. Definitions

For the purposes of this Treaty and the Regulations and unless expressly stated otherwise:
(i) “application” means an application for the protection of an invention; references to an “application” shall be construed as references to applications for patents for inventions, inventors’ certificates, utility certificates, utility models, patents or certificates of addition, inventors’ certificates of addition, and utility certificates of addition;
(ii) references to a “patent” shall be construed as references to patents for inventions, inventors’ certificates, utility certificates, utility models, patents or certificates of addition, inventors’ certificates of addition, and utility certificates of addition;
(iii) “national patent” means a patent granted by a national authority;
(iv) “regional patent” means a patent granted by a national or an intergovernmental authority having the power to grant patents effective in more than one State;
(v) “regional application” means an application for a regional patent;
(vi) references to a “national application” shall be construed as references to applications for national patents and regional patents, other than applications filed under this Treaty;
(vii) “international application” means an application filed under this Treaty;
(viii) references to an “application” shall be construed as references to international applications and national applications;
(ix) references to a “patent” shall be construed as references to national patents and regional patents;
(x) references to “national law” shall be construed as references to the national law of a Contracting State or, where a regional application or a regional patent is involved, to the treaty providing for the filing of regional applications or the granting of regional patents;
(xi) “priority date”, for the purposes of computing time limits, means:
(a) where the international application contains a priority claim under Article 8, the filing date of the application whose priority is so claimed;
(b) where the international application contains several priority claims under Article 8, the filing date of the earliest application whose priority is so claimed;
(c) where the international application does not contain any priority claim under Article 8, the international filing date of such application;
(xii) “national Office” means the government authority of a Contracting State entrusted with the granting of patents; references to a “national Office” shall be construed as referring also to any inter-governmental authority which several States have entrusted with the task of granting regional patents, provided that at least one of those States is a Contracting State, and provided that the said States have authorized that authority to assume the obligations and exercise the powers which this Treaty and the Regulations provide for in respect of national Offices;
(xiii) “designated Office” means the national Office of or acting for the State designated by the applicant under Chapter I of this Treaty;
(xiv) “elected Office” means the national Office of or acting for the State elected by the applicant under Chapter II of this Treaty;
(xv) “receiving Office” means the national Office or the inter-governmental organization with which the International application has been filed;
(xvi) “Union” means the International Patent Cooperation Union;
(xvii) “Assembly” means the Assembly of the Union;
(xviii) “Organization” means the World Intellectual Property Organization;
(xix) “international Bureau” means the international Bureau of the Organization and, as long as it subsists, the United International Bureaux for the Protection of Intellectual Property (BIRPI);
(xx) “Director General” means the Director General of the Organization and, as long as BIRPI subsists, the Director of BIRPI.

Chapter I
INTERNATIONAL APPLICATION AND INTERNATIONAL SEARCH

Article 3. The International Application

(1) Applications for the protection of inventions in any of the Contracting States may be filed as international applications under this Treaty.

(2) An international application shall contain, as specified in this Treaty and the Regulations, a request, a description, one or more claims, one or more drawings (where required), and an abstract.

(3) The abstract merely serves the purpose of technical information and cannot be taken into account for any other purpose, particularly not for the purpose of interpreting the scope of the protection sought.

(4) The international application shall:
(i) be in a prescribed language;
(ii) comply with the prescribed physical requirements;
(iii) comply with the prescribed requirement of unity of invention;
(iv) be subject to the payment of the prescribed fees.

Article 4. The Request

(1) The request shall contain:
(i) a petition to the effect that the international application be processed according to this Treaty;
(ii) the designation of the Contracting State or States in which protection for the invention is desired on the basis of the international application (“designated States”); if for any designated State a regional patent is available and the applicant wishes to obtain a regional patent rather than a national patent, the request shall so indicate; if, under a treaty concerning a regional patent, the applicant cannot limit his application to certain of the States party to that treaty, designation of one of those States and the indication of the wish to obtain the regional patent shall be created as designation of all the States party to that treaty; if, under the national law of the designated State, the designation of that State has the effect of an application for a regional patent, the designation of the said State shall be treated as an indication of the wish to obtain the regional patent;
(iii) the name of and other prescribed data concerning the applicant and the agent (if any);
(iv) the title of the invention;
(v) the name of and other prescribed data concerning the inventor where the national law of at least one of the designated States requires that these indications be furnished at the time of filing a national application. Otherwise, the said indications may be furnished either in the request or in separate notices addressed to each designated Office whose national law requires the furnishing of the said indications but allows that they be furnished at a time later than that of the filing of a national application.

(2) Every designation shall be subject to the payment of the prescribed fee within the prescribed time limit.

(3) Unless the applicant asks for any of the other kinds of protection referred to in Article 43, designation shall mean that the desired protection consists of the grant of a patent by or for the designated State. For the purposes of this paragraph, Article 2(ii) shall not apply.

(4) Failure to indicate in the request the name and other prescribed data concerning the inventor shall have no consequence in any designated State whose national law requires the furnishing of the said indications but allows that they be furnished at a time later than that of the filing of a national application. Failure to furnish the said indications in a separate notice shall have no consequence in any designated State whose national law does not require the furnishing of the said indications.

Article 5. The Description

The description shall disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for the invention to be carried out by a person skilled in the art.

Article 6. The Claims

The claim or claims shall define the matter for which protection is sought. Claims shall be clear and concise. They shall be fully supported by the description.

Article 7. The Drawings

(1) Subject to the provisions of paragraph (2)(ii), drawings shall be required when they are necessary for the understanding of the invention.

(2) Where, without being necessary for the understanding of the invention, the nature of the invention admits of illustration by drawings:
(i) the applicant may include such drawings in the international application when filed,
(ii) any designated Office may require that the applicant file such drawings with it within the prescribed time limit.

Article 8. Claiming Priority

(1) The international application may contain a declaration, as prescribed in the Regulations, claiming the priority of one or more earlier applications filed in or for any country party to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property.

(2)(a) Subject to the provisions of subparagraph (b), the conditions for, and the effect of, any priority claim declared under paragraph (1) shall be as provided in Article 4 of the Stockholm Act of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property.

(b) The international application for which the priority of one or more earlier applications filed in or for a Contracting State is claimed may contain the designation of that State. Where, in the international application, the priority of one or more national applications filed in or for a designated State is claimed, or where the priority of an international application having designated only one State is claimed, the conditions for, and the effect of the priority claim in that State shall be governed by the national law of that State.

Article 9. The Applicant

(1) Any resident or national of a Contracting State may file an international application.

(2) The Assembly may decide to allow the residents and the nationals of any country party to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property which is not party to this Treaty to file international applications.

(3) The concepts of residence and nationality and the application of those concepts in cases where there are several applicants or where the applicants are not the same for all the designated States, are defined in the Regulations.

Article 10. The Receiving Office

The international application shall be filed with the prescribed receiving Office, which will check and process it as provided in this Treaty and the Regulations.

Article 11. Filing Date and Effects of the International Application

(1) The receiving Office shall accord as the international filing date the date of receipt of the international application, provided that that Office has found that, at the time of receipt:
(i) the applicant does not obviously lack for reasons of residence or nationality, the right to file an international application with the receiving Office,
(ii) the international application is in the prescribed language,
(iii) the international application contains at least the following elements:
(a) an indication that it is intended as an international application,
(b) the designation of at least one Contracting State,
(c) the name of the applicant, as prescribed,
(d) a part which on the face of it appears to be a description,
(e) a part which on the face of it appears to be a claim or claims.

(2)(a) If the receiving Office finds that the international application did not, at the time of receipt, fulfil the requirements listed in paragraph (1), it shall, as provided in the Regulations, invite the applicant to file the required correction.

(b) If the applicant complies with the invitation, as provided in the Regulations, the receiving Office shall accord as the international filing date the date of receipt of the required correction.

(3) Subject to Article 64(4), any international application fulfilling the requirements listed in items (i) to (iii) of paragraph (1) and accorded an international filing date shall have the effect of a regular national application in each designated State as of the international filing date, which date shall be considered to be the actual filing date in each designated State.

(4) Any international application fulfilling the requirements listed in items (i) to (iii) of paragraph (1) shall be equivalent to a regular national filing within the meaning of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property.

Article 12. Transmittal of the International Application to the International Bureau and the International Searching Authority

(1) One copy of the international application shall be kept by the receiving Office (“home copy”), one copy (“record copy”) shall be transmitted to the International Bureau, and another copy (“search copy”) shall be transmitted to the competent International Searching Authority referred to in Article 16, as provided in the Regulations.

