Teksti suurus:

Rahvusvahelisel maanteeveol töötava sõiduki meeskonna tööaja Euroopa kokkulepe (AETR)

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.10.1993
Avaldamismärge:RT II 1996, 30, 109

Rahvusvahelisel maanteeveol töötava sõiduki meeskonna tööaja Euroopa kokkulepe (AETR)

Vastu võetud 01.07.1970

Vabariigi Valitsuse 09.03.1993 määrus nr 61 kokkuleppega ühinemise kohta

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

AETR konsolideeritud versioon, mis koosneb algsest lepingust, 1.–4. muudatusest, mis jõustusid vastavalt 3. augustil 1983, 24. aprillil 1992, 28. veebruaril 1995 ja 27. veebruaril 2004, viiendast muudatusest, mis jõustus 16. juunil 2006, ning kuuendast, mis jõustus 20. septembril 2010


Mitteametlik tõlge

Lepingupooled,

soovides reisijate ja kaupade rahvusvaheliste maanteevedude arendamisele ja täiustamisele kaasa aidata,

olles veendunud vajaduses suurendada maanteeliikluse ohutust, reglementeerida mõningaid töötingimusi rahvusvahelistel maanteevedudel Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni põhimõtete kohaselt ja võtta ühiselt tarvitusele teatud abinõud sellise reglementeerimise täitmiseks,

on kokku leppinud alljärgnevas:

Artikkel 1. Definitsioonid

Käesolevas kokkuleppes tähendab:
(a) «sõiduk» igat mootorsõidukit või haagist; see termin hõlmab igat autorongi;
(b) «mootorsõiduk» igat iseliikuvat maanteesõidukit, mida tavaliselt kasutatakse inimeste või kaupade maanteeveoks või inimeste või kaupade veoks kasutatavate sõidukite pukseerimiseks teel; see termin ei hõlma põllumajandustraktoreid;
(c) «haagis» igat mootorsõiduki poolt veetavana kavandatud sõidukit, sealhulgas ka poolhaagist;
(d) «poolhaagis» igat haagist, mille ühendamine mootorsõidukiga on ette nähtud nii, et osa sellest toetub mootorsõidukile ning viimane kannab tunduva osa poolhaagise kaalust ja selle koorma kaalust;
(e) «autorong» kokku haagitud sõidukeid, mis osalevad maanteeliikluses ühe tervikuna;
(f) «lubatud maksimaalne kaal» koormatud sõiduki maksimaalset kaalu, mis on lubatud sõiduki registreerinud riigi pädeva asutuse poolt;
(g) «maanteevedu» üldiseks liikluseks avatud teedel reisijate või kaupadega koormatud sõiduki või tühja sõiduki igat reisi;
(h) «rahvusvaheline maanteevedu» mis tahes maanteevedu vähemalt ühe riigipiiri ületamisega;
(i) «regulaarne reisijatevedu» kindla sagedusega reisijate vedu täpselt määratud marsruudil ning reisijate pealetulek ja mahaminek toimub varem kindlaksmääratud peatustes.

Veoeeskirjad või neid asendavad dokumendid, mis on kinnitatud lepingupoolte pädevate asutuste poolt ja avaldatud vedajate poolt enne veo alustamist, määravad kindlaks veotingimused ja iseäranis veo sageduse, sõiduplaanid, tariifid ja veokohustuse, kui need tingimused ei ole kindlaks määratud mõne seaduse või eeskirjaga.

Olenemata sellest, kes on veo korraldaja, loetakse regulaarseks veoks ka teatud liiki reisijatevedu, mis ei ole üldkasutatav reisijatevedu, kui see vedu toimub käesolevate definitsioonide esimeses punktis kindlaks määratud tingimustel. Sellist vedu, eriti sellist mis näeb ette tööliste veo tööle ja tagasi või kooliõpilaste veo kooli ja tagasi, nimetatakse edaspidi regulaarseks eriveoks;

(j) «juht» tähendab igat isikut, kes juhib sõidukit kas või lühikest aega, olenemata sellest, kas ta töötab palgalisena või mitte, või on sõidukil selleks, et juhtida seda vajaduse korral;
(k) «meeskonnaliige» tähendab juhti või üht järgnevatest isikutest, olenemata sellest, kas ta töötab palgalisena või mitte:
     (i) juhi saatjat st. iga isikut, kes on juhiga kaasas, et abistada teda teatavate manöövrite tegemisel ja kes võtab tavaliselt aktiivselt osa veo-operatsioonidest ehkki ta ei ole juht käesoleva artikli punkti j tähenduses;
     (ii) konduktorit st. iga isikut, kes saadab reisijaid vedava sõiduki juhti ja vastutab eelkõige piletite või muude reisijatele selles sõidukis sõiduõigust andvate dokumentide väjaandmise või kontrollimise eest;
(l) «nädal» tähendab ajavahemikku esmaspäeval kella 00.00-st kuni pühapäeval kella 24.00-ni;
(m) «puhkeaeg» tähendab igat vähemalt ühe tunni pikkust katkestamatut ajavahemikku, mil juht võib oma aega vabalt kasutada.

Artikkel 2. Rakendusala

1. Käesolevat kokkulepet kohaldatakse iga lepingupoole territooriumil kõigil rahvusvahelistel vedudel, mida teostatakse nimetatud lepingupoole või mõne teise lepingupoole territooriumil registreeritud sõidukiga.

2. Kui aga
(a) rahvusvahelise maanteeveo ajal üks või mitu meeskonnaliiget ei lahku riigi territooriumilt, kus nad tavaliselt töötavad oma kutsealal, siis võib lepingupool sellel territooriumil mitte kohaldada meeskonnaliikme või meeskonnaliikmete suhtes käesoleva kokkuleppe sätteid;
(b) lepingupooled, kelle territooriumidel vedu toimub, ei lepi kokku teisiti, siis ei kohaldata käesolevat kokkulepet kaupade rahvusvahelisele maanteeveole, mida teostatakse:
     1. kaubaveosõidukiga, mille lubatud suurim kaal, kaasa arvatud haagis või poolhaagis, ei ületa 3,5 tonni;
     2. reisijateveosõidukiga, mis oma konstruktsiooni ja seadistuse tõttu on sobiv kuni üheksa inimese, kaasa arvatud juht, veoks;
     3. regulaarseks reisijateveoks kasutatava sõidukiga, kui nimetatud veomarsruut ei ületa 50 km;
     4. sõidukiga, mille lubatud suurim kiirus ei ületa 30 km/h;
     5. kaitsejõudude, tsiviilkaitse, tuletõrje ja ühiskondliku korrakaitse eest vastutavate asutuste poolt kasutatava või nende kontrolli all oleva sõidukiga;
     6. kanalisatsioonivõrkude, tulvavee tõrjeks, vee-, gaasi- ja elektrivõrkude teenindamiseks, maantee korrashoiuks ja järelevalveks, prügi äraveoks, telegraafi-telefoniteeninduseks, posti veoks, raadio- ja televisioonileviks ning raadio- ja televisioonisaatjate ja -vastuvõtjate avastamiseks kasutatava sõidukiga;
     7. vältimatu abi ja päästeteenistuse sõidukiga;
     8. meditsiiniabi sõidukiga;
     9. tsirkuse ja lõbustusasutuse rekvisiite vedava sõidukiga;
     10. tehnoabisõidukiga;
     11. sõidukiga, millega viiakse läbi teekatsetusi sõiduki tehnilise arengu, remondi ja hoolduse täiustamise otstarbel ning uue või ümberehitatud sõidukiga, mida ei ole veel ekspluatatsiooni võetud;
     12. isiklikuks otstarbeks kasutatavate kaupade, mis ei ole ettenähtud müügiks, veoks kasutatava sõidukiga;
     13. farmidest piima varumiseks ja loomasöödaks ettenähtud piimatoodete farmidesse toomiseks kasutatava sõidukiga.

Artikkel 3. Kokkuleppe mõningate sätete kohaldamine lepingupooleks mitteolevas riigis registreeritud sõidukiga teostatavale maanteeveole

1. Lepingupool ei kohalda oma territooriumil mis tahes sõidukiga, mis on registreeritud käesoleva kokkuleppe lepingupooleks mitteolevas riigis, teostataval rahvusvahelisel maanteeveol rangemaid sätteid, kui on toodud käesoleva kokkuleppe artiklites 5, 6, 7, 8, 9 ja 10.

2. Kui käesoleva kokkuleppe lepingupooleks mitteolevas riigis registreeritud sõidukiga teostatakse rahvusvahelist maanteevedu, siis võib iga lepingupool nõuda käesoleva kokkuleppe lisa tehnilistele nõuetele vastava sõidumeerikulehe asemel juhi poolt käsitsi täidetud päevalehte.

Artikkel 4. Üldpõhimõtted

Iga lepingupool võib kohaldada rangemaid või vähem rangemaid sätteid nendest, mis on toodud allpool artiklites 5 kuni 8. Sellele vaatamata kohaldatakse käesoleva kokkuleppe sätteid juhtidele, kes teostavad rahvusvahelist maanteevedu teise lepingupoole riigis või käesoleva kokkuleppe lepingupooleks mitteolevas riigis registreeritud sõidukiga.

Artikkel 5. Meeskond

1. Kaupade rahvusvahelist maanteevedu teostava juhi vanus peab olema:
(a) 18 aastat, kui sõiduki ja selle juurde kuuluva haagise või poolhaagise lubatud suurim kaal ei ületa 7,5 tonni;
(b) teiste sõidukite puhul:
     21 aastat või
     18 aastat, eeldusel et sellel isikul on kutsetunnistus, mis on selle lepingupoole poolt tunnustatud, kelle territooriumil sõiduk on registreeritud, ja mis tõendab, et ta on lõpetanud kaupade maanteevedu teostavate sõidukijuhtide õppekursuse. Lepingupooled peavad teineteisele teatama kehtivatest minimaalsetest riikliku väljaõppe nõuetest ja muudest olulistest tingimustest, mis on seotud käesoleva kokkuleppe alusel rahvusvahelist kaubavedu teostavate juhtidega.

2. Reisijatevedu teostav juht peab olema vähemalt 21aastane.

Sõiduki tavalisest asukohast üle 50 km raadiusega reisijateveo puhul peab iga juht vastama ka ühele järgmisest nõuetest:
(a) ta on vähemalt ühe aasta töötanud juhina kaubaveosõidukil, mille lubatud suurim kaal on üle 3,5 tonni;
(b) ta on vähemalt ühe aasta töötanud juhina sõidukil, millega teostati sõiduki tavalisest asukohast kuni 50 km raadiusega reisijatevedusid või juhina teistel reisijatevedudel, millele ei laiene käesolev kokkulepe eeldusel, et pädev asutus võtab arvesse sellisel viisil tema poolt omandatud vajalikud kogemused;
(c) tal on ühe lepingupoole poolt tunnustatud kutsetunnistus, mis tõendab, et ta on lõpetanud reisijate maanteevedu teostavatele sõidukijuhtidele ettenähtud õppekursuse.

Artikkel 6. Juhtimisaeg

1. Iga kahepäevase või päevase ja nädalase puhkeaja vaheline juhtimisaeg, mida edaspidi nimetatakse igapäevaseks juhtimisajaks, ei tohi ületada üheksat tundi. Seda aega võib kaks korda nädala jooksul pikendada kümne tunnini.

Vähemalt kuuepäevase juhtimisaja järel peab juht saama artikli 8 lõikes 3 määratletud iganädalase puhkeaja.

Iganädalast puhkeaega võib edasi lükata kuni kuuenda päeva lõpuni, kui nimetatud kuue päeva üldine tööaeg ei ületa selle kuue päeva suhtes lubatavat maksimaalset juhtimisaega.

Reisijate rahvusvahelise ebaregulaarse veo puhul asendatakse teises ja kolmandas lõigus sõnad «kuue» ja «kuuenda» vastavalt sõnadega «kaheteistkümne» ja «kaheteistkümnenda».

2. Kahe nädala kohta tulev summeeritud juhtimisaeg ei või ületada üheksakümmet tundi.

Artikkel 7. Vaheajad

1. Pärast nelja ja poole tunnist sõiduki juhtimist peab juht pidama vähemalt neljakümne viie minutilise vaheaja, kui tal ei alga sel ajal puhkeaeg.

2. Seda vaheaega võib asendada kahe vähemalt viieteiskümne minutilise vaheajaga, mis jaotuvad juhtimisaja või vahetult sellele järgneva aja peale nii, et lõike 1 sätted oleks täidetud.

3. Vaheaja jooksul ei või juht teha mis tahes muud tööd. Käesolevat artiklit kohaldades ei loeta muuks tööks liikuvas sõidukis, praamil või rongis veedetud oote- ja muud aega, mis ei ole seotud sõiduki juhtimisega.

4. Käesolevas artiklis nimetatud vaheaegu ei loeta igapäevaseks puhkeajaks.

Artikkel 8. Puhkeaajad

1. Ööpäeva jooksul peab juhil olema vähemalt üheteist-tunnine pidev igapäevane puhkeaeg, mida võib kuni kolm korda nädalas lühendada vähemalt üheksatunniseks pidevaks puhkeajaks sel tingimusel, et sellega võrdne puhkeaeg korvatakse enne järgmise nädala lõppu.

Nendel päevadel, kui puhkeaega ei ole vähendatud esimese lõike kohaselt, võib seda kasutada kahel või kolmel erineval ajal ööpäeva jooksul, kusjuures üks neist peab olema vähemalt kaheksa tundi. Sel juhul peab puhkeaja vähim kestus olema kaksteist tundi.

2. Kui sõidukil on vähemalt kaks juhti, siis peab iga kolmekümnetunnise ajavahemiku jooksul olema igal juhil vähemalt kaheksatunnine pidev puhkeaeg.[(õ)]

3. Igal nädalal peab üks lõigetes 1 ja 2 nimetatud puhkeaegadest olema pikendatud neljakümne viie tunniseks pidevaks iganädalaseks puhkeajaks. Seda võib lühendada kuni kolmekümne kuue tunniseks pidevaks puhkeajaks, kui see võimaldatakse sõiduki tavalises paiknemiskohas või juhi elukohas, või kuni kahekümne nelja tunniseks pidevaks puhkeajaks, kui seda võimaldatakse kuskil mujal. Iga puhkeaja lühendamine peab olema korvatud sama kestusega puhkeajaga, mis võimaldatakse tervikuna enne nimetatud nädalale järgneva kolmanda nädala lõppu.

4. Iganädalase puhkeaja, mis algab ühel nädalal ja jätkub järgmisel nädalal, võib liita kummalegi neist nädalatest.

5. Reisijateveo puhul, mil kohaldatakse artikli 6 lõike 1 viimase lõigu sätteid, võib iganädalast puhkeaega edasi lükata nimetatud nädalale järgneva nädala iganädalase puhkeaja juurde üheks puhkeajaks.

6. Igapäevase ja/või iganädalase puhkeaja lühendamise tõttu korvatav puhkeaeg tuleb võimaldada vähemalt kaheksatunnise pideva puhkeajana ning see tuleb juhi soovil võimaldada sõiduki tavalises paiknemiskohas või juhi elukohas.

