Teksti suurus:

Rahandusministri 28. aprilli 2003. a määruse nr 64 „Nõuded Tagatisfondi majandusaasta aruande sisule ja koostamisele” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2009
Avaldamismärge:RTL 2008, 99, 1401

Rahandusministri 28. aprilli 2003. a määruse nr 64 „Nõuded Tagatisfondi majandusaasta aruande sisule ja koostamisele” muutmine

Vastu võetud 12.12.2008 nr 47

Määrus kehtestatakse «Tagatisfondi seaduse» § 88 lõike 3 alusel.

§ 1. Määruse muutmine

Rahandusministri 28. aprilli 2003. a määruses nr 64 «Nõuded Tagatisfondi majandusaasta aruande sisule ja koostamisele» (RTL 2003, 55, 802; 2007, 44, 749) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

« 2) hüvitiste ja toetussummade väljamaksmine (sh väljamaksmata hüvitised ja toetussummad)»;

2) määruse lisa punkti 3 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

« 3. Määratud hüvitised ja toetussummad»;

3) määruse lisa punkti 3 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

«Siin näidatakse aruandeperioodil osafondide arvel määratud hüvitised ja toetussummad.»;

4) määruse lisa punkti 4 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Siin näidatakse seaduse § 78 lõigetes 1 ja 11 nimetatud nõudeõiguse alusel laekunud summad.»

§ 2. Määruse jõustumine

Käesolev määrus jõustub 2009. aasta 1. jaanuaril.

Minister Ivari PADAR

Kantsler Tea VARRAK

/otsingu_soovitused.json