(2) The record copy shall be considered the true copy of the international application.

(3) The international application shall be considered withdrawn if the record copy has not been received by the International Bureau within the prescribed time limit.

Article 13. Availability of Copy of the International Application to Designated Offices

(1) Any designated Office may ask the international Bureau to transmit to it a copy of the international application prior to the communication provided for in Article 20, and the International Bureau shall transmit such copy to the designated Office as soon as possible after the expiration of one year from the priority date.

(2)(a) The applicant may, at any time, transmit a copy of his international application to any designated Office.

(b) The applicant may, at any time, ask the International Bureau to transmit a copy of his international application to any designated Office, and the International Bureau shall transmit such copy to the designated Office as soon as possible.

(c) Any national Office may notify the International Bureau that it does not wish to receive copies as provided for in subparagraph (b), in which case that subparagraph shall not be applicable in respect of that Office.

Article 14. Certain Defects in the International Application

(1)(a) The receiving Office shall check whether the International application contains any of the following defects, that is to say:
(i) it is not signed as provided in the Regulations;
(ii) it does not contain the prescribed indications concerning the applicant;
(iii) it does not contain a title;
(iv) it does not contain an abstract;
(v) it does not comply to the extent provided in the Regulations with the prescribed physical requirements.

(b) If the receiving Office finds any of the said defects, it shall invite the applicant to correct the international application within the prescribed time limit, failing which that application shall be considered withdrawn and the receiving Office shall so declare.

(2) If the international application refers to drawings which, in fact, are not included in that application, the receiving Office shall notify the applicant accordingly and he may furnish them within the prescribed time limit and, if he does, the international filing date shall be the date on which the drawings are received by the receiving Office. Otherwise, any reference to the said drawings shall be considered non-existent.

(3)(a) If the receiving Office finds that, within the prescribed time limits, the fees prescribed under Article 3(4)(iv) have not been paid, or no fee prescribed under Article 4(2) has been paid in respect of any of the designated States, the international application shall be considered withdrawn and the receiving Office shall so declare.

(b) If the receiving Office finds that the fee prescribed under Article 4(2) has been paid in respect of one or more (but less than all) designated States within the prescribed time limit, the designation of those States in respect of which it has not been paid within the prescribed time limit shall be considered withdrawn and the receiving Office shall so declare.

(4) If, after having accorded an international filing date to the international application, the receiving Office finds, within the prescribed time limit, that any of the requirements listed in items (i) to (iii) of Article 11(1) was not complied with at that date, the said application shall be considered withdrawn and the receiving Office shall so declare.

Article 15. The International Search

(1) Each international application shall be the subject of international search.

(2) The objective of the international search is to discover relevant prior art.

(3) International search shall be made on the basis of the claims, with due regard to the description and the drawings (if any).

(4) The International Searching Authority referred to in Article 16 shall endeavour to discover as much of the relevant prior art as its facilities permit, and shall, in any case, consult the documentation specified in the Regulations.

(5)(a) If the national law of the Contracting State so permits, the applicant who files a national application with the national Office of or acting for such State may, subject to the conditions provided for in such law, request that a search similar to an international search (“international-type search”) be carried out on such application.

(b) If the national law of the Contracting State so permits, the national Office of or acting for such State may subject any national application filed with it to an international-type search.

(c) The international-type search shall be carried out by the International Searching Authority referred to in Article 16 which would be competent for an international search if the national application were an international application and were filed with the Office referred to in subparagraphs (a) and (b). If the national application is in a language which the International Searching Authority considers it is not equipped to handle, the international-type search shall be carried out on a translation prepared by the applicant in a language prescribed for international applications and which the International Searching Authority has undertaken to accept for international applications. The national application and the translation, when required, shall be presented in the form prescribed for international applications.

Article 16. The International Searching Authority

(1) International search shall be carried out by an International Searching Authority, which may be either a national Office or an intergovernmental organization, such as the International Patent Institute, whose tasks include the establishing of documentary search reports on prior art with respect to inventions which are the subject of applications.

(2) If, pending the establishment of a single International Searching Authority, there are several International Searching Authorities, each receiving Office shall, in accordance with the provisions of the applicable agreement referred to in paragraph (3)(b), specify the International Searching Authority or Authorities competent for the searching of international applications filed with such Office.

(3)(a) International Searching Authorities shall be appointed by the Assembly. Any national Office and any intergovernmental organization satisfying the requirements referred to in subparagraph (c) may be appointed as international Searching Authority.

(b) Appointment shall be conditional on the consent of the national Office or intergovernmental organization to be appointed and the conclusion of an agreement, subject to approval by the Assembly, between such Office or organization and the International Bureau. The agreement shall specify the rights and obligations of the parties, in particular, the formal undertaking by the said Office or organisation to apply and observe all the common rules of international search.

(c) The Regulations prescribe the minimum requirements, particularly as to manpower and documentation, which any Office or organization must satisfy before it can be appointed and must continue to satisfy while it remains appointed.

(d) Appointment shall be for a fixed period of time and may be extended for further periods.

(e) Before the Assembly makes a decision on the appointment of any national Office or intergovernmental organization, or on the extension of its appointment, or before it allows any such appointment to lapse, the Assembly shall hear the interested Office or organization and seek the advice of the Committee for Technical Cooperation referred to in Article 56 once that Committee has been established.

Article 17. Procedure before the International Searching Authority

(1) Procedure before the International Searching Authority shall be governed by the provisions of this Treaty, the Regulations, and the agreement which the International Bureau shall conclude, subject to this Treaty and the Regulations, with the said Authority.

(2)(a) If the International Searching Authority considers
(i) that the international application relates to a subject matter which the International Searching Authority is not required, under the Regulations, to search, and in the particular case decides not to search, or
(ii) that the description, the claims, or the drawings, fail to comply with the prescribed requirements to such an extent that a meaningful search could not be carried out, the said Authority shall so declare and shall notify the applicant and the International Bureau that no international search report will be established.

(b) If any of the situations referred to in subparagraph (a) is found to exist in connection with certain claims only, the international search report shall so indicate in respect of such claims, whereas, for the other claims, the said report shall be established as provided in Article 18.

(3)(a) If the International Searching Authority considers that the international application does not comply with the requirement of unity of invention as set forth in the Regulations, it shall invite the applicant to pay additional fees. The International Searching Authority shall establish the international search report on those parts of the international application which relate to the invention first mentioned in the claims (“main invention”) and, provided the required additional fees have been paid within the prescribed time limit, on those parts of the international application which relate to inventions in respect of which the said fees were paid.

(b) The national law of any designated State may provide that, where the national Office of that State finds the invitation, referred to in subparagraph (a), of the International Searching Authority justified and where the applicant has not paid all additional fees, those parts of the international application which consequently have not been searched shall, as far as effects in that State are concerned, be considered withdrawn unless a special fee is paid by the applicant to the national Office of that State.

Article 18. The International Search Report

(1) The international search report shall be established within the prescribed time limit and in the prescribed form.

(2) The international search report shall, as soon as it has been established, be transmitted by the International Searching Authority to the applicant and the International Bureau.

(3) The international search report or the declaration referred to in Article 17(2)(a) shall be translated as provided in the Regulations. The translations shall be prepared by or under the responsibility of the International Bureau.

Article 19. Amendment of the Claims before the International Bureau

(1) The applicant shall, after having received the international search report, be entitled to one opportunity to amend the claims of the international application by filing amendments with the International Bureau within the prescribed time limit. He may, at the same time, file a brief statement, as provided in the Regulations, explaining the amendments and indicating any impact that such amendments might have on the description and the drawings.

(2) The amendments shall not go beyond the disclosure in the international application as filed.

(3) If the national law of any designated State permits amendments to go beyond the said disclosure, failure to comply with paragraph (2) shall have no consequence in that State.

Article 20. Communication to Designated Offices

(1)(a) The international application, together with the international search report (including any indication referred to in Article 17(2)(b)) or the declaration referred to in Article 17(2)(a), shall be communicated to each designated Office, as provided in the Regulations, unless the designated Office waives such requirement in its entirety or in part.

(b) The communication shall include the translation (as prescribed) of the said report or declaration.

(2) If the claims have been amended by virtue of Article 19(1), the communication shall either contain the full text of the claims both as filed and as amended or shall contain the full text of the claims as filed and specify the amendments, and shall include the statement, if any, referred to in Article 19(1).

(3) At the request of the designated Office or the applicant, the International Searching Authority shall send to the said Office or the applicant, respectively, copies of the documents cited in the international search report, as provided in the Regulations.

Article 21. International Publication

(1) The International Bureau shall publish international applications.