7. Igapäevast puhkeaega võib veeta sõidukis, kui selles on magamisase ja sõiduk on parkimisplatsil.

8. Kui kauba- või reisijatevedu teostav juht saadab praamil või rongis veetavat sõidukit, siis võib igapäevast puhkeaega eeltoodud lõike 1 sätetetele vaatamata katkestada mitte üle ühe korra, kusjuures tuleb täita järgmised nõuded:
     maismaal kasutatavat igapäevast puhkeaega tuleb kasutada enne või pärast praamil või rongis kasutatud igapäevase puhkeaja osa;
     igapäevase puhkeaja kahe osa vaheline ajavahemik peab olema võimalikult lühike ja ei tohi mitte mingil juhul ületada ühte tundi enne pealelaadimist või pärast mahalaadimist, kusjuures tollitoimingute aeg lülitatakse peale- või mahalaadimise aja sisse;
     puhkeaja mõlema osa kestel peab juhil olema võimalik puhata magamisasemel või kušetil.

Sel viisil katkestatud puhkeaega tuleb suurendada kahe tunni võrra.

Artikkel 9. Erandjuhtumid

Liiklusohutuse nõuete täitmise korral võib juht käesoleva kokkuleppe sätetest kõrvalekalduda, kui seda on vaja inimeste, sõiduki või koorma ohutuse tagamiseks. Juht peab märkima sellise kõrvalekaldumise iseloomu ja põhjuse sõidumeerikulehele või oma töögraafikule.

Artikkel 10. Sõidumeerik

1. Lepingupooled peavad määrama kindlaks sõidumeeriku paigaldamise ja kasutamise nende territooriumil registreeritud sõidukitele järgmiste nõuete kohaselt:
(a) sõidumeeriku konstruktsioon, paigaldamine, kasutamine ja katsetamine peavad vastama käesoleva kokkuleppe nõuetele, samuti käesoleva kokkuleppe lahutamatuks osaks oleva lisa nõuetele;
(b) kui sõidukile paigaldatud sõidumeeriku normaalne ja nõutav kasutamine ei ole võimalik, siis peab iga meeskonnaliige märkima käsitsi vastavate graafiliste tingmärkidega sõidumeerikulehele andmed, mis vastavad üksikasjalikult tema kutsetegevusele ja puhkeaegadele;
(c) kui sõidukist eemalolevad meeskonnaliikmed ei saa kasutada sõidumeerikut, siis peavad nad märkima käsitsi vastavate graafiliste tingmärkidega sõidumeerikulehele andmed nende erinevatel äraolekuaegadedel toimunud kutsetegevuse kohta;
(d) meeskonnaliikmetel peab alati olema käepärast ja võimalik esitada vajaduse korral kontrollimiseks sõidumeerikulehti jooksva nädala ja eelneva nädala viimase päeva kohta, mil nad juhtisid sõidukit;
(e) meeskonnaliikmed peavad hoolt kandma sõidumeeriku sisselülitamise ja õige käsitsemise eest ning sõidumeeriku rikkimineku korral selle võimalikult kiire remontimise eest.

2. Tööandja peab andma juhtidele küllaldase arvu sõidumeerikulehti, võttes arvesse, et need on isiklikuks kasutamiseks, veo kestust ja võimalikku vajadust vigastatud lehti või kontrolliva ametniku poolt äravõetud lehti asendada. Tööandja peab juhtidele väljastama üksnes lubatud näidise kohaseid lehti, mida on võimalik kasutada sõidukile paigaldatud sõidumeerikus.

3. Ettevõtetes tuleb säilitada käesoleva artikli lõike 1 punktide a, b ja c nõuete kohaselt täidetud sõidumeerikulehed vähemalt kaheteistkümne kuu jooksul alates viimase sissekande kuupäevast ja need tuleb esitada kontrolliva ametiisiku nõudmisel.

Artikkel 11. Kontroll ettevõttes

1. Ettevõte peab korraldama maanteeveod selliselt, et meeskonnaliikmed saaksid täita käesoleva kokkuleppe sätteid.

2. Ettevõte peab regulaarselt kontrollima tööaegu, muid tööaegu ja puhkeaegu kõigi tema käsutuses olevate dokumentide, samuti isiklike sõidumärkmike järgi. Käesoleva kokkuleppe rikkumiste avastamisel peab ta need koheselt kõrvaldama ja vältima nende kordumist, näiteks muutes tööaega ja marsruuti.

3. Keelatud on maksta palgatud juhtidele tasu maksmine läbisõidetud vahemaa ja/või veetud kaubakoguse eest ka siis, kui seda makstakse ergutus- või lisatasuna, välja arvatud juhud, kui need tasud ei mõjuta liiklusohutust.

Artikkel 12. Kokkuleppe ellurakendamise abinõud

1. Iga lepingupool peab võtma tarvitusele kõik sobivad abinõud käesoleva kokkuleppe sätete täitmiseks, eriti küllaldase kontrolli teostamiseks maanteedel ja ettevõtetes. Lepingupoolte pädevad administratsioonid teatavad teineteisele selleks tarvitusele võetud peamistest abinõudest.

2. Lepingupooled abistavad teineteist käesoleva kokkuleppe sätete kohaldamisel ning sellele nõutava j��relevalve korraldamisel.

3. Selle vastastikuse abistamise töö raames saadavad lepingupoolte pädevad asutused regulaarselt teineteisele kogu nende käsutuses oleva teabe:
     käesoleva kokkuleppe rikkumistest lepingupoole territooriumil seal mittealaliselt elavate isikute poolt ja nende rikkumiste eest määratud karistustest;
     lepingupoole poolt määratud karistustest lepingupoole territooriumil alaliselt elavatele isikutele nende rikkumiste eest.

Tõsise rikkumise korral selline teave peab sisaldama asjaosalisele määratud karistuse määra.

4. Kui teise lepingupoole territooriumil registreeritud sõiduki juhi kontrollimine teel annab alust uskuda, et käesoleva kokkuleppe rikkumine on aset leidnud, mida aga ei suudeta kontrollimise ajal tuvastada vajalike andmete puudumise tõttu, siis lepingupoolte pädevad asutused peavad teineteist selle olukorra selgitamisel abistama. Kui pädev lepingupool selle kontrolli lõpetamisel ettevõtet kontrollib, siis teatatakse selle kontrolli tulemustest teisele lepingupoolele.

Artikkel 13. Üleminekusätted

Uue artikli 10 «Sõidumeerik» sätted ei ole kohustuslikud käesoleva kokkuleppe lepingupoolteks olevatele riikidele kolme aasta jooksul pärast käesolevate paranduste jõustumist. Enne seda tähtaega kohaldatakse edasi vana artikli 12 «Isiklik sõidumärkmik» sätteid.

LÕPPSÄTTED

Artikkel 14

1. Käesolev kokkulepe on avatud allakirjutamiseks kuni 31. märtsini 1971. a. ja seejärel ühinemiseks Euroopa Majanduskomisjoni liikmesriikidele ja riikidele, kellel on lubatud komisjoni tegevuses osaleda nõuandva häälega selle komisjoni volituste lõike 8 kohaselt.

2. Käesolev kokkulepe kuulub ratifitseerimisele.

3. Ratifitseerimis- või ühinemisdokumendid deponeeritakse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (edaspidi ÜRO) peasekretäri juures.

4. Käesolev kokkulepe jõustub saja kaheksakümne päeva möödumisel päevast, mil deponeeriti kaheksas ratifitseerimis- või ühinemisdokument.

5. Iga riigi suhtes, kes on käesoleva kokkuleppe ratifitseerinud või sellega ühinenud pärast käesoleva artikli lõikes 4 nimetatud kaheksa ratifitseerimis- või ühinemisdokumendi deponeerimist, jõustub käesolev kokkulepe saja kaheksakümnendal päeval pärast selle riigi ratifitseerimis- või ühinemisdokumendi deponeerimist.

Artikkel 15

1. Iga lepingupool võib käesoleva kokkuleppe denonsseerida teatega ÜRO peasekretärile.

2. Denonsseerimine jõustub kuue kuu möödudes päevast, mil ÜRO peasekretär sai denonsseerimisteate kätte.

Artikkel 16

Käesolev kokkulepe kaotab jõu, kui selle jõustumise järel teatava järjestikuse kaheteistkümne kuu jooksul on lepingupoolte arv alla kolme.

Artikkel 17

1. Iga riik võib käesoleva kokkuleppe allakirjutamisel või oma ratifitseerimis- või ühinemisdokumendi deponeerimisel või igal ajal hiljem deklareerida ÜRO peasekretärile saadetud teatega, et käesolev kokkulepe laieneb kogu territooriumile või osale territooriumile, mille välissuhete eest ta vastutab. Käesolevat kokkulepet kohaldatakse territooriumil või teates nimetatud territooriumil saja kaheksakümne päeva möödumisel, mil ÜRO peasekretär sai nimetatud teate kätte, või kui sel päeval kokkulepe veel ei ole jõustunud, siis jõustumise päevast.

2. Iga riik, kes tegi eelmise lõike kohase deklaratsiooni käesoleva kokkuleppe kohaldamisest territooriumil, mille välissuhete eest ta vastutab, võib vastavalt artikli 15 sätetele kokkuleppe denonsseerida selle territooriumi suhtes.

Artikkel 18

1. Iga kahe või mitme lepingupoole vaidlus käesoleva kokkuleppe tõlgendamise või kohaldamise kohta tuleb lahendada võimaluse korral nendevaheliste läbirääkimiste teel.

2. Iga vaidlus, mida ei lahendatud läbirääkimiste teel, antakse ühe vaidleva lepingupoole palvel vahekohtusse ja esitatakse vastavalt ühele või mitmele vahekohtunikule, keda vaidlevad pooled kokkuleppel valivad. Kui kolme kuu jooksul palve esitamise päevast arvates vaidlevad pooled ei saavuta kokkulepet vahekohtuniku või vahekohtunike valimise osas, siis igaüks neist võib paluda ÜRO peasekretäri määrata vahekohtunik, kellele vaidlus esitatakse otsustamiseks.

3. Eelmise lõike kohaselt määratud vahekohtuniku või vahekohtunike otsus on vaidlevatele lepingupooltele kohustuslik.

Artikkel 19

1. Iga riik võib käesoleva kokkuleppele allakirjutamisel, selle ratifitseerimisel või sellega ühinemisel deklareerida, et ta ei loe ennast seotuks selle artikli 18 lõigetega 2 ja 3. Teised lepingupooled ei ole nimetatud lõigete osas seotud sellise lepingupoolega, kes esitas sellise reservatsiooni.

2. Kui riik teeb oma ratifitseerimis- või ühinemisdokumendi deponeerimisel muu reservatsiooni, kui on käesoleva artikli lõikes 1 ette nähtud, siis teatab ÜRO peasekretär sellest reservatsioonist riikidele, kes on eelnevalt oma ratifitseerimis- või ühinemisdokumendid deponeerinud ega ole käesolevat kokkulepet hiljem denonsseerinud. Reservatsioon on vastuvõetud, kui mitte ükski nimetatud riikidest ei ole kuue kuu jooksul selle teatamise päevast alates sellise reservatsioonile vastu. Vastasel korral reservatsiooni ei tunnustata ja kui reservatsiooni teinud riik seda tagasi ei võta, siis selle riigi ratifitseerimis- või ühinemisdokumendid kaotavad jõu. Käesoleva lõike kohaldamisel ei võeta arvesse vastuväiteid riikidelt, kelle poolne ratifitseerimine või ühinemine käesoleva lõike kohaselt ei ole jõus nende poolt tehtud reservatsiooni tõttu.

3. Iga lepingupool, kelle reservatsiooni arvestati käesoleva kokkuleppe allakirjutamise protokollis või kes tegi reservatsiooni käesoleva artikli lõike 1 kohaselt või tegi reservatsiooni, mida arvestati käesoleva artikli lõike 2 kohaselt, võib selle igal ajal tagasi võtta peasekretärile saadetud teatega.

Artikkel 20

1. Kui käesolev kokkulepe on olnud jõus kolm aastat, võib iga lepingupool teatega ÜRO peasekretärile taotleda konverentsi kokkukutsumiseks kokkuleppe läbivaatamiseks. Peasekretär teatab sellisest taotlusest kõigile lepingupooltele ja kutsub konverentsi kokku, kui pärast tema teadet nelja kuu jooksul vähemalt üks kolmandik lepingupooltest teatavad, et nad nõustuvad taotlusega.

2. Kui konverents kutsutakse kokku eelmise lõike kohaselt, teatab peasekretär sellest kõigile lepingupooltele ja palub neid esitada kolme kuu jooksul ettepanekud, mille arvestamine näib neile soovitavana. Vähemalt kolm kuud enne konverentsi algust teatab peasekretär kõigile lepingupooltele esialgse päevakorra koos ettepanekute tekstidega.

3. Käesoleva artikli kohaselt kutsub peasekretär mis tahes konverentsile kõik käesoleva kokkuleppe artikli 14 l��ikes 1 nimetatud riigid.

Artikkel 21

1. Iga lepingupool võib esitada käesolevasse kokkuleppesse ühe või mitu parandusettepanekut. Iga esitatava parandusettepaneku tekst saadetakse ÜRO peasekretärile, kes saadab selle kõigile lepingupooltele ja teatab sellest kõigile teistele käesoleva kokkuleppe artikli 14 lõikes 1 nimetatud riikidele.

2. Alates päevast, mil peasekretär parandusettepanekust teatas, võib iga lepingupool kuue kuu jooksul peasekretärile teatada, et:
(a) tal on vastuväited esitatud parandusettepaneku osas või
(b) kuigi ta kavatseb esitatud parandusettepaneku vastu võtta, puuduvad tema riigis veel selle täitmiseks vajalikud tingimused.

3. Kui lepingupool, kes saatis peasekretärile käesoleva artikli lõike 2 punktis b ettenähtud teate, ei teata peasekretärile omapoolsest parandusettepaneku vastuvõtmisest, võib ta üheksa kuu jooksul teatamiseks ettenähtud kuue kuu möödumise päevast alates esitada vastuväite esitatud parandusettepaneku kohta.

4. Kui esitatud parandusettepaneku kohta esitati vastuväide käesoleva artikli lõigete 2 ja 3 sätete kohaselt, siis ei loeta parandusettepanekut vastuvõetuks ja ta ei jõustu.

5. Kui esitatud parandusettepaneku kohta ei esitatud vastuväiteid käesoleva artikli lõigete 2 ja 3 sätete kohaselt, siis parandusettepanek loetakse vastuvõetuks allpool määratud tähtajast alates:
(a) kui mitte ükski lepingupool ei saatnud peasekretärile käesoleva artikli lõike 2 punkti b kohast teadet käesoleva artikli lõikes 2 nimetatud kuue kuu möödumisel;
(b) kui mõni lepingupool on saatnud peasekretärile käesoleva artikli lõike 2 punkti b kohase teate võimalikult lähedases ajavahemikus kahest järgmisest kuupäevast:
     – päevast, mil kõik lepingupooled, kes saatsid sellise teate, on peasekretärile teatanud parandusettepaneku vastuvõtmisest; aga kui kõikidest vastuvõtmistest teatatakse enne käesoleva artikli lõikes 2 nimetatud kuuekuulise tähtaja lõppemist, siis loetakse seda päeva nimetatud kuuekuulise tähtaja lõpupäevaks;
     – käesoleva artikli lõikes 3 nimetatud üheksakuulise tähtaja möödumise päevast.