(2)(a) Subject to the exceptions provided for in subparagraph (b) and in Article 64(3), the international publication of the international application shall be effected promptly after the expiration of 18 months from the priority date of that application.

(b) The applicant may ask the International Bureau to publish his international application any time before the expiration of he time limit referred to in subparagraph (a). The International Bureau shall proceed accordingly, as provided in the Regulations.

(3) The international search report or the declaration referred to in Article 17(2)(a) shall be published as prescribed in the Regulations.

(4) The language and form of the international publication and other details are governed by the Regulations.

(5) There shall be no international publication if the international application is withdrawn or is considered withdrawn before the technical preparations for publication have been completed.

(6) If the international application contains expressions or drawings which, in the opinion of the International Bureau, are contrary to morality or public order, or if, in its opinion, the international application contains disparaging statements as defined in the Regulations, it may omit such expressions, drawings, and statements from its publications, indicating the place and number of words or drawings omitted, and furnishing, upon request, individual copies of the passages omitted.

Article 22. Copy, Translation, and Fee, to Designated Offices

(1) The applicant shall furnish a copy of the international application (unless the communication provided for in Article 20 has already taken place) and a translation thereof (as prescribed), and pay the national fee (if any), to each designated Office, not later than at the expiration of 20 months from the priority date. Where the national law of the designated State requires the indication of the name of and other prescribed data concerning the inventor but allows that these indications be furnished at a time later than that of the filing of a national application, the applicant shall, unless they were contained in the request, furnish the said indications to the national Office of or acting for the State not later than at the expiration of 20 months from the priority date.

(2) Where the International Searching Authority makes a declaration, under Article 17(2)(a), that no international search report will be established, the time limit for performing the acts referred to in paragraph (1) of this Article shall be the same as that provided for in paragraph (1).

(3) Any national law may, for performing the acts referred to in paragraphs (1) or (2), fix time limits which expire later than the time limit provided for in those paragraphs.

Article 23. Delaying of National Procedure

(1) No designated Office shall process or examine the international application prior to the expiration of the applicable time limit under Article 22.

(2) Notwithstanding the provisions of paragraph (1), any designated Office may, on the express request of the applicant, process or examine the international application at any time.

Article 24. Possible Loss of Effect in Designated States

(1) Subject, in case (ii) below, to the provisions of Article 25, the effect of the international application provided for in Article 11(3) shall cease in any designated State with the same consequences as the withdrawal of any national application in that State:
(i) if the applicant withdraws his international application or the designation of that State;
(ii) if the international application is considered withdrawn by virtue of Articles 12(3), 14(1)(b), 14(3)(a), or 14(4), or if the designation of that State is considered withdrawn by virtue of Article 14(3)(b);
(iii) if the applicant fails to perform the acts referred to in Article 22 within the applicable time limit.

(2) Notwithstanding the provisions of paragraph (1), any designated Office may maintain the effect provided for in Article 11(3) even where such effect is not required to be maintained by virtue of Article 25(2).

Article 25. Review by Designated Offices

(1)(a) Where the receiving Office has refused to accord an international filing date or has declared that the international application is considered withdrawn, or where the International Bureau has made a finding under Article 12(3), the International Bureau shall promptly send, at the request of the applicant, copies of any document in the file to any of the designated Offices named by the applicant.

(b) Where the receiving Office has declared that the designation of any given State is considered withdrawn, the International Bureau shall promptly send, at the request of the applicant, copies of any document in the file to the national Office or such State.

(c) The request under subparagraphs (a) or (b) shall be presented within the prescribed time limit.

(2)(a) Subject to the provisions of subparagraph (b), each designated Office shall, provided that the national fee (if any) has been paid and the appropriate translation (as prescribed) has been furnished within the prescribed time limit, decide whether the refusal, declaration, or finding, referred to in paragraph (1) was justified under the provisions of this Treaty and the Regulations, and, if it finds that the refusal or declaration was the result of an error or omission on the part of the receiving Office or that the finding was the result of an error or omission on the part of the International Bureau, it shall, as far as effects in the State of the designated Office are concerned, treat the international application as if such error or omission had not occurred.

(b) Where the record copy has reached the International Bureau after the expiration of the time limit prescribed under Article 12(3) on account of any error or omission on the part of the applicant, the provisions of subparagraph (a) shall apply only under the circumstances referred to in Article 48(2).

Article 26. Opportunity to Correct before Designated Offices

No designated Office shall reject an international application on the grounds of non-compliance with the requirements of this Treaty and the Regulations without first giving the applicant the opportunity to correct the said application to the extent and according to the procedure provided by the national law for the same or comparable situations in respect of national applications.

Article 27. National Requirements

(1) No national law shall require compliance with requirements relating to the form or contents of the international application different from or additional to those which are provided for in this Treaty and the Regulations.

(2) The provisions of paragraph (1) neither affect the application of the provisions of Article 7(2) nor preclude any national law from requiring, once the processing of the international application has started in the designated Office, the furnishing:
(i) when the applicant is a legal entity, of the name of an officer entitled to represent such legal entity,
(ii) of documents not part of the international application but which constitute proof of allegations or statements made in that application, including the confirmation of the international application by the signature of the applicant when that application, as filed, was signed by his representative or agent.

(3) Where the applicant, for the purposes of any designated State, is not qualified according to the national law of that State to file a national application because he is not the inventor, the international application may be rejected by the designated Office.

(4) Where the national law provides, in respect of the form or contents of national applications, for requirements which, form the viewpoint of applicants, are more favourable than the requirements provided for by this Treaty and the Regulations in respect of international applications, the national Office, the courts and any other competent organs of or acting for the designated State may apply the former requirements, instead of the latter requirements, to international applications, except where the applicant insists that the requirements provided for by this Treaty and the Regulations be applied to this international application.

(5) Nothing in this Treaty and the Regulations is intended to be construed as prescribing anything that would limit the freedom of each Contracting State to prescribe such substantive conditions of patentability as it desires. In particular, any provision in this Treaty and the Regulations concerning the definition of prior art is exclusively for the purposes of the international procedure and, consequently, any Contracting State is free to apply, when determining the patentability of an invention claimed in an international application, the criteria of its national law in respect of prior art and other conditions of patentability not constituting requirements as to the form and contents of applications.

(6) The national law may require that the applicant furnish evidence in respect of any substantive condition of patentability prescribed by such law.

(7) Any receiving Office or, once the processing of the international application has started in the designated Office, that Office may apply the national law as far as it relates to any requirement that the applicant be represented by an agent having the right to represent applicants before the said Office and/or that the applicant have an address in the designated State for the purpose of receiving notifications.

(8) Nothing in this Treaty and the Regulations is intended to be construed as limiting the freedom of any Contracting State to apply measures deemed necessary for the preservation of its national security or to limit, for the protection of the general economic interests of that State, the right of its own residents or nationals to file international applications.

Article 28. Amendment of the Claims, the Description, and the Drawings, before Designated Offices

(1) The applicant shall be given the opportunity to amend the claims, the description, and the drawings, before each designated Office within the prescribed time limit. No designated Office shall grant a patent, or refuse the grant of a patent, before such time limit has expired except with the express consent of the applicant.

(2) The amendments shall not go beyond the disclosure in the international application as filed unless the national law of the designated State permits them to go beyond the said disclosure.

(3) The amendments shall be in accordance with the national law of the designated State in all respects not provided for in this Treaty and the Regulations.

(4) Where the designated Office requires a translation of the international application, the amendments shall be in the language of the translation.

Article 29. Effects of the International Publication

(1) As far as the protection of any rights of the applicant in a designated State is concerned, the effects, in that State, of the international publication of an international application shall, subject to the provisions of paragraphs (2) to (4), be the same as those which the national law of the designated State provides for the compulsory national publication of unexamined national applications as such.

(2) If the language in which the international publication has been effected is different from the language in which publications under the national law are effected in the designated State, the said national law may provide that the effects provided for in paragraph (1) shall be applicable only from such time as:
(i) a translation into the latter language has been published as provided by the national law, or
(ii) a translation into the latter language has been made available to the public, by laying open for public inspection as provided by the national law, or
(iii) a translation into the latter language has been transmitted by the applicant to the actual or prospective unauthorized user of the invention claimed in the international application, or
(iv) both the acts described in (i) and (iii), or both the acts described in (ii) and (iii), have taken place.

(3) The national law of any designated State may provide that, where the international publication has been effected, on the request of the applicant, before the expiration of 18 months from the priority date, the effects provided for in paragraph (1) shall be applicable only from the expiration of 18 months from the priority date.