6. Iga vastuvõetuks loetud parandus jõustub kolme kuu möödumisel päevast, mil ta vastu võeti.

7. Peasekretär teatab viivitamatult kõigile lepingupooltele, kas esitatud paranduse kohta esitati vastuväiteid käesoleva artikli lõike 2 punkti a kohaselt ja kas ta sai käesoleva artikli lõike 2 punkti b kohaselt teate ühelt või mitmelt lepingupoolelt. Kui ta sai sellise teate ühelt või mitmelt lepingupoolelt, siis teatab ta hiljem kõigile lepingupooltele, kas sellise teate saatnud lepingupool või pooled esitasid vastuväite esitatud paranduse kohta või võtsid selle vastu.

8. Olenemata käesoleva artikli lõigetes 1 kuni 6 toodud paranduse tegemise protseduurist, võib käesoleva kokkuleppe lisa muuta kõigi lepingupoolte pädevate institutsioonide vahelise kokkuleppega; kui ühe lepingupoole pädev institutsioon teatab, et nende siseriikliku seaduse kohaselt sõltub tema nõusolek erivolitustest või seadusandliku kogu kinnitusest, siis loetakse nimetatud pädeva institutsiooni nõusolek lisa muutmise kohta antuks, kui nimetatud pädev institutsioon teatab peasekretärile, et vajalik volitus või kinnitus on saadud. Pädevate institutsioonide kokkuleppega määratakse kindlaks muudetud lisa jõustumise kuupäev, kusjuures võidakse ette näha, et ülemineku ajal jääb vana lisa täielikult või osaliselt jõusse samaaegselt muudetud lisaga.

Artikkel 22

1. Käesoleva kokkuleppe lisa lisandit 1 ja 2 võib parandada käesolevas artiklis kindlaksmääratud protseduuri järgi.

2. Lepingupoole palvel käesoleva kokkuleppe lisa lisandite 1 ja 2 kohta esitatud parandusi arutatakse Euroopa Majanduskomisjoni Maanteevedude Peatöörühmas.

3. Kui parandus võetakse vastu kohal olnud ja hääletanud liikmete häälteenamusega ja kui selle poolt on enamus kohal olnud ja hääletanud lepingupooltest, siis saadab peasekretär paranduse kõigi lepingupoolte pädevatele institutsioonidele vastuvõtmiseks.

4. Parandus on vastuvõetud, kui kuue kuu jooksul teatamise päevast alates vähem kui üks kolmandik lepingupoolte pädevatest institutsioonidest teatab peasekretärile oma vastuväitest paranduse kohta.

5. Peasekretär teatab igast vastuvõetud parandusest kõigile lepingupooltele ja parandus jõustub kolme kuu möödumisel alates teatamise päevast.

Artikkel 23

Peale käesoleva kokkuleppe artiklites 20 ja 21 nimetatud teadete teatab ÜRO peasekretär käesoleva kokkuleppe artikli 14 lõikes 1 nimetatud riikidele:
(a) ratifitseerimistest või ühinemistest vastavalt käesoleva kokkuleppe artiklile 14;
(b) käesoleva kokkuleppe jõustumise kuupäevadest vastavalt kokkuleppe artiklile 14;
(c) denonsseerimistest vastavalt kokkuleppe artiklile 15;
(d) käesoleva kokkuleppe kehtivuse lõppemisest vastavalt kokkuleppe artiklile 16;
(e) saadud teadetest vastavalt kokkuleppe artiklile 17;
(f) saadud deklaratsioonidest ja teadetest vastavalt kokkuleppe artiklile 19;
(g) iga paranduse jõustumisest vastavalt kokkuleppe artiklile 21.

Artikkel 24

Käesoleva kokkuleppe allakirjutamisprotokollil on samasugune jõud, toime ja kehtivusaeg, kui käesoleval kokkuleppel, mille lahutamatuks osaks ta on.

Artikkel 25

Pärast 31. märtsi 1971. a. deponeeritakse käesoleva kokkuleppe originaal ÜRO peasekretäri juures, kes saadab nõuetekohaselt kinnitatud tõesed koopiad igale käesoleva kokkuleppe artikli 14 lõikes 1 nimetatud riigile.

Ülaltoodu kinnituseks on allakirjutanud, olles selleks täielikult volitatud, kirjutanud alla käesolevale kokkuleppele.

Koostatud Genfis 1. juulil 1970. aastal ühes eksemplaris, inglise ja prantsuse keeles, kusjuures mõlemad tekstid on võrdselt autentsed.

Lisa

Sõidumeerik

Üldsätted
I. TÜÜBI HEAKSKIITMINE

Artikkel 1

Valmistaja või tema esindaja peab lepingupoolele esitama sõidumeerikutüübi või sõidumeerikulehe näidise heakskiitmistaotluse koos asjakohaste spetsifikatsioonidega. Sõidumeerikutüübi või sõidumeerikulehe näidise heakskiitmistaotluse võib esitada ainult ühele lepingupoolele.

Artikkel 2

Lepingupool kiidab heaks iga sõidumeerikutüübi või iga sõidumeerikulehe näidise, mis vastab käesolevas lisas toodud nõuetele eeldusel, et lepingupoolel on võimalus kontrollida valmistatavate mudelelite vastavust algtüübile. Iga heakskiidetud tüübi muudatus või täiendus peab olema heaks kiidetud algtüübi heakskiitnud lepingupoole poolt.

Artikkel 3

Lepingupooled annavad taotlejale lisandis 2 toodud näidise kohase tunnusmärgi igale artikli 2 kohaselt heakskiidetud sõidumeerikutüübile või sõidumeerikulehe näidisele.

Artikkel 4

Lepingupoole pädevad asutused, kellele esitati tüübi heakskiitmistaotlus, peavad iga heakskiidetud või heakskiitmisest keeldutud sõidumeerikutüübi või sõidumeerikulehe näidise kohta saatma teiste lepingupoolte pädevatele asutustele kas heakskiitmistunnistuse koopia koos asjakohaste spetsifikatsioonide koopiatega või teate heakskiitmisest keeldumise kohta. Keeldumise korral peavad nad põhjendama oma otsust.

Artikkel 5

1. Kui artikli 2 sätete kohaselt tüübi heakskiitnud lepingupool avastab, et mõni sõidumeerik või sõidumeerikuleht, millel on tema poolt antud tüübi heakskiitmise tunnusmärk, ei vasta heakskiidetud algtüübile, peab ta võtma tarvitusele vajalikud abinõud tagamaks valmistatud näidiste vastavuse heakskiidetud algtüübile. Tarvitusele võetavad abinõud võivad vajaduse korral näha ette heakskiitmise tühistamise.

2. Lepingupool peab tühistama tüübi heakskiitmise, kui heakskiidetud sõidumeerik või sõidumeerikuleht ei vasta käesoleva lisa või tema lisandite sätetele, või ta kasutamisel ilmneb mingisugune üldine viga, mille tagajärjel seda ei saa kasutada ettenähtud otstarbel.

3. Kui teine lepingupool teatab tüübi heakskiitnud lepingupoolele lõigetes 1 ja 2 nimetatud juhtudest, viimane peab pärast esmalt nimetatud lepingupoolega konsulteerimist võtma tarvitusele abinõud lõigetes 1 ja 2 nimetatud juhtude kohta, kui lõikes 5 ei ole sätestatud teisiti.

4. Lepingupool, kes avastab mingi lõikes 2 nimetatud juhuse, võib ajutiselt keelata sõidumeeriku või sõidumeerikulehe turustamise ja kasutamise. Sama kehtib ka lõikes 1 nimetatud juhul, kui sõidumeeriku või sõidumeerikulehe valmistamine on vabastatud esmakontrollist ja kui valmistaja pärast vastavat hoiatust ei ole esitanud seadet kontrolliks tema vastavuses heakskiidetud mudelile või käesoleva lisa nõuetele.

Lepingupoole pädevad asutused teatavad iga juhtumi korral teineteisele ühe kuu jooksul tüübi heakskiitmise tühistamisest või muudest lõigete 1, 2, ja 3 kohaselt võetud abinõudest ning nende põhjustest.

5. Kui tüübi heakskiitnud lepingupool vaidleb vastu talle teatatud lõigetes 1 ja 2 toodud juhtude olemasolu korral, siis peavad huvitatud lepingupooled vaidluse lahendama.

Artikkel 6

1. Sõidumeerikulehe näidise heakskiitmistaotluses peab taotleja teatama sõidumeerikutüübi või -tüübid, milles nimetatud sõidumeerikulehte kavatsetakse kasutada, ja peab andma sõidumeerikulehe testimiseks sobiva sõidumeerikutüübi või -tüübid.

2. Lepingupoole pädevad asutused peavad heakskiitmistunnistusele märkima sõidumeerikutüübi või -tüübid, milles seda sõidumeerikulehte võib kasutada.

Artikkel 7

Lepingupool ei või keelduda registreerimast sõidumeerikuga varustatud sõidukit ega keelata sellist sõidukit ekspluatatsiooni võtta mingil põhjusel, mis on seotud sellele sõidukile sellise seadme paigaldamisega, kui seadmel on artiklis 3 nimetatud heakskiitmise tunnusmärk ja artiklis 9 nimetatud paigaldamisplaat.

Artikkel 8

Kõikides käesoleva lisa põhjal tehtud otsustes sõidumeerikutüübi või sõidumeerikulehe näidise heakskiitmisest keeldumise või tagasilükkamise kohta tuleb üksikasjalikult ära tuua keeldumise või tagasilükkamise põhjused. Otsusest tuleb teatada sellest huvitatud lepingupoolele, kellele tuleb samal ajal teatada tema käsutuses olevate teise lepingupoole seaduste kohastest abinõudest ja nende abinõude täitmise tähtaegadest.

II. SÕIDUMEERIKU PAIGALDAMINE JA ÜLEVAATUS

Artikkel 9

1. Sõidumeerikut võivad paigaldada või remontida paigaldajad või töökojad, kellele lepingupoole pädevad asutused on selleks loa andnud pärast seda, kui nad on teada saanud vastava valmistaja seisukoha.

2. Loa saanud paigaldaja või töökoda peab pealepandud plommid märgistama erilise tunnusmärgiga. Iga lepingupoole pädevad asutused peavad pidama kasutatavate tunnusmärkide registrit.

3. Lepingupoolte pädevad asutused peavad saatma üksteisele loa saanud paigaldajate ja töökodade nimistu, samuti koopiad nende poolt kasutatavatest tunnusmärkidest.

4. Käesoleva lisa lisandi 1 nõuete kohaselt paigaldatud paigaldamisplaat tõendab, et sõidumeeriku paigaldamine toimus käesoleva lisa nõuete kohaselt.

III. SÕIDUMEERIKU KASUTAMINE

Artikkel 10

Tööandja ja juhid peavad hoolitsema sõidumeeriku nõuetekohase töökorras oleku eest.

Artikkel 11

1. Juhid ei tohi kasutada määrdunud või vigastatud sõidumeerikulehti. Seetõttu tuleb sõidumeerikulehti vastavalt hoida.

Kui registreeritud andmetega sõidumeerikuleht saab vigastada, siis peab juht selle asendama varulehega.

2. Juht peab kasutama sõidumeerikulehte iga sõidupäeva kohta, alates sellest hetkest, kui ta võtab sõiduki vastu. Sõidumeerikulehte ei või eemaldada sõidumeerikust enne tööpäeva lõppu, kui selle eemaldamine ei ole lubatud muudel põhjustel. Ühtegi sõidumeerikulehte ei või kasutada ettenähtust pikema aja jooksul.

Kui sõidukist eemaloleku tõttu ei ole võimalik kasutada sõidukisse paigutatud sõidumeerikut, siis tuleb juhil ajavahemikud märkida lehele kas käsitsi, automaatselt või mingil muul viisil loetavalt ja sõidumeerikulehte määrimata.

Kui sõidukil on mitu juhti, siis peavad juhid vajaduse korral vahetama sõidumeerikulehti nii, et 1. lisandi II. peatüki punktides 1 kuni 3 nimetatud teave oleks märgitud sõidukit tegelikult juhtiva juhi sõidumeerikulehel.

3. Sõidumeerik peab olema konstrueeritud nii, et kontrolliv ametiisik saaks vajaduse korral pärast seadme avamist kontrollimisele eelneva 9 tunni kirjeid lugeda sõidumeerikulehelt deformeerimata, vigastamata või seda jäävalt määrimata.

Peale selle, peab sõidumeerik olema konstrueeritud nii, et oleks võimalik seda avamata kontrollida sõidumeerikulehele tehtud kirjeid.

4. Juht peab alati esitama kontrolliva ametiisiku nõudmisel jooksva nädala sõidumeerikulehed ja igal juhul eelmise nädala viimase tööpäeva sõidumeerikulehe.


Lisand 1

Sõidumeeriku konstruktsiooni-, katse-, paigaldamis- ja kontrollimisnõuded

I. DEFINITSIOONID

Käesolevas lisandis tähendab:

(a) «sõidumeerik» seadet, mis on ette nähtud maanteesõidukile paigaldamiseks ja mis automaatselt või poolautomaatselt näitab ja registreerib nende sõidukite läbisõidu ja nende juhtide teatud tööaegu;

(b) «sõidumeerikuleht» lehte, mis sõidumeerikusse paigutatuna on ette nähtud sõidumeeriku poolt pidevalt edastatava teabe registreerimiseks ja sellel säilitamiseks;

(c) «sõidumeeriku tegur» sisendsignaali arvväärtust, mis on vajalik läbisõidetud vahemaa 1 km näitamiseks ja registreerimiseks; see tegur väljendatakse kas pööretes kilomeetri kohta (k = … p/km) või impulssides kilomeetri kohta (k = … imp/km);

(d) «sõiduki tunnustegur» sõidumeerikuga ühenduses oleva sõiduki osa (käigukasti aeglane võll) poolt väljastatud väljundsignaali, kui sõiduk läbib tavalistes katsetingimustes 1 km vahemaa (vt käesoleva lisandi VI. peatüki 4. lõiget). Sõiduki tunnustegur väljendatakse kas pööretes kilomeetri kohta (W = … p/min) või impulssides kilomeetri kohta (W = … imp/km);

(e) «rehvide tegelik ümbermõõt» tähendab liikuva sõiduki erinevate rataste (vedavate rataste) poolt ühe täispöörde ajal keskmiselt läbitud vahemaad. Selle vahemaa mõõtmine peab toimuma tavalistel katsetingimustel (vt käesoleva lisandi VI peatüki 4. lõiget) ja väljendatakse kujul l = … mm.

II. SÕIDUMEERIKU ÜLDISELOOMUSTUS JA FUNKTSIOONID

Sõidumeerikuga peab olema võimalik registreerida:
1. sõiduki läbisõitu;
2. sõiduki kiirust;
3. sõiduaega;
4. muud töö- või kasutatavat aega;
5. töövaheaegu ja igapäevast puhkeaega;
6. sõidumeerikulehe karbi avamisi;
7. elektroonilise sõidumeeriku puhul, mis töötab läbisõidu- ja kiirusandurilt tulevate elektrisignaalide põhimõttel, iga 100 millisekundit ületavat katkestust (välja arvatud välgust põhjustatud) registreerimisseadme, läbisõidu- ja kiirusanduri toiteahelas ning igat läbisõidu- ja kiirusanduri sisendsignaali katkestust.

Kahe juhiga sõiduki sõidumeerikul peab olema võimalik samaaegselt, kuid selgesti eristatavalt kahele erinevale lehele registreerida üksikasjalikult punktides 3, 4 ja 5 nimetatud aegu.

III. SÕIDUMEERIKU KONSTRUKTSIOONINÕUDED

A. Üldsätted

1. Sõidumeerikus peavad olema:

(a) visuaalsed seadmed, mis näitavad:
     läbitud vahemaad (läbisõidumõõdik);
     kiirust (kiirusmõõdik);
     aega (kell).

(b) Registreerimisseade, mis koosneb:
     läbisõidumeerikust;
     kiirusmeerikust;
     ühest või mitmest III peatüki C osa lõike 4 nõuetele vastavat ajameerikust.

(c) Registreerimisseade, mis registreerib eraldi igal sõidumeerikulehel sõidumeerikulehe karbi iga avamise;
     käesoleva lisandi II peatüki punktis 7 määratletud elektroonilise sõidumeeriku puhul iga 100 millisekundit ületava katkestuse sõidumeeriku toiteahelas (välja arvatud välgust põhjustatud);
     käesoleva lisandi II peatüki punktis 7 määratletud elektroonilise sõidumeeriku puhul iga 100 millisekundit ületava katkestuse läbisõidu- ja kiirusanduri toiteahelas ning iga läbisõidu- ja kiirusanduri sisendsignaali katkestuse.

2. Kui sõidumeerikus on peale eelpoolnimetatute muid seadmeid, siis ei või nende töötamine häirida kohustuslike seadmete tööd ja nende lugemist.

Sõidumeerik tuleb heakskiitmiseks esitada koos kõigi selle võimalike lisaseadmetega.

3. Materjalid

(a) Sõidumeeriku kõik koosteosad tuleb valmistada materjalidest, mis on küllalt stabiilsed ja millel on küllaldane mehhaaniline tugevus ning stabiilsed elektrilised ja magnetilised omadused;
(b) Sõidumeeriku koosteosa või selle valmistamiseks kasutatava materjali liigi muutmise puhul tuleb nad enne kasutamist esitada heakskiitmiseks sõidumeerikutüübi heakskiitnud asutusele.

4. Läbisõidu mõõtmine

Läbisõitu võib mõõta ja registreerida kas:
     edas- ja tagurpidisõidul või
     ainult edaspidisõidul.

Tagurpidisõit ei tohi mitte mingil juhul mõjutada teiste registreerimiste selgust ja täpsust.

5. Kiiruse mõõtmine

(a) Kiiruse mõõteala tuleb märkida tüübi heakskiitmistunnistusel.
(b) Mõõdiku omasagedus ja sumbuvus peavad olema sellised, et kiirust näitavad ja registreerivad seadmed võivad mõõteala ja lubatud hälvete piires jälgida 2 m/s2 suuremate kiirenduste muutumist.

6. Aja mõõtmine (kell)

(a) Kella käitamismehhanismid peavad paiknema sõidumeerikulehe karbis; karbi iga avamine peab olema automaatselt registreeritud sõidumeerikulehel.
(b) Kui sõidumeerikulehte edasiliigutavat mehhanismi juhitakse kella abil, siis see aeg, mille jooksul täielikult üleskeeratud kell käib õieti, peab olema vähemalt 10% võrra suurem, kui seadmesse paigutatud vastavale sõidumeerikulehele registreeritav suurim aeg.

7. Valgustus ja kaitsmine

(a) Sõidumeeriku visuaalsetel seadmetel peab olema mittepimestav valgustus.
(b) Tavalise kasutamise olukorras peavad sõidumeeriku kõik siseosad olema kindlalt kaitstud niiskuse ja tolmu eest. Peale selle peavad need osad olema kaistud omavolilise avamise eest karbiga, mida saab plommida.

B. Visuaalsed seadmed

1. Läbisõidumõõdik

(a) Sõidumeeriku läbisõidumõõdiku vähim jaotus peab olema 0,1 km. Hektomeetreid näitavad numbrid peavad olema kilomeetrinumbritest selgelt eristatavad.
(b) Läbisõidumõõdiku numbrid peavad olema selgelt loetavad ja nende nägemiskõrgus peab olema vähemalt 4 mm.
(c) Läbisõidumõõdiku näidu ulatus peab olema vähemalt 99 999,9 km.

2. Kiirusmõõdik

(a) Kiirusmõõdiku skaala mõõteala peab olema ühtlaselt jaotatud vahemikesse 1, 2, 5 või 10 km tunnis. Kiirusskaala jaotuse väärtus (kahe järjestikuse märgi vahe) ei või ületada 10% selle skaala maksimaalsest kiiruse näidust.
(b) Mõõtealast väljaspoole jäävat ala ei nummerdata.
(c) Iga 10-kilomeetrilist tunnikiirust näitava skaalajaotuse vahe peab olema vähemalt 10 mm.
(d) Mõõdiku osuti ja sõidumeeriku esikülje vaheline kaugus ei või ületada 3 mm.

3. Ajamõõdik (kell)

Ajamõõdik peab olema nähtav väljastpoolt sõidumeerikut ja see peab olema selgelt, arusaadavalt ja ühetähenduslikult loetav.

C. Registreerimisseadmed

1. Üldsätted

(a) Olenemata sõidumeerikulehe kujust peavad (lindi- või kettakujuline), kõik seadmed olema varustatud tähisega, mille abil saab sõidumeerikulehe asetada seadmesse nii, et oleks tagatud kella poolt näidatud aja ja sõidumeerikulehel registreeritud kellaaja ühtsus.
(b) Sõidumeerikulehte edasiliigutav mehhanism peab tagama lehe lõtkudeta liikumise ja võimaldama lehte vabalt sõidumeerikusse asetada ja sellest ära võtta.
(c) Kettakujulist sõidumeerikulehte edasiliigutav mehhanism peab olema kellamehhanismi poolt juhitav. Sel juhul peab sõidumeerikulehe pöördliikumine olema pidev ja ühtlane, vähemalt 7 mm tunnis, mõõdetuna registreerimisala tähistava siseringjoone servast.

Kui lindikujulist s��idumeerikulehte edasiliigutav mehhanism on kellamehhanismi poolt juhitav, siis lehe edasinihutamiskiirus peab olema vähemalt 1 mm tunnis.
(d) Sõiduki läbisõit ja kiirus ning sõidumeerikulehekarbi avamine peab olema automaatselt registreeritud.

2. Läbisõidu registreerimine

(a) Iga läbisõidetud kilomeeter peab olema registreeritud vastavate koordinaatides kuni 1 mm hälbega.
(b) Läbisõit peab isegi kiiruse mõõtepiirkonna ülaraja saavutamisel olema selgelt loetav.

3. Kiiruse registreerimine

(a) Olenemata sõidumeerikulehe kujust, peab kiirust registreeriva kirjutusnõela tavaline liikumine olema sirgjooneline ja sõidumeerikulehe liikumisuuna suhtes täisnurga all.

Kirjutusnõela liikumine võib olla ka kõverjooneline järgmiste nõuete täitmise korral:
      kirjutusnõela poolt tõmmatud joon peab olema risti kiiruse registreerimiseks reserveeritud ala keskmise ringjoonega (kettakujulise lehe puhul) või teljega (lindikujulise lehe puhul);
      kirjutusnõelaga tõmmatud kõverjoone raadiuse suhe kiiruse registreerimiseks reserveeritud ala laiusesse peab olema vähemalt 2,4:1 olenemata sõidumeerikulehe kujust;
      ajaskaala jaotuste tähised registreerimisalas peavad olema sama raadiusega nagu kirjutusnõela poolt joonitud joone raadius. Ajaskaala jaotus peab tähistama kuni 1-tunnist aega.

(b) Iga 10 km kiiruse muutus peab olema registreeritud sõidumeerikulehel vastavates koordinaatides kuni 1,5 mm hälbega.

4. Aja registreerimine

(a) Sõidumeerik peab olema konstrueeritud nii, et juhtimisaja registreerimine toimub automaatselt ja et sellel on võimalik vajaduse korral lüliti abil registreerida eraldi järgmised ajad:
(i) tähisega juhtimisaeg;
(ii) tähisega kõik muud tööajad;
(iii) tähisega muud kasutatavad ajad, nimelt:
      ooteaeg, st aeg, mille jooksul juhid peavad olema oma töökohal ainult väljasõidu kutsele vastamiseks, sõidu jätkamiseks või muu töö täitmiseks;
      sõidu ajal juhi kõrval veedetud aeg;
      sõidu ajal voodis oldud aeg.
(iv) tähisega töövaheajad ja igapäevane puhkeaeg.

Iga lepingupool võib lubada, et tema territooriumil registreeritud sõidukites kasutatavatel sõidumeerikulehtedel registreeritakse kõik eelpool alapunktides ii ja iii nimetatud ajad tähisega .

(b) Joone kuju, nende suhtelise asendi ja vajaduse korral ka lõike 4 punktis a toodud tähise järgi peab olema võimalik selgelt eristada erinevaid aegu.
Erinevad ajad peavad sõidumeerikulehel erinema teineteisest vastavate joonte jämeduse poolest või peavad olema loetavuse ja hõlpsa arusaamise seisukohalt registreeritud mingil muul sama tõhusal viisil.

(c) Juhul kui sõiduki meeskonnas on mitu juhti, siis lõike 4 punktis a ettenähtud registreerimine peab toimuma iga juhi kohta eraldi sõidumeerikulehele. Sel puhul peab erinevate sõidumeerikulehtede edasiliikumine toimuma kas ühe mehhanismi või sünkroonselt töötavate erinevate mehhanismidega.

D. Sulgurid

1. Sõidumeerikulehe karp ja kella käitamismehhanism peavad olema lukustatud.

2. Iga sõidumeerikulehe karbi avamine ja kella taaskäitamine peab automaatselt olema registreeritud sõidumeerikulehel või -lehtedel.

E. Tähised

1. Sõidumeeriku armatuurlaual peavad olema järgmised tähised:
      läbisõidumõõdiku läbisõidu näidu lähedal lühend «km»;
      kiirusskaala lähedal lühend «km/h»;
      kiirusmõõdiku mõõtealas kujul Vmin = … km/h, Vmax = … km/h.

Seda tähistust ei ole vaja, kui see ilmneb seadme selgitusplaadilt.

Neid nõudeid ei kohaldata enne 10. augustit 1970. a heakskiidetud sõidumeerikutele.

2. Selgitusplaat tuleb paigutada sõidumeerikusse ja sellel peavad olema sõidumeerikusse paigutamisel järgmised andmed:
     seadme valmistaja nimi ja aadress;
     valmistajanumber ja valmistamisaasta;
     sõidumeeriku heakskiitmise tunnusmärk;
     seadme tegur kujul «k = … p/km» või «k = … imp/km»;
     soovitud kiiruse mõõteala lõikes 1 näidatud kujul,

kui seadme tundlikkus kaldenurga suhtes võib mõjutada mõõdiku näitu lubatud hälbest enam, siis lubatud kaldenurk leitakse järgmiselt:

 [nurga tähis]

kus α on selle (õigesti paigaldatud) seadme horisontaaltasapinnas mõõdetud nurk, mille suhtes seade on kalibreeritud ning kus β ja γ on kalibreerimisnurga suurimad lubatavad kõrvalekalded α üles- või allapoole.

F. Visuaalsete ja registreerivate seadmete suurimad lubatavad hälbed

1. Katsestendis enne paigaldamist:

(a) läbisõidetud vahemaa:
     1% tegeliku vahemaaga võrreldes, kui see vahemaa oli vähemalt 1 km;

(b) kiirus:
     3 km/h tegeliku kiirusega võrreldes;

(c) aeg:
     ± 2 minutit ööpäevas ja kuni 10 minutit 7 päeva jooksul, kui kella käiguaeg pärast üleskeeramist ei ole vähem sellest ajast.

2. Paigaldamisel

(a) läbisõidetud vahemaa:
     2% tegeliku vahemaaga võrreldes, kui see vahemaa oli vähemalt 1 km;

(b) kiirus:
     4 km/h tegeliku kiirusega võrreldes;

(c) aeg:
     ± 2 minutit ööpäevas; või
     ± 10 minutit 7 päeva jooksul.

3. Kasutamisel

(a) läbisõidetud vahemaa:
      4% tegeliku vahemaaga võrreldes, kui see vahemaa oli vähemalt 1 km;

(b) kiirus:
      6 km/h tegeliku kiirusega võrreldes;

(c) aeg:
     ± 2 minutit ööpäevas; või
     ± 10 minutit 7 päeva jooksul.

4. Lõigetes 1, 2, ja 3 toodud suurimad lubatavad hälbed kehtivad temperatuurivahemikus 0 ºC kuni 40 ºC, mõõdetuna seadme vahetus läheduses.

5. Lõigetes 2 ja 3 toodud suurimate lubatavate hälvete mõõtmine toimub VI peatüki nõuete kohaselt.

IV. SÕIDUMEERIKULEHT

A. Üldsätted

1. Sõidumeerikuleht peab olema selline, et ta ei takistaks seadme normaalset tööd ja sellel registreeritud andmed peavad olema kustutamatud ning hõlpsasti loetavad ja äratuntavad.

Sõidumeerikuleht peab säilitama oma mõõtmed ja temale tehtud märked tavalise niiskuse ja temperatuuri juures.

Peale selle peab igal meeskonnaliikmel olema võimalik märkida sõidumeerikulehele seda vigastamata ja märgete loetavust mõjutamata järgmised andmed:
(a) sõidumeerikulehe kasutusele võtmisel oma perekonna- ja eesnimi;
(b) sõidumeerikulehe kasutusele võtmise kuupäev ja koht ning lõpetamise kuupäev ja koht;
(c) iga talle määratud sõiduki registreerimisnumber, nii lehele märgitud esimese sõidu alustamisel kui ka lehe kasutamise ajal sõiduki vahetamise puhul;
(d) läbisõidumõõdiku (odomeetri) lugemid:
     esimese sõidu alustamisel,
     viimase sõidu lõpetamisel,
     sõiduki vahetamisel tööpäeva jooksul (tema eelmise sõiduki lugemid ja temale antud uue sõiduki lugemid);
(e) sõiduki vahetamisaeg.

Tavaliste säilitamistingimuste puhul talletatud märked peavad säilima selgesti loetavatena vähemalt ühe aasta.

2. Olenemata sõidumeerikulehe kujust, peab tal olema vähemalt 24-tunnine registreerimismaht.

Kui mitu ketast liidetakse personali vahelesekkumiseta kokku pidevalt toimivaks kettaks registreerimismahu suurendamise eesmärgil, siis peavad erinevate ketaste vahelised liitekohad olema sellised, et ühelt kettalt teisele kettale üleminekukohal ei oleks registreerimiste katkestusi ega ülekatteid.