(4) The national law of any designated State may provide that the effects provided for in paragraph (1) shall be applicable only from the date on which a copy of the international application as published under Article 21 has been received in the national Office of or acting for such State. The said Office shall publish the date of receipt in its gazette as soon as possible.

Article 30. Confidential Nature of the International Application

(1)(a) Subject to the provisions of subparagraph (b), the International Bureau and the International Searching Authorities shall not allow access by any person or authority to the international application before the international publication of that application, unless requested or authorized by the applicant.

(b) The provisions of subparagraph (a) shall not apply to any transmittal to the competent International Searching Authority, to transmittals provided for under Article 13, and to communications provided for under Article 20.

(2)(a) No national Office shall allow access to the international application by third parties, unless requested or authorised by the applicant, before the earliest of the following dates:
(i) date of the international publication of the international application,
(ii) date of the receipt of the communication of the international application under Article 20,
(iii) date of the receipt of a copy of the international application under Article 22.

(b) The provisions of subparagraph (a) shall not prevent any national Office from informing third parties that it has been designated, or from publishing that fact. Such information or publication may, however, contain only the following data: identification of the receiving Office, name of the applicant, international filing date, international application number, and title of the invention.

(c) The provisions of subparagraph (a) shall not prevent any designated Office from allowing access to the international application for the purposes of the judicial authorities.

(3) The provisions of paragraph (2)(a) shall apply to any receiving Office except as far as transmittals provided for under Article 12(1) are concerned.

(4) For the purposes of this Article, the term “access” covers any means by which third parties may acquire cognizance, including individual communication and general publication, provided, however, that no national Office shall generally publish an international application or its translation before the international publication or, if international publication has not taken place by the expiration of 20 months from the priority date, before the expiration of 20 months from he said priority date.

Chapter II
INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION

Article 31. Demand for International Preliminary Examination

(1) On the demand of the applicant, his international application shall be the subject of an international preliminary examination as provided in the following provisions and the Regulations.

(2)(a) Any applicant who is a resident or national, as defined in the Regulations, of a Contracting State bound by Chapter II, and whose international application has been filed with the receiving Office of or acting for such State, may make a demand for international preliminary examination.

(b) The Assembly may decide to allow persons entitled to file international applications to make a demand for international preliminary examination even if they are residents or nationals of a State not party to this Treaty or not bound by Chapter II.

(3) The demand for international preliminary examination shall be made separately from the international application. The demand shall contain the prescribed particulars and shall be in the prescribed language and form.

(4)(a) The demand shall indicate the Contracting State or States in which the applicant intends to use the results of the international preliminary examination (“elected States”). Additional Contracting States may be elected later. Election may relate only to Contracting States already designated under Article 4.

(b) Applicants referred to in paragraph (2)(a) may elect any Contracting State bound by Chapter II. Applicants referred to in paragraph (2)(b) may elect only such Contracting States bound by Chapter II as have declared that they are prepared to be elected by such applicants.

(5) The demand shall be subject to the payment of the prescribed fees within the prescribed time limit.

(6)(a) The demand shall be submitted to the competent International Preliminary Examining Authority referred to in Article 32.

(b) Any later election shall be submitted to the International Bureau.

(7) Each elected Office shall be notified of its election.

Article 32. The International Preliminary Examining Authority

(1) International preliminary examination shall be carried out by the International Preliminary Examining Authority.

(2) In the case of demands referred to in Article 31(2)(a), the receiving Office, and, in the case of demands referred to in Article 31(2)(b), the Assembly, shall, in accordance with the applicable agreement between the interested International Preliminary Examining Authority or Authorities and the International Bureau, specify the International Preliminary Examining Authority or Authorities competent for the preliminary examination.

(3) The provisions of Article 16(3) shall apply, mutatis mutandis, in respect or International Preliminary Examining Authorities.

Article 33. The International Preliminary Examination

(1) The objective of the international preliminary examination is to formulate a preliminary and non-binding opinion on the questions whether the claimed invention appears to be novel, to involve an inventive step (to be non-obvious), and to be industrially applicable.

(2) For the purposes of the international preliminary examination, a claimed invention shall be considered novel if it is not anticipated by the prior art as defined in the Regulations.

(3) For the Purposes of the international preliminary examination, a claimed invention shall be considered to involve an inventive step if, having regard to the prior art as defined in the Regulations, it is not, at the prescribed relevant date, obvious to a person skilled in the art.

(4) For the purposes of the international preliminary examination, a claimed invention shall be considered industrially applicable if, according to its nature, it can be made or used (in the technological sense) in any kind of industry. “Industry” shall be understood in its broadest sense, as in the Paris Convention for the Protection of Industrial Property.

(5) The criteria described above merely serve the purposes of international preliminary examination. Any Contracting State may apply additional or different criteria for the purpose of deciding whether, in that State, the claimed invention is patentable or not.

(6) The international preliminary examination shall take into consideration all the documents cited in the international search report. It may take into consideration any additional documents considered to be relevant in the particular case.

Article 34. Procedure before the International Preliminary Examining Authority

(1) Procedure before the International Preliminary Examining Authority shall be governed by the provisions of this Treaty, the Regulations, and the agreement which the International Bureau shall conclude, subject to this Treaty and the Regulations, with the said Authority.

(2)(a) The applicant shall have a right to communicate orally and in writing with the International Preliminary Examining Authority.

(b) The applicant shall have a right to amend the claims, the description, and the drawings, in the prescribed manner and within the prescribed time limit, before the international preliminary examination report is established. The amendment shall not go beyond the disclosure in the international application as filed.

(c) The applicant shall receive at least one written opinion from the International Preliminary Examining Authority unless such Authority considers that all of the following conditions are fulfilled:
(i) the invention satisfies the criteria set forth in Article 33(1),
(ii) the international application complies with the requirements of this Treaty and the Regulations in so far as checked by that Authority,
(iii) no observations are intended to be made under Article 35(2), last sentence.

(d) The applicant may respond to the written opinion.

(3)(a) If the International Preliminary Examining Authority considers that the international application does not comply with the requirement of unity of invention as set forth in the Regulations, it may invite the applicant, at his option, to restrict the claims so as to comply with the requirement or to pay additional fees.

(b) The national law of any elected State may provide that, where the applicant chooses to restrict the claims under subparagraph (a), those parts of the international application which, as a consequence of the restriction, are not to be the subject of international preliminary examination shall, as far as effects in that State are concerned, be considered withdrawn unless a special fee is paid by the applicant to the national Office of that State.

(c) If the applicant does not comply with the invitation referred to in subparagraph (a) within the prescribed time limit, the International Preliminary Examining Authority shall establish an international preliminary examination report on those parts of the international application which relate to what appears to be the main invention and shall indicate the relevant facts in the said report. The national law of any elected State may provide that, where its national Office finds the invitation of the International Preliminary Examining Authority justified, those parts of the international application which do not relate to the main invention shall, as far as effects in that State are concerned, be considered withdrawn unless a special fee is paid by the applicant to that Office.

(4)(a) If the international Preliminary Examining Authority considers
(i) that the international application relates to a subject matter on which the International Preliminary Examining Authority is not required, under the Regulations, to carry out an international preliminary examination, and in the particular case decides not to carry out such examination, or
(ii) that the description, the claims, or the drawings, are so unclear, or the claims are so inadequately supported by the description, that no meaningful opinion can be formed on the novelty, inventive step (non-obviousness), or industrial applicability, of the claimed invention, the said Authority shall not go into the questions referred to in Article 33(1) and shall inform the applicant of this opinion and the reasons therefor.

(b) If any of the situations referred to in subparagraph (a) is found to exist in, or in connection with, certain claims only, the provisions of that subparagraph shall apply only to the said claims.

Article 35. The International Preliminary Examination Report

(1) The international preliminary examination report shall be established within the prescribed time limit and in the prescribed form.

(2) The international preliminary examination report shall not contain any statement on the question whether the claimed invention is or seems to be patentable or unpatentable according to any national law. It shall state, subject to the provisions of paragraph (3), in relation to each claim, whether the claim appears to satisfy the criteria of novelty, inventive step (non-obviousness), and industrial applicability, as defined for the purposes of the international preliminary examination in Article 33(1) to (4). The statement shall be accompanied by the citation of the documents believed to support the stated conclusion with such explanations as the circumstances of the case may require. The statement shall also be accompanied by such other observations as the Regulations provide for.

(3)(a) If, at the time of establishing the international preliminary examination report, the International Preliminary Examining Authority considers that any of the situations referred to in Article 34(4)(a) exists, that report shall state this opinion and the reasons therefor. It shall not contain any statement as provided in paragraph (2).