B. Registreerimisalad ja nende jaotus

1. Sõidumeerikulehel peavad olema järgmised registreerimisalad:
     üksnes kiiruse registreerimiseks varutud ala;
     üksnes läbisõidetud vahemaa registreerimiseks varutud ala;
     üks või mitu ala juhtide juhtimisaja, muu tööaja ning töövaheaja ja puhkeaja registreerimiseks.

2. Kiiruse registreerimisala peab olema jaotatud kuni 20 km/h jaotusteks. Igale skaalatähisele vastav kiirus peab olema märgitud numbritega selle tähise juures. Lühend «km/h» peab olema nähtav vähemalt üks kord kogu registreerimisala ulatuses. Skaala viimane tähis peab ühtima mõõteala ülarajaga.

3. Läbisõidetud vahemaa registreerimisala peab paiknema nii, et läbisõidetud kilomeetrite arvu võib raskusteta lugeda.

4. Lõikes 1 nimetatud aegade registreerimiseks varutud ala või alad peavad olema tähistatud nii, et erinevaid aegu võib selgesti teineteisest eristada.

C. Sõidumeerikulehele trükitud andmed

Igale sõidumeerikulehele peab olema trükitud järgmised andmed:
      valmistaja nimi ja aadress või kaubamärk;
      sõidumeerikulehe heakskiitmise tunnusmärk;
      sõidumeerikutüübi või -tüüpide heakskiitmise tunnusmärk, milles lehte saab kasutada;
      kiiruse mõõteala ülaraja piir trükituna km/h-s.

Vähimaks lisanõudeks iga sõidumeerikulehe kohta on see, et ajaskaala jaotus peab olema trükitud nii, et aega saab otse lugeda 15-minutiliste ajavahemike kaupa, kusjuures iga 5-minutilist ajavahemikku võib lugeda raskusteta.

D. Vaba ala käsitsi tehtavate kirjete jaoks

Sõidumeerikulehel peab olema ette nähtud vaba ala juhtide poolt märgitavate järgmiste andmete jaoks:
     juhi perekonna- ja eesnimi;
     sõidumeerikulehe kasutusele võtmise kuupäev ja koht ning selle lõpetamise kuupäev ja koht;
     sõiduki või sõidukite registreerimisnumbrid, millele juht määrati sõidumeerikulehe kasutamise ajaks;
     sõiduki või sõidukite läbisõidumõõdikute (odomeetrite) lugemid, millele juht määrati sõidumeerikulehe kasutamise ajaks;
     sõidukite vahetamisaeg.

V. SÕIDUMEERIKU PAIGALDAMINE

A. Üldsätted

1. Sõidumeerik tuleb paigutada sõidukile nii, et juhil on istmelt selge vaade kiirusmõõdikule, läbisõidumõõdikule ja kellale ning et nende seadmete kõik osad, kaasa arvatud nende juhtimisosad, on samaaegselt kaitstud juhusliku vigastamise eest.

2. Sõidumeeriku tegurit peab olema võimalik kohandada sõidukitegurile muundi abil.

Sõidukil, mille tagasillal on vähemalt kahekäiguline peaülekanne, peab olema ümberlüliti, millega saab neid ülekandeid automaatselt sisselülitada vastavalt sellele ülekandele, millele sõidumeerik on sõidukil kohandatud.

3. Pärast seda, kui sõiduk on seoses sõidumeeriku paigaldamisega üle kontrollitud, tuleb sõidukis sõidumeeriku kõrvale või sõidumeerikusse panna paigaldamisplaat nii, et ta on selgesti nähtav. Kui lubatud paigaldaja või töökoda kontrollib sõidumeerikut, mis nõuab paigaldamismuudatusi, siis varem pandud paigaldamisplaadi asemele tuleb panna uus paigaldamisplaat.

Paigaldamisplaadil peavad olema järgmised andmed:
     lubatud paigaldaja või töökoja nimi, aadress või kaubamärk;
     sõiduki tunnustegur kujul W = … p/km või W = … imp/km;
     rattarehvide tegelik ümbermõõt kujul l = … mm;
     kuupäevad, millal määrati sõiduki tunnustegur ja rattarehvide tegelik ümbermõõt.

B. Plommimine

Järgmised osad tuleb plommida:
(a) paigaldamisplaat, kui see ei ole kinnitatud nii, et teda ei saa ära võtta, vigastamata sellel olevaid tunnusmärke;
(b) sõidumeeriku kinnituskohad sõiduki külge;
(c) muundi ja ta toitejuhtmete ühenduskohad;
(d) nende sõidukite ümberlüliti, mille tagasillal on kaks või enam ülekannet;
(e) need ühendused, mis ühendavad muundit ja ümberlülitit sõidumeeriku muude osadega;
(f) III peatüki A osa lõike 7 punktis b nõutud juhtudel.

Erijuhtudel võib heakskiidetud sõidumeerikutüübil näha ette muid plomme, sel juhul nende plommide asukohad peavad olema märgitud heakskiitmistunnistusele.

Üksnes punktides b, c ja e nimetatud plomme võib ettenägematutel juhtudel ära võtta; plommide vigastamise korral tuleb koostada kirjalik teade sellise toimingu põhjuste kohta ja esitada see teade pädevale asutusele.

VI. KONTROLLIMINE JA ÜLEVAATUS

Lepingupooled peavad määrama isikud, kes võivad teostada sõidumeerikute kontrollimisi ja ülevaatusi.

1. Uute või remonditud seadmete heakskiitmine.

Iga uue või remonditud üksiku seadme puhul käesoleva lisandi V peatüki B osa punkti f kohase plommimisega tõendatakse seadmete laitmatut töötamist ning nende lugemite ja registreerimiste täpsust käesoleva lisandi III peatüki F osa lõikes 1 kindlaksmääratud hälvete piirides.

Selle nõude täitmise kontrollimiseks võib lepingupool määrata uue kontrollimise, millega kontrollitakse ja tõendatakse uue või remonditud seadme vastavust heakskiidetud tüübile ja/või käesoleva lisa ja ta lisandite nõuetele, või anda selle tõendamisõiguse valmistajale või tema volitatud esindajatele.

2. Paigaldamine

Kui sõidumeerik paigaldatakse sõidukile, siis sõidumeerik ja kogu selle paigaldus peab vastama III peatüki F osa lõikes 2 toodud maksimaalselt lubatud hälvetele.

Lubatud paigaldaja või töökoda vastutab tema poolt teostatud kontrollkatse eest.

3. Perioodilised kontrollimised

(a) Sõidukile paigaldatud sõidumeerikut tuleb perioodiliselt kontrollida vähemalt iga kahe aasta järel ja need kontrollimised võib ühitada sõiduki tehnoülevaatusega.

Nendel kontrollimistel tuleb kontrollida:
     sõidumeeriku laitmatut töötamist;
     heakskiitmise tunnusmärgi olemasolu;
     paigaldamisplaadi olemasolu;
     plommide vigastamatust sõidumeerikul ja muudel paigaldatud osadel;
     rattarehvide tegelikku ümbermõõtu.

(b) Kontrollimist, millel tagatakse suurimate lubatud hälvete vastavus III peatüki F osa lõike 3 nõuetega, tuleb teostada üks kord kuue aasta jooksul, kuid iga lepingupool võib kindlaks määrata tema territooriumil registreeritud sõidukite suhtes lühemad kontrollimise tähtajad. Selle kontrollimisega peab kaasnema paigaldamisplaadi vahetus.

4. Vigade mõõtmine

Vigade mõõtmist paigaldamisel ja kasutamise ajal tuleb teostada järgmiste nõuete kohaselt ja neid tuleb vaadelda katsenormidena:
     koormata sõidukiga, tavalistes sõidutingimustes;
     rõhk rehvides peab vastama valmistaja juhistele;
     rehvide kulumine tohib olla seadusega lubatud piirides;
     sõiduki liikumine: sõiduk peab oma mootori abil liikuma tasasel pinnal sirgjooneliselt kiirusega 50±5 km/h; katset võib samuti teostada sobival katsesteendil, eeldusel et see toimub samaväärse täpsusega.

Allakirjutamisprotokoll

Kirjutades alla rahvusvahelisel maanteeveol töötava sõiduki meeskonnaliikmete tööalast Euroopa kokkulepet, allakirjutanud, olles selleks täielikult volitatud, on kokku leppinud alljärgnevas:

Lepingupooled deklareerivad, et käesolev kokkulepe ei otsusta ette ära selliseid sätteid, milliseid edaspidi võib välja töötada töö kestuse ja tööpäeva režiimi osas.

Kokkuleppe artikli 4 juurde

Artikli 4 lõike 1 sätteid ei või tõlgendada kui nõuet kohaldada väljaspool riigi territooriumi, kus on registeeritud vedu teostav sõiduk, igasugune liikluskeeld teatud päevadel või teatud tundidel, mis selles riigis võib kehtida teatud liiki sõidukitele. Artikli 4 lõike 2 sätteid ei või tõlgendada kui lepingupoole takistamist oma territooriumil maksma panna siseriiklike seaduste ja eeskirjade sätteid, mis keelavad teatud liiki sõidukite liikluse teatud päevadel või teatud tundidel.

Iga lepingupool, kes on käesoleva kokkuleppe artikli 4 lõikes 2 nimetatud erikokkuleppe pooleks, mis lubab rahvusvahelist vedu alustada ja lõpetada nimetatud erikokkuleppe poole territooriumil sõidukiga, mis on registreeritud ühe käesoleva kokkuleppe poole riigi territooriumil, kes ei ole nimetatud erikokkuleppe pooleks, võib seada kahe- või mitmepoolsete kokkulepete sõlmimisel selliste vedude lubamise tingimuseks, et neid vedusid teostavad meeskonnad täidaksid nimetatud erikokkuleppe liikmesriikide territooriumil nimetatud erikokkuleppe sätteid.

Kokkuleppe artikli 12 juurde

Allakirjutanud kohustuvad pärast kokkuleppe jõustumist arutama sellesse parandussätte sisseviimist, mis näeb ette lubatud tüüpi kontrollseadme kasutamise, milline siis võiks nii palju kui võimalik, asendada isiklikku sõidumärkmikku.

Kokkuleppe artikli 14 juurde

Lepingupooled peavad soovitavaks, et:
– iga lepingupool võtaks tarvituse vajalikud abinõud, mis võimaldavad tal sisseseada korra käesoleva kokkuleppe sätete rikkumiste eest, mitte ainult tema territooriumil sooritatud rikkumiste korral, vaid ka siis, kui need on sooritatud teise riigi territooriumil rahvusvahelise maanteeveo ajal lepingupoole poolt registreeritud sõidukiga;
– nad osutavad teineteisele abi karistuse määramiseks sooritatud rikkumise eest.

Käesoleva kokkuleppe lisa juurde

Kõrvale kaldudes käesoleva kokkuleppe lisa üldsätete lõikest 4 võib Šveits mitte nõuda, et tööandjad kirjutaksid alla isikliku kontrollsõidumärkmiku iganädalastele aruannetele.

Ülaltoodu kinnituseks on allakirjutanud, olles selleks täielikult volitatud, kirjutanud alla käesolevale protokollile.

Koostatud Genfis 1. juulil 1970. aastal ühes eksemplaris inglise ja prantsuse keeles, kusjuures mõlemad tekstid on võrdselt autentsed.


European Agreement Concerning the Work of Crews of Vehicles Engaged in International Road Transport (AETR)

The Contracting Parties,

Being desirous of promotion the development and improvement of the international transport of passengers and goods by road,

Convinced of the need to increase the safety of road traffic, to make regulations governing certain conditions of employment in international road transport in accordance with the principles of the International Labour Organisation, and jointly to adopt certain measures to ensure the observance of those regulation,

Have agreed as follows:

Article 1. Definitions

For purpose of this Agreement:
(a) “vehicle” means any motor vehicle or trailer; this term include any combination of vehicles;
(b) “motor vehicle” means any self-propelled road vehicle which is normally used for carrying persons or goods by road or for drawing, on the road, vehicles used for carriage of persons or goods; this terms does not include agricultural tractors;
(c) “trailer” means any vehicle designed to be drawn by a motor vehicle and includes semi-trailers;
(d) “semi-trailer” means any trailer designed to be coupled to a motor vehicle in such way that part of it rests on the motor vehicle and that a substantial part of its weight and of the weight of its load is borne by the motor vehicle;
(e) “combination of vehicles” means coupled vehicles travel on the road as a unit;
(f) “permissible maximum weight” means the maximum weight of the laden vehicle declared permissible by the competent authority of the State in which the vehicle is registered;
(g) “carriage by road” means any journey made on roads open to the public of a vehicle, whether laden or not, used for the carriage of passengers or goods;
(h) “international road transport” means road transport which involves the crossing of at least one frontier;
(i) “regular services” means services which provide for the carriage of passengers at specified intervals along specified routes, passengers being taken up and set down at predetermined stopping points.

Rules governing the operations of services or documents taking the place thereof, approved by the competent authorities of Contracting Parties and published by the carrier before coming into operation, shall specify the conditions of carriage and in particular the frequency of services, timetables, faretables and the obligation to accept passengers for carriage, in so far as such conditions are not prescribed by any law or regulation.

Services by whomsoever organized, which provide for the carriage of specified categories of passengers to the exclusion of other passengers, in so far as such services are operated under the conditions specified in the first subparagraph of this definition, shall be deemed to be regular services. Such services, in particular those providing for the carriage of workers to and from their place of work or of school children to and from school, are hereinafter called “special regular services”;
(j) “driver” means any person. whether wage-earning or not, who drives the vehicle even for a short period, or who is carried on the vehicle in order to be available for driving if necessary;
(k) “crew member” means the driver or either of the following, whether wage-earning or not:
     (i) a driver's mater i.e. any person accompanying the driver in order to assist him in certain manoeuvres and habitually taking an effective part in the transport operations, enough not a driver in the sense of paragraph (j) of this article;
     (ii) a conductor, i.e. any person who accompanies the driver of a vehicle engaged in the carriage of passengers and is responsible in particular for the issue or checking of tickets or other documents entitling passengers to travel on the vehicle;
(l) “week” means the period between 0000 hours on Monday and 2400 hours on Sunday;
(m) “rest” means any uninterrupted period of at least one hour during which the driver may freely dispose of this time.

Article 2. Scope

1. This Agreement shall apply in the territory of each Contracting Party to all international road transport performed by any vehicle registered in the territory of the said Contracting Party or in the territory of any other Contracting Party.