(b) If a situation under Article 34(4)(b) is found to exists, the international preliminary examination report shall, in relation to the claims in question, contain the statement as provided in subparagraph (a), whereas, in relation to the other claim, it shall contain the statement as provided in paragraph (2).

Article 36. Transmittal, Translation, and Communication, of the International Preliminary Examination Report

(1) The international preliminary examination report, together with the prescribed annexes, shall be transmitted to the applicant and to the International Bureau.

(2)(a) The international preliminary examination report and its annexes shall be translated into the prescribed languages.

(b) Any translation of the said report shall be prepared by or under the responsibility of the International Bureau, whereas any translation of the said annexes shall be prepared by the applicant.

(3)(a) The international preliminary examination report, together with its translation (as prescribed) and its annexes (in the original language), shall be communicated by the International Bureau to each elected Office.

(b) The prescribed translation of the annexes shall be transmitted within the prescribed time limit by the applicant to the elected Office.

(4) The provisions of Article 20(3) shall apply, mutatis mutandis, to copies of any document which is cited in the international preliminary examination report and which was not cited in the international search report.

Article 37. Withdrawal of Demand or Election

(1) The applicant may withdraw any or all elections.

(2) If the election of all elected States is withdrawn, the demand shall be considered withdrawn.

(3)(a) Any withdrawal shall be notified to the International Bureau.

(b) The elected Offices concerned and the International Preliminary Examining Authority concerned shall be notified accordingly by the International Bureau.

(4)(a) Subject to the provisions of subparagraph (b), withdrawal of the demand or of the election of a Contracting State shall, unless the national law of that State provides otherwise, be considered to be withdrawal of the international application as far as that State is concerned.

(b) Withdrawal of the demand or of the election shall not be considered to be withdrawal of the international application if such withdrawal is effected prior to the expiration of the applicable time limit under Article 22; however, any Contracting State may provide in its national law that the aforesaid shall apply only if its national Office has received, within the said time limit, a copy of the international application, together with a translation (as prescribed), and the national fee.

Article 38. Confidential Nature of the International Preliminary Examination

(1) Neither the International Bureau nor the International Preliminary Examining Authority shall, unless requested or authorized by the applicant, allow access within the meaning, and with the proviso, of Article 30(4) to the file of the international preliminary examination by any person or authority at any time, except by the elected Offices once the international preliminary examination report ha been established.

(2) Subject to the provisions of paragraph (1) and Articles 36(1) and (3) and 37(3)(b), neither the International Bureau nor the International Preliminary Examining Authority shall, unless requested or authorized by the applicant, give information on the issuance of non-issuance of an international preliminary, examination report and on the withdrawal or nonwithdrawal of the demand or of any election.

Article 39. Copy, Translation, and Fee, to Elected Offices

(1)(a) If the election of any Contracting State has been effected prior to the expiration of the 19th month from the priority date, the provisions of Article 22 shall not apply to such State and the applicant shall furnish a copy of the international application (unless the communication under Article 20 has already taken place) and a translation thereof (as prescribed), and pay the national fee (if any), to each elected Office not later than at the expiration of 30 months from the priority date.

(b) Any national law may, for performing the acts referred to in subparagraph (a), fix time limits which expire later than the time limit provided for in that subparagraph.

(2) The effect provided for in Article 11(3) shall cease in the elected State with the same consequences as the withdrawal of any national application in that State if the applicant fails to perform the acts referred to in paragraph (1)(a) within the time limit applicable under paragraph (1)(a) or (b).

(3) Any elected Office may maintain the effect provided for in Article 11(3) even where the applicant does not comply with the requirements provided for in paragraph (1)(a) or (b).

Article 40. Delaying of National Examination and Other Processing

(1) If the election of any Contracting State has been effected prior to the expiration of the 19th month from the priority date, the provisions of Article 23 shall not apply to such State and the national Office of or acting for that State shall not proceed, subject to the provisions of paragraph (2), to the examination and other processing of the international application prior to the expiration of the applicable time limit under Article 39.

(2) Notwithstanding the provisions of paragraph (1), any elected Office may, on the express request of the applicant, proceed to the examination and other processing of the international application at any time.

Article 41. Amendment of the Claims, the Description, and the Drawings, before Elected Offices

(1) The applicant shall be given the opportunity to amend the claims, the description, and the drawings, before each elected Office within the prescribed time limit. No elected Office shall grant a patent, or refuse the grant of a patent, before such time limit has expired, except with the express consent of the applicant.

(2) The amendments shall not go beyond the disclosure in the international application as filed, unless the national law of the elected State permits them to go beyond the said disclosure.

(3) The amendments shall be in accordance with the national law of the elected State in all respects not provided for in this Treaty and the Regulations.

(4) Where an elected Office requires a translation of the international application, the amendments shall be in the language of the translation.

Article 42. Results of National Examination in Elected Offices

No elected Office receiving the international preliminary examination report may require that the applicant furnish copies, or information on the contents, of any papers connected with the examination relating to the same international application in any other elected Office.

Chapter III
COMMON PROVISIONS

Article 43. Seeking Certain Kinds of Protection

In respect of any designated or elected State whose law provides for the grant of inventors’ certificates, utility certificates, utility models, patents or certificates of addition, inventors’ certificates of addition, or utility certificates of addition, the applicant may indicate, as prescribed in the Regulations, that his international application is for the grant, as far as that State is concerned, of an inventor’s certificate, a utility certificate, or a utility model, rather than a patent, or that it is for the grant of a patent or certificate of addition, an inventor’s certificate of addition, or a utility certificate of addition, and the ensuing effect shall be governed by the applicant’s choice. For the purposes of this Article and any Rule thereunder, Article 2(ii) shall not apply.

Article 44. Seeking Two Kinds of Protection

In respect of any designated or elected State whose law permits an application, while being for the grant of a patent or one of the other kinds of protection referred to in Article 43, to be also for the grant of another of the said kinds of protection, the applicant may indicate, as prescribed in the Regulations, the two kinds of protection he is seeking, and the ensuing effect shall be governed by the applicant’s indications. For the purposes of this Article, Article 2(ii) shall not apply.

Article 45. Regional Patent Treaties

(1) Any treaty providing for the grant of regional patents (“regional patent treaty”), and giving to all persons who, according to Article 9, are entitled to file international applications the right to file applications for such patents, may provide that international applications designating or electing a State party to both the regional patent treaty and the present Treaty may be filed as applications for such patents.

(2) The national law of the said designated or elected State may provide that any designation or election of such State in the international application shall have the effect of an indication of the wish to obtain a regional patent under the regional patent treaty.

Article 46. Incorrect Translation of the International Application

If, because of an incorrect translation of the international application, the scope of any patent granted on that application exceeds the scope of the international application in its original language, the competent authorities of the Contracting State concerned may accordingly and retroactively limit the scope of the patent, and declare it null and void to the extent that its scope has exceeded the scope of the international application in its original language.

Article 47. Time Limits

(1) The details for computing time limits referred to in this Treaty are governed by the Regulations.

(2)(a) All time limits fixed in Chapters I and II of this Treaty may, outside any revision under Article 60, be modified by a decision of the Contracting States.

(b) Such decisions shall be made in the Assembly or through voting by correspondence and must be unanimous.

(c) The details of the procedure are governed by the Regulations.

Article 48. Delay in Meeting Certain Time Limits

(1) Where any time limit fixed in this Treaty or the Regulations is not met because of interruption in the mail service or unavoidable loss or delay in the mail, the time limit shall be deemed to be met in the cases and subject to the proof and other conditions prescribed in the Regulations.

(2)(a) Any Contracting State shall, as far as that State is concerned, excuse, for reasons admitted under its national law, any delay in meeting any time limit.

(b) Any Contracting State may, as far as that State is concerned, excuse, for reasons other than those referred to in subparagraph (a), any delay in meeting any time limit.

Article 49. Right to Practice before International Authorities

Any attorney, patent agent, or other person, having the right to practice before the national Office with which the international application was filed, shall be entitled to practice before the International Bureau and the competent International Searching Authority and competent International Preliminary Examining Authority in respect of that application.

Chapter IV
TECHNICAL SERVICES

Article 50. Patent Information Services

(1) The International Bureau may furnish services by providing technical and any other pertinent information available to it on the basis of published documents, primarily patents and published applications (referred to in this Article as “the information services”).

(2) The International Bureau may provide these information services either directly or through one or more International Searching Authorities or other national or international specialized institutions, with which the International Bureau may reach agreement.