2. Nevertheless,
(a) if, in the course of a international road transport operation one or more crew members do not leave the national territory in which they normally exercise their occupational activities, the Contracting Party for that territory shall be free not to apply to him or them the provisions of this Agreement;
(b) unless the Contracting Parties whose territory is used agree otherwise, this Agreement shall not apply to the international road transport performed by:
     1. Vehicles used for the carriage of goods where the permissible maximum weight of the vehicle, including any trailer or semi-trailer, does not exceed 3,5 tonnes;
     2. Vehicles used for carriage of passengers which, by virtue of their construction and equipment are suitable for carrying not more than nine persons, including the driver, and are intended for that purpose;
     3. Vehicles used for the carriage of passengers on regular service where the route covered by the service in question does not exceed 50 kilometres;
     4. Vehicles with a maximum authorized speed not exceeding 30 kilometres per hour;
     5. Vehicles used by or under control of the armed services, civil defence, fire services, and forces responsible for maintaining public order;
     6. Vehicles used in connection with the sewerage, flood protection, water, gas and electricity services, highway maintenance and control, refuse collection and disposal, telegraph and telephone services, carriage of postal articles, radio and television broadcasting and the detection of radio or television transmitters or receivers;
     7. Vehicles used in emergencies or rescue operations;
     8. Specialized vehicles used for medical purposes;
     9. Vehicles transporting circus and fun-fair equipment;
     10. Specialized breakdown vehicles;
     11. Vehicles undergoing road tests for technical development, repair or maintenance purposes, and new or rebuilt vehicles which have not yet been put into service;
     12. Vehicles used for non-commercial carriage of goods for personal use;
     13. Vehicles used for milk collection from farms and the return to farms of milk containers or milk products intended for animal feed.

Article 3. Application of some provisions of the Agreement to road transport performed by vehicles registered in the territories of non-Contracting States

1. Each Contracting Party shall apply in its territory, in respect of international road transport performed by any vehicle registered in the territory of a State which is not a Contracting Party to this Agreement, provisions not less strict than those laid down in articles 5, 6, 7, 8, 9 and 10 of this Agreement.

2. It shall be open to any Contracting Party, in the case of a vehicle registered in a State which is not a Contracting Party to this Agreement, merely to require, in lieu of a control device conforming to the specifications in the annex to this Agreement, daily record sheets, completed manually by the driver.

Article 4. General principles

Each Contracting Party may apply higher minima or lower maxima than those laid down in articles 5 to 8 inclusive. Nevertheless, the provisions of this Agreement shall remain applicable to drivers, engaged in international road transport operations on vehicles registered in another Contracting or non-Contracting State.

Article 3. Crews

1. The minimum age for drivers engaged in the carriage of goods shall be as follows:
(a) for vehicles, including where appropriate, trailers or semi-trailers having a permissible maximum weight of not more than 7.5 tonnes, 18 years;
(b) for other vehicles:
     21 years, or
     18 years provided that the person concerned holds a certificate of professional competence recognized by one of the Contracting Parties confirming that he has completed a training course for drivers of vehicles intended for carriage of goods by road. Contracting Parties shall inform one another of the prevailing national minimum training levels and other relevant conditions relating to drivers engaged in international carriage of goods under this Agreement.

2. Any driver engaged in the carriage of passengers shall have reached the age of 21 years.

Any driver engaged in the carriage of passengers on journeys beyond a 50 kilometres radius from the place where the vehicle is normally based must also fulfil one of the following conditions:
(a) he must have worked for at least one year in the carriage of goods as a driver of vehicles with a permissible maximum weight exceeding 3.5 tonnes;
(b) he must have worked for at least one year as a driver of vehicles used to provide passenger services on journeys within a 50 kilometres radius from the place where the vehicle is normally based, or other types of passenger services not subject to this Agreement provided the competent authority considers that he has by so doing acquired the necessary experience;
(c) he must hold a certificate of professional competence recognized by one of the Contracting Parties confirming that he has completed a training course for drivers of vehicles intended for the carriage of passengers by road.

Article 6. Driving periods

1. The driving period between any two daily rest periods or between a daily rest period and a weekly rest period, hereinafter called “daily driving period”, shall not exceed nine hours. It may be extended twice in any one week to 10 hours.

A driver must, after no more than six daily driving periods, take a weekly rest period as defined in article 8(3).

The weekly rest period may be postponed until the end of the sixth day if the total driving time over the six days does not exceed the maximum corresponding to six daily driving periods.

In the case of the international carriage of passengers, other than on regular services, the terms “six” and “sixth” in the second and third sub-paragraphs shall be replaced by “twelve” and “twelfth” respectively.

2. The total period of driving in any one fortnight shall not exceed ninety hours.

Article 7. Breaks

1. After four-and-a-half hours' driving, the driver shall observe a break of at least forty-five minutes, unless he begins a rest period.

2. This break may be replaced by breaks of at least fifteen minutes each distributed over the driving period or immediately after this period in such a way as to comply with the provisions of paragraph 1.

3. During these breaks, the driver may not carry out any other work. For the purposes of this article, the waiting time and time not devoted to driving spent in a vehicle in motion, a ferry, or a train shall not be regarded as “other work”.

4. The breaks observed under this article may not be regarded as daily rest periods.

Article 8. Rest periods

1. In each period of twenty-four hours, the driver shall have a daily rest period of at least eleven consecutive hours, which may be reduced to a minimum of nine consecutive hours not more than three times in any one week, on condition that an equivalent period of rest be granted as compensation before the end of the following week.

On days when the rest period is not reduced in accordance with the first subparagraph, it may be taken in two or three separate periods during the twenty-four hour period, one of which must be of at least eight consecutive hours. In this case the minimum length of the rest shall be increased to twelve hours.

2. During each period of thirty hours when a vehicle is manned by at least two drivers, each driver shall have a rest period of not less than eight consecutive hours.

3. In the course of each week, one of the rest periods referred to in paragraphs 1 and 2 shall extended by way of weekly rest, to a total of forty-five consecutive hours. This rest period may be reduced to a minimum of thirty-six consecutive hours if taken at the place where the vehicle is normally based or where the driver is based, or to a minimum of twenty-four consecutive hours if taken elsewhere. Each reduction shall be compensated by an equivalent rest taken en block before the end of the third week following the week in question.

4. A weekly rest period which begins in one week and continues into the following week may be attached to either of these weeks.

5. In the case of carriage of passengers to which article 6(1), fourth subparagraph, applies, the weekly rest period may be postponed until the week following that in respect of which the rest is due and added on to that second week's weekly rest.

6. Any rest taken as compensation for reduction of the daily and/or weekly rest periods must be attached to another rest of at least eight hours and shall be granted, at the request of the person concerned, at the vehicle's parking place or driver's base.

7. The daily rest period may be taken in a vehicle, as long as it is fitted with a bunk and is stationary.

8. Notwithstanding the provisions in paragraph 1 above where a driver engaged in the carriage of goods or passengers accompanies a vehicle which is transported by ferryboat or train, the daily rest period may be interrupted not more than once, provided the following conditions are fulfilled:
     that part of the daily rest period spent on land must be able to be taken before or
     after the portion of the daily rest period taken on board the ferryboat or the train;
     the period between the two portions of the daily rest period must be as short as possible and may on no account exceed one hour before embarkation or after disembarkation, customs formalities being included in the embarkation or disembarkation operations;
     during both portions of the rest period the driver must be able to have access to a bunk or couchette.

The daily rest period, interrupted in this way, shall be increased by two hours.

Article 9. Exceptions

Provided that road safety is not thereby jeopardized and to enable him to reach a suitable stopping place, the driver may depart from the provisions of this Agreement to the extent necessary to ensure the safety of persons, of the vehicle or of its load. The driver shall indicate the nature of and reason for his departure from those provisions or the record sheet of the control device or in his duty roster.

Article 10. Control device

1. The Contracting Parties shall prescribe the installation and use on vehicles registered in their territory of a control device according to the following requirements:

(a) The control device shall as regards construction, installation, use and testing, comply with the requirements of this Agreement and the annex thereto which shall form an integral part of this Agreement.

(b) If the normal and appropriate use of a control device installed on a vehicle is not possible, each crew member shall enter by hand, using the appropriate graphic representation, the details corresponding to his occupational activities and rest periods on his record sheet.

(c) When, by reason of their being away from the vehicles, the crew members are unable to make use of the device, they shall insert by hand, using the appropriate graphic representation, on their record sheet the various times corresponding to their occupational activities while they were away.

(d) The crew members must always have available, and be able to present for inspection record sheets for the current week and for the last day of the previous week on which they drove.

(e) The crew members must ensure that the control device he activated and handled correctly and that, in case of malfunctioning, it be repaired as soon as possible.

2. The employer shall issue a sufficient number of record sheets to drivers, bearing in mind the fact that these sheets are personal in character, the length of the period of service and the possible obligation to replace sheets which are damaged, or have been taken by an authorized inspecting officer. The employer shall issue to drivers only sheets of an approved model suitable for use in the equipment installed in the vehicle.

3. Undertakings shall keep in good order the record sheets filled in as provided under (b), (c) and (d) of paragraph 1 of this article, for a period of not less than 12 month after date of the last entry and shall produce them at the request of the control authorities.

Article 11. Supervision by the undertaking

1. The undertaking shall so organize road transport operations that crew members are able to comply with the provisions of this Agreement.

2. It shall make a regular check of driving period, hours of other work and rest periods by referring to all documents at its disposal such as the individual control books. Should it discover any breach of this Agreement it shall take prompt action to end it and to avoid its repetition, for example by changing hours of work and routes.

3. Payments to wage-earning drivers, even in the form of bonuses or wage supplements, related to distances travelled and/or the amount of goods carried shall be prohibited, unless these payments are of such a kind as not to endanger road safety.

Article 12. Measures of enforcement of the Agreement

1. Each Contracting Party shall adopt all appropriate measures to ensure observance of the provisions of this Agreement, in particular by adequate level of road checks and checks performed on the premises of undertakings. The competent administrations of the Contracting Parties shall keep one another informed of the general measures adopted for this purpose.

2. Contracting Parties shall assist each other in applying this Agreement and in checking compliance therewith.

3. Within the framework of this mutual assistance the competent authorities of the Contracting Parties shall regularly send one another all available information concerning:
     breaches of this Agreement committed by non-residents and any penalties imposed for such breaches;
     penalties imposed by a Contracting Party on its residents for such breaches committed on the territory of Contracting Party.

In case of serious breaches such information shall include the penalty imposed.

4. If the findings of a roadside check on the driver of a vehicle registered in the territory of another Contracting Party provide grounds to believe that infringements have be committed which cannot be detected during the check due to lack of necessary data, the competent authorities of the Contracting Party concerned shall assist each other to clarify the situation. In cases where, to this end, the competent Contracting Party carries out a check at the premises of the undertaking, the results of this check shall be communicated to the other Party concerned.

Article 13. Transitional provisions

The provisions of new article 10 – Control device, shall not become mandatory for countries Contracting Parties to this Agreement until three years after the entry into force of these amendments. Before that date the provisions of the old article 10 – Individual control book, shall continue to apply.

FINAL PROVISIONS

Article 14

1. This Agreement shall be open for signature until 31 March 1971 and thereafter for accession, by States members of the Economic Commission for Europe and States admitted to the Commission in a consultative capacity under paragraph 8 of the Commission's terms of reference.

2. This Agreement shall be ratified.

3. The instruments of ratification or accession shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

4. This Agreement shall enter into force on the one hundred and eightieth day after the date of deposit of the eighth instrument of ratification or accession.

5. In respect of each State which ratifies or accedes to this Agreement after the deposit of the eighth instrument of ratification or accession as referred to in paragraph 4 of this article, the Agreement shall enter into force one hundred and eighty days after the deposit by that State of its instrument of ratification or accession.

Article 13

1. Any Contracting Party may denounce this Agreement by notice addressed to the Secretary-General of the United Nations.

2. The denunciation shall take effect six months after the date on which the Secretary-General receives notice thereof.

Article 16

This Agreement shall cease to have effect if for any period of twelve consecutive months after its entry into force the number of Contracting Parties is less than three.

Article 17

1. Any State may, at the time of signing this Agreement or of depositing its instrument of ratification or accession or at any time thereafter, declare by notification addressed to the Secretary-General of the United Nations that the validity of the Agreement shall be extended to all or any of the territories for the international relations of which it is responsible. The Agreement shall apply to the territory or territories named in the notification as from the one hundred and eightieth day after receipt of the notification by the Secretary-General or, if on that day the Agreement has not yet entered into force, as from the date of its entry into force.

2. Any State which has made a declaration under the preceding paragraphmaking this Agreement applicable to a territory for whose international relations it is responsible may denounce the Agreement separately in respect of that territory in conformity with the provisions of article 15 thereof.

Article 18

1. Any dispute between two or more Contracting Parties concerning the interpretation or application of this Agreement shall so far as possible be settled by negotiation between them.

2. Any dispute which is not settled by negotiation shall be submitted to arbitration if any one of the Contracting Parties concerned in the dispute so requests and shall accordingly be referred to one or more arbitrators selected by agreement between the Parties in dispute. If within three, months from the date of request for arbitration the Parties in dispute are unable to agree on the selection of an arbitrator or arbitrators, any of those Parties may request the Secretary-General of the United Nations to appoint a single arbitrator to whom the dispute shall be referred for decision.

3. The decision of the arbitrator or arbitrators appointed under the preceding paragraph shall be binding on the Contracting Parties in dispute.

Article 19

1. Any State may, at the time of signing, ratifying or acceding to this Agreement, declare that it does not consider itself bound by article 18, paragraphs 2 and 3 hereof. The other Contracting Parties shall not be bound by the said paragraphs with respect to any Contracting Party which has entered such a reservation.

2. If at the time of depositing its instrument of ratification or accession a State enters a reservation other than that provided for in paragraph 1 of this article, the Secretary-General of the United Nations shall communicate the reservation to the States which have previously deposited their instruments of ratification or accession and have not since denounced this Agreement. The reservation shall be deemed to be accepted if none of the said States had, within six month after such communication, expressed its opposition to acceptance of the reservation. Otherwise the reservation shall not admitted, and, if the State which entered the reservation does not withdraw it the deposit of that State's instrument of ratification or accession shall be without effect. For the purpose of the application of this paragraph the opposition of States whose accession or ratification is, in virtue of this paragraph without effect by reason of reservations entered by them, shall be disregarded.

3. Any Contracting Party whose reservation has been adopted in the Protocol of signature of this Agreement or who has entered a reservation pursuant to paragraph 1 of this article, or made a reservation which has been accepted pursuant to paragraph 2 of this article may at any time withdraw such reservation by a notification addressed to the Secretary-General.

Article 20

1. After this Agreement has been in force for three years any Contracting Party may, by a notification addressed to the Secretary-General of the United Nations, request that a conference be convened for the purpose of revising the Agreement. The Secretary-General shall notify all Contracting Parties of that request and shall convene a revision conference if not less than one-third of the Contracting Parties signify their assent to the request within a period of four months from the date of the notification by the Secretary-General.

2. If conference is convened in conformity with the preceding paragraph the Secretary-General shall notify all the Contracting Parties and invite them to submit within a period of three months such proposals as they wish the conference to consider. The Secretary-General shall circulate to all Contracting Parties the provisional agenda for the conference, together with the text of such proposals, not less than three months before the date on which the conference is to meet.

3. The Secretary-General shall invite to any conference convened under this article all the States referred to in article 14, paragraph 1, of this Agreement.

Article 21

1. Any Contracting Party may propose one or more amendments to this Agreement. The text of any proposed amendment shall be communicated to the Secretary-General of the United Nations, who shall communicate it to all Contracting Parties and inform thereof all the other States referred to in article 14, paragraph 1, of this Agreement.

2. Within a period of six months from the date on which the proposed amendment is communicated by the Secretary-General, any Contracting Party may inform the Secretary-General:
(a) that it has an objection to the amendment proposed; or
(b) that, although it intends to accept the proposal, the conditions necessary for such acceptance are not yet fulfilled in its State.