(3) The information services shall be operated in a way particularly facilitating the acquisition by Contracting States which are developing countries of technical knowledge and technology, including available published know-how.

(4) The information services shall be available to Governments of Contracting States and their nationals and residents. The Assembly may decide to make these services available also to others.

(5)(a) Any service to Governments of Contracting States shall be furnished at cost, provided that, when the Government is that of a Contracting State which is a developing country, the service shall be furnished below cost if the difference can be covered from profit made on services furnished to others than Governments of Contracting States or from the sources referred to in Article 51(4).

(b) The cost referred to in subparagraph (a) is to be understood as cost over and above costs normally incident to the performance of the services of a national Office or the obligations of an International Searching Authority.

(6) The details concerning the implementation of the provisions of this Article shall be governed by decisions of the Assembly and, within the limits to be fixed by the Assembly, such working groups as the Assembly may set up for that purpose.

(7) The Assembly shall, when it considers it necessary, recommend methods of providing financing supplementary to those referred to in paragraph (5).

Article 51. Technical Assistance

(1) The Assembly shall establish a Committee for Technical Assistance (referred to in this Article as “the Committee”).

(2)(a) The members of the Committee shall be elected among the Contracting States, with due regard to the representation of developing countries.

(b) The Director General shall, on his own initiative or at the request of the Committee, invite representatives of intergovernmental organizations concerned with technical assistance to developing countries to participate in the work of the Committee.

(3)(a) The task of the Committee shall be to organize and supervise technical assistance for Contracting States which are developing countries in developing their patent systems individually or on a regional basis.

(b) The technical assistance shall comprise, among other things, the training of specialists, the loaning of experts, and the supply of equipment both for demonstration and for operational purposes.

(4) The International Bureau shall seek to enter into agreement, on the one hand, with international financing organizations and intergovernmental organizations, particularly the United Nations, the agencies of the United Nations, and the Specialized Agencies connected with the United Nations concerned with technical assistance, and, on the other hand, with the Governments of the States receiving the technical assistance, for the financing of projects pursuant to this Article.

(5) The details concerning the implementation of the provisions of this Article shall be governed by decisions of the Assembly and, within the limits to be fixed by the Assembly, such working groups as the Assembly may set up for that purpose.

Article 52. Relations with Other Provisions of the Treaty

Nothing in this Chapter shall affect the financial provisions contained in any other Chapter of this Treaty. Such provisions are not applicable to the present Chapter or to its implementation.

Chapter V
ADMINISTRATIVE PROVISIONS

Article 53. Assembly

(1)(a) The Assembly shall, subject to Article 57(8), consist of the Contracting States.

(b) The Government of each Contracting State shall be represented by one delegate, who may be assisted by alternate delegates, advisors, and experts.

(2)(a) The Assembly shall:
(i) deal with all matters concerning the maintenance and development of the Union and the implementation of this Treaty;
(ii) perform such tasks as are specifically assigned to it under other provisions of this Treaty;
(iii) give directions to the International Bureau concerning the preparation for revision conferences;
(iv) review and approve the reports and activities of the Director General concerning the Union, and give him all necessary instructions concerning matters within the competence of the Union;
(v) review and approve the reports and activities of the Executive Committee established under paragraph (9), and give instructions to such Committee;
(vi) determine the program and adopt the triennial budget of the Union, and approve its final accounts;
(vii) adopt the financial regulations of the Union;
(viii) establish such committees and working groups as it deems appropriate to achieve the objectives of the Union;
(ix) determine which States other than Contracting States and, subject to the provisions of paragraph (8), which intergovernmental and international non-governmental organizations shall be admitted to its meetings as observers;
(x) take any other appropriate action designed to further the objectives of the Union and perform such other functions as are appropriate under this Treaty.

(b) With respect to matters which are of interest also to other Unions administered by the Organization, the Assembly shall make its decisions after having heard the advice of the Coordination Committee of the Organization.

(3) A delegate may represent, and vote in the name of, one State only.

(4) Each Contracting State shall have one vote.

(5)(a) One-half of the Contracting States shall constitute a quorum.

(b) In the absence of the quorum, the Assembly may make decisions but, with the exception of decisions concerning its own procedure, all such decisions shall take effect only if the quorum and the required majority are attained through voting by correspondence as provided in the Regulations.

(6)(a) Subject to the provisions of Articles 47(2)(b), 58(2)(b), 58(3) and 61(2)(b), the decisions of the Assembly shall require two-thirds of the votes cast.

(b) Abstentions shall not be considered as votes.

(7) In connection with matters of exclusive interest to States bound by Chapter II, any reference to Contracting States in paragraphs (4), (5), and (6), shall be considered as applying only to States bound by Chapter II.

(8) Any intergovernmental organization appointed as International Searching or Preliminary Examining Authority shall be admitted as observer to the Assembly.

(9) When the number of Contracting States exceeds forty, the Assembly shall establish an Executive Committee. Any reference to the Executive Committee in this Treaty and the Regulations shall be construed as references to such Committee once it has been established.

(10) Until the Executive Committee has been established, the Assembly shall approve, within the limits of the program and triennial budget, the annual programs and budgets prepared by the Director General.

(11)(a) The Assembly shall meet in every second calendar year in ordinary session upon convocation by the Director General and, in the absence of exceptional circumstances, during the same period and at the same place as the General Assembly of the Organization.

(b) The Assembly shall meet in extraordinary session upon convocation by the Director General, at the request of the Executive Committee, or at the request of one-fourth of the Contracting States.

(12) The Assembly shall adopt its own rules of procedure.

Article 54. Executive Committee

(1) When the Assembly has established an Executive Committee, that Committee shall be subject to the provisions set forth hereinafter.

(2)(a) The Executive Committee shall, subject to Article 57(8), consist of States elected by the Assembly from among States members of the Assembly.

(b) The Government of each State member of the Executive Committee shall be represented by one delegate, who may be assisted by alternate delegates, advisors, and experts.

(3) The number of States members of the Executive Committee shall correspond to one-fourth of the number of States members of the Assembly. In establishing the number or seats to be filled, remainders after division by four shall be disregarded.

(4) In electing the members of the Executive Committee, the Assembly shall have due regard to an equitable geographical distribution.

(5)(a) Each member of the Executive Committee shall serve from the close of the session of the Assembly which elected it to the close of the next ordinary session of the Assembly.

(b) Members of the Executive Committee may be re-elected but only up to a maximum of two-thirds of such members.

(c) The Assembly shall establish the details of the rules governing the election and possible re-election of the members of the Executive Committee.

(6)(a) The Executive Committee shall:
(i) prepare the draft agenda of she Assembly;
(ii) submit proposals to the Assembly in respect of the draft program and biennial budget of the Union prepared by the Director General;
(iii) [deleted]
(iv) submit, with appropriate comments, to the Assembly the periodical reports of the Director General and the yearly audit reports on the accounts;
(v) take all necessary measures to ensure the execution of the program of the Union by the Director General, in accordance with the decisions of the Assembly and having regard to circumstances arising between two ordinary sessions of the Assembly;
(vi) perform such other functions as are allocated to it under this Treaty.

(b) With respect to matters which are of interest also to other Unions administered by the Organization, the Executive Committee shall make its decisions after having heard the advice of the Coordination Committee of the Organization.

(7)(a) The Executive Committee shall meet once a year in ordinary session upon convocation by the Director General, preferably during the same period and at the same place as the Coordination Committee of the Organization.

(b) The Executive Committee shall meet in extraordinary session upon convocation by the Director General, either on his own initiative or at the request of its Chairman or one-fourth of its members.

(8)(a) Each State member of the Executive Committee shall have one vote.

(b) One-half of the members of the Executive Committee shall constitute a quorum.

(c) Decisions shall be made by a simple majority of the votes cast.

(d) Abstentions shall not be considered as votes.

(e) A delegate may represent, and vote in the name of, one State only.

(9) Contracting States not members of the Executive Committee shall be admitted to its meetings as observers, as well as any intergovernmental organization appointed as International Searching or Preliminary Examining Authority.

(10) The Executive Committee shall adopt its own rules of procedure.

Article 55. International Bureau

(1) Administrative tasks concerning the Union shall be performed by the International Bureau.

(2) The International Bureau shall provide the secretariat of the various organs of the Union.

(3) The Director General shall be the chief executive of the Union and shall represent the Union.

(4) The International Bureau shall publish a Gazette and other publications provided for by the Regulations or required by the Assembly.

(5) The Regulations shall specify the services that national Offices shall perform in order to assist the International Bureau and the International Searching and Preliminary Examining Authorities in carrying out their tasks under this Treaty.