3. If Contacting Party sends to the Secretary-General a communication such as is provided for in paragraph 2(b) of this article, it may, so long as it has not notified the Secretary-General of its acceptance or the proposed amendment, submit an objection to the proposed amendment within a period of nine months following the expiry of the six-month period provided for its communication.

4. If an objection to the proposed amendment is stated in accordance with the terms of paragraphs 2 and 3 of this article, the amendment shall be deemed not to have been accepted and shall be of no effect.

5. If no objection to the proposed amendment has been stated under paragraphs 2 and 3 of this article, then the amendment shall be deemed to have been accepted as from the date specified below:
(a) if no Contracting Party has sent a communication to the Secretary-General under paragraph 2(b) of this article: on the expiry of the period of six months referred to in paragraph 2 of this article;
(b) if no Contracting Party has sent a communication to the Secretary-General under paragraph 2(b) of this article: on the earlier of the following two dates:
– the date by which all the Contracting Parties which sent such communications have notified the Secretary-General of their acceptance of the proposal, subject to the proviso that, if all the acceptances were notified before the expiry of the period of six months referred to in paragraph 2 of this article, this date shall be taken to be the date of expiry of the said six-month period;
– the date of expiry of the period of nine months referred to in paragraph 3 of this article.

6. Any amendment deemed to be accepted shall enter into force three months after the date on which it was deemed to be accepted.

7. The Secretary-General shall as soon as possible notify all Contracting Parties whether an objection to the proposed amendment has been stated under paragraph 2(a) of this article and whether he has received from one or more Contracting Parties a communication under paragraph 2(b) of this article. If he has received such a communication from one or more Contracting Parties, he shall subsequently inform all the Contracting Parties whether the Contracting Party or Parties which have made such a communication raise an objection to or accept the proposed amendment.

8. Independently of this amendment procedure laid down in paragraphs 1 to 6 of this article, the annex to this Agreement may be notified by agreement between the competent administrations of all the Contracting Parties; if the competent administration of a Contracting Party has stated that under its domestic law its agreement is contingent on special authorities for the purpose, or on the approval of a legislative body, the consent of the competent administration of the Contracting Party concerned to the notification of the annex shall not be deemed to have been given until the said competent administration has notified the Secretary-General that the necessary authorization or approval has been obtained. The agreement between the competent administrations shall appoint the date of entry into force of the modified annex, and may provide that, during a transitional period, the old annex shall remain in force, wholly or in part, concurrently with the modified annex.

Article 22

1. Appendices 1 and 2 to the annex to this Agreement may be amended by the procedure specified in this article.

2. At the request of a Contracting Party, any amendments proposed to appendices 1 and 2 to the annex to this Agreement shall be considered by the Principal Working Party on Road Transport of the Economic Commission for Europe.

3. If it is adopted by the majority of the members present and voting, and if this majority includes the majority of the Contracting Parties present and voting, the amendment shall be communicated by the Secretary-General to the competent administrations of all the Contracting Parties for acceptance.

4. The amendment shall be accepted if, within a period of six months following the date of notification, less than one-third of the competent administrations of the Contracting Parties notify the Secretary-General of their objection to the amendment.

5. Any amendment accepted shall be communicated by the Secretary-General to all Contracting Parties and shall come into force three months after the date of its notification.

Article 23

In addition to the notifications referred to in articles 20 and 21 of this Agreement, the Secretary-General of the United Nations shall notify the States referred to in article 14, paragraph 1, hereof of:
(a) ratifications or accessions under article 14 of this Agreement;
(b) the dates of entry into force of the present Agreement, in conformity with article 14 hereof;
(c) denunciations under article 15 of this Agreement;
(d) the termination of this Agreement in conformity with article 16 hereof;
(e) notifications received under article 17 of this Agreement;
(f) declarations and notifications received under article 19 of this Agreement;
(g) the entry into force of any amendment in conformity with article 21 of this Agreement.

Article 24

The Protocol of signature of this Agreement shall have the same force, validity and duration as the Agreement itself, of which it shall be deemed to be an integral part.

Article 25

After 31 March 1971 the original of this Agreement shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations, who shall transmit certified true copies to each of the States referred to in article 14, paragraph 1, hereof.

In witness whereof, the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this Agreement.

Done at Geneva, this first day of July nineteen hundred and seventy, in a single copy, in the English and French language, the two text being equally authentic.

Annex

Control device

General Provisions
I. TYPE APPROVAL

Article 1

Applications for the approval of a type of control device or of a model record sheet shall be submitted, accompanied by the appropriate specifications, by the manufacturer or its agent to a Contracting Party. No application in respect of any one type of control device or of any one model record sheet may be submitted to more than one Contracting Party.

Article 2

A Contracting Party shall grant its approval to any type of control device or to any model record sheet which conforms to the requirements laid down in appendix 1 to this annex, provided that the Contracting Party is in a position to check that production models conform to the approved prototype.

Any modifications or additions to an approved model must receive additional type approval from the Contracting Party which granted the original type approval.

Article 3

Contracting Parties shall issue to the applicant an approval mark, which shall conform to the model shown in appendix 2 for each type of control device or model record sheet which they approve pursuant to article 2.

Article 4

The competent authorities of the Contracting Party to which the application for type approval has been submitted shall, in respect of each type of control device or model record sheet which they approve or refuse to approve, either send within one month to the authorities of the other Contracting Parties a copy of the approval certificate accompanied by copies of the relevant specifications, or, if such is the case, notify they shall communicate the reasons for their decision.

Article 5

1. If a Contracting Party which has granted the type approval as provided for in article 2 finds that certain control device or record sheet bearing the type approval mark which it has issued do not conform to the prototype which it has approved, it shall take the necessary measures to ensure that production models conform to the approved prototype. The measures taken may, if necessary, extend to withdrawal of the type approval.

2. A Contracting Party which has granted the type approval shall withdraw such approval if the control device or record sheet which has been approved is not in conformity with this annex or its appendices or displays in use any general defect which makes it unsuitable for the purpose for which it is intended.

3. If a Contracting Party which has granted the type approval is notified by another Contracting Party of one of the cases referred to in paragraphs 1 and 2, it shall also, after consulting the latter Contracting Party, take the steps laid down in those paragraphs, subject to paragraph 5.

4. A Contracting Party which ascertains that one of the cases referred to in paragraph 2 has arisen may forbid until further notice the placing on the market and putting into service of the control device or record sheets. The same applies in the cases mentioned in paragraph 1 with respect to control device or record sheets which have been exempted from the initial verification, if the manufacturer, after due warning, does not bring the device into line with the approved model or with the requirements of this annex.

In any event, the competent authorities of the Contracting Parties shall notify one another within one month, of any withdrawal of the type approval or of any other measures taken pursuant to paragraphs 1, 2 and 3 and shall specify the reasons for such action.

5. If a Contracting Party which has granted the type approval disputes the existence of any of the cases specifies in paragraphs 1 or 2 notified to it, the Contracting Parties concerned shall endeavour to settle the dispute.

Article 6

1. An applicant for the type approval of a model record sheet shall state on his application the type or types of control device on which the sheet in question is designed to be used and shall provide suitable equipment of such type or types for the purpose of testing the sheet.

2. The competent authorities of each Contracting Party shall indicate on the approval certificate for the model record sheet the type or types of control device on which that model sheet may be used.

Article 7

No Contracting Party may refuse to register any vehicle fitted with a control device, or prohibit the entry into service or use of such vehicle for any reason connected with the fact that the vehicle is fitted with such device, if the device bears the approval mark referred to in article 3 and the installation plaque referred to in article 9.

Article 8

All decisions pursuant to this annex refusing or withdrawing approval of a type of control device or model record sheet shall specify in detail the reasons on which they are based. A decision shall be communicated to the Party concerned, who shall at the same time be informed of the remedies available to him under the laws of the Contracting Party and of the time-limits for the exercise of such remedies.

II. INSTALLATION AND INSPECTION

Article 9

1. The control device may be installed or repaired by fitters or workshops approved by the competent authorities of Contracting Parties for that purpose after the latter, should they so desire, have heard the views of the manufacturers concerned.

2. The approved fitter or workshop shall place a special mark on the seals which it affixes. The competent authorities of the Contracting Party shall maintain a register of the marks used.

3. The competent authorities of the Contracting Parties shall send each other their lists of approved fitters or workshops and also copies of the marks used.

4. For the purpose of certifying that installation of control device took place in accordance with the requirements of this annex an installation plaque affixed as provided in appendix 1 shall be used.

III. USE OF EQUIPMENT

Article 10

The employer and drivers shall be responsible for seeing that the device functions correctly.

Article 11

1. Drivers shall not use dirty or damaged record sheets. The sheets shall be adequately protected in this account.

In case of damage to a sheet bearing recordings, driver shall attach the damaged sheet to the spare sheet used to replace it.

2. Drivers shall use the record sheets every day on which they are driving, starting from the moment they take over the vehicle. The record sheet shall not be withdrawn before the end of the daily working period unless its withdrawal is otherwise authorized. No record sheet may be used to cover a period longer than that for which it is intended.

When, as a result of being away from the vehicle, a driver is unable to use the device fitted to the vehicle, the periods of time shall be entered on the sheet, either manually, by automatic recording or other means, legibly and without dirtying the sheet.

Drivers shall amend the record sheets as necessary should there be more than one driver on board the vehicle, so that the information referred to in Chapter II (1) to (3) of appendix 1 is recorded on the record sheet of the driver who is actually driving.

3. The control device shall be so designed that it is possible for an authorized inspecting officer, if necessary after opening the equipment, to read the recordings relating to the nine hours preceding the time of the check without permanently deforming, damaging or soiling the sheet.

The control device shall, furthermore, be so designed that it is possible, without opening the case, to verify that recordings are being made.

4. Whenever requested by an authorized inspecting officer to do so, the driver must be able for the last day of the previous week on which he drove.

Appendix 1

Requirements for Construction, Testing, Installation and Inspection

I. DEFINITIONS

In this appendix

(a) “control device” means equipment intended for installation in road vehicles to show and record automatically or semi-automatically details of the movement of those vehicles and of certain working periods of their drivers;

(b) “record sheet” means a sheet designed to accept and retain recorded data, to be placed in the control device and on which the marking devices of the latter inscribe a continuous record of the information to be recorded;

(c) “constant of the control device” means the numerical characteristic giving the value of the input signal required to show and record a distance travelled of 1 kilometres; this constant must be expressed either in revolutions per kilometre (k = … rev/km), or in impulses per kilometres (k = … imp/km);

(d) “characteristic coefficient of the vehicle” means the numerical characteristic giving the value of the output signal emitted by the part of the vehicle linking it with the control device (gearbox output shaft or axle) while the vehicle travels a distance of one measured kilometre under normal test conditions (see chapter VI, paragraph 4 of this appendix). The characteristic co-efficient is expressed either in revolutions per kilometre (W = … rev/km) or in impulses per kilometre (W = … imp/km);

(e) “effective circumference of wheel tyres” means the average of the distances travelled by the several wheels moving the vehicle (driving wheels) in the course of one complete rotation. The measurement of these distances must be made under normal test conditions (see chapter VI, paragraph 4 of this appendix) and is expressed in the form: l = … mm.

II. GENERAL CHARACTERISTICS AND FUNCTIONS OF CONTROL DEVICE

The control device must be able to record the following:
1. distance travelled by the vehicle;
2. speed of the vehicle;
3. driving time;
4. other periods of work or of availability;
5. breaks from work and daily rest periods;
6. opening of the case containing the record sheet;
7. for electronic control device which is device operating by signals transmitted electrically from the distance and speed sensor, any interruption exceeding 100 milliseconds in the power supply of the distance and speed sensor and any interruption in the signal lead to the distance and speed sensor.

For vehicles used by two drivers the control device must be capable of recording simultaneously but distinctly and on two separate sheets details of the periods listed under 3, 4 and 5.

III. CONSTRUCTION REQUIREMENTS FOR CONTROL DEVICE

A. General points

1. Control device shall include the following:
(a) visual instrument showing:
     distance travelled (distance recorder),
     speed (speedometer),
     time (clock).

(b) Recording instruments comprising:
     a recorder of the distance travelled,
     a speed recorder,
     one or more time recorders satisfying the requirements laid down in chapter III C 4.

(c) A means of marking showing on the record sheet individually:
     each opening of the case containing that sheet,
     for electronic control device, as defined in point 7 of chapter II, any interruption exceeding 100 milliseconds in the power supply of the control device (except lighting), not later than at switching-on the power supply again,
     for electronic control device, as defined in point 7 of chapter II, any interruption exceeding 100 milliseconds in the power supply of the distance and speed sensor and any interruption in the signal lead to the distance and speed sensor.

2. Any inclusion of the equipment of devices additional to those listed above must not interface with the proper operation of the mandatory devices or with the reading of them.

The control device must be submitted for approval complete with any such additional devices.

3. Materials

(a) All the constituent parts of the control device must be made of materials with sufficient stability and mechanical strength and stable electrical and magnetic characteristics.
(b) Any modification in a constituent part of the control device or in the nature of the materials used for its manufacture must, before being applied in manufacture, be submitted for approval to the authority which granted type-approval for the control device.

4. Measurement of distance travelled

The distance travelled may be measured and recorded either:
     so as to include both forward and reverse movement, or
     so as to include only forward movement.

Any recording of reversing movements must on no account affect the clarity and accuracy of the other recordings.

5. Measurement of speed

(a) The range of speed measurement shall be as stated in the type-approval certificate.
(b) The natural frequency and the damping of the measuring device must be such that the instruments showing and recording the speed can, within the range of measurement, follow acceleration changes of up to 2 m/s2, within the limits of accepted tolerances.

6. Measurement of time (clock)

(a) The control of the mechanism for resetting the clock must be located inside a case containing the record sheet; each opening of that case must be automatically recorded on the record sheet.
(b) If the forward movement mechanism of the record sheet is controlled by the clock, the period during which the latter will run correctly after being fully wound must be greater by at least 10% than the recording period corresponding to the maximum sheet-load of the equipment.

7. Lighting and protection

(a) The visual instruments of the control device must be provided with adequate non-dazzling lighting.
(b) For normal conditions of use, all the internal parts of the control device must be protected against damp and dust. In addition they must be made proof against tampering by means of casings capable of being sealed.

B. Visual instruments

1. Distance travelled indicator (distance recorder)

(a) The value of the smallest grading on the control device showing distance travelled must be 0,1 kilometres. Figures showing hectometres must be clearly distinguishable from those showing whole kilometres.
(b) The figures on the distance recorder must be clearly legible and must have an apparent height of at least 4 mm.
(c) The distance recorder must be capable of reading up to at least 99,999.9 kilometres.

2. Speed indicators (speedometer)

(a) Within the range of measurement, the speed scale must be uniformly graduated by 1, 2, 5 or 10 kilometres per hour. The value of a speed graduation (space between two successive marks) must not exceed 10% of the maximum speed shown on the scale.
(b) The range indicated beyond that measured need not be marked by figures.
(d) The length of each space on the scale representing a speed difference of 10 kilometres per hour must not be less than 10 millimetres.
(e) On an indicator with a needle, the distance between the needle and the control device face must not exceed 3 millimetres.