(6) The Director General and any staff member designated by him shall participate, without the right to vote, in all meetings of the Assembly, the Executive Committee and any other committee or working group established under this Treaty or the Regulations. The Director General, or a staff member designated by him, shall be ex officio secretary of these bodies.

(7)(a) The International Bureau shall, in accordance with the directions of the Assembly and in cooperation with the Executive Committee, make the preparations for the revision conferences.

(b) The International Bureau may consult with intergovernmental and international non-governmental organizations concerning preparations for revision conferences.

(c) The Director General and persons designated by him shall take part, without the right to vote, in the discussions at revision conferences.

(8) The International Bureau shall carry out any other tasks assigned to it.

Article 56. Committee for Technical Cooperation

(1) The Assembly shall establish a Committee for Technical Cooperation (referred to in this Article as “the Committee”).

(2)(a) The Assembly shall determine the composition of the Committee and appoint its members, with due regard to an equitable representation of developing countries.

(b) The International Searching and Preliminary Examining Authorities shall be ex officio members of the Committee. In the case where such an Authority is the national Office of a Contracting State, that State shall not be additionally represented on the Committee.

(c) If the number of Contracting States so allows, the total number of members of the Committee shall be more than double the number of ex officio members.

(d) The Director General shall, on its own initiative or at the request of the Committee, invite representatives of interested organizations to participate in discussions of interest to them.

(3) The aim of the Committee shall be to contribute, by advice and recommendations:
(i) to the constant improvement of the services provided for under this Treaty,
(ii) to the securing, so long as there are several International Searching Authorities and several International Preliminary Examining Authorities, of the maximum degree of uniformity in their documentation and working methods and the maximum degree of uniformly high quality in their reports, and
(iii) on the initiative of the Assembly or the Executive Committee, to the solution of the technical problems specifically involved in the establishment of a single International Searching Authority.

(4) Any Contracting State and any interested international organization may approach the Committee in writing on questions which fall within the competence of the Committee.

(5) The Committee may address its advice and recommendations to the Director General or, through him, to the Assembly, the Executive Committee, all or some of the International Searching and Preliminary Examining Authorities, and all or some of the receiving Offices.

(6)(a) In any case, the Director General shall transmit to the Executive Committee the texts of all the advice and recommendations of the Committee. He may comment on such texts.

(b) The Executive Committee may express its views on any advice, recommendation, or other activity of the Committee, and may invite the Committee to study and report on questions falling within its competence. The Executive Committee may submit to the Assembly, with appropriate comments, the advice, recommendations and report of the Committee.

(7) Until the Executive Committee has been established, references in paragraph (6) to the Executive Committee shall be construed as references to the Assembly.

(8) The details of the procedure of the Committee shall be governed by the decisions of the Assembly.

Article 57. Finances

(1)(a) The Union shall have a budget.

(b) The budget of the Union shall include the income and expenses proper to the Union and its contribution to the budget of expenses common to the Unions administered by the Organization.

(c) Expenses not attributable exclusively to the Union but also to one or more other Unions administered by the Organization shall be considered as expenses common to the Unions. The share of the Union in such common expenses shall be in proportion to the interest the Union has in them.

(2) The budget of the Union shall be established with due regard to the requirements of coordination with the budgets of the other Unions administered by the Organization.

(3) Subject to the provisions of paragraph (5), the budget of the Union shall be financed from the following sources:
(i) fees and charges due for services rendered by the International Bureau in relation to the Union;
(ii) sale of, or royalties on, the publications of the International Bureau concerning the Union;
(iii) gifts, bequests, and subventions;
(iv) rents, interests, and other miscellaneous income.

(4) The amounts of fees and charges due to the International Bureau and the prices of its publications shall be so fixed that they should, under normal circumstances, be sufficient to cover all the expenses of the International Bureau connected with the administration of this Treaty.

(5)(a) Should any financial year close with a deficit, the Contracting States shall, subject to the provisions of subparagraphs (b) and (c), pay contributions to cover such deficit.

(b) The amount of the contribution of each Contracting State shall be decided by the Assembly with due regard to the number of international applications which has emanated from each of them in the relevant year.

(c) If other means of provisionally covering any deficit or any part thereof are secured, the Assembly may decide that such deficit be carried forward and that the Contracting States should not be asked to pay contributions.

(d) If the financial situation of the Union so permits, the Assembly may decide that any contributions paid under subparagraph (a) be reimbursed to the Contracting States which have paid them.

(e) A Contracting State which has not paid, within two years of the due date as established by the Assembly, its contribution under subparagraph (b) may not exercise its right to vote in any of the organs of the Union. However, any organ of the Union may allow such a State to continue to exercise its right to vote in that organ so long as it is satisfied that the delay in payment is due to exceptional and unavoidable circumstances.

(6) If the budget is not adopted before the beginning of a new financial period, it shall be at the same level as the budget of the previous year, as provided in the financial regulations.

(7)(a) The Union shall have a working capital fund which shall be constituted by a single payment made by each Contracting State. If the fund becomes insufficient, the Assembly shall arrange to increase it. If part of the fund is no longer needed, it shall be reimbursed.

(b) The amount of the initial payment of each Contracting State to the said fund or of its participation in the increase thereof shall be decided by the Assembly on the basis of principles similar to those provided for under paragraph (5)(b).

(c) The terms of payment shall be fixed by the Assembly on the proposal of the Director General and after it has heard the advice of the Coordination Committee of the Organization.

(d) Any reimbursement shall be proportionate to that amount paid by each Contracting State, taking into account the dates at which they were paid.

(8)(a) In the headquarters agreement concluded with the State on the territory of which the Organization has its headquarters, it shall be provided that whenever the working capital fund is insufficient, such State shall grant advances. The amount of these advances and the conditions on which they are granted shall be the subject of separate agreements, in each case, between such State and the Organization. As long as it remains under the obligation to grant advances, such State shall have an ex officio seat in the Assembly and on the Executive Committee.

(b) The State referred to in subparagraph (a) and to the Organization shall each have the right to denounce she obligation to grant advances, by written notification. Denunciation shall take effect three years after the end of the year in which it has been notified.

(9) The auditing of the accounts shall be effected by one or more of the Contracting States or by external auditors, as provided in the financial regulations. They shall be designated, with their agreement, by the Assembly.

Article 58. Regulations

(1) The Regulations annexed to this Treaty provide Rules:
(i) concerning matters in respect of which this Treaty expressly refers to the Regulations or expressly provides that they are or shall be prescribed,
(ii) concerning any administrative requirements, matters, or procedures,
(iii) concerning any details useful in the implementation of the provisions of this Treaty.

(2)(a) The Assembly may amend the Regulations.

(b) Subject to the provisions of paragraph (3), amendments shall require three-fourths of the votes cast.

(3)(a) The Regulations specify the Rules which may be amended
(i) only by unanimous consent, or
(ii) only if none of the Contracting States whose national Office acts as an International Searching or Preliminary Examining Authority dissents, and, where such Authority is an intergovernmental organization, if the Contracting State member of that organisation authorised for that purpose by the other member States within the competent body of such organisation does not dissent.

(b) Exclusion, for the future, of any such Rules from the applicable requirement shall require the fulfilment of the conditions referred to in subparagraph (a)(i) or (a)(ii), respectively.

(c) Exclusion, for the future, of any Rule in one or the other of she requirements referred to in subparagraph (a) shall require unanimous consent.

(4) The Regulations provide for the establishment, under the control of the Assembly, of Administrative Instructions by the Director General.

(5) In the case of conflict between the provisions of the Treaty and those of the Regulations, the provisions of the Treaty shall prevail.

Chapter VI
DISPUTES

Article 59. Disputes

Subject to Article 64(5), any dispute between two or more Contracting States concerning the interpretation or application of this Treaty or the Regulations, not settled by negotiation, may, by any one of the States concerned, be brought before the International Court of Justice by application in conformity with the Statute of the Court, unless the States concerned agree on some other method of settlement. The Contracting State bringing the dispute before the Court shall inform the International Bureau; the International Bureau shall bring the matter to the attention of the other Contracting States.

Chapter VII
REVISION AND AMENDMENT

Article 60. Revision of the Treaty

(1) This Treaty may be revised from time to time by a special conference of the Contracting States.

(2) The convocation of any revision conference shall be decided by the Assembly.

(3) Any intergovernmental organization appointed as International Searching or Preliminary Examining Authority shall be admitted as observer to any revision conference.

(4) Articles 53(5), (9) and (11), 54, 55(4) to (8), 56, and 57, may be amended either by a revision conference or according to the provisions of Article 61.

Article 61. Amendment of Certain Provisions of the Treaty

(1)(a) Proposals for the amendment of Articles 53(5), (9) and (11), 54, 55(4) to (8), 56, and 57, may be initiated by any State member of the Assembly, by the Executive Committee, or by the Director General.

(b) Such proposals shall be communicated by the Director General to the Contracting States at least six months in advance of their consideration by the Assembly.

(2)(a) Amendments to the Articles referred to in paragraph (1) shall be adopted by the Assembly.

(b) Adoption shall require three-fourths of the votes cast.

(3)(a) Any amendment to the Articles referred to in paragraph (1) shall enter into force one month after written notifications of acceptance, effected in accordance with their respective constitutional processes, have been received by the Director General from three-fourths of the States members of the Assembly at the time it adopted the amendment.

(b) Any amendment to the said Articles thus accepted shall bind all the States which are members of the Assembly at the time the amendment enters into force, provided that any amendment increasing the financial obligations of the Contracting States shall bind only those States which have notified their acceptance of such amendment.

(c) Any amendment accepted in accordance with the provisions of subparagraph (a) shall bind all States which become members of the Assembly after the date on which the amendment entered into force in accordance with the provisions of subparagraph (a).

Chapter VIII
FINAL PROVISIONS

Article 62. Becoming Party to the Treaty

(1) Any State member of the International Union for the Protection of Industrial Property may become party to this Treaty by:
(i) signature followed by the deposit of an instrument of ratification, or
(ii) deposit of an instrument of accession.

(2) Instruments of ratification or accession shall be deposited with the Director General.

(3) The provisions of Article 24 of the Stockholm Act of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property shall apply to this Treaty.

(4) Paragraph (3) shall in no way be understood as implying the recognition or tacit acceptance by a Contracting State of the factual situation concerning a territory to which this Treaty is made applicable by another Contracting State by virtue of the said paragraph.

Article 63. Entry into Force of the Treaty

(1)(a) Subject to the provisions of paragraph (3), this Treaty shall enter into force three months after eight States have deposited their instruments of ratification or accession, provided that at least four of those States each fulfill any of the following conditions:
(i) the number of applications filed in the State has exceeded 40,000 according to the most recent annual statistics published by the International Bureau,
(ii) the nationals or residents of the State have filed at least 1,000 applications in one foreign country according to the most recent annual statistics published by the International Bureau,
(iii) the national Office of the State has received at least 10,000 applications from nationals or residents of foreign countries according to the most recent annual statistics published by the International Bureau.

(b) For the purposes of this paragraph, the term “applications” does not include applications for utility models.

(2) Subject to the provisions of paragraph (3), any State which does not become party to this Treaty upon entry into force under paragraph (1) shall become bound by this Treaty three months after the date on which such State has deposited its instrument of ratification or accession.

(3) The provisions of Chapter II and the corresponding provisions of the Regulations annexed to this Treaty shall become applicable, however, only on the date on which three States each of which fulfill at least one of the three requirements specified in paragraph (1) have become party to this Treaty without declaring, as provided in Article 64(1), that they do not intend to be bound by the provisions of Chapter II. That date shall not, however, be prior to that of the initial entry into force under paragraph (1).

Article 64. Reservations

(1)(a) Any State may declare that it shall not be bound by the provisions of Chapter II.

(b) States making a declaration under subparagraph (a) shall not be bound by the provisions of Chapter II and the corresponding provisions of the Regulations.

(2)(a) Any State not having made a declaration under paragraph (1)(a) may declare that:
(i) it shall not be bound by the provisions of Article 39(1) with respect to the furnishing of a copy of the international application and a translation thereof (as prescribed),
(ii) the obligation to delay national processing, as provided for under Article 40, shall not prevent publication, by or through its national Office, of the international application or a translation thereof, it being understood, however, that it is not exempted from the limitations provided for in Articles 30 and 38.

(b) States making such a declaration shall be bound accordingly.

(3)(a) Any State may declare that, as far as it is concerned, international publication of international applications is not required.

(b) Where, at the expiration of 18 months from the priority date, the international application contains the designation only of such States as have made declarations under subparagraph (a), the international application shall not be published by virtue of Article 21(2).

(c) Where the provisions of subparagraph (b) apply, the international application shall nevertheless be published by the International Bureau.
(i) at the request of the applicant, as provided in the Regulations,
(ii) when a national application or a patent based on the international application is published by or on behalf of the national Office of any designated State having made a declaration under subparagraph (a), promptly after such publication but not before the expiration of 18 months from the priority date.

(4)(a) Any State whose national law provides for prior art effect of its patents as from a date before publication, but does not equate for prior art purposes the priority date claimed under the Paris Convention for the Protection of Industrial Property to the actual filing date in that State, may declare that the filing outside that State of an international application designating that State is not equated to an actual filing in that State for prior art purposes.

(b) Any State making a declaration under subparagraph (a) shall to that extent not be bound by the provisions of Article 11(3).

(c) Any State making a declaration under subparagraph (a) shall, at the same time, state in writing the date from which, and the conditions under which, the prior art effect of any international application designating that State becomes effective in that State. This statement may be modified at any time by notification addressed to the Director General.

(5) Each State may declare that it does not consider itself bound by Article 59. With regard to any dispute between any Contracting State having made such a declaration and any other Contracting State, the provisions of Article 59 shall not apply.

(6)(a) Any declaration made under this Article shall be made in writing. It may be made at the time of signing this Treaty, at the time of depositing the instrument of ratification or accession, or, except in the case referred to in paragraph (5), at any later time by notification addressed to the Director General. In the case of the said notification, the declaration shall take effect six months after the day on which the Director General has received the notification, and shall not affect international applications filed prior to the expiration of the said six-month period.

(b) Any declaration made under this Article may be withdrawn at any time by notification addressed to the Director General. Such withdrawal shall take effect three months after the day on which the Director General has received the notification and, in the case of the withdrawal of a declaration made under paragraph (3), shall not affect international applications filed prior to the expiration of the said three-month period.

(7) No reservations to this Treaty other than the reservations under paragraphs (1) to (5) are permitted.

Article 65. Gradual Application

(1) If the agreement with any International Searching or Preliminary Examining Authority provides, transitionally, for limits on the number or kind of international applications that such Authority undertakes to process, the Assembly shall adopt the measures necessary for the gradual application of this Treaty and the Regulations in respect of given categories of international applications. This provision shall also apply to requests for an international-type search under Article 15(5).

(2) The Assembly shall fix the dates from which, subject to the provision, of paragraph (1), international applications may be filed and demands for international preliminary examination may be submitted. Such dates shall not be later than six months after this Treaty has entered into force according to the provisions of Article 63(1), or after Chapter II has become applicable under Article 63(3), respectively.

Article 66. Denunciation

(1) Any Contracting State may denounce this Treaty by notification addressed to the Director General.

(2) Denunciation shall take effect six months after receipt of the said notification by the Director General. It shall not affect the effects of the international application in the denouncing State if the international application was filed, and, where the denouncing State has been elected, the election was made, prior to the expiration of the said six-month period.

Article 67. Signature and Languages

(1)(a) This Treaty shall be signed in a single original in the English and French languages, both texts being equally authentic.

(b) Official texts shall be established by the Director General, after consultation with the interested Governments, in the German, Japanese, Portuguese, Russian and Spanish languages, and such other languages as the Assembly may designate.

(2) This Treaty shall remain open for signature at Washington until December 31, 1970.

Article 68. Depositary Functions

(1) The original of this Treaty, when no longer open for signature, shall be deposited with the Director General.

(2) The Director General shall transmit two copies, certified by him, of this Treaty and the Regulations annexed hereto to the Governments of all States party to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property and, on request, to the Government of any other State.

(3) The Director General shall register this Treaty with the Secretariat of the United Nations.

(4) The Director General shall transmit two copies, certified by him, of any amendment to this Treaty and the Regulations to the Governments of all Contracting States and, request, to the Government of any other State.

Article 69. Notifications

The Director General shall notify the Governments of all States party to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property of:
(i) signatures under Article 62,
(ii) deposits of instruments of ratification or accession under Article 62,
(iii) the date or entry into force of this Treaty and the date from which Chapter II is applicable in accordance with Article 63(3),
(iv) any declarations made under Article 64(1) to (5),
(v) withdrawals of any declarations made under Article 64(6)(b),
(vi) denunciations received under Article 66, and
(vii) any declarations made under Article 31(4).Õiend
Akti metaandmed parandatud ja täiendatud; lisatud ingliskeelne tekst.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json