3. Time indicator (clock)

The time indicator must be visible from outside control device and give a clear, plain and unambiguous reading.

C. Recording instruments

1. General points

(a) All equipment, whatever the form of the record sheet (strip or disc) must be provided with a mark enabling the record sheet to be inserted correctly, in such a way as to ensure that the time shown by the clock and the time-marking on the sheet correspond.
(b) The mechanism moving the record sheet must be such as to ensure that the latter moves without play and can be freely inserted and removed.
(c) For record sheets in disc form, the forward movement device must be controlled by the clock mechanism. In this case, the rotating movement of the sheet must be continuous and uniform, with a minimum speed of 7 millimetres per hour measured at the inner border of the ring marking the edge of the speed recording area.

In equipment of the strip type, where the forward movement device of the sheets is controlled by the clock mechanism the speed of rectilinear forward movement must be at least 10 millimetres per hour.
(d) Recording of the distance travelled, of the speed of the vehicle and of any opening of the case containing the record sheet or sheets must be automatic.

2. Recording distance travelled

(a) Every kilometre of distance travelled must be represented on the record by a variation of at least 1 millimetre on the corresponding co-ordinate.
(b) Even at speeds reaching the upper limit of the range of measurement, the record of distances must still be clearly legible.

3. Recording speed

(a) Whatever the form of the record sheet, the speed recording stylus must normally move in the straight line and at right angles to the direction of travel of the record sheet.

However, the movement of the stylus may be curvilinear, provided the following conditions are satisfied:
     the trace drawn by the stylus must be perpendicular to the average circumference (in the case of sheets in disc form) or to the axis (in the case of sheets in the strip form) of the area reserved for speed recording,
     the ratio between the radius of curvature of the trace drawn by the stylus and the width of the area reserved for speed recording must be not less than 2.4 to 1 whatever the form of the record sheet,
     the markings on the time-scale must cross the recording area in a curve of the same radius as the trace drawn by the stylus. The spaces between the markings on the time-scale must represent a period not exceeding one hour.

(b) Each variation to speed of 10 kilometres per hour must be represented on the record by a variation of at least 1.5 millimetres on the corresponding coordinate.

4. Recording time

(a) Control device must be so constructed that the period of driving time is always recorded automatically and that it is possible, through the operation where necessary of a switch device to record separately the other periods of time as follows:
(i) under the sign : driving time;
(ii) under the sign : all other periods of work;
(iii) under the sign : other periods of availability, namely:
     waiting time, i.e. the period during which drivers need remain at their posts only for the purpose of answering any calls to start or resume driving or to carry out other work,
     time spent beside the driver while the vehicle is in motion,
     time spent on bunk while the vehicle is in motion;
(iv) under the sign : breaks in work and daily rest periods.

Each Contracting Party may permit all the periods referred to in subparagraphs (ii) and (iii) above to be recorded under sign on the record sheets used on vehicles registered in its territory.

(b) It must be possible, from the characteristics of the traces, their relative positions and if necessary the signs laid down in paragraph 4(a) to distinguish clearly between the various periods of time.

The various periods of time should be differentiated from one another on the record by differences in the thickness of the relevant traces, or by any other system of at least equal effectiveness from the point of view of legibility and ease of interpretation of the record.

(c) In the case of vehicles with a crew consisting of more than one driver, the recordings provided for in paragraph 4(a) must be made on two separate sheets, each sheet being allocated to one driver. In this case, the forward movement of the separate sheets must be effected either by a single mechanism or by separate synchronized mechanisms.

D. Closing device

1. The case containing the record sheet or sheets and the control of the mechanism for resetting the clock must be provided with a clock.

2. Each opening of the case containing the record sheet or sheets and the control of the mechanism for resetting the clock must be automatically recorded on the sheet or sheets.

E. Markings

1. The following markings must appear on the instrument face of the control device:
     Close to the figure shown by the distance recorder, the unit of measurement of distance, indicated by the abbreviation “km”,
     near the speed scaler the marking “km/h”,
     the measurement range of the speedometer in the form “Vmin … km/h, Vmax … km/h”. This marking is not necessary if it is shown on the description plaque of the equipment.

However, these requirements shall not apply to control devices approved before 10 August 1970.

2. The description plaque must be built into the equipment and must show the following markings, which must be visible on the control device when installed:
     name and address of the manufacturer of the equipment,
     manufacturer's number and year of construction,
     approval mark for the control device type,
     the constant of the equipment in the form “k= … rev/km” or “k= … imp/km”,

optionally, the range of speed measurement, in the form indicated in point 1,

should the sensitivity of the instrument to the angle of inclination be capable of affecting the readings given by the equipment beyond the permitted tolerances, the permissible angle expressed as:

[angle]

where α is the angle measured from the horizontal position of the front face (fitted the right way up) of the equipment for which the instrument is calibrated, while β and γ represent respectively the maximum permissible upward and downward deviations from the angle of calibration α.

F. Maximum tolerances (visual and recording instruments)

1. On the test bench before installation:
(a) distance travelled:
     1% more or less than the real distance, where the distance is at least 1 kilometre;

(b) speed:
     3 km/h more or less than the real speed;

(c) time:
     ± two minutes per day with a maximum of 10 minutes per 7 days in cases where the running period of the clock after rewinding is not less than that period.

2. On installation:
(a) distance travelled:
     2% more or less than the real distance, where that distance is at least 1 kilometres;

(b) speed:
     4 km/h more or less than the real speed;

(c) time:
     ± two minutes per day, or
     ± 10 minutes per seven days.

3. In use:
(a) distance travelled:
     4% more or less than the real distance, where that distance is at least 1 kilometres;

(b) speed:
     6 km/h more or less than the real speed;

(c) time:
     ± two minutes per day, or
     ± 10 minutes per seven days.

4. Maximum tolerances set out in paragraphs 1, 2 and 3 are valid for temperatures between 0º and 40º C, temperatures being taken in close proximity to the equipment.

5. Measurement of the maximum tolerances set out in paragraphs 2 and 3 shall take place under the conditions laid down in Chapter VI.

IV. RECORD SHEETS

A. General points

1. The record sheets must be such that they do not impede the normal functioning of the instrument and that the records which they contain are indelible and easily legible and identifiable.

The record sheets must retain their dimensions and any records made on them under normal conditions of humidity and temperature.

In addition it must be possible by each crew member to enter on the sheets, without damaging them and without effecting the legibility of the recordings, the following information:
(a) on beginning to use the sheet – his surname and first name;
(b) the date and place where use of the sheet begins and the date and place where such use ends;
(c) the registration number of each vehicle to which he is assigned, both at the start of the first journey recorded on the sheet and then, in the event of a change of vehicle, during use of the sheet;
(d) the oedometer reading:
     at the start of the first journey recorded on the sheet,
     at the end of the last journey recorded on the sheet,
     in the event of a change of the vehicle during a working day (reading on the vehicle to which he was assigned and reading on the vehicle to which he is to be assigned);
(e) the time of any change of vehicle.

Under normal conditions of storage, the recordings must remain clearly legible for at least one year.

2. The maximum recording capacity of the sheets, whatever their form, must be 24 hours.

If several discs are linked together to increase the continuous recording capacity which can be achieved without intervention by staff, the links between the various discs must be made in such a way that there are no breaks in or overlapping of recordings at the point of transfer from one disc to another.

B. Recording areas and their graduation

1. The record sheets shall include the following recording areas:
     an area exclusively reserved for data relating to speed,
     an area exclusively reserved for data relating to distance travelled,
     one or more area for data relating to driving time, to other periods of work and availability to breaks from work and to rest periods for drivers.

2. The area for recording speed must be scaled off in divisions of 20 kilometres per hour or less. The speed corresponding to each marking on the scale must be shown in figures against that marking. The symbol “km/h” must be shown at least once within the area. The last marking on the scale must coincide with the upper limit of the range of measurement.

3. The area for recording distance travelled must be set out in such a way that the number of kilometres travelled may be read without difficulty.

4. The area or areas reserved for recording the periods referred to in point 1 must be so marked that it is possible to distinguish clearly between the various periods of time.

C. Information to be printed on the record sheets

Each sheet must bear, in printed form, the following information:
     name and address or trade name of the manufacturer,
     approval mark for the model of the sheet,
     approval mark for the type or types of control devices in which the sheet may be used,
     upper limit of the speed measurement range, printed in kilometres per hour.

By way of minimal requirements, each sheet must bear, in printed form a time-scale graduated in such a way that the time may be read directly at intervals of 15 minutes while each 5-minute interval may be determined without difficulty.

D. Free space for handwritten insertions

A free space must be provided on the sheets such that drivers may as a minimum write in the following details:
     surname and first name of the driver,
     date and place where use of the sheet begins and date and place where such use ends,
     the registration number or numbers of the vehicle or vehicles to which the driver is assigned during the use of the sheet,
     oedometer readings from vehicle or vehicles to which the driver is assigned during the use of the sheet,
     the time at which any change of vehicles takes place.

V. INSTALLATION OF CONTROL DEVICE

A. General points

1. Control device must be positioned in the vehicle in such a way that the driver has a clear view from his seat of speedometer, distance recorder and clock while at the same time all parts of those instruments, including driving parts, are protected against accidental damage.

2. It must be possible to adapt the constant of the control device to the characteristic coefficient of the vehicle by means of a suitable device, to be known an adaptor.

Vehicles with two or more rear axle ratios must be fitted with a switch device whereby these various ratios may be automatically brought into line with the ratio for which the control device has been adapted to the vehicle.

3. After the control device has been checked on installation, an installation plaque shall be affixed to the vehicle beside the device or in the device itself and in such a way as to be clearly visible. After every inspection by an approved fitter or workshop requiring a change in the setting of the installation itself, a new plaque must be affixed in place of the previous one.

The plaque must show at least the following details:
     name, address or trade name of the approved fitter or workshop,
     characteristic coefficient of the vehicle, in the form “w = … rev/km” or “w = … imp/km”,
     effective circumference of the wheel tyres in the form “l = … mm”,
     the dates on which the characteristic coefficient of the vehicle was determined and the effective measured circumference of the wheel tyres.

B. Sealing

The following parts must he sealed:
(a) the installation plaque, unless it is attached in such a way that it cannot be removed without the markings thereon being destroyed;
(b) the two ends of the link between the control device proper and the vehicle;
(c) the adaptor itself and the point of its insertion into the circuit;
(d) the switch mechanism for vehicles with two or more axle ratios;
(e) the links joining the adaptor and the switch mechanism to the rest of the control device;
(f) the casings required under Chapter III A 7(b).

In particular cases, further seals may be required on approval of the control device type and a note of the positioning of these seals must be made on the approval certificate.

Only the seals mentioned in (b), (c) and (e) may be removed in cases of emergency; for each occasion that these seals are broken a written statement giving the reasons for such action must be prepared and made available to the competent authority.

VI. CHECKS AND INSPECTIONS

The Contracting Party shall nominate the bodies which shall carry out the checks and inspections.

1. Certification of new or repaired instruments

Every individual device, whether new or repaired, shall be certified in respect of its correct operation and the accuracy of its readings and recordings, within the limits laid down in Chapter III F 1, by means of sealing in accordance with Chapter V B (f).

For this purpose the Contracting Party may stipulate an initial verification, consisting of a check on and confirmation of the conformity of a new or repaired device with the type-approved model and/or with the requirements of this annex and its appendices or may delegate the power to certify to the manufacturers or to their authorized agents.

2. Installation

When being fitted to a vehicle, the control device and the whole installation must comply with the provisions relating to maximum tolerances laid down in Chapter III F 2.

The inspection tests shall be carried out by the approved fitter or workshop on his or its responsibility.

3. Periodic inspections

(a) Periodic inspections of the control device fitted to vehicles shall take place at least every two years and may be carried out in conjunction with roadworthiness tests of vehicles.

These inspections shall include the following checks:
     that the control device is working correctly,
     that the control device carries the type-approval mark,
     that the installation plaque is affixed,
     that the seals on the control device on the other parts of the installation are intact,
     the actual circumference of the tyres.

(b) An inspection to ensure compliance with the provisions of Chapter III F 3 on the maximum tolerances in use shall he carried out at least once every six years, although each Contracting Party may stipulate a shorter interval or such inspection in respect of vehicles registered in its territory. Such inspection must include replacement of the installation plaque.

4. Measurement of errors

The measurement of errors on installation and during use shall be carried out under the following test conditions:
     vehicle unladen, in normal running order,
     tyre pressures in accordance with the manufacturer's instructions,
     tyre wear within the limits allowed by law,
     movement of the vehicle: the vehicle must proceed, driven by its own engine, in a straight line and on a level surface, at a speed of 50±5 km/h; provided that it is of comparable accuracy, the test may also be carried out on an appropriate test bench.

Protocol of Signature

When signing the European Agreement concerning the Work of Crews of Vehicles engaged in International Road Transport, the undersigned, duly authorized, have agreed on the following:

The Contracting Parties declare that this Agreement is without prejudice to such provisions as may, if appropriate, subsequently be drawn up in the matter of the duration and spread-over of work.

ad article 4 of the Agreement

The provisions of article 4, paragraph 1, shall not be construed as rendering applicable, outside the State in which the vehicle performing the transport operation is registered, any prohibition of traffic on certain days or at certain hours which may apply in that State to certain categories of vehicles. The provisions of article 4, paragraph 2, shall not be construed as preventing a Contracting Party form enforcing in its territory the provisions of its domestic laws and regulations which prohibit certain categories of vehicle traffic on certain days or at certain hours.

Every Contracting Party which, being a Party to a special agreement as referred to in article 4, paragraph 2, of this Agreement, authorizes international transport operations beginning and ending in the territories of the Parties to the said special agreement by vehicles registered in the territory of a State which, being a Contracting Party to this Agreement, is not a Party to the said special agreement may make it a condition for the conclusion of bilateral or multilateral agreements authorizing such transport operations that the crews performing those operations shall, in the territories of States Parties to the said special agreement, comply with the provisions of the said special agreement.

ad article 12 of the Agreement

The undersigned undertake to discuss after the Agreement has entered into force the insertion therein, by means of an amendment, of a clause providing for the use of a control device of approved type which when placed on the vehicle would so far as possible replace the individual control book.

ad article 14 of the Agreement

The Contracting Parties recognise that it would be desirable for:
– each Contracting Party to adopt the measures necessary to enable it to institute proceedings on account of breaches of the provisions of the Agreement not only if the breaches are committed in its territory, but also if they are committed in the territory of another State during an international road transport operation performed by a vehicle which the Contracting Party has registered;
– them to afford one another assistance for the purpose of imposing penalties for breaches committed.

ad annex to the Agreement

Notwithstanding paragraph 4 of the general provisions of the annex to this Agreement, Switzerland may dispense with the requirement that employers must sign the weekly reports in the individual control book.

In witness whereof, the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this Protocol.

Done at Geneva, the first day of July nineteen hundred and seventy, in a single copy, in the English and French languages, the two texts being equally authentic.

 

Õiend
"kaheteisttunnine" asemel lugeda õigeks "kaheksatunnine" [inglise keeles "... eight ... hours..."]. (Vigade parandus -- RT II 1999, 25, lk 1327)

/otsingu_soovitused.json